ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och"

Transkript

1 119 ene rgi S OM S YNS SARA ILSTEDT HJELM Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och engagerande sätt? Kan design användas för att skapa medvetenhet och förändra beteende? Det var några av utgångspunkterna för Static! ett projekt på Interactive Institute som är finansierat av Energimyndigheten (stem) och som handlar om att skapa medvetenhet kring energiförbrukning i hemmet med hjälp av design. I Static! undersökte vi energi som designmaterial och utvecklade en palett av designexempel för att bidra till kunskap och eftertanke. Projektet är ett exempel på forskning genom design, där design används för att skapa exempel på en önskad framtid. Koncepten konkretiseras i fullskaleprototyper som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. De kan ses som en sorts gränsobjekt riktade åt flera håll: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Bakgrund. Flera studier har visat hur svårt människor har att relatera elräkningen till faktisk konsumtion och att förstå vilket beteende som ger resultat i energiförbrukningen. Människor vet inte vad el är, hur mycket energi olika föremål förbrukar och vilket slags sparbeteende som ger resultat. El betraktas som något abstrakt och svårbegripligt, bokstavligen är osynliggjort i hemmen, gömt i väggar och kontakter. Den enda återkoppling till denna konsumtion är elräkningen som vi får var tredje månad och som svårligen låter sig förstås i termer av vardagliga aktiviteter som tvätt, städning och matlagning. Vår användning av elektricitet är en så självklar del av vårt vardagliga liv att vi tar den för given och reagerar först om det blir strömavbrott eller en säkring går. Å andra sidan blir energifrågor lätt abstrakta och komplexa när vi på samhällsnivå diskuterar hur sårbart vårt energiberoende är eller fördelar och nackdelar med kärnkraft. Här kan vardagsprodukter bli ett viktigt gränssnitt mellan å ena sidan vardagliga handlingar och användande och å andra sidan komplexa energifrågor som vi har svårt att relatera till. Vi är enormt beroende av el i vår vardag, men har lite kontroll och inflytande över vår egen elkonsumtion och hänvisade till några få aktörer. Idag kontrolleras 90 procent av elmarknaden i Sverige av tre stora elbolag som i princip styr både nät och eldistribution. Elektricitet, både i produktion och konsumtion, är så till den grad naturaliserad och osynliggjord att vi som konsumenter står maktlösa inför den. Att ge användare verktyg att förstå, kontrollera och till och med producera el, skulle ändra den här maktbalansen. Det är ytterst en fråga om demokrati. Här finns en hel rad utmaningar där design och kanske framförallt produkt- 1 Backlund et al The Aesthetics of energy in everyday objects.

2 energi som syns sara ilstedt hjelm Dahlbom, 2003, samt kapitel Från formgivning till samhällsbyggnad i denna bok. design spelar en avgörande roll. Det kan i det här fallet handla om att göra begripliga elräkningar, att visualisera elförbrukning på olika sätt eller att informera människor om energifrågor kopplade till konsumtionsmönster. Men hur mycket har industridesign hittills ägnat sig åt att synliggöra produkters elförbrukning? Design och hållbar utveckling har hittills mest handlat om miljövänliga material eller återanvändning, men design har mer att tillföra än så. Om design ses som ett verktyg för förändring och att skapa en önskad framtid så behövs ett designtänkande inom alla plan av strategiska miljöområden 2. stem, Statens Energimyndighet har en forskningsbudget på över 800 miljoner om året varav det mesta går till olika typer av teknisk grundforskning kring energieffektivisering. Under 1990-talet började man uppmärksamma att hushållens elförbrukning ökade oroväckande, trots energisnålare vitvaror. Stem fick i uppgift av staten att stödja forskning om hushållens energieffektivisering. Stem har tidigare använt sig av informationskampanjer och ekonomiska styrmedel men hade nu fått upp ögonen för att design av produkter faktiskt kan påverka vår användning av dessa. Historiskt sett har design också spelat en avgörande roll i elkonsumtionens utveckling. För hundra år sedan användes el främst till belysning. Efterfrågan på el var som högst på morgonen och kvällen, men för att klara dessa toppar var man tvungen att ha en hög kapacitet dygnet runt. Det tyska elbolaget AEG anlitade i förra seklets början arkitekten Peter Behrens till att designa produkter som kunde öka elanvändningen i hemmet. På kort tid utvecklades i stort sett alla de hushållsapparater som vi idag fyller våra hem med; elspis, kylskåp, brödrost, hushållsassisten, fläkt, luftfuktare med mera. AEG gick från råvaruproducent till produktproducent och Peter Behrens blev en ikon för den framväxande industridesignen. Att övergången skedde så snabbt berodde också på samhällsutvecklingen med industrialisering, brist på tjänstefolk och rationalisering av hushållsarbetet. Design, en grundläggande drivkraft i marknadssamhället, behövs nu som verktyg att vända utvecklingen. Om Peter Behrens en gång designade hushållens elanvändning behöver vi idag använda all vår kreativitet till att hejda den. Och vi gör precis som Peter Behrens gjorde. Vi använder design som angreppssätt för att skapa exempel på hur framtiden borde se ut. Kritisk design. Dagens produktutveckling sker i en värld präglad av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar, där det finns det små möjligheter att utforska alternativ eller kritiska förslag. Det är den verklighet de flesta designkonsulter lever i, liksom de designavdelningar som finns internt på företag. Utveckling inom den offentliga sektorn sker (eller borde ske) i en mer demokratisk process där fler intressenter kan vara med och påverka utvecklingen. Konsumentprodukter däremot, präglas av en sorts påstådd naturlig utslagningsprocess, en djungelns lag, där bara de mest livskraftiga produkterna lever vidare på marknaden. Men vardagens föremål är alltför viktiga för att helt lämnas över till kommersiella aktörer. Här finns ett behov av att synliggöra alternativa scenarier, att kritiskt eller explorativt utforska produkters mening och användning. En sådan kritiskt eller konceptuell design har sina rötter i 1960-och 1970-talets radikala designrörelser som Superstudio och Memphisgruppen. På 1980-talet skapades Polemic products på Cranbrook Academy of Art. De var tänkta som debattinlägg i form av designprototyper som skapade diskussion kring aktuella teman, frågor om arbetets innehåll, natur/kultur eller semiotik. All design behöver inte vara inriktad på att på marknadsanpassning, effektivisering eller användarvänlighet, menar Anthony Dunne och Fiona Raby. Vi har mainstreamprodukter som kan liknas vid Hollywoodfilmer med ett lyckligt slut men behöver även Design noir. Produkter i en berättelse med många bottnar, som problematiserar, svärtar ner och skapar frågor. I gränslandet mellan konst, design och narrativitet verkar även de svenska designgrupperna Front och Uglycute. Uglycute undersöker det fula och föraktade materialen och formerna, den slappa kurvans estetik utformad direkt i bandsågen. Front skapar poetiska och experimentella berättelser och iscensätter experiment där djur, explosioner eller teknik får agera meddesigner till deras produkter. En sådan utgångspunkt handlar främst om att stimulera till reflektion, eftertanke eller känslomässig anknytning. I Static! har ambitionen därför inte främst varit att göra energieffektiva hushållsmaskiner utan att skapa medvetenhet om energikonsumtion och stimulera till ett ändrat beteende. Energins estetik. Ett av designerns främsta verktyg är kunskapen om olika material som till exempel trä, textil eller metall. Hur man arbetar med dessa material, sammanfogar dem och gestaltar med hjälp av dem, är något som byggs upp under lång praktisk erfarenhet. Det handlar om en praktisk estetisk kunskap som bottnar i en djup förtrogenhet med materialens uttryck och egenskaper. Denna praktisk-estetiska kunskap är en central del i den starka verklighetsformade kraft som finns i design och som vi har sett i exemplet med Peter Behrens och hushållsmaskinerna. Som Adrian Forty påpekar: Unlike the more or less ephemeral media, design has the capacity to cast myths into solid, enduring forms so that they seem reality itself. 3 M Mc Coy, A Dunne & F Raby, Forty 1986.

3 energi som syns sara ilstedt hjelm 123 Inom it-design har man sedan någon tid talat om att man kan se datorteknik som ett material med specifika egenskaper som trä eller textil. 6 Datorn är inte bara ett redskap att skapa form, till exempel grafisk design eller 3d-ritningar, utan också ett material i sig själv. Att utforska dess egenskaper på ett designmässigt sätt är en del i att göra it produkter till en del av vårt vardagliga liv och hem, till att ge dem en självklar rumslighet. En grundläggande tanke i Static! var att man skulle kunna se på energi på samma sätt som ett material med särskilda egenskaper. En sådan utgångspunkt skulle synliggöra tingens elförbrukning och skapa en medvetenhet hos användarna. Här handlar det inte om en ytlig styling, utan en användning av estetisk kunskap som ett verktyg att föra samman teknik och material med värderingar och innehåll. Borgmann beskriver hur estetik och teknik behövs för att skapa engagerande och provocerande lösningar: Aesthetic design becomes shallow, not because it is aesthetic, but because it has become superficial. It has been divorced from the powerful shaping of the material culture. Engineering has taken over the latter task. But it in turn conceals the power of its shapes under discreet and pleasant surfaces. If we are concerned to revive engagement, we must try to recover the depth of design, that is, the kind of design that once more fuses engineering and aesthetics and provides a material setting that provokes and rewards engagement. 8 Vanligtvis går ny teknik genom olika stadier av estetisk mognad, från en arkaisk teknikanhopning till en form som blir mer och mer anpassad till sin kontext. 9 Elmätaren är nu hundra år gammal men har fortfarande en estetisk omogen form. Det är tydligt att den är gjord för att sitta i källaren och användas av tekniker, inte av människor i sitt vardagsliv. Här finns stora utmaningar både i gränssnitt, tjänster kopplade till elmätaren och i övergripande design. ett designprojekt. Utifrån ett antal hypoteser utvecklas fullskalemodeller som på olika sätt kan testas och utvärderas av intressenter. För de inblandade materialiserar prototypen de abstrakta idéer som projektet vill lyfta fram och tydliggöra. På så sätt kan man få feedback om den tänkta verkligheten och korrigera det som inte var bra. Det kan liknas vid det experiment som görs i traditionell naturvetenskaplig forskning, men processen har samtidigt intuitiva och estetiska kvaliteter som liknar konstnärligt arbete. Håkan Edeholt har beskrivit hur olika tankefigurer präglas de olika fälten design, teknik och konst. 10 I ett forskningsprojekt som Static! finns både mer av kritiskt konstnärligt tänkande och av naturvetenskaplig analys än i konventionella designarbeten. Designforskningen kan därför ha en gränsöverskridande roll och prototyperna kan ses som ett slags gränsobjekt riktat mot flera fält: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Projektgruppen i Static! är multidisciplinär med både designer, tekniker, interaktionsdesigner och teoretiker. Vi har också samarbetat med designgruppen Front och gardinföretaget Ludvig Svensson ab. Arbetet inleddes med studier av befintlig forskning samt bakgrundsfakta av olika slag. Detta kompletterades med intervjuer, kulturella prober 11 och deltagande observation av användare i deras hem. Detta material användes både som grund för analys och som inspiration för designfasen. Efter det startade det kreativa arbetet med idégenerering samt estetiska och tekniska experiment som utvecklades till ett antal Designexempel. Dessa visualiserades på olika sätt och några utvecklades till fungerande fullskaleprototyper. Prototyperna användes för att få feedback från användare, energiforskare och andra relevanta grupper. De visades på utställningar, föreläsningar och i media. I vissa fall gjördes längre studier där prototyperna placerades hemma hos människor för en mer djupgående utvärdering. 6 Löwgren, Stolterman, Redström, Borgmann, Forty, ibid. Forskning genom design. Utgångspunkterna för Static! var alltså att utforska energi som designmaterial och att utforma kritiska och reflekterande designprototyper. Målsättningen var att gentemot designer utveckla metod och teori för att se den estetiska potentialen i energi, samt gentemot användarna att utveckla designexempel som kan medvetandegöra, skapa begriplighet och erbjuda kontroll över energi i vardagslivet. Vårt angreppssätt är ett exempel på forskning genom design, där designprocessen används för att skapa exempel på och synliggöra en önskad framtid. Metoden bygger i stort sett på en designprocess med ökat fokus på grundläggande analys och spridning av resultatet. Att visualisera idéer genom prototyper är centralt i Designexempel poetiska tolkningar av vardagens energi. Designexemplen är en sorts poetiska versioner av vardagliga föremål som lampor, sladdar, tapeter, element eller radioapparater, tolkade utifrån projektets utgångspunkter. Koncepten utforskar olika aspekter av energi som designmaterial i vardagsföremål. Tillsammans formar de en designrymd, ett nytt landskap av möjliga artefakter, som gör framtida valmöjligheter större och rikare. Här följer en kort presentation av designexemplen: Visualisera energi. Ett genomgående tema i projektet har varit att visualisera energi, och främst elektricitet. The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa 10 Edeholt, Design och innovation i denna bok 11 Gaver,W and Dunne A, 1999

4 energi som syns sara ilstedt hjelm 125 The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa som genom ljusslingor i sladden synliggör den energi som flödar igenom. Den gör det enkelt att se hur mycket något drar, inte i watt per timme, utan i ljus som rinner genom sladden i olika hastighet. som genom ljusslingor i sladden visualiserar den el som flödar igenom. 12 De flesta människor vill sänka sin energiförbrukning men har svårt att se sambandet mellan beteende och konsumtion. Sladden gör det enkelt att se hur mycket el något drar, inte i watt per timme, utan i form av varierande starkt ljus som rinner genom sladden i skiftande hastighet. Den kan användas som ett verktyg för att utforska elförbrukning i hemmet likaväl som en ambient display (bakgrundsinformation) som med ett ögonkast avslöjar om något är påslaget eller inte. Genom att ansluta olika produkter kan man jämföra elförbrukningen varje givet ögonblick, till exempel hur högre volym på stereon ger utslag i elförbrukningen, eller upptäcka hur produkter i standbyläge i tysthet stjäl energi. relse och intensitet är styrda att visualisera en strömstyrka från 0 till 2000 watt. Målsättningen är att användaren skall uppleva ljuset som elektricitet som flödar genom sladden. Metaforen stämmer överens med många människors intuitiva uppfattning om elektricitet som något som rinner olika fort (strömstyrka) med olika höga tryck (spänning). Även om man kanske inte tror att det är elektriciteten som syns, överensstämmer interaktionen med elektricitetens egenskaper som variationer i flöde och intensitet, och ger en ögonblicklig och direkt återkoppling. Elementet är ett exempel på ett helt annat sätt att visualisera olika energiformer. En glödlampa omvandlar elektricitet till 70 procent värme och 30 procent Ljus och värme är två energiformer som är ständigt förbundna och som i Elementet får ett nytt estetiskt uttryck. Det består av 35 glödlampor som avger lika mycket värme som ett 2000 watts element, men påminner snarare om en öppen brasa än om en elradiator. 12 Gyllenswärd och Gustavsson The Power Aware Cord består av en vanlig skarvsladd och fördelardosa med en liten amperemätare. Sladden från fördelardosan till elurtaget består av koppartråd virad med elektroluminicerande ljustråd, täckt av ett lager fosfor som lyser med olika färger och intensitet när strömmen leds genom den. Ljusets rö- ljus. Detta tas till vara i Elementet, som består av 35 glödlampor styrda av en termostat. Inspirationen till Elementet kom ursprungligen från användarstudier. Flera informanter nämnde att de brukade lämna lampor på även om de inte var hemma. Det kändes trevligt och bidrog till uppvärmningen av huset. Som en

5 energi som syns sara ilstedt hjelm 127 Ett tema handlade om att utforska energi som material. Den här lampskärmen är gjord av värmekänsligt papper som bubblar upp första gången lampan slås på. husägare uttryckte det lampor ger också värme, så det är inte alls slöseri. Det är tydligt att lampor i Sverige har en viktig funktion och att människor trivs med att ha värmande ljuskällor i sitt hem. Istället för att förmå människor att släcka alla lampor, använder Elementet el för att skapa ljus och värme på en plats där värmen gör nytta. Elementet består av 35 glödlampor på 60 watt, monterade på en stålram mellan två skivor av isolerande glas. Tillsammans ger de en värmestrålning motsvarande ett 2000 watts element. Sensorer kopplade till en termostat styr en dimmer som reglerar ljuset på lamporna. När Elementet slås på börjar lamporna sakta att glöda tills de når den inställda temperaturen. Därefter skiftar ljuset och värmen beroende på värmen i rummet och plötsliga temperaturförändringar. Elementet stod en vinter i ett dragigt kontor och de som satt i närheten upplevde det som att sitta bredvid en värmande brasa. När det blev varmare i rummet tonades ljuset långsamt ner, för att plötsligt flamma upp när det kom en kall vindpust. Ljus och värme är två former av energi i ständigt förbund med varandra, som i Elementet blev fick ett nytt estetiskt uttryck. Energi som designmaterial. Några experiment var mer direkt fokuserade på att utforska energi som designmaterial, ett tema som också riktade sig mer till praktiserande designer. Energi är dock inte så handfast som traditionella material och manifesterar sig på ett otal varierande sätt. Arbetet resulterade i en rad experimentella prototyper som undersökte energins olika estetiska möjligheter. The Heat Sensitive Lamp, den värmekänsliga lampan, utforskar energin som designmaterial på ett oerhört explicit och direkt sätt. Här är det värmen från glödlampan som formar lampskärmen första gången man slår på den. Lampskärmen är gjort av värmekänsligt papper, som vanligtvis används i relieftapeter. När lampan slås på för första gången gör värmen från glödlampan att skärmen börjar ändra form. Beroende på glödlampans form och värme sväller pappret i olika former. Användaren kan själv utforma skärmen genom att dra glödlampan som en pensel efter pappret och därigenom skapa olika former. Om den värmekänsliga lampan är ett exempel på ett snabbt och direkt sätt att skapa form med värme, bygger andra experiment på långsamma förändringar under längre tid. Energi är kopplat till solens och årstiderna långsamma rytm, dag och natt, sommar och vinter. Solljus bleker textilier och andra uv-känsliga material, vilket vanligtvis ses som ett problem. I Appearing Pattern Wallpaper har detta istället gjorts till en positiv egenskap. Tapeten ser ut som en helt vanlig enfärgad tapet, men den bär på en hemlighet. Delar av den är skyddade med uv-beständigt lack som långsamt framträder mot den allt ljusare bakgrunden. Det kan ta år innan mönstret framträder, starkare på de ställen i rummet där solen lyst mest, svagare där tapeten har varit i skugga eller skyddad av möbler. Tapeten är ett poetiskt exempel på hur vardagsföremål kan förändras i relation till energins påverkan över tid. The Energy curtain är en gardin som samlar solens energi under dagen och sedan använder energin för att lysa när det blivit mörkt. Vill man att gardinen I ett samhälle med begränsad tillgång till energi måste man göra val, något som the Energy curtain gör tydligt. Det är en rullgardin som samlar solljus under dagen och lyser när det blir mörkt, om den har varit nerrullad.

6 energi som syns sara ilstedt hjelm 129 Det här är en tapet som bär på en hemlighet. När solen bleker tapeten framträder så småningom ett mönster. 13 Ernevi et.al 2004 ska lysa under kvällen måste manha gardinen nere under dagen. På så sätt måste användaren göra ett val mellan ljus på dagen eller på kvällen. Flera versioner av The energy curtain har tillverkats men alla bygger på samma princip. Insydd i textilien sitter små solceller som omvandlar solens energi till elektricitet. Detta lagras i batterier och används sedan till led-lampor och optiska fibrer. All teknik är integrerad i den fysiska formen, i vissa fall invävd i textilien och bidrar till att skapa ett enhetligt estetiskt uttryck. När ljuset försvinner på kvällen skapas ett dynamiskt ljusspel av led-lampor och optisk fiber som manipulerats att sprida ljus på olika ställen. Den statiska och familjära gardinen under dagen blir när mörkret faller på en levande, magisk ljuskälla. The Energy Curtain är ett helt självförsörjande system där teknik och estetik är nära integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Här blir energi ett material i både de tekniska och de estetiska lösningarna. 13 I projektet bidrog en hel rad parter med olika typer av kompetens, alltifrån textiltillverkare till ett microelektronisk institut och avancerade belysningsföretag. The Energi Curtain illustrerar därför både som föremål och samarbetsprojekt hur teknik och estetik kan integreras i en designprocess. Påverka beteenden. De ovan beskrivna experimenten har huvudsakligen handlat om att göra användaren medveten om energi och energiförbrukning, och att uppmana till kritisk eftertanke eller kontemplation. Följande designexempel handlar dock mer uttalat om att få människor att aktivt ändra sitt beteende till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Idag får vi huvudsakligen information om vår elförbrukning via elräkningen eller elmätaren i källaren. En relativt ny produkt är elmätaren som visar ditt totala effekturtag och som varnar eller stänger av vissa produkter om de går över en viss nivå. De flesta av de här mätarna håller dock en låg estetisk nivå och visar informationen där vi inte ser den (i källaren) eller på sätt vi inte förstår (watt/ timme). The Flower Lamp bygger på tankar om vilken typ av återkoppling till elförbrukningen vi vill ha. Hur kan informationen visas på ett lättillgängligt sätt? Ska vi bli straffade när vi konsumerar för mycket eller belönade när vi är sparsamma? The Flower lamp är en rörlig lampa, formad som en blomma som sakta öppnar sig. Den är kopplad till din elmätare och visar på förändringar under en viss tid. Om du under en period har minskat din elkonsumtion belönar blomlampan dig genom att slå ut sina blomblad. Om du å andra sidan har ökat din konsumtion sluter sig blomman bedrövad igen. Lampan är alltså ett interaktivt gränssnitt som visar information på ett stilla sätt i bakgrunden, en ambient display. Om du inte vill ha information behöver du inte bry dig men ett snabbt ögonkast på lampan kan också göra dig uppmärksam på förändringar i konsumtionen. The Flower Lamp speglar på ett subtilt och poetiskt sätt cykler i konsumtionen. Det kan vara värt att offra lite värme för att få den att slå ut. The Flower Lamp är en blomformad lampa som läser av din elkonsumtion. Om du över tid har minskad din elförbrukning belönar lampan dig genom att slå ut sin blomblad.

7 energi som syns sara ilstedt hjelm 131 I duschen försvinner mycket värme bokstavligen ut genom avloppet. När de här kakelplattorna blir uppvärmda av varmvattnet försvinner mönstret, som en stilla påminnelse om att det är dags att sluta duscha. Flower Power skrev the Times Magazine som i november 2006 nominerade lampan till the coolest invention of the year. Energi som ständigt läcker från lampor eller produkter i standbyläge, skulle kunna synliggöras om produkterna i högre grad kommunicerade temperaturer eller läckor. Varmvattenförbrukning är en annan läcka där energin bokstavligen försvinner ut i avloppet utan att vi tänker på det. Disappearing pattern tiles är kakelplattor i duschen med ett mönster i en termocromisk färg. När kaklet blir uppvärmt av varmvatten försvinner mönstret på plattorna som en tyst påminnelse om att det är dags att dra ner på värmen. Ju längre och varmare dusch desto tommare kakelplattor! I många länder är varmvatten en dyr och ändlig resurs. Disappearing pattern tiles påminner oss om detta på ett subtilt sätt. Ett sätt att påverka beteendet hos användare skulle kunna vara hushållsprodukter som på olika sätt börjar bete sig konstigt eller missköta sig om elkonsumtionen överstiger en viss nivå. Tanken med dessa produkter är att de skulle innehålla ett samvete som skulle ge sig tillkänna när vi överkonsumerar energi. Det ta skulle ske som en omedelbar feedback på handlingar och tvinga användaren att ändra beteende. En radio erbjuder användaren att lyssna på en viss frekvens. Utöver det vanliga registret av radiofrekvenser så är The Erratic Radio känslig för frekvenser runt 50 herz, det vill säga frekvenser som utgår från elektriska apparater. The Erratic Radio är alltså en radio som känner av närvaron av elektriska fält i omgivningen. Om man har på för många elapparater samtidigt så störs radions mottagning. För att kunna lyssna på radio samtidigt som man lagar mat måste man alltså balansera antalet hushållsapparater så att de inte stör radiomottagningen. Hur går man vidare? Static! avslutades som projekt 2005 men är i högsta grad levande. Designexemplen sprids genom utställningar, webbplatsen, (www.tii. se/static) föreläsningar och konferenser. The Power Aware Cord har fått patent och det pågår förhandlingar med företag om kommersialisering av flera produkter. Att se konkreta resultat av forskningsprojekt tar dock ofta lång tid. Spridning av resultaten pågår i åratal efter att projektet har avslutats och implementering får ses i ett långtsiktigt perspektiv. stem har satsat större forskningsresurser på energieffektivisering i vardagen och har finansierat en uppföljare till Static! kallad Aware. Om Static! handlade om den enskilda produktens estetik och reflektiva användning så är utgångspunkten i Aware att sätta produkten i ett sammanhang, både vad det gäller användarens livsstil och företagens affärsstrategi. Den feedback vi har fått har ofta handlat om att människor upplever designexemplen som innovativa och designmässigt starka. Det är befriande att se exempel på hållbar design som inte bara handlar om att designa ett miljövänligt föremål, utan som utforskar designverktyg som estetik, användning och koncept utifrån ett hållbart perspektiv. Här fungerar prototyperna som materialiseringar av abstrakta resonemang och får mening i olika kontexter som exempel på innovation, miljötänkande, forskning och estetik. Framförallt ser vi att den kritiska ansatsen kombinerad med den analytiska, ger dem legitimitet både inom det kulturella och det naturvetenskapliga området. Dessutom finns i några fall en marknadsmässig potential. Med det vill jag peka på den stora potential i designforskning för att skapa en fungerande helhet, en designprototyp, av många motstridiga krav och intressen, som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. The Erratic radio är en radio som är känslig för elektriska fält i omgivningen. Om för många apparater är på samtidigt börjar den uppträda underligt och tappa frekvensen.

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION En publikation från Mötesplats Social Innovation Utgivare: Mötesplats Social Innovation Redaktörer: Lotta Solding och Louisa Szücs Johansson Texter: Lotta Solding och

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss.

Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Det är bra med NTA Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Utvärdering av elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA-projektet Jan Schoultz ITUF Linköpings Universitet Glenn

Läs mer

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv LÄRARPROGRAMMET Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv En observationsstudie om kommunikationen i förskolan Per Andersson Examensarbete 15 hp Höstterminen

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer