Teknisk handbok Entreprenader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok Entreprenader"

Transkript

1 Teknisk handbok Entreprenader Teknisk handbok Entreprenader... 1 Läsanvisningar Lagar, bestämmelser och riktlinjer Handlingar som åberopas Entreprenadbestämmelser Igångsättning Startmöten/anbudsgenomgång Exploateringar Syn av arbetsområdet Etableringsytor Information Byggmöten Information till tredje man Intern information Drift- och underhållsinstruktioner Entreprenadarbeten Nattarbete Schakt- och öppningstillstånd i kommunal mark Schaktning i kommunal mark Schaktning i hårdgjord yta Schaktning i planterad yta Återfyllning Återställning Kvalitet, miljö och arbetsmiljö Arbetsmiljöplan (BAS-U) Kvalitetsplan Miljöplan Provtagning och analys Trafik TA-plan Fordon på parkväg Ledningsägare Utsättning Relationshandlingar Besiktningar Slutbesiktning av entreprenader Slutbesiktning av exploateringar Driftövertagande Garantier, ansvar (9)

2 Läsanvisningar Denna del av teknisk handbok behandlar frågor som rör entreprenader i allmänhet, oavsett vilken typ av projekt det rör sig om. Denna del ska därför läsas tillsammans med de delar som rör respektive område (väg, VA, parker etc.) 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer Värmdö kommun äger rätten att ensam avgöra vad som är likvärdigt material, produkter m.m Handlingar som åberopas Entreprenadbestämmelser för arbete i vattenskyddsområde 1.2. Entreprenadbestämmelser För arbeten som ska bedrivas i något av kommunens vattenskyddsområden gäller särskilda entreprenadbestämmelser. Dessa finns i bilaga 1 och på kommunens webbplats. För vissa arbeten inom vattenskyddsområde krävs dessutom tillstånd, vilket kan sökas hos kommunens miljökontor. Vattenskyddsområden finns på Ingarö, i Stavsnäs, på Sandhamn, i Ängsvik och på Djurö. Kontakta alltid kommunens miljökontor vid osäkerhet. 2. Igångsättning 2.1. Startmöten/anbudsgenomgång Startmöte eller anbudsgenomgång ska hållas före byggstart i alla projekt. Följande punkter ska tas upp och protokollföras: Presentation, upprättande av kontaktlista Förfrågningsunderlag/exploateringsavtal Genomgång av lämnat anbud eller villkor enligt avtal Genomgång av administrativa föreskrifter, med eventuella förtydliganden Genomgång av mängdbeskrivning Eventuell anbudskomplettering Tidplan Entreprenörens informationsarbete Kvalitets- och miljöplan Myndighetskontakter och tillstånd Trafik och TA-planer Etableringsytor Arbetsmiljöplan Ekonomi Ritningar Protokoll från startmöte eller anbudsgenomgång ska justeras av parterna genom underskrift Exploateringar Innan några exploateringsarbeten får påbörjas ska erforderliga handlingar vara utväxlade vilka handlingar detta gäller regleras i exploateringsavtal. 2(9)

3 2.3. Syn av arbetsområdet Beställaren kallar till syn med representanter för väghållare, ledningsägare och entreprenör. Synen ska omfatta följande punkter: Arbetsområdets omfattning Utstakning av ledningssträckning Gatans och övriga anläggningars standard Växtlighet och mark som berörs av arbetet, även upplag, transporter och gångtrafik Träd och buskar som måste tas bort på grund av arbetet Synliga skador på befintliga anläggningar Tomtrör/gränsmarkeringar som ska skyddas Funktionskontroll av rännstensbrunnar Skyddsåtgärder Omfattning av återställning Ett synprotokoll med fotodokumentation upprättas genom beställarens försorg. Vad gäller rännstensbrunnar ska en funktionskontroll genomföras okulärt Etableringsytor För nyttjande av offentlig plats utanför arbetsområdet med bodar, upplag, byggskyltar och dylikt fordras polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen. Entreprenören ansvarar för att avtala om tillgång till marken med markägaren. Vid större upplag och bodar ska byggoch miljökontoret kontaktas för eventuellt bygglov. 3. Information 3.1. Byggmöten Byggmöten ska hållas regelbundet och protokollföras. Beställaren kallar till byggmöten. Förutom entreprenören kallas även vid behov andra ledningsdragande bolag, väghållare etc. Punkter som ska tas upp på byggmöten: Organisation och kontaktlista Information Tidplan samt arbetskraftssituation Produktionsfrågor Handlingar Samordningsfrågor Myndigheter/tillstånd/anmälningar Kvalitet/miljö/egenkontroll Arbetsmiljö/skyddsfrågor Ändrings- och tilläggsarbeten Hinder Ekonomi 3.2. Information till tredje man Kommunen ansvarar för en första allmän information om entreprenadens tider och omfattning till berörda av de arbeten som kommunen beställer. 3(9)

4 All kontakt med massmedia sköts av beställaren genom utsedd kontaktperson. Entreprenören ansvarar för information till boende, näringsidkare och övriga som berörs av entreprenaden under entreprenadtiden. Informationen ska vara skriftlig, innehålla information om arbetets art, etappindelningar, tidpunkt för störande arbeten, arbetets färdigställande samt information om ansvarig arbetsledare på plats med telefonnummer. Utgående informationen tillsammans med förteckning över vilka som erhåller informationen ska godkännas av beställaren. Information ska också delges samhällsbyggnadskontorets kundservice, detta kan ske via beställaren om så är överenskommet. Vid ändrad disposition av tider eller arbetsområden ska ny information till berörda skickas ut. Entreprenören ska medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. Vid alla entreprenadarbeten inom kommunen ska tydliga informationsskyltar finnas vid arbetsplatsen som upplyser om arbetes art, vem som utför det och vem som är beställare. Informationsskylten kan också med fördel hänvisa till ytterligare information på internet Intern information Kommunikationsplan ska upprättas efter mall i projektlotsen Drift- och underhållsinstruktioner Entreprenören ska ta fram drift- och underhållsinstruktioner för de anläggningar som byggs. Dessa instruktioner ska följa kommunens upplägg för sådana instruktioner. 4. Entreprenadarbeten 4.1. Nattarbete Om störande arbeten måste utföras krävs tillstånd från polismyndigheten. Tider och villkor regleras i lokal ordningsföreskrifter. Polismyndigheten prövar om arbetena kan bedrivas utan risk för ordningen, trafiken och säkerheten på platsen. Nattarbeten tillåts bara: Om arbetena inte med rimliga medel kan utföras under dagtid. Arbeten på samma plats och i närheten av bostadsbebyggelse får bedrivas högst tre nätter i följd, därefter krävs ett uppehåll på minst två dygn. Boende och andra berörda ska informeras i god tid innan arbetena startar (minst 7 dygn). Erforderliga åtgärder ska vidtas för att minska störande buller, rök, lukter etc. Undantag från detta kan göras vid akuta åtgärder Schakt- och öppningstillstånd i kommunal mark För grävningsarbete eller motsvarande arbete i kommunens mark krävs alltid ett grävningstillstånd. Grävningstillstånd ska sökas senast 2 veckor före arbetets planerade start. Till ansökan ska ritningarna bifogas. Arbeten som avsevärt förändrar markens höjdläge kan kräva marklov. Marklov söks hos kommunens bygg- och miljökontor. 4(9)

5 Endast direkt ledningsbrott är orsak till akut grävning och anmälan ska göras omgående. Grävningstillståndet kan förenas med olika restriktioner och krav med avseende på metodval, arrangemang, trafikfrågor, grönytor, byggtid, överbyggnad, beläggning vid återställning samt omfattning av återställning. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsade krävs en förlängning av tillståndet om byggtiden överskrids. Vid all slags ledningsarbete ska speciell hänsyn tas till växtlighet. Om arbetet ska bedrivas innanför trädets droppzon, eller inom ett avstånd av 5 meter från stammen ska detta uppges i ansökan. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda närliggande växlighet och träd mot skador Schaktning i kommunal mark Anläggningsägare ansvarar för att geoteknisk undersökning görs vid behov. Effekter från vibrationer ska beaktas. Vid högtrafikerade leder, korsningar och känsliga parkmiljöer förordas tryckning/borrning. Öppet schakt tillåts om trafiksituationen medger detta. Det är av stor vikt att schaktet inte är öppet längre än nödvändigt. Ledningsarbeten som kräver öppet schakt längre än 1 vecka i följd utan att kontinuerligt arbete bedrivs, ska täckas eller skyddas på annat sätt. Detta ska göras på sådant sätt att framkomligheten underlättas samt att risken för skada för trafikanter, intilliggande anläggning eller tredje part minimeras. Detta innebär för grävningar i körbana att gatan ska vara öppen för trafik om arbete inte bedrivs Schaktning i hårdgjord yta Asfaltytan runt schaktet ska sågas. Asfaltens kanter ska vara raka och formen på schakten ska vara rektangulära samt följa gatans huvudlinjer Schaktning i planterad yta Om växtlighet berörs av grävning, styrd borrning eller annat arbete ska ritningar för planerat skydd av växtligheten bifogas ansökningar om grävningstillstånd. När arbete sker i närheten av växtlighet ska alla eventuellt avgrävda rötter alltid kapas med vass såg eller sekatör för att få ett rent snitt. Lämpliga redskap ska alltid finnas på arbetsplatsen. De frilagda rötterna måste omedelbart skyddas mot uttorkning. Rötterna ska vattnas och fuktig säckväv eller geotextil ska läggas över de synliga rötterna. Om schaktet inte omedelbart återfylls måste rötterna skyddas mot uttorkning och eventuella frostskador med ett rotdraperi som består av ett ca 30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord. Trädets vattenbehov ska tillgodoses. I vissa fall kan det vara aktuellt att suga bort jorden med en mobil vakuumsug för att skona rötterna på värdefulla träd. För att inte skada nedhängande grenar under arbetet kan man, speciellt på yngre träd, med hjälp av väl skyddade rep eller vajrar tillfälligt hissa upp grenarna. Låga grenar som inte kan behållas av utrymmesbrist ska kapas i förväg på ett fackmannamässigt sätt. Stammen ska alltid skyddas mot mekaniska skador. Transporter och upplag på marken eller strax intill träd får inte förekomma. Om detta inte kan undvikas ska marken skyddas mot komprimering. Bensin, diesel, halkbekämpningsmedel, lösningsmedel eller liknande får dock inte vare sig förvaras eller hanteras inom ett avstånd från stammen räknat på tre gånger trädkronans radie Återfyllning Då arbetet är utfört ska schakten återfyllas utan dröjsmål. Kringfyllning utförs enligt respektive ledningsverks föreskrifter. Resterande fyllning upp till terrassyta utförs med 5(9)

6 materialval och packning enligt Anläggnings AMA. Håligheter i schaktväggen fylls väl. Vintertid får återfyllnad inte ske med fruset material. Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt packning vid rännstensbrunnar, ventiler och dylikt där sättningar är vanliga. Upphuggning krävs så att packningsverktyget kan utnyttjas helt. Kommunen äger rätt att avbryta arbetet om arbetet med återfyllning bedrivs på ett otillfredsställande sätt Återställning Om inget annat anges ska ytan återställas till ursprunglig utformning med ursprungligt ytmaterial vad gäller typ av beläggning, plantering, trafikanordningar och övriga anläggningar. Höjdanpassning ska ske till befintliga anläggningar. Återställning utförs enligt Anläggnings AMA. Vid återställning skall hela den skadade ytan återställas. Med skadad yta menas schaktyta samt yta som skadats i samband med arbetet. I de fall återställningen inte kan ske i direkt anslutning till återfyllningen ska en tillfällig återställning göras. Detta innebär att obundet bärlager fylls ända upp till färdig yta. Entreprenören ansvarar för att ytan underhålls fram tills återställning kan ske. I högtrafikerade gator (mer än fordon/dygn) och gator med mycket tung trafik ska två lager asfalt läggas. Översta lagret läggs 0,3 meter utanför schaktkant med hjälp av fräsning i befintlig asfalt. Översta lagret kan med fördel läggas ett år efter att arbetet avslutats. 5. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 5.1. Arbetsmiljöplan (BAS-U) Entreprenören utser en person till att vara byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U). Personen ska vara namngiven och kunna uppvisa dokumenterade kvalifikationer. BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöplan finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i den som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider Kvalitetsplan Entreprenörer som anlitas av kommunen eller uppför anläggningar som ska tas över av kommunen ska upprätta en projektanpassad kvalitetsplan som i tillämpliga delar omfattar alla element enligt SS-EN ISO 9001:1994, anpassade till entreprenadens förutsättningar. Innehållet ska vara sådant att det framgår hur entreprenören avser att säkerställa entreprenadens kvalitet. Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. Kvalitetsplan ska vara godkänd av beställaren före fakturering. Kvalitetsplanen ska minst innehålla och redovisa: Organisationsplan för entreprenaden inklusive en namngiven kvalitetsansvarig Projektgenomgångar, så väl interna som externa (med beställare, projektör o.s.v.). Rutiner för hantering av ritningar, beskrivningar och övriga handlingar. Rutiner för och omfattning av kontroll och uppföljning av såväl egna arbeten som underentreprenörers och leverantörers. Rutiner för hantering av fel i material och utförande. 6(9)

7 Rutiner för arbeten med bergssprängning innehållande borr- och ladd-plan, sprängrapport, hantering av vibrationsmätare m.m. Checklistor för egenkontroll. Egenkontroll ska även innefatta tillfälliga trafikanordningar. Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder Miljöplan Entreprenören som anlitas av kommunen eller uppför anläggningar som ska tas över av kommunen ska snarast efter erhållen beställning lämna en projektanpassad miljöplan. Miljöplanen ska vara godkänd av beställaren före entreprenadarbeten påbörjas. Miljöplanen ska minst innehålla och redovisa: Hur rivna asfaltsmassor omhändertas. Hur schaktmassor omhändertas och täcks, om sorteringsanläggning används för återvinning av massor etc. Omhändertagande och sortering av överblivet material. För arbeten inom vattenskyddsområde ska redovisas hur entreprenadbestämmelser enligt bilaga 1 ska följas. Rutiner för och omfattning av kontroll och uppföljning av såväl egna arbeten som underentreprenörers och leverantörers. Rutiner för olycksfall med läckage av petroleumprodukter. Under pågående verksamhet är det entreprenörens ansvar att utreda och ta in kunskap om vilka risker för miljö och hälsa verksamheten innebär. Riskbedömning ska finnas med som en del i det dagliga arbetet, t.ex. ska bullermätningar utföras av entreprenören för att säkerställa att riktvärden hålls. Om rutiner enligt miljöplan inte följs eller om dokumentation enligt miljöplan är bristfällig har beställaren rätt att begära att entreprenören omgående sammankallar berörd personal inklusive underentreprenörer för genomgång av miljöplan Provtagning och analys Omfattning och utförande av provtagningar framgår av förfrågningsunderlag eller annat avtal mellan entreprenören och kommunen. Protokoll från föreskriven provning ska föreligga vid anmälan om slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden ska kunna godkännas. Rutiner för provning och kontroll av VA-ledningar redovisas i del 5 av denna tekniska handbok. 6. Trafik 6.1. TA-plan För arbeten på kommunala vägar ska Trafikanordningsplanen (TA-plan) upprättas av entreprenören och godkännas av kommunen. TA-plan ska lämnas till kommunen minst fem arbetsdagar före arbetets start och med skiss visa trafikanordningarnas placering. Fastställda start- och sluttider, aktuell entreprenör och ansvarig arbetsledare ska även anges. Vid avstängningar ska särskilt uppmärksammas att oskyddade trafikanter utsätts för stora risker när de hänvisas ut i trafiken. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre samt funktionshindrade. 7(9)

8 När en gångbana stängs av ska särskilda åtgärder vidtas så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med käppen och att rörelsehindrade personer lätt kan ta sig förbi. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Om trafikavstängningar inte är utfört enligt anvisningar har kommunen rätt att avbryta arbetet. För arbeten på trafikverkets vägar gäller trafikverkets föreskrifter. För arbeten på enskilda vägar tas kontakt med väghållaren Fordon på parkväg Fordonstrafik är generellt inte tillåten i terräng, inklusive parkmark och parkvägar. Torgytor kan vara klassade som väg eller terräng, enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner. Kontakta väghållaren för att kontrollera om fordonstrafik är tillåten. Om åtgärden inte kan utföras på något annat sätt får motordrivna fordon användas på parkmark i samband med projektering, byggande, underhåll och skötsel vägar och andra tekniska anläggningar. Den trafikerade parksträckan ska då i ändarna märkas ut med skyltarna Varning för vägarbete och Förbud mot trafik med fordon och tilläggstavlan Gäller inte fordon till och från arbetsplatsen. Gång- och cykelväg (utmärkt med vägmärke för gång- och/eller cykelväg enligt vägmärkesförordningen) får trafikeras av väghållningsfordon om särskild försiktighet iakttas. 7. Ledningsägare 7.1. Utsättning Entreprenören ansvarar för att befintliga ledningar sätts ut på plats innan arbeten påbörjas. 8. Relationshandlingar Rutiner för hantering av relationshandlingar och inmätning framgår av del 9 Kartor. 9. Besiktningar 9.1. Slutbesiktning av entreprenader Slutbesiktningar ska genomföras enligt AB04, om inte något annat avtalats. Kommunen kallar till besiktning av arbeten som kommunen beställt. All dokumentation av egenkontroll, kvalitet och miljö samt relationshandlingar/underlag för relationshandlingar ska finnas tillgängligt innan kommunen kallar till slutbesiktning Slutbesiktning av exploateringar För de delar av en exploatering som ska överlåtas till kommunen för framtida drift och underhåll gäller samma rutiner som för entreprenadarbeten som utförs åt komunen. Besiktning av övriga delar av exploateringsområdet regleras separat i exploateringsavtal Driftövertagande Driftövertagande sker först efter godkänd slutbesiktning. 8(9)

9 9.4. Garantier, ansvar Garanti- och ansvarstider gäller enligt AB04. Kommunen kallar till garantibesiktning av anläggningar som kommunen tagit över driftansvaret för. Det är viktigt att driftansvarig är med vid garantibesiktning för att säkerställa att drifterfarenheter uppmärksammas. 9(9)

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Antagen av nämnden för service och teknik 2015-03-19, 32 Inledning Byggherren utför själv återställning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark 2014 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se 1 INLEDNING 2 2 INNAN ARBETET STARTAR 2

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING HELSINGBORGS STAD STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Syfte ANSVAR Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar Ledningsägarens ansvar PLANERING Avtal Samråd

Läs mer

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03 Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03 Inledning... 2 2 Ledningsägarens ansvar... 2 2.1 Skyldigheter... 2 2.2 Information... 3 2.3 Information på plats... 3 3. Schakttillstånd...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon Grävningsansökan Datum Sökande Entreprenör Ledningsägare Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Utdelningsadress Utdelningsadress Postnummer Postort Postnummer Postort Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun Grävningsbestämmelser i Skövde kommun 2013-06-01 Förord Tekniska förvaltningen ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan om schakttillstånd Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. För alla

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Anvisningar grävning i gatumark

Anvisningar grävning i gatumark Anvisningar grävning i gatumark Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar grävning i gatumark Anvisning, instruktion Teknik- och servicenämnden Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad 2010-09-02

Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad 2010-09-02 Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Syfte 1.2 Grävningar och störningar 2 ANSVAR 2.1 Kommunens ansvar 2.2 Ledningsägarens

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Sid 1 (9) Föreskrift 1996-01-01 Rev. 2013-12-20 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Plats och typ av arbete

Plats och typ av arbete Ansökan om trafikanordningsplan Ver. 201601014 Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register hos

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-03-03 Sida 1 av 1 Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanfattning Allmänna bestämmelser

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.5 Datum: 2010-03-26 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Malmö stad. Gäller från 2002-11-01

Grävningsbestämmelser för Malmö stad. Gäller från 2002-11-01 Grävningsbestämmelser för Malmö stad Gäller från 2002-11-01 Denna skrift är framtagen av Gatukontoret. Om du önskar få mer information eller rekvirera någon av blanketterna ringer du Gatukontorets kundservice

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Riktlinjer för arbeten på kommunens vägar och mark, Tekniska anvisningar och föreskrifter

Riktlinjer för arbeten på kommunens vägar och mark, Tekniska anvisningar och föreskrifter 1 (7) Antagen i kommunstyrelsen 2009-03-09, 52 Reviderad i kommunstyrelsen 2010-08-30, 191 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-02-04, 16 Riktlinjer för arbeten på kommunens vägar och mark, Tekniska anvisningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden 2014-12-17 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015

Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015 Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Grävningar och störningar... 3 2 ANSVAR... 4

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-

i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013- i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013- Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal som utför arbetet, men utgör även en fara för de trafikanter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjlighet att ställa ut blomlådor på sin gata

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark 2010-09-21 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark : Handläggare: Bernt Malmgren Rörläggning på Oppundavägen år 1924, källa kommunarkivet. 2 (17) 1. INLEDNING 4 2. ANSÖKAN OM GRÄVTILLSTÅND 5 2.1 Vid

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 16 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum:

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 16 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: Sida 1 av 16 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2016-08-31 Inledning...2 2 Ledningsägarens ansvar...2 2.1 Skyldigheter...2 2.2 Information...3 2.3 Information på plats...3 3. Schakttillstånd...3

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3

BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3 FÖRESKRIFTER 1996-01 01 Re. 2010-04-08 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Innehållsförteckning Sid. 1, 2 BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3 DESSA FÖRESKRIFTER Sid. 3 - När, - Var, - Hur dessa föreskrifter gäller

Läs mer

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Sid 1 (8) Föreskrift 1996-01-01 Rev. 2013-06-24 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Hur kan träd skadas vid arbeten?

Hur kan träd skadas vid arbeten? Grävningsarbeten i närheten av träd Inledning Tillsammans med byggnader utgör träd stadens stomme och spelar en viktig roll för att ge staden dess speciella identitet och karaktär. Vid grävningsarbeten

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Växjö kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Växjö kommun Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Växjö kommun Förord Dessa bestämmelser, vilka åtföljs av detaljerade regler och anvisningar, har tagits fram för att kommunen såväl

Läs mer

Tekniska anvisningar för arbete på Gällivare kommuns gator och vägar.

Tekniska anvisningar för arbete på Gällivare kommuns gator och vägar. Tekniska anvisningar för arbete på Gällivare kommuns gator och vägar. 1. Bakgrund/Inledning Trafikverkets regler för arbete på väg är i grunden styrande för alla arbeten inom Gällivare kommuns gator och

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Kommun Väst i samverkan

Kommun Väst i samverkan Kommun Väst i samverkan 2012 10 20 1 Denna skrift är framtagen i samverkan mellan nedanstående kommuner. Ale, Alingsås, Borås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille samt Jan Mattsson,

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Anvisningar för robust fiber Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. BESKRIVNING AV FIBERANLÄGGNINGSPROJEKT... 4 1.1 Planera... 4 1.1.1 Bestämma område... 4 1.1.2 Kontrollera

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2015-06-17 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK Allmän plats Med allmän plats avses i Plan- och Bygglagen, gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt

Läs mer

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret 2 KUNGÄLVS KOMMUN BESTÄMMELSER FÖR LEDNINGS- OCH KABELARBETEN I ALLMÄN PLATSMARK 4:e upplagan, tryckt januari

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2015-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Information blomlådor 1 (5) Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Information blomlådor 2 (5) Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Läs mer