Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda"

Transkript

1 Dokumentnamn Sida 1(15) Från Datum D-nr V E.ON Vind Sverige AB Författare Camilla Rasmusson BILAGA 12 Tillhörande Tillståndsansökan Jonsbo Vindkraftpark från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda n beskriver genomfört samråd med myndigheter, organisationer, föreningar, enskilda berörda och allmänheten för vindkraftprojekt Jonsbo i Hylte kommun. n ingår i tillståndsansökan för projektet. E.ON Vind avser att söka tillstånd för 8-10 vindkraftverk. Under våren 2010 genomfördes ett samråd för ett alternativ med 10 verk. På grund av de synpunkter som framkom har E.ON Vind därefter projekterat ett annat alternativ med 8 verk, som samtliga ligger inom det område som pekats ut i Hylte kommuns vindkraftplan (VKP11). Inledning Följande samrådsaktiviteter har hållits i projektet, tabell 1. Tabell 1 Samrådsaktiviteter Samråd Datum Minnesanteckningar Underlag Sändlista Närvarolista Synpunkter och protokoll Myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Hallands län och Hylte kommun Bilaga I Kallelse till samråd (brev) Bilaga B Bilaga C Kallelse till samråd (annons) Bilaga C Bilaga D Samrådsmöte med enskilda Samrådsmöte med kommun, myndigheter och organisationer Kompletterande skriftligt samråd Angående alternativ med 8 verk Bilaga A1och A Bilaga E Bilaga C Bilaga A1 och A Bilaga H Bilaga A1+A Bilaga F Bilaga G - Bilaga G

2 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 2 (15) Myndighetssamråd, Länsstyrelsen i Hallands län E.ON Vind hade ett myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Hallands län samt Hylte kommun den 30 mars Se bilaga I för minnesanteckningar. Länsstyrelsen informerade om förfarandet vid en samrådsprocess samt vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan bör innehålla. Därutöver har underhandskontakter tagits med länsstyrelsen och kommunen angående projektets fortskridande. Hylte kommun Jonsboprojektet planeras delvis inom ett område som pekas ut som ett prioriterat område för vindkraft i Hylte kommuns Vindkraftsplan (Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001) som antogs i oktober Hylte kommun deltog på myndighetssamrådet den 30 mars Samrådsmöte för vindkraftprojekt Jonsbo, kl i Brännö Folkets Park, Den 5 maj skickade E.ON Vind ut brev med inbjudan till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken den 27 maj 2010 i Brännö Folkets Park. Sammanlagt skickades det ut 112 brev till enskilda berörda och 37 brev till berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Se bilaga A. Sakägarförteckning upprättades utifrån ett avstånd om 1500 m från varje vindkraftverk. I förteckningen ingick inte namn på delägare till samfälligheter, varför dessa enbart kallades genom annonsering i lokala dagstidningar. Till inbjudan bilades en kortfattad projektbeskrivning som översiktligt beskrev projektets utformning och miljöpåverkan, se bilaga B. Utförligare samrådsunderlag fanns tillgängligt på E.ON Vinds hemsida, och gick även att beställa av E.ON Vind, se bilaga C. Den 22 maj 2010 infördes en annons i Göteborgsposten, Hallandsposten samt Hallands Nyheter, där även allmänheten bjöds in till mötet. Se bilaga D. Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt för allmänheten på E.ONs hemsida under Vindkraftprojekt. Minnesanteckningar har sammanställts, se bilaga E. Till mötet kom totalt ca 100 personer. Deltagarna ombads att skriva upp sig på en deltagarlista. Flertalet valde dock att inte göra så. I bilaga F redovisas de personer som skrev upp sig. I bilaga G redovisas samtliga yttranden som inkommit under samrådsprocessen. Kompletterande skriftligt samråd, Den 8 september skickade E.ON Vind ut ett kompletterande samrådsunderlag som redovisade en alternativ utformning av vindkraftparken med 8 verk i stället för 10. Se bilaga H. De svar och synpunkter som inkom redovisas tillsammans med de synpunkter som inkom i samband med samrådet i maj, se bilaga G.

3 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 3 (15) Synpunkter från myndigheter, kommuner, organisationer och företag Försvarsmakten har inget att erinra angående uppförandet av 10 vindkraftverk. Transportstyrelsen har inte lämnat några synpunkter. Luftfartsverket har inte funnit att det innebär någon påverkan på Halmstads flygplats CNSutrustning (CNS Communication, Navigation, Surveillance) eller på hindersbegränsande områden. LFV/ANS har som sakägare av ANS Infrastrukturutrustning avseende CNS inget att invända mot beskriven etablering. Boverket har inte lämnat några synpunkter. E.ON Elnät har inga anläggningar i närheten av den planerade vindkraftsparken enligt mottagna handlingar. Förutsatt att exploatören följer den planerade placeringen av verken har E.ON Elnät inget att erinra mot uppförandet av en vindkraftspark. Kommentar: Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med E.ON Elnät för att planera elanslutningen. Energimyndigheten har inga specifika synpunkter att tillföra projektet. De skriver att det är av betydande värde att vindkraftparken projekteras inom område som kommunen angett som lämpligt för vindkraft. Kommentar: Samrådet har omfattat två alternativ varav det ena till största delen och det andra ligger helt inom ett område som kommunen pekat ut som lämpligt för vindkraft. Fiskeriverket avstår från att yttra sig i ärendet på nuvarande stadium av planeringen, eftersom de anser att det inte framgår att anläggningen förväntas få betydande inverkan på det allmänna fiskeintresset. Hallands ornitologiska förening har inte lämnat några synpunkter. Jordbruksverket skriver att den geografiska placeringen av vindkraftverk alltid bör göras med hänsyn till pågående och planerad verksamhet i området och i samråd med länsstyrelsen. I övrigt har Jordbruksverket inga synpunkter i ärendet. Kommentar: Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Hallands län.

4 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 4 (15) LRF Halland lämnar följande synpunkter: 1. Ledningar skall byggas med markkabel för att minimera intrånget, även för överföring av el från parken till det yttre elnätet 2. Vindkraftsverk skall inte ställas störande nära fastighetsgräns utan att det ges möjlighet att få del av ersättning från vindfångstområdet 3. Det skall ske kontakter med markägarna i hela området för en vindkraftspark, inte endast de fastigheter det skall uppföras vindkraftverk på. 4. Det bör vara ett rimligt avstånd till de fastigheter som inte är med i projektet, minst vindkraftverkens totalhöjd. Kommentar: 1. Ledningar kommer förmodligen att byggas med markkabel. 2-3.Kontakter har tagits med samtliga markägare i närområdet. 4. Samtliga så närliggande fastigheter har erbjudits att vara med i projektet. Naturskyddsföreningen Hylte har en positiv syn på vindkraft men anser att det är viktigt att verken byggs där konflikterna är så små som möjligt, vilket de inte tycker att E.ON lyckats med i sitt förslag. De kräver att de verk som ligger utanför det område som Hylte kommun pekat ut tas bort. Vidare anser de att det är viktigt med delaktighet för markägare och övriga kringboende. Kommentar: E.ON Vind har efter synpunkter som framförts under samrådet tagit fram ett alternativt förslag på utformning där samtliga verk ligger inom det utpekade området. Kontakter har tagits med samtliga markägare i närområdet. Naturvårdsverket hänvisar till sin hemsida avseende vilken miljöpåverkan som ska beaktas. I övrigt har de inga synpunkter utan hänvisar till Länsstyrelsen i Hallands län som primärt tillvaratar statens intresse i ett ärende som detta. Kommentar: E.ON Vind kommer att redovisa miljöpåverkan i MKB:n. En samrådsredogörelse (detta dokument) biläggs MKB:n i samband med att miljötillstånd söks. Post- och telestyrelsen rekommenderar att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de teleoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Kommentar: Samråd har genomförts med berörda teleoperatörer. Riksantikvarieämbetet rekommenderar ett tidigt samråd med länsstyrelsen angående eventuella förekomster av fornlämningar och andra kulturlämningar inom exploateringsområdet samt om behov finns av arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 Kulturminneslagen (KML). Eventuella

5 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 5 (15) fornlämningar ska redovisas i MKB:n i samband med att natur- och kulturmiljön som helhet beskrivs och bedöms. Kommentar: E.ON Vind kommer att belysa påverkan på landskapet och landskapets kulturhistoriska värden i MKB:n. Skogsstyrelsen yttrar sig inte i ärendet utan avvaktar kommande samråd antingen direkt med dem eller med länsstyrelsen. Kommentar: E.ON Vind kommer att tillämpa försiktighetsprincipen såväl under slutavverkning som under bygget. Eventuella avverkningar kommer att anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan de påbörjas. Sveriges geologiska undersökning (SGU) saknar uppgift i samrådsunderlaget om hur fundamenten till vindkraftverken ska omhändertas vid avveckling. Vidare är det SGU:s uppfattning att lokalisering av vindkraftverk ska göras så att kontakt med grundvattentillgångar av betydelse för dricksvattenförsörjning undviks samt att skyddsåtgärder vidtas så att minimering av risker för förorening av grundvatten säkerställs. Kommentar: I MKB:n och ansökan om miljötillstånd kommer det närmare att beskrivas hur fundamenten ska omhändertas vid avveckling samt att grundläggningsarbetena inte kommer att påverka eventuellt förekommande grundvattentillgångar och vidare förslag till lämpliga skyddsåtgärder för att minimera risk för utsläpp i naturen. Svenska Kraftnät har inga anläggningar i närheten av den planerade anläggningen och har därmed inga synpunkter i ärendet. De vill dock påminna om de driftsäkerhetstekniska krav som omfattar vindkraftverk och vindkraftsparker större än 1,5 MW i föreskriften SvKFS 2005:2. Kommentar: E.ON Vind kommer att beakta föreskrift SvKFS 2005:2. Trafikverket har inget att erinra mot etableringen men vill påpeka vikten av att transporterna till området måste kunna ske på ett säkert sätt. Det kan bli nödvändigt att upprätta ett avtal mellan exploatören och Trafikverket som reglerar nödvändiga åtgärder på det allmänna vägnätet och hur detta ska finansieras. De förutsätter även att samråd sker med berörd flygplats. Kommentar: I det vägförslag som har tagit fram har hänsyn tagits till säkerheten. Trafikverket kommer att kontaktas i detaljprojekteringsskedet av vägarna. Samråd har skett med Halmstad City Airport. Telenor har inga invändningar. Tele2 har inte lämnat några synpunkter. TeliaSonera har inget att erinra.

6 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 6 (15) Teracom har inget att erinra. Tre har inte lämnat några synpunkter. 3GIS har inga invändningar.

7 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 7 (15) Synpunkter från övriga föreningar och enskilda Anders och Elisabeth Svensson - Kinnareds Berg 1:7, 1:8 skriver att deras fastighet skulle drabbas negativt med avseende på boende och miljö och fastighetsvärde om projektet blir av. Kommentar: Avstånd till bostäder, ljud- och skuggpåverkan, nya fotomontage redovisas i MKB:n. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Asbjørn Torp och Gunvor Bjerre - Bohult 202 menar att de kommer att bli störda av buller och skuggor från de 185 m höga verken, samt att deras fastighet kommer att förlora i värde. Om projektet förverkligas hoppas de att de två närmaste verken, JON07 och JON08, åtminstone flyttas längre västerut, samt att verken inte blir så höga som 185 m. Vidare befarar de att de mindre grusvägarna i området kommer att breddas och asfalteras vilket kommer att medföra mer trafik och innebära fara för deras barnbarn. Slutligen ber de att transporterna sker från Kinnaredsvägen mot Drängsered vid Kinnareds kyrka. Angående alternativet med 8 verk anser de fortfarande att avståndet till närmaste hus, ca 600 m, är alltför kort även om det är positivt att samtliga verk nu ligger inom det utpekade området. De saknar en redovisning av tillfartsvägar och efterlyser ett nytt samrådsmöte. Kommentar: Bullerberäkning genomförs enligt vedertagen praxis. Ljud- och skuggpåverkan redovisas i MKB:n. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Vindkraftverken kommer maximalt att bli 150 m höga. De vägar som behöver breddas kommer inte att asfalteras. I det vägförslag som har tagits fram sker transporterna söderifrån från Björsjö, d.v.s. inte i närheten av Bohult. Förslag på utformning av tillfartsvägar redovisas i MKB:n. Fler informationsmöten kan komma att hållas

8 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 8 (15) Bente Maigaard och Benny Danekov - Tovared 1:16 skriver att de inte fått något samrådsunderlag från E.ON utan fått informationen från sina grannar. De framför vidare att JON05, 6, 7, 8 och 10 är placerade utanför VKP11. Angående fotomontagen skriver de att JON10 är felplacerat, samt att den 5000 m 2 trädfria zon som ska röjas i anslutning till varje verk borde framgå av fotomontagen. De skriver att gränsen 35 db ska gälla för friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud och att deras hus, som är ett fritidshus, ligger på gränsen till 40 db-linjen. De har fått information från föreningen Danska torpare att de flesta av de ljudberäkningar man utarbetar för vindkraftprojekt är felaktiga. Vidare skriver de att området är bergigt med höjdskillnader på uppemot 80 meter, vilket gör att vindhastigheterna mellan berg och dal skiljer sig mycket vilket innebär att vindkraftverken kommer att höras tydligare. De kommer att begära kontrollberäkningar. De kräver att E.ON Vind offentliggör de planerade tillfartsvägarna snabbast möjligt. Slutligen kommer de att begära ersättning för sänkt fastighetsvärde. Angående alternativet med 8 verk så tycker de att det saknas redovisning av avstånd till samtliga bostäder, ljud- och skuggpåverkan, för samtliga bostäder, fotomontage för 8-verks alternativet samt utformning av tillfartsvägar. De skriver att JON02 och JON10 är placerade precis på gränsen till det utpekade området och de ställer sig tveksamma till att kranmonteringsytor och fundament kommer att hamna inom området. De saknar beräkning av strålning. Slutligen anser de att det finns behov av ett nytt samrådsmöte. Kommentar: Det stämmer att JON10 hamnat fel i fotopunkt 11 från Tovared. Detta kommer att redigeras och ett korrekt fotomontage kommer att bifogas MKB:n. Det är inte möjligt att i fotomontaget visa hur de trädfria zonerna kommer att se ut. De skulle förmodligen inte heller synas från fotopunkterna. Bullerberäkning genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Beräkningen är gjord för vindhastigheten 8 m/s, som är den vindhastighet då verken hörs mest. Beräkningar görs med antagandet att det blåser från alla riktningar samtidigt. Detta medför att alla verk hörs som mest samtidigt, vilket i praktiken inte är fallet. Frågan om 35-dBbegränsning tas upp i MKB:n. Ett kontrollprogram kommer att tas fram och ljudmätningar kommer att göras efter det att parken tagits i drift. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i I MKB:n beskrivs skadeförebyggande åtgärder för elektromagnetiska fält. Fler informationsmöten kan komma att hållas

9 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 9 (15) Carin och Olav Gresserth - Kinnareds Berg 106 vill ha en konsekvensutredning gällande buller och att ny teknik används. De framför bland annat att db(c) bör användas, att bullret förekommer kontinuerligt dygnet runt, samt att man ska ta hänsyn till förändringar i luftströmningarna på olika höjder under dag och natt. De skriver vidare at vindkraftverk kan orsaka hälsorisker i form av stress, depressioner, tinnitus m.m. De kommer heller inte att kunna sitta ute på kvällarna eller motionera som vanligt. De oroar sig för djurlivet, bland annat hundar som har en bättre hörsel och kan uppfatta lågfrekventa ljud, samt fladdermöss. Även hackspett och rovfågel befarar de kan skadas eller drivas bort. De önskar att avståndet till deras hus, 700 m, ska ökas. Angående alternativet med 8 verk oroar de sig fortfarande över buller, samt påverkan på fågellivet. Kommentar: Bullerberäkningen kommer att redovisas enligt vedertagen praxis. A" och "C" talar om vilket filter som används vid en ljudmätning. När "C"-filter används fångas det lågfrekventa ljudet upp bättre än med "A"-filter. I Sverige och på de flesta håll i världen används den A-vägda ljudnivån vid undersökningar av ljudeffekter. Därför är många riktvärden satta som db(a)-värden. För utomhusmiljöer finns inga riktvärden satta för C-vägda ljudnivåer och därför mäts inte heller dessa. Enligt bullerkonsulten ÅF-Ingemansson är infraljud inget problem vid planerade parker med mindre än 100 vindkraftverk, om samtidigt riktvärdet 40 db(a) utomhus inte överskrids. Därmed förekommer inte heller risk för åkommor som skulle kunna orsakas av lågfrekvent ljud. Avstånd till bostäder, ljud- och skuggpåverkan, nya fotomontage redovisas i MKB:n. I denna beskrivs även skadeförebyggande åtgärder för elektromagnetiska fält. Påverkan på djur- och fågellivet kommer att utredas i MKB:n. Carl och Katja Larsson Kollabo 1:7 anser att fotomontagen är felaktiga. De vill se ett fotomontage från sin fastighet. Deras utsikt från altanen kommer att förstöras. De kommer att kräva ersättning. De påpekar att flera av verken är placerade inom ett fredat område och att bullerberäkningarna borde redovisas med db(c). De menar att det är lögn att de inte finns något av riksintresse i området, då det finns minst 24 st fornlämningar i området (vilka de bifogat en lista över). Slutligen oroar de sig över djurlivet; älg, rådjur, vildsvin, skogsmård, iller, mink, lodjur, svensk skogshare samt fridlysta fågelarter; backsvala, ormvråkar, häger, duvhökar etc. Även kungsörn och fiskgjuse har siktats i området. Katja lider av epilepsi och refererar till rapporter som anger att vindkraftverk kan utlösa epilepsi.

10 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 10 (15) Angående alternativet med 8 verk har frågor angående för vilken märkeffekt och i vilka vindhastigheter som ljudberäkningen gjorts. De undrar vad som händer om 40 db överstigs vid deras bostad. De efterfrågar ett fotomontage från Kollabo 1:7. Kommentar: Kompletterande fotomontage kommer att redovisas i MKB:n Samrådet har omfattat två alternativ varav det ena till största delen och det andra ligger helt inom ett område som kommunen pekat ut som lämpligt för vindkraft. Bullerberäkningen kommer att redovisas enligt vedertagen praxis. A" och "C" talar om vilket filter som används vid en ljudmätning. När "C"-filter används fångas det lågfrekventa ljudet upp bättre än med "A"-filter. I Sverige och på de flesta håll i världen används den A-vägda ljudnivån vid undersökningar av ljudeffekter. Därför är många riktvärden satta som db(a)-värden. För utomhusmiljöer finns inga riktvärden satta för C-vägda ljudnivåer och därför mäts inte heller dessa. Enligt bullerkonsulten ÅF-Ingemansson är infraljud inget problem vid planerade parker med mindre än 100 vindkraftverk, om samtidigt riktvärdet 40 db(a) utomhus inte överskrids. Därmed förekommer inte heller risk för åkommor som skulle kunna orsakas av lågfrekvent ljud. En kulturhistorisk inventering kommer att göras för att inventera de fornlämningar som finns registrerade inom området samt leta efter nya. Påverkan på djur- och fågellivet kommer att redovisas i MKB:n, likaså eventuell påverkan på epileptiker. Källjudet för verken ligger på mellan 102 och 105 db(a). Beräkningen är gjord för vindhastigheten 8 m/s, som är den vindhastighet då verken hörs mest. Vidare är den gjord med antagandet att det blåser från alla riktningar samtidigt. Detta medför att alla verk hörs som mest samtidigt, vilket i praktiken inte är fallet. Om ljudet skulle överstiga 40 db så är verksamhetsutövare skyldig att åtgärda detta genom att reducera ljudet från verken. Detta regleras av miljötillståndet och det är ett brott att bryta mot det. Christine och Ian Brooks Rumley - Kyrkebol 101 tycker inte att det är lämpligt med vindkraft i det planerade området. Det förstör landskapsbilden och ljudet kommer att störa dem. Dessutom menar de att djuren kommer att skrämmas och att fastighetsvärdena kommer att sjunka. Angående alternativet med 8 verk anser de att denna utformning är mycket bättre. Kommentar: Påverkan på landskapsbilden samt djur- och fågellivet kommer att utredas i MKB:n. Bullerberäkningen utförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Claes-Göran Östlund - Åmot 1:133 tar bestämt avstånd från den planerade parken. Naturen, djurlivet och möjligheten till tystnad är viktigt för honom. Han befarar att den inflyttning som behövs för att samhället ska kunna utvecklas och företagen få arbetskraft, skulle påverkas negativt.

11 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 11 (15) Kommentar: Påverkan på landskapsbilden samt djur- och fågellivet kommer att utredas i MKB:n. Det är omöjligt att svara på eller utreda hur inflyttningen skulle påverkas av en vindkraftpark, d.v.s. om den påverkas positivt eller negativt. Dag Svensson - Kinnareds Berg 301 anser att projektet bör avslutas eftersom det strider mot Hylte kommuns vindkraftplan. Han framför följande synpunkter: Vissa stenbroar i området klarar inte tyngden från transporterna. Hur påverkas vägstenar och stenmurar? Det kan inte vara rimligt att torrlägga de våtmarker som finns i området. Buller vid bostäder bör vara max 35 db. Beräkningen visar inte buller vid olika vindhastigheter, vädertyper eller höjdskillnader I tillståndsansökan bör det redovisas vilka fastigheter som har bostadshus i vindskyddade lägen Samrådsmötet brast på flera punkter, bl a att namnet Jonsbo var missledande, öppet hus var olämpligt, inga sittplatser fanns. Angående alternativet med 8 verk anser han att förslaget strider i ännu högre grad mot vindkraftplanen, eftersom verken hamnar närmare Hallandsleden. JON09 ligger endast m från bostäder i Berg i sydvästlig riktning och JON10 mindre än 1000 m från bostäder i väster. Han anser att fotomontagen inte stämmer Kommentar: E.ON Vind kommer att samråda med länsstyrelsen angående vägstenar och stenmurar. Inga våtmarker kommer att torrläggas. Bullerberäkningen utförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Beräkningen är gjord för vindhastigheten 8 m/s, som är den vindhastighet då verken hörs mest. Vidare är den gjord med antagandet att det blåser från alla riktningar samtidigt. Detta medför att alla verk hörs som mest samtidigt, vilket ju i praktiken inte är fallet. Påverkan på Hallandsleden beskrivs i MKB:n. Kompletterande fotomontage redovisas i MKB:n. Korrekta avståndsangivelser redovisas i MKB:n. Evy Johansson - Björsjö 1:3 tycker att det planerade området ligger för nära Hallandsleden. Hon påpekar att det finns gamla vägstenar och stenbroar som måste bevaras och skyddas. Hon har planer på att bygga en västkuststuga och driva ett Bed & Breakfast på sin fastighet, samt biskötsel i form av fårhållning, höns m.m. Angående alternativet med 8 verk anser hon att tillräcklig hänsyn fortfarande inte har tagits till Hallandsleden, som både utsätts för skuggor och buller. Kommentar: Påverkan på Hallandsleden beskrivs i MKB:n. E.ON Vind kommer att samråda med länsstyrelsen angående vägstenar och stenmurar.

12 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 12 (15) Inga Bak och Asger Balvig anser att projektet bör skrotas. De tycker inte att det är seriöst att 5 verk placerats utanför kommunens vindkraftområde. Vidare anser de att ljudet från vindkraftverken bör vara högst 35 db. De menar att man inte tagit hänsyn till lågfrekvent buller eller väderfenomenet inversion. Kommentar: I alternativ 1 är fyra verk utanför vindkraftsområdet medan i alternativ 2 är samtliga verk inom vindkraftsområdet. Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Enligt bullerkonsulten ÅF-Ingemansson är infraljud inget problem vid planerade parker med mindre än 100 vindkraftverk, om samtidigt riktvärdet 40 db(a) utomhus inte överskrids. Frågan om 35-dB-begränsning tas upp i MKBn. E.ON Vind kommer att ta hänsyn till de begränsningar som projektet åläggs att innehålla. Leif Petersen och Bente Poulsen - Kyrkebol 103 ifrågasätter om vitt är en lämplig färg på vindkraftverk eftersom färgen vit reflekterar solens ljus som mest. De anser att JON10 bör flyttas längre från kringliggande hus. De skriver att ingen kommer att kunna koppla av i området om vindkraftparken byggs. Kommentar: Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade. Bullerberäkningen kommer att redovisas enligt vedertagen praxis. Avstånd till bostäder, ljudoch skuggpåverkan redovisas i MKB:n. Linda Dall ser risk för att hennes hus blir osäljbart, att hennes hälsa (tinnitus) kommer att påverkas negativt samt att lugnet och friden, havsörnar och annat djurliv påverkas negativt. Kommentar: Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Avstånd till bostäder, ljud- och skuggpåverkan samt eventuella hälsoeffekter redovisas i MKB:n. Påverkan på landskapsbilden samt djur- och fågellivet kommer att redovisas i MKB:n. Paul och Else-Marie Bondesson - Kyrkebol 1 15 oroas över att vindkraftprojektet har betydande miljöpåverkan. De anser att avståndet till bostäder bör vara minst 1000 m. De tycker att samrådsmötet borde ha utformats som ett möte med ett bestämt klockslag och agenda och inte som ett Öppet Hus. Kommentar: E.ON Vind anser att Öppet Hus kan vara ett lämpligt sett att arrangera samrådsmöten, då det då är lättare för alla att komma till tals och ställa frågor och man kan välja en tid som passar var och en under kvällen. Detta kan det förstås råda delade meningar om.

13 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 13 (15) Peter och Marita Seibert skriver på tyska och engelska och framför klagomål på att det mesta av det material de fått från E.ON har varit på svenska. De befarar att deras fastighetsvärde kommer att minska och vill ha kompensation för detta av E.ON. Kommentar: E.ON Vind har varit i kontakt med paret Seibert och på tyska förklarat materialet och besvarat frågor. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Raymond Cailloux - Kinnareds-Bohult 203 protesterar mot vindkraftparken. Han skriver att några av verken är placerade inom det fredade området. De två närmaste verken ligger ca 800 m från hans fastighet. Buller och skuggor kommer att vara mycket störande. Anläggningsarbetena kommer att medföra stora ingrepp i naturen, likaså byggnation av vägar. Han skriver att fastighetsvärdet kommer att minska betydligt. Kommentar: I alternativ 1 är tre verk placerade i fredat område medan i alternativ 2 är samtliga verk inom vindkraftsområdet. Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Förslag på utformning av tillfartsvägar redovisas i MKB:n. De vägar som behöver breddas kommer inte att asfalteras. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sören Carlson och Catharina Bernström Carlson - Kinnared 18:15, 18:7 är orolig för avflyttning från bygden, vilket kommer att påverka hans verksamhet negativt (bilverkstad) samt att det kommer att bli färre turister. Han vill inte heller ha buller, skuggor eller ljus från verken. Kommentar: Det är omöjligt att svara på eller utreda hur inflyttning, avflyttning eller turism skulle påverkas av en vindkraftpark, om den påverkas positivt eller negativt. Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis. Avstånd till bostäder, ljud- och skuggpåverkan redovisas i MKB:n. Thomas och Maria Larsson - Kollabo 106 ifrågasätter de bullerberäkningar som gjorts och om de avser maxvärden. Beroende på vilket håll vindriktningarna borde påverkan bli annorlunda. De menar att bullernivåerna kommer att öka när vingarna smutsas ned och åldras. Eftersom det är så extremt tyst i området idag bör 35 db gälla enligt miljöbalken.

14 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 14 (15) De oroar sig över lågfrekvent ljud som kan medföra huvudvärk, tinnitus och epilepsi. De framför att generatorerna från vindkraftverken är livsfarliga eftersom magnetfälten ökar risken för lungcancer. De påpekar vidare att området vid Ry är riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel och att det inte är rimligt att verksamhet med betydande påverkan tillåts i ett sådant område. Slutligen framför de att deras möjlighet som segelflygare att flyga in över bygden försvinner. Angående alternativet med 8 verk skriver de att deras åsikter ovan kvarstår. Kommentar: Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Beräkningen är gjord för vindhastigheten 8 m/s, som är den vindhastighet då verken hörs mest. Vidare är den gjord med antagandet att det blåser från alla riktningar samtidigt. Detta medför att alla verk hörs som mest samtidigt, vilket i praktiken inte är fallet. Frågan om 35 db-begränsning tas upp i MKBn. Enligt bullerkonsulten ÅF-Ingemansson är infraljud inget problem vid planerade parker med mindre än 100 vindkraftverk, om samtidigt riktvärdet 40 db(a) utomhus inte överskrids. Ljudpåverkan samt eventuell påverkan på epileptiker redovisas i MKB:n. I denna beskrivs även skadeförebyggande åtgärder för elektromagnetiska fält och övriga eventuella hälsoeffekter. Enligt E.ON Vind:s kännedom finns det inga vetenskapliga studier som skulle påvisa att det finns något samband mellan vindkraft och lungcancer. En kulturhistorisk inventering kommer att göras för att inventera de fornlämningar som finns registrerade inom området samt leta efter ännu ej kända lämningar. Thomas, Anette, Tilda och Axel Berggren - Tovared 1:19 skriver att tre av verken är placerade inom VKF2, som är fredat från vindkraft och att endast fyra av verken ligger inom VKP11. De efterfrågar indata och tydligare kartor till ljud- och skuggberäkningarna. De vill också se motsvarande bullerberäkningar för fler olika vindhastigheter samt att hänsyn tas till de stora höjdskillnaderna inom området. De anser att området är att betrakta som ett tyst område och att det därför bör vara 35 db-begränsning av ljudet från vindkraftverken. En ytterligare anledning de anger är att många av husen är vindskyddade. De tycker att fotomontage inte stämmer och att det saknas kommentarer om vindkraftverkens säkerhet. De tycker att annonseringen inför samrådsmötet varit bristfällig. Tre av verken ligger inom det fredade området, och flera verk ligger närmare än de 1000 m som förespråkas då verk placeras väst eller sydväst i vindkraftplanen. Påverkan på landskapsbilden bör även beskrivas i gryning/skymning. Angående alternativet med 8 verk anser de att materialet är knapphändigt. De saknar information om dragning av tillfartsvägar och elkablar. De tycker att avståndet till bostäder är för kort. De anser att det behövs ett nytt samrådsmöte. Kommentar: Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. Beräkningen är gjord för vindhastigheten 8 m/s, som är den vindhastighet då verken hörs mest. Vidare är den gjord med antagandet att det blåser från alla riktningar samtidigt.

15 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 15 (15) Detta medför att alla verk hörs som mest samtidigt, vilket i praktiken inte är fallet. Frågan om 35-dB-begränsning tas upp i MKBn. Kompletterande fotomontage redovisas i MKB:n. I alternativ 1 är fyra verk utanför vindkraftsområdet medan i alternativ 2 är samtliga verk inom vindkraftsområdet. Påverkan på landskapsbilden och säkerhetsaspekter kommer att beskrivas i MKB:n. Alternativet med 8 verk kommer att beskrivas i MKB:n. Fler informationsmöten kan komma att hållas Tony och Christina Persson - Björsjö 1:8 skriver att mycket av naturens flora och djur kommer att försvinna på grund av vindkraftverken. Ugglor, glador, lodjur och känsliga fåglar som hackspett finns i området och är känsliga för förändringar. Ingen kommer att vilja utnyttja Hallandsleden. De tror att folk kommer att lämna bygden och att ingen vill flytta dit. Kommentar: Påverkan på landskapsbilden samt djur- och fågellivet kommer att redovisas i MKB:n. Påverkan på Hallandsleden beskrivs i MKB:n. Det är omöjligt att svara på eller utreda hur inflyttning och avflyttning skulle påverkas av en vindkraftpark, om den påverkas positivt eller negativt Ulla Ekstrand skriver att flockar av tranor, svanar och gäss flyger över området. Hon oroar sig för vad som kommer att hända med utsikten och hur ljud och skuggor kommer att påverka. Hon frågar vad som kommer att hända med fastighetsvärdet. Kommentar: Ljud- och skuggpåverkan redovisas i MKB:n Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Ulla-Britt och Olof Andersson Maås 1:8, 1:9 påpekar att området besöks av många naturintresserade människor som följer Hallandsleden, och ifrågasätter om det kommer att vara så när vindkraftverken satts upp. Kommentar: Påverkan på landskapsbilden, Hallandsleden, djur- och fågellivet kommer att beskrivas i MKB:n. Det är omöjligt att svara på eller utreda hur turismen skulle påverkas av en vindkraftpark, om den påverkas positivt eller negativt

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Samrådsredogörelse 20-0-4 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under augusti 200 till oktober 20 efter

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vindkraft vid Högabjär

Vindkraft vid Högabjär Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09.

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09. Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo Samrådsunderlag 2012-01-09 Dnr V1201-01 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vindkraft...

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fem vindkraftverk samt sju teknikbyggnader

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fem vindkraftverk samt sju teknikbyggnader 15(21) Mob 161 2010/1535 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fem vindkraftverk samt sju teknikbyggnader Fastighet: Staverhult 1:14 och Balkarp 3:7 Sökande: Kontrollansvarig: XXX XXX Beslut avslår ansökan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING Diarienummer 20/10-212 VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 25 OKTOBER 2010 88

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län Samrådsredogörelse 2009-11-25 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under oktober-november

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun Bilaga C8B Statkraft Södra Vindkraft AB UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV PLATS Länsstyrelsen Kalmar DATUM TID 13-16 NÄRVARANDE Mikael Nilsson (MN) Länsstyrelsen i Kalmar län Lars Engström Länsstyrelsen

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-06 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer