Manual till FC.BatchAssist v ~för FirstClass 7 eller senare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare"

Transkript

1 Manual till FC.BatchAssist v ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4 Dexter-mail 6 Batch Adressbok 7 Guide batchscript 8 Skapa nya FC-konton 9 Utskrift av nya konton - exportera fil 13 Automatisk uppdatering av grupptillhörigheter 14 Registervård 15 Radera konton 16 Några tips 19 Möjliga problem 19 Appendix: Uppdatera med aktuella FC-konton 21 Bild på formulär "Lägg till nya användare" 24 Bild på exceldokument för import 24 Direktanslut till externa system/databaser, exempel 25 Uppdatera grupptillhörigheter automatiskt, exempel 30 Koppling-Id/Pnr i gamla konton 35 Uppdatera grupper via batch 36 Uppdatera FC.BatchAssist från v1.3 till v Startformulär:

2 2 Inledning FC.BatchAssist är en databasaplikation i MsAccess-97 alt /-XP för Win-95/98/NT4/2000/XP. Programmet är till för att underlätta administrationen av ett FirstClass Intranet. FC.BatchAssist hjälper till med kontogenerering, radering, kontoinformation till nya användare, anslutning till externa system/databaser, aut. uppdatering av grupptillhörigheter samt annan administration av FirstClass via "batchfiler". Administrationsarbetet effektiviseras och cervisen till användarna kan förbättras. Används FC.BatchAssist enl. anvisningarna, uppstår ingen "felaktig" infomation. Alla namn, e-postalias, Id etc. som skapas, testas mot befintliga konton i FirstClass. Namngivning bygger på användarnas vanliga namn, inga koder. Man heter det man heter. Programmet är lättanvänt och självförklarande. Användarna av FC.BatchAssist förutsetts dock ha grundläggande kännedom om FirstClass. I texten, förklaringarna, förutsetts administratören vara inloggad som subadministratör (undantaget upptatering av lösenord). Är administratören iloggad som admin, behöver ej lösenord för batch anges. Samtliga batchfiler kan då börja med <Reply>. Stryk första raden <Pw lösenordet för batch >. Börja att använda FC.BatchAssist Läs denna manual. Tänk igenom och ta beslut angående lämpliga rutiner för kontohantering i FC. När ovan är klart: Börja med att registrera önskade inställningar, knappen "Inställningar" i startformuläret. Uppdatera FC.BatchAssist med befintliga FC-konton. Obs! Finns redan konton i aktuellt FC-system, som registrerats på annat sätt än via FC.BatchAssist, kommer vissa funktioner inte få full verkan. Inga fel uppstår dock. Läs mer om detta och om hur det kan lösas i Appendix Koppling-Id/Pnr i gamla konton. Om "direktanslutning" till externa system/databaser skall användas: Skaffa ODBC-drivrutiner för de externa databaserna Skaffa konton i aktuella databaser med nödvändig "läsbehörighet" Inhämta kunskap om externa databasers uppbyggnad/tabellstruktur etc. I appendix finns en utförlig beskrivning av hur direktanslutning till externa system görs. Nu är allt klart för att börja arbeta med FC.BatchAssist. Säkerhetskopiera Det är mycket enkelt att säkerhetskopiera systemet då databasen endast består av en fil. Det räcker med att sökerhetskopia denna fil. Säkrhetskopiera till t.ex. bandstation, diskett el. dyl. Förvara säkerhtskopian på säker plats, ej i samma hus som dator där FC.BatchAssist körs. Om egen s.k. "systemdatabas" används för FC.BatchAssist (används normalt inte), skall även denna fil säkerhetskopieras.

3 3 Inställningar Använd personnummer Ange om personnummer skall användas vid registrering avcnya konton/användare. Används personnummer kommer FC.BatchAssist att kontrollera alla nya konton mot en "historietabell". Finns redan användaren i historietabellen sker en varning. Detta förhindrar att en person får mer än ett konto i FC. Systemet kan även använda 6-siffriga födelsedata för att undvika dubletter. Dessa kan i efterhand uppdateras till 10-siffriga, om informationen blir tillgänglig (se Registervård). Pnr krävs även för att automatiskt kunna uppdatera grupptillhörigheter i FC. Pnr lagras ej i FC utan endast i FC.BatchAssist. Hanteringen är OK enligt Personuppgitslagen (PUL). Används ej Pnr, rekommenderas ej, sker ej kontroll enligt ovan. Pnr kan då helt utelämnas vid skapande av nya konton. Flera e-postdomäner Bocka denna ruta om flera e-postdomäner används. Bocka även denna ruta om e-postalias inkl. e- postdomän skall registreras. Är rutan ej bockad, registreras nya e-postalias utan domännamn. e-postdomäner Registrera alla e-postdomänerna, minst en, som används (t.ex: mydomain.com). Om endast en domän används, skall endast denna registreras i listan. Namn på Intranet Används till utskrifter och formulär i FC.BatchAssist. Namn på hela Intranet/FirstClass-systemet. Grundsökväg till... Skriv in sökvägen till mapp där "importfiler" lagras, t.ex: D:\Importfiler\ Endast till för att snabbare kunna ange sökvägen till de filer som skall importeras. Det som skrivs in här blir automatiskt förvalt när sökväg till importfiler skall anges. Antal tecken i lösenord Här anges hur många tecken skapade lösenord skall ha. Skapade lösenord innehåller endast "alfanumeriska" tecken. I FC 6 och senare versioner, kan minimal längd på lösenord anges. Denna inställning skall ej understiga ev. inställning i FC 6. Grupper i FC När nya konton skapas av FC.BatchAssist, kontrolleras samtliga grupper som kontot önskas regestreras i, mot en intern tabell. Detta för att undvika problem med felstavningar etc. Alla gruppnamn som skall användas vid skapande av nya konton, skrivs in här. Informationen används även av formulär i systemet. Skriv in nya gruppnamn sist i listan, vid ny post >. Radera gruppnamn som inte längre används, genom att markera ett namn och sedan trycka på knappen Radera markerad grupp. Inställningen "Ej valbar" kan användas för grupp som inte används, men fortfarande finns kvar i FC. Inställningen påverkar endast formulär i FC.BatchAssist. Ang. inställningen "Uppdatera ej aut.", se kap: Automatiskt uppdatering av grupptillhörigheten. Mål-katlog för batchfiler Ange här fullständig sökväg och namn på katalog, där de av programmet skapade batchfilerna skall sparas. T.ex: C:\Temp\FC-Batchfiler\ Sökvägen måste sluta med tecknet: \ Påminn om diskett Används diskettenhet (heter normalt A:\) för lagring av batchfiler, bör denna ruta bockas. Påminnelse om att sätta i en diskett ges då innan filer skapas. Id för adminkontot Ange lokalt använt Id för adminkontot. Systemet förhindrar att uppgifter om adminkontot sprids/lagras.

4 4 Uppdatera med aktuella FC-konton I appendix finns en utförligare beskrivning av detta avssnitt, med detaljerade instruktioner och förklarande bilder. Följ instruktionerna i formuläret. När alla steg i formuläret utförts, har FC.BatchAssist en kopia av FC's kontodatabas inkl. e-postalias. Även lösenord kan importeras om så önskas. Lösenord bör normalt inte importeras. Används FC.BatchAssist enl. anvisningarna, behöver denna uppdatering inte göras så ofta. Systemet håller sig själv aktuellt. Detta förutsätter centralicerad kontohantering via FC.BatchAssist. Sker inte kontohantering "centralt", t.ex. autoregistrering är aktiverat, måste denna uppdatering ske ofta. Var noga med att textfiler som importeras är i rätt format. Om svar från Batch Admin i FC sparas som textfiler direkt i FC, måste skräp i början av filen samt extra radslut i slutet på filen raderas. Filer skall direkt, ingen tomrad, börja med användarinfo. Obs! Import kommer inte att lyckas om textfilen har felaktigt format. Se appendix. Antalet grupper för ett enskilt konto i systemet är begränsat till 15st. Innehåller aktuell FC-kontodatabas enskilda konton som är medlemmar i fler än 15 grupper, kommer importen att misslyckas. Standardgrupperna All Users, Network Users etc. räknas ej in i de 15 möjliga grupperna per användare.

5 5 Uppdatera även alla lösenord Med hjälp av denna funktion, kan lösenorden för samtliga konton (utom Admin) uppdateras. Uppdateringen behöver ej ske i samband med att all annan kontoinfo uppdateras. Detta är en fristående funktion. Detta behövs ej för att kontogenerering etc. i FC.BatchAssist skall fungera. Det är endast nödvändigt då man önskar ha tillgång till alla lösenorden via FC.BatchAssist. Det blir då t.ex. enkelt att skapa en exelfil (använd exportfunktioner under menyn "Arkiv") med alla elevkonton för en skola. Detta kan vara praktiskt att lämna till lokalt FC-avsvariga vid terminsstarter. Det minskar "glömt-lösenordet-supporten" i det fall RAD-applikation för lösenordsbyten ej används. Tillvägagångssättet är mycket likartat de vid import av e-postalias. Följ anvisningarna i formuläret och ha en diskett i beredskap. För mer hjälp se Appendix - Uppdatera med aktuella FC-konton. Obs! Var försiktig med denna information. Radera meddelanden till/från Batch Admin och filer.

6 6 Dexter-mail Funktionen används för att föra över e postadresser från FirstClass till IST Extens/Dexter. Speciell lösning från IST används för att hantera överföringen. Funktionen skapar en batchfil med alla kontons personnummer och primära e-postadresser (finns flera e-postalias används det första) inkl. domännamn semikolonseparerade. Filen har format enl. nedan: etc. Filen får namet BatchMail_ÅÅMMDDTTMMSS.txt (år, månad, dag, timme, minut, sekund) och läggs i den mapp för batchfiler som är angiven under inställningar.

7 7 Batch Adressbok I FC 6.1 och senare finns färdiga importfunktioner för adressboken. Skapar personliga adresser i en användares adressbok. Detta är praktiskt då en användare t.ex. har många adresser i "Outlook Express" och vill flytta dessa till FC. Exportera fälten: Förnamn, Efternamn och E-postadress från använt e-postprogram i textformat, semikolonseparerad med fältnamn som första rad. Obs! Fältnamnen skall vara exakt enligt ovan! Kan inte använt e-postprogram spara i detta format, ta först in info i Excel, ordna informationen och spara excelfilen i angivet textformat. För- eller efternamn i filen kan vara "tomma", dock ej båda. Fyll i fälten <Sökväg/filnamn till importfil:> (t.ex: A:\Adresser.txt) samt <Id i FC för aktuell användare:> och Importera (tryck på "knapp"). Fältet <Tillägg till efternamn:> måste vara ifyllt. Använd gärna det förifyllda förslaget. Detta är praktiskt då FC har en liten dumhet: Om samma namn finns i personlig adressbok samt som konto i FC, frågar ej FC efter viken adress som skall användas. FC väljer adressen i den personliga adressboken. (Problemet uppstår endast då hela namnet skrivs in i ett adressfält i FC.) Med ett tillägg enligt ovan undviks problemet. En adress i adressboken kan t.ex. se ut så här: Karl Karlsson pers.a-b

8 8 Guide batchscript Detta är en liten godbit för den som använder batch för administration av FC. Här kan administratören snabbt skapa en fil som utför en önskade åtgärder på alla FC-konton eller ett eget urval av FC-konton. Ange först i fältet <Välj:> alla konton eller konton enligt urval. Under "Urval, fyll i..." anger du valfritt antal kriterier. Samtliga ifyllda kriterier skall vara uppfyllda, för att ett konto skall tas med. Vilket fält som helst kan lämnas tomt/vara ifyllt. Under "Bygg upp rad..." skapar du en rad med ett batchkommando. Antingen Id eller namn ( (F)+(M)+E ), kan användas som referens till aktuella konto. Tryck på "Skapa Batch..." så skapas en batchfil med önskat kommando, för alla utfiltrerade konton. Det går även att visa urvalet som en lita genom att trycka på knappen "Visa urval". Varning! Denna lista innehåller Id och lösenord. Det går att spara konton enligt listan som en excelfil, genom att använda exportguiden under meny "Arkiv". På detta sätt kan t.ex. inloggningsinfo skickas till en lokalt ansvarig vid behov. Endast de konton som behövs filtreras ut. Görs först uppdatering av lösenord, är alla information aktuell. I kombination med ett genomtänkt utnyttjande av grupperna i FC, kan denna funktion bespara administratören mycket arbete.

9 9 Skapa nya FC-konton (bild på formulär finns i appendix) Personuppgifter kan inhämtas/registreras på tre olika sätt: Via import från exceldokument - behandlas utförligt nedan Via direktanslutning till externt system/databas - se appendix Manuell registrering - se sist i detta kap. Finns möjlighet till direktanslutning, är detta det bästa och snabbaste alternativet. Vid import av personuppgifter etc. från exceldokument: Börja med att färdigställa ett exceldokument med kontoinformation. Utgå från bifogad mall. Excelfilen: Mall_Nya_FCkonton i MsExcel-97-format. Bild finns i appendix. I denna fil lämnar skolor/avdelningar/enheter etc. personuppgifter. Övriga uppgifter fylls i av FC-ansvariga enl. följande: Källa AnvTyp Enhet Grp1-15 Obligatorisk uppgift. Unikt namn för aktuell import. Skall vara samma för alla rader i filen. T.ex: "Skolan_elever_åk_datum" Obligatorisk uppgift. N för normalanvändare. F för fjärranvändare. Denna uppgift kan ev. fyllas i av uppgiftslämnaren. Valfri uppgift. (Kallas "Department" i FC) Enhet används ej av senare FC-versioner. Finns med av kompabilitetsskäl. Är fältet Enhet ifyllt, används det dock vid skapande av Id. Se Id nedan. Denna uppgift kan fyllas i av uppgiftslämnaren. Valfria uppgifter. Fyll i de grupper resp. konto skall tillhöra, 0-15 st, vilket fält som helst kan lämnas tomt/vara ifyllt. Obs! Turordning spelar roll för resp. kontos behörigheter i FC. Även dessa uppgifter kan fyllas i av uppgiftslämnaren, om klara instruktioner ges. Exceldokumentet måste anpassas efter lokala förhållanden. Obs! Fältnamnen får dock ej ändras. Ordningen på fälten (kolumnerna) får inte heller ändras. Det går mycket fort att färdigställa dessa filer om funktionen "fill down" <Ctrl-D> används i Excel. Det är klokt att begära in informationen enhetsvis per årskurs för skolor (per avdelning på företag). Det går snabbare att färdigställa dokumentet, om alla konton skall vara med i ungefär samma grupper. Alla elev-/personalsystem brukar kunna exportera i excelformat. Det hela kan då lösas med klippa och klistra. Uppgiften är inte svårare än att systemansvariga kanslister klarar av den. Lägg inte in för många konton åt gången. Det fungerar utmärkt, dock tar kontroller i systemet lite tid. Förslagsvis ca st åt gången är lagom. Om personnumret är angivet med 10 siffror, utan mellanslag eller bindestreck; spara den färdiga excelfilen som en tabseparerad textfil, 1:a raden fältnamn. Detta för att undvika problem med Excel. Excel-97 vill omvandla stora tal till 10-potenser, även om man anger kolumnen som "textformat". Följ sedan instruktionerna i formuläret. En batchfiler skapas för konton inkl. e-postalias.

10 10 Programmet sätter automatiskt unika namn (F+(M)+E). Mellannamnet (initial) används endast vid behov då förnamn + efternamn är "upptaget". Saknas mellannamn sätter systemet mellannamnet till Nr1, Nr2 etc, då förnamn + efternamn är "upptaget". å, ä, ö, é, è etc. behålls i namnen. Programmet sätter automatiskt unika e-postalias. Detta blir alltid (enda undantaget är mellanslag i efternamnet) det samma som namn ovan (F+(M)+E) utan prickar etc. Känner man namnet inom FC, skall man alltid kunna "räkna ut" den externa e-postadressen. FC.BachAssist kontrollerar att e-postalias är unikt. Programmet klarar av att kontrollera upp till 6 olika e-postalias, per gammalt FC-konto. Ett och samma konto i FC kan ha flera olika e-postalias. Är "Flera e-postdomäner" bockat under inställningar, registreras e-postalias inkl. domännamn. Om ej bockat registreras e-postalias utan domännamn (tar emot e-post från alla domäner som "pekar på" aktuell FC-server. Är "Flera e-postdomäner" bockat under inställningar, måste e-postdomän väljas i formuläret vid registrering av nya användare. Det går även att registrera användarna i två olika e-postdomäner samtidigt (alias-strängen blir då t.ex: Programmet sätter automatiskt unika Id. Anges "Enhet" i importfil, blir Id normalt på formen: 2 första bokst. i förnamn + första bokst. i efternamn + två första bokst. i enhet. Är detta upptaget, skapas ett annat (unikt) Id på liknande form. T.ex: för Sverker Eriksson, Musikskolan blir Id: svemu om detta är upptaget: sve-mu etc. Id innehåller aldrig å, ä, ö etc. Detta för att underlätta inloggning från t.ex. icke svenska tangentbord. Saknas Enhet i importfil, skapas Id på formen: fffeeeår (f-ur förnamn, e-ur efternamn, födelseår). Är detta Id upptaget, skapas ett annat unikt Id på liknande form. Saknas Pnr ersätts År ovan med: ">" Lösenord skapas på formen: en till tre bokstäver (ej l som förväxlas med siffran 1) + slumpvis valda siffertecken. Lösenordet innehåller aldrig "svenska tecken". Lösenordet består endast av "alfanumeriska" tecken. Längd (antal tecken) för lösenord anges under inställningar. Denna inställning får ej understiga ev. inställning i FC (minimal längd för lösenord kan anges fr.o.m. version 6.1 av FC). Kontona blir med i de grupper som angivits i exceldokumentet. Grupptillhörigheten blir i samma turordning som i Exceldokumentet. Ordningen påverkar behörigheten i FC. Vilket gruppfält (Grp1 - Grp15) som helst kan lämnas tomt i exceldokumentet. Det går t.ex. utmärkt att ange en grupp i fältet "Grp3", lämna "Grp4-7" tomma och fylla i nästa grupp i "Grp8". FC.BatchAssist kräver att förnamnet skall vara med i Exceldokumentet. I övrigt fungerar konton utan förnamn utmärkt i programmet. FirstClass kräver ej förnamn. Programmet utför ett antal säkerhetstester: Ej mellanslag i förnamn. Stränglängd på allt (ej för långa namn/adresser etc.). Kontrollerar att alla grupper finns (och är rättstavade). Obligatoriska uppgifter finns. Fältet <Källa> korrekt ifyllt (samma för alla) och ej tidigare använt. Vid varje kontroll anges hur många normalanvändare som finns i FC samt hur många nya normalanvändare som finns i aktuell import. Om personnummer används (se Inställningar), 6-siffriga/ 12-siffriga: Programmet kontrollerar att personen inte redan har ett konto. Detta förhindrar helt problem med "kontodubletter". Förutsätter centralicerad kontohantering och ingen autoregistrering. Kontroll av ev. dubletter i aktuell import utförs också.

11 11 Pnr: 6-siffriga födelsedatum. Vissa gamla system kan endast exportera födelsedata, 6-siffriga personnummer. FC.Batch-Assist kan ändå förhindra dubletter. Vid kontroll av importerade data (Steg 4 Kontrollera), frågar systemet om kontroll mot de 6 första siffrorna i Pnr skall göras. Svara alltid Ja på denna fråga om 6-siffriga Pnr förekommer i systemet (i aktuell import eller tidigare). 6-siffriga Pnr, ######0000, kan uppdateras till 10-siffriga i eferhand, se kap Registervård. 6-siffriga/10-siffriga/12-siffriga. Importfil får innehålla 10-siffriga samt 6- och 12-siffriga Pnr/födelsedata blandat, med eller utan mellanslag och/eller streck. Om så är fallet, tryck på "Konv. Pnr" direkt efter import. Mellanslag och streck raderas, 0000 läggs till 6-siffriga och sekel raderas ur 12-siffriga. Korrekta Pnr lämnas orörda. Radera dubletter Denna funktion raderar alla "dubletter" i aktuell importtabell. Även ev. dubletter inom importabellen raderas. Funktionen förutsätter att personnummer används, se "Inställningar". Avänd detta vid "komplettering". Importera uppgifter om alla, radera sedan dubletter i importtabellen. Kvar blir de som ej redan har FC-konto. Obs! Använd INTE funktionen "Radera dubletter", om aktuell import innehåller konton med 6- siffriga födelsedata som personnummer. Om personnumret inte används, se "Inställningar", görs ingen kontroll av "dublettkonton". Kontrollera: Kan ta lång tid (generera ej för många konton i taget < 100). Denna funktion testar allt och lite till. Om fel/varningar meddelas vid kontroll, kan justeringar göras direkt genom att trycka på "Importerade data". En lista med alla importerade data visas. Radera t.ex. en person som redan har ett konto i FC. Ändra ett felstavat gruppnamn el. dyl. Återgå sedan alltid till steg 4 och kontrollera åter importerade data. Funktionen "Kontrollera" frågar om kontroll mot 6-siffriga Pnr skall göras. Svara ja om systemet, eller aktuell import, innehåller konton som registrerats med 6-siffriga födelsedata som personnummer. Systemet meddelar alla "träffar" på de 6 första siffrorna i Pnr. För- och efternamn från registret och från den aktuella importen visas. Det går då nästan alltid att avgöra om det är sama person eller ej. Notera dubletter och radera dessa poster i importtabellen genom att trycka på "Importerade data" och sedan radera posterna i listan som visas. Meddelas inga fel så fortsätt. Programmet meddelar här även hur många normalanvändare som finns i FC resp. hur många nya normalanvändare som finns i aktuell import. Sätt en diskett i enhet A:, tryck på Uppdatera och skapa batchfiler. En batchfil, "AddUsers...", skapas på disketten. Kopiera innehållet i filen "AddUsers och skicka till Batch Admin i FC. Glöm ej att skriva in lösenordet för batch (är du inloggad som admin kan lösenordraden strykas). Batch Admin svarar med Added Id för varje nytt konto. Konton inkl. e-postalias har nu skapats i FC. Användartabeller i FC.BatchAssist har också uppdaterats.

12 12 Ångra import: Om det av någon anledning inte skapats nya FC-konton av skapade batchfiler, skall importen "ångras". Nyskapade konton raderas då ur FC.BatchAssist. Välj <Källa> för aktuell import som skall ångras och tryck på "Ångra import". Följ anvisningarna. Om detta inte görs, kommer programmets "historietabell" att innehålla icke existerande konton. Detta kan leda till felaktiga varningar, om att en person redan har ett konto i FC. Ångra import om inte motsvarande konton i FC skapats av batchfilerna: Manuell registrering av personuppgifter: Det går att skriva in personuppgifter och önskad grupptillhörighet direkt i importtabellen i FC.BatchAssist. Öppna formuläret "Lägg till nya användare" och tryck på knappen "Importerade data". Radera ev. gamla data i tabellen. Skriv in personuppgifter och grupptillhörighet manuellt. Fyll även i fältet <Källa> med ett för dokumentet unikt namn t.ex. "Manuell_datum_tid" (skall vara samma för alla poster i aktuell importtabell). Stäng formuläret (som visar importtabellen) och tryck på knappen "Kontrollera". Fortsätt nu som om data kom från en "vanlig" excelimport eller import via direktanslutning.

13 13 Utskrift av nya konton - exportera fil Information om skapade konton kan skrivas ut på två sätt. Aktuell kontoinfo kan exporteras som fil. Konto-info per användare Välj "Källa" för aktuell import, så skrivs infolappar ut till var och en av de nya kontona (från vald "Källa"). Info innehåller all information användaren behöver inkl. Id och lösenord. Progammet frågar om utskrift skall granskas först. Önskas inte utskrift av alla konton för en "Källa": svara Ja på frågan om utskriften skall granskas. Konto-info per "Källa" Välj "Källa" för aktuell import. Utskrift "typ telefonkatalog" med kontoinfo för alla konton i "Källa" görs. Kan t.ex. vara praktiskt att lämna till dataansvarig på en skola. Detta minskar supporttrycket på administratörerna, då eleverna glömmer sina inloggningsuppgifter. Information till utskrifterna ovan hämtas från historietabellen. Om användarna har möjlighet att själva ändra sina lösenord, kommer inte info om lösenordet att vara aktuell på dessa utskrifter, annat än i ett begynnelseskede. Men det är ju då de behövs Telefonkatalog med alla konton Vill man skapa en "telefonkatalog" med alla FC-konton, gör följande: Se till att FC.BatchAssist är aktuell. Exportera tabellen "tabfcusers" i Excel- Format (Export finns under Arkivmenyn i MsAccess). Radera "omnödiga" kolumner i det skapade exceldokumentet. Obs! Radera alltid Id och Password. Sortera dokumentet enligt egen önskan. Nu kan dokumentet spridas. Detta är mycket praktiskt i stora system. Användare kan med hjälp av grupptillhörigheten se "vem som är vem". Det är inte så lätt för en lärare att veta vem av 5 st. Johan Persson som går i lärarens klass. Det är inte alla som följer regler om att Presentation i FC skall vara ifylld. Vanliga användare kan inte se vilka grupper an annan användare tillhör i FC. Med telefonkatalogen kan dom det. Obs! Var noga med att inte sprida Id i omnödan. Detta förenklar för "hackare". Exportera Id och lösenord för valfri delmängd Funktion för export av kontoinformation inkl. Id och lösenord för vald delmängd av FC-konton, finns under "Guide Batchscript". Det går även att visa urvalet som en lita genom att trycka på knappen "Visa urval" (Guide Batchscript). Varning! Denna lista innehåller Id och lösenord. Skall listan sparas som en excelfil, använda exportguiden under meny "Arkiv". På detta sätt kan t.ex. inloggningsinfo skickas till en lokalt ansvarig vid behov. Endast de konton som behövs filtreras ut. Görs först uppdatering av lösenord, är alla information aktuell.

14 14 Automatisk uppdatering av grupptillhörigheter Detta beskrivs ingående med ett exempel i Appendix. Med hjälp av denna funktion kan grupptillhörigheten i FC automatiskt uppdateras, genom att den "kopplas" till uppgifter i ett/flera externa system. Man kan t.ex. importera elever från några skolor och sedan låta valfri information om eleverna, t.ex. skola, årskurs och klass, styra vilka grupper eleverna skall tillhöra. FC.BatchAssist tar automatiskt bort och lägger till grupper för resp. elev. Det går även att "skydda" vissa grupper mot denna uppdatering. Om det t.ex. finns grupper som inte är kopplade till skola, årskurs etc, är detta praktiskt. Om t.ex. alla kommunens elever som är avstängda från "chat" finns i gruppen "Ej Chat grp", kan man genom denna inställning förhindra att dessa grupptillhörigheten försvinner vid automatisk uppdatring. Även grupptillhörigheter i FC.BatchAssist uppdateras, så att FC.BatchAssists kontodatabas håller sig aktuell.

15 15 Registervård Id: Används personnummer vid kontogenerering, är det viktigt att uppdatera "historietabellen" i FC.BatchAssist, då Id ändrats för ett konto direkt i FC. När konton raderas via batch, raderas även motsvarande konton i historietabellen. Detta kräver korrekta Id i historietabellen. Inga fel uppstår dock om detta ej görs. Änvänds inte Pnr vid kontogenerering, finns det ingen anledning att uppdatera Id i historietabellen. Pnr: Här kan även Pnr ändras, om felaktigt Pnr registrerats tidigare. Ange först Id för aktuellt konto som skall påverkas. Håll FC.BatchAssist aktuell Om någon kontoinfo, utöver Id, ändras direkt i FC, kommer FC.BatchAssist att bli "aktuell" genom att uppdatering mot FC görs. Sker bara små förändringar direkt i FC, går det snabbare att skriva in dessa direkt i FC.BatchAssist. Tryck på knappen: "Lista med FC-konton" och ändra önskade data. Använd sökfunktion i MsAccess <Ctrl-F>, för att snabbt hitta rätt konto. Om manuell justering av grupper görs, får inget gruppfält lämnas tomt, om grupper med högre nummer finns (fyll på från vänster). Obs! Om Id ändrats direkt i FC, skall ändring ske enligt "Ändra enskilda Id..." ovan. Uppdatera 6-siffriga Pnr till 10 siffror. Har 6-siffriga Pnr, ######0000 registrerats, kan dessa uppdateras i efterhand, genom att importera kontoinfo (som vid "Skapa nya FC-konto). Nu med fullständiga Pnr. Konton i importtabellen söks igenom och uppdatering av Pnr (med 4 sista =0000) sker vid överensstämmelse av för- och efternamn samt 6 första i Pnr. Översstämmer 6 första i Pnr och ett av namnen, ställs fråga om uppdatering skall ske. Det går normalt att avgöra med hjälp av nytt och tidigare registrerat namn i frågan, om uppdatering skall ske.

16 16 Radera konton Säkerhetskopiera före denna åtgärd! Alla konton som är medlemmar i båda de valda grupparna i formuläret raderas. Om endast fältet <Grupp 1> är ifylld, raderas alla konton som är medlemmar i denna grupp. Motsvarande konton raderas även ur FC.BatchAssist. För säkerhets skull bör inte konton i FC.BatchAssist raderas, före det att motsvarande konton raderats ur FC. Tryck på OK först efter att konton raderats ur FC. Körs FC.BatchAssist på samma dator som används för att kommunicera med FC, går det ej att "stanna upp" och radera i FC enligt förslag ovan. Det är då ännu viktigare att säkerhetskopiera före det att konton raderas. Åtgärden i FC.BatchAssist kan inte ångras när väl kontona är raderade ur databasens tabeller. Meddelanden från rutinen visas nedan:

17 17 Radering enl. urval i extern import, se även formulär på föregående sida. Använd denna metod då det t.ex. går att importera alla avslutade/avflyttade personer från ett externt system/databas. För att metoden skall fungera, krävs att konton registrerats via FC.BatchAssist. Om inte saknas länken mellan personnummer och Id i FC. Personnummer lagras ej i FC s kontodatabas. Personer vars personnummer FC.BatchAssist inte känner igen, kommer att ignoreras. Konton "märks" med en grupptillhörighet. Denna märkgrupp kan vara lokal för FC.BatchAssist. Märkgruppen behöver ej finnas i FC. Exempel på hur det går till: Importera alla personer/elever som är avflyttade genom lämplig filtrering, på samma sätt som vid import av nya användare. Import kan ske via ODBC/SQL eller via excel-dokument. Återgå sedan till formuläret, se nedan, Radera konton/personer i aktuell import. Välj grupp som skall användas som märkgrupp. Denna skall finnas registrerad i FC.BatchAssist. Den behöver dock ej finnas i FC. Gruppen används bara för tillfällig märkning. Tryck på knappen <Skapa lokal grupptillhörighet>. Alla personer i importtabellen som har konton i FC, kommer att märkas med grupptillhörigheten. Återgå till formuläret Radera konton. Utför radering genom att ange "märkgruppen" som <Grupp 1> och trycka på knappen <Skapa batchfil för radering>.

18 18 Radering konton som ej används. Detta är det optimala tillvägagångssättet om man vill undvika att radera aktiva konton av misstag. Med denna metod kan konton som ej används efter önsad brytpunkt (datum )filtreras ut och raderas. Det går att begränsa delmängden av konton vilka skall kontrolleras utifrån användartyp och grupptillhörighet. Radera t.ex. alla avslutade elever som ej använt sitt konto det senaste året. Gör på följande sätt: Tryck på <Skapa batch-script> och ange endast önskat urval av konton som skall kontrolleras. Scriptkod fylls i automatiskt. Skapa scriptet och skicka till Batch Admin i FC. Spara svar som textfil. Radera "skräp" i början och slut av fil. Ange sökväg och fullständigt filnamn på textfil med batchsvar. Tryck på knappen <Importera fil>. Ange gränsdatum (standardvärde är nu - 2år) och intern grupp som skall användas för "märkning" av konton vilka skall raderas. Tryck på <Märk konton>. FC.BAtchAssist meddelar antal konton i urval samt hur många av dessa som uppfyller datumkriteriet. Utför sedan radering på vanligt sätt i formuläret <Redera konton>, genom att ange använd lokal märkgrupp som raderingskriterium.

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Skapa fil som ska exporteras

Skapa fil som ska exporteras Funktionen Importera förälder används för att läsa in förälder för elever i Skola24. Importen sker genom att en fil innehållande elev och dess förälder läses in via Skola24 webbgränssnitt. De elever som

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Kom igång med CodeMonkey

Kom igång med CodeMonkey Kom igång med CodeMonkey 1 Vad roligt att du valt att arbeta med CodeMonkey! I denna Kom igång-guide får du steg-för-steg-instruktioner för hur du kommer igång med att skapa konton, aktivera koder, tilldela

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur

Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur Uppdaterat 2016-06-03 1 Manual för hantering av abonnemang från Natur & Kultur... 1 Inledning... 3 Registrera dig... 3 Logga in... 5 Federerad inloggning...

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual för Mina sidor. Kom igång med dina digitala läromedel

Manual för Mina sidor. Kom igång med dina digitala läromedel Manual för Mina sidor Kom igång med dina digitala läromedel Manual för Natur & Kulturs digitala produkter Välkommen till Mina sidor! Här hittar du dina digitala läromedel och kan enkelt administrera dem.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan

Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan Hantering av Exceldata vid import/export till/från utbetalningsansökan Innehåll 1 Importera fil till utgiftsansökan... 2 1.1 Exportera data från ekonomisystemet till Excelark... 2 1.2 Sortera korrekt kolumnordning...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer