Xuri Cell Expansion System W25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xuri Cell Expansion System W25"

Transkript

1 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska

2 Denna sida har avsiktligt lämnats tom

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna handbok Viktig användarinformation Gällande bestämmelser Viktiga koncept Användardokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Förfaranden i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Beskrivning av systemet Systemöversikt Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump Cellbag-bioreaktor UNICORN översikt av programvaran Allmän UNICORN-drift Systemkontroll Utvärdering Administration... 4 Installation Förberedelse av platsen Leverans och förvaring Krav på lokalen Installation av maskinvara Packa upp systemenheterna Anslut systemenheterna Programvaruinstallation Installera UNICORN Konfigurera en e-licens Definiera ett system... 5 Drift Förbereda systemet Välj bricka och Cellbag-bioreaktor Förbered ph- och DO-sensorerna Sätt fast Cellbag-bioreaktorn Förbered pumpen Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 3

4 Innehållsförteckning Anslut gas till systemet Starta systemet Redigera systemegenskaper Förbered odling Starta en körning Odlingsförberedelser Tillsats av odlingsmedium Jämvikta odlingsmediet Utför odling Inokulering Övervaka körningen Avsluta odling... 6 Underhåll Kalibreringar Rengöring... 7 Felsökning Xuri Cell Expansion System W Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump UNICORN System Control... 8 Referensinformation Systemspecifikationer Komponentspecifikationer Klientdatorspecifikationer Xuri Cell Expansion W25 CBCU delvis våta material Kemiskt motstånd Slang och kontakter... Index Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

5 1 Inledning 1 Inledning I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivningar av säkerhetsföreskrifter, information om bestämmelser, avsedd användning av systemet samt listor över viktiga koncept och användardokumentation. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Om denna handbok 1.2 Viktig användarinformation 1.3 Gällande bestämmelser 1.4 Viktiga koncept 1.5 Användardokumentation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 5

6 1 Inledning 1.1 Om denna handbok 1.1 Om denna handbok Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning innehåller de anvisningar du behöver för att kunna installera, använda och underhålla Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt. Dokumentets omfattning Denna handbok avser Xuri Cell Expansion System W25, inklusive gungningsenhet, CBCU, pump, programvaran UNICORN och tillbehör. Typografiska regler Programvaruhänvisningar identifieras i texten med bold italic text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt och File:Open avser därför Open-kommandot i File-menyn. Reglage, indikatorer och anslutningar på maskinvaran markeras i texten som fet text (t.ex. Power-brytare). Textinmatningar som UNICORNgenererar, eller som användaren måste skriva in, anges med ett monotyp-typsnitt (exempel: \Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

7 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation 1.2 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder Xuri Cell Expansion System W25 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisning innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisning tillgänglig vid användning av Xuri Cell Expansion System W25. Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på annat sätt än så som beskrivs i Bruksanvisning. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Avsedd användning Xuri Cell Expansion System W25 är avsett att användas som laboratorie- och tillverkningsutrustning för cellodling. Förutsättningar För att kunna följa denna handbok och använda systemet på avsett sätt är det viktigt att: Du har en allmän förståelse av hur datorn och operativsystemet Microsoft Windows fungerar. Du är förtrogen med hur allmän laboratorieutrustning används och hantering av biologiska material. Du har läst igenom och sett till att du har förstått kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna Bruksanvisning. Systemet har installerats i enlighet med anvisningarna i denna Bruksanvisning. ett användarkonto har skapats enligt UNICORN Administration and Technical manual. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 7

8 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. 8 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

9 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser 1.3 Gällande bestämmelser Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller de EU-direktiv som anges i tabellen nedan genom att uppfylla motsvarande harmoniserade standarder. För ytterligare information, se dokumentet EG-försäkran om överensstämmelse. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC) CE-märkning CE-märkningen och motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 9

10 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Internationella normer Standardkraven som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Standard SS-EN ISO SS-EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr SS-EN , IEC SS-EN , IEC (emissioner enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål Säkerhet Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål EMC-krav. Anmärkningar SS-EN ISO-standarden överensstämmer med EUdirektivet 2006/42/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG Övriga bestämmelser I tabellen anges ytterligare tillsynskrav som uppfylls av Xuri Cell Expansion System W25. Reglering FCC 47 CFR avsnitt 15 Beskrivning FCC (Federal Communications Commission) titel 47 av CFR (Code of Federal Regulations), avsnitt 15, radioutrustning. 10 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

11 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser FCC-utlåtande Xuri Cell Expansion System W25 uppfyller kraven i FCC 47, CFR-avsnitt 15b. Anm: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC:s regelverk. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionsboken, störa radiokommunikation på ett skadligt sätt. Användning av denna utrustning inom ett bostadsområde ger sannolikt upphov till skadliga störningar som användaren kommer att vara skyldig att åtgärda på egen bekostnad. Försäkran om överensstämmelse för programvara UNICORN 6.3 är tekniskt kompatibelt med alla relevanta delar av FDA 21, CFR-avsnitt 11. En checklista för avsnitt 11-systembedömning är tillgänglig på begäran från närmaste GE Healthcare-representant. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som ansluts till Xuri Cell Expansion System W25 ska uppfylla säkerhetskraven i SS-EN /IEC eller andra relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Miljööverensstämmelse De miljökrav som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Förordning (EG) No 1907/2006 Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Batteridirektivet Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion för kemikalier (REACH) Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 11

12 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Krav ACPEIP Titel Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) 12 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

13 1 Inledning 1.4 Viktiga koncept 1.4 Viktiga koncept De koncept och förkortningar som används i denna handbok förklaras i nedanstående tabell. Begrepp/ förkortning Cellbag -bioreaktor DO DO-sensor ph-sensor CBCU Pump Gungningsenhet Bioreaktorsystemet UNICORN Förklaring Den engångsbehållare som cellerna odlas i. Upplöst syre. Optisk sensor för mätning av upplöst syre. Ansluten på DOkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Optisk sensor för mätning av ph-värdet. Ansluten på phkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Xuri Cell Expansion System W25 Cellbag Control Unit Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 CBCU. Styrenhet för reglering av gasblandning, ph och DO. Xuri Cell Expansion System W25 Pump Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 Pump. Xuri Cell Expansion System W25 Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion System W25 Hela systemet, inklusive gungningsenhet, CBCU och pump tillsammans med Cellbag-bioreaktor och filtervärmare. Programvaran som används för styrning och övervakning av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 13

14 1 Inledning 1.5 Användardokumentation 1.5 Användardokumentation I tabellen nedan beskrivs användardokumentation till Xuri Cell Expansion System W25 som är tillgängliga via Help-menyn i UNICORN eller på CD-skivan med användardokumentationen. Dokument Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Xuri Cell Expansion System W25 User Manual Xuri Cell Expansion System W25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online Help CD med användardokumentation Huvudinnehåll Nödvändiga anvisningar för installation, användning och underhåll av Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt samt grundläggande systemstyrningsfunktioner för UNICORN. Detaljerade systembeskrivningar och anvisningar om hur man kör, underhåller och felsöker Xuri Cell Expansion System W25 såväl som styrfunktioner för UNICORN-systemet, metodskapande och hantering tillsammans med funktioner för utvärdering och presentation av data. Kortfattade instruktioner som ger en översikt av hur systemet körs. Översikt och detaljerad beskrivning av nätverkskonfiguration och fullständig programinstallation. Administration av UNICORN och UNICORN-databasen. Dialogrutor med beskrivningar av UNICORN. CD med de angivna handböckerna och översatta versioner av Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning. 14 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner I det här kapitlet I detta kapitel behandlas säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdekaler och åtgärder för nödavstängning av Xuri Cell Expansion System W25. Information om omhändertagande av uttjänt utrustning beskrivs också. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du känna till de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de anvisningarna som ges för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Brandfarliga vätskor och explosiv miljö Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Strömförsörjning Systemdrift Underhåll Vissa säkerhetsföreskrifter i det här kapitlet avser situationer som beskrivs i andra handböcker. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. VARNING Drifts- och användarunderhåll av Xuri Cell Expansion System W25 får endast utföras av vederbörligen utbildad personal. VARNING Använd inga tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av GE Healthcare. 16 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 om det inte fungerar korrekt, eller om det har utsatts för skada, till exempel: skada på nätsladden eller kontakten. skada orsakad av att apparaten utsatts för slag eller stötar. skada orsakad av att vätska spillts ut eller stänkt på apparaten. Brandfarliga vätskor och explosiv miljö VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte avsett för hantering av brandfarliga vätskor. VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte godkänd för användning i potentiellt explosiva miljöer. Personligt skydd FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med samt underhåll och kassering av Xuri Cell Expansion System W25. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som är beständiga mot det ämne som används. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning, säkert underhåll och kassering av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Spridning av biologiska medel. Användaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet FÖRSIKTIG Tungt föremål. På grund av Xuri Cell Expansion System W25, rocker avsevärda tyngd bör man vara två personer när utrustningen ska lyftas eller flyttas. Använd om möjligt handtagen på sidorna av gungningsenheten och lyft inte Xuri Cell Expansion System W25, rocker med brickan installerad. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. Stapla inte mer än en Xuri Cell Expansion W25 CBCU- och/eller Xuri Cell Expansion W25 Pump-enhet ovanpå varandra. Strömförsörjning VARNING Skyddsjord. Xuri Cell Expansion System W25, rocker måste alltid vara anslutet till ett jordat eluttag. VARNING Använd endast nätsladdar som har levererats eller godkänts av GE Healthcare. 18 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Nätsladden med kontakt måste alltid vara lätt att koppla ur. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan Xuri Cell Expansion System W25 ansluts till andra instrument. Systemdrift VARNING Kvävningsrisk. Xuri Cell Expansion System W25-utrustning får endast användas i utrymmen med mekaniska ventilationssystem. Kontrollera följande när N 2 och/eller CO 2 ansluts: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. För högt tryck eller lösa kopplingar kan leda till att gasslangar kopplas loss med farliga läckage som följd. VARNING Förebygg gasläckage. Förebygg gasläckage genom att alltid stänga av all gastillförsel när systemet inte används. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Brandfara. O 2 -läckage i kombination med värme kan orsaka antändning. Gör följande för att förebygga O 2 -läckage: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. FÖRSIKTIG Använd endast Cellbag-bioreaktorer godkända av GE Healthcare för Xuri Cell Expansion System W25 får användas med utrustningen. FÖRSIKTIG Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor är tung och måste därför lyftas försiktigt. Detta gäller även tillbehör, såsom kalibreringsvikter. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera att alla slangar är hela och att anslutningarna är täta före varje användningstillfälle. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Var noga med att alltid ange korrekt storlek för Cellbag-bioreaktorn i systeminställningarna för UNICORN. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka övertryck och att Cellbag-bioreaktorn exploderar eller brister. FÖRSIKTIG Klämrisk. Kroppsdelar kan komma i kläm mellan gungningsenhetens bas och brickan. 20 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Klämrisk. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan gungningsplattformen och brickan när bricka 10 flyttas om från vinklingsläget. Fäll ned brickan genom att fatta ordentligt tag i båda sidor av den. FÖRSIKTIG Klämrisk.Rörliga delar i Xuri Cell Expansion W25 Pump. Öppna inga av pumphuvudets knäpplock under drift. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. För att förhindra olyckor genom att olika enheter i bioreaktorsystemet dras ned från laboratoriebänken måste du se till att alla slangar är placerade på bänken och inte hänger ned utanför den. Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen innan något underhållsarbete utförs på utrustningen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Doppa eller sänk aldrig ned delar av utrustningen i vätska och spruta inte heller vätska på den. Se alltid till att enheten är helt torr innan den ansluts till elnätet. Följ alla miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter som gäller för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. På grund av kläm- och krossrisk bör inte kalibreringsvikterna staplas på varandra. Avlägsna kalibreringsvikterna innan strömmen stängs av. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.rengör Xuri Cell Expansion System W25 med lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna alla farliga ämnen innan underhålls- eller servicearbete utförs eller innan systemet kasseras. FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddshandskar, skyddsskor och laboratorierock, vid underhållsarbete och kassering av utrustningen. 22 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver instrument- och säkerhetsetiketter och andra etiketter som sitter på enheter i bioreaktorsystemet. Se tillverkarens anvisningar för information om märkning av klientdatorutrustningen. Sektion Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Instrumentetiketter Xuri Cell Expansion System W25, rocker etikett Instrumentetiketten på gungningsenheten sitter på baksidan av gungningsplattformen. Filtervärmaretikett Följande etikett sitter på filtervärmaren: Etiketter på bricka och lock: Nedan följer exempel på etiketter som sitter på brickor och lock av olika storlek. Bricketikett 24 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Locketikett Xuri Cell Expansion W25 CBCU etikett Instrumentetiketten på CBCU sitter på undersidan av enheten. Figuren nedan är ett exempel på den etikett som sitter på fullständigt konfigurerade CBCU-enheter. Motsvarande etiketter finns på CBCU-enheter med alternativa konfigurationer. Xuri Cell Expansion W25 Pump etikett Instrumentetiketten på pumpen sitter på baksidan av enheten. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Symbolförklaring Följande symboler används på etiketterna: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller tillämpliga krav i Australien och Nya Zeeland. Den här symbolen anger att systemet har certifierats av ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Ett NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uppfyller de rättsliga kraven i den amerikanska (USA) federala lagen 29 CFR, del Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras som osorterat hushållsavfall utan måste omhändertas separat. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information om kassering av uttjänt utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T (gränsvärdeskrav för koncentrationer av vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter). 26 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion System W25, rocker På gungningsenheten hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Indikerar risk för att fastna med kroppsdelar mellan två av systemets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion W25 Pump På pumpen hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar risk för att fastna med fingrarna mellan rörliga delar i pumpen och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på filtervärmaren På filtervärmaren hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på brickan På brickan hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. LEFT (vänster) indikerar vänster sida av brickan. Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. RIGHT (höger) indikerar höger sida av brickan. 28 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Ytterligare etiketter Illustration av etiketten på Cellbag Följande bild är ett exempel på den etikett som sitter på cellpåsen. Illustration av DO-sensoretiketten Bilden nedan visar DO-sensoretikettensom sitter på cellpåsen bredvid DO-sensorn. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Illustration av ph-sensoretiketten Bilden nedan visar ph-sensoretiketten som sitter på cellpåsen bredvid ph-sensorn. Illustrationer av etiketter till fiberoptisk kabel Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på DO-sensorn. Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på ph-sensorn. Illustration av etiketten på pumphuvudet Figuren nedan illustrerar den etikett som sitter fäst på pumphuvudet och indikerar pumpriktningen. 30 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

31 Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur Xuri Cell Expansion System W25 stängs av i en nödsituation. Det här avsnittet beskriver också vad som händer i händelse av strömavbrott eller nätverksstörningar. Nödavstängning I en nödsituation ska du avbryta körningen på något av följande sätt: Stoppa körningen genom att klicka på Stop-ikonen från System Control om UNICORN styr systemet.. eller Stäng av strömmen genom att trycka på Ström-brytaren på gungningsenhetens frontpanel. Körningen avbryts omedelbart. Anm: Om du trycker på knappen en gång utförs en normal avstängning. Om du håller in knappen forceras avstängningen. Strömmen är avstängd när indikatorn inte längre lyser. När strömmen är på lyser indikatorlampan grön. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 31

32 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Strömavbrott. Konsekvenserna av strömavbrott eller avstängning i nödsituationer varierar beroende på vilken enhet som påverkas. Strömavbrott på... Xuri Cell Expansion System W25 kan leda till att... Systemet inaktiveras under strömavbrott. Om System Settings:Auto start:rocker och System Settings:Auto start:cbcu är inställd på Resume activity startas gungningsenheten och CBCU om med samma värden som innan strömavbrottet, när strömmen till systemet återställs. Anm: Datainsamling, mediakontroll och reglering av ph-värde och DO måste startas om manuellt genom att återansluta systemet och starta en ny körning. Klientdator Inget avbrott av cellodlingskörningen. Operatören kommer dock inte att kunna visa systemstatus, ändra inställningar eller skicka manuella instruktioner under strömavbrott för klientdatorn. Avbrottsfri strömkälla I händelse av strömavbrott kan ett aggregat för avbrottsfri strömförsörjning ge tid för en kontrollerad avstängning av bioreaktorsystemet och förhindra dataförlust. Uppgifter om strömförsörjningskraven för den avbrottsfria strömförsörjningen finns i systemspecifikationerna i Xuri Cell Expansion System W25 User Manual. Ta hänsyn till specifikationerna för klientdatorn och monitorn (se tillverkarnas dokumentation). 32 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

33 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt beskriver procedurerna för kassering och återvinning av Xuri Cell Expansion System W25. Kassering av uttjänt utrustning Bioreaktorsystemenheter måste saneras innan de kasseras. Följ nationella föreskrifter för skrotning av utrustningen. Kassering, allmänna instruktioner När Xuri Cell Expansion System W25-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall bestående av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information om kassering av uttjänt utrustning. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 33

34 3 Beskrivning av systemet 3 Beskrivning av systemet I det här kapitlet Det här kapitlet ger en översikt av Xuri Cell Expansion System W25. Se Xuri Cell Expansion System W25 User Manual för ytterligare information. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 3.1 Systemöversikt 3.2 Xuri Cell Expansion System W25, rocker 3.3 Xuri Cell Expansion W25 CBCU 3.4 Xuri Cell Expansion W25 Pump 3.5 Cellbag-bioreaktor 3.6 UNICORN översikt av programvaran Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska Amersham Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 2 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ÄKTApilot Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation... 1.3 Gällande

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Ettan Spot Picker Bruksanvisning. Översatt från engelska

Ettan Spot Picker Bruksanvisning. Översatt från engelska Ettan Spot Picker Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning.... Viktig användarinformation....2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 1.3 Instrument...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer