Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av e-handelshinder inom EU"

Transkript

1 Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden

2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handelssystem med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handelsprocedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium, April 2011 första tryckningen. ISBN:

3 Förord Karaktären på den internationella handeln förändras ständigt. Möjligheten att handla över Internet är ett exempel på utveckling som radikalt ändrar förutsättningarna och potentialen för gränsöverskridande handel globalt och på den inre marknaden. Utvecklingen skapar nya förutsättningar eller nya hinder. På EU:s inre marknad ska vi fritt kunna handla med varor och tjänster. Vi ska kunna resa, leva, arbeta, studera var vi vill som EU-medborgare. Vi människor ska kunna röra oss fritt, liksom vårt kapital. Det är den fria rörligheten på den inre marknaden. De traditionella handelshindren finns naturligtvis där även för den digitala handeln men de kanske blir mer uppenbara och kanske mer hindrande. Den potential som e-handel har gör det än mer angeläget att lösa de traditionella problemen. Men med de nya handelsmöjligheterna uppdagas också nya handelshinder, som är mer eller mindre e-handelsspecifika. Det är främst dessa som den här rapporten handlar om. Rapporten har sammanställts av Olivier Linden, Markos Stavroulakis och Ola Landström på Kommerskollegium. Vi vill rikta ett särskilt tack till de företag som bidragit i intervjuer och med information, vilket har varit centralt för kartläggningens genomföranden. Stockholm i april 2011 Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegium 1

4 Innehållsförteckning Förord Inledning Förbud mot e-handel som försäljningsform Förbud att sälja läkemedel online i Tyskland Förbud att sälja kontaktlinser online i Ungern Förbud att tillhandahålla vissa speltjänster online i Nederländerna Etableringskrav Irländska krav på tillstånd för svensk Internetresebyrå Etableringskrav för registrering av toppdomännamn Krav på att kunduppgifter lagras fysiskt i Polen Hinder kopplade till försäljningsvillkor Konsumentskyddslagstiftning ett fragmenterat regelverk Reaperioder i Frankrike gäller även för utländska e-handlare Immaterialrättsliga hinder Krav på bosättning för att handla on-line med itunes Uppdelad marknad för nedladdning av filmer Virtuella showroom begränsas geografiskt Hinder vid betalningar Danska regler om kortbetalning försvårar gränsöverskridande e-handel Problem med användningen av svenska e-fakturor i Tyskland Lagen om penningtvätt innebär större administrativ börda vid gränsöverskridande handel Hinder vid registrering av momsombud i Italien Belgiska begränsningar vid förskottsbetalning drabbar e-handelsföretag Hinder kopplade till e-förvaltning Hinder vid fakturering av offentliga organ i Danmark Hinder vid registrering av medicintekniska produkter i Italien Hinder vid anmälan av radioutrustning i Spanien Hinder för revisionsbyrå att deklarera för klienters räkning på distans Slutsatser Specifika hinder för e-handel? Vägran att leverera till andra EU-länder, vem bär skulden? Hur kan e-handelshinder lösas? Betydelsen av e-handeln för EU:s inre marknads framtid

5 1. Inledning E-handeln har expanderat kraftigt sedan slutet av 1990-talet i takt med den ökade tillgången till Internet. Hälften av produktivitetsökningen i EU under de senaste femton åren har kommit från informations- och kommunikationstekniken (IKT) och enligt Europeiska kommissionen kommer denna utveckling sannolikt att accelerera. Kommissionen anger att sektorn för informations- och kommunikationsteknik i dagsläget står för 5 % av EU:s BNP, med ett marknadsvärde på 660 miljarder euro per år, men bidrar med betydligt mer till den totala produktivitetsökningen (20 % direkt från IKT-sektorn och 30 % från IKT-investeringar). 1 E-handel utgör således en viktig del av den inre marknaden. Samtidigt visar ett antal studier att EU:s inre marknad för e-handel den s.k. digitala inre marknaden lider av stora brister. 2 EU:s onlinemarknader kännetecknas fortfarande av hinder som hämmar tillgången till Europaövergripande teletjänster, digitala tjänster och digitalt innehåll. I dag sker t.ex. fyra gånger så många nedladdningar av musik i USA som i EU på grund av bristen på lagligt utbud och fragmenterade marknader. Enligt Eurobarometer handlar 33% av konsumenterna online inom EU men endast 7% gör detta över gränserna. 3 Det finns flera orsaker till att marknaden är fragmenterad, bl.a. ett lågt förtroende för Internet, låg bredbandsutbyggnad, bristande interoperabilitet, kulturella skillnader (t.ex. vad gäller språk, betalningsmetod, kundbeteende, m.m.) och hinder av rättslig natur. I kollegiets kartläggning fokuserar vi på den sista kategorin av problem. Vi lyfter fram exempel som visar på de hinder av rättslig natur som företagen möter när de vill expandera sin verksamhet till andra EU-länder. Vi har inhämtat exempel på hinder mot förverkligandet av den digitala inre marknaden i första hand genom tre olika källor. En första viktig källa är de hinder som sedan år 2002 har tagits emot av det s.k. Solvit-nätverket, 4 där kollegiet inrymmer det svenska Solvit-centret. För att ge en mer fullständig bild av de problem som kan uppstå på området har kollegiet även genomfört ett antal djupintervjuer med företag som bedriver e-handel med varor och tjänster, med immaterialrättighetsförvaltande organisationer och med andra intresseorganisationer. Härutöver har exempel på hinder på den digitala inre marknaden inhämtats utifrån EU-domstolens praxis. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande anser vi att detta sammantaget ger en bra bild som belyser problematiken ur olika synvinklar. Kollegiets utredning utgör i första hand en kartläggning av hinder mot fri rörlighet. Vi vill betona att flera av dessa hinder kan motiveras av legitima intressen såsom skyddet av immateriella rättigheter, konsumentskydd eller skyddet av miljö och hälsa. Denna utredning har inte till syfte att i varje enskilt fall göra en EU-rättslig avvägning av om dessa hinder är berättigade. I vissa av de fall som vi presenterar har dock ett brott mot EU:s regler konstaterats och i dessa fall har de nationella regler som hindrat den fria rörligheten ändrats efter att Solvit och EU-kommissionen tagit upp problemet eller efter EU-domstolens avgöranden. De fall där lösningar kunnat uppnås har tagits med i kartläggningen för att illustrera hur EU:s regler om fri rörlighet ska tillämpas vid rättsliga hinder som hämmar den fria rörligheten inom EU. I kartläggningen har vi identifierat sex typer av hinder: Förbud mot e-handel som försäljningsform, dvs. varor/tjänster som överhuvudtaget inte får säljas över Internet i vissa EU-länder (avsnitt 2, Exempel 1-3), Rena etableringskrav, dvs. krav som innebär att e-handelsföretagare måste etablera sig i värdlandet för att där kunna sälja sina varor/tjänster online (avsnitt 3, Exempel 4-6), Hinder kopplade till försäljningsvillkor, dvs. svårigheter för e-handelsföretag att anpassa sina erbjudanden till olika EU-länders marknadsförings- eller konsumentskyddslagstiftning (avsnitt 4, Exempel 7-8), Immaterialrättsliga hinder, dvs. begränsningar i online innehåll som följer av att immateriella rättigheter regleras och oftast skyddas nationellt (avsnitt 5, Exempel 9-11), Rättsliga hinder kopplade till betalningar, dvs. svårigheter för e-handelsföretag att ta betalt från kunder i andra EU-länder (avsnitt 6, Exempel 12-16), och Hinder kopplade till e-förvaltning dvs. problem som e-handelsföretag upplever när utländska myndigheter går över till e-förvaltning (avsnitt 7, Exempel 17-20). Vissa hinder kan falla under flera kategorier, exempelvis krav på inskanning av e-fakturor som ställs av danska myndigheter och som utgör både hinder vid betalning och e-förvaltning (se Exempel 17). Kartläggningen avslutas med en sammanfattning och en reflektion kring möjliga lösningsåtgärder (avsnitt 8). 3

6 2. Förbud mot e-handel som försäljningsform Vissa produkter eller tjänster får inte säljas över Internet. Inga av de företag som vi intervjuat har dock tagit upp denna fråga. Däremot framgår det, bland annat av EU-domstolens praxis att reglerna om vad som får eller inte får säljas online skiljer sig mellan medlemsstaterna. Nedan presenteras tre typer av förbud som har prövats av domstolen och som rör försäljningen online av läkemedel (avsnitt 2.1) och kontaktlinser (avsnitt 2.2) samt tillhandahållande av speltjänster på webben (avsnitt 2.3). 2.1 Förbud att sälja läkemedel online i Tyskland Exempel 1 Hinder: Läkemedel får inte säljas över nätet Land: Tyskland Status: Förbudet upphävt av EU-domstolen vad gäller receptfria läkemedel men kvarstår för receptbelagda läkemedel I Tyskland fick läkemedel tidigare endast säljas över disk på apotek. Webbapotek från andra EU-länder var därmed förhindrade från att sälja sina produkter online till tyska konsumenter. Förbudets förenlighet med EU-rätten prövades av EU-domstolen Tyskland hävdade att förbudet inte var diskriminerande eftersom det även hindrade tyska apotekare från att sälja läkemedel över Internet. Domstolen fann dock att de tyska apoteken bara berövas ytterligare ett alternativt medel till försäljning medan Internet för de utländska apotekarna är den enda möjliga kanalen till den tyska marknaden. Förbudet blir således totalt för de utländska aktörerna medan det bara är partiellt för de inhemska. Enligt domstolen utgjorde därför det tyska förbudet ett handelshinder i enlighet med EU:s regler om fri rörlighet för varor (artikel 34 i EUF-fördraget). Tyskland hävdade vidare att ett sådant hinder var berättigat med hänsyn till legitima skyddsintressen, i detta fall hälsoskyddet. Domstolen höll delvis med och konstaterade att förbudet att sälja receptbelagda läkemedel över Internet var motiverat av behovet av att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt kunna kontrollera äktheten av läkarrecept och att kunna säkerställa att läkemedlet lämnas ut till kunden själv. Däremot fann domstolen att detta resonemang inte kunde tillämpas på receptfria läkemedel. Enligt EU-domstolen fick alltså Tyskland förbjuda försäljningen av receptbelagda läkemedel över Internet men fick inte hindra virtuella apotekare från andra EU-länder från att sälja receptfria läkemedel. 2.2 Förbud att sälja kontaktlinser online i Ungern Exempel 2 Hinder: Kontaktlinser får inte säljas över nätet Land: Ungern Status: Förbudet upphävt av EU-domstolen Ett annat exempel på förbud att sälja varor online rör det ungerska kravet på att försäljning av kontaktlinser ska ske i en fysisk butik med en minsta yta på 18 kvadratmeter [ ], samt närvaro av utbildad personal. Kravet innebär ett förbud mot försäljning av kontaktlinser via Internet. År 2010 prövade EUdomstolen förbudet i ljuset av EU:s regler om fri rörlighet för varor. 6 Domstolen fann att förbudet mot Internethandel, även om det inte är diskriminerande, slår hårdare mot utländska aktörer eftersom Internet oftast är den enda säljform som är tillgänglig för dem. De ungerska reglerna ansågs därför utgöra ett handelshinder i EU-rättslig mening. Ungern hävdade emellertid att hindret var motiverat med hänsyn till legitima skyddsintressen, bland annat av att kontaktlinser ska överlämnas av kvalificerad personal som kan göra kunden uppmärksam på riskerna, genomföra en undersökning av kunden och rekommendera eller avråda kunden från att bära linser. Domstolen ansåg dock att kunderna kunde få råd på motsvarande sätt före leveransen av kontaktlinserna i de fall försäljningen av dessa sker via Internet, och att det kan ske genom de interaktiva hjälpmedel som finns på den berörda Internetsajten. Av dessa skäl ansåg domstolen att de ungerska reglerna stred mot EU-rätten. Domen ger dock en viss öppning för att begränsa försäljning av kontaktlinser genom Internet, exempelvis vid första leveransen. 4

7 2.3 Förbud att tillhandahålla vissa speltjänster online i Nederländerna Exempel 3 Hinder: Gränsöverskridande speltjänster får inte tillhandahållas över nätet Land: Nederländerna (liknande förbud finns även i andra länder) Status: Förbudet godkänt av EU-domstolen Regelverket för den europeiska spelmarknaden är fragmenterad. I vissa EU-länder är speltjänsterna konkurrensutsatta medan de i andra länder begränsas till några få aktörer (ensamrätter). Utvecklingen av Internet och den tekniska möjligheten att erbjuda speltjänster online till spelare i andra EUländer har lett till ett antal rättsliga tvister på området. EU-domstolen har de senaste åren prövat vilka typer av begränsningar medlemsstaterna får ställa på utländska speloperatörer som erbjuder sina tjänster via Internet. Ett intressant fall i sammanhanget rörde ett holländskt förbud för utländska speloperatörer att erbjuda sina tjänster online till spelare i Nederländerna. 7 I domen som meddelades i juni 2010 ansåg EU-domstolen att ett sådant förbud utgjorde ett handelshinder i enlighet med EU:s regler om fri rörlighet för tjänster (artikel 56 i EUF-fördraget). Domstolen ansåg dock att hindret var motiverat med hänsyn till målet att bekämpa bedrägeri och brottslighet. I domen noteras särskilt att avsaknaden av direktkontakt mellan konsumenten och operatören gör [ ] att hasardspel som är åtkomliga via Internet medför andra typer av och större risker jämfört med vad som var fallet på de traditionella marknaderna för sådana spel, vad gäller bedrägerier som operatörerna eventuellt kan göra sig skyldiga till gentemot konsumenterna. Det holländska förbudet ansågs därmed förenligt med EU-rätten. Såvitt kollegiet känner till är det flera EU-länder, inklusive Sverige, som på något sätt begränsar möjligheten för utländska aktörer att tillhandahålla speltjänster över Internet. 5

8 3. Etableringskrav Till skillnad från den traditionella fysiska handeln krävs det i princip ingen lokal infrastruktur för gränsöverskridande e-handel. Kollegiet har dock uppmärksammats på ett antal situationer där vissa EU-länder ställt etableringskrav på utländska näringsidkare. Dessa krav är utformade på olika sätt. Nedan tar vi upp tre exempel; krav på tillstånd i värdlandet för att tillhandahålla vissa resetjänster (avsnitt 3.1), krav på fysisk närvaro för registrering av ett lokalt toppdomännamn (avsnitt 3.2) och krav på att personuppgifter om konsumenter lagras fysiskt i värdlandet (avsnitt 3.3). 3.1 Irländska krav på tillstånd för svensk Internetresebyrå Exempel 4 Hinder: Tillståndskrav för utländska online-resebyråer Land: Irland Status: Tillståndkravet utreds av EU-kommissionen Ett ärende som inkommit till det svenska Solvitcentret rörde ett svenskt resebyråföretag som hade för avsikt att marknadsföra sina tjänster via nätet inklusive att bedriva verksamhet som arrangör av golfresor för irländska konsumenter i Sverige. Företaget uppfyllde alla krav i Sverige för att tillhandahålla dessa tjänster, däribland skyldigheten att inneha en resegaranti som beslutas av Kammarkollegiet och vars belopp justeras årligen med hänsyn till verksamhetens inriktning och omfattning. Det svenska företaget ställdes inför tre krav från de irländska myndigheterna som Solvit-centret vid närmare analys bedömde kunde stå i strid med tjänstedirektivet. 8 De tre kraven som ställdes var: Krav på ett irländskt tillstånd (licens) för bedrivandet av verksamheten, Krav på en kapitalisering av bolaget med minst 25000, Krav på deponering av ett belopp motsvarande den uppskattade omsättningen under licensens giltighetstid. Den ansvariga irländska myndigheten ansåg i detta fall att uppfyllandet av dessa krav var nödvändigt för att tillgodose konsumentintresset. Det svenska Solvit-centret menade tvärtom att kraven på tillstånd och resegaranti redan var tillgodosedda i enlighet med svenska regleringar. Solvit lyckades inte övertyga de irländska myndigheterna varför Kommissionen nu tagit upp frågan med Irland. 3.2 Etableringskrav för registrering av toppdomännamn Exempel 5 Hinder: Krav på etablering för att kunna erhålla ett lokalt toppdomännamn Land: Tyskland, Finland, Estland, Norge Status: Olöst När en kund ska söka efter en vara eller en tjänst på Internet med hjälp av en sökmotor så rankas lokalt innehåll högre än utländskt innehåll i respektive land. Detta medför att företag registrerade under ett lokalt domännamn (t.ex..se i Sverige) kommer att synas bättre och i förlängningen få fler träffar än ett företag med en utländsk toppdomän. I förlängningen innebär detta en konkurrensfördel för företag med en lokal toppdomän gentemot utländskt registrerade företag. Ett företag som bedriver handel över Internet mot en annan medlemsstat har därför ett starkt intresse av att registrera sin hemsida under den lokala toppdomänen. I ett antal medlemstater ställer dock ansvariga myndigheter krav på etablering eller representation i landet för att erhålla en lokal toppdomän. Solvit har mottagit anmälningar om problemet från företag som exporterar mot Tyskland, Estland och Finland. 9 De företag som vi kontaktat har även upplevt samma problem vid försäljning i Norge. I fallen med Finland och Tyskland motiveras etableringskravet med att interna lagar och förordningar måste kunna följas upp. I Estland ser myndigheten en risk för domain-grabbing. Det vill säga att attraktiva domännamn köps upp av utländska investerare för att sedan säljas tillbaka till dem som önskar använda dem. I brist på EU-lagstiftning på området hänvisar Estland till Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Enligt ICANN:s rekommendationer löses en konflikt om en toppdomän genom att den som har lokal anknytning har företräde. Estland tillämpar dock dessa rekommendationer preventivt, innan någon konflikt uppstått om den eventuella toppdomänen. 6

9 Vill ett företag marknadsföra sina produkter över Internet i en annan medlemsstat, innebär detta system en konkurrensnackdel då lokala företag får mer utrymme och blir lättare att hitta för konsumenten. Tvingas företaget etablera sig i värdlandet innebär detta såklart en merkostnad för företaget. I inget av fallen har en lösning kunnat hittas då inget av de berörda länderna vill medge att situationen skulle vara diskriminerande. Såvitt kollegiet känner till har denna fråga inte heller tagits upp av EU-kommissionen. 3.3 Krav på att kunduppgifter lagras fysiskt i Polen Exempel 6 Hinder: Krav på att kunddatabas förvaras lokalt Land: Polen Status: Efter att EU-kommissionen intervenerat gäller inte längre kravet för de kunddatabaser som förvaras i andra EU-länder Ett svenskt företag som kollegiet har varit i kontakt med nämnde det tidigare polska kravet om att en kund databas måste vara fysiskt placerad i Polen. Syftet med kravet var att garantera skyddet av personuppgifter vilket kunde undermineras om kunduppgifterna överfördes till länder där skyddsnivån inte var lika hög som i Polen. Enligt uppgift krävde den polska lagen att överföringen av personuppgifter från Polen till ett annat land endast kunde ske om skyddsnivån i detta land motsvarade den som erhålls i Polen. Detta innebar att någon sorts fysisk närvaro i Polen kunde krävas för utländska e-handelsföretag med polska kunder. Företaget i fråga tvingades exempelvis att placera sin server i Polen. Som vi förstår det har dock problemet nu lösts efter att EU-kommissionen intervenerat i denna fråga. Kommissionen menade att kravet var diskriminerande och i strid mot EU-rätten. Polen tvingades därför att ändra kravet som nu endast gäller vid överföringen av data till länder utanför EES-området. Utländska e-handelsföretag tvingas alltså inte längre placera sina servrar i Polen enligt den polska lagen, utan det räcker om dessa finns i något av EES-länderna. 7

10 4. Hinder kopplade till försäljningsvillkor När en företagare i Sverige gör sin produkt tillgänglig över Internet via sin hemsida blir denna produkt teoretiskt tillgänglig för konsumenter i samtliga medlemsstater. Om företagaren inte på något stadium under köpprocessen sätter in en spärr som skärmar av vissa länder kommer denne att även omfattas av konsument- och marknadsrättsrättsliga regler i samtliga medlemsstater. Nedan följer två exempel som visar hur nationella konsumentregler (avsnitt 4.1) och vissa marknadsrättsliga krav, här krav på reaperioder i Frankrike (avsnitt 4.2) kan hindra den gränsöverskridande handeln för Internetföretag. 4.1 Konsumentskyddslagstiftning ett fragmenterat regelverk Exempel 7 Hinder: Olika konsumentskyddsrelaterade krav i olika EU-länder Land: Samtliga EU-länder Status: Ett nytt EU-direktiv som kräver att samma regler gäller inom EU är på väg att antas För detaljister i Europa råder stor osäkerhet kring vilka regler som gäller vid e-handel med andra EUländer. De flesta företag som vi intervjuat anser att detta är ett stort problem. Att på förhand ta reda på de nationella regler som gäller i en viss medlemsstat och anpassa sina erbjudanden till varje lands lagstiftning medför en extra börda för dessa företag. Detta ger upphov till ett komplicerat, kostsamt och oförutsägbart företagsklimat för de företag som överväger att sälja sina varor och tjänster i andra länder. Att ställa olika krav på e-handelsföretag i olika länder kan utgöra handelshinder enligt EUrätten. Ofta kan dock dessa hinder motiveras med hänsyn till legitima skyddsintressen och därmed undgå EU:s generella förbud. Problemet gäller främst olikheterna i konsumentlagstiftningen, till exempel regler om ångerrätt, garanti, returrätt, tvistelösning samt information till konsumenter. Konsumentskyddslagstiftningen är delvis harmoniserad på EU-nivå genom ett antal EU-direktiv. Dessa utgör dock endast minimiharmonisering vilket leder till ett fragmenterat regelverk inom EU. Exempelvis framgår det av distansförsäljningsdirektivet från 1997 att ångerfristen vid varje distansavtal ska vara på minst sju arbetsdagar. 10 Vid genomförande av direktivet har dock EU-länderna valt olika ångerfristperiod: 15 dagar i Slovenien och på Malta, 14 dagar i tio EU-länder (inklusive Sverige, Finland och Danmark) och mellan 7 och 10 arbetsdagar i de femton övriga EU-länderna (inklusive Frankrike, Storbritannien och Polen). 11 De företag som kollegiet har varit i kontakt med har valt olika strategier för att tackla problemet med detta fragmenterade regelverk. Några företag har valt att inte undersöka vilka regler som gäller i de andra EU-länderna utan har istället valt att utforma sina avtal enligt de svenska reglerna. Risken är att deras avtal kan ogiltigförklaras om dessa strider mot de lokala konsumentskyddsreglerna. Ett annat företag hade investerat flera hundra tusen kronor för att kartlägga ett enda lands regelverk. I de flesta fall har dock små e-handelsföretag inte resurser att utreda vilka regler som gäller i andra EU-länder. I dessa fall leder ofta rättsosäkerheten till att leverantören avstår från att sälja sina produkter eller tjänster över gränserna och väljer att exkludera en rad europeiska länder från sin försäljning. I det sammanhanget bör det noteras att kommissionen 2008 lade fram ett förslag till konsumentskyddsdirektiv. 12 Tanken med förslaget var att de befintliga konsumentskyddsdirektiven skulle slås ihop och att gå från en minimiharmonisering till en full harmonisering av konsumentskyddet, dvs. samma regler skulle gälla i de 27 EU-länderna. Såvitt kollegiet erfar har rådet och Europeiska parlamentet efter två år av förhandlingar enats om en kompromisslösning där vissa delar av konsumentskyddet skulle harmoniseras fullt ut. 13 Den slutgiltiga texten bör antas någon gång under våren Kollegiet bevakar huruvida denna kommer att åtgärda de problem som tas upp här. 4.2 Reaperioder i Frankrike gäller även för utländska e-handlare Exempel 8 Hinder: Förbud att erbjuda rea utanför lagstadgade reaperioder Land: Frankrike Status: Olöst 8

11 Ett av de e-handelsföretag som kollegiet varit i kontakt med uppmärksammade oss om en konkret risk gällande prissättningen av företagets produkter vid försäljning till konsumenter i andra EU-länder. I Frankrike är perioderna då en försäljare lagligen kan hålla rea starkt reglerade. Det finns två reaperioder om fem veckor vardera, på vintern respektive sommaren. Exakta datum för dessa perioder tillhandahålls av lokala myndigheter och varierar beroende på vilket område (departement) företaget befinner sig i. Utöver dessa två fasta perioder finns två flytande perioder om två veckor vardera. För att få hålla rea under dessa måste företaget emellertid i förväg anmäla sin intention att hålla rea till den lokala myndigheten. Samma regler gäller för företag som bedriver sin försäljning över Internet som för företag med fysiska butiker. Detta innebär att en företagare som i Sverige gör sina produkter tillgängliga för franska konsumenter via sin hemsida faller under bestämmelserna och har en skyldighet att anmäla till berörd fransk myndighet att denne avser hålla rea. Det är inte orimligt att anta att de flesta små och medelstora företag inte har insikt i denna typ av bestämmelser. Ett företag som håller rea utanför dessa lagstadgade perioder eller utan att först anmäla sin rea till myndigheten bötfälls med upp till euro. Marknadsföringskrav med medförande risk för digra böter är en stor anledning till att speciellt små- och medelsstora företag inte kan riskera att tillåta försäljning över Internet till andra medlemsstater utan att först ha gjort en genomgående juridisk analys av de regler som gäller i värdlandet. Detta medför så klart en avsevärd merkostnad för företaget. Såvitt kollegiet känner till har dock ingen sådan sanktion ännu vidtagits mot ett utländskt e-handelsföretag. Detta kan förklara varför EU-kommissionen inte agerat i denna fråga. 9

12 5. Immaterialrättsliga hinder Immateriella rättigheter regleras oftast nationellt. Exempelvis företräds i de flesta fall upphovsrättsinnehavaren av sitt bosättningslands kollektiva rättighetsförvaltande organ. Licenser för att använda ett skyddat verk lämnas också oftast för ett begränsat geografiskt område. Detsamma gäller för ett varumärke som registreras nationellt och som därför kan vara skyddat i ett EU-land men inte i de andra medlemsstaterna. Kollegiet har i sin kartläggning identifierat en rad strukturella immaterialrättsliga hinder som uppstår då varor och tjänster tillhandahålls över Internet. Kommersiella användare tillhandahåller olika tjänster som går ut på att göra upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt för konsumenter. Flera relevanta exempel för kartläggningen rör tillhandahållare av on-line system för leverans av musik- och videotjänster (avsnitt 5.1 till 5.3). När en produkt är immaterialrättsligt skyddad i en medlemsstat, men inte i alla uppkommer även risk för varumärkesintrång vilket innebär problem för exporterande företag (avsnitt 5.4). Det bör noteras att de hinder som identifieras i detta avsnitt ofta kan rättfärdigas enligt EU-rätten med hänsyn till legitima skyddsintressen, i dessa fall skyddet för immateriella rättigheter. 5.1 Krav på bosättning för att handla on-line med itunes Exempel 9 Hinder: Nedladdning av musik begränsas geografiskt Land: Samtliga EU-länder Status: Olöst En konsekvens av den fragmentiserade marknaden för digitalt innehåll t.ex. musik och film, gör att konsumenterna inte fritt kan köpa online innehåll från sådana tjänstetillhandahållare i andra medlemsländer. På grund av detta går de kommersiella användarna miste om potentiella kunder. Innehållet som erbjuds för nedladdning på olika företags hemsidor är lokalt för varje medlemsstat där företaget är etablerat då företaget använder olika hemsidor med olika utbud för de olika medlemsstaterna. För att kunna köpa och ladda ned musik måste konsumenten således ha ett IP-nummer från den medlemsstat som är kopplad till den relevanta hemsidan. För att sedan betala för sig måste konsumenten göra detta med ett inhemskt betalkort. Kollegiet uppmärksammades på ett fall där en svensk som flyttat till Belgien inte kan använda sitt svenska kontokort på belgiska itunes, men kan inte heller använda svenska itunes från sin dator. Beskrivet på detta sätt så handlar det om ett hinder för konsumenten. Problemet kan även ses utifrån företagets perspektiv. För företaget uppstår en rättsosäkerhet kring risken av att medverka till ett upphovsrättsligt intrång, eftersom man bara har säkrat licensrättigheter för varje enskilt medlemsland. Konsekvensen för företaget är att man tar det säkra före det osäkra och avstår från att tillhandahålla tjänsten i en motsvarande situation för att undvika ett upphovsrättsintrång. 5.2 Uppdelad marknad för nedladdning av filmer Exempel 10 Hinder: Svårigheter att säkra licensrättigheter för försäljning av film via nedladdning Land: Samtliga EU-länder Status: Olöst Kollegiet har i sin kartläggning identifierat ett exempel på hinder som kan uppkomma i samband med digitalisering av filminnehåll. De företag vi intervjuat som bedriver försäljning av film via nedladdning upplever en problematik vad gäller territoriella rättigheter som i mångt och mycket liknar den för nedladdning av musik. Företagen som bedriver den här formen av verksamhet ser ett intresse i att digitalisera det utbud av film som redan existerar, detta för att kunna erbjuda innehållet på Internet. För att göra detta krävs dock ett tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Problematiken med territoriella rättigheter innebär svårigheter att visa utländska filmer nationellt och lokala filmer till utländska kunder online. Relevanta upphovsrättsinnehavare är dessutom ofta svåra att lokalisera, då det för varje enskild film kan finnas ett antal investerare med rättigheter vid sidan av regissör, manusförfattare etc. Då företagen ser denna process som komplicerad inom Sveriges gränser så är den för dem direkt omöjlig i de andra 10

13 medlemsstaterna. Att lokalisera och skriva relevanta territoriella licensavtal med berörda upphovsrättsinnehavare i en annan medlemsstat är därför idag inte ekonomiskt möjligt. Ett företag kollegiet intervjuat har idag istället avtal med amerikanska filmbolag, med territorialrättigheter i de nordiska länderna. Det faktum att amerikanska bolag kan erbjuda stora paketavtal när avtal skrivs gör att det i princip bara blir amerikansk film som distribueras digitalt idag. Detta är en stor nackdel inte bara för de företag som bedriver digital distribution av film, men också för den europeiska filmbranschen som allvarligt tappar i konkurrenskraft. 5.3 Virtuella showroom begränsas geografiskt Exempel 11 Hinder: Krav på att säkra nationella licensrättigheter för användning av musik på handelsplattformar online Land: Samtliga EU-länder Status: Olöst Ett exempel på hinder för kommersiella användare som kollegiet identifierat under sin kartläggning rör ett svenskt modeföretag som använder sig av musik i samband med tillhandahållandet av en modevisningsapplikation på sin hemsida (ett s.k. showroom). Företaget har säkrat licensrättigheter inom norden, men inte utanför. Detta kan leda till upphovsrättsliga problem för företaget när användare utanför norden tar del av dessa musikaliska verk. Företaget tvingades därför anpassa sin hemsida och stänga showroomfunktionen för icke nordiska länder. 11

14 6. Hinder vid betalningar Betalningen för produkter som handlas över Internet sker i de flesta fall på annat sätt än vid köp i en fysisk butik. För att handeln på Internet ska kunna nå sin fulla potential krävs också att kunderna kan känna förtroende och trygghet inför dessa nya betalningsformer. Denna trygghetskänsla eftersträvas i många medlemsstater genom nationella regleringar av godkända betalningsmedel. Dessa regleringar måste emellertid också vägas mot de problem som i och med dessa regleringar uppstår för företagen. Kollegiet har i detta hänseende uppmärksammats på en mängd problem vad gäller möjligheterna och viljan att motta betalning över Internet. Dessa anmälningar gäller betalning med olika internationella betalkort (avsnitt 6.1), men även de nya specifika lösningar som uppkommit för den digitala marknaden till exempel vad gäller e-fakturor (avsnitt 6.2) och olika betalningsföretag (avsnitt 6.3) och momsombud (avsnitt 6.4). I kartläggningen tar vi även upp de belgiska förbuden mot att kräva förskottsbetalning eller kundens kortnummer under ångerfristperiod som var föremål för EUdomstolens prövning för två år sedan (avsnitt 6.5) 6.1 Danska regler om kortbetalning försvårar gränsöverskridande e-handel Exempel 12 Hinder: Krav på etablering för användning av inhemskt betalkort Land: Danmark Status: EU-kommissionen har tagit upp denna fråga med Danmark I Danmark har det danska Dankortet i princip monopol på den inhemska kortmarknaden, 85% av danskarna använder Dankort för att göra sina inköp på Internet. För att ett svenskt företag ska kunna använda Dankortet för att ta betalt för sina varor krävs ett danskt CPR-nummer, vilket innebär att företaget måste etablera sig i Danmark. Den danska lov om visse betalingsmidler ger bankerna tillstånd att ta ut en avgift på ett i Danmark utställt internationellt betalkort på 0,3 till 0,75% av köpsumman. Danskarna är således motvilliga att betala med, eller ens skaffa sig annat än Dankort som enligt nämnda lag är avgiftsfritt. Ett i utlandet utfärdat internationellt betalkort kan belastas med en avgift på upp till 5,75% av köpesbeloppet. De företag som säljer mot Danmark kan alltså inte erbjuda denna förmånligare betalningsform och företag som säljer från Danmark måste konsekvent lägga på en extra straffavgift för utländska betalningar, vilket gör att den danska lagen kan betraktas såväl som en import- som exportrestriktion. Då konsumenten i fallet med handel över Internet inte är fri att göra valet att handla med kontanter blir dessa restriktioner än större på den digitala marknaden. Många av de företag vi pratat med har också sett Dankortet som ett svåröverkomligt hinder, i många fall till och med som en anledning till att inte sälja mot Danmark. I de fall som företagen ändå valt att sälja mot danska kunder har de betraktat Dankortet som ett krav på etablering i Danmark. Kommissionen har nu inlett ett överträdelseförfarande mot Danmark på detta område Problem med användningen av svenska e-fakturor i Tyskland Exempel 13 Hinder: Krav på användning av lokal e-signatur vid betalning med e-fakturor Land: Tyskland Status: Oklart om ändringen i momsdirektivet 2010 kan lösa detta problem Kollegiet har bl.a. genom Solvit uppmärksammats på problem med ömsesidigt erkännande av e-signatur mellan olika EU-länder vilket resulterar i svårigheter för företag att använda sig av e-fakturor vid gränsöverskridande handel. För att en e-faktura ska vara giltig krävs i de flesta medlemstater någon sorts e-signatur för att säkerställa att informationen i fakturan inte ändrats under överföringen. I flera fall har krav på e-signatur begränsats till egna nationella lösningar. Ett Solvit-ärende rörde ett svenskt företag som levererar e-fakturalösningar till multinationella företag. 15 De krav som ställs på en sådan e-signatur är dock olika från medlemsstat till medlemsstat. 12

15 Det kan röra sig om rena säkerhetskrav till att krav på att mjukvaran i signaturen ska vara kompatibel med en i landet uppsatt standard. För att det svenska företaget ska kunna använda och sälja sin e-fakturalösning i Tyskland krävs således att de tyska kraven på e-signaturen i fakturan är uppfyllda. Det svenska företaget genomgick och betalade för en så kallad Manufacturer s Declaration Process i Tyskland och fick mjukvaran för e-signaturen godkänd där av den tyska myndigheten BNA (Bundesnetzagentur). Detta godkännande blev emellertid senare tillbakadraget av den tyska myndigheten med hänvisning till att företaget inte var etablerat i Tyskland. Det svenska företaget såg här ingen annan lösning än att registrera ett dotterbolag i Tyskland, då de var rädda att en konflikt skulle skada deras kontakter med den tyska myndigheten som de är helt beroende av. I juni 2010 antogs förändringar av direktivet om momshantering vid fakturering vars syfte är att likställa pappers- och e-faktura och förbjuda medlemsstater att ställa krav på e-signaturer vid e-fakturering. Det är dock ännu för tidigt att dra några konkreta slutsatser om i vilken grad ändringarna i direktivet verkligen åtgärdar problemet. 16 Ett annat problem som kollegiet uppmärksammats på rör fakturering av offentliga organ i Danmark (se nedan under avsnitt 7.1). Kollegiet har också i en nyligen genomförd studie närmare analyserat de olika problem som är kopplade till användningen av e-fakturor vid gränsöverskridande handel Lagen om penningtvätt innebär större administrativ börda vid gränsöverskridande handel Exempel 14 Hinder: Mer komplicerad ID-kontroll av kunder vid e-handelstransaktioner Land: Samtliga EU-länder Status: Olöst I takt med att tjänster och varor i allt större grad börjat erbjudas via Internet, har också företag som nischat sig på att erbjuda säkra betalningslösningar mellan köpare och säljare uppkommit i allt högre grad. Denna form av certifierade, säkra mellanhänder hanterar oftast överföringen av relativt små belopp. På detta sätt kan säljaren se att köparen betalat och köparen får en chans att verifiera varan innan betalningen går över. Denna form av betalning minskar avsevärt risken för bedrägerier och både köpare och säljare kan känna sig trygga. De betalningsbolag vi pratat med har dock stött på problem vad gäller tillämpningen av penningtvättsregler. Sedan EU-direktivet om penningtvätt 18 införlivats i svensk lag gäller hårdare regler mot penningtvätt, bl.a. skärpta krav på ID-kontroll vid affärsförbindelser när kunden inte är fysiskt närvarande, vilket alltid torde vara fallet vid köp över Internet. 13

16 När en betalning sker inom Sveriges gränser finns standardiserade förfaranden och register att tillgå, men när det är fråga om en utlandsbetalning måste mottagaren av pengarna skicka in en kopia på identitetshandlingar och dylikt, vilket i många fall sker per post. Enligt ett betaltjänstföretag som vi har varit i kontakt med är de metoder som finns att tillgå för verifieringen av utländska kunder oproportionerliga och onödigt tidskrävande då majoriteten av betalningarna handlar om relativt små belopp. Företaget har vid ett flertal tillfällen tappat utländska kunder som tyckt att det varit alltför besvärligt och tidskrävande att överföra ett mindre belopp. 6.4 Hinder vid registrering av momsombud i Italien Exempel 15 Hinder: Krav på etablering vid e-registrering som momsombud Land: Italien Status: Olöst Ett ärende som kollegiet uppmärksammats på genom Solvit rörde ett hinder vid registrering av momsombud i Italien. 19 Enligt ett EU-direktiv om fastställande av närmare regler om återbetalning till nya momsdirektivet, 20 skall en beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemstaten på elektronisk väg rikta en återbetalningsansökan till den medlemsstat där han är etablerad via en elektronisk portal i dennes hemstat. En tysk revisor arbetar med att fylla i och lämna in sådana återbetalningsanspråk till relevant myndighet som ombud för sina klienter. Sedan Italien införde sin elektroniska portal Fisconline/Entratel i enlighet med EU-direktivet är en sådan registrering dock endast möjlig för italienska ombud. Den tyska revisorn har därmed inte längre möjlighet att agera ombud för sina italienska klienter. Multinationella revisionsföretag förhindras därmed att lämna in ansökan om återbetalning av mervärdesskatt åt sina italienska klienter och därmed tillträde till den italienska marknaden. 6.5 Belgiska begränsningar vid förskottsbetalning drabbar e-handelsföretag Exempel 16 Hinder: Förbudet mot att kräva förskottsbetalning eller kundens kortnummer under ångerfristperioden Land: Belgien Status: Förbudet upphävt av EU-domstolen vad gäller kundens kortnummer men kvarstår för förskottsbetalning Som redan konstaterats finns oftast inte samma möjligheter för de företag som säljer sina varor över nätet att ta betalt på samma sätt som det finns i en fysisk butik. När betalning via betalkort försvåras genom nationell lagstiftning får detta generellt större konsekvenser för internet-handeln än för den traditionella handeln. Vissa av dessa nationella betalningshinder har prövats av EU-domstolen t.ex. i Gysbrechts-målet 21 där ett belgiskt företag sålde kosttillskott över Internet. När en av företagets kunder, bosatt i Frankrike inte ville betala fick företagaren förutom den utestående betalningen också problem med de belgiska myndigheterna. Enligt den belgiska lagen om konsumentskydd är det förbjudet att kräva förskott eller betalning av något slag av konsumenten innan ångerfristen på sju arbetsdagar löpt ut. Som en förlängning av denna regel betraktade den belgiska myndigheten det faktum att företaget krävt ut kundens kortnummer som att företaget krävt en förskottsbetalning och förbjöd således detta förfarande. Att inte kunna kräva klientens kortnummer gjorde att användningen av betalkort som betalmedel blev ytterst osäkert för företaget. Domstolen fann att det belgiska förbudet mot att kräva förskottsbetalning eller kundens kortnummer innan ångerfristen löpt ut utgjorde ett exporthinder. Enligt domstolen har ett sådant förbud i allmänhet mer omfattande konsekvenser för gränsöverskridande handel som sker direkt till konsumenten och särskilt då försäljning som sker över Internet. Då direktförsäljning över Internet av detta slag ofta rör relativt små belopp blir det svårt för företagen att driva in en betalning från en konsument i en annan medlemsstat, om köparen av någon anledning inte betalar. Förbudet mot att kräva förskottsbetalning ansågs enligt domstolen emellertid motiverat med hänsyn till konsumentskyddsintresset. Däremot bedömdes förbudet mot att kräva kortnummer vara oproportionerligt och därmed i strid mot EU:s regler om fri rörlighet för varor. 14

17 15

18 7. Hinder kopplade till e-förvaltning Kollegiets kartläggning visar även på hinder i förhållandet mellan företag och myndigheter vid s.k. e-förvaltning. Det handlar om system för elektroniska förfaranden som har byggts upp för att effektivisera handläggningen och i grunden göra inhämtande av tillstånd, registrering eller rapportering enklare. Emellertid visar det sig att i flera fall har systemen byggts upp med fokus att underlätta de administrativa kontakterna för de företag som redan är etablerade i värdlandet. Medlemstaterna har dock ofta i detta hänseende inte tagit hänsyn till den gränsöverskridande handeln. Nedan tar vi upp hinder vid fakturering av danska myndigheter (avsnitt 7.1), olika krav på etablering vid registrering av medicintekniska produkter i Italien och radioutrustning i Spanien (avsnitt 7.2 och 7.3) samt krav på medlemskap i en spansk organisation för att kunna skattedeklarera online (avsnitt 7.4). 7.1 Hinder vid fakturering av offentliga organ i Danmark Exempel 17 Hinder: Diskriminerande system för inläsning av e-fakturor Land: Danmark Status: Olöst Ett av de Solvit-ärenden som kollegiet hanterat på området rörde e-fakturering av danska myndigheter. 22 I Danmark ger danska myndigheter möjlighet att ta emot elektroniska fakturor. Använder sig ett utländskt företag av pappersfakturor kan dessa passera via en så kallad inskanningscentral, vilket dock innebär en merkostnad för företaget. För danska företag finns det en gratis fakturalösning, Nemhandel. För att få tillgång till denna ställs ett krav på danskt organisations- eller personnummer. Det innebär en konkurrensfördel att ha en etablering i Danmark och utländska aktörer missgynnas då de danska myndigheterna ställer krav på etablering i Danmark för att kunna använda sig av det kostnadsfria alternativet. Utländska aktörer missgynnas exempelvis vid offentlig upphandling. Vi har haft kontakt med företag som förlorat kunder vid myndigheter som inte velat ta i den extra administrativa börda som det skulle innebära med betalningar mot företag som inte är kopplade till systemet Nemhandel. I Danmark är Økonomistyrelsen tillsammans med IT- och Telestyrelsen ansvariga myndigheter och man ser systemet som ett internt danskt system och tycks inte ha för avsikt att öka tillgängligheten för utländska företag. Det är värt att lägga till att fakturering av danska myndigheter inte kräver e-fakturering (pappersfakturor går fortfarande bra) men de svenska företag som vi har varit i kontakt med gör gällande att deras danska kunder i allt högre utsträckning anpassat sig till det danska elektroniska faktureringssystemet och därför ogärna hanterar pappersfakturor. 7.2 Hinder vid registrering av medicintekniska produkter i Italien Exempel 18 Hinder: Krav på etablering vid e-registrering av medicintekniska produkter Land: Italien Status: Kravet avskaffat efter diskussion med EU-kommissionen Franska företag har via Solvit framfört klagomål på svårigheterna att registrera medicintekniska produkter i Italien, vilket utgör en förutsättning för rätten att saluföra produkterna där. 23 Det italienska hälsoministeriets regler ställer krav på att registrering av dessa produkter sker online genom ett s.k. smartcard, det vill säga att nyckeln till krypteringen av e-signaturen ligger på en extern enhet och inte i användarens dator. Problemet var att den Italienska myndigheten nekade tillgång till ett sådant smartcard för utländska företag med motiveringen att dessa inte gavs till företag utanför Italien. Det var således omöjligt för det franska företaget att registrera sig och i förlängningen att föra ut sina produkter på den italienska marknaden. Efter öppnandet av en överträdelseprocess mot Italien i denna fråga har den Italienska myndigheten backat och myndigheten accepterar nu också andra externa e-signaturlösningar om de är certifierade i enlighet med e-signaturdirektivet

19 7.3 Hinder vid anmälan av radioutrustning i Spanien Exempel 19 Hinder: Krav på etablering vid e-registrering av utsläppande på marknaden av radioutrustning Land: Spanien Status: Delvis löst, företaget erbjöds alternativa registreringsmöjligheter (fax) Solvit-databasen visar på andra problem kopplade till användning av e-signatur utfärdad i andra EUländer. Ett ärende rörde spanska krav på e-signatur vid anmälan om utsläppande av radioutrustning. 25 Enligt radioutrustningsdirektivet 26 är en tillverkare av radioutrustning skyldig att anmäla sin avsikt att släppa produkter på marknaden som använder spektrum som inte är helt harmoniserade inom EU. Anmälan ska skickas till den myndighet som ansvarar för spektrum i varje medlemsstat där tillverkaren vill marknadsföra produkten innan produkten får släppas på marknaden. I Spanien godtogs bara elektronisk anmälan med en spansk godkänd e-signatur. När en italiensk tillverkare av sådan utrustning skulle anmäla till ansvarig myndighet i Spanien att denne ville släppa sin produkt på den spanska marknaden fick företaget veta att dess e-signatur som var godkänd i Italien inte fanns på det spanska organets lista över godkända signaturer. Företaget nekades således inträde på den spanska marknaden. Efter att Solvit tagit upp problemet medgav den spanska myndigheten att det inte fanns något som hindrade att den italienska tillverkaren skickade in sin anmälan via fax. Företaget går dock fortsatt miste om den förenkling av den administrativa bördan som myndighetens portal för registrering skulle medföra. 7.4 Hinder för revisionsbyrå att deklarera för klienters räkning på distans Exempel 20 Hinder: Krav på medlemskap i en inhemsk organisation för deklaration online Land: Spanien Status: Olöst Internationella revisionsbyråer har genom Solvit framfört klagomål när det gäller hinder att skattedeklarera för sina klienters räkning på distans. I ett fall tvingades en brittisk skattebyrå som ville lämna in en deklaration för en spansk kunds räkning att göra detta genom den spanska skattemyndighetens Internetportal. För att få tillgång till denna portal måste revisionsbyrån tillhöra ett professionellt organ som har ett samarbetsavtal med den spanska skattemyndigheten. Trots att bolaget hade en licens i Storbritannien underkände organet deras ansökan om medlemskap. Detta fick till följd att det brittiska bolaget helt uteslöts från den spanska marknaden. Problemet löstes i det aktuella fallet genom att företaget informerades om vilka olika organ som fanns att tillgå. För ett utländskt bolag innebär det dock fortsatt ett hinder att söka upp alla dessa olika organ och göra förfrågningar tills ett giltigt medlemskap uppnås. I enlighet med tjänstedirektivet borde den brittiska licensen vara tillräcklig. Problemet har inte lösts genom Solvit utan företaget erbjöds alternativa registreringsmöjligheter. Detta genom att de informerades om de olika organisationer som hade samarbetsavtal med den spanska myndigheten. Utländska revisionsbyråer måste dock även fortsättningsvis söka upp dessa och ta reda på vilken organisation som kan tänkas acceptera dem. 17

20 8. Slutsatser Internet är ett effektivt redskap för att nå ut till ett större antal kunder över gränserna än vad som är möjligt genom mer traditionella försäljningsmetoder. Som nämnt inledningsvis finns det dock idag ingen integrerad digital inre marknad utan snarare 27 onlinemarknader. Denna fragmentering kan förklaras av olika skäl. En av orsakerna är de rättsliga hinder som drabbar e-handelsföretag vid gränsöverskridande handel och som illustreras i vår kartläggning. Kartläggningen väcker flera frågor kring vilka typer av hinder som drabbar e-handelsföretag, hur detta påverkar deras beteende och hur dessa kan lösas. Vi behandlar dessa frågor nedan (avsnitt ) och avslutar med en reflektion om betydelsen av e-handeln för den inre marknadens framtid (avsnitt 8.4). 8.1 Specifika hinder för e-handel? Kartläggningen visar vilka typer av rättsliga hinder som drabbar e-handelsföretag. Vissa hinder är specifika för e-handel, exempelvis krav som är kopplade till IT (toppdomännamn, e-signaturer, osv.). Andra typer av hinder såsom etableringskraven är inte begränsade till e-handeln men drabbar ofta e-handlare hårdare eftersom dessa i de flesta fall saknar någon fysisk anknytning i värdlandet till skillnad från den traditionella handeln som innebär en fysisk etablering i utvalda länder (genom distributörer, franchisetagaren eller dotterbolag/filialer). Genom att erbjuda sina varor på sin hemsida ställs e-handelsföretag per automatik inför ett stort antal regler i olika länder som oftast är svåra att ta reda på utan någon lokal anknytning. Krav på lokal etablering är särskilt betungande för dessa företag då det underminerar hela poängen med Internethandel nämligen att nå kunder på distans. 8.2 Vägran att leverera till andra EU-länder, vem bär skulden? År 2009 gjorde kommissionen en omfattande kartläggning av de hinder som EU:s konsumenter upplever vid gränsöverskridande handel. 27 Av kartläggningen framgick bl.a. att en tredjedel av konsumenterna fann att e-handelsföretag ofta vägrar att sälja eller leverera varor och tjänster till andra länder där de är etablerade. Enligt kommissionen är [det] snarare regel än undantag att näthandlare vägrar att ta emot beställningar från konsumenter som bor i ett annat land. (s.7). Kommissionen hänvisar i denna del till tjänstedirektivets nya regler som har till syfte att sätta stopp för den diskriminering som näringsidkare som vägrar att sälja till vissa kunder på grund av deras nationalitet eller bosättningsort gör sig skyldiga till. (s.8). Det finns självklart fall där marknaden delas upp mellan olika återförsäljare genom exempelvis exklusiva distributionsavtal eller där leverantörer förbjuder sina återförsäljare från att sälja sina varor via Internet. I många fall kan dessa konkurrensbegränsningar redan idag prövas mot EU:s konkurrensregler. 28 Kollegiets kartläggning visar dock att leveransvägran i flera fall är motiverad av att e-handelsföretag upplever gränsöverskridande handel som problematiskt. Det finns en större risk för att problem är svårare och mer kostsamma att lösa när de uppstår. Bara risken att det finns en högre kostnad förknippad med e-handel till andra länder kan vara anledning till att en företagare avstår från att sälja till dessa länder. 8.3 Hur kan e-handelshinder lösas? Många av de hinder som tas upp i denna kartläggning kan lösas redan idag med hjälp av EU:s befintliga regler om fri rörlighet, till exempel krav på etablering. I princip ska enligt dessa regler alla hinder avskaffas om de inte kan motiveras med hänsyn till legitima skyddsintressen. Det är dock sällan lätt för ett e-handelsföretag att ifrågasätta nationella regler som kan strida mot EU-rätten. Processen för att få rätt är ofta tids- och resurskrävande och, särskilt för små och medelstora företag, inte värd att driva. Enligt kollegiet behövs inte några nya EU-regler för att lösa dessa hinder. Bättre kunskap om EU:s befintliga regler hos de nationella myndigheterna och bättre övervakning av hur dessa regler tillämpas bör räcka för att avskaffa dessa hinder på ett smidigt sätt. Kollegiet bidrar till detta arbete, dels genom Solvit-funktionen dels genom att väcka uppmärksamhet kring de faktiska hinder som företagen upplever och öka medvetenheten hos svenska myndigheter för en korrekt tillämpning av EU-rätten. I vissa fall där hindret kan motiveras med hänsyn till legitima skyddsintressen kan dock ytterlig- 18

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt

Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Elektroniska kommunikationer konkurrens på kort och lång sikt Fil dr Mattias Ganslandt 2006-05-30 Konkurrens på kort och lång sikt... 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer