Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter"

Transkript

1 Folkhälsoenheten Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete med fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter Inledning Landstinget Kronoberg antog 2006 det senaste handlingsprogrammet för arbetet med sexuell hälsa i Kronobergs län. Programmet löpte under en femårsperiod och våren 2010 påbörjades en revidering. Med stöd av medel från Socialstyrelsen anordnades en tvådagars LFAworkshop 1, till vilken aktörer från både landsting, kommun och frivilligorganisationer i länet var inbjudna. Arbetet leddes av processledare Kari Örtengren från Project Design AB Stockholm och mynnade ut i en gedigen projektrapport. För att hantera och bearbeta det som framkommit från workshopen sattes en arbetsgrupp samman. Ett utkast av ett nytt handlingsprogram presenterades under Dokumentet gick då vidare för kommentarer till den referensgrupp som kopplats till arbetet. För ytterligare information om gruppernas sammansättning se bilaga 1. Därefter gavs verksamhetschefer och centrumchefer i berörda verksamheter möjlighet att ge synpunkter på programmet. Föreliggande dokument är ett handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på HIV/STI och oönskade graviditeter, för perioden LFA är en förkortning av Logical Framwork Approach vilket är en metod för design, övervakning och utvärdering av projekt.

2 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Bakgrund Sexuell hälsa är ett brett begrepp som inrymmer såväl frånvaro från sjukdomar och sexuellt våld som vällust och respekt. Något som världshälsoorganisationen WHOs definition av sexuell hälsa också fastslår: Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt, och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, det är inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer, liksom till möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. 2 Av den nationella folkhälsopolitikens elva målområden är det två som direkt berör sexuell och reproduktiv hälsa. Detta är områden som även är prioriterade i Landstinget Kronobergs folkhälsopolitiska program. Målområde 7 Skydd mot smittspridning. Målområde 8 Sexualitet och reproduktiv hälsa. 3 Förekomsten av sexuellt överförbara infektioner är ett folkhälsoproblem. Enligt FN lever idag omkring 33 miljoner människor i världen med HIV 4 och ca 5300 i Sverige. 5 I Kronobergs län lever idag omkring 70 personer med HIV och majoriteten av dessa har smittats före ankomsten till Sverige. 6 Antalet smittade i världen ökar för varje dag som går. Aktiva insatser behövs därför mot spridningen av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) på såväl global och nationell som regional och lokal nivå. Sedan 2005 finns en samlad nationell strategi för arbetet med HIV/STI. Det övergripande målet i strategin är: "Begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 7 För att uppnå detta mål innehåller strategin följande tre delmål: Antalet nyupptäckta fall av HIV-infektion där smittöverföringen skett i Sverige ska halveras till år WHO Egen översättning från engelska. 3 Folkhälsoinstitutet UNAIDS Smittskyddsinstitutet 2011a. 6 Landstinget Kronoberg, Smittskyddsenheten Socialdepartementet 2005.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (20) HIV-infektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistas i högendemiska områden inom sex månader. Kunskapen om HIV/AIDS och hur det är att leva med sjukdomen ska förbättras i offentlig verksamhet, arbetslivet och samhället i stort. 8 I strategin lyfts en rad riskutsatta grupper fram såsom; män som har sex med män, personer med injektionsmissbruk, ungdomar och unga vuxna, personer med utländsk bakgrund, utlandsresenärer, gravida kvinnor och personer som är utsatta för prostitution. 9 En av de vanligast förekommande STI i Sverige är klamydia. Då klamydia inte är en rapporteringspliktig infektion i många länder är statistiken bristfällig på global nivå. De fall som faktiskt rapporteras har dock visat sig öka under de senaste tio åren. Denna ökning har också gjort sig synlig i Sverige och under 2010 rapporterades klamydiafall nationellt varav ca 500 fall var i Kronobergs län. 10 Socialstyrelsen skriver i sin handlingsplan för klamydiaprevention att ungdomar och unga vuxna står för 85 % av alla rapporterade klamydiainfektioner. Infektionen anses därför utgöra en generaliserad epidemi i gruppen. 11 Handlingsplanen har tre mål för det preventiva arbetet med klamydia: År 2014 ska andelen ungdomar och unga vuxna (15-29 år) som uppger att dom alltid använder kondom med en ny eller tillfällig partner väsentligen har ökat. År 2014 ska självinsikten och förståelsen för vilka konsekvenser oskyddat sex kan innebära väsentligen ha ökat inom målgruppen ungdomar och unga vuxna. År 2014 ska A) andelen ungdomar och unga vuxna som vet när man bör testa sig för klamydia ha ökat och B) ungdomar och unga vuxna med förhöjt riskbeteende testa sig regelbundet, minst var sjätte månad. 12 Gonorré, Syfilis och Hepatit är andra infektioner som enligt smittskyddslagen är belagda med rapporteringsplikt. För vidare information om dessa och övriga STI se bilaga 2. Oönskade graviditeter är ytterligare ett område som kräver extra uppmärksamhet inom det preventiva arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Uppskattningsvis genomförs 50 miljoner aborter i världen varje år, av dessa är ungefär 30 miljoner legala och 20 miljoner illegala. I Sverige är abort legalt fram till 18:e graviditetsveckan och under 2010 genomfördes aborter i landet. Flest aborter i befolkningen genomförs bland gruppen år 8 Socialdepartementet Socialdepartementet Smittskyddsinstitutet 2011b och Landstinget Kronoberg, Smittskyddsenheten Socialstyrelsen 2009a. 12 Socialstyrelsen 2009a.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (20) och därefter följer gruppen år totalt 534 aborter. 14 I Kronobergs län genomfördes Med bakgrund av detta har ett handlingsprogram för sexuell och reproduktiv hälsa tagits fram. Syfte Syftet är att handlingsprogrammet skall fungera som riktlinje för Landstinget Kronobergs arbete med att främja sexuell och reproduktiv hälsa bland befolkningen i Kronobergs län. Målgrupper Handlingsprogrammet riktar sig i huvudsak till tre målgrupper som nationellt är identifierade som riskgrupper rörande HIV/STI och oönskade graviditeter. Ungdomar och Unga vuxna Ungdomar avser individer i åldrarna år och unga vuxna avser individer i åldrarna år. 15 Migranter En migrant är en person som flyttar från ett ställe till ett annat, antingen permanent eller tillfälligt. Det kan i detta fall vara asylsökande, utlandsfödda med uppehållstillstånd, samt övriga tex. papperslösa, gömda, turister, utbytesstudenter eller free movers 16. Män som har sex med män (MSM) MSM är en samlad benämning för män som har sex med män. I begreppet ligger fokus på den sexuella handlingen och inte på den sexuella identiteten. MSM kan således vara homo- och bisexuella män samt andra män som har sex med män, tex. heterosexuella män. 17 Insatserna utgår från ett sådant perspektiv att samtliga målgrupper inkluderas i respektive insats om inget annat uppges. Ingen av dessa målgrupper är dock homogena, vilket bör beaktas i det preventiva arbetet. 13 Socialstyrelsen Landstinget Kronoberg, Kvinnokliniken Regeringes proposition 2005/06: Free movers är utländska studenter från länder som inte har ett utbyte med högskola/universitet. 17 WHO 2011.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Samverkan Handlingsprogrammet är länsövergripande och avser gälla Landstinget Kronobergs arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Ambitionen är att programmet ska stödja och uppmuntra externa preventörer i samhället att arbeta preventivt, därför har också följande dokument tagits fram i samverkan. Vid insatser där möjlighet föreligger strävar Landstinget Kronoberg även framgent efter samverkan med externa preventörer. Redan idag finns tre etablerade grupper för samverkan. Samverkan internt sker genom Landstingsgrupp sexualitet och hälsa som har målsättningen att planera och samordna interna frågor runt sexualitet och hälsa. Vidare arbetar också interna och externa aktörer tillsammans i Länsgemensam STI-grupp i syfte att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet med hälsa och sexualitet i länet. Landstinget Kronoberg ingår också i Kunskapscentrat Adlon som är en samverkan mellan landstingen i Östergötland, Kalmar, Blekinge, Örebro, Kronoberg, Jönköping, Sörmland samt Region Halland kring det preventiva arbetet med sexuell hälsa. Begreppsdefinitioner Som i den inledande definitionen av sexuell hälsa, har begreppet i detta handlingsprogram en övergripande innebörd, HIV/STI och oönskade graviditeter har dock fått extra fokus. Dokumentet syftar till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Genom att erbjuda testning, rådgivning och behandling av HIV/STI samt oönskade graviditeter har landstingets mottagningar en central roll i det preventiva arbetet. Med begreppet mottagningar avses i detta fall de mottagningar inom landstinget som på något sätt i sin verksamhet arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa är, om inget annat uppges: kvinnokliniken (ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, SESAM-mottagning), hudmottagningen, infektionskliniken, vårdcentraler samt privata vårdgivare med vårdavtal runt om i länet. I följande dokument benämns samtliga interna och externa aktörer som arbetar preventivt med sexuell och reproduktiv hälsa som preventörer.

6 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Disposition Handlingsprogrammet har tre huvudmål, 11 delmål och varje delmål följs av insatser som Landstinget Kronoberg har som målsättning att genomföra och arbeta utifrån under perioden Ekonomiska förutsättningar Delar av arbetet i handlingsprogrammet ligger sedan tidigare inom mottagningarnas ordinarie verksamhet och därmed inom ramarna för respektive budget. Om inget annat redovisas i samband med insatser, eller om särskilda satsningar inom Landstinget tillkännages, skall insatser där budgetering saknas hanteras inom respektive centrums ordinarie budgetprocess. Uppföljning För att säkerställa mätbarheten och underlätta möjligheterna att följa upp insatser, delmål och huvudmål har de flesta insatser sammankopplats med en eller flera indikatorer. Folkhälsoenheten ansvarar för uppföljningen av programmet, så väl löpande som slutrapportering. Uppföljningen utgår från framtagen uppföljningsplan. Handlingsprogrammets huvudmål Huvudmål Huvudmålsindikatorer Ansvariga 1. Minska antalet fall av STI. Antal diagnostiserade fall av STI. Smittskyddsenheten 2. Ingen smittspridning av HIV i länet. 3. Minska antalet oönskade graviditeter. Folkhälsoenheten studerar riskbeteende och risktagande bland ungdomar genom Landstinget Kronobergs barnoch ungdomsenkät. Antal som smittats av HIV i länet. Antal genomförda aborter. Antal utdelade akut-ppiller. Kvinnokliniken Antal sålda akut-p-piller. Folkhälsoenheten

7 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Handlingsprogrammets delmål och insatser 1. Att följa utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa i ett långsiktigt perspektiv. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Kontinuerligt följa statistik rörande: aborter/reaborter, HIV/STI, preventivmedelsförskrivning, utdelning/försäljning av akutp-piller samt studera tillgänglighet av mottagningar och sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Sträva efter att presentera emidemiologiska data på ett tydligt sätt för landstingets ledning inför beslut. Följa upp och revidera handlingsprogrammet för sexuell och reproduktiv hälsa inför Folkhälsoenheten sammanställer data. Folkhälsoenheten utvecklar Barn- och ungdomsenkäten rörande delen sexuell och reproduktiv hälsa. Folkhälsoenheten presenterar epidemiologiska data för landstingets ledning inför beslut. Folkhälsoenheten inhämtar dokumentation från preventörer via uppföljning samt genomför revidering. Kvinnokliniken Smittskyddsenheten 2. Att fortsätta det pågående arbetet i etablerade samverkansgrupper. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Fortsätta arbetet med interna preventörer i Landstingsgrupp för sexualitet och hälsa. Fortsätta arbetet med interna och externa preventörer i länsgemensam STI-grupp. Fortsätta arbetet i kunskapscentrat Adlon efter överenskommelse. Folkhälsoenheten dokumenterar arbetet. Interna och externa preventörer Kunskapscentrat Adlon

8 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 3. Att synliggöra preventörer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa i syfte att uppmuntra samverkan. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Genomföra inventering av preventörer och samverkansgrupper i länet som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa. Upprätta kontaktlista med preventörer och samverkansgrupper samt beskrivning av samtligas verksamheter. Göra kontaktlistan tillgänglig både internt och externt på ltkronoberg.se och 1177.se/Kronoberg Folkhälsoenheten genomför inventering. Folkhälsoenheten sammanställer kontaktlista samt gör regelbunden uppdatering. Folkhälsoenheten publicerar kontaktlista på ltkronoberg.se och 1177.se/Kronoberg 4. Att samverka med elevhälsovård i utåtriktad verksamhet. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Ungdomsmottagningar fortsätter verka för att mottaga elevbesök från högstadieskolor samt genomföra informationsbesök och informera vid föräldramöten på högstadieskolor. Ungdomsmottagningen i Växjö fortsätter att samverka med gymnasieskolor genom att erbjuda utbildning av informatörer. Ungdomsmottagningar skapar arbetsgrupp för diskussion kring uppdrag och riktlinjer för utåtriktad verksamhet mot skolor. Ungdomsmottagningen dokumenterar antal mottagna elevbesök från respektive högstadieskola samt antal genomförda informationsbesök och föräldramöten på respektive högstadieskola. Ungdomsmottagningen dokumenterar antal utbildade informatörer samt antal gymnasieskolor som samverkat. Vårdutvecklare på kvinnokliniken ansvarar för att sätta samman arbetsgrupp samt dokumenterar antal möten per år. Elevhälsovård

9 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 5. Att mottagningar är tillgängliga samt erbjuder provtagning av HIV/STI och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Verka för drop in (öppen mottagningstid) för provtagning av HIV/STI och rådgivning. Berörda mottagningar redovisar antal timmar drop in per vecka/år. Erbjuda och genomföra uppföljande samtal med personer som diagnostiserats HIV-positiva och till deras närstående. Erbjuda stödsamtal/kuratorkontakt till patient i samband med abort. Verka för att mottagningar som vänder sig till handlingsprogrammets målgrupper har ett öppet och inbjudande klimat för killar/män, genom öppen mottagningstid och jämställd personalrekrytering. Infektionskliniken genomför och dokumenterar antal genomförda uppföljande samtal med HIVpositiva och närstående, i relation till antal diagnostiserade. Kvinnokliniken dokumenterar antal genomförda samtal. Berörda mottagningar dokumenterar antal timmar öppen mottagning för killar/män och antal män inom personalen.

10 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 6. Att egenprovtagning av klamydia erbjuds. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Fortsätta dela ut klamydiatest för egenprovtagning. Fortsätta erbjuda klamydiatest för egenprovtagning via webben. Marknadsföra klamydiatest för egenprovtagning. Följa upp organisationen kring egenprovtagning av klamydia. Kvinnokliniken, hudmottagning och vårdcentraler delar ut och dokumenterar antal utdelade klamydiatest. Kvinnokliniken erbjuder och dokumenterar antal beställda klamydiatest respektive genomförda egenprovtagningar via webben. Kvinnokliniken och folkhälsoenheten ansvarar för genomförande. Kvinnokliniken följer upp organisationen kring egenprovtagning av klamydia. Berörda mottagningar Studenthälsan Elevhälsovård Informationsavdelningen 7. Att ha en god tillgänglighet av preventivmedel. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Försäljning av kondomer på berörda mottagningar. Fortsätta att samverka kring aktiviteter för att öka kondomanvändning. Subventionering av hormonella preventivmedel. Berörda mottagningar säljer kondomer. Folkhälsoenheten distribuerar och dokumenterar antal utdelade kondomer/år vid planerade aktiviteter. Kvinnokliniken aktualiserar eventuella frågor runt subventionering. Berörda mottagningar Elevhälsovård Studenthälsan Frivilligorganisationer

11 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 8. Att förbättra och utveckla smittspårningen. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Centraliserad smittspårning. Utgå från riktlinjer rörande hur långt kedjan av patientens sexuella kontakter ska följas upp i smittspårningen. Genomföra uppföljning av smittspårningsstatistik, bland annat genom befintlig smittspårarenkät. Smittskyddsenheten och kvinnokliniken genomför centraliserad smittspårning. Smittskyddsenheten och kvinnokliniken reglerar hur långt kedjan av patientens sexuella kontakter följs upp i smittspårningen. Smittskyddsenheten och kvinnokliniken genomför och dokumenterar uppföljning. Erbjuda utbildning till smittspårare. Smittskyddsenheten och kvinnokliniken erbjuder intern eller extern utbildning till smittspårare. Kunskapscentrat Adlon Externa preventörer

12 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 9. Att hälsobesök 18 inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Verka för att sexuell och reproduktiv hälsa inkluderas i hälsobesök för skolungdomar genom att bidra med informationsmaterial till elevhälsovård. Undersöka i vilken utsträckning hälsobesök genomförs med migranter samt om/hur sexuell och reproduktiv hälsa inkluderas i dessa. Erbjuda provtagning av HIV/STI i samband med hälsobesök för migranter. Folkhälsoenheten lyfter frågan om sexuell och reproduktiv hälsa med berörda preventörer när nya nationella föreskrifter om hälsobesök för migranter är fastställda. Folkhälsoenheten sammanställer vilket informationsmaterial de tilldelat respektive elevhälsovård. Folkhälsoenheten inhämtar information/statistik runt hälsosamtal med migranter från CambioCosmic. Elevhälsovård 18 Hälsobesök är ett begrepp som i detta fall inrymmer flera olika benämningar som används i länet, så som Hälsosamtal; Hälsoundersökning och Samtal om hälsa.

13 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 10. Att sprida informationsmaterial om sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser Fortsätta utveckla arbetet med kärleksbox och sexbox genom årlig uppdatering av material samt marknadsföring till skolor, fritidsgårdar och frivilligorganisationer. Anpassat informationsmaterial till målgrupperna ska finnas tillgängligt på mottagningar samt spridas via elevhälsovård, fritidsgårdar, studenthälsan, frivilligorganisationer, samhällsinformatörer och sociala medier. Uppdatera området sexuell och reproduktiv hälsa på hemsidorna ltkronoberg.se och 1177.se/Kronoberg och marknadsför landstingets verksamheter samt länka till nationella hemsidor inom området. Folkhälsoenheten verkar för att lyfta fram området sexuell och reproduktiv hälsa i tidningen Det goda livet. Genomförande/uppföljnin g Folkhälsoenheten genomför årlig uppdatering av kärleksbox och sexbox och ansvarar för marknadsföring samt dokumenterar antal gånger boxarna lånats ut. Mottagningar tillser att material finns tillgängligt. Folkhälsoenheten erbjuder och distribuerar material till elevhälsovård, fritidsgårdar, studenthälsan, frivilligorganisationer, samhällsinformatörer och via sociala medier samt dokumenterar det material som distribuerats. Folkhälsoenheten arbetar för att aktualisera området sexuell och reproduktiv hälsa på ltkronoberg.se och 1177.se/Kronoberg Mottagningar och folkhälsoenheten marknadsför landstingets verksamheter inom sexuell och reproduktiv hälsa på ltkronoberg.se och 1177.se/Kronoberg I samverkan med Skolor Fritidsgårdar Frivilligorganisationer Informationsavdelningen

14 LANDSTINGET KRONOBERG (20) 11. Att erbjuda kompetensutveckling om sexuell och reproduktiv hälsa och de prioriterade målgrupperna. Insatser Genomförande/Uppföljning I samverkan med Fortsätta att erbjuda utbildning/fortbildning till hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom skola, särskola och fritidsgård. Landstinget fortsätter att erbjuda utbildning/fortbildning i kvalitetssäkrade rådgivningsmetoder (t.ex. MI) till hälso- och sjukvårdspersonal. Verka för att mottagningar arbetar utifrån ett HBTQ 19 - perspektiv bland annat genom att arbeta med HBTcertifiering samt synliggöra mångfaldsflagga. Folkhälsoenheten genomför och dokumenterar enhetens genomförda utbildningar samt vilken personal som utbildats. Folkhälsoenheten dokumenterar enhetens och övrigt genomförda utbildningar i kvalitetssäkrade rådgivningsmetoder samt vilken personal som utbildats. Folkhälsoenheten dokumenterar antal HBTcertifierade mottagningar samt antal mottagningar som har en synlig mångfaldsflagga. 19 HBTQ är en förkortning för Homosexull, Bisexuell, Transsexuell och Queer.

15 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Bilaga 1 Nedan följer en förteckning över deltagare i arbetsgrupp och referensgrupp. Arbetsgrupp Ellie Mokus, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland. Hanna Lunding, utredare folkhälsoenheten Landstinget Kronoberg. Lena Wingheim, barnmorska SESAM-mottagningen, Landstinget Kronoberg. Linda Vingren, samordnare Regionförbundet södra Småland. Louise Nygren, samordnare fritidsgårdar, Växjö Kommun. Maria Erensjö, barnmorska ungdomsmottagningen Växjö, Landstinget Kronoberg. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare folkhälsoenheten, Landstinget Kronoberg. Referensgrupp Anna Vinsell, representant RFSU Växjö. Anna Biesert, avdelningschef barnmorskemottagningen Ljungby, Landstinget Kronoberg. Ann-Sofie Arvidsson, skolsköterska, Växjö kommun. Arne Runehagen, smittskyddsläkare smittskyddsenheten, Landstinget Kronoberg. Camilla Karlsson, barnmorska, Linnéamottagningen. Eva Nilsson, barnmorska barnmorskemottagningen Älmhult, Landstinget Kronoberg. Eva Sandén, vårdutvecklare kvinnokliniken, Landstinget Kronoberg. Farad Khanghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland. Håkan Ivarsson, distriktsläkare vårdcentralen Teleborg, Landstinget Kronoberg. Jeanette Andersson, skolsköterska, Växjö kommun. Joacim Benes, ordförande RFSL Kronoberg. Karin Akselsson, distriktssköterska flyktingmottagningen Lenhovda, Landstinget Kronoberg. Lena Lendahls, FoU-handledare FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg. Maria Larsson, kurator Studenthälsan, Linnéuniversitetet. Maria Falck, skolsköterska, Älmhult kommun. Sonja Svenmar Eriksson, sjuksköterska hudmottagningen, Landstinget Kronoberg. Therese Wahlström, socialsekreterare förvaltningen Arbete och Välfärd, Växjö Kommun. Åsa Andtskär, sjuksköterska Studenthälsan, Linnéuniversitetet. Dokumentet är sammanställt av Martina Eriksson och Hanna Lunding folkhälsoenheten Landstinget Kronoberg.

16 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Bilaga 2 Sexuellt överförbara infektioner (STI) Förekomsten av sexuellt överförbara infektioner är ett folkhälsoproblem. De flesta könssjukdomar ger bara små eller inga besvär alls vilket kan göra att man lätt för sjukdomen vidare. Smittskyddslagen (2004:168) reglerar preventiva åtgärder för att förhindra att människor smittas av allmänfarliga sjukdomar. Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Lagen beskriver vissa rättigheter och skyldigheter för den som är smittad eller misstänks bära på smitta. 20 Nedan följer några korta beskrivningar av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna. Informationen är hämtad från Socialstyrelsens Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner samt från 1177.se. För ytterligare information se ursprungsbroschyr och 1177.se. 21 Gonorré Gonorré är en infektion som orsakas av en bakterie som oftast finns i urinröret, men som även kan förekomma i svalg och ändtarm samt i slidans slemhinna. Infektionen visar sig vanligen i form av flytningar från urinrör och sveda när man kissar. Infektionen överförs lätt och ger inte alltid några symtom. Gonorré behandlas med antibiotika. Obehandlad infektion kan leda till inflammation i äggledare samt bitestiklar. Den kan även leda till sterilitet. Herpes Herpes orsakas av olika virus. Ett ger utslag och blåsor på läpparna eller i munnen och sprids via kyssar och saliv. Ett annat virus ger samma symtom runt könsorganen. Detta sprids vid oskyddat vaginal-, oral- och analsex. Störst risk för smitta är under pågående utbrott av infektionen via till exempel sårvätska. Men det kan även smitta när symtom inte är märkbara. Herpesvirus från mun kan förekomma på könsorganen på samma sätt som herpesvirus från könsorganen kan överföras till munnen. En herpesinfektion börjar oftast som en rodnad/klåda, därefter kan vätskefyllda blåsor uppkomma som i sin tur kan brista och bilda sår vilket kan bidra till stor smärta. Andra symtom vid ett första infektionsutbrott kan vara hög feber, huvudvärk, svullna lymfkörtlar eller svårigheter att kissa. Herpes är en obotlig virusinfektion som ligger latent i kroppen efter smitta. Hepatit Hepatit orsakas av ett virus. Det finns olika varianter av hepatitinfektioner. Hepatit B är den variant som vanligen smittar via oskyddat sexuellt umgänge. Hepatit B kan även smitta via blod. Viruset orsakar inflammationer i levern och symtomen är vanligen feber, trötthet, illamående, ont i leder och minskad matlust. Man kan 20 Socialstyrelsen Socialstyrelsen 2009b samt

17 LANDSTINGET KRONOBERG (20) även få gulnade ögonvitor och gulfärgad hud, eftersom infektionen sätter sig på levern. Hepatit kallas därför även för gulsot. Det finns ingen särskild behandling av infektionen, den läker oftast ut av sig själv men kan även stanna kvar som en livslång infektion. Man kan vaccinera sig mot hepatit A och B. HIV HIV orsakas av ett virus humant immunbristvirus. Viruset överförs via oskyddade sexuella kontakter, vaginalt eller analt. Det kan även smitta via oskyddat oralsex samt via blod och bröstmjölk. Infektionen behöver inte ge några besvär men symtom som halsont, feber, utslag och svullna lymfkörtlar kan förekomma inledningsvis. Infektionen fortsätter att försvaga immunförsvaret även om symtomen försvinner. Det finns idag inga botemedel mot en HIV-infektion men det finns bromsmediciner. Har en person smittats av HIV bär personen infektionen livet ut. HIV kan leda till följdsjukdomen Aids. Klamydia Klamydia är en infektion som sprids genom oskyddat sex, vaginalt och analt. Det kan även smitta genom oskyddat oralsex och vid direkt kontakt med en infekterad slemhinna. Symtomen kan vara illaluktande flytningar från urinrör, sveda vid urinering och/eller värk i leder. Tjejer kan få blödningar mellan menstruationer och under samlag. Killar kan uppleva smärta och svullnad i pung. Det är dock vanligt att klamydia inte ger några symptom alls och många märker därför inte av att de blivit smittade. Infektionen kan ändå ge följdsjukdomar och spridas vidare. Behandling av klamydia görs med antibiotika. En obehandlad infektion eller upprepade infektioner kan orsaka följdsjukdomar så som infektion i livmoder och äggledare, problem med bitestiklar eller prostata, inflammation i leder samt sterilitet hos både kvinnor och män. Kondylom Kondylom är en infektion som orsakas av ett virus vid namn humant papillomvirus (HPV). Kondylom sprids via oskyddat sex och visar sig vanligen som vårtor runt könsorganet, ändtarmsöppning eller urinrörsmynning. Andra symtom kan vara klåda, hudsprickor, små blödningar och sveda. Infektionen kan finnas i kroppen mellan några månader och upp till ett år innan den bryter ut. Vårtorna kan behandlas med kräm, men kan också frysas eller brännas bort. HPV-viruset läker ut och vårtorna kan också försvinna av sig själva. Vissa virustyper som är besläktade med kondylom och sprids på samma sätt kan orsaka cellförändringar i underlivet hos kvinnor. Det är därför viktigt att göra cellprovskontroll regelbundet. Syfilis Syfilis är en infektion som orsakas av en bakterie som kan sitta i könsorganens slemhinnor, ändtarm, mun eller svalg. Infektionen sprids vid oskyddat sex. Syfilis kan även spridas via blod. Det kan dröja mellan 2 veckor till 3 månader innan infektionen leder till några symtom och ibland ger infektionen inga symtom alls. Symtomen är inledningsvis sår på könsorgan, runt ändtarmens öppning eller i munhålan. Syfilis behandlas med penicillininjektioner. En obehandlad syfilisinfektion kan ge en rad följdsjukdomar samt uppkomma i flera

18 LANDSTINGET KRONOBERG (20) olika stadier. De olika infektionsstadierna har olika symptom och påverkan. Syfilis kan leda till fjällande utslag, feber, håravfall och vid graviditet kan infektionen leda till svåra skador på fostret.

19 LANDSTINGET KRONOBERG (20) Referenser Folkhälsoinstitutet (2008) Folkhälsopolitikens målområden. Hämtat via: den Landstinget Kronoberg (2011) Lokal statistik från Smittskyddsenheten. Landstinget Kronoberg (2011) Lokal statistik från Kvinnokliniken. Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Hämtat via: den Smittskyddsinstitutet (2011a) Statistik för hivdinfektion Hämtat via: den Smittskyddsinstitutet (2011b) den Socialstyrelsen (2004) Smittskyddslagen 2004:168. Hämtat via: gen den Socialdepartementet (2005) Prop. 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Hämtat via: den Socialstyrelsen (2009a) Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och unga vuxna Hämtad via: Socialstyrelsen (2009b) Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner. Socialstyrelsen (2011) Aborter Hämtad via: den UNAIDS (2010) Global Report Hämtad via: l_en.pdf den

20 LANDSTINGET KRONOBERG (20) World Health Organisation (WHO) (2006) Defining sexual health. sexual_health.pdf den World Health Organisation (WHO) (2011) Prevention and treatment of hiv and other sexually transmitted infections among men who have sex with men and transgender people

Sexuell och reproduktiv hälsa. Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på Hiv/STI och oönskade graviditeter

Sexuell och reproduktiv hälsa. Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på Hiv/STI och oönskade graviditeter Sexuell och reproduktiv hälsa Handlingsprogram för Landstinget Kronobergs arbete 2012-2015 med fokus på Hiv/STI och oönskade graviditeter 1 Produktion: informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg Tryck:

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

Handlingsplan inom folkhälsoområdet

Handlingsplan inom folkhälsoområdet Handlingsplan inom folkhälsoområdet SEXUELL HÄLSA 2012-2014 Målet med denna handlingsplan Det övergripande målet med handlingsplanen är att uppnå ett effektivt och verkningsfullt preventivt arbete som

Läs mer

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 LF 59/2009 Inger Paris 2009-06-16 02.00 1 (11) Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 1 Inledning Detta program utgör det övergripande styrdokumentet i landstinget inom folkhälsoområdet

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Övergripande program för. sexuell hälsa

Övergripande program för. sexuell hälsa Övergripande program för sexuell hälsa 1 2009 2014 Förord Sexuell hälsa ett område för hälsofrämjande utveckling I Landstingsplan 2008-2010 angavs att det senast under 2009 skulle finnas ett program mot

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Folkhälsoenheten Linnea Strand. Juni 2014

Folkhälsoenheten Linnea Strand. Juni 2014 Folkhälsoenheten Linnea Strand Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Bakgrund... 2 2. Syfte med årsrapporten... 3 3. Metod... 3 4. Resultat... 3 4.1 Kronobergs epidemiologiska läge... 3

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer.

Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer. Historik Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer. SMSP: betonades att alls icke skedde av nyfikenhet

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Årsrapport 2012. Folkhälsoenheten Mars 2013 Emma Kittel. Sammanställning av 2012 års siffror utifrån handlingsprogram för

Årsrapport 2012. Folkhälsoenheten Mars 2013 Emma Kittel. Sammanställning av 2012 års siffror utifrån handlingsprogram för Folkhälsoenheten Mars 2013 Emma Kittel Årsrapport 2012 Sammanställning av 2012 års siffror utifrån handlingsprogram för Sexuell och reproduktiv hälsa Landstinget Kronobergs arbete Innehållsförteckning

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Denna broschyr producerades av

Denna broschyr producerades av Denna broschyr producerades av Lust på resan Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare sig du reser i arbete eller för nöjes skull

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, första tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från:

Läs mer

RÅD OCH FAKTA OM Sexuellt överförda infektioner

RÅD OCH FAKTA OM Sexuellt överförda infektioner tart RÅD OCH FAKTA OM Sexuellt överförda infektioner 1 Förord Den här broschyren ger kunskap om hur du kan ha sex på ett säkrare sätt och därmed skydda dig mot sexuellt överförda infektioner. Klamydia

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung UNG & VÄLDIGT PÅ..? Tjej träffar gosig grabb. Grabb träffar kille. Kille råkar strula med söt tjej som just blivit ihop med en annan tjej. Pröva sin sexualitet.

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Region Skåne. Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-12-06 Region Skåne Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2013-2015 Bakgrund och syfte

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen

Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-01-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige

Lägesrapport om det förebyggande arbetet mot hiv i Sverige Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Jag lever med hiv. Och med dina fördomar. Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad Vi lever alla med hiv. www.hivportalen.se/wad

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015

Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015 Mål- och inriktningsdokument för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa 2011-2015 2 Detta dokument innehåller mål och inriktning för Landstinget Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa

Läs mer

Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009

Rapport från uppföljningsbesök i Landstinget Kronoberg 4-5 november 2009 2010-04-26 Dnr 33-5405/2009 1(15) Robert Jonzon Avdelningen för kunskap Befolkningsinsatser Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Landstingsdirektören Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Rapport

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11

Verksamhetsplan Adlon 2015. Reviderad 2015-03-11 Verksamhetsplan Adlon 2015 Reviderad 2015-03-11 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Styrdokument för verksamheten... 2 Utgångspunkter för Adlons verksamhet...

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-10-13 LS 0406-1329 1 (7) Handläggare: Magnus Liljegren Yttrande över SOU: 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/sti att möta förändring

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

Uppföljning av Morskan med killmottagning

Uppföljning av Morskan med killmottagning Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige.

Läs mer

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås.

De insatser som får stöd från statsbidraget ska medverka till att ovanstående mål nås. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2010 Socialstyrelsen ansvarar för att fördela statsbidrag

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 En ny strategi x 4 2.1 Utgångspunkter och övergripande inriktning 2.2 Mål 2.3 Målgrupper 2.4 Vård-,

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Kapitel 17 1 17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Smittspårningen bör påbörjas så fort som möjligt efter konstaterad eller stark misstanke på STI. Vid konstaterad STI ska patienten omgående

Läs mer

HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND

HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND HIV/STI-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND Strategidokument 2010-2014 Målgrupp: ungdomar unga vuxna 1 INNEHÅLL 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 SAMMANFATTNING BAKGRUND Hiv/STI- förebyggande arbete i Värmland

Läs mer

Verksamhetsplan Adlon Reviderad

Verksamhetsplan Adlon Reviderad Verksamhetsplan Adlon 2013 2014 Reviderad 2013-04-19 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Förutsättningar för Adlons verksamhet... 1 Utgångspunkter för Adlons verksamhet... 3 Adlons vision... 3 Syfte...

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008

Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008 2009-02-09 Dnr 33-6678/2008 1(12) Kristina Ingemarsdotter Persson Enheten för hivprevention 106 30 Stockholm Rapport från landstingsbesök i Jönköping 4 december 2008 Bakgrund till och organisering av besöket

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande av HIV/STI och oönskade graviditeter 2013-2015

Handlingsprogram för förebyggande av HIV/STI och oönskade graviditeter 2013-2015 Handlingsplan Diarienr: Ej tillämpligt 1(17) Dokument ID: 09-67241 Fastställandedatum: 2012-12-19 Giltigt t.o.m.: 2016-04-15 Upprättare: Elaine M Persohn Fastställare: Landstingsstyrelsen Handlingsprogram

Läs mer

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar Vad händer på smittskyddet Sörmland 2015-03-09 Lag, förordning, föreskrift Smittskyddslagen 2004:168 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Smittskyddsförordningen 2004:255 Allmänna råd från SoS. SOSFS 2004:5

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND

ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND ATT FÖREBYGGA HIV OCH ANDRA SEXUELLT ÖVERFÖRBARA INFEKTIONER I VÄSTRA GÖTALAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM DEN GEMENSAMMA STRATEGIN 2 2. MÅLBESKRIVNING 3 3. RISKUTSATTA GRUPPER - ANALYS OCH INSATSER 4

Läs mer

Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention

Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention och hit-/sti-prevention Detta är ett kunskapsunderlag med tillhörande samtalspunkter som innehåller fakta, råd och frågor om sexuell hälsa och hiv/sti. Dokumenten är framtagna i ett projekt inom Kunskapsnätverket

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne

Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne En kartläggning av aktörer och insatser Rapport nr 2005:2 KOMPETENSCENTRUM FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA SOCIALMEDICINSKA ENHETEN Sexuell och reproduktiv hälsa

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland. Bilaga. Epidemiolgosik översikt Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Bilaga Epidemiolgosik översikt BILAGA EPIDEMIOLOGISK ÖVERSIKT Hiv-fall i Västra Götaland 2-27 Statistiken grundar sig på

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Hepatit C Statistik

Hepatit C Statistik Hepatit C 2014 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-03-03, Eva Lundmark Hepatit C-fallen (69) minskade i antal 2014 jämfört med åren innan och incidensen låg lägre än totalt i Sverige (15,8/100 000 invånare).

Läs mer

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger NLL-2013-12 Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger Inledning Denna handledning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som riskerar att hamna i eller

Läs mer

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR BARN OCH UNGDOMAR Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa på lika villkor. Inom området barn och ungdomar ska

Läs mer

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom.

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom. Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom malin@rfslungdom.se Att vara ung hbtq-person och besöka ungdomsmottagningen - En rapport om hbtq-kompetent bemötande och tillgänglighet kring

Läs mer

VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? Helena Carré PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet

VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? Helena Carré PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet Klamydia Incidens = fall/100 000 invånare Catch up Smittskyddslagen Mutation

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer