86-åringars vardagsteknologi. Satsa friskt på spel. av användande, nytta och problem med vardagsteknologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "86-åringars vardagsteknologi. Satsa friskt på spel. av användande, nytta och problem med vardagsteknologi"

Transkript

1 86-åringars vardagsteknologi Satsa friskt på spel En TV-spel kartläggning inom äldrevården av användande, nytta och problem med vardagsteknologi

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), Kungliga Tekniska Högskolan, (KTH) 2010 Författare: Helena Tobiasson Foto: Helena Tobiasson Ansvarig projektledare: Bengt Andersson Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Formgivning: Ordförrådet AB Artikelnr: Publikationen kan beställas på HIs webbplats, via telefon eller hämtas i pdf-format, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Helena Tobiasson Satsa friskt på spel

4 Innehåll Sammanfattning... 3 Abstract... 4 Bakgrund... 5 Åldrandet... 5 Nintendo Wii... 7 Introduktion... 8 Projektbeskrivning Genomförande Bysjöstrand Danielsgården Marielund Resultat Diskussion Är spelet slut nu? Referenser Vill man läsa mer... 23

5 Sammanfattning Under drygt ett år har vi samarbetat med några äldreboenden runt TVspel som aktivitet. På Marielundsgården i Umeå, Bysjöstrand i Ockelbo och Danielsgården i Tierp ges möjlighet att bland annat spela några av Wii spelen från Nintendo. Samarbetet har haft som syfte dels att ge support till hanterandet av systemet dels att filma själva spelandet. Den film som detta resulterat i finns tillgänglig på nätet via Hjälpmedelsinstitutets hemsida. Vår förhoppning är att den ska kunna uppmuntra fler kommuner att satsa på TV-spel på deras äldreboenden. Det finns en broschyr som beskriver och ger tips på hur man kan hantera några av de svårigheter man kan stöta på vid införandet av spelet. Vi har även försökt att verka för en förenklad handkonsol och re-design av den befintliga. 3

6 Abstract Over a period of more then one year we have collaborated with several Special Housing in Sweden. Activities and more specific TV-games have been at focus. At Marielundsgården in Umeå, at Bysjöstrand in Ockelbo and at Danielsgården in Tierp games such as Nintendo Wii are available among the activities that the Special Housing presents. At some of the Special Housings we have only had a supportive role for the activities around TV-games. At others we have been granted access to come with camera to record material for a short introduction and inspirational video. The result can be downloaded at Hjälpmedelsinstitutets site on the net. We hope the film can inspire other Municipalities to open up the elderly care centres for TV-game as an activity among others. Added, and also available at the net, are a brochure describing obstacles and challenges that can occur during introduction. During the time of the project we have tried to support various ideas for a more user-friendly consol for some of the elderly gamers. The result can be downloaded at at or at 4

7 Bakgrund Äldrevård och datorspel kan tyckas som en omöjlig kombination ur många aspekter. Vård kontra underhållning, äldre kontra yngre, tävling kontra stillsamt leverne. Som med all förändring tar det tid och man måste ge processen utrymme. Vi har dock, under vårt arbete med Wii som verktyg inom äldrevården, fått ta del av många glada kommentarer, skratt och förvånande vitalitet i krokiga kroppar som motiverats till sitt yttersta av tävling, sport och spelmoment, ivrigt påhejade av engagerade åskådare. Åldrandet Vi lever längre. I Sverige är idag 1,6 miljoner eller 18 procent av befolkningen över 65 år. De äldre ökar både i antal och andel. Medellivslängden för kvinnor antas öka från 83 år 2008 till 87 år För män antas medellivslängden öka från 79 till 85 år. Om drygt 50 år beräknas antalet över 65 år att vara 2,7 miljoner eller 25 procent av befolkningen. Om pensionsåldern ligger kvar på 65 år, så kommer var fjärde person att vara pensionär. [1] Att åldras är den dominerande riskfaktorn för att drabbas av demenssjukdomar. Till de faktorer som verkar skyddande hör fritidsaktiviteter. [2] År 2005 uppgick kostnaderna för demenssjukdomar i Sverige till 50,1 miljarder SEK. 67 procent av dessa var kostnader för äldreboende. [3] Aktiviteter är ett grundläggande behov för människan och det bekräftas mer och mer inom forskningen att även fritidsaktiviteter kan ha en positiv effekt på demenssjukdomar. Både när det gäller att senarelägga debuten och att mildra effekterna. [4] Variationen på aktiviteter som har studerats är bred. Sång och musik, matlagning, trädgårdsaktiviteter, sällskapsdjur, dans m m. [5, 6, 7, 8] Enligt forskningen mår äldre bra av att få det ena och det andra men inte allt är möjligt i vardagens verklighet. Med våra egna och samhällets tillkortakommanden vad det gäller resurser och tankesätt och förutfattade meningar om vad äldre vill göra samt hur äldrevården bör vara organiserad. 5

8 Att arbeta och ge support till människor som har demenssjukdomar är mycket krävande både fysiskt och psykiskt. Förmåga till aktiviteter såsom ADL (activities of daily life), till exempel förmåga och möjlighet att tvätta sig, äta och klä på sig används ofta som funktionsstatus när man bedömer olika stöd och vårdinsatser. Fritidsaktiviteter kommer lätt i skymundan när svårigheterna med ADL hopar sig. Vi vet att aktivitet ur ett brett perspektiv är ett grundläggande behov för människans välbefinnande. Det kommer fler och fler forsknings rapporter som ger stöd för att fritidsaktiviteter har betydelse för vårt väl befinnande även då vi blir äldre. En preventiv strategi, trots att det kvarstår många frågetecken runt demenssjukdomar, är enligt den sammanfattade evidensbedömningen att leva ett socialt och mentalt aktivt liv även när man blir äldre. [9] Statens Folkhälsoinstitut skriver om Fyra hörnpelare för ett gott åldrande där fysisk aktivitet, och att känna sig delaktig [10] är två av dessa hörnpelare. Dom övriga två är bra matvanor och social gemenskap/stöd. För att ta reda på hur framtidens äldre vill att äldreboendet ska se ut, har Aleris låtit SIFO undersöka detta. Resultatet från undersökningen visar att en majoritet högt värderar fritidsaktiviteter och närhet till natur och kultur. Aleris Vårdpanel består av ett riksrepresentativt urval av svenskar som svarar på frågor rörande vård och omsorg. Det här prioriterar vi högst på framtidens äldreboende: 67 % Att det finns många olika fritidsaktiviteter 54 % Att vi kan hålla på med vår hobby 50 % Närhet till naturen 30 % Att det är nära till kultur som teater och film 28 % Att jag får ha med mig mitt husdjur 18 % Närhet till butiker [11] 6

9 Nintendo Wii Den 8 december 2006 lanserades Wii i Sverige. Nintendo tog ett annorlunda grepp om spelbranschen som tidigare mest varit fokuserad på det rent grafiska uttrycket. Sättet att interagera med spelen var i stort likartade, med konsoler som krävde små finger- och handrörelser. Nintendo beskrev sin målgrupp som ungdomar mellan 9 15 år men marknadsförde sig som spelet för alla. Ganska snabbt hittade spelet in till andra domäner såsom olika former av rehabilitering, äldrevård m m. Det börjar komma resultat från forskningsstudier från Canada, USA, Asien och Europa där man använt sig av Wii i olika vårdsammanhang. Mer information om systemet, spelen och hur man kommer igång finns i den manual som projektet producerat. Den 10 april 2006 kunde man läsa detta uttalande i Aftonbladet: Det finns kulturella skillnader. I Japan har man vänt sig mot en äldre målgrupp, de är mer öppna för tv-spel. Men i Sverige finns ett större motstånd, säger Patrik Johansson, talesman för Bergsala, Nintendos agent i Sverige. Vi är många som försökt få spelbolagen intresserade av domänen spel inom vården. Det saknas nästan helt en dialog mellan spelutvecklare och äldre som målgrupp och ett delmål med detta projekt är att funge ra som brygga i den kontakten. Vi har fått en del respons i samtal med Bergsala och de kommer att få materialet från detta projekt skickat till sig. 7

10 Introduktion Detta med TV-spel, datorspel eller mer specifikt rörelsestyrda datorspel inom äldrevården har tagit fart! Forskningsresultat efterfrågas ur olika perspektiv. Dels som argument till ledningar inom verksamheten från personal som vill starta upp och som ger uttryck för att sådana resultat skulle göra det enklare i kommunikationen. Dels från sjukgymnaster och arbetsterapeuter som vill genomföra studier och som söker referenser. Dels från demensforskare som vill hitta referenser runt kopplingen mellan hjärnan och dess aktiviteter och den rent fysiska rörelsen. Hos många av finansiärerna har vi stött på moment 22 genom att det inte finns så mycket tidigare känd forskning i Skandinavien som har gjort detta område medvetet hos finansiärerna. Det låter som om två kulturer krockar rejält vård och underhållning! Hjälpmedelsinstitutets program Teknik för äldre gav dock klartecken till att få producera en inspirations- och introduktionsfilm för denna aktivitet och vi hoppas att vi med materialet som nu finns tillgängligt ska inspirera andra att våga starta upp. Och där igenom blir vi fler som kan synliggöra våra praktiska resultat och därmed få möjlighet till finansiering för att ta fram forsk ningsresultat. Det är som att åka båt på Stöcksjön säger Doris. TV-spel för samspel, spänning och rörelseglädje i syfte att roa och aktivera. Att därigenom stimulera till ökad självkänsla, tilltro till sin egen förmåga [12] och känsla av välbefinnande har varit det övergripande syftet med projektet. 8

11 Aktiviteter inom äldrevården har mer och mer börjat komma upp på agendan. Många ger uttryck för svårigheterna att minska passiviteten för äldre och personer med demenssjukdomar. [2] Till sjukdomsbilden hör bland annat att de fysiska rörelserna tappar i koordination, styrka och precision. Därigenom avtar förmågan att genomföra tidigare färdigheter, vilket ökar risken för passivitet. Nedsatt kognitiv förmåga avspeglar sig bland annat i att många fysiska aktiviteter avstannar. Genom att introducera Nintendo Wii [13] inom äldrevården vill vi visa att det kan vara en väg till ökad aktivitetsgrad och en arena för samspel såväl fysiskt som socialt. Dataspelsutvecklare har ungdomar som sin stora målgrupp, äldre har inte varit i fokus för branschen. Vi har kännedom om pågående projekt inom äldrevården i USA och Spanien där man använt sig av just Nintendo Wii i syfte att aktivera och stimulera. Vi har även erfarenhet av egna pilotprojekt. På ett demensboende i Ockelbo har kommunen tillsammans med forskare från KTH i liten skala börjat titta på just Wii som en väg till bredare och nya aktivitetsmöjligheter inom äldrevården. På flera ställen runt om i landet spelar man nu TV-spel på våra äldreboenden. Wii är förlåtande och kräver inte en exakt koordination, precision eller styrka. Via en handkonsol vars rörelser projiceras på storbild ger Wii möjlighet att till exempel spela bowling, tennis och golf. Sporter som de dementa tidigare kanske utövat. Erfarenhet är dock inget måste för att kunna tillgodogöra sig spelet. En stunds gemenskap runt denna typ av aktiviteter öppnar möjligheter till social interaktion mellan personalen, de boende samt deras anhöriga. En av målsättningarna är att ge positiva och glada stunder tillsammans där man låter kroppsspråket tala. [14] Vi ser de boende, deras anhöriga och personalen som en gemensam målgrupp. Arbetsmetoderna är fokuserade på användarmedverkan och deltagande. I Utvärderingen av den senaste etappen i Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur skriver Peter Währborg att området spänner över vida fält som sammantaget är en viktig del i den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen där bota, lindra, trösta fortfarande är viktigt i vård och omsorg, men där berika, besjäla, befrämja upplyfts till värdefull vetenskap. [15] Många av de äldre vi har kommit i kontakt med ger uttryck för att det saknas möjligheter till meningsfulla aktiviteter i den utsträckning de skulle önska på sina äldreboende. De aktiviteter som står till buds är ofta stillsamma och av karaktären att inget står på spel. Vi erkän- 9

12 ner att vi själv var tveksamma till detta med TV-spel. Efter ett antal matcher med spänning, hejarop och rörelseglädje har vi blivit övertygade av det positiva gensvaret hos de äldre och deras anhöriga att söka medel för att utveckla detta område och göra de äldres röst hörd gentemot den vårdande organisationen och den kategoriska spelbranschen. Teknikens möjligheter till kommunikation och underhållning bör, där den hittar ett vettigt syfte, även erbjudas äldre. Vi hoppas nu med det material som projektet producerat (en film, en manual och denna slutrapport) kunna bidra till ökad tillgänglighet till denna teknik och därigenom låta fler personer inom olika former av äldreboenden få komma med och spela. Ett annat syfte är att sprida information och påverka spelutvecklare att ta in de gamla i spelet. Än är det inte game over visar Elsa 92 år som säger att tävlingsinstinkten och viljan att vinna finns kvar! Elsa, 92 år. 10

13 Projektbeskrivning Gruppen för Människa Dator Interaktion, MDI inom Skolan för Data vetenskap och Kommunikation på KTH i Stockholm, sökte forskningsmedel från programmet Teknik för äldre. Den del som gällde informationsspridning blev beviljat. Fokus för projektet har varit att öka medvetenheten om spelets möjligheter inom äldrevården. Projektet verkar för att introducera och informera om möjligheterna med TV-spel av typen Nintendo Wii Sports/Wii FIT för samspel, spänning och rörelseglädje inom äldrevården. Syftet är att roa och aktivera och genom detta stimulera till ökad självkänsla, tilltro till sin egen förmåga och känsla av välbefinnande. Vi hoppas kunna bidra till ett ökat utbud av aktiviteter som möjliggör att ta tillvara det friska i individen och stimulera till skratt och rörelseglädje. Vårt uppdrag från programmet Teknik för äldre såg ut så här. Satsa Friskt på Spel ska: Identifiera 3 5 äldreboenden som redan påbörjat eller som önskar påbörja deltagande i projektet samt initiera och starta upp verk sam heten. Ta fram en demonstrations- och instruktionsfilm som filmas på ovan stående äldreboenden. Filmen ska användas för att visa på hur Nintendo Wii fungerar på äldreboenden för att uppmuntra fler kommuner att satsa på denna aktivitet. Filmen ska finnas tillgänglig på Internet. Utarbeta en handledning/manual för äldreboenden som ska påbörja användning av Nintendo Wii. Handledningen ska vara kopplad till ovanstående film. Utveckla och verka för en standardiserad lösning av en Nintendo Wii remote-control för enklare användning för äldre. 11

14 Genomförande Här beskriver vi hur vi tog oss an de olika delarna i projektet. Identifiera 3 5 äldreboenden som redan påbörjat eller som önskar påbörja deltagande i projektet samt initiera och starta upp verksamheten. Tre ställen valdes ut för själva filmandet. Men vi har varit i kontakt med fler ställen av olika anledningar kopplat till spel och äldrevård. De tre ställen som medverkat i filmen är; Bysjöstrand i Ockelbo, Danielsgården i Tierp och Marielund i Umeå. Här kommer några rader från delar av den beskrivande information man hittar på nätet om dessa ställen. Därefter beskriver vi hur dessa ställen har tagit in spelet på lite olika sätt. Bysjöstrand Bysjöstrand är ett nybyggt modernt boende med lägenheter i olika storlekar. Särskilt boende är till för de personer som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i eget ordinärt boende. Behov av särskilt boende utreds och beslutas av biståndshandläggare. Vid Bysjöstrand i Ockelbo erbjuds man omsorg och vård som tar hänsyn till den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Hur omsorgen och vården ska se ut beskrivs i en vårdplan som upprättas för den enskilde personen. Vad det gäller TV-spelandet har för avsikt att som man tidigare gjorde på det gamla äldreboendet ta in spelet som en del av aktivitetsutbud man erbjuder. Man har tidigare schemalagt spelandet så att den dagliga personalen ska ges utrymme att genomföra aktiviteten. Idén har varit att så många som möjligt ska känna sig hemma med att få igång systemet. Man har satt upp spelet i ett allrum. Det finns fler spelsystem ute på en del av avdelningarna. Man har hitintills haft sociala möten i fokus för spelandet. 12

15 Danielsgården Danielsgården i Tierp är ett korttidsboende med rehabiliterande inriktning. Vi arbetar med vardagsrehabilitering vilket innebär att det du idag klarar ska du få fortsätta att göra och att vi stödjer dig i att klara dig så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och din kontaktman planerar vilket stöd du behöver. En avlastningsplats kan erhållas när en anhörig som vårdar en person i hemmet är i behov av tillfällig avlastning. Den enskilde får en plats på avlastningsenheten och den anhörige blir avlastad. Under våren 2009 startade Senior Rehab, en enhet med inriktning på fysisk förmåga. Här använder man spelet i samband med Senior Rehab. Man har här fokuserat på spelet som en träning. Systemet finns också i träningsrummet bland bollar och britsar. Marielund Marielund drivs av Förenade Care på uppdrag av Umeå kommun. Marielunds vård- och omsorgsboende, har 64 platser fördelade på fyra våningsplan. Det är ett äldreboende för personer med mycket nedsatt funktionsförmåga både fysiskt, psykiskt och socialt, och som har behov av hjälpinsatser med tillsyn dygnet runt. Varje boende har en kontaktperson. Tillsammans med den boende och dennes närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en individuell plan som gemensamt och regelbundet uppdateras tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Utifrån den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov skapas förutsättningar för ett bra, aktivt och värdigt boende. Vardagsnära aktiviteter, underhållning och sysselsättning erbjuds de boende med utgångspunkt från vad var och en önskar och orkar. På Marielund har man än så länge fokuserat på spelet som en social aktivitet. Man spelar då tid och intresse finns. Själva systemet sätts upp där man även tittar på TV och den används som spelskärm. Här in bjuder miljön till att slå sig ner i sofforna och även titta på. Ta fram en demonstrations- och instruktionsfilm som filmas på ovanstående äldreboenden. Filmen ska användas för att visa på hur Nintendo Wii fungerar på äldreboenden för att uppmuntra fler kommuner att satsa på denna aktivitet. Filmen ska finnas som DVD samt utlagd på Internet för nedladdning eller streaming. 13

16 Vid filmandet har vi försökt visa lite olika sammanhang av spelande. Vissa ställen använder spelet som ett rent träningsredskap och andra ställen tar in det som ett sällskapsspel. På en del ställen använder man projektor på andra befintlig TV. På en del ställen är det sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har hand om spelandet. På andra ställen är det den dagliga personalen som hanterar spelet. Vi filmar och levererar i format som HI sedan kan streama eller bränna till DVD. Utarbeta en handledning/manual för äldreboenden som ska påbörja användning av Nintendo Wii. Handledningen ska vara kopplad till ovanstående film. En mer beskrivande folder finns till filmen men den kan även läsas och användas separat. Den ger mer praktisk information och råd runt själva spelandet och hanterandet av systemet. Utveckla och verka för en standardiserad lösning av en Nintendo Wii remote-control för enklare användning för äldre. Nintendo har själva försökt att förenkla handhavandet av handkonsolen till exempel genom att när man använder motion plus slipper man vid bowling släppa pekfingret när man kastar klotet. En standardiserad lösning är nog inte vägen att gå. Vi ser att det utvecklats flera olika lösningar på de olika ställena vi har varit i kontakt med. Problematiken är av liknande karaktär men lösningsalternativen olika. Det handlar om att de som spelar kommer åt för många knappar samtidigt vilket låser spelet. Då måste man ofta hjälpa till med att låsa upp konsolen igen. Detta kan verka mycket störande för dem som spelar och man tappar i flyt och det tar tid att mixtra med konsolen. Vi har sett många exempel på att spelarna tappar fokus och intresse när detta händer. De tycker det verkar tjafsigt eller krångligt. Projektet har samverkat runt några varianter av former på en konsol där storlek, placering av knappar, antal knappar och varianter av funktioner testas för att se om man hittar fram till en enklare väg att interagera med spelet för denna målgrupp. En svår uppgift då dagsform kraftigt kan variera vad det gäller handstyrka, minne hos individen m m samt att denna målgrupp är långt ifrån homogen. Av den anledningen ser vi det som vettigast att stimulera varje enhet att påbörja funderingar runt hur man kan omforma designen för att så långt som möjligt kunna varieras för deras användare. På ett ställe i Stockholm har man kommit en bit på väg genom att trä en toapappersrulle på konsolen. I Bollnäs har en arbetsterapeut gjort ett hölje som fyller samma funktion. Vi själva en slags brygga över 14

17 A-knappen. Denna möjliggör för personalen att starta om samtidigt som den ger den som spelar ett ställe att vila tummen på utan att trycka på A-knappen. Vi har gjort fler av våra bryggor och också tipsat och instruerat andra om hur man tillverkar en sådan. För att belysa hur stor variation på perspektiv man kan ha som ingång då man vill ta in spelsystemet inom äldrevården visar vi några av de funderingar vi fått tagit del av. Frågor runt inköp av platt-tv och projektorer, högtalare, spel, spel system m m. Jag är tacksam om du kan tipsa mig om det finns några vetenskapliga studier eller artiklar som jag kan använda i mitt fördjupningsarbete som ska handla om om Wii spel kan användas som träningsredskap för äldre människor i rehabiliterande syfte. Vi skulle vilja mäta vilka effekter vi får fram. Har du några bra instrument eller bra exempel på sånt som vi skulle kunna mäta? Har du möjlighet och tid att ge några tips och råd för att komma igång med detta? Jag har länge gått och funderat på att skaffa något sådant till de äldreboende där jag jobbar och efter att ha köpt ett Nintendo Wii hem så har jag verkligen sett vilka fördelar man kan få genom att använda detta. Vilka speltyper har ni provat som fungerat bra. De sportspelen som följer med Wii kan jag tänka mig fungerar. Har även varit inne på om man skulle kunna på prova Balance board. Vet ej om du har någon erfarenhet av just detta, men skulle vara intressant om du har något att dela med dig av. Jag tycker att Wii Sports fungerar utmärkt i detta sammanhang. Även Mario Kart skulle fungera bra. Dessa är exempel på spel som är både fysiskt och socialt stimulerande. Skulle det vara möjligt att producera ett enkelt Wii Fit ett mindre gymnastik/uppvärmningsprogram som skulle kunna finnas med på dvd:n Wii Sports. Även många otränade yngre skulle må bra av lite uppvärmning. Jag konstaterar att den fina pedagogiken i Wii-spelet stimulerar fantasi och kreativitet, sprider glädje och fysisk aktivitet. 15

18 Jag jobbar som sjukgymnast på en Rehabklinik. Här är vi nyfikna på möjligheten att använda TV-spel i vår verksamhet. Vi tror det skulle vara mycket bra för vissa patienter, både för att träna fysik och kognition. Våra patienter har främst neurologiska funktionsnedsättningar till följd av bl a stroke och MS. Många patienter är äldre. Vi har själva provat Nintendo Wii och Play station. Vi ser för- och nackdelar med båda. Vi upplever att det är bättre känsla i Wii men nackdelen är att man behöver hålla i handcontrollerna. Överhuvudtaget är det ju lite för snabbt tempo i många spel. 16

19 Resultat En cirka sju minuter minuter lång film som kan laddas ner från och via Manual som kan laddas ner från och via Slutrapport som kan laddas ner från och via Stunder med glada gamblers och förhoppningsvis har projektet och våra möten och kontakter bidragit till att fler vågar ge sig in på området rörelsestyrda spel för äldrevården. Förväntat resultat är en ökad medvetenhet och kunskap om TV-spelens plats och funktion inom äldrevården. Vi hoppas att projektet har bidragit till fler tillfällen till skratt och rörelseglädje för de individer som varit med i projektet. Både personal och de som lever och bor på olika former av äldreboenden. Vår förhoppning är att personal, ledning och anhöriga ska fått uppleva exempel på aktiviteter som skapar skratt och motion samt är enkla och kostnadseffektiva. Vi har även sökt kontakt med spelbolag för att göra dem uppmärksammade på en målgrupp som de hitintills negligerat. Filmen kommer att distribueras även till dem. 17

20 Diskussion Det kan vara svårt att motivera till att ta in spelet som en aktivitet inom äldrevården. Dock har media bidragit till att lyfta fram de ställen som spelar på ett positivt sätt och det har motiverat andra. Många gånger har vi känt att vi inte räcker till och inte alltid kunnat ge stöd och svar till alla som hört av sig med frågor och funderingar av olika slag. Allt från stöd i forskning, till hur man hanterar spelet och konsolerna. Vi har fått många frågor: Hur startar man upp aktiviteten? Hur kommer man vidare när spelet krånglar? Hur ska man designa en studie? Vad ska man titta på? Kan du komma och visa oss? Kan du komma och prata för vår ledning, på vår utvecklingsdag etc. Nästan dagligen har det kommit e-post och telefonsamtal med frågor och funderingar runt detta med rörelsestyrda spel och dess användning inom äldrevården. Vi har i möjligaste mån stöttat och jobbat med att sprida information via telefon, e-post, besök och föredrag. Det verkar vara ett stort glapp mellan den forskning runt teknikanvändande som man tänker sig ska kunna appliceras inom äldrevården och den faktiska situationen idag. Det verkar även vara långt mellan de resultat som aktivitetsforskning med fokus på äldre kommer fram till och den vardagliga situationen ute på våra äldreboenden. Hur ska de orka och hinna med om de nu även ska ge taktil massage, jobba i trädgården samt spela tv-spel? Att vi forskar på hur ny teknik som ännu inte är stabil för andra användarsituationer än den rent explorativt utforskande kan tänkas bidra till vården av äldre framöver är helt in sin ordning. Det verkar dock även finnas ett behov av teknikkunskap inom äldrevården för att möjliggöra användandet av spel, teknik och sociala medier som finns tillgängliga idag. Och som redan nu skulle kunna bidra till att fylla dagen med stimulerande innehåll. 18

21 Där teknikens utveckling i övriga delar av samhället mer och mer går mot sociala medier och det pratas mer och mer om stöd för mänsklig kommunikation så verkar det som om den teknik som tas in inom äldre vård fortfarande har fokus på övervakning, fallprevention, medicinhantering m m. Kanske kan det vara på sin plats att fundera över vad denna teknik kan bidra med inom äldrevården. Vad händer om man öppnar upp för sociala kontakter mot omvärlden och samhället i övrigt? Kanske det beror på att vi hanterar de äldre som objekt och inte längre som subjekt? De ska vårdas men varför det om de knappt har något att göra och väldigt sällan får glädjen av att någon kommer och besöker dem? Var kan man söka medel när man vill förbättra i det lilla och inte satsa så high tech eller enbart på future technology? Vem ska betala när man till exempel vill lära sig hantera ett TV-spel eller hjälpa de äldre att skypa med sina anhöriga? Kommunikationsteknologi för dem det verkligen skulle göra skillnad för i vardagen!? De som ofta känner sig bortkopplade från samhället i övrigt och möjligheterna att ta kontakt med sina anhöriga på olika sätt. Det är klart att, vilken kommunikationsteknik som helst, hur häftig eller väl anpassad den än är, inte ersätter att vi besöker våra nära och kära som lever sina liv på äldreboenden. Vi skulle aldrig drömma om att lämna in våra barn på dagis om vi inte försäkrat oss om att det fanns en pedagogik och ett genomtänkt program för aktiviteter och material för aktiviteter. Heller skulle vi inte drömma om att bara besöka dem vid enstaka tillfällen under året. Människan är människa genom hela livet. 19

22 Är spelet slut nu? Satsa friskt i vår iver att vårda får vi inte glömma bort att viss del av problem, svårigheter och utmaningar stimulerar oss. Att utgången är osäker triggar. När det inte gäller livet utan bara att förlora i spel, tävling och lek håller nog många av oss med om att det kan vara uppfriskande. Att ofta bara få använda sin fysiska förmåga som en test, en genomgång av funktion, och sedan inte använda den i någon aktivitet har jag ibland jämfört med att sätta sig i en bil, vrida på ratten fram och tillbaka, slå på blinkers och vindrutetorkare, trycka in kopplingen och lägga in en växel men sedan inte få köra iväg någonstans. Aaron Atonowsky gav oss för flera år sedan begreppet salutogenes. Salutogenes kommer från latinets salus, i betydelsen hälsa samt från genesis som är grekiska och betyder ursprung eller uppkomst. Vad håller oss friska? Vi vet en del om detta men verkar glömma att applicera detta fullt ut inom äldrevården. Det är dock inte enkelt eftersom dagsformen på individen kraftigt kan variera och att tiden gör att det alltid kan dyka upp förändringar som omöjliggör det som var möjligt att genomföra förra veckan. Detta ställer nästan, kan man tycka, omöjliga krav på en organisation. Och som vi vet tar organisationers förändringar tid. Scheman och uppgifter ska ändras. Inom IT finns begreppet Augmented Reality det pratas en del om det men vad är det? Man kan beskriva Augmented Reality (AR) som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data i det att man blandar information från en användares verklighet med information från ett dataprogram. På svenska kan man kanske försöka säga förstärkt eller förhöjd verklighet. Det kan låta krasst men i detta sammanhang kan det vara på sin plats med lite augmented reality. Det är svårt att hitta framkomliga vägar till en rimlig kostnad som direkt kan tas in i verksamheten. Media har varit snabba att vilja rapportera från olika projekt med TV-spel inom vård och omsorg. Låt oss hoppas att det även påverkar finansiärer att våga satsa på denna typ av forskning och utveckling även om det är en paradox eftersom många redan spelar och beskriver att det som redan finns utvecklat mycket väl kan användas som det är. Om man filosoferar över samhället ur ett designperspektiv kan man 20

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Information om rehabilitering och hjälpmedel

Information om rehabilitering och hjälpmedel Information om rehabilitering och hjälpmedel Välkommen till Gällivare Kommun! Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri. Vad kul att du vill göra det! Här kommer

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Det här är vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlingsnamnet för all kommunal äldreomsorg. Vår målsättning är att du som

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Bergsund drivs sedan 15 september 2008 av Temabo AB med målet att skapa ett aktivare boende för de äldre. Vi fokuserar på vad som är meningsfullt för våra boende

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer