Funktionsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsbeskrivning"

Transkript

1 Funktionsbeskrivning SA05 Massetablering av studenter Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Stellan Englén Eva Lundströmer Simu NOUVSD I SA05 godkänns födelsedatum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, ÅÅ-MM-DD, ÅÅÅÅMMDD samt ÅÅMMDD. Här har jag ändrat hjälptexten under rubriken Beskrivning av vissa fält i Excelfilen NOUVSD-9179, NOUVSD-9180, NOUVSD-9138, NOUVSD-9098 Ledtexter, rubriker, meddelande och hjälptexter ändrade och kompletterade BengtReinholdsson Lagt till prefstyrning i kap 4 enligt LADOK

2 Stellan Englén (9) Maria Vännman Ladok Lägger till ny hjälptext Maria Vännman LADOK Lägger till ny hjälptext och ny skärmdump

3 Stellan Englén (9) Innehållsförteckning 1 STYRGRUPPSBESLUT BESKRIVNING AV FUNKTIONEN BEHÖRIGHETSANALYS PREFERENSSTYRNING UTSKRIFTER BILAGOR: FORMULÄR OCH HJÄLPTEXTER [SA05A00G] SA05 - MASSETABLERING AV STUDENTER... 6 Funktionshjälp... 6

4 Stellan Englén (9) 1 Styrgruppsbeslut Följande styrgruppsbeslut finns som påverkar denna funktion. Nr Ärende Anmärkning 2 Beskrivning av funktionen Funktionen finns för att kunna etablera många studenter på ett enkelt sätt där studenterna inte söker via NyA. T ex inresande utbytesstudenter och personer som ska läsa uppdragsutbildningar. Det går att massetablera studenter utan svenska personnummer och ge dem interimspersonnummer och det är även möjligt att massetablera studenter som redan har svenska personnummer eller korrekta interimspersonnummer. I funktionen kan en fil enligt en uppställd mall användas för att etablera studenter och om så önskas även anta dessa till utbytesstudier (inresande). För att få reda på hur filen måste se ut för att inläsning ska fungera, finns möjligheten Skapa mall i funktionen. Då skapas ett Exceldokument enligt korrekt format, det är viktigt att kolumner har exakt rätt rubrik och kommer i rätt ordning för att inläsningen ska fungera. Behörighet efter särskilt beslut kan läggas in. Ange Termin, Utbildningsnivå, Omfattning, Typ, ev. Koder, Diarienummer och anteckningar. Mer information om möjliga val finns i hjälptexten. Innan etablering sker är det möjligt att använda alternativet Kontrollera fil. Då sker kontroller av filens uppbyggnad och obligatoriska fält. En svarsfil skapas med kommentarer, men det sker inte någon inläggning av uppgifter. Vid etablering sker samma kontroller som vid kontrollera fil med tillägg att kontroller för personnummer och etablering av person sker, samt att uppgifterna läggs in i databasen. Det finns tre olika typer av uppgifter i filen, Etablering (personuppgifter), Adressuppgifter och Antagning av inresande utbytesstudier. Etablering måste alltid ske, det är inte möjligt att använda filen för att lägga in uppgifter för personer som redan är etablerade i Ladok. Adressuppgifter är valfria att använda eller ej. Finns uppgifterna i filen tas de med annars sker ingen uppdatering av de fälten. Antagning kan ske av inresande utbytesstudenter om uppgifter finns för personerna i filen. I samband med antagningen kommer även en uppgift om studentens avgiftsskyldighet att skapas. Alla studenter som antas via SA05 blir automatiskt markerade som avgiftsskyldiga, men de har rätt att läsa kurser, inom sitt utbyte, avgiftsfritt (antagning via SA06). Vill studenten fortsätta att läsa eller läsa något utanför sitt utbyte måste lärosätet ev lägga in en korrekt avgiftsstatus för studenten. Det sker ingen kontroll av att person utan personnummer i inläsningsfilen med samma namn och födelsedatum redan finns i Ladok. Kör man ursprungsfilen flera gånger skapas nya personer med nya interimpersonnummer för varje gång man kör filen. Ett bra arbetssätt är att när man gjort etablering använda kvittensfilen för att i den göra rättning av de poster som eventuellt inte

5 Stellan Englén (9) skapas. Det går inte att göra etablering av poster som innehåller icke svenska tecken t.ex. tjeckiska bokstäver. Har man icke svenska tecken, skapas inte raden och det blir ett felmeddelande i Ladok:s meddelanderad med texten Felaktig inmatning i XXXX. Fonten är inte tillåten.. 3 Behörighetsanalys SA05 Massetablering av studerande bör enbart personer som har rätt att etablera studenter ha behörighet till. Har användaren rätt behörighetsklass är de behöriga till hela funktionen. 4 Preferensstyrning SA05 använder samma preferens som SA01 för att ange hur många månader framåt i tiden en tidsbegränsad adress maximalt får gälla. Funk Vad vill man styra Nyckelord Värde: Resultat Default Typ ) SA01 Hur långt in i framtiden en tidsbegränsad adress får gälla. TIDSBEGR X: Antal månader Oändligt S ALLM Visa radiogruppsalternativ Ej bedömd EJBEDOMD N/blank=Radiogruppsalternative t visas ej J=Radiogruppsalternativet visas N/blank S Figur 1 Behörighet/prefstyrning (Tabell) 1) Typ betyder: S: SYSTPREF, A: ANVPREF, P: PERSPREF 5 Utskrifter Inga utskrifter finns.

6 Stellan Englén (9) 6 Bilagor: Formulär och hjälptexter 6.1 [SA05A00G] SA05 - Massetablering av studenter Funktionshjälp SA05 - Massetablering av studenter Senast uppdaterad: Allmänt om SA05 Funktionen möjliggör att studerande etableras i Ladok från en extern fil. Inläsningen görs direkt utan batchhantering, vilket gör att det vid stort antal studerande i filen kan bli viss väntetid. Filen som ska användas för inläsning måste i sin första rad ha vissa rubriker. För att få de korrekta rubrikerna kan en mallfil hämtas via knappen "Skapa mall" i formuläret. Ordningsföljden på kolumner och texten i rubrikerna på mallfilen får inte ändras. Innan själva etableringen görs går det att göra en kontroll av filen för att hitta eventuella fel. För en person som saknar personnummer (svenskt eller interim) är följande fält obligatoriska: Förnamn Efternamn Födelsedatum Kön För en person med personnummer (svenskt eller interim) är följande fält obligatoriska:

7 Stellan Englén (9) Personnummer Förnamn Efternamn Följande uppgifter är valfria, men om adress ska läggas in måste värde finnas i alla fält (utom i c/o och land): c/o adress (valfri) Gatuadress Postort Postnummer Land Följande uppgifter är valfria: Epostadress Telefonnummer För inresande utbytesstudenter kan följande antagningsuppgifter läggas in och för att antagningen ska läggas in är alla fält utom referensnummer och koordinator obligatoriska: Refnummer Utbytesprogram Fr o m samt t o m termin Högskolekod Land Institution Koordinator I följande fält läggs resultat av kontroll och etablering Status Kommentar Beskrivning av vissa fält i Excelfilen Refnummer: Finns värde här och i de övriga fälten för antagning till utbytesprogram kommer refnummer att lagras i fältet Referensnummer i Ladok. Användningen av fältet refnummer kan underlätta att koppla tillbaka de genererade personnumren till annat system. Personnummer: För person med personnummer, anges i formen ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Födelsedatum: För person som saknar personnummer, anges i formen ÅÅÅÅMMDD, ÅÅMMDD, ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅ- MM-DD men visas i formen ÅÅÅÅ-MM-DD. Utbytesprogram: Kod för utbytesprogram i Ladok, finns i KA37. Termin from: Starttermin för utbytet i formen TÅÅ. Termin tom: Sluttermin för utbytet i formen TÅÅ. Högskolekod:

8 Stellan Englén (9) Kod för utländsk högskola, finns i KA33. Land: Landskod för utländsk högskola, finns i KA33. Institution: Kod för ansvarig institution, finns i KA35. Koordinator: Kod för koordinator finns i KA75. Status: J=Posten skulle skapas i Ladok, N=Posten skulle ej skapas i Ladok och orsak finns i fältet kommentar. Kommentar: Text för fel vid N i fältet status. Användning Under "Ange sökväg till fil", klicka på Bläddra för att leta fram den fil som ska användas. Filen, som ska vara en Excelfil (av typen xls eller xlsx), måste vara öppen under kontroll och etablering. Har man med adresser i filen ska man välja hur dessa ska lagras, som folkbokföringsadress eller som tidsbegränsad adress med datumintervall. Observera att det finns en systempreferens för SA01 som styr hur många månader en tidsbegränsad adress får vara giltig. Samma styrning används även för SA05, och anges ett datum som ligger för långt fram i tiden erhålls ett felmeddelande. Standardinställning för systempreferensen är ingen begränsning alls på antal månader. Behörighet efter särskilt beslut Behörighet efter särskilt beslut kan läggas in och kommer vid etableringen uppdateras för varje person. Ny-knappen ger dig nya fält för inläggning av ytterligare behörighet och Stryk-knappen suddar markerad post från formuläret. När du lägger in ny behörighet anger du: Termin - inför vilken termin som beslutet skall gälla Utbildningsnivå - 0 (Gymnasienivå) 1 (Grundnivå) 2 (Avancerad nivå) Omf - G ('generell giltighet'), P ('program + ev inriktning'), K ('viss kurs'), T ('viss kurstyp'), L ('kurser inom viss lokal serie'), I ('individuella kursplaner för utbytesstudenter') eller A ('utbildning inom Annan utbildning'). Typ - I ('individuellt beslut), R ('reell kompetens') eller B ('Behörig') Kod1 - programkod (vid Omf = P), kurskod (vid Omf = K), kurstyp (vid Omf = T) eller lokal serie (vid Omf = L). Kod2 - ev inriktningskod (vid Omf = P, utan inriktning gäller beslutet alla inriktningar) eller lokal klass inom serie (vid Omf=L). Diarienummer och anteckningar är frivilliga uppgifter. Kontrollera Det är valfritt att först göra en kontroll av filen genom att trycka på Kontrollera-knappen. Gör man en kontroll får man en ny fil, men med ändrat filnamn där det gjorts kontroll av varje rad. Det finns 2 kolumner med resultat av kontrollen. Kolumnen Status=N innebär att raden inte skulle gå att etablera, och orsaken står i kolumnen Kommentar. Det går att rätta direkt i den erhålla filen, och därefter spara, hämta den igen och göra ny kontroll. Etablera Knappen Etablera gör att etablering startas i Ladok. När posterna läggs in i Ladoks databas görs kontroll på att fälten inte innehåller otillåtna tecken och att unika interimspersonnummer går att skapa. De rader

9 Stellan Englén (9) som går att lägga in läggs in. Även här fås en resultatfil med uppgifter i kolumnerna Status och Kommentar. Har ett interimspersonnummer skapats står det nya personnumret i sin kolumn i filen. I både "Kontrollera" och "Etablera" görs kontroller av: att filen är av rätt typ att obligatoriska fält är ifyllda att eventuellt personnummer är logiskt och inte redan finns i databasen att filen inte innehåller dubbletter Där är "Kontrollera" klar, medans "Etablera" fortsätter med följande om ovanstående steg är OK annars stoppar även den här: att skapa unikt interimspersonnummer när personnummer saknas att etablera personerna i databasen. Observera att om man kör ursprungsfilen flera gånger skapas nya personer med nya interimspersonnummer för varje gång.

Kravspecifikation SA05 Massetablering av studenter

Kravspecifikation SA05 Massetablering av studenter Kravspecifikation SA05 Massetablering av Nouveau STU T-1109 2016-02-02 Status: Granskad Jenny H Svensson 2016-02-02 2 (33) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-04-28 Maria Vännman Första

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning 12016-12-022016-12-022016-12-021151 Dokument 1 Adressuppdatering Innehållsförteckning 1. Allmänt om funktionen 2. Uppdelning i delfunktioner 3. Behörighetsanalys 4. Preferensstyrning 5. Utskrifter 6. Avvikelser

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2016-05-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA89 Inläggning, ändring och borttagning av utbildningstyp 2003-01-15 Version: Beteckning: 1.00 660-181-003 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.00 2003-01-15

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RB06 Gallring personuppgifter - flera personer 2014-01-10 Version: Beteckning: Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar 0.1 2007-04-02 A-M Strand Nytt dokument 1.0 2007-05-03 Maria

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2013-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå 2009-12-22 1. SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå Datum Av Kommentar Godkännare 2009-10-09 Per Lindgren Ny tabell INTBOKST används för att kolla - om interimstkn är okej. Se kap. instruktioner

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning Ta bort otillåtna tecken 2013-05-03 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-28 Erik Wallenberg Nytt dokument - Mattias Wickberg 2012-11-05 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Nouveau Projekt STU T-1104 2011-12-15 Status: Granskad Jenny H Svensson 2011-12-15 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-15 Jenny H Svensson

Läs mer

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå 2009-11-12 Status: Ofullständig Birgitta Lewén-Johansson 2009-11-12 2 (8) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-12 BLN Första utkast,

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00. Kravspecifikation UB02 2006-03-16 Version:. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2006-01-09 TFD Första utkast - - 0.02 2005-02-20 TFD Ändringar i samband med genomgång

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-17 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2009-11-17 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-17 Eva Lundströmer

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Kravspecifikation. Anpassningar i SA01. Version 0.03

Kravspecifikation. Anpassningar i SA01. Version 0.03 Kravspecifikation Anpassningar i SA01 webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T02/Krav Projektnamn STU-07-T02 Sekretessmarkering Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson Dokumentidentitet

Läs mer

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå 2014-08-08 Mattias Wickberg 2010-10-11 2 (7) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2010-06-08 Mattias Wickberg Första version

Läs mer

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Studok 2010-04-12 Per Lindgren 2016-12-02 Kravspec KA54 Huvudområdesgrupp 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-04-12 Per Lindgren Leverans

Läs mer

Kravspecifikation. SA01 Namn och adressändring. Nouveau STU T

Kravspecifikation. SA01 Namn och adressändring. Nouveau STU T Kravspecifikation Namn och Nouveau STU T-0107 2011-10-30 Status:Utkast Jenny H Svensson 2011-10-30 2 (11) Ändrshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-12-21 Jenny H Svensson Sammanslagn av kravspec

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser KTH RS02 Funktionsbeskrivning RS02 Resultatrapportering på individuella kurser Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen...................... 2 2. Uppdelning till delfunktioner..................

Läs mer

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare - 2000-05-30 Matz-Ola Cajdert - v0.2 2008-05-22 Christoffer Aronsson V0.3 2009-02-09 Eleonore Lantz Ändrat: Kontroller, kravlista, skärmdump,

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA78 Kurser med samma innehåll Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser med samma innehåll, sk överlappning.

Läs mer

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete Kravspecifikation KA55 - Nouveau STU T-0121 2014-12-15 Maria Vännman 2014-12-15 2 (33) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-19 Maria Vännman Första versionen - 2011-11-25 2011-12-15 Magnus

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05 Kravspecifikation KA68 Fotnoter för 2008-11-20 Version: 0.05 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2005-03-30 TFD Första utkast - - 0.-02 2005-05-11 TFD Ändringar efter

Läs mer

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Nouveau STU T-0121 2015-03-12 Maria Vännman 2010-09-06 2 (26) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-09-06 Maria Vännman Slutgiltig

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS93 Alla kurser klara på forskarnivå 1. av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om att alla obligatoriska forskarutbildningskurser för

Läs mer

Kravlista STU-07-T02 SEKRETESSMARKERING

Kravlista STU-07-T02 SEKRETESSMARKERING Kravlista STU-07-T02 SEKRETESSMARKERING 2007-11-23 Version: Beteckning: 1.0 Status: Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2007-07-10 Lena Östling Första utkast - - 0.02

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

Kravspecifikation. Anpassningar i Examensfunktioner. Version 0.06

Kravspecifikation. Anpassningar i Examensfunktioner. Version 0.06 Kravspecifikation Anpassningar i webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T02/Krav Projektnamn STU-07-T02 Sekretessmarkering Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson Dokumentidentitet

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Sekretess i Ladok. Processbeskrivning. Jenny H Svensson, Lena Östling Version: Beteckning: 0.2

Sekretess i Ladok. Processbeskrivning. Jenny H Svensson, Lena Östling Version: Beteckning: 0.2 Sekretess i Ladok Processbeskrivning Jenny H Svensson, Lena Östling 2007-11-19 Version: Beteckning: 0.2 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2007-11-19 Jenny H Första versionen

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning UB40 Antal sökande, antagna och registrerade 2014-02-20 Beteckning: UB40_funkbeskr Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2008-02-21 Maria Valtersson Till webben

Läs mer

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation KTH UT46 KRAVSPECIFIKATION UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Borttagning av antagningsvillkor delfunktion SA02_I. webbadress. Projektnamn STU-07-T18 Åtgärd &

KRAVSPECIFIKATION. Borttagning av antagningsvillkor delfunktion SA02_I. webbadress. Projektnamn STU-07-T18 Åtgärd & KRAVSPECIFIKATION Borttagning av antagningsvillkor delfunktion SA02_I webbadress Projektnamn STU-07-T18 Åtgärd 14613 & 15109 Fastställt av Dokumentansvarig Mikaela Asplund Dokumentidentitet Datum 2010-01-29

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-10 Status: Godkänd Lars Hansson 2009-11-11 2 (12) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-11

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Kravspecifikation KA11, tillägg

Kravspecifikation KA11, tillägg Kravspecifikation KA11, tillägg Projekt 125 Anpassningar till ny utbildningsstruktur, Bologna 2016-02-04 Version: Beteckning: 1.01 Status: Publicerad Lars Hansson 2016-02-04 2 (22) Ändringshistorik Revision

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Kravspec SA06- Etablering, antagning - utbytesstudent

Kravspec SA06- Etablering, antagning - utbytesstudent Kravspec SA06- Etablering, antagning - utbytesstudent 2011-12-12 Beteckning: Kravspecifikation 981123 Sida 2 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 1998-11-23 Matz-Ola Cajdert - 2008-05-20 Christoffer

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

RB01. Kravspecifikation Beteckning: Status:

RB01. Kravspecifikation Beteckning: Status: RB01 Kravspecifikation 2016-09-06 Beteckning: Status: Bengt Reinholdsson 2016-09-06 2 (63) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Bengt Reinholdsson 2010-11-01 Sven Hedqvist Ny delfunktion

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Skapa fil som ska exporteras

Skapa fil som ska exporteras Funktionen Importera förälder används för att läsa in förälder för elever i Skola24. Importen sker genom att en fil innehållande elev och dess förälder läses in via Skola24 webbgränssnitt. De elever som

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Resultat på prov RS01

Resultat på prov RS01 LADOK Nouveau Resultat på prov RS01 och UT34 1 Resultat på prov RS01 Allmänt om funktionen (Denna information mm finns att skriva ut i Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) RS01 hanterar

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

SA91 Forskarstuderandes handledare

SA91 Forskarstuderandes handledare Ladok SA9_funktionsbeskrivning.doc Funktion: SA9 /6 SA9 Forskarstuderandes handledare Innehåll. Allmänt om funktionen............................. 2 2. Uppdelning till delfunktioner........................

Läs mer

Kravspecifikation RV07. Snabbinläggning av uppgifter om person. Nouveau

Kravspecifikation RV07. Snabbinläggning av uppgifter om person. Nouveau Kravspecifikation RV07 Snabbinläggning av uppgifter om person Nouveau 2011-08-17 Status: Jenny H Svensson 2012-01-23 2 (31) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-05-04 Jenny H Svensson Påbörjad

Läs mer

Anna-Karin Larsson 2013-08-16

Anna-Karin Larsson 2013-08-16 FHS LMS ItsLearning Användarstöd för administratörer Anna-Karin Larsson 2013-08-16 Support: lms@fhs.se eller tfn: 0729-63 63 44 Innehåll Skapa användarkonton och skicka inloggningsuppgifter... 1 Skapa

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Ersätter FP80 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av forskarstudentens

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA04 Praktik 2011-12-13 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-13 Annette Larsson Första utkast - Annette Larsson 2011-12-13 2 (5) Innehållsförteckning 1 STYRGRUPPSBESLUT...

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (9) Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilagor 1-3 arkivlistor Sid 6 Lou Lagusson

Läs mer

Kravspecifikation. RB06 - Gallring personuppgifter, flera personer - med eller utan behörighet. Batchbeställning. Version 1.00

Kravspecifikation. RB06 - Gallring personuppgifter, flera personer - med eller utan behörighet. Batchbeställning. Version 1.00 Kravspecifikation RB06 - Gallring personuppgifter, flera personer - med eller utan behörighet Batchbeställning webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T08/Krav Projektnamn STU-07-T08

Läs mer

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet Användningsfall -01.01B Anställd börjar, E-rekrytering Lunds Universitet Copyright 2014 Advania AB Sida 1/13 shistorik Beskrivning Ändrat av Datum 0.1 Utkast 2013-12-16 0.2 Uppdaterat efter möte 2014-01-17

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01. Kravspecifikation UB02 tillägg 2007-02-12 Version: 0.01. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2007-02-12 TFD Första utkast - - Torgny Fridlund 2017-04-25 2(14) Innehållsförteckning

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen!

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen! (FLOCKAR) Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Inmatning av uppgifter görs på ett vanligt kalkylblad i t ex Excel. Du kan ha dokumentet sparat som vanligt, dvs. i formatet.xls då du arbetar

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare.

Det är bättre för rättssäkerheten, effektiviteten, servicen till allmänheten och delvis också för arbetsmiljön för handläggare. Gemensam tjänst Inledning varför görs förändringar? I samband med att Ladok-systemet görs om från att ha varit lärosätesunika installationer till att bli ett gemensamt nationellt system (Ladok3), moderniseras

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 2014-11-24 1 (37) Funktionsbeskrivning RS96 Forskarexamen 2014-11-24 2014-11-24 2 (37) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-03-28 Torgny Fridlund Första versionen - - 2007-06-05

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Användarmanual för UKÄ Bedömarvy

Användarmanual för UKÄ Bedömarvy Användarmanual för UKÄ Bedömarvy 2016-10-01 Reg.nr 241-241-15 Användarmanual för UKÄ Bedömarvy Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Utvitsy förvaltningsgrupp Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer