Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten"

Transkript

1 Finanspolisens årsrapport 2016 Polismyndigheten

2

3 Innehåll Innehåll Förord...5 Det här är finanspolisen...6 Penningtvätt...7 Olika typer av penningtvätt...7 Ny lagstiftning Rapportering av misstänkt penningtvätt...8 Penningtvätt och narkotika...8 Penningtvätt och alternativa betalningsmetoder...9 Penningtvätt och kärleksbedrägerier...9 Brevlådeföretag och skatteundandragande...10 Finansiering av terrorism...11 Vad är terroristbrott?...11 Resor till konfliktområden...11 Ny lagstiftning Regeringsuppdrag om att utveckla samarbete...12 Dispositionsförbud...13 Internationellt arbete...14 Europeiskt samarbete...14 Samarbete inom Egmont...14 FATF-granskning...15 Samarbete med myndigheter och företag...16 Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet...16 Samordningsorganet mot penningtvätt och terrorfinansiering...17 Samarbete med den privata sektorn...18 Återkoppling och samverkan...18 Fjärde penningtvättsdirektivet...19 Finanspolisen blickar framåt...20 Statistik...21 Inkomna rapporter...21 Anledning till misstanke...23 Nationella och internationella misstänkta transaktioner..24 Dispositionsförbud...25 Underrättelser och brottsanmälningar

4 Finanspolisens årsrapport

5 Förord Förord Under 2016 genomfördes ett flertal förändringar vid finanspolisen. Nya chefer och flera nya medarbetare tillträdde med uppdraget att modernisera och utveckla finanspolisens förmåga att leverera fler finansiella underrättelser till brottsutredande myndigheter, men även att förse rapporteringspliktiga verksamhetsutövare med information om tillvägagångssätt och trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism. Året präglades också i stor utsträckning av den internationella organisationen Financial Action Task Forces (FATF) utvärdering av Sveriges förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I utvärderingen framkommer att finanspolisen har mycket goda förutsättningar att verka som Sveriges s.k. Financial Intelligence Unit, bland annat eftersom den är placerad inom polisens nationella underrättelseenhet och därmed har tillgång till en stor mängd andra underrättelser. Terrorattentatet i Stockholm fredagen den 7 april 2017 visade att våra insatser för att motverka och bekämpa terrorism är mer aktuella än någonsin. Tillsammans med Säkerhetspolisen och Finansinspektionen har vi skapat ett forum för kunskapsutbyte med den privata sektorn. Initiativet har visat sig vara uppskattat och kommer att fortsätta i syfte att öka rapporteringen av misstänkt finansiering av terrorism. När det gäller den operativa förmågan ökade summan av de sammanlagda dispositionsförbuden från drygt 7 miljoner kronor under 2015 till över 20 miljoner kronor under Dispositionsförbud är pengar som finanspolisen beslutat att frysa på ett konto i avvaktan på att åklagare kan besluta om penningbeslag på grund av misstänkt penningtvätt. Dessa medel har återlämnats, eller kommer att kunna återlämnas, till de målsägande som fråntagits dem genom bedrägerier. Företag i brottslig verksamhet blir allt vanligare. Tack vare inrapporteringen av misstänkta transaktioner identifieras fler och fler ärenden av våra medarbetare vid finanspolisen, och då särskilt genom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. För att ytterligare höja kompetensen inom området och för att öka antalet fällande domar påbörjade finanspolisen ett särskilt samarbete med Ekobrottsmyndigheten under hösten. Tillsammans har vi förbättrat vår förmåga att upptäcka näringspenningtvätt, vilket leder till fler inledda förundersökningar. Under året ökade även finanspolisens närvaro i de regionala underrättelsecentren. Efter initiativ från finanspolisen har bl.a. ett ärende resulterat i att flera medverkande myndigheter kunnat vidta ett antal åtgärder. Som exempel kan nämnas att Försäkringskassan har ställt återkrav på olika typer av ersättningar, och Kronofogden har mätt ut cirka fem miljoner kronor. Införlivandet av det fjärde penningtvättsdirektivet står för dörren och den nya lagen beräknas träda i kraft under sensommaren Genom denna kommer fler aktörer bli rapporteringspliktiga. Dessutom innebär den nya lagen att finanspolisen bl. a får möjligheter att begära in uppgifter från den som bedriver penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Det arbete som har påbörjats tillsammans med medarbetarna och externa aktörer för att öka finanspolisens förmåga att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism fortsätter under Vi vet vad vi vill och vad som ska göras för att nå dit. Mats Löfving Chef för nationella operativa avdelningen 5

6 Finanspolisens årsrapport 2016 Det här är finanspolisen Finanspolissektionen (fortsättningsvis kallad finanspolisen) är en del av underrättelseenheten på Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa). Finanspolisen har ansvar för underrättelseverksamhet avseende penningtvätt, terrorfinansiering och penningförfalskning samt falska betalningsmedel. Finanspolisens uppdrag är att omhänderta information om förbrott till penningtvätt eller information om när penningtvätt kan misstänkas vara ett led för att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska på liknande sätt omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism. Rapporterna kommer från olika verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporterna kommer från olika verksamhetsutövare i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Chef Dessutom har finanspolisen uppdraget att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU). Det innebär att vi även ska ta emot och analysera information från andra länder om misstänkta transaktioner och annan relevant information om penningtvätt, dess förbrott samt om terrorfinansiering och vid behov delge det till andra FIU:er runtom i världen. I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen ska återrapportera till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare delge information och resultat av sin analys till berörda aktörer och myndigheter, både internationellt och inom Sverige. Finanspolisen består organisatoriskt av tre grupper som leds av gruppchefer och en sektionschef. Bilden nedan beskriver var finanspolisen finns inom Noas organisation. Nationella operativa avdelningen (Noa) Ekobrottskansli Kansli Operativ verksamhet Utredning Kontakt Underrättelse Internationell verksamhet Beredning Finanspolissektionen Underrättelsesamordningssektionen Underrättelsesektionen 6

7 Penningtvätt Penningtvätt Möjligheten att tjäna pengar är en stark drivkraft inom nästan alla typer av kriminalitet och i synnerhet inom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda sina brottsvinster i den legala sektorn behöver svarta pengar tvättas vita. Pengar från till exempel narkotikahandel, människohandel eller bankrån måste omvandlas till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. Penningtvätten kan ske på olika sätt, bland annat beroende på vilken typ av brottslighet det rör sig om eller t.ex. om pengarna är i kontant eller elektronisk form eller om de är i svensk eller utländsk valuta. penningtvätt och kan t.ex. ske genom att ett företag använder sig av osanna fakturor för att kunna göra överföringar och uttag från företagets konton för att senare växla till sig kontanter. De kontanta medlen används sedan i den illegala ekonomin genom att exempelvis betala svart arbetskraft eller finansiera brottslig verksamhet. Pengar från till exempel narkotikahandel, människohandel eller bankrån måste omvandlas till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. Man skiljer normalt mellan förbrottet, som är det brott som genererar det ekonomiska utbytet, och penningtvätten i sig. Alla brott som resulterar i ekonomiskt utbyte kan utgöra förbrott till penningtvätt, vilket även inkluderar s.k. undandragandebrott (av t.ex. skatt eller tull). Själva penningtvätten i sig sker ofta genom en serie transaktioner, där brottsutbytet skiftar ägare och form för att minska spårbarheten. Svarta pengar förvandlas helt enkelt till vita, och ofta med målet att göra om kontanta medel till pengar på olika typer av konton. Olika typer av penningtvätt Även det omvända inträffar, nämligen att pengar på konto behövs som kontanter, att vita pengar behöver omvandlas till svarta löner eller liknande. Detta kallas ibland för penningmaskering eller omvänd 7

8 Finanspolisens årsrapport 2016 Även det omvända inträffar, nämligen att pengar på konto behövs som kontanter, att vita pengar behöver omvandlas till svarta löner eller liknande. När den person som begått förbrottet tar del av brottsutbytet och tvättar pengarna själv brukar det kallas självtvätt. Används däremot en person eller ett företag som inte har någon koppling till förbrottet för att tvätta pengarna benämns det tredjepartspenningtvätt. Ny lagstiftning 2014 Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning i kraft. Det innebar bland annat att penningtvätt blev ett självständigt brott. Polis och åklagare har på så sätt fått bättre möjligheter att bekämpa brott där ekonomisk vinning är drivkraften. Tidigare var polisen tvungen att koppla brottsvinsten till det ursprungliga brottet för att kunna förverka pengarna, vilket försvårade arbetet. Den nya lagstiftningen innebar även att självtvätt blev straffbart. Under 2017 kommer ytterligare ny lagstiftning på penningtvätts- och terrorfinansieringsområdet i och med att ett nytt EU-direktiv införs i svensk lag. Läs mer i avsnittet Fjärde penningtvättsdirektivet. Rapportering av misstänkt penningtvätt Om grov organiserad brottslighet ska kunna bekämpas måste polisen komma åt de olagliga förtjänsterna. Ett sätt att motarbeta penningtvätt är att information om misstänkta transaktioner delges finanspolisen. Ett flertal s.k. verksamhetsutövare är därför enligt lag 1 skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen. Dessa fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen brukar kallas för just verksamhetsutövare, eller rapportörer, och finns bl.a. inom branscher som banker, kreditinstitut, fastighetsmäklare, bilhandlare, växlingskontor, kasino och skatterådgivning. Deras rapporter skickas till finanspolisen, som sammanställer och analyserar informationen. Vid misstanke om penningtvätt skapar finanspolisen ett underlag till en brottsanmälan eller lämnar underrättelseinformation vidare till andra delar inom polisen eller till andra brottsbekämpande myndigheter. Om grov organiserad brottslighet ska kunna bekämpas måste polisen komma åt de olagliga förtjänsterna. Penningtvätt och narkotika En typ av brottslighet som föregår penningtvätt är narkotikahandel. När finanspolisen arbetar med information om narkotikaförsäljning sker det bl.a. i samarbete med övriga underrättelseenheter och med underrättelseverksamheten på nationellt itbrottscentrum inom polisen. I dag är det vanligt att narkotikahandel sker på marknadsplatser på krypterade nätverk (bl.a. på det så kallade darknet). Men försäljning av narkotika sker även via vanliga kontoöverföringar mellan olika bankkonton. Transaktionsmönster som tyder på narkotikaförsäljningjning En verksamhetsutövare var observant på aktivitet på en kunds konto och rapporterade det till finanspolisen. Både verksamhetsutövaren och vi kunde konstatera att kundens beteende på kontot avvek från det normala. Vid närmare analys kunde vi se att det handlade om många olika avsändare som överförde pengar. Det var uppenbart att kontoinnehavaren tog emot belopp som uppfattades som betalning för narkotika och det fanns transaktioner på kontot, i form av köp, som antydde att personen köpte förpackningsmaterial som förekommer vid narkotikaförsäljning. När våra uppgifter länkades till annan underrättelseinformation förstod vi att personen förekom i narkotikasammanhang, vilket stärkte våra misstankar ytterligare. Med hjälp av rapportering från verksamhetsutövaren och finanspolisens tillgång till polisiära register och annan underrättelseinformation kunde vi alltså komma den här försäljaren på spåren. 1 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 8

9 Penningtvätt Penningtvätt och alternativa betalningsmetoder Det dyker ständigt upp nya alternativa betalningssätt och metoder för att betala. Finanspolisen följer detta noggrant och med intresse via omvärldsbevakning och rapportering från olika verksamhetsutövare. I ett ärende som finanspolisen arbetat med skedde narkotikaförsäljning där de inblandade valde andra betalningsmetoder än traditionella kontoöverföringar för att betala för narkotikan. Misstänkta betalningar med virtuella valutan bitcoin En rapport från en verksamhetsutövare visade att en person hade haft mycket hög omsättning på sitt konto, bl.a. hade stora totalsummor kommit in genom en mängd Swishöverföringar i form av mindre summor. Från kontot gjordes också ett fåtal stora överföringar och utlandsbetalningar. Den rapporterade personen var företrädare för ett företag, men företaget redovisade inte någon omsättning. Vår inhämtning och analys visade att utlandsbetalningarna gick till kända bitcoinmäklare i utlandet och överföringarna gick till en och samma privatperson. Den personen var sedan tidigare misstänkt för handel med illegala preparat. En närmare granskning av transaktionsmönstret kombinerat med övrig tillgänglig underrättelseinformation visade att den rapporterade personen troligtvis tog emot betalning för illegala preparat via Swish och köpte bitcoins, som i sin tur användes för att köpa ytterligare illegala preparat för försäljning. Mottagaren av överföringarna, som tidigare var misstänkt för handel med illegala preparat, bedömdes vara sannolik huvudman bakom handeln. Informationen från rapporten samt det inhämtade materialet sammanställdes och delgavs vidare inom underrättelsetjänsten. romansbedrägerier. Romansbedrägerier (även kallat kärleksbedrägerier) är något som polisens nationella bedrägericentrum (NBC) flera gånger har informerat om i media. Det handlar om att brottsoffret ofta kommer i kontakt med gärningspersonen via internet. Under falska förespeglingar om att gärningspersonen vill inleda en relation blir den drabbade med tiden mer och mer involverad och luras till slut till att överföra pengar till gärningspersonen. Rapporterna som kommer in till finanspolisen kan t.ex. beskriva hur verksamhetsutövaren reagerar på att kunden avviker från sitt normala beteende genom att göra större överföringar jämfört med vad kunden brukar göra. Det kan också vara så att flera mindre överföringar görs mer frekvent än normalt till samma mottagande person eller bankkonto, ofta till konton utomlands. Finanspolisen kan konstatera att det inte har direkt med penningtvätt att göra, utan det rör sig om att verksamhetsutövarens kund istället kan vara ett offer för bedrägeri. Penningtvätt och kärleksbedrägerier Bedrägerier har varit ett mycket vanligt förbrott till penningtvätt i Sverige under flera år och det gällde även Något som fortsatte inkomma i flödet till finanspolisen var rapporter som tydde på s.k. 9

10 Finanspolisens årsrapport 2016 Under falska förespeglingar om att gärningspersonen vill inleda en relation blir den drabbade med tiden mer och mer involverad och luras till slut till att överföra pengar till gärningspersonen. från stora delar av världen förekom i sammanhanget. Bland dessa fanns flera hundra svenska namn och det uppdagades att kontakt med Mossack Fonseca & Co. hade förmedlats bl.a. via svenska storbanker. Händelsen har berört finanspolisen liksom flera andra myndigheter. Lurad att betala? Under 2016 rapporterade verksamhetsutövare upprepade gånger personer som skickat stora summor till mottagare utomlands och verksamhetsutövarna har fattat misstanke om att agerandet antyder romansbedrägeri. Det vanligaste scenariot är att det handlar om ogifta män i årsåldern som skickar pengar i olika omgångar till en eller flera mottagare utomlands. Det rör sig om summor som är relativt stora, jämfört med deras löpande inkomster, ofta runt till kronor under en period på några veckor eller max några månader. I extrema fall kan det handla om att personer skickar hundratusentals kronor eller att den som blir lurad har skickat summor i miljonklassen. I ett ärende som finanspolisen arbetade med under året hade personen dels tagit av sina egna besparingar, dels använt sina närståendes, och dessutom tagit extra lån på sitt företag för att skicka pengar till en person som etablerat kontakt via telefon och Facebook. Enligt egen utsago befann sig den hjälpbehövande personen på utlandstjänst i en konfliktzon och behövde hjälp att ta sig därifrån, att skaffa resehandlingar, visum osv. Något som finanspolisen efter närmare granskning starkt betvivlade var sant. Brevlådeföretag och skatteundandragande I början av 2016 offentliggjorde media ett mycket stort antal dokument som visade hur privatpersoner, företag och banker hade fått hjälp av advokatbyrån Mossack Fonseca & Co. att starta olika brevlådeföretag i syfte att placera tillgångar i länder med låga skatter, liten eller ingen reglering av finansmarknaden och hög banksekretess, s.k. skatteparadis eller offshoreekonomier. Nyheten fick stor uppmärksamhet och dokumenten visade att personer och företag 10

11 Finansiering av terrorism Finansiering av terrorism Kampen mot terrorism är fortfarande högaktuell. Under 2016 skedde terrorattacker i bl.a. Turkiet, Belgien, Frankrike, Irak, Pakistan och Tyskland, dåd utförda av exempelvis Islamiska staten, IS. Finansiering av enskilda terrorattacker kan ske med begränsade medel. Många gånger handlar det om små belopp som ofta dessutom har ett ursprung i legal verksamhet, t.ex. personers regelbundna inkomster. Det medför att det är svårt att upptäcka transaktioner kopplade till terrorism. Det är således komplext att arbeta med att förutse terrorattentat utifrån enbart finansiell information. Samarbete inom underrättelsevärlden mellan säkerhetspolis och olika underrättelseverksamheter, både inom och utanför landets gränser, är därför av stor vikt. Vad är terroristbrott? Vad som är att betrakta som terroristbrott anges i lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Sammanfattningsvis handlar det om en gärning som begås med avsikten att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. I lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall regleras att det är förbjudet att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas, eller med vetskap om att den ska användas, för t.ex. terrorism. I Sverige är det finanspolisen som har ansvar för att ta emot rapporter om finansiering av terrorism. Det innebär, precis som för penningtvätt, att verksamhetsutövare ska rapportera transaktioner till finanspolisen om de misstänker att transaktionerna kan vara kopplade till terrorism. Rapporterna från dessa verksamhetsutövare är mycket viktiga i arbetet för att upptäcka, stoppa, analysera och dra lärdom från transaktioner som kan relateras till terrorism. Finanspolisens arbete med att förhindra terrorfinansiering sker i nära samverkan med Säkerhetspolisen. Rapporterna från dessa verksamhetsutövare är mycket viktiga i arbetet för att upptäcka, stoppa, analysera och dra lärdom från transaktioner som kan relateras till terrorism. Resor till konfliktområden Under 2016 noterade Säkerhetspolisen att resande från Sverige till konfliktzoner i Syrien och Irak, för att delta i strider och terrorattacker, avtog. Säkerhetspolisen skriver i sin årsbok: även om resandet minskar kan antalet återvändare öka om Islamiska staten fortsätter att förlora territorium, vilket i sin tur kan öka hotet i Sverige och andra berörda länder. Men det är inte endast återvändarna som utgör det samlade terrorhotet i Sverige. Även de som har försökt att resa men misslyckats, de som aldrig rest och ensamagerande aktörer utgör ett hot. 2 För finanspolisen gäller det således att koppla den information som kommer via inflödet av rapporter 2 Säkerhetspolisen 2016, Säkerhetspolisen, s e73914/ /Arsbok2016_webb.pdf 11

12 Finanspolisens årsrapport 2016 från verksamhetsutövare till annan tillgänglig information för att arbeta med att förebygga, förhindra och försvåra för personer som kan ha för avsikt att begå terroristbrott eller resa till konfliktzoner. Här är finanspolisen en viktig aktör, genom att förse Säkerhetspolisen med information om potentiell finansiering av terrorism, vilket de kan lägga samman med annan information och agera på om det finns grund för det. Ny lagstiftning 2016 Den 1 april 2016 trädde ny lagstiftning i kraft och den kriminaliserade resande till andra länder med avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet. Här avses t.ex. resor i syfte att delta i strid eller att begå terroristbrott. Det betyder även att det numera är olagligt att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att använda egendomen för en sådan resa. Lagstiftningen innebär t.ex. att finanspolisen och Säkerhetspolisen skulle kunna besluta om dispositionsförbud på egendom (exempelvis pengar) om det finns indikationer på att någon är på väg att resa, eller planerar en resa, i terrorsyfte. Läs mer i avsnittet Dispositionsförbud. Lagstiftningen innebär t.ex. att finanspolisen och Säkerhetspolisen skulle kunna besluta om dispositionsförbud på egendom (exempelvis pengar) om det finns indikationer på att någon är på väg att resa, eller planerar en resa, i terrorsyfte. Regeringsuppdrag om att utveckla samarbete Mot bakgrund av det ökade hotet om terrorism under 2016 gav regeringen ett uppdrag till Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Uppdraget innebar att myndigheterna tillsammans skulle utveckla samverkan för att mer effektivt utnyttja sina respektive befogenheter och kompetenser i kampen mot finansiering av terrorism. 3 Under augusti startades arbetet upp under ledning av Säkerhetspolisen och den slutgiltiga rapporten lämnades till regeringen i oktober De åtgärder som rör finanspolisen handlar bl.a. om att skapa mer strukturerade samverkansforum med den privata sektorn samt att fortsätta utveckla samarbetet mellan finanspolisen och Säkerhetspolisen. Misstänkt terrorfinansiering lån och bilköp En rapport som inkom till finanspolisen gjorde oss uppmärksamma på att ett flertal personer tagit lån utan säkerhet (s.k. blancolån) hos flera olika kreditinstitut. Verksamhetsutövaren kunde se att lånen fördes vidare till andra personers olika konton och misstänkte då att lånen kan ha tagits i bedrägligt syfte d.v.s. att någon återbetalning inte var tänkt att ske. Vidare bearbetning och analys skedde hos finanspolisen i samverkan med skattebrottsenheten på Skatteverket. Vi kunde konstatera att den grupp personer det rörde sig om, under en mycket kort tid, hade tagit lån på sammanlagt flera miljoner. Dessutom hade de tagit kreditlån i samband med bilköp. Efterforskning i polisiära och andra register gav information som gjorde att det inte gick att utesluta koppling till finansiering av terrorism. Samtliga personer hade låga, alternativt inga, inkomster, vilket antydde att återbetalning av tagna krediter skulle kunna utebli. Vi delgav Säkerhetspolisen informationen och har i efterhand gjort en uppföljning av respektive rapporterad person. Ett flertal brottsanmälningar om bedrägeri gällande några av dessa personer har inkommit till Polismyndigheten. Flera av personerna har upphört med avbetalningar på sina lån och kreditkort. Dessutom är bilar efterlysta, men inte återfunna. 3 Regeringsuppdrag Uppdrag att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism, dnr Ju016/03577/PO. 12

13 Dispositionsförbud Dispositionsförbud Den 1 juli 2014 infördes ny lagstiftning i Sverige som gav finanspolisen möjlighet att fatta beslut om s.k. dispositionsförbud. Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av finanspolisen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar, och under den tiden ska det prövas av åklagare. Bestämmelserna om dispositionsförbud finns i 3 kap. 8 och 9 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av finanspolisen. Ett dispositionsförbud avser egendom som finns kvar hos en verksamhetsutövare, i form av pengar, fordran eller annan rättighet och där det finns skäl att misstänka att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan genomföra dispositionsförbud, dvs. besluta att egendom inte får flyttas, eller disponeras på annat sätt. Inom Polismyndigheten är det finanspolisen som kan besluta om dispositionsförbud. Finanspolisen agerar tidigt i kedjan och effekten av finanspolisens insatser kan visa sig långt senare när utredningen genomförts, åtal väckts och dom i målet fallit. Ett av de första dispositionsförbuden som genomfördes 2014 är ett exempel på hur lång tid det kan ta innan information som rapporterats till finanspolisen leder till effekt i form av åtal och fällande dom: Fällande dom 2016 resultat av ett dispositionsförbudud I slutet av december 2016 meddelades en dom från Svea hovrätt gällande bokföringsbrott och näringspenningtvätt. Bakgrunden var att finanspolisen agerat på information i en penningtvättsrapport om uttag, inbetalningar och händelser som skedde kring ett företag och dess företrädare under Vi upprättade redan samma höst en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och genomförde ett dispositionsförbud på tillgångar på både företrädarens privatkonto och på företagets konto. Skatteverket genomförde en revision av företaget samma höst och i domen från tingsrätten i början av 2016 slogs det fast att den åtalade hade gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Dessutom dömde tingsrätten även för näringspenningtvätt eftersom det ansågs styrkt att den åtalade vidtagit åtgärder i penningtvättssyfte i sin näringsverksamhet. 13

14 Finanspolisens årsrapport 2016 Internationellt arbete Finanspolisen har uppdraget att vara Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU). 4 Det innebär, som nämnts tidigare, att finanspolisen tar emot och analyserar rapporter om misstänkta transaktioner och annan relevant information gällande penningtvätt, dess förbrott samt terrorfinansiering. Vissa länder har funktionen FIU placerad inom en administrativ myndighet i landet. Sverige har en s.k. polisiär FIU, men kan samarbeta med både administrativa och andra polisiära FIU. Samarbetet sker genom löpande kontakter på operativ nivå. Under 2016 skickades flera hundra frågor mellan finanspolisen och andra länder. Finanspolisen strävar efter att utbyta så mycket internationell underrättelseinformation som möjligt eftersom penningtvätt och terrorfinansiering är ett gränsöverskridande problem. Finanspolisen strävar efter att utbyta så mycket internationell underrättelseinformation som möjligt eftersom penningtvätt och terrorfinansiering är ett gränsöverskridande problem. Europeiskt samarbete Finanspolisen har överenskommelser med andra länder gällande informationsutbyte kring penningtvätts- och terrorfinansieringsfrågor samt deltar i internationella forum och utbildningar. Inom EU finns ett gemensamt forum placerat under EUkommissionen för medlemsländernas FIU:er, FIU Platform. Forumet startade 2006 och syftar till att deltagande FIU:er och EU-kommissionen ska kunna utbyta råd och expertis samt föra diskussioner om EU:s regelverk gällande penningtvätt och terrorfinansiering och dess inverkan på det internationella samarbetet. FIU Platform underlättar samarbetet mellan FIU:er genom att de kan utbyta erfarenheter och samarbeta i olika projekt som syftar till att identifiera behov av lagförändringar samt nya risker och trender relaterade till penningtvätt och terrorfinansiering. Under 2016 beslutade EU-kommissionen att ta fram en gemensam riskbedömning för medlemsländerna, en s.k. SNRA (supranational risk assessment). Riskbedömningen ska analysera risker gällande terrorfinansiering och penningtvätt, effekterna av dem på den inre marknaden samt föreslå riskreducerande åtgärder och rekommendationer till medlemsstaterna inom EU. Alla FIU:er, inklusive finanspolisen i Sverige, har svarat på frågor i samband med detta. Samarbete inom Egmont Ett annat internationellt forum är The Egmont Group of Financial Intelligence Units. Egmont är en plattform för utbyte av finansiell underrättelseinformation och expertis på penningtvätts- och terrorfinansieringsområdet. Det finns 152 medlemsländer och Sverige har varit medlem i drygt tjugo år. Ett av syftena inom Egmont är att olika länders FIU:er ska kunna dela erfarenheter och metoder med varandra. Den här typen av omvärldsbevakning är viktig för att kunna fånga upp tendenser och fenomen som förekommer utanför Sverige och EU samt för att kunna dela med sig av kunskap från egna ärenden och trender inom landet. 4 Det regleras i 35 Instruktion för polismyndigheten (2014:1102) och i nationella operativa avdelningens handläggningsordning 2016:148, punkt

15 Internationellt arbete FATF-granskning Sverige är en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Det innebär att Sverige har åtagit sig att efterleva FATF:s 40 rekommendationer som utgör internationella standarder för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas på ett effektivt sätt. Det betyder också att Sverige har åtagit sig att regelbundet genomgå granskningar av landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det betyder också att Sverige har åtagit sig att regelbundet genomgå granskningar av landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sverige ingick i den s.k. fjärde granskningsrundan vilken har pågått i flera år och avslutas under I månadsskiftet maj juni 2016 fick Sverige därför besök av ett utvärderingsteam bestående av representanter från andra medlemsländer. Utvärderingsteamet granskade hur väl Sverige följer FATF:s rekommendationer och hur effektivt det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är. Finanspolisen är en av många aktörer inom det svenska systemet i arbetet för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering och har därför under dessa år medverkat i arbetet med att besvara frågor från FATF, skriftligt beskriva arbetet som utförs på finanspolisen samt presentera verksamheten vid platsbesöket sommaren Under 2017 meddelades Sveriges betyg från granskningen, mer går att läsa på regeringens webbplats

16 Finanspolisens årsrapport 2016 Samarbete med myndigheter och företag Finanspolisen har ett omfattande samarbete på nationell nivå, med både brottsbekämpande och andra myndigheter. Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Finanspolisen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Satsningen leds av det operativa rådet och tolv myndigheter 6 deltar. Den samverkan som sker i satsningen kan beskrivas i tre nivåer: ledning och styrning, genom deltagande i Samverkansrådet, Operativa rådet och styrgrupp samt i berednings- och uppföljningsarbetet underrättelsenivå, genom deltagande i de myndighetsgemensamma underrättelsecentren operativ nivå, genom deltagande i insatser som beslutats av Operativa rådet eller i regionalt operativt arbete utifrån underrättelseärenden i de myndighetsgemensamma underrättelsecentren. Finanspolisen finns representerad i fem av de sju underrättelsecentren och har en central roll i underrättelsearbetet genom att tillhandahålla information från verksamhetsutövarna samt analys och specialistkompetens kring finansiell underrättelseinformation. I slutet av 2016 beslutades det om en ny myndighetsgemensam inriktning gällande hur den myndighetsgemensamma satsningen ska bedrivas på regional och lokal nivå. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället, med särskilt fokus på utsatta områden. Vidare ska man i det myndighetsgemensamma arbetet särskilt beakta möjligheterna till att stödja samhällets samlade åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism, bekämpa terrorism och penningtvätt, och för att förebygga, förhindra samt upptäcka brott mot välfärdssystemet. Vidare ska man i det myndighetsgemensamma arbetet särskilt beakta möjligheterna till att stödja samhällets samlade åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism, bekämpa terrorism och penningtvätt Finanspolisens arbete i ett regionalt underrättelsecenter Med hjälp av information i en inkommen penningtvättsrapport från en verksamhetsutövare kunde finanspolisen initiera ett nytt ärende i ett av de regionala underrättelsecentren under Ärendet gällde ett företag inom en bransch där handel med kontanter förekommer till viss del och företaget har kopplingar till ett kreditmarknadsföretag som beviljar lån. Efter vår kartläggning kunde Skatteverket upptaxera flera personer och företag samt kräva in arbetsgivaravgifter från företaget. Vidare kunde uppstarten av ett behandlingshem enligt socialtjänstlagen stoppas eftersom grunderna för uppstarten bl.a. grundades på falska uppgifter. Försäkringskassan har ställt återkrav på olika typer av ersättningar, Kronofogdemyndigheten har mätt ut ca 5 miljoner i tillgångar och det har uppdagats att stora lån tagits med falska uppgifter som grund. Ärendet renderade i ett antal förundersökningar där åtal har väckts gällande bl.a. näringspenningtvätt och bedrägeri. 6 Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. 16

17 Samarbete med myndigheter och företag Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har i likhet med finanspolisen i uppdrag att bekämpa bl.a. ekonomisk brottslighet och penningvätt. Det pågår en kontinuerlig dialog mellan myndigheterna och under 2016 bedrevs flera mindre projekt för att stärka samverkan ytterligare samt öka både informationsflödet och kvaliteten på finansiell underrättelseinformation myndigheterna emellan. Ett särskilt arbete har inriktats mot näringspenningtvätt och företag i brottslig verksamhet. Ett särskilt arbete har inriktats mot näringspenningtvätt och företag i brottslig verksamhet. Samordningsorganet mot penningtvätt och terrorfinansiering I Sverige finns det andra myndigheter och aktörer som arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och tillsynsmyndigheterna fyller en viktig roll genom att utöva tillsyn och på så sätt se till att penningtvättslagen följs. Tillsynsmyndigheterna bildar tillsammans Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 7 Polismyndigheten (finanspolisen) och Säkerhetspolisen är adjungerade deltagare. Samarbetet mellan myndigheterna är avgörande för att nå resultat, och ett sätt att samverka är genom möten, seminarier och andra aktiviteter. Under 2016 tog myndigheterna i Samordningsorganet fram ett informationsmaterial till alla verksamhetsutövare som omfattas av rapporteringsplikt. Resultatet blev en broschyr och två filmer med information om penningtvätt, terrorfinansiering, lagstiftningen kring rapportering samt vikten av att information om misstänkta transaktioner kommer finanspolisen tillhanda. Broschyren finns bl.a. på Finansinspektionens hemsida och där finns också en länk till informationsfilmen. 8 Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism Information från Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Januari Samordningsorganet består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland

18 Finanspolisens årsrapport 2016 Samarbete med den privata sektorn Ett viktigt uppdrag som åligger finanspolisen är att ge återkoppling till olika verksamhetsutövare för att öka kunskapen om penningtvätt och terrorfinansiering, informera om risker och löpande delge nya trender. Detta görs i syfte att stödja dem i deras riskprofilering av kunder och tjänster. säkerställa vem som är den verkliga huvudmannen, tillika kunden. Återkoppling och samverkan Under året genomförde finanspolisen ett stort antal besök hos olika verksamhetsutövare inom bl.a. bankoch försäkringsbranschen och växlingskontor. Ett viktigt uppdrag som åligger finanspolisen är att ge återkoppling till olika verksamhetsutövare för att öka kunskapen om penningtvätt och terrorfinansiering, informera om risker och löpande delge nya trender. Vid dessa besök ger finanspolisen återkoppling på verksamhetsutövarnas rapportering, för diskussioner kring hur företagen kan arbeta riskbaserat inom de branscher där de verkar, och hur de kan upptäcka misstänkta transaktioner och beteenden utifrån de risker som förekommer i den aktuella branschen. Diskussionerna kan också handla om hur verksamhetsutövarna arbetar med kundkännedom, dvs. hur de kontrollerar kundernas identitet. Vid penningtvättsupplägg förekommer det att kriminella använder sig av s.k. målvakter och bulvaner. Målvakten är den som syns utåt och t.ex. får i uppdrag att öppna bankkonton eller stå som företrädare för företag som i själva verket nyttjas i brottsligt syfte. Det här betyder att det är viktigt för verksamhetsutövare att försäkra sig om vem de verkligen upprättar en affärsförbindelse med och 9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 18

19 Samarbete med den privata sektorn Det här betyder att det är viktigt för verksamhetsutövare att försäkra sig om vem de verkligen upprättar en affärsförbindelse med och säkerställa vem som är den verkliga huvudmannen, tillika kunden. Inom området finansiering av terrorism anordnade finanspolisen tillsammans med Finansinspektionen och Säkerhetspolisen ett samverkansmöte för delar av den privata sektorn. Syftet med mötet var att skapa ett forum för kunskapsöverföring och utbyte av erfarenheter för att effektivare bekämpa finansiering av terrorism. Mötet var en upptakt till framtida regelbundna samverkansmöten och till denna första träff bjöds flertalet banker in. Uppslutningen var stor och mötet mycket uppskattat. Sammantaget träffar finanspolisen verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och samverkande brottsbekämpande och andra myndigheter regelbundet för att diskutera frågor om penningtvätt och terrorfinansiering samt sprida kunskap om detta. Under 2016 gjorde representanter från oss runt 35 sådana besök och föredragningar. Fjärde penningtvättsdirektivet I dag grundar sig penningtvättsregleringen i Sverige på EU:s tredje penningtvättsdirektiv. 9 Under sommaren 2017 ska Sverige, som ett av flera EU-länder, införa förändringar i den nationella lagstiftningen för att uppfylla det fjärde penningtvättsdirektivet. Det fjärde penningtvättsdirektivet omfattar ett stort antal förändringar, men kort sammanfattat innebär det: utökade krav på att riskbaserad metod ska användas av alla berörda aktörer inom det nationella systemet för att kartlägga och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. antalet rapporteringspliktiga verksamhetsutövare utökas. Exempelvis omfattar direktivet i princip de flesta tillhandahållare av speltjänster i Sverige. fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt handlar med varor ska rapportera misstänkta kontanta transaktioner i större utsträckning än tidigare. nya regler om krav på kundkännedom. ett register med verkliga huvudmän ska inrättas. uttryckliga krav på samarbete mellan nationella och internationella myndigheter. Bl.a. finns krav på att varje medlemsstat ska ha en särskilt inrättad samordningsfunktion. 10 För finanspolisens del innebär förändringarna främst ett ökat inflöde av rapporter från de nytillkomna verksamhetsutövarna såsom t.ex. pantbanker, tillhandahållare av speltjänster och nya typer av betaltjänster. Finanspolisen kommer även att få möjlighet ställa frågor och begära in information från den som bedriver penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Dessutom blir det nya registret för verkliga huvudmän ett verktyg som förväntas underlätta vårt arbete och kraven på det internationella samarbetet mellan finanspolisen och andra FIU:er ökar. För finanspolisens del innebär förändringarna främst ett ökat inflöde av rapporter från de nytillkomna verksamhetsutövarna såsom t.ex. pantbanker, tillhandahållare av speltjänster och nya typer av betaltjänster. 10 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Penningtvättsutredningen 2015 (SOU 2016:8), s. 25ff

20 Finanspolisen blickar framåt Införandet av det fjärde penningtvättsdirektivet står för dörren. Den nya lagen som träder i kraft under sensommaren 2017 kommer innebära att ett stort antal nya aktörer blir rapporteringspliktiga vilket kommer öka inrapporteringen av penningtvättsrapporter. Finanspolisen antas även få möjligheter att begära in uppgifter från den som bedriver penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Sammantaget innebär den nya lagen avsevärt förbättrade möjligheter för finanspolisen att kartlägga och identifiera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Terrorattentatet i Stockholm fredagen den 7 april 2017 visade än en gång att våra insatser för att motverka och bekämpa terrorism ständigt måste utvecklas och finna nya vägar. Finanspolisen fortsätter naturligtvis att aktivt utveckla samarbetet med Säkerhetspolisen och andra tänkbara aktörer. samt införandet av det nya it-stödet. Dessa åtgärder ger oss goda förutsättningar att ytterligare höja vår förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolisen antas även få möjligheter att begära in uppgifter från den som bedriver penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Sammantaget innebär den nya lagen avsevärt förbättrade möjligheter för finanspolisen att kartlägga och identifiera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av FATF-utvärderingen fortsätter arbetet med att bygga upp den nya analysfunktionen, samverkansmöten med de olika tillsynsmyndigheterna, samverkan med olika verksamhetsutövare 20

21 Statistik Statistik Inkomna rapporter Under 2016 rapporterades misstänkta transaktioner till finanspolisen. Antalet verksamhetsutövare som rapporterade minst en gång under 2016 var 201, varav 82 var banker. I diagram 1 visas utvecklingen i antalet rapporter under de senaste fem åren tillsammans med årets antal. Diagram 1. Antal mottagna rapporter

22 Finanspolisens årsrapport 2016 Tabell 1. Antal inkomna rapporter fördelade på bransch Rapporterande verksamhetsutövare Bank- eller finansieringsrörelse inkl.kreditmarknadsföretag Livförsäkringsrörelse Värdepappersverksamhet Anmälningspliktig finansiell verksamhet Försäkringsförmedlare Verksamhet för utgivning av elektroniska pengar Fondverksamhet Fastighetsmäklare Kasino Revision (godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag) Bokföring eller revisionstjänst (inte godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag) Skatterådgivare Advokat och biträdande jurist Jurist, annan oberoende Bolagsbildare, förvaltare etc Yrkesmässig handel med varor Betaltjänstverksamhet Alternativa investeringsfonder Konsumentkreditverksamhet Tillsynsmyndighet Totalt: Ökningen i kategorin Bank- eller finansieringsrörelse beror till stor del på att några av de större bankerna har ökat sin rapportering jämfört med Nordea har t.ex. nästan tredubblat antalet rapporter. 2.. betyder att branschen rapporterat fem eller färre rapporter under året. Rapporterna inkluderas i totalsumman och redovisningssättet används från och med Minskningen i kategorin Anmälningspliktig finansiell verksamhet beror på att finanspolisen har flyttat rapporter som handlar om valutaväxling till kategorin Betaltjänstverksamhet i år. Nivån på de kvarstående rapporterna är jämförbar med tidigare år. 4 I denna kategori ingår auktionsföretag samt företag som handlar med transportmedel, skrot, ädelstenar, antikviteter och konst till ett värde som överstiger euro. 5 I kategorin Betaltjänstverksamhet ingår både betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ingen underindelning görs längre. 6 Alternativa investeringsfonder infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Konsumentkreditverksamhet infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

23 Statistik Tabell 1 visar antalet inkomna rapporter per organisationstyp/bransch och följer indelningen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Majoriteten av rapporterna 2016 lämnades från bank- eller finansieringsrörelser samt betalningsinstitut, vilket följer mönstret från tidigare år. Näst vanligast var att det rörde sig om en ovanlig/avvikande transaktion. Det innebär att transaktionen inte följer de mönster som verksamhetsutövaren är van att se att kunden har. Majoriteten av rapporterna 2016 lämnades från bank- eller finansieringsrörelser samt betalningsinstitut, vilket följer mönstret från tidigare år. Rapporteringsnivåerna inom branscher kan påverkas av flera faktorer. Det kan handla om att ett flertal aktörer inom en bransch ökar eller minskar sin rapportering en eller ett fåtal aktörer inom en bransch ökar eller minskar sin rapportering aktörer kommer in i, eller lämnar, branschen. Anledning till misstanke När en misstänkt transaktion rapporteras till finanspolisen uppger verksamhetsutövaren en anledning till misstanke. De talar helt enkelt om varför den rapporterade transaktionen är misstänkt. Diagram 2 visar att den vanligaste anledningen till att en misstänkt transaktion rapporterades under 2016 var att verksamhetsutövaren noterade upprepade eller stora överföringar till konto. Näst vanligast var att det rörde sig om en ovanlig/avvikande transaktion. Det innebär att transaktionen inte följer de mönster som verksamhetsutövaren är van att se att kunden har. 23

24 Finanspolisens årsrapport ,2% 1,2% 2,2% 6,1% 6,3% 6,6% 9,8% 16,7% 0,5% 0,04% 20,0% 29,3% Diagram 2. Anledning till misstanke. Upprepade utlandsbetalningar/stor utlandsbetalning Upprepade överföringar/stora överföringar till konto Ovanlig/avvikande transaktion Upprepade kontantinsättningar/stor kontantinsättning Annan Upprepade kontantuttag/stort kontantuttag Kunden antas lämna oriktiga uppgifter Upprepade växlingar/stor växling Kunden antas vara ombud (målvakt) Upprepade kontantköp/stort kontantköp Terrorismfinansiering Färgade sedlar Jämfört med 2015 ökade antalet rapporter till finanspolisen (se tabell 1). Det går också att se en ökning i antalet rapporter där terrorfinansiering angetts som misstankeanledning. Dessa ökade från 0,7 % av rapporterna 2015 till 2,2 % av rapporterna Ökningen kan bero på flera faktorer, exempelvis att det fortsätter att ske terrorattacker runtom i världen och Europa attackerna har skett i Sveriges uppenbara närhet mediebevakningen gällande terrordåd var fortsatt intensiv under året. Ytterligare en förklaring till ökningen kan vara finanspolisens aktiva arbete med att öka återkoppling och information inom området. Detta skedde på olika sätt, bl.a. genom besök hos verksamhetsutövare och andra aktörer. Vissa av besöken genomfördes tillsammans med Säkerhetspolisen och Finans- inspektionen, vilket bedöms ha ökat verksamhetsutövarnas medvetenhet om att de är skyldiga att rapportera misstänkt terrorfinansiering. Ytterligare en förklaring till ökningen kan vara finanspolisens aktiva arbete med att öka återkoppling och information inom området. Nationella och internationella misstänkta transaktioner De flesta misstänkta transaktioner som rapporterades under 2016 gällde transaktioner inom Sverige (ca 72 % av de totalt rapporterna). I de fall en misstänkt transaktion går till eller kommer från ett annat land kan verksamhetsutövare via finanspolisens webbrapporteringssystem ange till eller från vilket land. Bland de rapporter som kom in till finanspolisen under 2016, och som rörde en eller 24

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2015 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Omorganisationen...6 Vad är dispositionsförbud?...7 Finansiering av terrorism...8 Exempel på finansiering...8 Antalet ärenden

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2014 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Inledning...5 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen...7 Finanspolisens organisation 2014...7 Finanspolisens organisation

Läs mer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Kommittédirektiv En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt Dir. 2010:80 Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över kriminaliseringen av penningtvätt

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2013 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...5 Annual Report 2013...7 Kort om Finanspolisen en del av Rikskriminalpolisen...8 Finanspolisens organisation...8 Ny lagstiftning

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Reglering på området... 5 1.1

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Årsrapport Finanspolisen 2009

Årsrapport Finanspolisen 2009 Årsrapport Finanspolisen 2009 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen 2010-07-06 RAPPORT 2 (25) INNEHÅLL 1 FINANSPOLISEN...3 1.1 Definition av Finanspolisen som internationellt kallas för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skärpta regler mot penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 april 2004 Gunnar Lund Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-07-26 VS-000-2623/07 verksjurist Yvette Glantz Er referens Fi2007/2472 Regeringskansliet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter RP 25/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Gränsöverskridande transporter av avfall

Gränsöverskridande transporter av avfall Gränsöverskridande transporter av avfall Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket Halmstad 19 maj 2010 2010-05-11 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Vad är problemet? Olaglig export av

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Utdrag ur FAR Online Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Utskrivet: 2015 08 28 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (senast ändrad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En effektivare kriminalisering av penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 januari 2014 Beatrice Ask Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 12 februari

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Penningtvätt. En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens. brister vid kontanthantering. Lovisa Skoglund 2016

EXAMENSARBETE. Penningtvätt. En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens. brister vid kontanthantering. Lovisa Skoglund 2016 EXAMENSARBETE Penningtvätt En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens brister vid kontanthantering Lovisa Skoglund 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

En bättre riskhantering

En bättre riskhantering Penningtvätt och finansiering av terrorism 18 april 2013 18 april 2013 Dnr 13-4387 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Finansinspektionens iakttagelser 6 Enkätundersökningen 6 Iakttagelser i tillsyns-

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer