PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen"

Transkript

1 PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen

2 Medverkande Beställare: Lidingö stad Kontaktperson: Fredrik Meurman Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Per Francke Handläggare: Mikael Pihlsgård Kalkyl Handläggare: Ali Esmaili Utformning och utredning Uppdragsnummer:

3 Innehållförteckning 1 Inledning Syfte Förutsättningar Studerade alternativ Delsträcka 1 - Uppgradering av befintligt gång- och cykelstråk Samlad bedömning Delsträcka 1 - Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida Samlad bedömning Delsträcka 1 - Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor Samlad bedömning Delsträcka 2- Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida Samlad bedömning Delsträcka 2 - Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor Samlad bedömning Slutsats Fortsatt utredning Bilagor Bilaga 1 Skiss över studerade alternativ för nya cykelförbindelser Bilaga 2 Skiss över studerade alternativ för nya cykelförbindelser Bilaga 3 Anläggningskalkyl för alternativ Utterbacken Bilaga 4 Anläggningskalkyl för alternativ Källängsvägen övre Bilaga 5 Anläggningskalkyl för alternativ Källängsvägen övre utan refug Bilaga 6 Anläggningskalkyl för alternativ Källängsvägen nedre

4 Sammanfattning Uppdraget syftar till att utreda möjliga sträckningar av gång- och cykelbana mellan Norra Kungsvägen och torget vid näset. Sträckan har delats in i två delsträckor där totalt fem olika lösningar studerats. Rekommendationen för sträckan är dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida. Lösningen innebär att parkeringsplatser tas i anspråk till fördel för breddad gångoch cykelbana. Utredningsalternativ Gång Cykel Buss Bil Samlad bedömning Delsträcka 1 alternativ Delsträcka 1 alternativ 2 (med refug) Delsträcka 1 alternativ 2 (utan refug) Delsträcka 1 alternativ Delsträcka 2 alternativ Delsträcka 2 alternativ

5 1 Inledning Enligt Lidingö stads trafikstrategi ska fler resor ske till fots och med cykel. Arbetet med att förbättra gång- och cykelnätet i kommunen är en viktig förutsättning för att uppnå målet. I figur 1 syns ett utsnitt ur Lidingös cykelkarta där aktuellt utredningsområde är markerat. I kartan framgår att en länk saknas mellan Norra Kungsvägen, som är det stora pendlingscykelstråket mot Stockholm, och området Näset. Figur 1 Utsnitt ur Lidingös cykelkarta med aktuellt utredningsområde markerat. 1.1 Syfte Detta uppdrag syftar till att utreda möjliga cykelförbindelser mellan Norra Kungsvägen och torget vid Näset. De studerade sträckningarna bedöms efter olika kriterier och krav som t.ex. framkomlighet, trafiksäkerhet, anläggningskostnad och konsekvenser på andra trafikslag etc. Utredningen resultat sammanfattas i denna rapport med tillhörande ritnings- och kalkylbilagor.

6 1.2 Förutsättningar För utredningen finns givna förutsättningar som tagits hänsyn till när det gäller utformning, standard och lokalisering av cykelbanor. Dessa förutsättningar är specificerade av kommunen: Gång- och cykelbanor leds bakom busshållpaltser. Vid korsningar används cykelpassager. Separeringen mellan fotgängare och cyklister görs genom målning. På sträckan går en busslinje, nr 203. Under den mest trafikerade timmen passerar 14 bussar sträckan på sin resa mellan Ropsten och Larsberg. Detta kommer dock förändras då Keolis ändrar linjedragningar i juni 2015 och en ytterligare busslinje tillkommer. Kommunens framtagna sektion för dubbelriktad gång- och cykelbanan är 4.07 meter bred och redovisas i figur 2. Figur 2 Lidingö stads principsektion för cykelbana

7 2 Studerade alternativ Den studerade sträckan har delats in i två delsträckor. Delsträcka 1 som sträcker sig mellan torget vid Näset och korsningen Källängsvägen/Fruängsvägen samt delsträcka 2, som är från korsningen Källängsvägen/Fruängsvägen till Norra Kungsvägen. För delsträcka 1 har fyra alternativa sträckningar studerats: Befintligt gång- och cykelstråk från torget via Utterbacken till Källängsvägen uppgraderas till en bredare gång- och cykelbana. (delsträcka 1- alternativ 1). Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida, utan kantstensparkering. (delsträcka 1- alternativ 2) Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida, utan mittrefug. (delsträcka 1- alternativ 2) Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor. (delsträcka 1- alternativ 3) För delsträcka två har två olika alternativa sträckningar studerats: Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida. (delsträcka 2- alternativ 1) Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor (delsträcka 2- alternativ 2) Figur 3 Studerade delsträckor.

8 2.1 Delsträcka 1 - Uppgradering av befintligt gång- och cykelstråk (delsträcka 1- alternativ 1) Alternativet innebär att befintligt gång- och cykelstråk på Utterbacken uppgraderas samt att en ny gång- och cykelbana anläggs mellan Källängsvägen och infarten till skolan på Utterbacken. Idag är gång- och cykelvägen i skogspartiet norrut mot Näset cirka 2,8 meter bred, uppgraderingen innebär breddning till 3,5 meter, där 1,5 meter är avsedda för gående och 2,0 meter för dubbelriktad cykeltrafik. Breddningen av gång- och cykelvägen sker norrut för att undvika flytt av belysning som finns längs den södra sidan. Föreslagen sträckning ansluter vid Utterbacken med en upphöjd gång- och cykelpassage och fortsätter längs Utterbackens södra sida till Källängsvägen. Gång- och cykelbanan längs Utterbacken breddas till 4,1 meter då en säkerhetszon adderas. Intill den upphöjda gång- och cykelpassagen kan en eller två parkeringsplatser behöva utgå för att skapa tillräckligt utrymme. Figur 4 Vy över befintlig gång- och cykelväg vid anslutning till Utterbacken. Trafiksäkerhet Förslaget innebär både bra och mindre bra trafiksäkerhetskonsekvenser. Gång- och cykeltrafik leds bort från motorfordonstrafiken vilket ökar trafiksäkerheten. Behovet av att gå- och cykla längs Källängsvägen kvarstår då flera bostäder finns längs gatan, där trafiksäkerheten är oförändrad mot idag. I anslutning till sträckan finns en hämta/lämna zon till Källängens skola som bidrar till att trafiksäkerheten blir mindre bra. Risk finns att cyklister med hög hastighet kör rakt ut i gatan och inte uppmärksammar bilar som ska hämta/lämna eller vice versa. Med en upphöjd passage kan biltrafikens hastigheter hållas lägre än idag. Påverkan på andra trafikslag Då alternativet är helt separerat från Källängsvägen är påverkan på andra trafikslag (utöver trafiksäkerhetsrisken vid den upphöjda passagen) mycket liten. Framkomlighet Förslagen sträcka innebär en höjdskillnad mellan högsta och lägsta punkt som är ca 15 meter. Fördelat på hela sträckan, som är ca 180 meter, innebär detta en lutning på ca 8 %. Enligt VGU innebär detta låg standard, vid lutning på 8 % är 180 meter en lång sträcka och innebär stor ansträngning för gående och cyklister.

9 Även tillgängligheten påverkas då rörelsehindrade och rullstolsbundna får besvär att ta sig upp för gång- och cykelvägen. Lutningen kan innebära att alla inte kan använda gång- och cykelbanan. Drift och underhåll Den skillnad som uppstår mot idag är att befintlig gång- och cykelstråk blir något bredare samt att ett nytt gång- och cykelstråk mellan Källängsskolan och Källängsvägen anläggs. Föreslagna åtgärder antas inte bidra till ökat underhåll över det normala. Kostnad Framräknad anläggningskostnad för detta alternativ är kr. I kalkylen har grova uppskattningar gjort angående brunnar. Se kalkylbilaga för mer detaljerade uppgifter Samlad bedömning Alternativet är genomförbart men standarden på stråket är att betrakta som låg eftersom gångoch cykelbanans lutning är 8% på en längre del av sträckan. Vidare kan inte detta alternativ antas attrahera alla som vill cykla mellan Näset och Norra Kungsvägen eftersom den inte blir lika gen och är brant.

10 2.2 Delsträcka 1 - Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida (delsträcka 1- alternativ 2) Längs delsträckan finns ca kantstensparkeringar, dessutom finns två infarter till fastigheter längs sträckan. I mitten av gatan finns en refug där belysning är placerad. Figur 5 Västra sidan av Källängsvägen. I detta alternativ finns två möjligheter att utforma gaturummet. Ett med bibehållen mittrefug och belysning men utan parkering på västra sidan samt ett alternativ med parkeringen kvar men utan mittrefug. Alternativet där mittrefug behålls innebär att befintlig gångbana längs Källängsvägens västra sida breddas till en dubbelriktad gång- och cykelbana. Totalt är gångoch cykelbanan 4,1 meter bred där 1,5 meter är avsedd för gående medan 2,6 meter är avsedd för dubbelriktad cykeltrafik (säkerhetszon mot biltrafik inkluderat). Den föreslagna breddningen görs mot gatan vilket innebär att inget intrång på angränsande fastigheter görs. I detta alternativ kan mittrefug med belysning sparas. Alternativet där parkeringen behålls innebär att befintlig gångbana längs Källängsvägens västra sida breddas till en dubbelriktad gång- och cykelbana. Totalt är gång- och cykelbanan 4,8 meter bred där 1,5 meter är avsedd för gående medan 3,3 meter är avsedd för dubbelriktad cykeltrafik (säkerhetszon inkluderat). Utanför säkerhetszonen ligger 2 meter avsedd för kantstensparkeringen likt dagsläget. Mittrefugen med belysning rivs och möjlig körfältsbredd blir 4 meter i båda riktningar. Den föreslagna breddningen görs mot gatan vilket innebär att inget intrång på angränsande fastigheter görs. Parkering och gångbana på östra sidan ligger kvar likt idag. Trafiksäkerhet Förslaget innebär förbättrad trafiksäkerhet längs Källängsvägen då cyklister får utrymme på sträckan och separeras från biltrafiken. För att trafiksäkerheten ska vara god krävs en tydlig separering mellan fotgängare och cyklister som minskar risken för konflikter mellan de båda trafikslagen. Ett sätt att separera cyklister och fotgängare är genom målning. På sträckan är lutningen relativt brant. Det medför risk för höga hastigheter hos cyklister som cyklar från torget mot Norra Kungsvägen, risken för kollisioner mellan cyklist-cyklist eller cyklistgående finns.

11 I alternativet där refugen tas bort försämras trafiksäkerheten något för motorfordonstrafiken då refugen har en trafiksäkerhetshöjande effekt genom sin separering av körriktningar. Vidare blir avståndet mellan parkerad bil och rörlig trafik utanför mindre än idag, cirka 1 meter, vilket ökar risken för konflikter i innerkurvan där sikten är sämre och parkerade bilar har svårt att uppfatta bakomvarande bilar i körfältet. Påverkan på andra trafikslag Beroende på vilket av alternativen som väljs påverkas bil- och kollektivtrafiken olika. Om parkeringen behålls försämras trafiksäkerheten då refugen försvinner. Gaturummet blir smalare och det kan vara svårt för bussar att mötas i kurvan. Eventuellt försvinner en eller två kantstensparkeringar anslutning till korsningen med Furunäsvägen. En inmätning bör göras för att kunna säkerställa möte mellan två bussar och ifall parkeringsplatser behöver tas bort. Om refugen istället behålls försvinner cirka kantstensparkeringar på sträckan. Körbanan för södergående trafik minskas till ca 5,0 meter och mittrefug med belysning kan ligga kvar vilket är en ekonomisk fördel. På den östra sidan av Källängsvägen behålls kantstensparkeringar. Att välja bort kantstensparkeringarna påverkar parkeringssituationen i området negativt, samtidigt är prioriteringen av gång- och cykel i enighet med politiska riktlinjer. Då Näset är utpekat som ett område för nybyggnation finns ett behov av en plan över hur parkering i området ska hanteras. Om parkeringarna tas bort kan gång- och cykelbanans breddmätt göras mer generösa. Framkomlighet På sträckan som är ca 270 meter är höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt ca 15 meter. Detta innebär en lutning på ca 5-6 %. Enligt VGU är detta att betrakta som mindre god standard. Som terrängen ser ut i området är detta det bästa alternativet för gående- och cyklister. I alternativet där mittrefugen rivs har körspår studerats för två mötande boggiebussar på två körfält som är 4 meter breda. I den skarpaste kurvan kan bussarna mötas men marginalerna är små. Drift och underhåll I alternativet där mittrefugen rivs kommer brist på ytor för snöupplag uppstå. Vidare är föreslagen sektion att betrakta som trång med bussar som ska kunna mötas på 8 meter bred körbana i kurva. Den fria bredden på 8 meter kan bli svår att säkerställa vintertid vilket kan kräva extra insatser för snöröjning. Kostnad Framräknad anläggningskostnad för detta alternativ är kr om refugen sparas. I alternativet med att riva refugen uppgår anläggningskostnaden till kr. I kalkylen har grova uppskattningar gjort angående brunnar. Se kalkylbilaga för mer detaljerade uppgifter Samlad bedömning Alternativet med att ta bort parkeringen och spara mittrefugen anses vara mer fördelaktigt ut trafiksäkerhetssynpunkt. Båda alternativen är likvärdiga för cyklister och gående men för bussar och personbilar är det en försämring att trafikera en smalare gata utan mittrefug med närhet till parkerade bilar. Problem med sikt uppstår och alternativet med för ökat krav på underhåll och snöröjning. Eftersom inmätning inte föreligger är det svårt att tydligt bedöma om alternativet med borttagen mittrefug är realistiskt.

12 2.3 Delsträcka 1 - Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor (delsträcka 1- alternativ 3) Detta alternativ utreds för att parkering längs Källängsvägen eventuellt ska kunna behållas. Förslaget innebär att gångbanor på båda sidor om Källängsvägen breddas till enkelriktade gång- och cykelbanor. För detta alternativ krävs ca 3,0 meter, där 1,5 är avsedd för gångtrafik och 1,5 meter för cykeltrafik. Dessutom krävs ytterligare 1,05 meter skyddsremsa mellan parkering och gång- och cykelbana. Med dessa mått samt 2,0 meter parkering längs båda sidor av Källängsvägen måste refugen i mitten, med belysning, tas bort för att körbanor ska få plats. Trots detta innebär de nya måtten att bussar inte kan mötas längs gatan och parkeringen längs båda sidor behöver därför tas bort för att ge utrymme för ett möte mellan två bussar. Figur 6 Redovisning av körspår som visar att två bussar får svårt att mötas i kurvan Samlad bedömning För att möjliggöra detta alternativ måste all kantstensparkering tas bort. Detta alternativ bedöms inte vara konkurrenskraftigt mot alternativ 1.1 och 1.2. Därför förkastas detta alternativ och ingen bedömning görs enligt samma kriterier för andra alternativ.

13 2.4 Delsträcka 2 - Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida (delsträcka 2- alternativ 1) Längs delsträcka två finns Källängens skola med infarter ut mot Källängsvägen. Dessutom korsar sträckan Högnäsvägen och Furnäsvägen. På sträckan finns två busshållplatser som trafikeras av en linje med cirka 14 avgångar under högtrafik (ändras till två linjer i juni 2015). Inom skolans fastighet finns parkeringsplatser som ligger i direkt anslutning till befintlig gångbana längs Källängsvägen. Förslaget innebär att befintlig gångbana längs Källängsvägens västra sida breddas till en dubbelriktad gång- och cykelbana som är 4,1 meter bred, där 1,5 meter är avsedd för gående medan 2,6 meter är avsedd för dubbelriktad cykeltrafik (säkerhetszon inkluderat). Breddningen sker västerut för att inte påverka korsningen Källängsvägen/Norra Kungsvägen kapacitetsmässigt. Breddningen blir cirka 1,9 meter. Möjligheten att bredda mot körbanan istället för mot parkeringen har testats men sträckan blir för kort för att kunna klara att intrång inte görs på träd och eventuellt på parkering. Förslaget innebär att gång- och cykelbanan leds bakom busshållplatser som görs om till stopphållplatser där körfältet är cirka 3,25 meter för att undvika att bilister försöker smita förbi bussar. Figur 7 Busshållplats för södergående busstrafik Då väderskyddet ska vara minst 1,2 meter från vägkanten och 1 meter skyddsavstånd ska finnas mellan gång- och cykelbanan och väderskyddet görs ett mindre intrång på skolans fastighet. Trafiksäkerhet Förslaget innebär att busshållplatserna vid Högnäsvägen görs om till stopphållplatser som har en hastighetsreducerande effekt och ökar trafiksäkerheten för avstigande resenärer. Förslaget innebär förbättrad trafiksäkerhet för cyklister då de separeras från biltrafiken. Påverkan på andra trafikslag Med stopphållplatser påverkas kollektivtrafiken positivt. Framför allt ökar säkerheten för avstigande resenärer, dessutom innebär hållplatserna att inga fordon kan köra om bussen när den står vid hållplats vilket gör att den kan köra ut ostört.

14 Samtidigt som kollektivtrafiken gynnas av stopphållplatserna försämras bilarnas framkomlighet då situationer med bilar som får vänta bakom buss kommer uppstå. Breddningen av gång- och cykelbanan innebär att träd utmed Källängsvägens västra sida måste avverkas samt att intrång på parkeringen kan krävas. Detta måste studeras vidare när inmätning föreligger. Figur 8 Parkering vid Källängens skola Förslaget innebär att korsningen Källängsvägen/Furunäsvägen blir mindre vilket kan påverka svängande lastbilars framkomlighet. Körspårkontroller har gjorts för att säkerställa framkomlighet för en LBn (12 meters) lastbil. Framkomlighet Framkomligheten för gående och främst cyklister ökar med detta alternativ då gång- och cykelbanan läggs bakom busshållplatsen och väderskyddet. Biltrafikens fördröjning ökar något. Koppling till delsträcka 1 Förslaget innebär god koppling till delsträcka 1 oavsett alternativ. Att fortsätta med dubbelriktad gång- och cykelbana är den mest tydliga fortsättningen och ger kontinuitet i gång- och cykelvägnätet. Drift och underhåll Mängden hårdgjorda yta ökar jämfört med idag och intrång görs på skolans fastighet och träd måste avverkas. Dock antas inga drift- och underhållskostnader utöver det normala uppstå till följd av åtgärden. Kostnad Framräknad anläggningskostnad för detta alternativ är kr. I kalkylen har grova uppskattningar gjort angående brunnar. Se kalkylbilaga för mer detaljerade uppgifter Samlad bedömning Alternativet anses bäst uppfylla koppling mot angränsande delsträcka och är mer gent än att skapa en cykelbana på östra sidan. Osäkerheter finns dock på hur stort intrånget eventuellt blir på parkeringen.

15 2.5 Delsträcka 2 - Enkelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens båda sidor (delsträcka 2- alternativ 2) Förslaget innebär att gångbanor på båda sidor om Källängsvägen breddas till enkelriktade gång- och cykelbanor. För detta alternativ krävs ca 3,3 meter, där 1,5 är avsedd för gångtrafik och 1,8 meter för cykeltrafik. Alternativet innebär att gång- och cykelbanorna leds bakom busshållplatserna som görs om till stopphållplatser. Figur 9 Busshållplats för norrgående busstrafik Förslaget innebär ett mindre intrång på skolans fastighetsgräns och även på KV. Stornäset som ligger öster om Källängsvägen. Anledningen till intrången är de 1,2 meter som krävs från väderskydd till vägkant samt 1 meter från väderskydd till gång- och cykelbana. Intrånget på KV Stornäset blir relativt stort eftersom en mur med plantering mot bergssida måste tas bort samt att det finns höjdskillnad mellan hållplatsen och parkering inne på fastigheten vilket gör att breddning blir kostsam. Trafiksäkerhet Förslaget innebär att busshållplatserna vid hållplatsen Högnäsvägen görs om till stopphållplatser som har en hastighetsreducerande effekt och ökar trafiksäkerheten för avstigande resenärer. Samtidigt som alternativet innebär en lugnare trafiksituation tvingas oskyddade trafikanter att korsa Källängsvägen vid fler tillfällen vilket är en trafiksäkerhetsrisk. Påverkan på andra trafikslag Med stopphållplatser påverkas kollektivtrafiken positivt. Framför allt ökar säkerheten för avstigande resenärer, dessutom innebär hållplatserna att inga fordon kan köra om bussen när den står vid hållplats vilket gör att den kan köra ut ostört. Samtidigt som kollektivtrafiken gynnas av stopphållplatserna försämras bilarnas framkomlighet då situationer med väntande bilar bakom buss kommer uppstå. Förslaget innebär att korsningen Källängsvägen/Furunäsvägen blir mindre vilket kan påverka svängande lastbilars framkomlighet. Körspår har gjorts för att säkerställa framkomlighet för en LBn (12 meters) lastbil.

16 Framkomlighet Framkomligheten för gående och främst cyklister ökar med detta alternativ då gång- och cykelbanan läggs bakom busshållplatsen och väderskyddet. Koppling till delsträcka 1 Farslaget innebär att delsträcka två skiljer sig från delsträcka ett. Detta skapar en otydlighet som kan göra att gående och cyklister hamnar fel på någon av delsträckorna. Dessutom innebär alternativet att gående och cyklister tvingas korsa Källängsvägen vilket bedöms vara en trafiksäkerhetsrisk jämfört med ett dubbelriktat alternativ. Drift och underhåll Mängden hårdgjorda yta ökar jämfört med idag och intrång görs på angränsande fastigheter. Dock antas inga drift- och underhållskostnader utöver det normala uppstå tillföljd av åtgärden. Kostnad Kalkyleras ej. Se anledning nedan Samlad bedömning Alternativet anses inte uppfylla de krav som ställs inom projektet. Kopplingen till delsträcka 1 blir sämre och en dubbelriktad gång- och cykelbana på västra sidan ger en mer gen sträckning. Vidare måste intrång göras på fastigheten KV. Stornäset bakom hållplatsen vilket inte anses rimligt. Därför förkastas detta alternativ.

17 3 Slutsats För delsträcka 1 föreslås breddning av befintlig gångbana väster om Källängsvägen till dubbelriktad gång- och cykelbana samt att parkeringen utgår för att spara mittrefugen. Med detta alternativ undviks flytt av belysning som är placerade i mittrefugen. Alternativet innebär dock att kanstensparkeringar försvinner. Uppgradering av befintlig gång- och cykelstråk på Utterbacken innebär kraftig lutning som påverkar tillgängligheten negativt, dessutom innebär lutningen begränsad framkomlighet för framför allt cyklister. Genom att leda gång- och cykelbanan längs Källängsvägen undviks denna kraftiga lutning så långt som det är möjligt. Även för delsträcka 2 föreslås dubbelriktad gång- och cykelbana längs Källängsvägens västra sida. På detta sätt undviks onödiga passager av Källängsvägen som innebär en trafiksäkerhetsrisk. Genom att ha en kontinuitet i gång- och cykelnätet skapas en tydlighet som gör att risken för att gående och cyklister ska hamna på fel sida minimeras. Med detta alternativ finns dock risk att parkering vid skolan påverkas. Enligt Lidingö stads principsektioner bör gångdelen vara 1,50 meter bred och cykeldelen 2,0 meter bred. Detta innebär, som tidigare nämnt, att kantstensparkeringen längs den västra sidan av Källängsvägen försvinner samtidigt som körbanan blir ca 5 meter bred. Då körbanan inte behöver vara mer än cirka 4,0 meter bred kan extra utrymme ges till gång- och cykel och ge ökad framkomlighet och bekvämlighet. Utredningsalternativ Gång Cykel Buss Bil Samlad bedömning Delsträcka 1 alternativ Delsträcka 1 alternativ 2 (med refug) Delsträcka 1 alternativ 2 (utan refug) Delsträcka 2 alternativ Delsträcka 2 alternativ Fortsatt utredning Vidare utredningar bör göras för att kunna bedöma detaljer i området. Då grundkartan saknar vissa delar, bör en inmätning göras för att kunna bedöma hur stor påverkan blir. Parkeringar vid Källängens skola är ett exempel som inte finns med i grundkartan, ett annat exempel är refuger och övergångsställen som kan påverka utredningen. Mer detaljerade utredningar kring utrymmen och lutningar bör göras. Vid samtliga passager bör utrymme för väntande fotgängare finnas, då övergångsställen med refuger inte är inmätta i grundkartan har detta inte gjorts.

18 Figur 10 Princip med utrymme för väntande fotgängare vid passager På sträckan finns dessutom flera träd som kan påverkas, även dessa saknas i grundkartan och behöver tas med i de bedömningar som görs. De kalkyler som redovisas är gjorda i ett tidigt skede och täcker inte in alla delar av en komplett kalkyl över anläggningskostnader. Exempelvis saknas kompletta uppgifter om brunnar och andra VA-ledningar. Tyréns har tidigare utfört en utredning med syfte att förbättra cykelförhållandena längs Norra Kungsvägen mellan Per Lagerkvist väg och Grönstavägen. I utredningen föreslås att Norra Kungsvägens överbredd utnyttjas till förbättrade cykelförhållande, dessutom föreslås räckesseparering mellan cyklister och motorfordonstrafik. Vidare utredning bör därför göras kring hur korsningen Källängsängsvägen och Norra Kungsvägen kan utformas.

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING NÄSET

PARKERINGSUTREDNING NÄSET RAPPORT PARKERINGSUTREDNING NÄSET KONCEPT 2015-10-01 Uppdrag 264181 Titel på rapport: Parkeringsutredning Näset Status: Datum: 2015-10-01 Medverkande Kontaktperson: Lidingö stad Mirsad Bektesevic Konsult:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2016-00284 2016-02-11 Handläggare Alla Bäck 08-508 260 37 Till Trafiknämnden 2016-03-10 delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 1(13) F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 2016-07-11 2(13) Beställare Henrik Löfvenborg NCC Sverige AB Uppdragsledare Sabine Saracco Structor Mark Stockholm AB Granskare Ellen Fredholm

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm REFLEX ARKITEKTER AB Åstorpsringen Slutversion Stockholm 2016-12-02 Åstorpsringen Datum 2016-12-02 Uppdragsnummer 1320024601 Utgåva/Status Granskningsversion Magnus Olsson Alexine Wirén Jens Svensson Uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Förstudie gång- och cykelväg Rindö

Förstudie gång- och cykelväg Rindö Förstudie gång- och cykelväg Rindö Vaxholms stad 2016-08-09 1 Översiktskarta SL-trafiken 2 Södra sidan 2,5-3m Bymiljöväg Aktuell vägbredd ner till 5,7 meter Ny belysningsstolpar på del av sträckan (pga.

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatuoch fastighetsnämnden.

Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatuoch fastighetsnämnden. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-03-19 Handläggare: Staffan Eriksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 50826140 staffan.eriksson@gfk.stockholm.se Dnr 01-360-3619 2002-02-26

Läs mer

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA

UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA UTREDNING BUSSTRAFIK TILL SKÄLSÄTRA Juni 2008 Medverkande Uppdrag Bakgrund Denna rapport har utarbetats av WSP genom: Henrik Johansson Ann Bengter Bo Löfgren Helena Jeppsson WSP har av Tyresö Kommun erhållit

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn Trafikutredning norra och södra Koholmen Beställare: s kommun 41 0 Skärhamn Beställarens representant: Åsa Jönsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 4 402 6 Göteborg Maria Young Terese

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-12-06 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-06 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Johan Nilsson 08-508 262 34 Till Trafiknämnden 2015-06-11 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn.

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Dokumentinformation Titel: TRAFIKFÖRSLAG FÖR DETALJPLANEARBETE DUNKAVLEMYREN, SKÄRHAMN Version: 2009-10-20 Beställare: Åsa Jönsson, Tjörns kommun

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer

3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3 Dimensionerande trafikanter och trafiksituationer 3.1 Dimensionerande trafikanter Karaktäristika för typfordon samt gående och cyklister finns i del Grundvärden. För dimensionering av körbanebredder

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Alternativa avfarter Bodenvägen

Alternativa avfarter Bodenvägen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (6) Stadsplanering 2015-04 SBF 2015/37 Anna Karin Lidén Alternativa avfarter Bodenvägen Sammanfattning Utredning har gjorts om av- och påfart Bodenvägen/97:an. Kraven på hög kvalitetsnivå

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahams väg - Ulvsundavägen.

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt inriktningsbeslut för etapp 1 Doktor Abrahams väg - Ulvsundavägen. Jevgenija Palin Trafikplanering 08-508 262 09 jevgenija.palin@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-06-14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bällstavägen. Redovisning av utredning samt

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Översiktskarta med kartbladsindelning

Översiktskarta med kartbladsindelning ± Översiktskarta med kartbladsindelning 4. Älvkarleö 2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen & Fisket 3. Västanåvägen 1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer