Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01"

Transkript

1 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella avtalsförsäkringar ger. Eftersom grundskyddet genom lag och avtal hela tiden förändras är det viktigt att vår frivilliga gruppförsäkring följer med i förändringarna. Om du redan har andra försäkringar kan du gärna jämföra premier och villkor. Fördelarna med försäkringen är bland annat följande: Mycket konkurrenskraftig gruppförsäkring välj ut de produkter som passar dig! Samtliga försäkringsutbetalningar är skattefria. Möjlighet till val av olika moment såsom livförsäkring, invaliditetsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring samt kritisk sjukdom. Låg premienivå. Möjlighet för medförsäkrad att teckna försäkring (make, maka eller sambo). Möjlighet för anställda och deras medförsäkrade att teckna försäkring. Möjlighet till livförsäkring och kritisk sjukdom som kompanjonförsäkring. Försäkringsgivare Generali PanEurope Gruppförsäkringsavtal Försäkringsperiod Huvudförfallodag Övrigt 1 juni Omfattning samt försäkringsbelopp framgår av ansökan. På finner du blanketter för annan ägare, information om kompanjonavtal, ansökan skadeanmälan, villkor mm. Har du frågor om försäkringen kan du vända dig till vår mäklare Försäkra- Gruppen Dalarna Adress: FörsäkraGruppen Dalarna Box 225, Borlänge Willis:2006 Sida 1 (6)

2 I vår frivilliga gruppförsäkringsplan finns det sju olika försäkringar att välja på: 1. Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring med barnskydd 3. Sjukförsäkring för anställd 4. Invaliditetsförsäkring - heltid 5. Olycksfallsförsäkring - heltid 6. Barnförsäkring 7. Kritisk sjukdom. Separat hälsodeklaration hämtas på Du som är nyanställd Viktigt! Under dina 30 första anställningsdagar har du ett kostnadsfritt försäkringsskydd. Omfattningen av det kostnadsfria försäkringsskyddet är skuggmarkerat på ansökningsblanketten. Alla försäkringar som du ansöker om för dig och eventuella anhöriga inom de första 3 anställningsmånaderna är kostnadsfria under denna tid. Försäkringsskyddet gäller under förutsättning att försäkringsbolaget godkänner din hälsodeklaration. Hälsodeklarationen finns på ansökans baksida. Överst på hälsodeklarationen beskrivs de speciella hälsokrav som gäller för nyanställda. När du slutar din anställning eller om företaget inte längre är medlem i SRF Du som inte längre kan vara med i gruppförsäkringen, därför att medlemskapet upphör, du slutar din anställning i ett företag som är medlem i SRF (d v s lämnar kretsen av försäkringsberättigade) eller att gruppavtalet upphör, kan teckna en fortsättningsförsäkring under förutsättning att försäkringen har varit i kraft i 6 månader. Ansökan måste inkomma till försäkringsbolaget inom 3 månader från den dag du slutade din anställning. Därefter upphör din möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring. Det är du själv som måste skicka in din ansökan till försäkringsbolaget. Hemsidan Ansökan om fortsättningsförsäkring, seniorförsäkring, ändringsblankett, ändring av förmånstagareförordnande, skadeblanketter och kort information om försäkringen finner du på hemsidan Ansökan Önskar du höja eller välja till nya moment fyller du i bifogad ansökan med hälsodeklaration på baksidan. Här framgår vilka belopp och vilka premier som gäller för varje försäkring. Önskar du ändra från Liv med förtidskapital till endast Livförsäkring behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration utan endast skriftligt meddela detta. Skicka din ansökan till: FörsäkraGruppen Box Borlänge Vill du veta mer! Har du frågor om den frivilliga gruppförsäkringen kan du vända dig till vår mäklare FörsäkraGruppen Dalarna Om det har inträffat en skada så är det enkelt att hämta en skadeblankett på Slutålder 65 år Du och medförsäkrad som uppnår gruppavtalets slutålder, 65 år, kan istället teckna en seniorförsäkring. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna försäkringarna. När gruppförsäkringen upphör har du tre månader på dig att teckna seniorförsäkring. Willis:2006 Sida 2 (6)

3 1. Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd En livförsäkring utgör en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ersättningen kan bli en ekonomisk buffert som dina efterlevande kan använda för att t ex lösa lån för att göra det ekonomiskt möjligt för dem att bo kvar i samma bostad. En livförsäkring kan också underlätta hanteringen av olika arvsfrågor som annars kan bli svåra att lösa. Försäkringen är en paketförsäkring som innehåller tre moment: Dödsfallskapital Förtidskapital Barnskydd Dödsfallskapital Dödsfallskapitalet utbetalas till efterlevande. Det är fullt försäkringsbelopp ända fram till 65-årsdagen. Beroende på livssituation kan syftet vara att lösa lån eller att ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet. Villkoret anger vem/vilka som är förmånstagare enlig nedan: Till gruppmedlems försäkring: Make/maka, registrerad partner eller sambo Gruppmedlemmens arvingar Till medförsäkrads försäkring: Gruppmedlemmen, om denne är den medförsäkrades make, registrerad partner eller sambo Den medförsäkrades arvingar Du kan fritt välja annan förmånstagare genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett kan du hämta på adressen Förtidskapital Om du blir sjukskriven under lång tid eller om du får sjukersättning innebär det ekonomiska påfrestningar. Förtidskapitalet ger dig ett engångsbelopp om du blir arbetsoförmögen till minst 50 % före 60 års ålder och uppnår 30 månaders arbetsoförmåga före fyllda 62 år. De 30 månaderna skall infalla under den senaste 36 månadersperioden. Förtidskapitalet utfaller dessförinnan om du, före fyllda 60 år, drabbas av oavbruten arbetsoförmåga och före fyllda 62 år beviljas en sjukersättning eller aktivitetsersättning till minst 50 %. Hur stort förtidskapitalet är bestäms av din ålder vid den tidpunkt då rätten till förtidskapitalet inträder. Avtrappningen börjar då du har fyllt 40 år och slutar vid 62 års ålder. Se diagram. Här följer en illustration och exempel på hur livförsäkring och förtidskapital betalas ut. Andel av försäkringsbeloppet som kan betalas ut i förtidskapital vid hel tillsvidare sjukersättning. 100% 75% 50% 25% 15% 10% 0% -39 år 44 år 49 år 54 år 58 år 61 år 62 år Exempel: livförsäkring med 8 pbb (2006) Ålder Dödsfall Max förtidskapital 39 år kr kr 49 år kr kr 60 år kr kr För att teckna förtidskapital ska du ha varit fullt arbetsför de senaste 3 månaderna innan försäkringen börjar gälla. Om arbetsoförmågan beror på en psykisk, stressrelaterad eller drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd ska din försäkring ha varit gällande under minst 24 månader, och du ska ha varit oavbrutet fullt arbetsför under samma period, för att utbetalning ska komma ifråga. Om vid dödsfall förtidskapital redan betalats ut, reduceras dödsfallskapitalet enligt i villkoren beskrivet belopp. Barnskydd Barnskyddet omfattar ersättning om dina eller medförsäkrads arvsberättigade barn, före fyllda 18 år, drabbas av bestående arbetsoförmåga, och före fyllda 20 år beviljas minst halv aktivitetsersättning eller under 2 år före fyllda 18 år varit oavbruten arbetsoförmögen, och arbetsförmågan bedömts varaktig. Ersättningsbeloppet är 10 basbelopp och utbetalas till det försäkrade barnet, tidigast när barnet fyllt 16 år. Barnskyddet gäller inte om barnet fyllt 16 år, beviljats vårdbidrag eller vårdas på institution, när försäkringen träder i kraft. Försäkringen omfattar även ett dödsfallsbelopp på 0,5 basbelopp, som utbetalas till barnets dödsbo. Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn dödfött barn som avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan. 2. Livförsäkring med barnskydd Dödsfallskapitalet utbetalas till efterlevande. Det är fullt försäkringsbelopp ända fram till 65-årsdagen. Beroende på livssituation kan syftet vara att lösa lån eller att ge de efterlevande en ekonomisk grundtrygghet. Försäkringen kan tecknas som en kompanjonförsäkring. Det allmänna förmånstagarförordnandet är det samma som för försäkring nr 1 ovan. Förmånstagarförordnandet kan ändras genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Barnskyddets omfattning är samma som i försäkring nr 1 ovan. 3. Sjukförsäkring Sjukförsäkringen utgör ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen som sköts av försäkringskassan. Vid sjukdom lämnar försäkringskassan ersättning med en andel av din inkomst upp till ett takbelopp. Sjukförsäkringen kan lämna ytterligare ersättning med ett förutbestämt belopp som ett ekonomiskt stöd vid sjukdom. Om du blir sjukskriven och får sjukpenning från försäkringskassan kan sjukförsäkringen lämna ersättning efter 3 månaders karenstid. Ersättningen gäller maximalt till 65-årsdagen. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott och beräknas till den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av din sjukskrivning. Ersättningen är skattefri. Försäkringsbeloppet tecknas på grundval av din årsinkomst i vissa intervaller som framgår av ansökningsblanketten. Willis:2006 Sida 3 (6)

4 Ersättningen kan högst uppgå till det gällande försäkringsbeloppet så du måste själv komma ihåg att ansöka om höjning om din inkomst ökar. För vissa särskilda sjukdomar så som utbrändhet, depression samt förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg eller nacke, gäller vid nyteckning 24 månaders karens för att försäkringen skall gälla. Om inga av ovanstående symptom påvisats inom 24 månader gäller sjukförsäkringens ersättning fullt ut. Skulle du vid sjukskrivning få en inkomst efter skatt som är högre än 90 % av lönen vid fullt arbete, utbetalas ersättning endast upp till en nivå på 90 %. 4. Invaliditetsförsäkring Invaliditetsförsäkringen är en kombinerad försäkring för följder av olycksfallskador eller sjukdomar som ger upphov till bestående besvär. Vid olycksfall kan försäkringen lämna ersättning dels för kostnader som uppstår i samband med olycksfallet, t ex patientavgifter och mediciner. Om olycksfallsskadan skulle läka med en bestående funktionsnedsättning som följd, kan försäkringen också lämna ersättning för medicinsk invaliditet enligt försäkringsbranschens gemensamma tabellverk. Om den försäkrade hade fyllt 46 år vid skadetillfället reduceras ersättningen med 2,5 procentenheter per år som åldern överstiger 45 år. Om en olycksfallsskada som har medfört medicinsk invaliditet också medför en varaktig nedsättning av arbetsoförmågan med minst 50 % kan försäkringen lämna ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättningen bestäms till en andel av försäkringsbeloppet med hänsyn till graden av varaktig arbetsoförmåga. Ersättningen samordnas dock med ersättningen för medicinsk invaliditet så att dubbel ersättning inte lämnas. En grundförutsättning för ersättning på grund av ekonomisk invaliditet är att försäkringskassan har beviljat minst halv tillsvidare sjukersättning på grund av olycksfallet. Ersättningen reduceras med 5 procentenheter per år som den försäkrades ålder överstiger 45 år när försäkringskassans beslut om sjukersättning börjar gälla. Vid sjukdomar lämnas ingen ersättning för kostnader eller ekonomisk invaliditet, men väl för medicinsk invaliditet. Detta gäller sjukdomar som enligt försäkringsbranschens gemensamma tabellverk medför medicinsk invaliditet. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes mellitus eller epilepsi. Vid sjukdom eller olycksfall ger försäkringen följande ersättning: medicinsk invaliditet vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Ersättningen beror på graden av invaliditet samt försäkringsbeloppets storlek. Med sjukdom avses inte: frivillig orsakad kroppsskada och inte heller olycksskada sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel. Vid olycksfall betalar försäkringen ut ersättning för: medicinsk invaliditet vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Ersättningen beror på graden av invaliditet samt försäkringsbeloppets storlek. ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 % och då försäkringskassan beviljat sjuk- eller aktivitetsersättning. Ersättningen beror på graden av sjuk- eller aktivitetsersättning samt försäkringsbeloppets storlek. läkekostnader för skälig läkar-/sjukhusvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet, i längst 3 år, om vården ges inom den offentliga vården tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av olycksfallet, i längst 5 år, dock ej vid tandskada till följd av tuggning eller bitning. Behandling ersätts endast om den omfattas av tandvårdsförsäkringen. resekostnader avseende vård och behandling som läkare föreskrivit, i längst 3 år merkostnader enligt skadeståndsrättsliga regler, under akut behandlingstid, med högst 3 basbelopp samt för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter med högst 0,5 basbelopp rehabilitering och hjälpmedelskostnader omfattande vård och behandlingar max 10 ggr, arbetsprövning, hjälpmedel samt förändring i bostadsmiljö till ett belopp om högst 2 basbelopp inkomstbortfall från sjukpenningnivån upp till 100 % av lön maximerat till 7,5 basbelopp. Ersättning lämnas från dag 29 högst till dag 90 krismoment psykologtjänster om den försäkrade drabbas av ett traumatiskt tillstånd till följd av olycksfall, rån eller nära anhörigs dödsfall, högst 10 behandlingar dödsfall inom 3 år, till följd av olycksfallet, uppgående till högst 0,5 basbelopp Med olycksfall menas den kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: överansträngning, sjukliga förändringar eller ensidig rörelse smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring påverkan av alkohol och droger Försäkringen gäller inte för skador, sjukdomar, åkommor, funktionshinder eller kroppsfel som har visat symptom innan försäkringen började gälla även om diagnosen kan fastställas först senare. Försäkringen gäller inte heller för följder av sådana tillstånd. I vissa fall skall ersättning för kostnader i första hand ersättas från andra försäkringar, t ex reseförsäkring vid resor eller arbetsskadeförsäkring vid arbetsskador. Vid olycksfall utomlands lämnas ersättning som motsvarar den ersättning som skulle ha lämnats om vård och behandling hade ägt rum inom den offentliga vården i Sverige. Willis:2006 Sida 4 (6)

5 5. Olycksfallsförsäkring Jämfört med Invaliditetsförsäkringen är den rena olycksfallsförsäkringen en slags halvförsäkring. Om din hälsa och ekonomi tillåter rekommenderar vi att du i första hand väljer Invaliditetsförsäkringen eftersom den ger ett mer omfattande skydd. Skillnaden är att olycksfallsförsäkringen inte alls omfattar sjukdomar eller följder av dessa. I övrigt lämnar olycksfallsförsäkringen ersättning för olycksfall i samma omfattning som Invaliditetsförsäkringen. 6. Barnförsäkring Försäkringen gäller för dina barn och lämnar ersättning vid olycksfall och sjukdom, oavsett var de bor, t.o.m. året ut som barnen fyller 25 år. Har din make/sambo barn som inte är dina arvsberättigade barn, gäller försäkringen även för dessa barn så länge de är folkbokförda på din adress. Vid olycksfall betalar försäkringen ut ersättning för: läkekostnader för skälig läkar-, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet, i längst 3 år, om vården ges inom den offentliga vården tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av olycksfallet, i längst 5 år, dock ej vid tandskada till följd av tuggning eller bitning. Behandling ersätts endast om den omfattas av tandvårdsförsäkringen. resekostnader avseende vård och behandling som läkare föreskrivit, i längst 3 år merkostnader enligt skadeståndsrättsliga regler under akut behandlingstid med högst 3 basbelopp samt för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter med högst 0,5 basbelopp rehabilitering och hjälpmedelskostnader omfattande högst 10 behandlingar, arbetsprövning och hjälpmedel till ett belopp om högst 2 basbelopp Vid olycksfall och sjukdom betalar försäkringen ut ersättning för: kostnadsbidrag som utbetalas årsvis i efterskott fram till 16 års ålder, eller i längst 3 år, om barnets vårdnadshavare blir berättigad till vårdbidrag med anledning av barnets sjukdom eller olycksfallsskada. Vid helt vårdbidrag uppgår ersättningen till 100 % av försäkringsbeloppet. sjukhusvistelse från dag 1, med 0,75 % av basbeloppet per dag, i högst 365 dagar. Försäkringen ersätter även vård i hemmet, under max 30 dagar, i direkt anslutning till sjukhusvård. dödsfall inom 3 år, till följd av olycksfallet eller enligt villkoren ersättningsbar sjukdom, uppgående till högst 0,5 basbelopp medicinsk invaliditet vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Ersättningen beror på graden av invaliditet samt försäkringsbeloppets storlek. ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av barnets framtida arbetsförmåga med minst 50 % och försäkringskassan beviljat aktivitetsersättning. Ersättningen beror på graden av aktivitetsersättning samt försäkringsbeloppets storlek. Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning där symtomen visat sig innan försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas före 4 års ålder gäller försäkringen inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning om det är sannolikt att: åkomman funnits sedan födelsen eller har sitt ursprung i en sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden anlag till åkomman funnits vid födelsen åkomman uppkommit till följd av skador eller sjukdomar under graviditet eller förlossning Försäkringen omfattar medfödda sjukdomar om barnet genomgått den s.k. 4-årskontrollen och där konstaterats vara symtomfri. Har barnet inte genomgått 4-årskontrollen gäller inte försäkringen för dessa sjukdomar fram till 8 års ålder. Med olycksfall menas den kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: överansträngning, sjukliga förändringar eller ensidig rörelse smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring Med sjukdom avses inte: frivillig orsakad kroppsskada och inte heller olycksfallsskada sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller andra läkemedel brytningsfel vid skelning som ej orsakats av sjukdom 7. Kritisk Sjukdom Ibland råkar man ut för händelser i livet som leder till eftertanke och en omvärdering av hela sin livssituation. Att få en diagnos på en allvarlig sjukdom kan vara ett sådant tillfälle. Om det då finns ekonomiska möjligheter att handla ut efter vad man allra helst vill göra, får kanske hela livet en positivare vändning. Du kan välja mellan kr, eller kr i försäkringsbelopp. Försäkringen omfattar utbetalning av ett engångsbelopp om du drabbas av en s.k. kritisk sjukdom och fortfarande är vid liv 3 månader efter att sjukdomen fastställts. Försäkringen kan tecknas som en kompanjonförsäkring. För att teckna denna försäkring krävs särskild hälsoprövning. Ersättning utgår endast för en (1) diagnostiserad sjukdom. De sjukdomar som avses är: Cancer - dock omfattas inte icke invasiv cancer in situ. Försäkringsskyddet för bröstcancer börjar efter det att den försäkrade varit ansluten i 6 månader i följd Hjärtinfarkt Willis:2006 Sida 5 (6)

6 Stroke - kvarstående neurologiska men måste kunna påvisas Operation av hjärtats kranskärl Operation av aorta Operation av hjärtklaff Upphörande av njurfunktionen - avser båda njurarna Organtransplantation Koma Hodgkins sjukdom HIV/AIDS-smitta vid yrkesutövning eller från blodtransfusion/behandling Dövhet - avser båda öronen Lemförlust - avser förlust av en lem ovanför armbåge eller knä Blindhet - avser båda ögonen Förlorad talförmåga - oåterkallelig Motorneuronsyndrom Multipel skleros Förlamning - avser två eller flera lemmar Parkinsons sjukdom - diagnostiserad före 65-års ålder Brännskador - avser tredje gradens brännskador som täcker minst 20 % av kroppen Dödlig sjukdom - obotlig sjukdom som endast förvärras och som reducerar den försäkrades återstående förväntade livstid till mindre än 12 månader Alzheimers sjukdom - diagnostiserad före fyllda 60 års ålder Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. För fullständig information, angående begränsningar för respektive sjukdom, se försäkringsvillkoren. Om försäkringsbolaget skulle fatta ett beslut som du inte är nöjd med har du möjlighet att begära omprövning på flera sätt. I första hand kan du be försäkringsbolaget att göra en omprövning av beslutet, t ex för att se om det finns nya uppgifter som kan leda till ett annat beslut. Om försäkringsbolaget inte anser sig kunna ändra beslutet som du är missnöjd med kan du begära omprövning i någon av flera oberoende instanser. Personförsäkringsnämnden (Box 24067, Stockholm) består av en domarutbildad jurist, en läkare, två ledamöter som representerar konsumenterna och två ledamöter med erfarenhet från skadereglering. Personförsäkringsnämnden kan avstå från att pröva vissa typer av ärenden. Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, Stockholm) prövar tvister mellan konsumenter och försäkringsbolag på statens uppdrag. Begäran om prövning av ett ärende (anmälan) måste göras inom 6 månader från det att försäkringsbolaget meddelade sitt slutliga beslut. Ersättningsfrågor kan också prövas vid allmän domstol med tingsrätt som första instans. Talan mot försäkringsbolaget måste väckas inom en viss tid innan ersättningsanspråket preskriberas. Preskriptionstiden är 3 år från det att du fick kännedom om att ersättningsanspråket kunde göras gällande. Talan måste dock alltid väckas inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om du har allmänna frågor om försäkringar kan du få råd och upplysningar av Konsumenternas försäkringsbyrå (Box 24215, Stockholm, tel ). Försäkringsbolag är Generali PanEurope Limited genom Euro Accident. Gemensamma begränsningar Försäkringen gäller inte för riskfylld verksamhet. Så som verksamhet på oljeplattform, kyrktorn eller på liknande höga byggnader. Flygning annat än i egenskap av passagerare i licensierat flermotorigt flygplan drivet av ett kommersiellt flygbolag som står under statlig kontroll. Rättigheter vid försäkringsfall Om du skulle drabbas av ett försäkringsfall gör du en anmälan till försäkringsbolaget. Enligt gällande lag skall bolaget utreda ditt ärende utan dröjsmål och med hänsyn till dina behöriga intressen. Adress: Euro Accident Bäckgatan VÄXJÖ Telefonväxel: Fax: E-post: Hemsida: Willis:2006 Sida 6 (6)

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer