Lärare inspirerar lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärare inspirerar lärare"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen IS Montessoripedagogik Examensarbete 7,5 högskolepoäng Lärare inspirerar lärare Teachers Inspiring Teachers Maria Serkitjis Montessoripedagogik 60 hp Examinator: Bodil Cronquist

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Montessoripedagogikens bakgrund och syfte Montessoripedagogikens syn på barnet Frågeställning Syfte Metod Metodval och arbetsgång Resultat Diskussion Slutsats Referenslista Litteratur Internet... 9 Bilaga Bilaga Bilaga

3 1. Inledning Det har skett en förändring vad gäller arbetsbördan för lärare i den svenska skolan de senaste 10 åren. Planeringstiden har förkortats och ersatts med många administrativa uppgifter samt krav på omfattande dokumentation har höjts. Min upplevelse är att som lärare inte alltid hinner med och att det är en ständig stress att bibehålla kvalité och kreativitet i undervisningen. Med den rapida utveckling som internet har haft sedan 90-talet har möjligheten för pedagogiska hemsidor framkommit. Det finns nu möjligheter för lärare att genom olika forum ta del av varandras idéer och material. Problemet som uppkommer är att för den otränade så är internet något av en snårskog med information som personen måste nästla sig igenom för att hitta det hen söker efter, vilket krävs en del färdigheter för. Det finns sidor såsom där lärare kan ta del av idéer på lektioner i olika ämnen men det jag vill utveckla och som är syftet med detta arbete är en samlingsplats endast för montessorimaterial och det genom att skapa en hemsida där medlemmar kan lägga upp egengjort material eller idéer för lektioner i montessorisk anda. 2. Bakgrund 2.1 Montessoripedagogikens bakgrund och syfte Maria Montessori är, tillsammans med bl.a. Jean Piaget, John Dewey och Lev Vygotskij, en av 1900-talets kända grundare inom utveckling av pedagogiska teorier vars teorier än idag har stor betydelse. Maria Montessori föddes år 1870 i staden Chiaravalle som ligger i provinsen Marche i Italien. Vid den här tiden var många människor analfabeter i Europas länder. Montessori var enda barnet i en medelklassfamilj med en konservativ far, Alessandro, och en väl utbildad liberal mor, Renilde som var ett stort stöd genom sin dotters utbildning. Maria Montessori var ambitiös vad gällde sin utbildning och hade en envishet som hette duga. Redan som 12-åring sökte hon att bli ingenjör vid den tekniska skolan men beslöts sig efter en tid att bli läkare. Detta var till en början ingen riktlinje som var uppskattat av hennes far, Alessandro, som trots denna tids förväntan på kvinnor som hemmafruar insåg att detta inte var ett liv för sin dotter. Vid denna tid hade inte kvinnor möjlighet att tillträda medicinska studier, trots detta lyckades hon bli antagen till slut och vid 26 års ålder var Maria Montessori den första kvinnliga läkaren i Italien (Lena Hanson, 1977, Maria Montessori, 1989, Kerstin Signert, 2000 och Kristina Skjöld Wennerström & Mari Bröderman Smeds, 1997). Maria Montessori började arbeta på Roms universitetssjukhus med psykiskt utvecklingsstörda barn efter sina studier, där hon samtidigt startade en egen privat klinik där stor del av patientantalet bestod av fattiga kvinnor och deras barn. De barn hon arbetade med placerade på ett sinnessjukhus för vuxna och fick ingen stimulans vilket Montessori reagerade starkt på. Hon beslöt sig då för att förkovra sig inom fältet för handikappade barn. Hon studerade bl.a. fransmännen Jean Itard och Edouard Séguin (ibid.). 2

4 Efter att studerat deras metoder och material som stimulerade och tränade olika sinnesfunktioner vidarutvecklade hon detta och konstruerade sitt eget material för att väcka aktivitet hos de ostimulerade barnen. Det var sensoriska material som tog barnet från konkret till abstrakt. Hon såg handen som hjärnans verktyg. Detta ledde till att Maria Montessori blev chef på ett pedagogiskt institut för mentalt handikappade barn som inrättades i Rom där även lärare utbildades. Det var här intresset för pedagogik startade och hon började studera psykologi och filosofi. Vid den här tiden föddes även en tanke om att de material och metoder hon utvecklat även skulle fungera med normalbegåvade barn. Således fick Maria Montessori vid 36 års ålder möjlighet att pröva sina idéer och metoder på normala barn genom att daghemmet Casa dei Bambini öppnades i San Lorenzo vilket är ett område i utkanten av Rom präglat av fattigdom, brottslighet och misär. Hon upptäckte snabbt att barnen här intresserade sig för hennes metoder och sinnestränande material vilket kan datera montessoripedagogikens födelse mellan åren Genom sina noggranna observationer av barnen på Casa dei Bambini framstod att barnen, trots att de kom från ett socialt belastat område, så småningom utvecklade en inre disciplin då de fick arbeta med saker som kändes meningsfulla. Denna enastående upptäckt uppmärksammades i flera länder världen över och för att se att det stämde på alla barn öppnades flera likadana skolor runtomkring Rom till en början för att sedan spridas världen över (Hanson, 1977, Montessori, 1989, Signert, 2000 och Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessoris övertygelser vad gäller fred och jämställdhet. Det handlar om ett världssamhälle som bygger på kärlek, fred och jämställdhet. Hon levde under en tid i historien som präglades av flera krig och ojämnställdhet mellan kvinnor och män samt olika samhällsklasser. Maria Montessoris tankar lever vidare i Sveriges nuvarande läroplan, Lgr11. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla... Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011:7). Detta synliggör tydligt de hjärtefrågor Maria Montessoris arbete handlade om, vilket är stora frågor hon kämpade hårt för. Krig stoppas inte av barn utan krig startas inte genom att vi ger barn de rätta verktygen att arbeta med (Hanson, 1977, Maria Montessori, 1987, Montessori, 1989, Signert, 2000, Polk Lillard, 1996 och Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). I dagens läroplan påvisas detta med att det genom undervisningen är av stor vikt att anlägga olika övergripande perspektiv hos eleverna. Ett historiskt perspektiv för att kunna utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Ett miljöperspektiv för att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala frågor och även ta ansvar för både den miljö de direkt kan påverka men även den som de indirekt kan påverka. Eleverna behöver få med sig ett internationellt perspektiv för att kunna få möjlighet till att skapa internationell solidaritet och se sig själv och omvärlden i ett globalt sammanhang. Även det etiska perspektivet är viktigt då det ska främja elevernas förmåga att kunna göra personliga ställningstaganden (Skolverket, 2011:9 10). När man tjänar barnet tjänar man livet uttrycker Maria Montessori (1987:5) i början av sin bok Barnasinnet. 3

5 Maria Montessori såg sitt arbete som något pågående och det var inte förrän hon var i 80- årsåldern, strax innan hon dog 1952, som hon presenterade essensen av sin pedagogiska teori och sina idéer. Den mänskliga utvecklingen sker inte linjärt utan i en serie av platåer kallat sensitiva perioder vilket menas att barnet är extra mottagligt/känsligt/nyfiket för olika saker. Det är vad även kan kallas att barnet går igenom olika faser av livet. Vidare menade Maria Montessori att den fulländade utvecklingen av människor endast är möjlig av deras tendenser/drivkrafter i reaktion till omgivningen samt att interaktionen med omgivningen är mest givande och utvecklande när individen utifrån nyfikenhet och intresse valt det själv. Med tendenser/drivkrafter menas människans överlevnadsinstinkt/drivkrafter att tillfredsställa sina behov i relation till omgivningen där de primära behoven till skillnad mot djurens är mat, kläder och skydd och de sekundära är transport och försvar. Skillnaden mellan djurs och människors biologiska instinkter och anlag är att människan kan anpassa sig vart den än föds i världen till skillnad mot djur. En pingvin som föds i Saharas öken överlever inte (Paula Polk Lilliard, 1996,3 23, Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Maria Montessori var en ambitiös, framåtblickande och envis kvinna som genom livet bodde på flera olika platser och besökte desto fler världen över. Hon var utbildare, föreläsare och forskare som deltog på många kongresser jorden runt. 2.2 Montessoripedagogikens syn på barnet I Montessoripedagogiken sätts barnet i centrum. Pedagogiken utgår från barns psykiska utveckling genom att se till deras behov utifrån olika skeenden i livet. Barnet ses som en fri varelse med in inre drivkraft, kallad horme efter grekiskans ord för drift, efter kunskap. Det ska utvecklas till att bli en harmonisk, tolerant och självständig individ. Genom sina observationer kunde Maria Montessori fastställa att barn har förmågan att välja själva och koncentrera sig för något som intresserar dem (Hanson, 1977, Montessori, 1987, Montessori, 1989, Signert, 2000, Polk Lillard, 1996 och Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Genom att hålla sig i bakgrunden och observera barnet får läraren en helhetsbild av var barnet befinner sig i sin utveckling. Därför är det viktigt att läraren ej stör barnet i dess arbetsprocess då det kan leda till ett hinder i barnets utveckling. Lärarens uppgift är på så sätt att stödja barnet i sitt kunskapssökande och inte att förmedla kunskap. Läraren ska undanröja hinder exempelvis genom att erbjuda en tillåtande miljö för kunskapsupptäckande, skapa intresse och ge barnets energi fritt spelrum och utlopp för sin verksamhetslust. Det handlar om att hjälpa barnet göra det själv. I arbetet får barnet börja med det konkreta för att sedan ta sig vidare mot det abstrakta. Detta är en av grundtankarna då Maria Montessori såg handen som hjärnans verktyg (ibid.). Varje individ genomgår olika sensitiva perioder i sitt liv från födsel till ca 24 års ålder. Dessa perioder har hon delat in i fyra utvecklingsstadier; möbelbarnen, stillheten och styrkans ålder, jordbarnen samt lyckans ålder. I dessa olika stadier menar Montessori att individen är mer känslig och mottaglig för vissa företeelser. I varje utvecklingsstadium genomgår barnet en metamorfos likt fjärilens utveckling från larv till puppa till fjäril. Med det menas att det sker en slags förvandling hos barnet inom varje stadie (ibid.). 4

6 2.3 Frågeställning Hur kan ett forum skapas där lärare kan mötas och utbyta montessorimaterial? 3. Syfte Syftet med detta arbete är att utveckla ett forum på internet där lärare inom montessorirörelsen kan mötas och utbyta lektionsidéer och montessorimaterial. Detta även för att sänka stressnivån som många av dagens lärare erfar då arbetsbördan är stor och tiden ofta ej räcker till för kreativitet och kvalitet i undervisningen. 4. Metod Vetenskapsrådet har framställt etiska riktlinjer vad gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Rådet framhåller att forskning innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas samtidigt som metoder förändras och förbättras. (Vetenskapsrådet 2002, s. 5) vilket är essensen av vad ett utvecklingsarbete handlar om. Nedan följer de metodval jag gjort under arbetsprocessen där jag har valt att utgå från Inge Carlström och Lena-Pia Carlström Hagmans (2006) riktlinjer vad gäller utvecklingsarbeten. 4.1 Metodval och arbetsgång Eftersom detta arbete syftar till att utveckla ett forum på internet där lärare kan utbyta lektionsidéer och montessorimaterial som ett sätt att lätta arbetsbördan började jag mitt arbete med att fördjupa min kunskap inom utvecklandet av hemsidor och bloggar. Min idé från början var att skapa en enkel och lättorienterad hemsida eller blogg. Detta grundade sig i två anledningar där den första och främsta är att jag inte besitter den kunskap i programmering som en utbildad programmerare har och den andra anledningen är att eftersom målgruppen är lärare så innefattar det upp emot (Statistiska centralbyrån) lärare där kompetensen och skickligheten vad gäller datorer samt internet är väldigt varierande. Jag var till en början inne på pedagogiska hemsidor och bloggar med fokus på utbyte av lektionsidéer och material; forskoleburken.com, montessorimaterial.blogg.se, lektion.se och lektionsbanken.se var de hemsidor och bloggar som inspirerade mig mest (Se bilag 1). Jag fastnade för idéen att skapa en hemsida där medlemmar kunde lägga upp sitt eget material, där det fanns diskussionsforum samt intressanta direktlänkar till andra hemsidor/bloggar. Då jag själv har mager kunskap vad gäller skapande av hemsidor vilket innefattar programmering och kodning av olika slag bestämde jag mig för att boka möte med experter inom fältet. Jag bokade två möten med två webbutvecklare som arbetade för olika slags företag. Dessa möten resulterade i att jag fick ett utökat ordförråd inom fältet data samt många givande tips och idéer om hur man som nybörjare kan gå till väga för att skapa en egen 5

7 hemsida. Enda besvikelsen jag hade var att det skulle bli kostsamt om jag skulle ha med alla de delar i hemsidan jag tänkt mig från början vilket resulterade i att jag fick kompromissa. Ser jag till hemsidor som exempelvis lektion.se så är det ett webbutvecklingsföretag som har skapat hemsidan efter en kunds önskemål vilket innebär stora kostnader. Efter en del efterforskningar och ännu ett möte med en av webbutvecklarna sen tidigare visade det sig att många hemsidor/bloggar från början varit väldigt enkla men sedan pga. populäritet skaffat sig sponsorer som betalat för utvecklingen av hemsidan/bloggen. Detta fick då bli min kompromiss; starta enkelt och i liten skala. Det jag var tvungen att välja bort var att kunna ha medlemmar med egen inloggning som själva kunde ladda upp filer/dokument. Nästa steg i arbetsprocessen blev då att jämföra olika webbplatser som erbjöd gratistjänsten att skapa sin egen hemsida (Se bilaga 2). Det fanns många attraktiva och likartade alternativ men i slutändan valde jag att använda mig av weebly.com då det inte krävdes att jag laddade ned något program vilket var fallet på vissa av de andra webbplatserna. Verktyget påminner mig om att klippa och klistra vilket underlättade framställandet av hemsidan. Det finns funktioner som för den icke bevandrade personen inom data/webbvärlden kan verka som hieroglyfer men de är till för den som har vana och som vill skapa en mer avancerad hemsida vilket inte det var i mitt fall. Jag började med att välja ett namn för hemsidan vilket blev Montessorilektion. Därnäst valde jag ett tema för hemsidans utformande; det fanns flera färdiga teman att välja mellan. Efter detta arbetade jag med layouten för vilka funktioner och flikar jag skulle ha. Då jag fått kompromissa gällande möjligheten att kunna ha medlemmar på hemsidan skapade jag under fliken kontakt en mail där besökare kan skicka sina material som jag sedan lägger upp. Eftersom jag ej vill ha min privata mail för detta, då jag ser detta som ett slags företag, valde jag att skapa ett mailkonto på Google; Eftersom jag vill att hemsidan ska vara enkel och lättöverskådlig gjorde jag flikar för de olika slags material; sensoriskt material, språkmaterial, matematikmaterial och kulturmaterial. Jag skapade även en flik Gästbok där besökare kan kommentera sidan och ge förslag på förbättringar. Den sista fliken är direktlänkar till olika hemsidor som kan vara intressanta för målgruppen. Sista momentet var att publicera hemsidan för världen (Se bilaga 3). Jag anser att de metoder jag valt att använda står i huvudsaklig relation till syftet med utvecklingsarbetet. Då arbetet är förhållandevis litet går det ej att dra några generella slutsatser. Däremot framhåller jag att mina resultat kan vara en grund till vidare utveckling vad gäller att hitta lättillgängliga forum för lärare att inspirera varandra och samverka. 6

8 5. Resultat Syftet med arbetet var att skapa ett forum för lärare att mötas för gemensam inspiration och utbyte och att lätta på arbetsbördan för dagens lärare. I det avseendet är syftet uppnått. Ett forum har skapats i form av en hemsida där besökare kan bli intresserade och ta del av material dock med en del hinder på vägen. Ett av hindren visar sig tidigt i arbetsprocessen då det inte finns möjlighet utan konsekvens av höga kostnader att skapa en sida där besökare kan vara medlemmar och själva ladda upp egna material. Det måste finnas en mellanhand vilket gör syftet krångligare. I sin tur ställer det stora krav på webbutvecklaren då denne måste uppdatera hemsidan regelbundet/ofta för att sidan ska bibehålla sina besökare och ses som en tillgång. Om däremot webbutvecklaren får sponsorer i framtiden finns stora möjligheter att komma över det hindret. Resultatet visar att sidan är anpassad till målgruppen då den är enkel i sin utformning och lättorienterad. Webbutvecklaren har även fått en fördjupad kunskap vad gäller att skapa hemsidor. Hemsidan utgör även en grund för vidareutveckling av forum med särskilda pedagogiska inriktningar. Ett annat hinder kan vara att eftersom webbutvecklaren valt en gratistjänst så är det inget ägt domännamn vilket resulterar i att hemsidan kanske inte syns via söktjänster. Ett köpt domännamn har större sannolikhet att komma upp på sökmotorer. Detta medför således att hemsidan endast kan spridas genom snöbollseffekten. Dock ger detta tid åt webbutvecklaren att finslipa hemsidan samt sätta sig in i regelverket vad gäller användarvillkor och juridiska frågor gällande webbansvarig. 7

9 6. Diskussion Det är en stor arbetsbörda många lärare bär på i dagens skola och som lärare känner man sig ofta tidspressad och otillräcklig. Internet har mycket att erbjuda men det är en djungel av information som jag ska surfa mig igenom för att hitta det jag söker. Jag tycker det är fantastiskt med sidor som lektionsbanken.se eller lektion.se som kan inspirera en så mycket men som montessorilärare kan jag sakna att det inte finns någon bank för montessorimaterial. Att framställa montessorimaterial är tidskrävande och det är tid som inte finns. Jag anser att jag huvudsakligen har uppnått mitt syfte igenom det här utvecklingsarbetet. Med mer tid för efterforskningar och möjlighet att skapa kontakter hade kanske hemsidan sett annorlunda ut. Via en enkätundersökning hade jag fått mer information kring vad besökare vill ha på hemsidan men eftersom jag lagt till en flik Gästbok där besökare kan tycka till och ge förslag på förbättringar så anser jag att det i efterhand uppfyller syftet. Om sidan uppdateras ofta och gör förbättringar utifrån besökares förslag kanske det är en sida som besökarna återkommer till många gånger. Ett problem som jag ser med att jag inte lyckades kunna ha medlemmar är att inget på sidan är låst utan allt ligger helt öppet för alla. Vem som helst kan ladda ner filerna vilket gör att besökare kanske ogärna delar med sig av sina material. Jag tycker att det har varit väldigt spännande att ge mig ut på okänd mark och skapa en hemsida. Det som jag saknar är att eftersom tiden varit knapp har jag inte haft möjlighet att få någon respons på hemsidan vilket är lite av ett magpirr. Jag hoppas dock att i slutändan hemsidan hjälper till att underlätta arbetsbördan för lärare. 7. Slutsats Ett forum för lärare att mötas och få inspiration samt utbyta idéer och material i montessorisk anda har skapats genom hemsidan Hemsidan är en start på något som har stor potential att utvecklas vilket jag som webbutvecklare kan göra genom respons från besökare samt genom att via olika forum och kontakter försöka sprida hemsidan. Genom att även kontakta potentiella sponsorer finns möjligheter att utveckla hemsidan så att vissa delar kan vara låsta för medlemmar. 8

10 8. Referenslista 8.1 Litteratur Carlström, I. & Carlström Hagman, L-P. (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Danmark: Studentlitteratur Hansson, L. (1977). Om Montessori och barns arbete. Nacka: ESSELTE STUDIUM AB Montessori, M. (1987). Barnasinnet. Helsingfors: MacBook. Montessori, M. (1989). What You Should Know About your Child. The Clio Montessori Series. Oxford: Clio Press Ltd. Polk Lilliard, P. (1996). Montessori Today. A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood. New York: Shocken Books Signert, K. (2000). Maria Montessori Anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur Skjöld Wennerström, K. & Bröderman Smeds, M. (1997). Montessoripedagogik i Förskola och skola. Borås: Natur och Kultur. Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Internet Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska riktlinjer. ISBN: Hämtat 15 november 2013 från Statistiska centralbyrån. Hämtat 14 november 2013 från statistik/statistikdatabasen/tabellpresentation/?layout=tableviewlayout1&rxid=6863e767-0f9f-498e d6238cb208b 9

11 Bilaga 1 Forskoleburken.com Montessorimaterial.blogg.se Lektion.se Lektionsbanken.se Montessorimaterials.org Montessorprintshop.com 10

12 Bilaga 2 Wordpress.org Webnode.se Jimdo.com Drupal.org Weebly.com 11

13 Bilaga 3 12

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv LÄRARPROGRAMMET Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv En observationsstudie om kommunikationen i förskolan Per Andersson Examensarbete 15 hp Höstterminen

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer