VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING"

Transkript

1 VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:2

2 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT HÄLSOKRAV PREMIE PREMIEBEFRIELSE ÖVERLÅTELSE NÄR FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR ATT GÄLLA FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING SENIORFÖRSÄKRING EFTERSKYDD ORIKTIG UPPGIFT ÅTGÄRDER FÖR UTBETALNING TIDPUNKT FÖR UTBETALNING OCH RÄNTEBESTÄMMELSER JURIDISKT OMBUD GILTIGHET I UTLANDET FORCE MAJEURE UNDANTAG AVSEENDE KRIG, TERRORISM OCH MASSFÖRSTÖRELSE UNDANTAG AVSEENDE SPORT OCH IDROTT UNDANTAG AVSEENDE RISKFYLLD VERKSAMHET BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PRÖVNING AV BESLUT I FÖRSÄKRINGSÄRENDE FÖRSÄKRINGSGIVARE LIVFÖRSÄKRING GRUPPLIVFÖRSÄKRING MED ENBART DÖDSFALLSKAPITAL GRUPPLIVFÖRSÄKRING MED DÖDSFALLSKAPITAL OCH FÖRTIDSKAPITAL RÄTT TILL TECKNANDE AV FÖRTIDSKAPITAL UTBETALNING AV FÖRTIDSKAPITAL INSKRÄNKNINGAR I GILTIGHET UTBETALNING AV DÖDSFALLSKAPITAL VÄRDESÄKRING AV PREMIEBEFRIAD GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖRSÄKRING FÖR BARNS EKONOMISKA INVALIDITET OCH DÖDSFALL - BARNSKYDD Försäkrade Försäkringsbelopp Utbetalning FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION RÄTT TILL TECKNANDE AV FÖRTIDSKAPITAL UTBETALNING AV FÖRTIDSKAPITAL OPTIONSRÄTT INSKRÄNKNINGAR I GILTIGHET KRITISKA SJUKDOMAR CANCER HJÄRTINFARKT STROKE OPERATION AV HJÄRTATS KRANSKÄRL OPERATION AV AORTA OPERATION AV HJÄRTKLAFF UPPHÖRANDE AV NJURFUNKTIONEN ORGANTRANSPLANTATION KOMA HODGKINS SJUKDOM HIV/AIDS-SMITTA VID YRKESUTÖVNING HIV/AIDS FRÅN BLODTRANSFUSION ELLER BEHANDLING DÖVHET LEMFÖRLUST BLINDHET FÖRLORAD TALFÖRMÅGA MOTORNEURONSYNDROM... 9

3 4.18 MULTIPEL SKLEROS FÖRLAMNING PARKINSONS SJUKDOM BRÄNNSKADOR DÖDLIG SJUKDOM ALZHEIMERS SJUKDOM (FÖRE FYLLDA 60 ÅRS ÅLDER) CREUTZFELDT-JAKOBS SJUKDOM SJUKFÖRSÄKRING OMFATTNING RÄTT TILL ERSÄTTNING INSKRÄNKNINGAR I GILTIGHET KARENSFÖRKORTNING BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGSTIDEN ÖVERFÖRSÄKRING RÄTT TILL INDEXTILLÄGG VÄRDESÄKRING ÅTERINTRÄDE I FÖRSÄKRINGEN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HELTID GILTIGHET OMFATTNING INKOMSTBORTFALL ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Läkekostnader Behandlingskostnader för tandskador Resekostnader Merkostnader Krismoment - psykologtjänster Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader ERSÄTTNING VID INVALIDITET Ersättning vid medicinsk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet Invaliditetsersättningens storlek Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar Ersättning vid dödsfall SJUK- OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HELTID GILTIGHET OMFATTNING Vid sjukdom Vid olycksfallsskada INKOMSTBORTFALL ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER VID OLYCKSFALL Läkekostnader Behandlingskostnader för tandskador vid olycksfall Resekostnader vid olycksfall Merkostnader vid olycksfall Krismoment - psykologtjänster Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader ERSÄTTNING VID INVALIDITET Ersättning vid medicinsk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet (enbart vid olycksfallsskada) Invaliditetsersättningens storlek MÖJLIGHET TILL OMPRÖVNING AV ERSÄTTNINGEN OM INVALIDITETEN ÖKAR ERSÄTTNING VID DÖDSFALL INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Sjukdom, kroppsfel eller psykisk sjukdom som visat sig innan försäkringen tecknades BARNFÖRSÄKRING FÖRSÄKRADE GILTIGHET OMFATTNING... 17

4 8.4 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER VID OLYCKSFALLSSKADA Läkekostnader Behandlingskostnader för tandskador Resekostnader Merkostnader Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader ERSÄTTNING VID INVALIDITET VID OLYCKSFALL OCH SJUKDOM Ersättning vid medicinsk invaliditet Ersättning vid ekonomisk invaliditet VÄRDESÄKRING OCH UTBETALNING AV INVALIDITETSERSÄTTNING MÖJLIGHET TILL OMPRÖVNING AV ERSÄTTNINGEN OM INVALIDITETEN ÖKAR ERSÄTTNING VID SJUKHUSVISTELSE ERSÄTTNING VID DÖDSFALL PÅ GRUND AV OLYCKSFALL ERSÄTTNING VID DÖDSFALL PÅ GRUND AV SJUKDOM INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som visat sig innan försäkringen tecknades Sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som visat sig efter det att försäkringen tecknades KOSTNADSBIDRAG (LÄNGST TILL 16 ÅR) SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING - PRIVATACCESS DEFINITION AV MEDFÖRSÄKRAD: SJUKVÅRDSRÅDGIVNING VÅRDPLANERING FÖRSÄMRINGAR I HÄLSOTILLSTÅNDET RESOR OCH LOGI HJÄLPMEDEL LÄKEMEDEL OFFENTLIG VÅRD BEHANDLING HOS NAPRAPAT, KIROPRAKTOR ELLER SJUKGYMNAST BEHANDLING HOS PSYKOLOG/PSYKIATER ELLER PSYKOTERAPEUT VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER KOSTNADER SOM ERSÄTTS PÅ ANNAT SÄTT UNDANTAG BEGREPPSFÖRKLARINGAR Skadefall Olycksfallsskada Sjukdom Behandling AVBROTTSFÖRSÄKRING VID SJUKDOM ELLER DÖDSFALL INTRÄDE I FÖRSÄKRINGEN DEFINITIONER Ansvarstid Arbetsoförmåga Försäkringsbelopp Försäkringstagare Försäkringsägare Försäkringstiden och dess upphörande Karenstid Rörelsens kostnader Sjukdom VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR ERSÄTTNINGS- OCH SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER GENERELLA UNDANTAG ÖVERFÖRSÄKRING NYSTARTADE FÖRETAG... 24

5 1 1 Gemensamma bestämmelser Gruppavtalet innehåller bestämmelser om ikraftträdande, giltighetstid, automatisk förlängning och uppsägning. Uppsägning som skett hos gruppföreträdaren gäller samtliga försäkrade. Kretsen av försäkringsberättigade utgör om inget annat avtalas personer bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa. Villkoren för försäkringen kan ändras vid slutet av en premieperiod. Information om villkorsändringar lämnas i samband med premiekravet för den period då de nya villkoren skall börja gälla. 1.1 När försäkringen träder ikraft Försäkring enligt ett gruppavtal börjar gälla från och med den tidpunkt ansökan görs till Euro Accident under förutsättning att kraven för anslutningen till försäkringen är uppfyllda och fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Euro Accident samt om inget annat anges i gruppavtalet. Meddelas visst skydd - exempelvis i samband med konvertering av gruppavtal ingånget med annan försäkringsgivare - gäller istället för vad nu sagts - det som framgår av Hälsokrav, femte stycket nedan. I gruppavtalet eller i ansökan kan avtalas att försäkringen skall träda ikraft från annan tidpunkt. Skall enligt gruppavtalet försäkringsbeloppet höjas eller försäkringsskyddet på annat sätt utökas när den försäkrade får höjd lön eller ingår äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande eller vid annan liknande händelse, träder höjningen eller utökningen inte ikraft förrän Försäkringsgivaren, Euro Accident eller försäkringsmäklaren mottagit anmälan om ändringen. Kan försäkring endast beviljas mot förhöjd premie och/eller inskränkning inträder Försäkringsgivarens ansvarighet först sedan försäkring erbjudits på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet. 1.2 Hälsokrav För att kunna omfattas av en försäkring enligt ett gruppavtal krävs full arbetsförhet vid den tidpunkt försäkringen söks. Med full arbetsförhet avses att den försäkrade kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte uppbär sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning, aktivitetsersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Detta gäller också för rätt till höjning av försäkringsbelopp enligt bestämmelserna i gruppavtalet samt annan utökning av försäkringsskyddet. Höjning av försäkringsbelopp med högst samma procentsats som prisbasbeloppet medges dock även om den försäkrade inte är fullt arbetsför. Den som inte är fullt arbetsför och på grund därav inte fullt kan utnyttja rätt till höjning av försäkringsbeloppet kan ansöka om det högre beloppet när full arbetsförhet åter föreligger. Detsamma gäller för annan utökning av försäkringsskyddet. Försäkrad som i samband med att gruppavtal konverterats från tidigare försäkringsgivare omfattas av försäkringsskydd enligt detta försäkringsvillkor utan hälsokrav, dock maximalt intill den omfattning som vid tidpunkten för konverteringen var gällande hos den tidigare försäkringsgivaren. I de fall då särskilda hälsoprövningsregler gäller för anslutning till eller utökning av en försäkring, framgår detta av ansökningshandlingarna. Försäkring kan erbjudas utan inskränkning dvs. mot normala grunder alternativt med klausul och/eller premieförhöjning. Åsätts klausul och/eller premieförhöjning meddelas varje enskild försäkrad. Om försäkringen beviljas mot normala grunder kan dock inskränkning finnas för åkommor uppgivna i ansökan alt. åkommor ej upptagna i ansökan som fanns vid försäkringens tecknande. För Läke & Sjukvårdskostnadsmomentet gäller särskilda regler (se rubrik försämringar i hälsotillståndet). 1.3 Premie Premien debiteras per månad om inget annat avtalas och skall betalas senast på förfallodagen. Betalas inte premien i rätt tid har Euro Accident rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning avsändes under förutsättning att premien inte betalas inom denna tid. Om det vid tidpunkten för när uppsägningen får verkan visar sig att gruppmedlemmen förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften, förblir försäkringen dock ikraft så länge arbetsoförmågan varar under den tiden försäkringen skulle bestå vid fortsatt premiebetalning enligt oförändrat gruppavtal (premieuppskov). Även medförsäkrades försäkring förblir ikraft. Upphör gruppavtalet, träder dock försäkringen ur kraft för såväl gruppmedlem som medförsäkrad. Om gruppmedlemmen inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning fortsätter försäkringen ändå att gälla. Försäkringen upphör i stället två veckor efter det att hindret har upphört, dock senast tre månader efter den dag försäkringen enligt uppsägningen skulle ha upphört. Premie för tid då premieuppskov förelegat skall, jämte ränta, betalas i den ordning Euro Accident bestämmer. Ränta beräknas enligt den räntesats som vid varje tidpunkt tillämpas vid förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning. Om försäkringen upphört efter uppsägningen på grund av att förnyelsepremien inte betalats i rätt tid, kan försäkringen återupplivas utan ny hälsoprövning genom att premien betalats inom 3 månader från den dag då försäkringen upphört att gälla. Försäkringen börjar då åter gälla från och med dagen efter den dag då premien betalades. Denna rätt gäller inte medförsäkrad om gruppmedlem väljer att ej utnyttja sin rätt till återupplivning. Rätten till återupplivning kan begränsas i gruppavtalet om detta är nödvändigt på grund av försäkringens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Det åligger gruppmedlem att snarast anmäla till Försäkringsgivaren, Euro Accident, gruppföreträdaren eller försäkringsmäklaren om medförsäkrad inte längre kan omfattas av gruppförsäkringen samt om försäkrat barn uppnått i gruppavtalet angiven slutålder. 1.4 Premiebefrielse Gruppmedlem som på grund av sjukdom eller olycksfallsskada uppbär hel sjukersättning, helt tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring har rätt till premiebefrielse för sig och eventuell medförsäkrad. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. Rätten till premiebefrielse gäller så länge gruppmedlemmen uppbär någon av ersättningarna i föregående mening. Premiebefrielse gäller längst till dess gruppmedlemmen uppnår 65 års ålder eller den högre slutålder som är angiven i gruppavtalet Medförsäkrad som beviljats hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning har rätt till premiebefrielse för sin gruppförsäkring så länge den denne inte är fullt arbetsför. Premiebefrielsen gäller längst till dess den medförsäkrade uppnår 65 års ålder eller den högre slutålder som är angiven i gruppavtalet. Inträffar ett försäkringsfall medan rätt till premiebefrielse föreligger, utbetalas ersättning enligt det gruppavtal och efter det

6 2 försäkringsbelopp, med hänsyn till förändring i prisbasbeloppet, som gällde månaden innan rätten till premiebefrielse inträdde. Om försäkringsbeloppet enligt gruppavtalet beror av den försäkrades ålder, fastställs beloppet med hänsyn till ålder då försäkringsfallet inträffade. Försäkringsskyddet kan inte utökas genom att premie betalas för tid då rätt till premiebefrielse föreligger. Medförsäkrad kan inte anslutas eller utöka sitt försäkringsskydd under tid då gruppmedlemmen har rätt till premiebefrielse. Fortsättningsförsäkringens belopp får inte överstiga det belopp som senast gällde för den försäkrade. För sjukförsäkring får ersättningsbeloppet inte överstiga den nivå som myndigheterna bestämmer. Fortsättningsförsäkringen kan delvis ha annan utformning och andra försäkringsvillkor än gruppförsäkringen. Premien för fortsättningsförsäkringen bestäms efter den försäkrades egen ålder och beräknas enligt särskild tariff. 1.5 Överlåtelse Gruppförsäkring kan överlåtas enligt de regler som fastställts i gruppavtalet. Överlåtelse av gruppförsäkring skall registreras hos Försäkringsgivaren, Euro Accident eller försäkringsmäklaren. 1.6 När försäkringen upphör att gälla Gruppförsäkring gäller längst till dess gruppmedlemmen eller medförsäkrad uppnår den i gruppavtalet angivna slutåldern. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla en månad efter det att gruppavtalet upphör gruppmedlemmen går ur försäkringen eller inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras. Upphör gruppmedlemmens försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla. Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla dessförinnan en månad efter det att gruppmedlemmen avlider äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Giltighetstiden för försäkringarna kan inte förlängas genom att premie betalas för tid efter det försäkringen upphört. Under dessa bestämmelser tillämpas metoden om nästföljande födelsedag. 1.7 Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem eller medförsäkrad har, under förutsättning att han/hon omfattats av gruppförsäkring i minst 6 månader, rätt att teckna fortsättningsförsäkring om: gruppavtalet upphör gruppmedlemmen lämnar kretsen av försäkringsberättigade. Medförsäkrad har dessutom rätt att teckna fortsättningsförsäkring om: gruppmedlemmen avlider äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upphör. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring gäller inte om: gruppmedlem och/eller medförsäkrad har valt att säga upp försäkringen för sig och/eller medförsäkrad men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen. gruppmedlem och/eller medförsäkrad fått eller uppenbarligen kan få ett skydd av samma slag som tidigare av annan försäkringsgivare. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Fortsättningsförsäkring kan tecknas att gälla längst till utgången av det kalenderår då den försäkrade fyller 65 år eller uppnår den högre slutålder som gäller för gruppavtalet. Ansökan om fortsättningsförsäkring skall göras inom 3 månader från den dag då gruppförsäkringen upphörde att gälla eller gruppavtalet ändrades. 1.8 Seniorförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad har rätt att i samband med utträde ur gruppavtalet teckna seniorförsäkring. Utträdet skall bero på antingen gruppmedlems pensionering eller uppnådd slutålder för gruppavtalet. Rätten att teckna seniorförsäkring, mot ansökan, gäller under tre månader från utträdet ur gruppavtalet. För seniorförsäkringen gäller särskilda villkor. 1.9 Efterskydd Om en försäkrad har omfattats av gruppförsäkring i minst 6 månader och försäkringen upphör på grund av att den försäkrade inte längre uppfyller förutsättningarna enligt gruppavtalet, gäller ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i 3 månader. Efterskydd gäller inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp av gruppen eller om den försäkrade själv valt att säga upp försäkringen men står kvar i den försäkrade gruppen. Rätt till efterskydd föreligger inte heller då den försäkrade redan fått eller uppenbarligen kan få ett skydd av samma slag som tidigare av annan försäkringsgivare. Efterskyddet innebär: I frågor om livförsäkring: Vid försäkringsfall som inträffar under efterskyddstiden och innan den försäkrade har uppnått gruppavtalets slutålder, utbetalas den ersättning som skulle ha utbetalts enligt gruppavtalet I frågor om sjukförsäkring: Om den försäkrade är arbetsoförmögen vid utträdet eller blir arbetsoförmögen under efterskyddstiden och före gruppavtalets slutålder, utbetalas ersättning enligt de regler som skulle ha gällt enligt gruppsjukförsäkringen. Om den försäkrade under efterskyddstiden uppnår eller uppnått gruppavtalets slutålder upphör efterskyddet för sjukförsäkring. I frågor om olycksfallsförsäkring: För olycksfall som inträffat före utträdet eller under efterskyddstiden och innan den försäkrade har uppnått gruppavtalets slutålder, utbetalas ersättning enligt de regler som skulle ha gällt enligt olycksfallsförsäkring 1.10 Oriktig uppgift Om oriktigt eller ofullständig uppgift om förhållanden som är av betydelse för bedömning av försäkringsrisken har lämnats, kan detta medföra försäkringens ogiltighet samt att rätten till ersättning för inträffad skada helt eller delvis bortfaller Åtgärder för utbetalning Försäkringsfall som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till Euro Accident eller via försäkringsmäklare om angivet på skadeblankett. Blanketter kan rekvireras från Euro Accident eller försäkringsmäklare. De handlingar och övriga upplysningar som Euro Accident anser vara av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning skall anskaffas

7 3 och insändas utan kostnad för Euro Accident. Medgivande för Euro Accident att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning skall lämnas om Euro Accident begär detta. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfall är att den försäkrade: Snarast anlitar läkare. under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn. iakttar läkarens föreskrifter. följer Försäkringsgivarens, eller Euro Accidents, föreskrifter. Om Euro Accident begär det, skall den försäkrade inställa sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Försäkringsgivaren Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning uppkommit och när den som begär utbetalning: fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning eller premiebefrielse. lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa Försäkringsgivarens betalningsskyldighet och till vem utbetalning skall göras, skall utbetalning ske senast 1 månad därefter. Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Försäkringsgivaren inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller fördröjd utbetalning. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på krig eller politiska oroligheter Juridiskt ombud Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen Giltighet i utlandet Försäkringarna i detta gruppavtal med undantag för läkekostnadsförsäkringen gäller utan begränsningar vad avser utlandsvistelsens längd. Kostnader som ersätts av separat reseförsäkring eller resemoment i hemförsäkring ersätts inte av denna gruppförsäkring. Vid skadereglering av förtidskapital kommer Euro Accident i händelse av att den försäkrade vid skadetillfället inte tillhör svensk försäkringskassa, besluta om förtidskapital om det är sannolikt att den försäkrade skulle ha beviljats minst halv sjukersättning eller aktivitetsersättning om denne tillhört svensk försäkringskassa. Bedömningen sker i samråd med Försäkringsgivarens förtroendeläkare. Undantag Skäliga kostnader för sådan godkänd olycksfallsskada i utlandet som inte skall ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal, ersätts Force Majeure Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet Undantag avseende krig, terrorism och massförstörelse Försäkringarna gäller inte för försäkringsfall som helt eller delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är en följd av, eller som förvärrats av: Krig, fientligheter eller krigsliknande handling (oavsett om krig har förklarats eller ej). Invasion Fientlig handling av fiende av annan nationalitet än den försäkrade eller landet i vilken handlingen äger rum Inbördeskrig Upplopp Uppror Revolt Revolution Störtande av legalt instiftad regering Civilt upplopp som antar proportioner liknande revolt eller som resulterar i revolt Militärt övertagande eller tillskansad makt Explosion av vapen som används i krig Användande av kärn-, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras Mord eller angrepp som utom allt tvivel är begånget av främmande makt oavsett om krig har förklarats mot nationen eller inte. Terroristhandling Med terroristhandling avser handling genomförd av en person, eller grupp av personer med politiska, religiösa ideologiska eller liknande syften med avsikt att påverka regeringar eller att försätta allmänheten eller delar av allmänheten i fara. Terroristhandling kan inkludera men inte begränsas till det faktiska användandet av makt eller våld eller hot om sådant. Förövarna kan antingen agera individuellt eller på uppdrag av eller i samarbete med annan organisation eller regering. Med användande av kärnmassförstörelsevapen avses explosivt kärnvapen eller anordning eller avgivande, avlossande, spridande, utsläppande, läckande av klyvbar materia som sprider radioaktivitet tillräckligt för att orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor. Med användande av kemiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande, läckande av fast, flytande eller gasformig materia som kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor. Med användande av biologiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande, läckande av sjukdomsalstrande mikroorganism och/eller biologiskt framtaget toxin, inkluderande genetiskt modifierade organismer eller toxin som är syntetiskt framtaget och som kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor. Försäkringarna undantar dessutom varje åtgärd som vidtas för att kontrollera, förhindra eller kuva en eller flera av handlingarna enligt ovan. I händelse av att någon del att detta undantag är utan laga kraft eller som inte är genomförbart skall allt i övrigt förbli oförändrat Undantag avseende sport och idrott Försäkringarna gäller inte för försäkringsfall som uppstår när den försäkrade deltar i sport, idrotts-, äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld sysselsättning som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning eller intensitet Exempel på sådan sysselsättning är: deltagande i sport och idrott om du fått ersättning/sponsring med ett belopp som överstiger ett prisbasbelopp per år utövar idrotten i de två högsta divisionerna alternativt på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

8 4 verksamhet såsom djupdykare med helioxsystem eller motsvarande tung utrustning, stuntman, luftakrobat eller i liknande verksamheter, fallskärmshoppning, bungyjump, segelflygning, ballongflygning, drakflygning, klippklättring (inkl. på snö och is) eller i liknande verksamheter. professionell motorfordonstävling eller träning härför Undantag avseende riskfylld verksamhet Försäkringarna gäller inte för försäkringsfall som uppstår när den försäkrade deltar i riskfylld sysselsättning såsom; verksamhet på oljeplattform, kyrktorn eller på tak på liknande höga byggnader. flygning annat än i egenskap av passagerare i licensierat flermotorigt flygplan drivet av ett kommersiellt flygbolag som står under statlig kontroll Behandling av personuppgifter Euro Accidents verksamhet är att administrera gruppförsäkringar åt andra försäkringsgivare. Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna är Euro Accident som har tecknat försäkringsavtalet. Uppgifterna används för förvaltning av avtalet och för ändamål som är nödvändiga för försäkringsverksamheten; såsom premieberäkning som utföres av försäkringsgivaren, skadereglering och statistik. Uppgifterna behandlas med sekretess i enlighet med Euro Accident etiska regler Prövning av beslut i försäkringsärende Euro Accident skall i första hand kontaktas för prövning av beslut. Vid tolkning av försäkringsvillkoret kan den försäkrade hänföra ärendet till Personförsäkringsnämnden och till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För kostnadsfri rådgivning kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå i Stockholm. Försäkringsärende kan också prövas vid allmän domstol, i första hand vid tingsrätt Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Generali PanEurope Limited. Styrelsens säte: Dublin, Irland Kontorsadress Address: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Irland Generali PanEurope Limited är registrerat i Irland (reg. nr ) och är licensierade av the Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA). Generali PanEurope Limited är en del av Generali Group.

9 5 2 Livförsäkring Grupplivförsäkring kan omfatta enbart dödsfallskapital dödsfallskapital och förtidskapital. Försäkringens omfattning framgår av gruppavtalet och försäkringsbeviset. För varje försäkrad gäller vid varje tidpunkt ett genom gruppavtalet bestämt försäkringsbelopp. 2.1 Grupplivförsäkring med enbart dödsfallskapital Dödsfallskapitalet utgörs av försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring. Det utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. 2.2 Grupplivförsäkring med dödsfallskapital och förtidskapital Storleken på dödsfallskapitalet och förtidskapitalet beräknas båda i förhållande till försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring. Dödsfallskapitalets storlek beror dessutom på om förtidskapitalet har utbetalats. 2.3 Rätt till tecknande av förtidskapital För rätt till tecknande av förtidskapital krävs dessutom att den försäkrade varit fullt arbetsför de senaste tre månaderna innan gruppförsäkring med förtidskapital började gälla för den försäkrade eller att den försäkrade senare varit fullt arbetsför minst tre månader i följd. Härvid bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar. 2.4 Utbetalning av förtidskapital Rätten till utbetalning av förtidskapital inträder: om den försäkrade före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och på grund därav under försäkringstiden beviljas minst halv sjukersättning eller aktivitetsersättning (enligt lagen om allmän försäkring) och utbetalningen påbörjas vid en tidpunkt före fyllda 62 år. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. om den försäkrade före fyllda 60 år varit minst halvt arbetsoförmögen i 30 av de senaste 36 månaderna, under förutsättning att samtliga möjligheter till arbetsträning och rehabilitering är utredda. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. Sjukersättning som betalas ut från en tidpunkt efter fyllda 60 år medför rätt till utbetalning av förtidskapital endast om den försäkrade varit oavbrutet arbetsoförmögen sedan före fyllda 60 år. Rätten till utbetalning av förtidskapital inträder vid den tidpunkt från vilken sjukersättning eller aktivitetsersättningen betalas ut eller kvalificeringstiden 30 månader uppnås. Försäkringsfall anses inträffa när den försäkrade drabbas av olycksfall eller insjuknar och dessutom varit arbetsoförmögen i 30 av de senaste 36 månaderna. Utbetalning av förtidskapital sker på begäran av den försäkrade. Förtidskapital är den andel av försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring som anges i kolumn 1 i vidstående tabell. Procenttalet bestäms av den försäkrades ålder vid den tidpunkt då rätten till förtidskapital inträder och i övrigt enligt följande: - Kolumn 1 tillämpas om den försäkrade har beviljats minst halv sjukersättning, halv aktivitetsersättning eller varit arbetsoförmögen till minst hälften i 30 av de senaste 36 månaderna. Förtidskapital utbetalas till hela beloppet en enda gång. Efter utbetalning av förtidskapital kan den försäkrade inte ånyo erhålla rätt till förtidskapital. 2.5 Inskränkningar i giltighet För att utbetalning från försäkringsmomentet förtidskapital ska komma ifråga gäller att detta försäkringsmoment skall ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen blivit aktuell, samt att den försäkrade varit oavbrutet fullt arbetsför under samma period. Detta gäller endast om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. Exempel härpå är utbrändhet, psykisk insufficiens, trötthet, koncentrationsproblem, alkoholberoende, läkemedelsmissbruk etc. Ovanstående undantag upphävs om den försäkrade har blivit intagen i sluten vård under minst 30 dagar. Sluten vård definieras som hälso- och sjukvård som ges till patient som är inskriven vid en vårdenhet (medicinskt verksamhetsområde/klinik). 2.6 Utbetalning av dödsfallskapital Dödsfallskapital utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Om förtidskapital inte har utbetalats utgör dödsfallskapitalet försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring. Om förtidskapital har utbetalats är dödsfallskapitalet den andel av försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring som anges i kolumnen 2 i tabellen nedan. Procenttalet bestäms av den försäkrades ålder vid dödsfallet. Procentsatser för förtidskapital och för dödsfallskapital efter utbetalning av förtidskapital. Uppnådd ålder Förtidskapital Fristående förtidskapital Kol. 1 Dödsfallskapital Kol

10 Värdesäkring av premiebefriad grupplivförsäkring Under tid då rätt till premiebefrielse föreligger uppräknas grupplivbeloppet i förhållande till ökningen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, dock inte för något år med mer än 10 procent. Inträder rätten till premiebefrielse den 1 januari, sker sådan uppräkning även vid det årsskiftet. Värdesäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år. Värdesäkringen omfattar inte förtidskapital, vartill rätt inträder samtidigt med rätten till premiebefrielse. 2.8 Förmånstagarförordnande för grupplivförsäkring Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Euro Accident i nedan angiven ordning: För gruppmedlems försäkring a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns, sambo. b) gruppmedlemmens arvingar. För medförsäkrads försäkring a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns, sambo. b) den medförsäkrades arvingar. Förmånstagare enligt a) kan helt eller delvis avstå från sin rätt till förmån för förmånstagarna enligt b). Med make avses den med vilken den försäkrade vid sin död var gift. Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade vid sin död var registrerad partner. Förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner upphör att gälla när dom om äktenskapsskillnad fallit alternativt ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol, om det inte av omständigheterna framgår att den försäkrade varit av annan mening. Med sambo avses den med vilken den försäkrade sammanbor under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner och att de sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan rekvireras från Euro Accident eller försäkringsmäklare. Särskilt förmånstagarförordnande förfaller vid byte av grupptillhörighet eller övergång till fortsättningsförsäkring. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. Försäkringen gäller längst till utgången av den månad barnet fyller 18 år (försäkringens sluttidpunkt). Upphör gruppmedlems försäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. Detsamma gäller barn till medförsäkrad, om medförsäkrads försäkring upphör att gälla Försäkrade Försäkrade är gruppmedlems arvsberättigade barn. Även makes/registrerad partners/sambos arvsberättigade barn är försäkrade om make/registrerad partner/sambo är medförsäkrad i grupplivförsäkringen. Ersättning från barnskydd utbetalas dock endast från gruppmedlemmens grupplivförsäkring. Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn dödfött barn som avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan. Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt 25 socialtjänstlagen (1980:620) föreligger. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter 1 år från det barnet kom till Sverige. Ett barn omfattas dock inte av försäkringen, om vid den tidpunkt då grupplivförsäkringen med dödsfallskapital och förtidskapital träder i kraft barnet har fyllt 16 år vårdbidrag för barnet har beviljats enligt lagen om allmän försäkring eller barnet vårdas på institution som avses i lagen om allmän försäkring 9 kap Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för barns ekonomiska invaliditet är 10 prisbasbelopp. Försäkringen vid dödsfall är 0,5 prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då rätt till utbetalning inträder Utbetalning Försäkringsbeloppet för barns ekonomiska invaliditet betalas ut om barnet före 18 års ålder drabbas av arbetsoförmåga och före 20 års ålder beviljas minst halv aktivitetsersättning eller under 2 år från försäkringens sluttidpunkt - 18 år - varit oavbrutet arbetsoförmögen och där arbetsoförmågan bedömts som bestående av Försäkringsgivarens förtroendeläkare. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. Utbetalning kan ske tidigast när barnet fyllt 16 år. Utbetalning sker till det försäkrade barnet. Avlider barnet efter det att rätt till utbetalning inträtt men innan betalning skett, utbetalas försäkringsbeloppet till barnets dödsbo. Avlider barnet under försäkringstiden och före 18 års ålder, betalas försäkringsbeloppet vid dödsfall ut till barnets dödsbo som begravningshjälp eller, i fall som avses under "Försäkrade" andra eller tredje stycket, till gruppmedlemmen. 2.9 Försäkring för barns ekonomiska invaliditet och dödsfall - barnskydd Försäkringen ingår som en del av gruppmedlems grupplivförsäkring med dödsfallskapital och förtidskapital. Försäkringen gäller för barns bestående arbetsoförmåga samt för dödsfall.

11 7 3 Fristående förtidskapital med option 3.1 Rätt till tecknande av förtidskapital För rätt till förtidskapital tecknande av förtidskapital krävs dessutom att den försäkrade varit fullt arbetsför de senaste tre månaderna innan gruppförsäkring med fristående förtidskapital började gälla för den försäkrade eller att den försäkrade senare varit fullt arbetsför minst tre månader i följd. Härvid bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar. 3.2 Utbetalning av förtidskapital Om försäkring för fristående förtidskapital tecknats inträder rätten till utbetalning av fristående förtidskapital vid följande händelser: om den försäkrade före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och på grund därav under försäkringstiden beviljas minst halv sjukersättning eller aktivitetsersättning (enligt lagen om allmän försäkring) och utbetalningen påbörjas vid en tidpunkt före fyllda 62 år. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. om den försäkrade före fyllda 60 år varit minst halvt arbetsoförmögen i 30 av de senaste 36 månaderna. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident. Försäkringsbeloppet för fristående förtidskapital är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet. Vid halv sjukersättning, aktivitetsersättning eller halv arbetsoförmåga i 30 av de senaste 36 månaderna lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet, om annat ej avtalats. Försäkringsbeloppet följer tabellen för livförsäkring med förtidskapital. Utbetalning av fristående förtidskapital sker på begäran av den försäkrade. Förtidskapital utbetalas till hela beloppet en enda gång. 3.3 Optionsrätt Om inget annat sägs i avtalet innebär Optionsrätten att den som saknar make/sambo eller barn vid teckningstillfället och senare får förändrad familjesituation dvs. får make/sambo eller barn, har rätt att inom ett år från det att familjesituationen förändrats, teckna livförsäkring med förtidskapital och barnskydd utan att lämna ny hälsodeklaration. Den försäkrade skall själv göra anmälan om ny familjesituation till Försäkringsgivaren eller Euro Accident. Även då den försäkrade, som är under 35 år vid tecknandet, och fyller 35 år, får denne efter begäran teckna livförsäkring med förtidskapital och barnskydd den 1 januari året närmast efter fyllda 35 år utan att lämna ny hälsodeklaration. 3.4 Inskränkningar i giltighet För att utbetalning från försäkringsmomentet förtidskapital ska komma ifråga gäller att detta försäkringsmoment skall ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen blivit aktuell, samt att den försäkrade varit oavbrutet fullt arbetsför under samma period. Detta gäller endast om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. Exempel härpå är utbrändhet, psykisk insufficiens, trötthet, koncentrationsproblem, alkoholberoende, läkemedelsmissbruk etc. Ovanstående undantag upphävs om den försäkrade har blivit intagen i sluten vård under minst 30 dagar. Sluten vård definieras som hälso- och sjukvård som ges till patient som är inskriven vid en vårdenhet (medicinskt verksamhetsområde/klinik).

12 8 4 Kritiska Sjukdomar Om den försäkrade under försäkringstiden drabbas av någon av följande sjukdomar/diagnoser/tillstånd enligt nedan, utbetalas ersättning efter det att tre månader har förflutit från det att sjukdomen först diagnostiserats och under förutsättning att den försäkrade då fortfarande lever. Om den försäkrade avlidit inom dessa tre månader utbetalas ingen ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp motsvarande den försäkringssumma som är angiven i gruppförsäkringsavtalet. Ersättning utgår endast för en diagnostiserad sjukdom även om den försäkrade diagnostiserats för flera sjukdomar. När rätt till försäkringsbeloppet har inträtt upphör försäkringsskyddet enligt detta moment. För momentet kritisk sjukdom fordras särskild hälsoprövning Försäkringen omfattar följande: 4.1 Cancer En malign tumör karakteriserad som okontrollerad celltillväxt och cellspridning samt infiltration av vävnad. Även leukemi omfattas men följande tillstånd är exkluderade. icke invasiv cancer in situ tumörer i samband med HIV all hudcancer om den inte klassats som >0,5 mm invasivt malignt melanom. Försäkringsskyddet för bröstcancer börjar efter det att den försäkrade varit ansluten i 6 månader i följd. 4.2 Hjärtinfarkt Inadekvat blodtillförsel till hjärtats kranskärl som medfört lokal vävnadsdöd av en del av hjärtmuskeln. Detta skall ha föregåtts av karakteristiska bröstsmärtor. Ett electrocardiogram efter hjärtinfarkten skall visa tydliga förändringar av genomgången hjärtinfarkt och dessutom laboratorieprov som visar hjärtenzymförhöjningar. Försäkringsbeloppet betalas ut om den försäkrade fortfarande lever då 30 dagar förflutit från akutskedet. 4.3 Stroke Varje cerebrovasculär incident som ger orsak till neurologiskt bortfall som kvarstår i 24 timmar och som resulterar i lokal vävnadsdöd. Benämningen cerebrovasculär incident omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan (hemorrhagia cerebri). Kvarstående neurologiska men måste kunna påvisas. Transienta Ischemiska Attacker (TIA) omfattas inte. 4.4 Operation av hjärtats kranskärl Undergå kranskärloperation där blodcirkulationen under operation upprätthålls med hjälp av hjärt-/lungmaskin. Operation skall vara på inrådan efter konsultation med hjärtspecialist (kardiolog) Minst ett av hjärtats kranskärl skall på grund av förträngning eller obstruktion behöva en ny artär eller ven för hjärtmuskelns blodförsörjning (bypass grafting). Alla andra metoder är exkluderade. 4.5 Operation av aorta Genom kirurgi, borttagande och ersättande av aortan, eller ett segment av aortan på inrådan efter konsultation med hjärtspecialist (kardiolog). Kirurgin måste vara absolut nödvändig och bedömas att vara den mest gynnsamma behandlingen för den försäkrade och tillståndet anses vara livshotande. 4.6 Operation av hjärtklaff På inrådan av svensk hjärtspecialist som fastslår att reparation eller byte av en eller flera hjärtklaffar genom öppen hjärtkirurgi är nödvändig. 4.7 Upphörande av njurfunktionen Slutstadiet av bägge njurarnas funktion som bedöms som kronisk och där insättandet av hemodialys ( dialys ) av blodet eller njurtransplantation är initierad. 4.8 Organtransplantation Att som patient genomgå eller vara upptagen på en officiell lista för att mottaga ett transplantat av hjärta, lever, lungor, bukspottkörtel eller benmärg. 4.9 Koma Ett tillstånd av medvetslöshet utan reaktion på stimuli som består kontinuerligt och kräver livsuppehållande system under minst 96 timmar medförande permanenta bortfallsymtom. Koma som direkt eller indirekt kan tillskrivas missbruk av alkohol, narkotika eller andra farliga ämnen undantages Hodgkins sjukdom Detta är en form av cancer och täcks av Cancer ovan HIV/AIDS-smitta vid yrkesutövning Infektion med humant immunbristvirus (HIV) hos en medlem av läkar/tandläkarkåren, utryckningstjänst, fångvaktare, apotekspersonal, laboratorieassistenter och andra anställda inom sjukvårdssektorn under utförandet av ordinarie arbetsuppgifter inom yrket i Sverige, med förbehåll för följande villkor: a) HIV-smittan ådrages efter det datum för åtagen risk som anges i försäkringsplanen. b) Den händelse från vilken HIV-smittan erhållits rapporteras, undersöks och dokumenteras enligt normalt förfarande för den försäkrades yrke. c) Den försäkrade testas beträffande HIV omedelbart efter händelsen och inte uppvisar symtom. d) Ett positivt HIV-resultat påvisas inom 12 månader efter den rapporterade händelsen HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling Infektion av humant immunbristvirus (HIV) i samband med blodtransfusion eller behandling på sjukvårdsinrättning, med förbehåll för följande villkor: a) HIV-smittan ådrages efter det datum för åtagen risk som anges i försäkringsplanen. b) Den händelse från vilken HIV-smittan erhållits rapporteras, undersöks och dokumenteras enligt normalt förfarande för den försäkrades yrke. c) Den försäkrade testas beträffande HIV omedelbart efter händelsen och inte uppvisar symtom. d) Ett positivt HIV-resultat påvisas inom 12 månader efter den rapporterade händelsen. e) Sjukvårdsinrättningen där blodtransfusionen eller behandlingen genomförts påtager sig ansvaret Dövhet Fullständig, bilateral sensorineural hörselnedsättning som leder till total hörselförlust på båda öronen Lemförlust Irreversibel förlust av en lem ovanför armbåge eller knä Blindhet Fullständig, permanent och irreversibel förlust av synen på båda ögonen Förlorad talförmåga

13 9 Total och oåterkallelig förlust av talförmågan till följd av fysisk skada på stämbanden som bekräftas av en specialist och måste ha pågått under en fortlöpande period av tolv månader Motorneuronsyndrom Diagnos av neurolog anställd som överläkare vid den allmänna hälsooch sjukvården Multipel skleros Otvetydig diagnos av neurolog, anställd som överläkare inom den allmänna hälso- och sjukvården, efter mer än en episod som uppvisat väldefinierad neurologisk sjukdom och bekräftad av undersökningsmetoder aktuella vid tidpunkten för anspråket Förlamning Fullständig och permanent förlust av bruket av två eller flera lemmar på grund av förlamning Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom enligt en entydig diagnos före den försäkrades 65-årsdag av en konsulterande neurolog. Endast idiopatisk Parkinsons sjukdom täcks. Övriga former av Parkinsons sjukdom undantages Brännskador Tredje gradens brännskador som täcker minst tjugo procent av ytan på den försäkrades kropp Dödlig sjukdom En obotlig sjukdom, som endast förvärras och som enligt lämplig överläkare i invärtesmedicin och Försäkringsgivarens förtroendeläkare, har reducerat den försäkrades återstående förväntade livstid till mindre än 12 månader Alzheimers sjukdom (före fyllda 60 års ålder) En kliniskt fastställd diagnos av Alzheimers Sjukdom före fyllda 60 års ålder med påföljande oförmåga att utföra fyra av sex angivna Dagliga Aktiviteter Creutzfeldt-Jakobs sjukdom En kliniskt fastställd diagnos av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom med påföljande oförmåga att utföra fyra av sex angivna Dagliga Aktiviteter. Med oförmåga att utföra Dagliga Aktiviteter avses att den försäkrade som ett resultat av sjukdom eller olycksfall är oförmögen att utföra fyra av sex angivna aktiviteter enligt nedan utan hjälp av specialutrustning och med hjälp av fullständig personlig assistans Duscha och bada och upprätthålla personlig hygien Klä på sig eller klä av sig samt att sätta på och ta av medicinskt nödvändiga kirurgisk apparatur Ta sig till och från toaletten, gå på toaletten och upprätthålla personlig hygien Frivilligt kontrollera tarm- och blåsfunktionen Kunna sätta sig på och resa sig från en stol samt lägga sig i och resa sig från en säng Dricka och kunna äta lagad mat

14 10 5 Sjukförsäkring 5.1 Omfattning Sjukförsäkring omfattar fortlöpande sjukersättning vid arbetsoförmåga efter de fastställda karenstider som framgår av gruppavtalet. 5.2 Rätt till ersättning Om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga under försäkringstiden, ger försäkringen rätt till ersättning för den tid sjukperioden varar utöver den avtalade karenstiden, dock längst i 33 månader, eller längst under den ersättningstid som anges i gruppavtalet, eller längst till försäkringens slutålder enligt gruppavtalet. Karenstiden är i de flesta fall 3 månader om ej annat anges. En förutsättning för fortsatt utbetalning av sjukersättning är att den försäkrade erlägger premie fram till dess rätt till premiebefrielse inträder. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott. En månad jämställs med 30 dagar vid beräkning av ersättning. Vid förlust av hela arbetsförmågan utbetalas hela försäkringsbeloppet. Nedsätts arbetsförmågan med minst en fjärdedel, utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade: snarast anlitar läkare under sjuktiden står under fortlöpande tillsyn av läkare iakttar läkares föreskrifter följer Försäkringsgivarens eller Euro Accidents föreskrifter. För att fastställa rätt till ersättning kan Euro Accident kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskild anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Försäkringsgivaren. 5.3 Inskränkningar i giltighet För att utbetalning från försäkringsmomentet sjukförsäkring ska komma ifråga gäller att detta försäkringsmoment skall ha varit gällande under minst 24 månader innan sjukdomen blivit aktuell, samt att den försäkrade varit oavbrutet fullt arbetsför under samma period. Detta gäller endast om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. Exempel härpå är utbrändhet, psykisk insufficiens, trötthet, koncentrationsproblem, alkoholberoende, läkemedelsmissbruk etc. Ovanstående undantag upphävs om den försäkrade har blivit intagen i sluten vård under minst 30 dagar. Sluten vård definieras som hälso- och sjukvård som ges till patient som är inskriven vid en vårdenhet (medicinskt verksamhetsområde/klinik). Medför sjukdomen arbetsoförmåga under flera perioder med kortare frisktider än två år, begränsas ersättningstiden för varje ny sjukperiod. Ersättning utbetalas sammanlagt längst så lång tid som förflutit sedan den försäkrade före anslutningen respektive ändringen senast var arbetsoförmögen med minst en fjärdedel på grund av sjukdomen, med frånräknande av den tid sjukdomen därefter medfört arbetsoförmåga med minst en fjärdedel. Med tidigare sjukdom jämställs tidigare inträffad olycksfallsskada. 5.6 Överförsäkring Om den försäkrade vid arbetsoförmåga skulle få en inkomst efter skatt som är högre än 90 procent av lönen vid fullt arbete efter skatt, utbetalas ersättning endast upp till en nivå på 90 procent. Är den nivån redan uppnådd genom andra försäkringar betalas följaktligen ingen ersättning ut. Högst de senaste 12 månadernas premier för det belopp som inneburit överförsäkring betalas tillbaka. 5.7 Rätt till indextillägg värdesäkring När en sjukperiod pågått i 36 månader, avser försäkringsavtal med utbetalningstid längre än 33 månader, höjs ersättningen för den fortsatta sjukperioden genom indextillägg om prisbasbeloppet stigit. Indextillägget motsvarar den procentuella ökningen av prisbasbeloppet sedan ersättningsbeloppet senast fastställdes. Ökning av prisbasbelopp utöver tio procent beaktas dock inte. Indexering föreligger inte på avtal som har ersättningstid kortare än 37 månader. 5.8 Återinträde i försäkringen För återinträde i försäkringen sedan maximal ersättning utbetalats, avser de sjukförsäkringar där ersättning är maximerad till 33 månader, krävs att den sökande är och har varit fullt arbetsför under en sammanhängande period av tolv månader, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då senaste sjukperiod upphörde. Inom tre månader från utgången av denna tolvmånadersperiod har den sökande rätt att återinträda i försäkringen under förutsättning att arbetsförmågan består. Den sökande måste själv ansöka om återinträde. Rätt till återinträde kvarstår i de fall då rätt till fortsättningsförsäkring föreligger. 5.4 Karensförkortning Blir den försäkrade inom tolv månader från en sjukperiods slut åter arbetsoförmögen med minst en fjärdedel, förkortas karenstiden för den nya sjukperioden, om denna varar längre tid än två veckor, med den sammanlagda tiden av de sjukperioder som pågått mer än två veckor och helt eller delvis ligger inom de tolv månaderna. 5.5 Begränsning av ersättningstiden Har den försäkrade under de senaste två åren innan gruppförsäkringen börjat gälla eller senast ändrades varit arbetsoförmögen, med minst en fjärdedel, mer än 30 dagar i följd och insjuknar på nytt i samma sjukdom inom två år från den dag gruppsjukförsäkringen började gälla respektive ändrades, begränsas ersättningstiden på följande sätt: Ersättning lämnas längst under så långt tid som förflutit från arbetsoförmågans slut före anslutningen respektive ändringen till den tidpunkt den försäkrade på nytt blev arbetsoförmögen med minst en fjärdedel på grund av samma sjukdom.

15 11 6 Olycksfallsförsäkring heltid 6.1 Giltighet Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden och omfattar både arbetstid och fritid (heltid). Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete skall anmälan alltid göras till Försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA-Trygghetsförsäkring. Om skadan anmäls som arbetsskada skall den försäkrade snarast meddela detta till Försäkringsgivaren eller Euro Accident. För att bestämma vad som är arbete, tid för resa till eller från arbetet används de definitioner som Försäkringskassan och AFA tillämpar. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett. Den som gör anspråk på ersättning skall kunna styrka att ett olycksfall inträffat. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sjukliga förändringar eller ensidig rörelse (förslitningsskada) smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar påverkan av alkohol och droger 6.2 Omfattning Följande moment ingår i försäkringen, om inte något annat framgår av gruppavtalet eller försäkringsbeskedet: Inkomstbortfall Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Kostnader för psykologtjänster Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Invaliditet: Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital Försäkringen lämnar ersättning endast för kostnader och invaliditet till följd av olycksfallsskadan. Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader och den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. 6.3 Inkomstbortfall Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för förlorad arbetsinkomst från sjukpenningnivå upp till 100 % på årslönedelar upp till 7,5 Bb. Ersättning lämnas från dag 29 till högst dag 90. Dock längst så länge sjukskrivningen pågår. 6.4 Ersättning för kostnader Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är ersättningsbar enligt särskilt tecknad patientförsäkring. Vid olycksfall utanför hemorten eller utomlands ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring. Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet som inte skall ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Är den försäkrade inte skriven hos allmän försäkringskassa i Sverige, lämnas ersättning för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit inskriven. Kostnader skall styrkas med originalkvitton och/eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting Läkekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig och skälig läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid sjukhusvård eller behandling i Sverige lämnas ersättning endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Ersättning betalas endast upp till högkostnadsskyddet. Finns remiss till sjukgymnast men den försäkrade väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. För vård eller behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader skall godkännas av Försäkringsgivaren eller Euro Accident i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas. Försäkringsersättning utgår ej vid tandskada till följd av tuggning eller bitning. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på implantat ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. För behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Ersättning lämnas för behandling inom 5 år från skadetillfället. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, därför att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs före fyllda 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att Euro Accident godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning

16 12 kan dock lämnas om försämring inträtt som ej var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade skall kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för skäliga merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats skall i första hand ersättas av arbetsgivare/försäkringskassa. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad ej uppkommit lämnas ingen ersättning. Ersättning för resa med egen bil till och från vård och behandling ersätts enligt Försäkringsgivaren eller Euro Accidents normer. Ersättning för resekostnader lämnas i längst 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Merkostnader Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för: - normalt burna kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter som skadats vid olyckstillfället (ett par glasögon, ett armbandsur, slät vigselring och handväska) - med högst 0,5 prisbasbelopp - oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid - med högst 3 prisbasbelopp. Det är endast merkostnader som den försäkrade drabbas i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då olycksfallet inträffade Krismoment - psykologtjänster Försäkringen omfattar psykologkonsultationer för försäkrad som drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av ersättningsbar olycksfallsskada rån, hot eller överfall mot den försäkrade makes/sambos/registrerad partners eller barns dödsfall. Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson (det vill säga ej i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador som tillfogats av make/sambo/registrerad partner, barn, förälder eller syskon. Försäkringen tillhandahåller högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada. All kristerapi sker i Sverige. Vid behov av kristerapi skall Försäkringsgivaren eller Euro Accident kontaktas och behandlingen skall godkännas i förväg. Den försäkrade ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog. För rätt till ersättning av resekostnader i samband med behandling se Resekostnader, enl. ovan. För utlandsstationerad person som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för högst 10 behandlingstillfällen i vistelselandet. Ersättning lämnas mot originalkvitto, dock högst med den enligt Sveriges Psykologförbund fastställda taxan per behandlingstillfälle. Utlandsstationerad personal ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog i vistelselandet. Resekostnader i samband med behandling utanför Sverige ersätts inte Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Om olycksfallsskada, som inträffar under försäkringstiden, medför behov av rehabilitering, särskilda hjälpmedel, förändringar i boendemiljö eller förändringar i andra levnadsförhållanden, ersätts skäliga kostnader för detta. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Euro Accident. Ersättning lämnas inte om behovet av rehabilitering uppstått genom olycksfall i arbetet eller skadlig inverkan på grund av detta. Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning, som kan behövas för att den försäkrade ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling syftande till att upprätthålla funktionsförmåga, som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling), räknas inte som rehabilitering. Rehabilitering ska dessutom vara tidsbegränsad. Ersättning kan lämnas för kostnaderna för vård och behandling max 10 gånger som behandlande läkare remitterat den försäkrade till (Euro Accident ska ta del av remissen innan behandlingen påbörjas) arbetsprövning, arbetsträning och omskolning hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Kostnad för standardhöjning ersätts dock inte. förändringar av engångskaraktär i ordinarie bostadsmiljö eller andra levnadsförhållanden. Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till huvudsaklig del finansierar behandlingen. Med förändringar i bostadsmiljö respektive levnadsförhållanden menas åtgärder, som möjliggör ett så normalt liv som möjligt. För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjades. 6.5 Ersättning vid invaliditet Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även vanprydande ärr och förlust av inre organ. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och försäkringskassan beviljat sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident Ersättning vid medicinsk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt, utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast 12 månader från tidpunkten för olycksfallet. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallsskadan inom 3 år medfört någon mätbar invaliditet. Slutbedömningen skall dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd.

17 13 Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell "Gradering av medicinsk invaliditet-2004", utgiven av Försäkringsförbundet Ersättning vid ekonomisk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent och försäkringskassan beviljat sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring, utbetalas invaliditetsersättning. Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Detta innebär att det är endast olycksfallets del i arbetsförmågan som ska graderas och att försäkringen endast ersätter denna del. Olycksfallet måste också medföra minst halv sjukersättning eller aktivitetsersättning från allmän försäkring för att berättiga till ersättning från olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsskadan ska dessutom innan den ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom 3 år från skadedagen ha medfört medicinsk invaliditet. Invaliditetsersättningen utgör så stor del av försäkringsbeloppet svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vid halv sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnar försäkringen ersättning med 50 procent av försäkringsbeloppet, vid tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning med 75 procent av försäkringsbeloppet och vid hel sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet. före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadedagen Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar Om olycksfallsskadan medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad. Omprövning medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från det olycksfallet inträffade. Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen eller den ökade arbetsoförmågan ska objektivt kunna fastställas. Euro Accident avgör vilka bedömningsunderlag som skall införskaffas Ersättning vid dödsfall Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet, utbetalas 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo som begravningshjälp. Bouppteckningsintyg utfärdas inte. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då utbetalning sker. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiell tidsbegränsad sjukersättning eller partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar hel tidsbegränsad sjukersättning, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. Beviljas sjukersättning från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden - till följd av olycksfallsskadan - är minst 50 procent. Motsvarande gäller också om den försäkrade först fått mindre än hel sjukersättning och efter fyllda 60 år får hel sjukersättning. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet Invaliditetsersättningens storlek Försäkringsbeloppet för invaliditet är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringsbeloppet gäller före fyllda 46 år. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden uppgår till 80 procent utgår ersättning till fulla försäkringsbeloppet med hänsyn tagen till uppnådd ålder. Om olycksfallsskadan medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent, begränsas ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet vid uppnådd ålder Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som gäller det år då Försäkringsgivaren betalar ut ersättningen. Slutreglering av skadan görs först när den medicinska eller i förekommande fall den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet skall svara mot den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som skall betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg

18 14 7 Sjuk- Olycksfallsförsäkring heltid 7.1 Giltighet Försäkringen gäller vid sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden och omfattar både arbetstid och fritid (heltid). Har sjukdomen eller olycksfallet inträffat i eller på väg till/från arbete skall anmälan alltid göras till försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA- Trygghetsförsäkring. Om skadan anmäls som arbetsskada skall den försäkrade snarast meddela detta till Försäkringsgivaren eller Euro Accident. För att bestämma vad som är arbete, tid för resa till eller från arbetet används de definitioner som Försäkringskassan och AFA tillämpar. Med sjukdom förstås en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt definitionen av olycksfallsskada nedan. Sjukdom anses ha inträffat då den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen blev påvisbar. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada och inte heller olycksfallsskada. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett. Den som gör anspråk på ersättning skall kunna styrka att ett olycksfall inträffat. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sjukliga förändringar eller ensidig rörelse (förslitningsskada) smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar påverkan av alkohol och droger 7.2 Omfattning Vid sjukdom Medicinsk invaliditet Försäkringen lämnar ersättning endast för invaliditet till följd av sjukdomen Vid olycksfallsskada Följande moment ingår i försäkringen vid olycksfallsskada, om inte något annat framgår av gruppavtalet eller försäkringsbeskedet: Inkomstbortfall Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Kostnader för psykologtjänster Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Invaliditet: Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital Försäkringen lämnar ersättning endast för kostnader och invaliditet till följd av olycksfallsskadan. Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader som försämringen medfört. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. 7.3 Inkomstbortfall Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för förlorad arbetsinkomst från sjukpenningnivå upp till 100 % på årslönedelar upp till 7,5 Bb. Ersättning lämnas från dag 29 till högst dag 90. Dock längst så länge sjukskrivningen pågår. För förlorad arbetsinkomst till följd av sjukdom lämnas ingen ersättning. 7.4 Ersättning för kostnader vid olycksfall Ersättning lämnas inte för kostnader för skada som är ersättningsbar enligt särskilt tecknad patientförsäkring. Vid olycksfall utanför hemorten eller utomlands ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring. Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet som inte skall ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring, eller kollektivavtal. Är den försäkrade inte inskriven hos allmän försäkringskassa i Sverige, lämnas ersättning för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit inskriven. Kostnader skall styrkas med originalkvitton och/eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting Läkekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig och skälig läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid sjukhusvård eller behandling i Sverige lämnas ersättning endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Ersättning betalas endast upp till högkostnadsskyddet. Finns remiss till sjukgymnast men den försäkrade väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. För vård eller behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Behandlingskostnader för tandskador vid olycksfall Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader skall godkännas av Försäkringsgivaren eller Euro Accident i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas.

19 15 Försäkringsersättning utgår ej vid tandskada till följd av tuggning eller bitning. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på implantat ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. För behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Ersättning lämnas för behandling inom 5 år från skadetillfället. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, därför att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs före fyllda 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att Euro Accident godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som ej var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan Resekostnader vid olycksfall Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade skall kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för skäliga merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats skall i första hand ersättas av arbetsgivare/försäkringskassa. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad ej uppkommit lämnas ingen ersättning. Ersättning för resa med egen bil till och från vård och behandling ersätts enligt Försäkringsgivaren eller Euro Accidents normer. Ersättning för resekostnader lämnas i längst 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Merkostnader vid olycksfall Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för: - normalt burna kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter som skadats vid olyckstillfället (ett par glasögon, ett armbandsur, slät vigselring och handväska) - med högst 0,5 prisbasbelopp - oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid - med högst 3 prisbasbelopp. Det är endast merkostnader som den försäkrade drabbas i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig Krismoment - psykologtjänster Försäkringen omfattar psykologkonsultationer för försäkrad som drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av ersättningsbar olycksfallsskada rån, hot eller överfall mot den försäkrade makes/sambos/registrerad partners eller barns dödsfall. Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson (det vill säga ej i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador som tillfogats av make/sambo/registrerad partner, barn, förälder eller syskon. Försäkringen tillhandahåller högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada. All kristerapi sker i Sverige. Vid behov av kristerapi skall Försäkringsgivaren eller Euro Accident kontaktas och behandlingen skall godkännas i förväg. Den försäkrade ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog. För rätt till ersättning av resekostnader i samband med behandling se Resekostnader, enl. ovan. För utlandsstationerad person som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för högst 10 behandlingstillfällen i vistelselandet. Ersättning lämnas mot originalkvitto, dock högst med den enligt Sveriges Psykologförbund fastställda taxan per behandlingstillfälle. Utlandsstationerad personal ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog i vistelselandet. Resekostnader i samband med behandling utanför Sverige ersätts inte Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Om olycksfallsskada, som inträffar under försäkringstiden, medför behov av rehabilitering, särskilda hjälpmedel, förändringar i boendemiljö eller förändringar i andra levnadsförhållanden, ersätts skäliga kostnader för detta. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Euro Accident. Ersättning lämnas inte om behovet av rehabilitering uppstått genom olycksfall i arbetet eller skadlig inverkan på grund av detta. Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning, som kan behövas för att den försäkrade ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling syftande till att upprätthålla funktionsförmåga, som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling), räknas inte som rehabilitering. Rehabilitering ska dessutom vara tidsbegränsad. Ersättning kan lämnas för kostnaderna för vård och behandling max 10 gånger som behandlande läkare remitterat den försäkrade till (Euro Accident ska ta del av remissen innan behandlingen påbörjas) arbetsprövning, arbetsträning och omskolning hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Kostnad för standardhöjning ersätts dock inte. förändringar av engångskaraktär i ordinarie bostadsmiljö eller andra levnadsförhållanden. Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till huvudsaklig del finansierar behandlingen. Med förändringar i bostadsmiljö respektive levnadsförhållanden menas åtgärder, som möjliggör ett så normalt liv som möjligt. För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjades. 7.5 Ersättning vid invaliditet Med invaliditet menas att sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även vanprydande ärr och förlust av inre organ. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och försäkringskassan beviljat sjukersättning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring. Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt

20 16 instruera den försäkrade att infinna för läkarundersökning påkallad av Euro Accident Ersättning vid medicinsk invaliditet När sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt, utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast 12 månader från tidpunkten för olycksfallet eller sjukdomen blivit aktuell. En förutsättning för rätt till ersättning är att sjukdomen eller olycksfallsskadan inom 3 år medfört någon mätbar invaliditet. Slutbedömningen skall dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av två branschgemensamma tabeller "Gradering av medicinsk invaliditet samt Medicinsk invaliditet sjukdomar, utgivna av Försäkringsförbundet Ersättning vid ekonomisk invaliditet (enbart vid olycksfallsskada) När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent och försäkringskassan beviljat sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring, utbetalas invaliditetsersättning. Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Detta innebär att det är endast olycksfallets del i arbetsoförmågan som ska graderas och att försäkringen endast ersätter denna del. Olycksfallet måste också medföra minst halv sjukersättning eller aktivitetsersättning från allmän försäkring för att berättiga till ersättning från olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsskadan ska dessutom innan den ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom 3 år från skadedagen ha medfört medicinsk invaliditet. Invaliditetsersättningen utgör så stor del av försäkringsbeloppet svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vid halv sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnar försäkringen ersättning med 50 procent av försäkringsbeloppet, vid tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning med 75 procent av försäkringsbeloppet och vid hel sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet. begränsas ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet vid uppnådd ålder. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadedagen. 7.6 Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar Om den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras på grund av sjukdomen eller olycksfallet efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad. Omprövning medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från det olycksfallet inträffade. Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen ska objektivt kunna fastställas. Försäkringsgivaren eller Euro Accident, avgör vilka bedömningsunderlag som skall införskaffas. 7.7 Ersättning vid dödsfall Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet, utbetalas 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo som begravningshjälp. Bouppteckningsintyg utfärdas inte. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då utbetalning sker. 7.8 Inskränkningar i försäkringens giltighet Sjukdom, kroppsfel eller psykisk sjukdom som visat sig innan försäkringen tecknades Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk sjukdom - och inte heller för följder av sådana tillstånd - där symtomen visat sig innan försäkringen tecknades, även om diagnos kan fastställas först sedan försäkring tecknats. Invaliditet som förelåg redan när försäkringen tecknades berättigar aldrig till ersättning. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiell tidsbegränsad sjukersättning, partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar hel tidsbegränsad sjukersättning, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning, lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. Beviljas sjukersättning från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden - till följd av olycksfallsskadan - är minst 50 procent. Motsvarande gäller också om den försäkrade först fått mindre än hel sjukersättning och efter fyllda 60 år får hel sjukersättning. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet Invaliditetsersättningens storlek Försäkringsbeloppet för invaliditet är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringsbeloppet gäller före fyllda 46 år. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden uppgår till 80 procent utgår ersättning till fulla försäkringsbeloppet med hänsyn tagen till uppnådd ålder. Om sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent,

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer