ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och"

Transkript

1 119 ene rgi S OM S YNS SARA ILSTEDT HJELM Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och engagerande sätt? Kan design användas för att skapa medvetenhet och förändra beteende? Det var några av utgångspunkterna för Static! ett projekt på Interactive Institute som är finansierat av Energimyndigheten (stem) och som handlar om att skapa medvetenhet kring energiförbrukning i hemmet med hjälp av design. I Static! undersökte vi energi som designmaterial och utvecklade en palett av designexempel för att bidra till kunskap och eftertanke. Projektet är ett exempel på forskning genom design, där design används för att skapa exempel på en önskad framtid. Koncepten konkretiseras i fullskaleprototyper som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. De kan ses som en sorts gränsobjekt riktade åt flera håll: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Bakgrund. Flera studier har visat hur svårt människor har att relatera elräkningen till faktisk konsumtion och att förstå vilket beteende som ger resultat i energiförbrukningen. Människor vet inte vad el är, hur mycket energi olika föremål förbrukar och vilket slags sparbeteende som ger resultat. El betraktas som något abstrakt och svårbegripligt, bokstavligen är osynliggjort i hemmen, gömt i väggar och kontakter. Den enda återkoppling till denna konsumtion är elräkningen som vi får var tredje månad och som svårligen låter sig förstås i termer av vardagliga aktiviteter som tvätt, städning och matlagning. Vår användning av elektricitet är en så självklar del av vårt vardagliga liv att vi tar den för given och reagerar först om det blir strömavbrott eller en säkring går. Å andra sidan blir energifrågor lätt abstrakta och komplexa när vi på samhällsnivå diskuterar hur sårbart vårt energiberoende är eller fördelar och nackdelar med kärnkraft. Här kan vardagsprodukter bli ett viktigt gränssnitt mellan å ena sidan vardagliga handlingar och användande och å andra sidan komplexa energifrågor som vi har svårt att relatera till. Vi är enormt beroende av el i vår vardag, men har lite kontroll och inflytande över vår egen elkonsumtion och hänvisade till några få aktörer. Idag kontrolleras 90 procent av elmarknaden i Sverige av tre stora elbolag som i princip styr både nät och eldistribution. Elektricitet, både i produktion och konsumtion, är så till den grad naturaliserad och osynliggjord att vi som konsumenter står maktlösa inför den. Att ge användare verktyg att förstå, kontrollera och till och med producera el, skulle ändra den här maktbalansen. Det är ytterst en fråga om demokrati. Här finns en hel rad utmaningar där design och kanske framförallt produkt- 1 Backlund et al The Aesthetics of energy in everyday objects.

2 energi som syns sara ilstedt hjelm Dahlbom, 2003, samt kapitel Från formgivning till samhällsbyggnad i denna bok. design spelar en avgörande roll. Det kan i det här fallet handla om att göra begripliga elräkningar, att visualisera elförbrukning på olika sätt eller att informera människor om energifrågor kopplade till konsumtionsmönster. Men hur mycket har industridesign hittills ägnat sig åt att synliggöra produkters elförbrukning? Design och hållbar utveckling har hittills mest handlat om miljövänliga material eller återanvändning, men design har mer att tillföra än så. Om design ses som ett verktyg för förändring och att skapa en önskad framtid så behövs ett designtänkande inom alla plan av strategiska miljöområden 2. stem, Statens Energimyndighet har en forskningsbudget på över 800 miljoner om året varav det mesta går till olika typer av teknisk grundforskning kring energieffektivisering. Under 1990-talet började man uppmärksamma att hushållens elförbrukning ökade oroväckande, trots energisnålare vitvaror. Stem fick i uppgift av staten att stödja forskning om hushållens energieffektivisering. Stem har tidigare använt sig av informationskampanjer och ekonomiska styrmedel men hade nu fått upp ögonen för att design av produkter faktiskt kan påverka vår användning av dessa. Historiskt sett har design också spelat en avgörande roll i elkonsumtionens utveckling. För hundra år sedan användes el främst till belysning. Efterfrågan på el var som högst på morgonen och kvällen, men för att klara dessa toppar var man tvungen att ha en hög kapacitet dygnet runt. Det tyska elbolaget AEG anlitade i förra seklets början arkitekten Peter Behrens till att designa produkter som kunde öka elanvändningen i hemmet. På kort tid utvecklades i stort sett alla de hushållsapparater som vi idag fyller våra hem med; elspis, kylskåp, brödrost, hushållsassisten, fläkt, luftfuktare med mera. AEG gick från råvaruproducent till produktproducent och Peter Behrens blev en ikon för den framväxande industridesignen. Att övergången skedde så snabbt berodde också på samhällsutvecklingen med industrialisering, brist på tjänstefolk och rationalisering av hushållsarbetet. Design, en grundläggande drivkraft i marknadssamhället, behövs nu som verktyg att vända utvecklingen. Om Peter Behrens en gång designade hushållens elanvändning behöver vi idag använda all vår kreativitet till att hejda den. Och vi gör precis som Peter Behrens gjorde. Vi använder design som angreppssätt för att skapa exempel på hur framtiden borde se ut. Kritisk design. Dagens produktutveckling sker i en värld präglad av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar, där det finns det små möjligheter att utforska alternativ eller kritiska förslag. Det är den verklighet de flesta designkonsulter lever i, liksom de designavdelningar som finns internt på företag. Utveckling inom den offentliga sektorn sker (eller borde ske) i en mer demokratisk process där fler intressenter kan vara med och påverka utvecklingen. Konsumentprodukter däremot, präglas av en sorts påstådd naturlig utslagningsprocess, en djungelns lag, där bara de mest livskraftiga produkterna lever vidare på marknaden. Men vardagens föremål är alltför viktiga för att helt lämnas över till kommersiella aktörer. Här finns ett behov av att synliggöra alternativa scenarier, att kritiskt eller explorativt utforska produkters mening och användning. En sådan kritiskt eller konceptuell design har sina rötter i 1960-och 1970-talets radikala designrörelser som Superstudio och Memphisgruppen. På 1980-talet skapades Polemic products på Cranbrook Academy of Art. De var tänkta som debattinlägg i form av designprototyper som skapade diskussion kring aktuella teman, frågor om arbetets innehåll, natur/kultur eller semiotik. All design behöver inte vara inriktad på att på marknadsanpassning, effektivisering eller användarvänlighet, menar Anthony Dunne och Fiona Raby. Vi har mainstreamprodukter som kan liknas vid Hollywoodfilmer med ett lyckligt slut men behöver även Design noir. Produkter i en berättelse med många bottnar, som problematiserar, svärtar ner och skapar frågor. I gränslandet mellan konst, design och narrativitet verkar även de svenska designgrupperna Front och Uglycute. Uglycute undersöker det fula och föraktade materialen och formerna, den slappa kurvans estetik utformad direkt i bandsågen. Front skapar poetiska och experimentella berättelser och iscensätter experiment där djur, explosioner eller teknik får agera meddesigner till deras produkter. En sådan utgångspunkt handlar främst om att stimulera till reflektion, eftertanke eller känslomässig anknytning. I Static! har ambitionen därför inte främst varit att göra energieffektiva hushållsmaskiner utan att skapa medvetenhet om energikonsumtion och stimulera till ett ändrat beteende. Energins estetik. Ett av designerns främsta verktyg är kunskapen om olika material som till exempel trä, textil eller metall. Hur man arbetar med dessa material, sammanfogar dem och gestaltar med hjälp av dem, är något som byggs upp under lång praktisk erfarenhet. Det handlar om en praktisk estetisk kunskap som bottnar i en djup förtrogenhet med materialens uttryck och egenskaper. Denna praktisk-estetiska kunskap är en central del i den starka verklighetsformade kraft som finns i design och som vi har sett i exemplet med Peter Behrens och hushållsmaskinerna. Som Adrian Forty påpekar: Unlike the more or less ephemeral media, design has the capacity to cast myths into solid, enduring forms so that they seem reality itself. 3 M Mc Coy, A Dunne & F Raby, Forty 1986.

3 energi som syns sara ilstedt hjelm 123 Inom it-design har man sedan någon tid talat om att man kan se datorteknik som ett material med specifika egenskaper som trä eller textil. 6 Datorn är inte bara ett redskap att skapa form, till exempel grafisk design eller 3d-ritningar, utan också ett material i sig själv. Att utforska dess egenskaper på ett designmässigt sätt är en del i att göra it produkter till en del av vårt vardagliga liv och hem, till att ge dem en självklar rumslighet. En grundläggande tanke i Static! var att man skulle kunna se på energi på samma sätt som ett material med särskilda egenskaper. En sådan utgångspunkt skulle synliggöra tingens elförbrukning och skapa en medvetenhet hos användarna. Här handlar det inte om en ytlig styling, utan en användning av estetisk kunskap som ett verktyg att föra samman teknik och material med värderingar och innehåll. Borgmann beskriver hur estetik och teknik behövs för att skapa engagerande och provocerande lösningar: Aesthetic design becomes shallow, not because it is aesthetic, but because it has become superficial. It has been divorced from the powerful shaping of the material culture. Engineering has taken over the latter task. But it in turn conceals the power of its shapes under discreet and pleasant surfaces. If we are concerned to revive engagement, we must try to recover the depth of design, that is, the kind of design that once more fuses engineering and aesthetics and provides a material setting that provokes and rewards engagement. 8 Vanligtvis går ny teknik genom olika stadier av estetisk mognad, från en arkaisk teknikanhopning till en form som blir mer och mer anpassad till sin kontext. 9 Elmätaren är nu hundra år gammal men har fortfarande en estetisk omogen form. Det är tydligt att den är gjord för att sitta i källaren och användas av tekniker, inte av människor i sitt vardagsliv. Här finns stora utmaningar både i gränssnitt, tjänster kopplade till elmätaren och i övergripande design. ett designprojekt. Utifrån ett antal hypoteser utvecklas fullskalemodeller som på olika sätt kan testas och utvärderas av intressenter. För de inblandade materialiserar prototypen de abstrakta idéer som projektet vill lyfta fram och tydliggöra. På så sätt kan man få feedback om den tänkta verkligheten och korrigera det som inte var bra. Det kan liknas vid det experiment som görs i traditionell naturvetenskaplig forskning, men processen har samtidigt intuitiva och estetiska kvaliteter som liknar konstnärligt arbete. Håkan Edeholt har beskrivit hur olika tankefigurer präglas de olika fälten design, teknik och konst. 10 I ett forskningsprojekt som Static! finns både mer av kritiskt konstnärligt tänkande och av naturvetenskaplig analys än i konventionella designarbeten. Designforskningen kan därför ha en gränsöverskridande roll och prototyperna kan ses som ett slags gränsobjekt riktat mot flera fält: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Projektgruppen i Static! är multidisciplinär med både designer, tekniker, interaktionsdesigner och teoretiker. Vi har också samarbetat med designgruppen Front och gardinföretaget Ludvig Svensson ab. Arbetet inleddes med studier av befintlig forskning samt bakgrundsfakta av olika slag. Detta kompletterades med intervjuer, kulturella prober 11 och deltagande observation av användare i deras hem. Detta material användes både som grund för analys och som inspiration för designfasen. Efter det startade det kreativa arbetet med idégenerering samt estetiska och tekniska experiment som utvecklades till ett antal Designexempel. Dessa visualiserades på olika sätt och några utvecklades till fungerande fullskaleprototyper. Prototyperna användes för att få feedback från användare, energiforskare och andra relevanta grupper. De visades på utställningar, föreläsningar och i media. I vissa fall gjördes längre studier där prototyperna placerades hemma hos människor för en mer djupgående utvärdering. 6 Löwgren, Stolterman, Redström, Borgmann, Forty, ibid. Forskning genom design. Utgångspunkterna för Static! var alltså att utforska energi som designmaterial och att utforma kritiska och reflekterande designprototyper. Målsättningen var att gentemot designer utveckla metod och teori för att se den estetiska potentialen i energi, samt gentemot användarna att utveckla designexempel som kan medvetandegöra, skapa begriplighet och erbjuda kontroll över energi i vardagslivet. Vårt angreppssätt är ett exempel på forskning genom design, där designprocessen används för att skapa exempel på och synliggöra en önskad framtid. Metoden bygger i stort sett på en designprocess med ökat fokus på grundläggande analys och spridning av resultatet. Att visualisera idéer genom prototyper är centralt i Designexempel poetiska tolkningar av vardagens energi. Designexemplen är en sorts poetiska versioner av vardagliga föremål som lampor, sladdar, tapeter, element eller radioapparater, tolkade utifrån projektets utgångspunkter. Koncepten utforskar olika aspekter av energi som designmaterial i vardagsföremål. Tillsammans formar de en designrymd, ett nytt landskap av möjliga artefakter, som gör framtida valmöjligheter större och rikare. Här följer en kort presentation av designexemplen: Visualisera energi. Ett genomgående tema i projektet har varit att visualisera energi, och främst elektricitet. The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa 10 Edeholt, Design och innovation i denna bok 11 Gaver,W and Dunne A, 1999

4 energi som syns sara ilstedt hjelm 125 The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa som genom ljusslingor i sladden synliggör den energi som flödar igenom. Den gör det enkelt att se hur mycket något drar, inte i watt per timme, utan i ljus som rinner genom sladden i olika hastighet. som genom ljusslingor i sladden visualiserar den el som flödar igenom. 12 De flesta människor vill sänka sin energiförbrukning men har svårt att se sambandet mellan beteende och konsumtion. Sladden gör det enkelt att se hur mycket el något drar, inte i watt per timme, utan i form av varierande starkt ljus som rinner genom sladden i skiftande hastighet. Den kan användas som ett verktyg för att utforska elförbrukning i hemmet likaväl som en ambient display (bakgrundsinformation) som med ett ögonkast avslöjar om något är påslaget eller inte. Genom att ansluta olika produkter kan man jämföra elförbrukningen varje givet ögonblick, till exempel hur högre volym på stereon ger utslag i elförbrukningen, eller upptäcka hur produkter i standbyläge i tysthet stjäl energi. relse och intensitet är styrda att visualisera en strömstyrka från 0 till 2000 watt. Målsättningen är att användaren skall uppleva ljuset som elektricitet som flödar genom sladden. Metaforen stämmer överens med många människors intuitiva uppfattning om elektricitet som något som rinner olika fort (strömstyrka) med olika höga tryck (spänning). Även om man kanske inte tror att det är elektriciteten som syns, överensstämmer interaktionen med elektricitetens egenskaper som variationer i flöde och intensitet, och ger en ögonblicklig och direkt återkoppling. Elementet är ett exempel på ett helt annat sätt att visualisera olika energiformer. En glödlampa omvandlar elektricitet till 70 procent värme och 30 procent Ljus och värme är två energiformer som är ständigt förbundna och som i Elementet får ett nytt estetiskt uttryck. Det består av 35 glödlampor som avger lika mycket värme som ett 2000 watts element, men påminner snarare om en öppen brasa än om en elradiator. 12 Gyllenswärd och Gustavsson The Power Aware Cord består av en vanlig skarvsladd och fördelardosa med en liten amperemätare. Sladden från fördelardosan till elurtaget består av koppartråd virad med elektroluminicerande ljustråd, täckt av ett lager fosfor som lyser med olika färger och intensitet när strömmen leds genom den. Ljusets rö- ljus. Detta tas till vara i Elementet, som består av 35 glödlampor styrda av en termostat. Inspirationen till Elementet kom ursprungligen från användarstudier. Flera informanter nämnde att de brukade lämna lampor på även om de inte var hemma. Det kändes trevligt och bidrog till uppvärmningen av huset. Som en

5 energi som syns sara ilstedt hjelm 127 Ett tema handlade om att utforska energi som material. Den här lampskärmen är gjord av värmekänsligt papper som bubblar upp första gången lampan slås på. husägare uttryckte det lampor ger också värme, så det är inte alls slöseri. Det är tydligt att lampor i Sverige har en viktig funktion och att människor trivs med att ha värmande ljuskällor i sitt hem. Istället för att förmå människor att släcka alla lampor, använder Elementet el för att skapa ljus och värme på en plats där värmen gör nytta. Elementet består av 35 glödlampor på 60 watt, monterade på en stålram mellan två skivor av isolerande glas. Tillsammans ger de en värmestrålning motsvarande ett 2000 watts element. Sensorer kopplade till en termostat styr en dimmer som reglerar ljuset på lamporna. När Elementet slås på börjar lamporna sakta att glöda tills de når den inställda temperaturen. Därefter skiftar ljuset och värmen beroende på värmen i rummet och plötsliga temperaturförändringar. Elementet stod en vinter i ett dragigt kontor och de som satt i närheten upplevde det som att sitta bredvid en värmande brasa. När det blev varmare i rummet tonades ljuset långsamt ner, för att plötsligt flamma upp när det kom en kall vindpust. Ljus och värme är två former av energi i ständigt förbund med varandra, som i Elementet blev fick ett nytt estetiskt uttryck. Energi som designmaterial. Några experiment var mer direkt fokuserade på att utforska energi som designmaterial, ett tema som också riktade sig mer till praktiserande designer. Energi är dock inte så handfast som traditionella material och manifesterar sig på ett otal varierande sätt. Arbetet resulterade i en rad experimentella prototyper som undersökte energins olika estetiska möjligheter. The Heat Sensitive Lamp, den värmekänsliga lampan, utforskar energin som designmaterial på ett oerhört explicit och direkt sätt. Här är det värmen från glödlampan som formar lampskärmen första gången man slår på den. Lampskärmen är gjort av värmekänsligt papper, som vanligtvis används i relieftapeter. När lampan slås på för första gången gör värmen från glödlampan att skärmen börjar ändra form. Beroende på glödlampans form och värme sväller pappret i olika former. Användaren kan själv utforma skärmen genom att dra glödlampan som en pensel efter pappret och därigenom skapa olika former. Om den värmekänsliga lampan är ett exempel på ett snabbt och direkt sätt att skapa form med värme, bygger andra experiment på långsamma förändringar under längre tid. Energi är kopplat till solens och årstiderna långsamma rytm, dag och natt, sommar och vinter. Solljus bleker textilier och andra uv-känsliga material, vilket vanligtvis ses som ett problem. I Appearing Pattern Wallpaper har detta istället gjorts till en positiv egenskap. Tapeten ser ut som en helt vanlig enfärgad tapet, men den bär på en hemlighet. Delar av den är skyddade med uv-beständigt lack som långsamt framträder mot den allt ljusare bakgrunden. Det kan ta år innan mönstret framträder, starkare på de ställen i rummet där solen lyst mest, svagare där tapeten har varit i skugga eller skyddad av möbler. Tapeten är ett poetiskt exempel på hur vardagsföremål kan förändras i relation till energins påverkan över tid. The Energy curtain är en gardin som samlar solens energi under dagen och sedan använder energin för att lysa när det blivit mörkt. Vill man att gardinen I ett samhälle med begränsad tillgång till energi måste man göra val, något som the Energy curtain gör tydligt. Det är en rullgardin som samlar solljus under dagen och lyser när det blir mörkt, om den har varit nerrullad.

6 energi som syns sara ilstedt hjelm 129 Det här är en tapet som bär på en hemlighet. När solen bleker tapeten framträder så småningom ett mönster. 13 Ernevi et.al 2004 ska lysa under kvällen måste manha gardinen nere under dagen. På så sätt måste användaren göra ett val mellan ljus på dagen eller på kvällen. Flera versioner av The energy curtain har tillverkats men alla bygger på samma princip. Insydd i textilien sitter små solceller som omvandlar solens energi till elektricitet. Detta lagras i batterier och används sedan till led-lampor och optiska fibrer. All teknik är integrerad i den fysiska formen, i vissa fall invävd i textilien och bidrar till att skapa ett enhetligt estetiskt uttryck. När ljuset försvinner på kvällen skapas ett dynamiskt ljusspel av led-lampor och optisk fiber som manipulerats att sprida ljus på olika ställen. Den statiska och familjära gardinen under dagen blir när mörkret faller på en levande, magisk ljuskälla. The Energy Curtain är ett helt självförsörjande system där teknik och estetik är nära integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Här blir energi ett material i både de tekniska och de estetiska lösningarna. 13 I projektet bidrog en hel rad parter med olika typer av kompetens, alltifrån textiltillverkare till ett microelektronisk institut och avancerade belysningsföretag. The Energi Curtain illustrerar därför både som föremål och samarbetsprojekt hur teknik och estetik kan integreras i en designprocess. Påverka beteenden. De ovan beskrivna experimenten har huvudsakligen handlat om att göra användaren medveten om energi och energiförbrukning, och att uppmana till kritisk eftertanke eller kontemplation. Följande designexempel handlar dock mer uttalat om att få människor att aktivt ändra sitt beteende till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Idag får vi huvudsakligen information om vår elförbrukning via elräkningen eller elmätaren i källaren. En relativt ny produkt är elmätaren som visar ditt totala effekturtag och som varnar eller stänger av vissa produkter om de går över en viss nivå. De flesta av de här mätarna håller dock en låg estetisk nivå och visar informationen där vi inte ser den (i källaren) eller på sätt vi inte förstår (watt/ timme). The Flower Lamp bygger på tankar om vilken typ av återkoppling till elförbrukningen vi vill ha. Hur kan informationen visas på ett lättillgängligt sätt? Ska vi bli straffade när vi konsumerar för mycket eller belönade när vi är sparsamma? The Flower lamp är en rörlig lampa, formad som en blomma som sakta öppnar sig. Den är kopplad till din elmätare och visar på förändringar under en viss tid. Om du under en period har minskat din elkonsumtion belönar blomlampan dig genom att slå ut sina blomblad. Om du å andra sidan har ökat din konsumtion sluter sig blomman bedrövad igen. Lampan är alltså ett interaktivt gränssnitt som visar information på ett stilla sätt i bakgrunden, en ambient display. Om du inte vill ha information behöver du inte bry dig men ett snabbt ögonkast på lampan kan också göra dig uppmärksam på förändringar i konsumtionen. The Flower Lamp speglar på ett subtilt och poetiskt sätt cykler i konsumtionen. Det kan vara värt att offra lite värme för att få den att slå ut. The Flower Lamp är en blomformad lampa som läser av din elkonsumtion. Om du över tid har minskad din elförbrukning belönar lampan dig genom att slå ut sin blomblad.

7 energi som syns sara ilstedt hjelm 131 I duschen försvinner mycket värme bokstavligen ut genom avloppet. När de här kakelplattorna blir uppvärmda av varmvattnet försvinner mönstret, som en stilla påminnelse om att det är dags att sluta duscha. Flower Power skrev the Times Magazine som i november 2006 nominerade lampan till the coolest invention of the year. Energi som ständigt läcker från lampor eller produkter i standbyläge, skulle kunna synliggöras om produkterna i högre grad kommunicerade temperaturer eller läckor. Varmvattenförbrukning är en annan läcka där energin bokstavligen försvinner ut i avloppet utan att vi tänker på det. Disappearing pattern tiles är kakelplattor i duschen med ett mönster i en termocromisk färg. När kaklet blir uppvärmt av varmvatten försvinner mönstret på plattorna som en tyst påminnelse om att det är dags att dra ner på värmen. Ju längre och varmare dusch desto tommare kakelplattor! I många länder är varmvatten en dyr och ändlig resurs. Disappearing pattern tiles påminner oss om detta på ett subtilt sätt. Ett sätt att påverka beteendet hos användare skulle kunna vara hushållsprodukter som på olika sätt börjar bete sig konstigt eller missköta sig om elkonsumtionen överstiger en viss nivå. Tanken med dessa produkter är att de skulle innehålla ett samvete som skulle ge sig tillkänna när vi överkonsumerar energi. Det ta skulle ske som en omedelbar feedback på handlingar och tvinga användaren att ändra beteende. En radio erbjuder användaren att lyssna på en viss frekvens. Utöver det vanliga registret av radiofrekvenser så är The Erratic Radio känslig för frekvenser runt 50 herz, det vill säga frekvenser som utgår från elektriska apparater. The Erratic Radio är alltså en radio som känner av närvaron av elektriska fält i omgivningen. Om man har på för många elapparater samtidigt så störs radions mottagning. För att kunna lyssna på radio samtidigt som man lagar mat måste man alltså balansera antalet hushållsapparater så att de inte stör radiomottagningen. Hur går man vidare? Static! avslutades som projekt 2005 men är i högsta grad levande. Designexemplen sprids genom utställningar, webbplatsen, (www.tii. se/static) föreläsningar och konferenser. The Power Aware Cord har fått patent och det pågår förhandlingar med företag om kommersialisering av flera produkter. Att se konkreta resultat av forskningsprojekt tar dock ofta lång tid. Spridning av resultaten pågår i åratal efter att projektet har avslutats och implementering får ses i ett långtsiktigt perspektiv. stem har satsat större forskningsresurser på energieffektivisering i vardagen och har finansierat en uppföljare till Static! kallad Aware. Om Static! handlade om den enskilda produktens estetik och reflektiva användning så är utgångspunkten i Aware att sätta produkten i ett sammanhang, både vad det gäller användarens livsstil och företagens affärsstrategi. Den feedback vi har fått har ofta handlat om att människor upplever designexemplen som innovativa och designmässigt starka. Det är befriande att se exempel på hållbar design som inte bara handlar om att designa ett miljövänligt föremål, utan som utforskar designverktyg som estetik, användning och koncept utifrån ett hållbart perspektiv. Här fungerar prototyperna som materialiseringar av abstrakta resonemang och får mening i olika kontexter som exempel på innovation, miljötänkande, forskning och estetik. Framförallt ser vi att den kritiska ansatsen kombinerad med den analytiska, ger dem legitimitet både inom det kulturella och det naturvetenskapliga området. Dessutom finns i några fall en marknadsmässig potential. Med det vill jag peka på den stora potential i designforskning för att skapa en fungerande helhet, en designprototyp, av många motstridiga krav och intressen, som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. The Erratic radio är en radio som är känslig för elektriska fält i omgivningen. Om för många apparater är på samtidigt börjar den uppträda underligt och tappa frekvensen.

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

2015 i backspegeln. Trendrapport

2015 i backspegeln. Trendrapport 2015 i backspegeln Trendrapport Innehållsförteckning 2015 i backspegeln I väntan på... Kreativ prissättning Närbart Ditt digitala liv (i mobilen) Egen världsbild Onåbar Micro Remix Fortsätt trendspana

Läs mer

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008 2008-12-15 Jin Moen, projektledare & Carin Torstensson, avdelningschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1 Inledning... 4 2 Projektets genomförande och metod... 9 3 Resultat och spridning... 11

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY 2015-09-03. SWECO Systems AB. Helen Blomgren. repo001.docx 2012-03-2914 ENERGIDEKLARTION SMEDBACKEN 2 LUNDS KOMMUN, DALBY SWECO Systems AB Helen Blomgren Sammanfattning Energiprestanda har beräknats för fastigheten och resulterade i ett värde om: 101 kwh/m² år, referensvärdet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design Boken Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design är helt grundläggande inom interaktionsdesign kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå förstås bäst genom att man utforskar och upplever

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22

Energideklaration Ytterby 4:319 Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm. Linus Söderman 2014-04-22 Energideklaration Isterbergsvägen 14A Resarö Vaxholm Linus Söderman Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Slutsats... 4 SPARTIPS... 5 Syfte EnergiTeamet AB har erhållit

Läs mer

2009-01-13 Teknik Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Teknik Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Teknik 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

GardinGuiden. Så väljer du solavskärmning rum för rum. www.luxaflex.se

GardinGuiden. Så väljer du solavskärmning rum för rum. www.luxaflex.se GardinGuiden Så väljer du solavskärmning rum för rum www.luxaflex.se Rullgardin Den perfekta kombinationen mellan form och funktion När du väljer solavskärmning till ditt hem är det naturligtvis viktigt

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning skall detta beaktas. NATIONELLT

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

** Veva så att lampan lyser

** Veva så att lampan lyser ** Veva så att lampan lyser Effekt och energi Kort version Var rädd om generatorn inga rekordförsök! Med denna vevgenerator kan din muskelenergi omvandlas till elektrisk energi och ljus Hur många watt,

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera...

Estetisk verksamhet. Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Estetisk verksamhet Dans Foto Skulptur Bild Slöjd Musik Teater/Drama Utställning Film med mera... Ämnets syfte och karaktär Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer