Xuri Cell Expansion System W25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xuri Cell Expansion System W25"

Transkript

1 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska

2 Denna sida har avsiktligt lämnats tom

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna handbok Viktig användarinformation Gällande bestämmelser Viktiga koncept Användardokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Förfaranden i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Beskrivning av systemet Systemöversikt Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump Cellbag-bioreaktor UNICORN översikt av programvaran Allmän UNICORN-drift Systemkontroll Utvärdering Administration... 4 Installation Förberedelse av platsen Leverans och förvaring Krav på lokalen Installation av maskinvara Packa upp systemenheterna Anslut systemenheterna Programvaruinstallation Installera UNICORN Konfigurera en e-licens Definiera ett system... 5 Drift Förbereda systemet Välj bricka och Cellbag-bioreaktor Förbered ph- och DO-sensorerna Sätt fast Cellbag-bioreaktorn Förbered pumpen Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 3

4 Innehållsförteckning Anslut gas till systemet Starta systemet Redigera systemegenskaper Förbered odling Starta en körning Odlingsförberedelser Tillsats av odlingsmedium Jämvikta odlingsmediet Utför odling Inokulering Övervaka körningen Avsluta odling... 6 Underhåll Kalibreringar Rengöring... 7 Felsökning Xuri Cell Expansion System W Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump UNICORN System Control... 8 Referensinformation Systemspecifikationer Komponentspecifikationer Klientdatorspecifikationer Xuri Cell Expansion W25 CBCU delvis våta material Kemiskt motstånd Slang och kontakter... Index Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

5 1 Inledning 1 Inledning I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivningar av säkerhetsföreskrifter, information om bestämmelser, avsedd användning av systemet samt listor över viktiga koncept och användardokumentation. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Om denna handbok 1.2 Viktig användarinformation 1.3 Gällande bestämmelser 1.4 Viktiga koncept 1.5 Användardokumentation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 5

6 1 Inledning 1.1 Om denna handbok 1.1 Om denna handbok Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning innehåller de anvisningar du behöver för att kunna installera, använda och underhålla Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt. Dokumentets omfattning Denna handbok avser Xuri Cell Expansion System W25, inklusive gungningsenhet, CBCU, pump, programvaran UNICORN och tillbehör. Typografiska regler Programvaruhänvisningar identifieras i texten med bold italic text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt och File:Open avser därför Open-kommandot i File-menyn. Reglage, indikatorer och anslutningar på maskinvaran markeras i texten som fet text (t.ex. Power-brytare). Textinmatningar som UNICORNgenererar, eller som användaren måste skriva in, anges med ett monotyp-typsnitt (exempel: \Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

7 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation 1.2 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder Xuri Cell Expansion System W25 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisning innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisning tillgänglig vid användning av Xuri Cell Expansion System W25. Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på annat sätt än så som beskrivs i Bruksanvisning. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Avsedd användning Xuri Cell Expansion System W25 är avsett att användas som laboratorie- och tillverkningsutrustning för cellodling. Förutsättningar För att kunna följa denna handbok och använda systemet på avsett sätt är det viktigt att: Du har en allmän förståelse av hur datorn och operativsystemet Microsoft Windows fungerar. Du är förtrogen med hur allmän laboratorieutrustning används och hantering av biologiska material. Du har läst igenom och sett till att du har förstått kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna Bruksanvisning. Systemet har installerats i enlighet med anvisningarna i denna Bruksanvisning. ett användarkonto har skapats enligt UNICORN Administration and Technical manual. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 7

8 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. 8 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

9 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser 1.3 Gällande bestämmelser Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller de EU-direktiv som anges i tabellen nedan genom att uppfylla motsvarande harmoniserade standarder. För ytterligare information, se dokumentet EG-försäkran om överensstämmelse. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC) CE-märkning CE-märkningen och motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 9

10 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Internationella normer Standardkraven som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Standard SS-EN ISO SS-EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr SS-EN , IEC SS-EN , IEC (emissioner enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål Säkerhet Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål EMC-krav. Anmärkningar SS-EN ISO-standarden överensstämmer med EUdirektivet 2006/42/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG Övriga bestämmelser I tabellen anges ytterligare tillsynskrav som uppfylls av Xuri Cell Expansion System W25. Reglering FCC 47 CFR avsnitt 15 Beskrivning FCC (Federal Communications Commission) titel 47 av CFR (Code of Federal Regulations), avsnitt 15, radioutrustning. 10 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

11 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser FCC-utlåtande Xuri Cell Expansion System W25 uppfyller kraven i FCC 47, CFR-avsnitt 15b. Anm: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC:s regelverk. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionsboken, störa radiokommunikation på ett skadligt sätt. Användning av denna utrustning inom ett bostadsområde ger sannolikt upphov till skadliga störningar som användaren kommer att vara skyldig att åtgärda på egen bekostnad. Försäkran om överensstämmelse för programvara UNICORN 6.3 är tekniskt kompatibelt med alla relevanta delar av FDA 21, CFR-avsnitt 11. En checklista för avsnitt 11-systembedömning är tillgänglig på begäran från närmaste GE Healthcare-representant. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som ansluts till Xuri Cell Expansion System W25 ska uppfylla säkerhetskraven i SS-EN /IEC eller andra relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Miljööverensstämmelse De miljökrav som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Förordning (EG) No 1907/2006 Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Batteridirektivet Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion för kemikalier (REACH) Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 11

12 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Krav ACPEIP Titel Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) 12 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

13 1 Inledning 1.4 Viktiga koncept 1.4 Viktiga koncept De koncept och förkortningar som används i denna handbok förklaras i nedanstående tabell. Begrepp/ förkortning Cellbag -bioreaktor DO DO-sensor ph-sensor CBCU Pump Gungningsenhet Bioreaktorsystemet UNICORN Förklaring Den engångsbehållare som cellerna odlas i. Upplöst syre. Optisk sensor för mätning av upplöst syre. Ansluten på DOkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Optisk sensor för mätning av ph-värdet. Ansluten på phkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Xuri Cell Expansion System W25 Cellbag Control Unit Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 CBCU. Styrenhet för reglering av gasblandning, ph och DO. Xuri Cell Expansion System W25 Pump Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 Pump. Xuri Cell Expansion System W25 Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion System W25 Hela systemet, inklusive gungningsenhet, CBCU och pump tillsammans med Cellbag-bioreaktor och filtervärmare. Programvaran som används för styrning och övervakning av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 13

14 1 Inledning 1.5 Användardokumentation 1.5 Användardokumentation I tabellen nedan beskrivs användardokumentation till Xuri Cell Expansion System W25 som är tillgängliga via Help-menyn i UNICORN eller på CD-skivan med användardokumentationen. Dokument Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Xuri Cell Expansion System W25 User Manual Xuri Cell Expansion System W25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online Help CD med användardokumentation Huvudinnehåll Nödvändiga anvisningar för installation, användning och underhåll av Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt samt grundläggande systemstyrningsfunktioner för UNICORN. Detaljerade systembeskrivningar och anvisningar om hur man kör, underhåller och felsöker Xuri Cell Expansion System W25 såväl som styrfunktioner för UNICORN-systemet, metodskapande och hantering tillsammans med funktioner för utvärdering och presentation av data. Kortfattade instruktioner som ger en översikt av hur systemet körs. Översikt och detaljerad beskrivning av nätverkskonfiguration och fullständig programinstallation. Administration av UNICORN och UNICORN-databasen. Dialogrutor med beskrivningar av UNICORN. CD med de angivna handböckerna och översatta versioner av Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning. 14 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner I det här kapitlet I detta kapitel behandlas säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdekaler och åtgärder för nödavstängning av Xuri Cell Expansion System W25. Information om omhändertagande av uttjänt utrustning beskrivs också. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du känna till de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de anvisningarna som ges för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Brandfarliga vätskor och explosiv miljö Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Strömförsörjning Systemdrift Underhåll Vissa säkerhetsföreskrifter i det här kapitlet avser situationer som beskrivs i andra handböcker. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. VARNING Drifts- och användarunderhåll av Xuri Cell Expansion System W25 får endast utföras av vederbörligen utbildad personal. VARNING Använd inga tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av GE Healthcare. 16 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 om det inte fungerar korrekt, eller om det har utsatts för skada, till exempel: skada på nätsladden eller kontakten. skada orsakad av att apparaten utsatts för slag eller stötar. skada orsakad av att vätska spillts ut eller stänkt på apparaten. Brandfarliga vätskor och explosiv miljö VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte avsett för hantering av brandfarliga vätskor. VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte godkänd för användning i potentiellt explosiva miljöer. Personligt skydd FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med samt underhåll och kassering av Xuri Cell Expansion System W25. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som är beständiga mot det ämne som används. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning, säkert underhåll och kassering av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Spridning av biologiska medel. Användaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet FÖRSIKTIG Tungt föremål. På grund av Xuri Cell Expansion System W25, rocker avsevärda tyngd bör man vara två personer när utrustningen ska lyftas eller flyttas. Använd om möjligt handtagen på sidorna av gungningsenheten och lyft inte Xuri Cell Expansion System W25, rocker med brickan installerad. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. Stapla inte mer än en Xuri Cell Expansion W25 CBCU- och/eller Xuri Cell Expansion W25 Pump-enhet ovanpå varandra. Strömförsörjning VARNING Skyddsjord. Xuri Cell Expansion System W25, rocker måste alltid vara anslutet till ett jordat eluttag. VARNING Använd endast nätsladdar som har levererats eller godkänts av GE Healthcare. 18 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Nätsladden med kontakt måste alltid vara lätt att koppla ur. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan Xuri Cell Expansion System W25 ansluts till andra instrument. Systemdrift VARNING Kvävningsrisk. Xuri Cell Expansion System W25-utrustning får endast användas i utrymmen med mekaniska ventilationssystem. Kontrollera följande när N 2 och/eller CO 2 ansluts: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. För högt tryck eller lösa kopplingar kan leda till att gasslangar kopplas loss med farliga läckage som följd. VARNING Förebygg gasläckage. Förebygg gasläckage genom att alltid stänga av all gastillförsel när systemet inte används. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Brandfara. O 2 -läckage i kombination med värme kan orsaka antändning. Gör följande för att förebygga O 2 -läckage: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. FÖRSIKTIG Använd endast Cellbag-bioreaktorer godkända av GE Healthcare för Xuri Cell Expansion System W25 får användas med utrustningen. FÖRSIKTIG Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor är tung och måste därför lyftas försiktigt. Detta gäller även tillbehör, såsom kalibreringsvikter. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera att alla slangar är hela och att anslutningarna är täta före varje användningstillfälle. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Var noga med att alltid ange korrekt storlek för Cellbag-bioreaktorn i systeminställningarna för UNICORN. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka övertryck och att Cellbag-bioreaktorn exploderar eller brister. FÖRSIKTIG Klämrisk. Kroppsdelar kan komma i kläm mellan gungningsenhetens bas och brickan. 20 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Klämrisk. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan gungningsplattformen och brickan när bricka 10 flyttas om från vinklingsläget. Fäll ned brickan genom att fatta ordentligt tag i båda sidor av den. FÖRSIKTIG Klämrisk.Rörliga delar i Xuri Cell Expansion W25 Pump. Öppna inga av pumphuvudets knäpplock under drift. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. För att förhindra olyckor genom att olika enheter i bioreaktorsystemet dras ned från laboratoriebänken måste du se till att alla slangar är placerade på bänken och inte hänger ned utanför den. Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen innan något underhållsarbete utförs på utrustningen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Doppa eller sänk aldrig ned delar av utrustningen i vätska och spruta inte heller vätska på den. Se alltid till att enheten är helt torr innan den ansluts till elnätet. Följ alla miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter som gäller för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. På grund av kläm- och krossrisk bör inte kalibreringsvikterna staplas på varandra. Avlägsna kalibreringsvikterna innan strömmen stängs av. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.rengör Xuri Cell Expansion System W25 med lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna alla farliga ämnen innan underhålls- eller servicearbete utförs eller innan systemet kasseras. FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddshandskar, skyddsskor och laboratorierock, vid underhållsarbete och kassering av utrustningen. 22 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver instrument- och säkerhetsetiketter och andra etiketter som sitter på enheter i bioreaktorsystemet. Se tillverkarens anvisningar för information om märkning av klientdatorutrustningen. Sektion Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Instrumentetiketter Xuri Cell Expansion System W25, rocker etikett Instrumentetiketten på gungningsenheten sitter på baksidan av gungningsplattformen. Filtervärmaretikett Följande etikett sitter på filtervärmaren: Etiketter på bricka och lock: Nedan följer exempel på etiketter som sitter på brickor och lock av olika storlek. Bricketikett 24 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Locketikett Xuri Cell Expansion W25 CBCU etikett Instrumentetiketten på CBCU sitter på undersidan av enheten. Figuren nedan är ett exempel på den etikett som sitter på fullständigt konfigurerade CBCU-enheter. Motsvarande etiketter finns på CBCU-enheter med alternativa konfigurationer. Xuri Cell Expansion W25 Pump etikett Instrumentetiketten på pumpen sitter på baksidan av enheten. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Symbolförklaring Följande symboler används på etiketterna: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller tillämpliga krav i Australien och Nya Zeeland. Den här symbolen anger att systemet har certifierats av ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Ett NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uppfyller de rättsliga kraven i den amerikanska (USA) federala lagen 29 CFR, del Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras som osorterat hushållsavfall utan måste omhändertas separat. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information om kassering av uttjänt utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T (gränsvärdeskrav för koncentrationer av vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter). 26 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion System W25, rocker På gungningsenheten hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Indikerar risk för att fastna med kroppsdelar mellan två av systemets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion W25 Pump På pumpen hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar risk för att fastna med fingrarna mellan rörliga delar i pumpen och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på filtervärmaren På filtervärmaren hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på brickan På brickan hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. LEFT (vänster) indikerar vänster sida av brickan. Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. RIGHT (höger) indikerar höger sida av brickan. 28 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Ytterligare etiketter Illustration av etiketten på Cellbag Följande bild är ett exempel på den etikett som sitter på cellpåsen. Illustration av DO-sensoretiketten Bilden nedan visar DO-sensoretikettensom sitter på cellpåsen bredvid DO-sensorn. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Illustration av ph-sensoretiketten Bilden nedan visar ph-sensoretiketten som sitter på cellpåsen bredvid ph-sensorn. Illustrationer av etiketter till fiberoptisk kabel Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på DO-sensorn. Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på ph-sensorn. Illustration av etiketten på pumphuvudet Figuren nedan illustrerar den etikett som sitter fäst på pumphuvudet och indikerar pumpriktningen. 30 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

31 Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur Xuri Cell Expansion System W25 stängs av i en nödsituation. Det här avsnittet beskriver också vad som händer i händelse av strömavbrott eller nätverksstörningar. Nödavstängning I en nödsituation ska du avbryta körningen på något av följande sätt: Stoppa körningen genom att klicka på Stop-ikonen från System Control om UNICORN styr systemet.. eller Stäng av strömmen genom att trycka på Ström-brytaren på gungningsenhetens frontpanel. Körningen avbryts omedelbart. Anm: Om du trycker på knappen en gång utförs en normal avstängning. Om du håller in knappen forceras avstängningen. Strömmen är avstängd när indikatorn inte längre lyser. När strömmen är på lyser indikatorlampan grön. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 31

32 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Strömavbrott. Konsekvenserna av strömavbrott eller avstängning i nödsituationer varierar beroende på vilken enhet som påverkas. Strömavbrott på... Xuri Cell Expansion System W25 kan leda till att... Systemet inaktiveras under strömavbrott. Om System Settings:Auto start:rocker och System Settings:Auto start:cbcu är inställd på Resume activity startas gungningsenheten och CBCU om med samma värden som innan strömavbrottet, när strömmen till systemet återställs. Anm: Datainsamling, mediakontroll och reglering av ph-värde och DO måste startas om manuellt genom att återansluta systemet och starta en ny körning. Klientdator Inget avbrott av cellodlingskörningen. Operatören kommer dock inte att kunna visa systemstatus, ändra inställningar eller skicka manuella instruktioner under strömavbrott för klientdatorn. Avbrottsfri strömkälla I händelse av strömavbrott kan ett aggregat för avbrottsfri strömförsörjning ge tid för en kontrollerad avstängning av bioreaktorsystemet och förhindra dataförlust. Uppgifter om strömförsörjningskraven för den avbrottsfria strömförsörjningen finns i systemspecifikationerna i Xuri Cell Expansion System W25 User Manual. Ta hänsyn till specifikationerna för klientdatorn och monitorn (se tillverkarnas dokumentation). 32 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

33 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt beskriver procedurerna för kassering och återvinning av Xuri Cell Expansion System W25. Kassering av uttjänt utrustning Bioreaktorsystemenheter måste saneras innan de kasseras. Följ nationella föreskrifter för skrotning av utrustningen. Kassering, allmänna instruktioner När Xuri Cell Expansion System W25-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall bestående av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information om kassering av uttjänt utrustning. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 33

34 3 Beskrivning av systemet 3 Beskrivning av systemet I det här kapitlet Det här kapitlet ger en översikt av Xuri Cell Expansion System W25. Se Xuri Cell Expansion System W25 User Manual för ytterligare information. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 3.1 Systemöversikt 3.2 Xuri Cell Expansion System W25, rocker 3.3 Xuri Cell Expansion W25 CBCU 3.4 Xuri Cell Expansion W25 Pump 3.5 Cellbag-bioreaktor 3.6 UNICORN översikt av programvaran Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Kamera. Cube-kamera för nätverk. Snabbstartguide svenska. Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.

Kamera. Cube-kamera för nätverk. Snabbstartguide svenska. Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD. Kamera Cube-kamera för nätverk Snabbstartguide svenska Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Information om reglering Ö verensstämmelse med EU-standarder

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ÄKTA start. Bruksanvisning. Översatt från engelska

ÄKTA start. Bruksanvisning. Översatt från engelska ÄKTA start Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation... 1.3 Gällande bestämmelser... 1.4 Tillhörande

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer