Riv barriärer för smartare elnät!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riv barriärer för smartare elnät!"

Transkript

1 Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning De intervjuade Frågeområden Sammanställning av intervjusvar Kapital & Lönsamhet Konsumenternas roll Lagar & Regler Informationsbrist Oligopol & Marknad Teknik Slutsatser av intervjuerna Kapital & lönsamhet Efterfrågan (konsumenternas roll) Stimulans/reglering (Lagar & regler) Informationsbrist Oligopol & marknad Teknik Avslutande reflektioner Åtgärder för att öka efterfrågan på smarta energitjänster Minska barriärer för etablerandet av energitjänster sida 1/11

3 1 Inledning En uthållig energianvändning med en begränsad klimatpåverkan är en av de stora utmaningarna idag och för framtiden. En fortsatt utveckling av samhället förutsätter tillgång på stora mängder elenergi. Samtidigt måste elanvändningens påverkan på miljön minimeras. Syftet med så kallade smarta energitjänster är att genom ökad förbrukningsflexibilitet begränsa energianvändningens påverkan på klimatet. Det handlar i grunden om att dels minska energianvändningen, dels styra efterfrågan till perioder då utbudet av klimatneutral energiproduktion är god och dels att elektrifiera nya energianvändningsområden med stor klimatpåverkan främst transportsektorn. Det har under flera år diskuterats olika lösningar för hur elförbrukningen ska kunna styras och bli mer hållbar, redan i mitten på 90-talet uppstod begreppet intelligenta hus. I dag förs diskussionen mer kring smarta elnät och om att skapa en mer flexibel och effektiv produktion, distribution och användning av el genom att utnyttja modern teknik. Regeringen har uppfattat smarta elnät som ett viktigt verktyg för att effektivisera elförbrukningen och tillsatt ett råd för smarta elnät och har dessutom en stark tilltro till att aktiva elkonsumenter och deras engagemang kommer att driva denna utveckling framåt. För i Sverige har vi väldigt kunniga, medvetna, och engagerade konsumenter. Konsumenter som gärna vill vara med och ta ansvar och påverka, bara de får chansen. - Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister Men varken intelligenta hus eller smarta elnät har ännu särskilt stor spridning i svenska hem och elkonsumenterna visar alltjämt ett ljumt intresse för att styra sin elförbrukning köpa smarta energitjänster. Med tanke på att Sverige varit tidiga med initiativ för att möjliggöra denna utveckling, såsom införande av smart mätning, införande av koldioxidskatter och införande av system för gröna elcertifikat, är den stora frågan vilka hinder och barriärer som finns på elmarknaden för att dessa tjänster ska få ett större genomslag? För att ta reda på vilka barriärer som finns på den svenska elmarknaden mot smarta tjänster och smarta elnät genomfördes ett antal intervjuer med marknadsaktörer på den nordiska elmarknaden. I denna sammanfattning presenteras vilka barriärer som anses utgöra de största hindren för smarta elnät och smarta tjänster. sida 2/11

4 1.1 De intervjuade De intervjuade är representanter från företag och organisationer vars verksamhet kretsar kring, eller är starkt kopplade till, smarta el-tjänster. För att få en så allsidig bild av marknaden som möjligt så representerar respondenterna ett brett spektrum av den smarta elmarknaden. De åtta respondenterna är: Bernt Bremdal, forskningskoordinator, The Norwegian Centres of Expertise The Norwegian Centres of Expertise etablerades för att främja innovation i de mest expansiva och internationellt orienterade industrierna i Norge. Det ägs av Norges forskningsråd, SIVA och Innovasjon Norge. Joakim Ottander, VD, Exibea Exibea skapar produkten Eliq, som man kopplar upp till elmätaren för att mäta elförbrukningen. Eliq kan även användas för att jämföra och vara interaktiv med andra över internet. Knut Eirik Gustavsen, COO, E-Smart Systems E-smart Systems gör software lösningar för energibranschen. De satsar på ny teknologi och smart-grid på den nordeuropeiska och amerikanska marknaden. Magnus Bolmsjö, VD, Lund Science Lund Science gör mätsystem som främst mäter vattenförbrukning i fastigheter. De mäter också temperatur, elförbrukning och energiåtgång i alla lägenheter i fastigheterna, som kan ligga till grund för de boendes elräkningar. Markus Hökfelt, Affärsutvecklingschef, Fortum Fortum producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. Fortums smarta eltjänster innefattar bl.a. energidisplayer för mätning av elförbrukning, solpaneler för privatpersoner och laddningsstationer för elbilar. Rikard Strid, CEO, Manodo Manodo skapar programvaror och tjänster för att underlätta mätning av elförbrukning och kommunikation mellan hyresvärd och de boende. Tobias Ryberg, analytiker, Berg Insight Berg Insight genomför marknadsanalyser av bland annat energimarknaden. Christian Weibull, ansvarig för försäljning och avtalskunder, Minol Minol arbetar främst med mätning av vattenförbrukning. De mäter även el- och värmeförbrukning för individuell debitering i fastigheter. sida 3/11

5 1.2 Frågeområden Intervjuernas huvudsyfte var att identifiera vilka barriärer som finns och hur de motverkar ett gott innovationsklimat på den svenska elmarknaden. De områden som därmed berördes var: Kapital & Lönsamhet Konsumenternas roll Lagar & Regler Informationsbrist Oligopol & Marknad Teknik 1.3 Sammanställning av intervjusvar De svar som är presenterade nedan är exempel på åsikter som var återkommande under majoriteten av intervjuerna Kapital & Lönsamhet Hur ser de affärsmässiga marknadsförutsättningarna ut? I Sverige är det svårt att få ihop kapital till verksamhet och utveckling av prototyper. Det krävs alltid en motfinansiering när man söker bidrag. I till exempel USA är det mycket lättare att komma åt privat kapital. - Joakim Ottander, Exibea. De mindre företagen måste få en chans att nå ut till större volymer. Volymer som bara som de större elbolagen har. - Bernt Bremdal, The Norwegian Centres of Expertise. Vi går inte med vinst än. Vi räknar med att nå break-even under år sju. Det tar väldigt lång tid innan man tjänar pengar i den här branschen. - Joakim Ottander, Exibea. sida 4/11

6 1.3.2 Konsumenternas roll Lagar & Regler Informationsbrist Hur kan man få kunderna att öka sitt engagemang och sin efterfrågan? De lösningar som elbolagen nu tar fram för att kunderna ska kunna mäta sin elförbrukning är det mest nördar som bryr sig om. - Magnus Bolmsjö, Lund Science. Prioriteringsföljden för konsumenterna är som följer: Pris, rättvisa och miljö. Miljö är absolut inte primärt för kunden alltså. Man måste nå dem via plånboken. - Christian Weibull, Minol. Motivationen blir helt enkelt inte särskilt hög, eftersom det inte smärtar tillräckligt i plånboken hos kunderna. - Markus Hökfelt, Fortum. Vad kan politiker och myndigheter göra för att underlätta för marknaden? Det finns idag inget pris på miljöförstöring och då fungerar inte marknadskrafterna. - Markus Hökfelt, Fortum. De svenska lagarna och reglerna kring smarta el-nät är för krångliga. - Christian Weibull, Minol. Det man kan göra är att tvinga människor att försöka spara energi och resurser. I framtiden kommer vi kanske ha en CO2-budget per människa. - Rikard Strid, Manodo. Upplever ni att tillgången på information om kunderna inte är tillräcklig (anläggningsregister, mätvärden, etc.)? Det är svårt att få tillgång till mätdata från elnätet. Det är en barriär eftersom de stora bolagen äger informationen och inte vill dela med sig. - Tobias Ryberg, Berg Insight. Den största utmaningen för nya aktörer är hur de ska få tillgång till vital kundinformation../. Men då måste man också få tillgång från elbolag att läsa av förbrukningen av el. - Knut Eirik Gustavsen, E-smart Systems. Kanske kan man skapa en gemensam informationshub där mätdata samlas. En sådan lösning kanske kan tvingas fram av lagstiftning. - Tobias Ryberg, Berg Insight. sida 5/11

7 1.3.5 Oligopol & Marknad Teknik Motarbetar de större och etablerade aktörerna på elmarknaden nya innovativa företag? Elbolagen vill skapa fler tjänster till konsumenterna och de söker efter sådana som har innovativa lösningar. - Magnus Bolmsjö, Lund Science. Jag tror att det kommer bli mycket samarbeten mellan stora och små aktörer i framtiden. - Bernt Bremdal, The Norwegian Centres of Expertise. Samarbetet mellan små och stora företag är väldigt viktigt. Fortum samarbetar alltid med mindre företag för att ta fram sina innovativa el-lösningar. - Markus Hökfelt, Fortum. Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för att leverera smarta el-tjänster? Att utveckla tjänster inom området Home Energy Management skulle kunna vara vårt nästa steg../. Inom det området finns dock en utmaning i form av olika standarder och protokoll för trådlös kommunikation som måste lösas. - Joakim Ottander, Exibea. Det finns idag för många hinder, eftersom det är för komplext att leverera tjänsterna. Tekniken är inte där ännu. Allt måste kunna ske automatiskt direkt när man installerar en produkt hemma. Konsumenterna är inte villiga att betala något extra om de inte är prylnördar../. Lösningen kommer med telekombolagen och internet-of everything - Rikard Strid, Manodo. sida 6/11

8 2 Slutsatser av intervjuerna Intervjusvaren visade tydligt att ett antal barriärer mot smarta elnät och smarta tjänster finns på elmarknaden. Här nedan görs en sammanställning av vilka barriärer som är mest tydliga och relevanta enligt de intervjuade marknadsaktörerna. Några av barriärerna upplevs vara större än andra, till exempel bristen på kapital och lönsamhet och efterfrågan. Det är också viktigt att tillägga att de hänger ihop med varandra, lönsamheten är till exempel tydligt kopplad till efterfrågan. När det generellt gäller de stora aktörernas dominans på marknaden upplevde inte de mindre aktörerna det som ett problem, men däremot var det flera som upplevde att kundinformationen ofta var inlåst hos de större aktörerna vilket skapade hinder för de mindre aktörerna. 2.1 Kapital och lönsamhet Flera företagare vittnar om svårigheter att få tillgång till nödvändigt kapital för att komma igång med verksamhet och för utveckling av tidiga prototyper. Dessutom upplevs resan för mindre innovationsföretag lång innan någon form av lönsamhet kan uppnås. Ett skäl till detta är att den svenska och nordiska marknaden uppfattas som för liten för att det under rådande omständigheter ska vara möjligt att uppnå tillräckliga volymer. 2.2 Efterfrågan (konsumenternas roll) Flertalet av undersökningens respondenter menar att intresset från elkonsumenternas sida att investera i lösningar för egenkontroll av energiförbrukningen är svalt. De incitament som krävs för ett ökat intresse saknas idag. När det gäller ekonomi är det helt enkelt så att den besparing som elkonsumenterna kan uppnå i de flesta fall är för liten för att vara tillräckligt intressant. Ej heller miljöperspektivet är tillräckligt starkt som argument för att konsumenterna ska välja att göra investeringar i tillgängliga tjänster och produkter. 2.3 Stimulans/reglering (Lagar och regler) För att få fart på den marknad där intervjupersonernas företag är verksamma krävs enligt respondenterna stimulansåtgärder av olika slag. Konkret handlar det bland annat om att sätta ett pris på miljön. Exempel på sådana åtgärder kan vara förändringar av regler och lagar som leder till att företag och konsumenter får incitament att investera i smarta energitjänster. Högre elpriser och personliga CO2-budgetar kan bidra till att göra människor mer benägna att ta ett utökat ansvar för den egna elkonsumtionen. 2.4 Informationsbrist Information om kunderna, mätdata från elnätet med mera är avgörande uppgifter för många innovativa aktörer på marknaden. Idag är kundinformationen inlåst hos el- och elnätsbolagen. Intresset att dela med sig av kundinformation och mätdata är litet vilket begränsar innovatörernas möjlighet att utveckla och testa nya smarta tjänster och produkter. sida 7/11

9 2.5 Oligopol och marknad 2.6 Teknik Den svenska elmarknaden är mogen. Etablerade aktörer är naturligt trögrörliga vilket leder till att förändringar går långsamt. Det innebär dock inte att de stora elbolagen motarbetar innovationsföretagen. Uppfattningen bland flertalet intervjuade är tvärt om att intresset bland de stora elbolagen, för innovativa samarbeten och utvecklingsprojekt, är stort. Att ta fram lösningar, produkter och tjänster, som på allvar kan få marknaden att lyfta kräver teknisk standardisering och vidareutveckling av tekniken. Enkelhet är nyckeln till framgång och det troliga framtidsscenariet är att tillverkare väljer att bygga in nya funktioner i sina produkter. På så sätt kommer de smarta lösningarna konsumenterna till del utan att de behöver göra egna, extraordinära, investeringar. sida 8/11

10 3 Avslutande reflektioner Tieto är övertygad om att smarta energitjänster och smarta elnät på ett effektivt sätt bidra till en mer uthållig energianvändning med en begränsad klimatpåverkan. Men intervjuer med marknadsaktörerna visar på att det finns barriärer för smarta energitjänster och lite tyder på att dessa barriärer är på väg att rivas. I dagsläget har marknaden större delen av ansvaret för att utveckla och implementera nya tjänster och nya lösningar men utvecklingen går uppenbarligen mycket långsamt. Regeringen har för stor tillit till att marknadsaktörerna och efterfrågan av tjänsterna ska driva utvecklingen framåt. Sverige och de övriga Nordiska länderna har inom många områden varit tidiga initiativtagare till uthållig energianvändning med begränsad klimatpåverkan. Detta borde kunna gynna utvecklingen av en ny möjlig exportindustri med fokus på värdekedjan kring smarta energitjänster. Visst är utmaningarna i länder med så riklig tillgång på vattenkraft som vi har i exempelvis Sverige och Norge annorlunda än de som exempelvis Tyskland, Nederländerna eller Storbritannien har. Men med tanke på det kalla klimatet, den energiintensiva industrin och den förhållandevis stora transportsektorn, finns alla möjligheter att bygga upp en ny exportindustri kring smarta energitjänster. Tieto menar att det finns ett antal åtgärder som behöver genomföras för att snabba på utvecklingen av smarta energitjänster. Vissa av dessa arbetas det redan med, men vi tror att det krävs ett hårdare, mer målmedvetet och i bland kompromisslöst fokus. Åtgärderna kan delas in i följande huvudsakliga kategorier; 1. Åtgärder för att öka efterfrågan på smarta energitjänster 2. Minska barriärer för etablerandet av energitjänster 3.1 Åtgärder för att öka efterfrågan på smarta energitjänster Sätt pris på miljön, öka de ekonomiska incitamenten för elanvändarna att ta ansvar. Ett brett införande av timbaserad mätning och avräkning av energianvändningen samt införande av nettodebitering, är viktiga verktyg som delvis är på gång, men fortfarande återstår mycket. Det är även möjligt att titta på krav på energieffektivisering för privathushåll med stöd av den numera obligatoriska energideklarationen samt individuella utsläppsrätter. Tieto s bedömning är att elanvändarna varken är intresserade av eller tillräckligt kunniga om elmarknaden. Gränssnittet mot elanvändarna behöver förenklas för att få aktivare konsumenter. EI s rapport från Juni 2013 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, visar tyvärr med all tydlighet att denna utmaning inte tas på allvar: sida 9/11

11 Varför ska vi i Sverige fortfarande envisas med att bibehålla en förlegad två-kontraktsmodell med hänvisning till det Nordiska samarbetet då både Norge och Danmark övergår till en enkontraktsmodell? Varför ska endast nästan alla kundärenden och fakturafrågor hanteras av elhandelsbolaget då en elhandlarcentrisk marknadsmodell införs? Hur kan vi med enkelhet förklara för slutkonsumenten, att ett elnät är så skyddsvärt att en kund som gjort rätt för sig och betalat sina fakturor i tid, ändå per automatik får ett dyrt tillsvidareavtal hos en annan elleverantör omelhandlaren inte betalar utestående fordringar till elnätsbolaget? Troligen har kunden dessutom fått sig den elleverantör tilldelad som denne tidigare valde bort. Självklart borde kundens behov stå i centrum i inte riskera att få ett tillsvidareavtal. Öka tryggheten för elanvändare att investera i mikroproduktion, energilager och smarta energitjänster accelereras. Underlätta för kunden att köpa en elbil eller laddhybrid vid kommande byte av bil. Enligt regeringens betänkande av Utredningen om nettodebitering av el från juni 2013, anses inte subventioner till mikroproduktion (främst solceller) vara tillräckligt effektiva för att motivera kostnaden och den administrativa bördan. Tieto hoppas att regeringen söker nya, enklare och förhoppningsvis mer effektiva åtgärder för att minska dessa barriärer. 3.2 Minska barriärer för etablerandet av energitjänster Ta bort den våta filten. Bygg inte en Rolls Royce, dra erfarenheter från andra industrier. Elnätsföretagen är naturliga monopol och deras intäkter regleras med intäktstak. Elnätsföretagens drivkrafter att utveckla smarta energitjänster begränsar sig därför normalt till sådana investeringar som bidrar till en effektiv nätdrift och en hög tillgänglighet i nätet. Nätföretagen kommer inte att bidra till smarta elnät i övrigt. Därför är det viktigt att nätföretagen tydligt åläggs att på ett standardiserat sätt tillhandahålla den information och de gränssnitt som behövs för den avreglerade delen av marknaden så att den har möjlighet att utveckla smarta energitjänster. Ett exempel på vad som behöver tillhandahållas är frekvent uppdaterade timvärden, viss anläggningsinformation och en standardiserad anslutningsport för utrustning till intelligenta hus på elmätarna 1. Idag har regleraren lagt en våt filt över denna utveckling genom att hänvisa till utredning efter utredning om en nationell och myndighetsdriven hubb. I Danmark har införandet av en sådan hubb tagit mer än fem (5) år från beslut och i Sverige har vi sannolikt ett par år kvar innan ens ett beslut är möjligt. 1 I det fall mätaren saknar denna port, finns möjlighet att tillhandahålla en virtuell via Internet med viss fördröjning, genom att nätföretaget samlar in mätvärden och händelser centralt och tillhandahåller dem via en central tjänst (exempelvis en sk feed eller web service). sida 10/11

12 En snabbare och mer kostnadseffektiv process hade varit att liknande andra industrier, såsom finansiella sektorn och telekomsektorn, tydligt definiera vilka krav marknadens aktörer har att förhålla sig till särskilt den reglerade delen och lämna genomförandet till marknadens aktörer. Tieto menar att vi inte har råd att invänta den stora, och sannolikt ineffektiva myndighetsdrivna, nationella hubben utan förespråkar en process där marknadens aktörer stegvis kan genomföra de nödvändiga förändringarna. Lagstiftaren, regeringen och tillsynsmyndigheten är särskilt oroade för att reglera den i dag oreglerade delen av elmarknaden. Det kan dock finnas skäl till att stärka elanvändarens rättigheter till att få tillgång till data om sin egen konsumtion och totala kostnad samtidigt som förbrukningen sker (i realtid). Om detta skulle kunna tillhandahållas på ett standardiserat och enkelt sätt, får elanvändaren och elleverantören tillgång till den prissignal som obönhörligen krävs för att kunna sjösätta de förväntade smarta energitjänsterna tätt kopplade till ekonomiska incitament för elanvändaren. Det finns en uppenbar risk för att elhandlarna ser denna prissignal som en affärshemlighet och ett sätt att främja sina egna smarta energitjänster och bygga barriärer mot oberoende leverantörer av smarta energitjänster. Storleken av dessa, redan befintliga, barriär är svåra att bedöma, men en översyn över detta bör övervägas. Införandet av nya lagar och regler eftersträva att skapa överblickbara och tydliga förutsättningar som kan införas i rask takt. Detta kan låta självklart, men i den tidigare nämnda rapporten från EI i juni i år Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, föreslås exempelvis att ca 200 elnätsföretag och 150 elhandelsföretag ska använda bilaterala avtal för att komma överens om vilka villkor som ska gälla för samfakturering. En i grunden positiv förändring riskerar att hamna i långbänk på grund av att maktbalansen i en förhandling av avtalen är ojämn och vi har överklaganden att vänta. Framför allt oberoende elhandlare med begränsad uthållighet kan riskera att gå i konkurs om de inte tidigt får sina avtal om samfakturering på plats. Vidare sägs i samma rapport att förslagen till förändring av elmarknaden ska ses som ett första steg till en gemensam Nordisk slutkundsmarknad och en elleverantörscentrisk marknadsmodell. De antyder att förslagen kommer att ändras eller preciseras ytterligare då NordREG förtydligar sina riktlinjer, om exempelvis kontraktsmodellen, samt efter att en ny utredning om en nationell myndighetsdriven hubb är färdig. Då flera av EI s lämnade förslag till förändring är en bit på vägen men ändå inte tillräckliga, är de samtidigt riskfyllda, tidskrävande och kostsamma att genomföra, vilket riskerar att den sammanlagda färändringsagendan försenas. Flera av de åtgärder vi borde genomfört med god marginal innan 2020 för att uppnå klimatmålen, kommer istället att kunna vara en realitet först en bit in på 2020-talet. sida 11/11

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Nordisk marknad Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Presentation av Rejlers Energitjänster AB samt Rejlers förslag till lösning med certifierade Service Providers Till er tjänst Nordisk kunskapskoncern

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013

Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden. Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Förutsättningar, möjligheter och hinder för att vara mer aktiv på elmarknaden Swedish Smart Grid Dialogforum 23 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Inte bara teknik. Energimarknadsinspektionens definition

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad

Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Genomförande av en nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte, 4 mars 2013 Referensgruppsmöte 2013-03-04 Upplägg Status projektet Status NordREG Samfakturering Scenario 1 och scenario 2 Informationshantering,

Läs mer

Energieffektivisering. Peter Silverhjärta 2013-05 15

Energieffektivisering. Peter Silverhjärta 2013-05 15 Energieffektivisering Peter Silverhjärta 2013-05 15 Timmätningsreformen När lagstiftaren rättar saker kan det bli märkligt! Hur har det gått? Timmätningsreformen ca 43 000 kunder har bytt leverantör per

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15

Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 Kommer timvis mätning att leda till nöjdare kunder och en bättre fungerande elmarknad? Elforsk Seminarium Market Design 2012 06 15 2012 06 15 ngenic 2011 2 Projekt 40115 Market Design Alternativa marknadsmodeller

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek

2011-02-24. Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 2011-02-24 Slutseminarium: Elanvändning vid kall väderlek 1 Agenda Introduktion och bakgrund till projektet Fortum Elnäts erfarenheter från vinterhalvåret 2009/2010 Hushållens elförbrukning vid kall väderlek

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Ei R2012:12 Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2012:12 Författare: Jens Lundgren, Therese

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Europas påverkan på Sveriges elnät

Europas påverkan på Sveriges elnät Europas påverkan på Sveriges elnät Värme- och Kraftkonferensen 2013-11-12 Hilda Dahlsten Europas påverkan på Sveriges elnät > Kraftsystemet 2013 > Den nordeuropeiska elmarknadens utveckling > Nyckelfrågor

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Två viktiga ord Affärsmodell beskriver: Hur skapar vi värde? Hur fångar vi det? Energitjänst Erbjudande

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011 Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren Undersökning från TNS SIFO juni Stort intresse för att sälja egenproducerad el till energibolagen. Nära 9 av 10 är positiva

Läs mer

within e3 produkter SNABBGUIDE

within e3 produkter SNABBGUIDE within e3 produkter SNABBGUIDE Fördelar e3: Visualisera: Elförbrukningen redovisad i grafer och diagram. Utmärkt underlag för planering och effektivisering. Styra: Minimera elförbrukningen genom att styra

Läs mer

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Om Megacon Megacon AB startades 1984 med försäljning av mätinstrument och elsäkerhetsprodukter. Sedan 1997 säljer Megacon egenutvecklade produkter

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning?

Ei R2012:14. Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Ei R2012:14 Elnätstariffer behövs mer regler om avgifternas utformning? Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2012:14 Författare: Göran Ek, Willy Hallgren Copyright:

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster Passion for energy Med målet att bli Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster DANSKE COMMODITIES I KORTHET Vi ger dig fördelarna med en avreglerad elmarknad

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling Bakgrund Krav

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer