Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala (s), Airi Andersson (s), Catrin Strömvall (s), Stefan Arnoldsson (s), Lena Håkansson (s), Bertil Bresell (s), Pirjo Karlsson (s), Susanne Andersson (s), Hjördis Berg (s) Karl-Bertil Eklund (s), Karl-Ove Johansson (s), Lars Bolander (s), Dan Karlsson (v), Ingalill Frössman (v), Maria Fredlund (v) , Jonas Stenzelius (kd), Kjell Wendin (kd), Carl Egegren (m), Anders Bjurström (m), Anders Röhfors (m), Peter Wahlström (m), Jonna Lindman (m), Eva Holstein (m), Jörgen Johansson (c), Kerstin Rosenkvist ( c ) , Arne Berglund (c), Anders Cargerman (fp), Anette Gerhardsson (fp), Marianne Samuelsson (fp), Göran Edlund (fp), Carl-Erik Almskoug (opa), Stefan Hjalmarsson (opa), Nanna Lejman (opa), Agneta Lambert-Meuller (mp), Orvar Alinder (m), Per- Olov Nilsson (s) och , Liisa Pettersson (s) och Bert Elisson (s) 115 Bert Elisson (s), Magnar Sivertsen (s), Hans Hagelin (kd), Elisabeth Bertö (m), Britta Alinder (m), Sven Nilsson (mp) och Karin Nilsson (mp) Utses att justera Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Justeringens plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl Underskrifter Sekreterare... Kenneth Dalberg Protokollet omfattar Ordförande... Liisa Pettersson Justerande Olle Ytterberg Jonas Stenzelius Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Kommunfullmäktige Blad 1 Innehåll Information om verksamheten från barn- och utbildningsnämndens ordförande 2 Ekonomisk prognos 3 för Arboga kommun 4 Godkännande av detaljplan för Norra Skogen 1:147 med flera, Berghult 6 Reviderad strategisk och ekonomisk plan för åren Fastställande av taxor och avgifter för år Borgen för Arboga Golfklubb 12 Borgen för Medåkers bygdegårdsförening 13 Svar på motion om trafiken i Arboga stadskärna 14 Information om fjärrvärmepriser för år Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden 17 Interpellation till socialnämndens ordförande om ensamkommande barn 18 Medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entréer till elljusspåret vid Ekbacksbadet 19 Motion angående tillgänglighet i Arboga kommun 20

3 Kommunfullmäktige Blad 2 Kf 110 Dnr 44/ Information om verksamheten från barn- och utbildningsnämndens ordförande En återkommande punkt vid kommunfullmäktiges sammanträden är nämndernas information om aktuell verksamhet. Vid sammanträdet informerar barn- och utbildningsnämndens ordförande om verksamheten och tog upp följande: - Information angående varsel i kommunen. I augusti 2009 varslades 30 personer från barn- och utbildningsförvaltningen och 15 personer från socialförvaltningen. Socialförvaltningen kommer inte att säga upp någon anställd. Förvaltningen har istället upprättat en personalpool, dessutom har några anställda valt att sluta ändå. Inom barn- och utbildning blir det 13,5 årsarbetare som kommer att inbegripas i det lagda varslet. En personalpool har upprättas där med. - Under år 2010 går barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef i pension, rekryteringsarbetet har påbörjats. Annonsering av tjänsten kommer troligtvis att ske omkring januari månad. - Utbildningskatalogen för kommunala vuxenutbildningen i Arboga för våren är klar. I januari startar vård- och omsorgscollege i Arboga vilket är en 3 årig utbildning. Sista ansökningsdag var 15 november men det finns fortfarande en del platser kvar. - Information om kompetens i förskolan. Förskoleverksamheten har fått kronor för en kompetenssatsning på all personal i förskolan. Detta projekt påbörjades i augusti 2009 och sträcker sig fram till år Initialt gjordes en kartläggning av förskoleverksamhetens behov. Nu arbetar förskolorna med självskattning där hela perspektivet inbegrips, den egna förskolan och dess medarbetare står i fokus. Momentet med självskattning är återkommande under projekttiden och den sker i början, mitten och mot slutet av projektet. En utbildning som heter SDI och är ett dialoginstrument vilket kretsar kring arbetslaget ska påbörjas. Syftet med utbildningen är att skapa större förståelse och ökad kompetens. - Inom barn- och utbildningsförvaltningen görs satsningar på pedagogisk dokumentation och man har genomfört upphandlingar

4 Kommunfullmäktige Blad 3 med Reggio Emilia institutet. - Jämställdhetspiloter ska utbildas av Mälardalens högskola. Från Arboga kommun är det 7 personer som ska gå kursen. Meningen är att kursdeltagarna ska jobba vidare inom sina områden och sprida kunskapen vidare till arbetsplatserna. - Ytterligare en utbildning som är på gång berör kunnighet om andra kulturer. I och med vårt mångkulturella samhälle så ställs förskolepersonalen inför nya utmaningar och det gäller att möta barnen på rätt sätt. - Information angående angreppssättet att betrakta arbetsplatsen utifrån friskhetsfaktorer. Av tradition frågar vi oftast hur arbetsplatsen mår utifrån ett sjukdomsperspektiv. Barn- och utbildningsnämnden arbetar med att se arbetsplatserna utifrån det omvända och se till friskhetsperspektivet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande

5 Kommunfullmäktige Blad 4 Kf 111 Ks 120 Dnr 24/ Ekonomisk prognos 3 för Arboga kommun Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Årets resultat för år 2009 beräknas till minus 5,3 miljoner kronor, vilket motsvarar minus 0,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2009 är plus 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,05 procent. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (0,3 miljoner kronor) beräknas uppgå till minus 5,6 miljoner kronor. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 1,4 miljoner kronor medan kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott uppgående till 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott på 61 tusen kronor medan miljö- och byggnämnden bedömer ett överskott jämfört med budget på 50 tusen kronor. Övriga nämnder bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas bli 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett överskott jämfört med budget på 1,7 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 11,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Finansnettot beräknas bli 4,7 miljoner kronor bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 59 miljoner kronor jämfört med budget på 64 miljoner kronor. Tekniska nämnden svarar för den förväntade avvikelsen.

6 Kommunfullmäktige Blad 5 På kommunstyrelsens sammanträde föredrog ekonomichefen ärendet och redovisade att sedan föreliggande prognos gjordes har tekniska nämnden inkommit med en ny prognos som påvisar ett resultat på 950 tusen kronor bättre än tidigare prognostiserat. Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som innebär 100 tusen kronor lägre överskott än prognostiserat. Detta innebär ett resultat på minus 4,7 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet som var 0,3 miljoner kronor. Carl Egegren, m, påpekar att den avstämning mot balanskravet som redovisas i Prognos 3 innehåller vinster av försäljningar. Realisationsvinster bör ej vara med i balanskravet och han yrkar att beloppet gällande realisationsvinsterna rättas till eller att Avstämning mot balanskravet tas bort. Per-Olov Nilsson, s, yrkar att Avstämning mot balanskravet tas bort. Om detta görs så stämmer redovisningen. Det är ett praktiskt sätt att lösa frågan tills klarhet i ärendet kan ges. Olle Ytterberg, s, ämnar ta upp frågan i kommunstyrelsen så den är tydligt redovisad i kommande prognos. Därefter yrkar han bifall till förslaget om att ta bort Avstämning mot balanskravet ur Prognos 3. Ordföranden ställer yrkandena under proposition. 1. Rubriken Avstämning mot balanskravet tas bort ur Ekonomisk prognos 3 för Arboga kommun. 2. Ekonomisk prognos 3 läggs med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Ekonomikontoret

7 Kommunfullmäktige Blad 6 Kf 112 Ks 123 Au 135 Dnr 110/ Godkännande av detaljplan för Norra Skogen 1:147 med flera, Berghult Den 22 april 2009 inkom på remiss Förslag till detaljplan för fastigheterna Norra Skogen 1:130, 1:147 med flera, i Arboga kommun från tekniska förvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen lämnade sitt yttrande över förslaget för fastigheterna Norra Skogen 1:130, 1:147 med flera den 7 maj Kommunstyrelseförvaltningen hade inget att erinra mot förslaget. Detaljplansförslaget översändes för samråd under tiden 22 juni till den 31 juli Till förslaget bifogades plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, checklista för behovsbedömning av MKB och fastighetsförteckning. Planområdet är beläget norr om Arboga stad, vid gamla Medåkersvägen. Planen omfattar fastigheterna Norra Skogen 1:130, 1:147 samt del av gamla Medåkersvägen. Planens syfte är att ge förutsättningar för nybyggnad av ett tiotal friliggande småhus i en attraktiv boendemiljö på förhållandevis stora tomter. Utställning av detaljplan pågick under perioden juni juli 2009 i rådhuset på tekniska förvaltningen samt på stadsbiblioteket. Vid utställningen hade planhandlingarna kompletterats med samrådsredogörelse samt VAutredning och principlösning. Genomförandetiden för projektet är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. Under den tiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygglov, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna har rätt till någon ersättning. Fyra yttranden, förutom Länsstyrelsens, inkom efter utställningen. Inget av yttrandena innehöll någon erinran mot planförslaget. Yttrandena är sammanställda i Utlåtande över utställning. Antagandehandlingarna som

8 Kommunfullmäktige Blad 7 ska utgöra underlaget för kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen består av utlåtandet, plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Anders Cargerman, fp, och Olle Ytterberg, s, yrkar bifall till kommun styrelsens planförslag. Upprättad detaljplan för Norra Skogen 1:147 med flera, Berghult antas. Tekniska nämnden

9 Kommunfullmäktige Blad 8 Kf 113 Ks 124 Dnr 38/ Reviderad strategisk och ekonomisk plan för åren Kommunfullmäktige beslutade , 78, om strategisk och ekonomisk plan för Arboga kommun för åren Beslutet innebar bl a att Arboga kommuns skattesats för år 2010 höjdes med 0,50 kronor till 22,24 kronor. I samband med regeringens budgetproposition i september månad 2009 beslutades att tillfälligt höja statsbidragen under år 2010 med totalt 10 miljarder kronor för kommuner och landsting. Sedan tidigare har statsbidragen höjts med 7 miljarder kronor för år 2010 för att sedan minskas till 5 miljarder kronor åren 2011 och För Arboga kommun innebär regeringens beslut i september månad att kommunen under år 2010 erhåller ytterligare 10,6 miljoner kronor i statsbidrag. En skattehöjning med 0,50 kronor år 2010 innebär för Arboga kommun ökade skatteintäkter med 10,8 miljoner kronor. Då kommunen under år 2010 erhåller statsbidrag motsvarande i stort sett den beslutade skattehöjningen föreslås att skattesatsen behålls oförändrad år 2010 jämfört med år Det skulle innebära att Arboga kommuns skattesats för år 2010 uppgår till 21,74 kronor. Skillnaden mellan statsbidraget och skattehöjningen, 0,2 miljoner kronor, minskar resultatet för kommunen år Det budgeterade resultatet för kommunen år 2010 uppgår därmed till 2,7 miljoner kronor jämfört med 2,9 miljoner kronor enligt kommun fullmäktiges beslut i juni Målsättningen, att kommunens resultat för år 2010 ska uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kvarstår. Enligt uppgift från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer AFA Försäkring att sänka avgiften för avtalsförsäkringar för år 2010 med 1,05 procent. Kostnaderna för försäkringarna minskar därför med ca 3 miljoner kronor för Arboga kommun. Socialnämnden har enligt uppgift ökat sina kostnader för försörjningsstöd det första halvåret 2009 med 22 procent (20 procent i riket). Prognosen för

10 Kommunfullmäktige Blad 9 Arboga kommun tyder på en ökning med ca 35 procent eller ca 3,5 miljoner kronor för år I 2010 års budget har ingen ramkompensation getts avseende ökade kostnader för försörjningsstöd. Olle Ytterberg, s, yrkar med anledning av det utökade statsbidraget att skattesatsen hålls oförändrad år 2010 på 21,74 kronor. Vidare yrkar Olle Ytterberg, s, mot bakgrund av de sänkta försäkringskostnaderna på sammanlagt 3 miljoner kronor att socialnämndens ram utökas med 2,7 miljoner kronor samt att barn- och utbildningsnämndens ram ökar med 0,3 miljoner kronor för arbete med ungas hälsa. Resultatet för år 2010 uppgår därmed till 2,7 miljoner kronor. Carl Egegren, m, yrkar bifall till punkt 1, bifall till punkt 2, avslag till punkt 3,4 och 5. Därefter tilläggsyrkar han att Barn- och utbildningsnämndens ram ska minskas med 1,5 miljoner kronor år 2010 samt att tekniska nämndens ram ska minskas till 1,5 miljoner kronor år 2010, att kommunens budgeterade resultat ska uppgå till 6 miljoner kronor. Göran Edlund, fp, Anders Cargerman, fp, Jonas Stenzelius, kd, och Jörgen Johansson, c, yrkar bifall till Carl Egegrens, m, yrkanden. Dan Karlsson, v, och Ingrid Noord Silversten, s, yrkar bifall till Olle Ytterbergs, s, yrkanden. Ordföranden föreslår en propositionsordning i ärendet: Punkt 1, 2 behandlas först. Punkt 3 tas för sig och punkt 4 och 5 för sig. Därefter behandlas tilläggsyrkanden. Den föreslagna propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1. Skattesatsen för år 2010 är oförändrad jämfört med år 2009 och uppgår till 21,74 kronor. 2. Socialnämndens ram utökas med 2,7 miljoner kronor.

11 Kommunfullmäktige Blad Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 0,3 miljoner kronor för år Finansiering av nämndernas ramförändring sker genom minskade kostnader för avgifter till AFA Försäkring med 3,0 miljoner kronor. 5. Kommunens budgeterade resultat uppgår till 2,7 miljoner kronor för år 2010, vilket innebär en minskning med 0,2 miljoner kronor jämfört med tidigare fattat beslut i juni Centern, kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna reserverar sig mot beslutet. Samtliga nämnder Ekonomikontoret

12 Kommunfullmäktige Blad 11 Kf 114 Ks 125 Au 140 Dnr 237/ Fastställande av taxor och avgifter för år 2010 Från ekonomikontoret föreligger nämndernas förslag till taxor och avgifter Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har tillkommit ytterligare en taxa inom socialnämndens verksamhet. Taxan berör avgifter för tillståndsprövning avseende servering av alkohol vid ägarbyte. Ekonomikontoret har vidare gjort en översiktlig genomgång av de taxor och avgifter som nämnderna föreslår vilka bifogas ärendet. Anders Cargerman, fp, yrkar att ingen höjning av tekniska nämndens taxor genomförs gällande torgavgift, tippavgift, VA-taxa samt för plankart och mätverksamhet. Catrin Strömwall, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där alla övriga taxor först antas. Därefter ställs Anders Cargermans, fp, och Catrin Strömwalls, s, yrkanden under proposition. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer Anders Cargermans, fp, och Catrin Strömwalls, s, yrkanden under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Catrin Strömwalls, s, förslag. Taxor och avgifter 2010 fastställs. Folkpartiet och moderaterna reserverar sig mot beslutet. Samtliga nämnder Ekonomikontoret

13 Kommunfullmäktige Blad 12 Kf 115 Ks 126 Au 133 Dnr 221/ Borgen för Arboga Golfklubb Arboga Golfklubb har den 4 september 2009 inkommit med en önskan om amorteringsfrihet i tre år på det lån som Arboga kommun tecknat borgen för. Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 1988 att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna borgen för ett lån till Arboga Golfklubb på 5,0 miljoner kronor med en löptid på högst 33 år. Kommunstyrelsen beslutade 8 november 1988 att teckna borgen för ett byggnadskreditiv på 5,0 miljoner kronor till Arboga Golfklubb. Under år 1991 avlyftes byggnadskreditivet och kommunstyrelsen fattade beslut 7 maj 1991 att borgensförbindelsen skulle avtrappas med kronor per år. Detta innebär att borgens åtagandet skulle upphöra Den 4 april 1997 beslutade kommunstyrelsen att, inom ramen för det beslutade borgensåtagandet på 5,0 miljoner kronor, godkänna att Arboga Golfklubb upptog ytterligare lån för att finansiera ett markköp. Det innebar att avtrappningen utökades till kronor per år för att borgensåtagandet skulle vara helt avtrappat år Golfklubbens önskan om amorteringsfrihet under de kommande tre åren innebär att borgensåtagandet förlängs med tre år vilket innebär att borgensåtagandet upphör under år Per-Olov Nilsson anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ersättare för Per- Olov Nilsson i ärendet är Bert Elisson, s. Olle Ytterberg, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Arboga kommun förlänger sitt borgensåtagande, att teckna borgen såsom för egen skuld för ett lån på 5,0 miljoner kronor till Arboga Golfklubb, att gälla till och med år Arboga Golfklubb Ekonomikontoret

14 Kommunfullmäktige Blad 13 Kf 116 Ks 127 Au 134 Dnr 231/ Borgen för Medåkers bygdegårdsförening Från Sparbanken Västra Mälardalen har inkommit förfrågan angående borgen till Medåkers Bygdegårdsförening. Förfrågan avser om bygdegårdsföreningen kan få amorteringsfrihet på banklån hos Sparbanken under resterande del av år 2009 samt år Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2001, 88, att teckna borgen såsom för egen skuld i högst 10 år för ett lån till Medåkers Bygdegårdsförening på kronor. Borgensåtagandet gällde från och med 28 maj 2002 och tio år framåt i tiden. Bygdegårdsföreningens kvarvarande skuld till banken uppgår i början av september 2009 till kronor. Amortering har skett med kronor per månad eller per år. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle lånet vara slutamorterat hösten Om amorteringsfrihet beviljas innebär det att lånet kommer att vara slutamorterat i början av år Arboga kommun förlänger sitt borgensåtagande, att teckna borgen såsom för egen skuld för ett lån på kronor till Medåkers Bygdegårdsförening till och med år Medåkers Bygdegårdsförening Ekonomikontoret

15 Kommunfullmäktige Blad 14 Kf 117 Ks 128 Au 137 Dnr 36/ Svar på motion om trafiken i Arboga stadskärna Från folkpartiet genom Sixten Öhman och Göran Edlund inkom en motion till kommunstyrelsens sammanträde den 23 februari 2006, 13, gällande trafiken i Arbogas stadskärna. Motionärerna yrkar att trafikregleringen av Nygatan med angränsande gator (fordonstrafik, parkering och skyltning) på nytt blir föremål för förutsättningslös omprövning, förslagsvis efter hörande av arbogaborna med svar över internet och efter genomförd/a hearings med framförallt näringsidkarna, trafikkunniga och stadskärneexperter (exempelvis föreningen Svenska Stadskärnor). Kommunfullmäktige behandlade frågan om Nygatan den 27 januari 2005, 3. Av protokollsutdraget framgår att tekniska nämnden vid sammanträdet redovisade två alternativa förslag till utformning av Nygatan: Alternativ 1 Nygatan föreslås bli gågata mellan Kapellgatan och Baptistkyrkan. Nygatan föreslås bli vanlig gata mellan Baptistkyrkan och Centrumleden. Järntorgsgatan föreslås bli gågata. Alternativ 2 Nygatan föreslås bli gågata mellan Kapellgatan och Järntorgsgatan. Nygatan föreslås bli gårdsgata mellan Järntorgsgatan och Baptistkyrkan. Järntorgsgatan föreslås bli gårdsgata Kommunfullmäktige beslutade att tekniska nämndens alternativ 1 godkänns i princip. Trafikföringen i korsningen Nygatan/Centrumleden samt för Skepparegränd och Hökenbergsgränd klarläggs ytterligare innan omläggning genomförs. Arbetsutskottet behandlade motionen den 21 mars 2006, 42. Motionen remitterades till tekniska nämnden för att beaktas i samband med den fortsatta parkeringsutredningen om bland annat trafikföringen i korsningen Nygatan/Centrumleden samt för Skepparegränd och Hökenbergsgränd. Tekniska nämnden behandlade motionen den 22 maj 2006, 84. Av protokollsutdraget framgår att den första av Nygatans tre ombyggnads etapper färdigställts. I samband med andra etappens trafikföring har

16 Kommunfullmäktige Blad 15 diskuterats vikten av att trafik inte ska finnas i Nytorgets närhet samt att begreppet gågata och gårdsgata idag faller under samma bedömningsgrund. Tekniska nämnden ser det nuvarande beslutet som ett långsiktigt beslut som förankrats på ett brett sätt inom kommunen. Möbleringen av gaturummet på Nygatan bör dock vara en ständigt levande diskussion där näringsidkare spelar en viktig roll. Tekniska nämnden ser det inte som aktuellt att införliva någon förändring av gällande beslut avseende trafikföring och utformning av Nygatan. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott att utreda möjligheten till införande av p-skiva. Utifrån redovisade skäl ser inte tekniska nämnden det aktuellt att aktualisera någon förändring av gällande beslut avseende trafikföring och utformning av Nygatan. Tekniska nämnden föreslog kommunfullmäktige att motionen därmed ska anses besvarad. Ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 25 oktober 2007, 149, och återremitterades till tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 11 november 2008, 153, där nämnden beslutade föreslå att avslå motionen. Göran Edlund, m, yrkar att en förutsättningslös omprövning bör göras och yrkar bifall till motionen. Olle Ytterberg, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer Olle Ytterbergs, s, förslag om avslag till motionen och Göran Edlunds, m, yrkande om bifall till motionen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Olle Ytterbergs, s, förslag. Motionen avslås. Moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet anmäler skriftlig reservation. Motionärerna Tekniska nämnden

17 Kommunfullmäktige Blad 16 Kf 118 Ks 130 Dnr 239/ Information om fjärrvärmepriser för år 2010 Arboga Energi AB har den 9 oktober 2009 beslutat att höja energiavgiften med 1 öre/kwh, den fasta avgiften för villor höjs från 3800 kronor per år till 3900 kronor per år exklusive moms. För övriga abonnemang höjs effektavgiften med 3 kronor och energiavgiften höjs med 1 öre/ kwh exklusive moms. Som underlag för beslutet är ökade kostnader för inköp av bränsle. Bränslekostnaderna har ökat med ca 9 procent och är en av de största posterna bland verksamhetens kostnader. Informationen läggs till handlingarna. Arboga Energi AB

18 Kommunfullmäktige Blad 17 Kf 119 Dnr 252/ Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Från Richard Johansson, fp, har den 22 oktober 2009 inkommit begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Göran Edlund, fp, föreslår Agnetha Olsén, fp, som ny ersättare i tekniska nämnden. Agnetha Olsén, fp, väljs till ny ersättare i tekniska nämnden. Tekniska nämnden Lönekontoret

19 Kommunfullmäktige Blad Dnr 256/ Interpellation till socialnämndens ordförande om ensamkommande barn Från Mats Öhgren, m, Anette Gerhardsson, fp, Jonas Stenzelius, kd, Sven Nilsson, mp, och Kerstin Rosenqvist, c, har inkommit en interpellation till socialnämndens ordförande gällande ensamkommande flyktingbarn. Interpellanterna frågar om socialnämndens ordförande tänker ta initiativ till att Arboga kommun och dess socialnämnd sluter avtal med Migrationsverket om mottagande av åtminstone ett par stycken ensamkomna flyktingbarn. Interpellationen får ställas och ska besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Kommunfullmäktige Socialnämndens ordförande+handlingar

20 Kommunfullmäktige Blad 19 Kf 121 Dnr 264/ Medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entréer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från Kurt Paulsson har inkommit medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entréer till elljusspåret vid Ekbacksbadet. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

21 Kommunfullmäktige Blad 20 Kf 122 Dnr 267/ Motion angående tillgänglighet i Arboga kommun Från Anette Gerhardsson, fp, har den 9 november 2009 inkommit en motion angående tillgänglighet i Arboga kommun. Motionären yrkar att Arboga kommun köper in en portabel hörslinga snarast möjligt samt att den portabla hörslingan sedan kostnadsfritt ska lånas ut till föreningar aktiva i Arboga kommun om och när behov finns. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer