Xuri Cell Expansion System W25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Xuri Cell Expansion System W25"

Transkript

1 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska

2 Denna sida har avsiktligt lämnats tom

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna handbok Viktig användarinformation Gällande bestämmelser Viktiga koncept Användardokumentation... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Förfaranden i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Beskrivning av systemet Systemöversikt Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump Cellbag-bioreaktor UNICORN översikt av programvaran Allmän UNICORN-drift Systemkontroll Utvärdering Administration... 4 Installation Förberedelse av platsen Leverans och förvaring Krav på lokalen Installation av maskinvara Packa upp systemenheterna Anslut systemenheterna Programvaruinstallation Installera UNICORN Konfigurera en e-licens Definiera ett system... 5 Drift Förbereda systemet Välj bricka och Cellbag-bioreaktor Förbered ph- och DO-sensorerna Sätt fast Cellbag-bioreaktorn Förbered pumpen Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 3

4 Innehållsförteckning Anslut gas till systemet Starta systemet Redigera systemegenskaper Förbered odling Starta en körning Odlingsförberedelser Tillsats av odlingsmedium Jämvikta odlingsmediet Utför odling Inokulering Övervaka körningen Avsluta odling... 6 Underhåll Kalibreringar Rengöring... 7 Felsökning Xuri Cell Expansion System W Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump UNICORN System Control... 8 Referensinformation Systemspecifikationer Komponentspecifikationer Klientdatorspecifikationer Xuri Cell Expansion W25 CBCU delvis våta material Kemiskt motstånd Slang och kontakter... Index Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

5 1 Inledning 1 Inledning I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivningar av säkerhetsföreskrifter, information om bestämmelser, avsedd användning av systemet samt listor över viktiga koncept och användardokumentation. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Om denna handbok 1.2 Viktig användarinformation 1.3 Gällande bestämmelser 1.4 Viktiga koncept 1.5 Användardokumentation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 5

6 1 Inledning 1.1 Om denna handbok 1.1 Om denna handbok Syftet med Bruksanvisning Bruksanvisning innehåller de anvisningar du behöver för att kunna installera, använda och underhålla Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt. Dokumentets omfattning Denna handbok avser Xuri Cell Expansion System W25, inklusive gungningsenhet, CBCU, pump, programvaran UNICORN och tillbehör. Typografiska regler Programvaruhänvisningar identifieras i texten med bold italic text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt och File:Open avser därför Open-kommandot i File-menyn. Reglage, indikatorer och anslutningar på maskinvaran markeras i texten som fet text (t.ex. Power-brytare). Textinmatningar som UNICORNgenererar, eller som användaren måste skriva in, anges med ett monotyp-typsnitt (exempel: \Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

7 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation 1.2 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder Xuri Cell Expansion System W25 Alla användare måste läsa hela Bruksanvisning innan instrumentet installeras, används eller underhålls. Ha alltid Bruksanvisning tillgänglig vid användning av Xuri Cell Expansion System W25. Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på annat sätt än så som beskrivs i Bruksanvisning. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Avsedd användning Xuri Cell Expansion System W25 är avsett att användas som laboratorie- och tillverkningsutrustning för cellodling. Förutsättningar För att kunna följa denna handbok och använda systemet på avsett sätt är det viktigt att: Du har en allmän förståelse av hur datorn och operativsystemet Microsoft Windows fungerar. Du är förtrogen med hur allmän laboratorieutrustning används och hantering av biologiska material. Du har läst igenom och sett till att du har förstått kapitlet Säkerhetsinstruktioner i denna Bruksanvisning. Systemet har installerats i enlighet med anvisningarna i denna Bruksanvisning. ett användarkonto har skapats enligt UNICORN Administration and Technical manual. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 7

8 1 Inledning 1.2 Viktig användarinformation Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHET indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. 8 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

9 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser 1.3 Gällande bestämmelser Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller de EU-direktiv som anges i tabellen nedan genom att uppfylla motsvarande harmoniserade standarder. För ytterligare information, se dokumentet EG-försäkran om överensstämmelse. Direktiv 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC) CE-märkning CE-märkningen och motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 9

10 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Internationella normer Standardkraven som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Standard SS-EN ISO SS-EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr SS-EN , IEC SS-EN , IEC (emissioner enligt CISPR 11, grupp 1, klass A) Beskrivning Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål Säkerhet Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk. Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål EMC-krav. Anmärkningar SS-EN ISO-standarden överensstämmer med EUdirektivet 2006/42/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2006/95/EG SS-EN-standarden är harmoniserad med EUdirektivet 2004/108/EG Övriga bestämmelser I tabellen anges ytterligare tillsynskrav som uppfylls av Xuri Cell Expansion System W25. Reglering FCC 47 CFR avsnitt 15 Beskrivning FCC (Federal Communications Commission) titel 47 av CFR (Code of Federal Regulations), avsnitt 15, radioutrustning. 10 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

11 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser FCC-utlåtande Xuri Cell Expansion System W25 uppfyller kraven i FCC 47, CFR-avsnitt 15b. Anm: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC:s regelverk. Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionsboken, störa radiokommunikation på ett skadligt sätt. Användning av denna utrustning inom ett bostadsområde ger sannolikt upphov till skadliga störningar som användaren kommer att vara skyldig att åtgärda på egen bekostnad. Försäkran om överensstämmelse för programvara UNICORN 6.3 är tekniskt kompatibelt med alla relevanta delar av FDA 21, CFR-avsnitt 11. En checklista för avsnitt 11-systembedömning är tillgänglig på begäran från närmaste GE Healthcare-representant. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som ansluts till Xuri Cell Expansion System W25 ska uppfylla säkerhetskraven i SS-EN /IEC eller andra relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Miljööverensstämmelse De miljökrav som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Förordning (EG) No 1907/2006 Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Batteridirektivet Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion för kemikalier (REACH) Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 11

12 1 Inledning 1.3 Gällande bestämmelser Krav ACPEIP Titel Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) 12 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

13 1 Inledning 1.4 Viktiga koncept 1.4 Viktiga koncept De koncept och förkortningar som används i denna handbok förklaras i nedanstående tabell. Begrepp/ förkortning Cellbag -bioreaktor DO DO-sensor ph-sensor CBCU Pump Gungningsenhet Bioreaktorsystemet UNICORN Förklaring Den engångsbehållare som cellerna odlas i. Upplöst syre. Optisk sensor för mätning av upplöst syre. Ansluten på DOkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Optisk sensor för mätning av ph-värdet. Ansluten på phkonfigurerade Cellbag-bioreaktorer. Xuri Cell Expansion System W25 Cellbag Control Unit Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 CBCU. Styrenhet för reglering av gasblandning, ph och DO. Xuri Cell Expansion System W25 Pump Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion W25 Pump. Xuri Cell Expansion System W25 Avser instrumentet märkt Xuri Cell Expansion System W25 Hela systemet, inklusive gungningsenhet, CBCU och pump tillsammans med Cellbag-bioreaktor och filtervärmare. Programvaran som används för styrning och övervakning av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 13

14 1 Inledning 1.5 Användardokumentation 1.5 Användardokumentation I tabellen nedan beskrivs användardokumentation till Xuri Cell Expansion System W25 som är tillgängliga via Help-menyn i UNICORN eller på CD-skivan med användardokumentationen. Dokument Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Xuri Cell Expansion System W25 User Manual Xuri Cell Expansion System W25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online Help CD med användardokumentation Huvudinnehåll Nödvändiga anvisningar för installation, användning och underhåll av Xuri Cell Expansion System W25 på ett säkert sätt samt grundläggande systemstyrningsfunktioner för UNICORN. Detaljerade systembeskrivningar och anvisningar om hur man kör, underhåller och felsöker Xuri Cell Expansion System W25 såväl som styrfunktioner för UNICORN-systemet, metodskapande och hantering tillsammans med funktioner för utvärdering och presentation av data. Kortfattade instruktioner som ger en översikt av hur systemet körs. Översikt och detaljerad beskrivning av nätverkskonfiguration och fullständig programinstallation. Administration av UNICORN och UNICORN-databasen. Dialogrutor med beskrivningar av UNICORN. CD med de angivna handböckerna och översatta versioner av Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning. 14 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner I det här kapitlet I detta kapitel behandlas säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdekaler och åtgärder för nödavstängning av Xuri Cell Expansion System W25. Information om omhändertagande av uttjänt utrustning beskrivs också. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Före installation, drift eller underhåll av systemet måste du känna till de risker som beskrivs i denna handbok. Följ de anvisningarna som ges för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Säkerhetsföreskrifterna i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier: Allmänna försiktighetsåtgärder Brandfarliga vätskor och explosiv miljö Personligt skydd Installation och förflyttning av instrumentet Strömförsörjning Systemdrift Underhåll Vissa säkerhetsföreskrifter i det här kapitlet avser situationer som beskrivs i andra handböcker. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. VARNING Drifts- och användarunderhåll av Xuri Cell Expansion System W25 får endast utföras av vederbörligen utbildad personal. VARNING Använd inga tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av GE Healthcare. 16 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Använd inte Xuri Cell Expansion System W25 om det inte fungerar korrekt, eller om det har utsatts för skada, till exempel: skada på nätsladden eller kontakten. skada orsakad av att apparaten utsatts för slag eller stötar. skada orsakad av att vätska spillts ut eller stänkt på apparaten. Brandfarliga vätskor och explosiv miljö VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte avsett för hantering av brandfarliga vätskor. VARNING Xuri Cell Expansion System W25 är inte godkänd för användning i potentiellt explosiva miljöer. Personligt skydd FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid arbete med samt underhåll och kassering av Xuri Cell Expansion System W25. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.när farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som är beständiga mot det ämne som används. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning, säkert underhåll och kassering av systemet. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Spridning av biologiska medel. Användaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att sprida farliga biologiska medel i instrumentets närhet. Anläggningen ska följa nationell praxis för biologisk säkerhet. Installation och förflyttning av instrumentet FÖRSIKTIG Tungt föremål. På grund av Xuri Cell Expansion System W25, rocker avsevärda tyngd bör man vara två personer när utrustningen ska lyftas eller flyttas. Använd om möjligt handtagen på sidorna av gungningsenheten och lyft inte Xuri Cell Expansion System W25, rocker med brickan installerad. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. Stapla inte mer än en Xuri Cell Expansion W25 CBCU- och/eller Xuri Cell Expansion W25 Pump-enhet ovanpå varandra. Strömförsörjning VARNING Skyddsjord. Xuri Cell Expansion System W25, rocker måste alltid vara anslutet till ett jordat eluttag. VARNING Använd endast nätsladdar som har levererats eller godkänts av GE Healthcare. 18 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Nätsladden med kontakt måste alltid vara lätt att koppla ur. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen från instrumentet innan Xuri Cell Expansion System W25 ansluts till andra instrument. Systemdrift VARNING Kvävningsrisk. Xuri Cell Expansion System W25-utrustning får endast användas i utrymmen med mekaniska ventilationssystem. Kontrollera följande när N 2 och/eller CO 2 ansluts: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. För högt tryck eller lösa kopplingar kan leda till att gasslangar kopplas loss med farliga läckage som följd. VARNING Förebygg gasläckage. Förebygg gasläckage genom att alltid stänga av all gastillförsel när systemet inte används. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Brandfara. O 2 -läckage i kombination med värme kan orsaka antändning. Gör följande för att förebygga O 2 -läckage: Trycket i gasanslutningar inte överstiger 1,5 bar. Gasanslutningarna är tätt och ordentligt anslutna. Inspektera visuellt inloppsslangarna regelbundet. FÖRSIKTIG Använd endast Cellbag-bioreaktorer godkända av GE Healthcare för Xuri Cell Expansion System W25 får användas med utrustningen. FÖRSIKTIG Tungt föremål. En fylld Cellbag-bioreaktor är tung och måste därför lyftas försiktigt. Detta gäller även tillbehör, såsom kalibreringsvikter. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Kontrollera att alla slangar är hela och att anslutningarna är täta före varje användningstillfälle. FÖRSIKTIG Risk för läckage av biologiska ämnen. Var noga med att alltid ange korrekt storlek för Cellbag-bioreaktorn i systeminställningarna för UNICORN. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka övertryck och att Cellbag-bioreaktorn exploderar eller brister. FÖRSIKTIG Klämrisk. Kroppsdelar kan komma i kläm mellan gungningsenhetens bas och brickan. 20 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Klämrisk. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan gungningsplattformen och brickan när bricka 10 flyttas om från vinklingsläget. Fäll ned brickan genom att fatta ordentligt tag i båda sidor av den. FÖRSIKTIG Klämrisk.Rörliga delar i Xuri Cell Expansion W25 Pump. Öppna inga av pumphuvudets knäpplock under drift. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. För att förhindra olyckor genom att olika enheter i bioreaktorsystemet dras ned från laboratoriebänken måste du se till att alla slangar är placerade på bänken och inte hänger ned utanför den. Underhåll VARNING Risk för elstötar.alla reparationer ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE Healthcare. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Koppla från strömmen. Koppla alltid från strömmen innan något underhållsarbete utförs på utrustningen. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Rengör alltid utrustningen i ett välventilerat utrymme. Doppa eller sänk aldrig ned delar av utrustningen i vätska och spruta inte heller vätska på den. Se alltid till att enheten är helt torr innan den ansluts till elnätet. Följ alla miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter som gäller för de material som används. VARNING Endast reservdelar som har godkänts eller levererats av GE Healthcare får användas för underhåll eller service av systemet. FÖRSIKTIG Fallrisk för utrustning. På grund av kläm- och krossrisk bör inte kalibreringsvikterna staplas på varandra. Avlägsna kalibreringsvikterna innan strömmen stängs av. FÖRSIKTIG Farliga ämnen.rengör Xuri Cell Expansion System W25 med lämpligt rengöringsmedel för att avlägsna alla farliga ämnen innan underhålls- eller servicearbete utförs eller innan systemet kasseras. FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddshandskar, skyddsskor och laboratorierock, vid underhållsarbete och kassering av utrustningen. 22 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Det här avsnittet beskriver instrument- och säkerhetsetiketter och andra etiketter som sitter på enheter i bioreaktorsystemet. Se tillverkarens anvisningar för information om märkning av klientdatorutrustningen. Sektion Instrumentetiketter Säkerhetsetiketter Ytterligare etiketter Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Instrumentetiketter Xuri Cell Expansion System W25, rocker etikett Instrumentetiketten på gungningsenheten sitter på baksidan av gungningsplattformen. Filtervärmaretikett Följande etikett sitter på filtervärmaren: Etiketter på bricka och lock: Nedan följer exempel på etiketter som sitter på brickor och lock av olika storlek. Bricketikett 24 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Locketikett Xuri Cell Expansion W25 CBCU etikett Instrumentetiketten på CBCU sitter på undersidan av enheten. Figuren nedan är ett exempel på den etikett som sitter på fullständigt konfigurerade CBCU-enheter. Motsvarande etiketter finns på CBCU-enheter med alternativa konfigurationer. Xuri Cell Expansion W25 Pump etikett Instrumentetiketten på pumpen sitter på baksidan av enheten. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Instrumentetiketter Symbolförklaring Följande symboler används på etiketterna: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Systemet uppfyller tillämpliga krav i Australien och Nya Zeeland. Den här symbolen anger att systemet har certifierats av ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Ett NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uppfyller de rättsliga kraven i den amerikanska (USA) federala lagen 29 CFR, del Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras som osorterat hushållsavfall utan måste omhändertas separat. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information om kassering av uttjänt utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T (gränsvärdeskrav för koncentrationer av vissa farliga ämnen i elektroniska informationsprodukter). 26 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion System W25, rocker På gungningsenheten hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Indikerar risk för att fastna med kroppsdelar mellan två av systemets delar och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på Xuri Cell Expansion W25 Pump På pumpen hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar risk för att fastna med fingrarna mellan rörliga delar i pumpen och att försiktighet måste iakttas för att undvika skador. Säkerhetsetiketter på filtervärmaren På filtervärmaren hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 27

28 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Säkerhetsetiketter Säkerhetsetiketter på brickan På brickan hittar du följande symboler: Etikett Beskrivning Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. LEFT (vänster) indikerar vänster sida av brickan. Varning! Indikerar en het yta och att försiktighet måste iakttas för att undvika skada. RIGHT (höger) indikerar höger sida av brickan. 28 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

29 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Ytterligare etiketter Illustration av etiketten på Cellbag Följande bild är ett exempel på den etikett som sitter på cellpåsen. Illustration av DO-sensoretiketten Bilden nedan visar DO-sensoretikettensom sitter på cellpåsen bredvid DO-sensorn. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 29

30 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Ytterligare etiketter Illustration av ph-sensoretiketten Bilden nedan visar ph-sensoretiketten som sitter på cellpåsen bredvid ph-sensorn. Illustrationer av etiketter till fiberoptisk kabel Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på DO-sensorn. Bilden nedan visar den etikett som sitter på den fiberoptiska kabeln på ph-sensorn. Illustration av etiketten på pumphuvudet Figuren nedan illustrerar den etikett som sitter fäst på pumphuvudet och indikerar pumpriktningen. 30 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

31 Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer 2.3 Förfaranden i nödsituationer Inledning Det här avsnittet beskriver hur Xuri Cell Expansion System W25 stängs av i en nödsituation. Det här avsnittet beskriver också vad som händer i händelse av strömavbrott eller nätverksstörningar. Nödavstängning I en nödsituation ska du avbryta körningen på något av följande sätt: Stoppa körningen genom att klicka på Stop-ikonen från System Control om UNICORN styr systemet.. eller Stäng av strömmen genom att trycka på Ström-brytaren på gungningsenhetens frontpanel. Körningen avbryts omedelbart. Anm: Om du trycker på knappen en gång utförs en normal avstängning. Om du håller in knappen forceras avstängningen. Strömmen är avstängd när indikatorn inte längre lyser. När strömmen är på lyser indikatorlampan grön. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 31

32 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfaranden i nödsituationer Strömavbrott. Konsekvenserna av strömavbrott eller avstängning i nödsituationer varierar beroende på vilken enhet som påverkas. Strömavbrott på... Xuri Cell Expansion System W25 kan leda till att... Systemet inaktiveras under strömavbrott. Om System Settings:Auto start:rocker och System Settings:Auto start:cbcu är inställd på Resume activity startas gungningsenheten och CBCU om med samma värden som innan strömavbrottet, när strömmen till systemet återställs. Anm: Datainsamling, mediakontroll och reglering av ph-värde och DO måste startas om manuellt genom att återansluta systemet och starta en ny körning. Klientdator Inget avbrott av cellodlingskörningen. Operatören kommer dock inte att kunna visa systemstatus, ändra inställningar eller skicka manuella instruktioner under strömavbrott för klientdatorn. Avbrottsfri strömkälla I händelse av strömavbrott kan ett aggregat för avbrottsfri strömförsörjning ge tid för en kontrollerad avstängning av bioreaktorsystemet och förhindra dataförlust. Uppgifter om strömförsörjningskraven för den avbrottsfria strömförsörjningen finns i systemspecifikationerna i Xuri Cell Expansion System W25 User Manual. Ta hänsyn till specifikationerna för klientdatorn och monitorn (se tillverkarnas dokumentation). 32 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

33 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt beskriver procedurerna för kassering och återvinning av Xuri Cell Expansion System W25. Kassering av uttjänt utrustning Bioreaktorsystemenheter måste saneras innan de kasseras. Följ nationella föreskrifter för skrotning av utrustningen. Kassering, allmänna instruktioner När Xuri Cell Expansion System W25-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall bestående av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för GE Healthcare information om kassering av uttjänt utrustning. Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA 33

34 3 Beskrivning av systemet 3 Beskrivning av systemet I det här kapitlet Det här kapitlet ger en översikt av Xuri Cell Expansion System W25. Se Xuri Cell Expansion System W25 User Manual för ytterligare information. Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 3.1 Systemöversikt 3.2 Xuri Cell Expansion System W25, rocker 3.3 Xuri Cell Expansion W25 CBCU 3.4 Xuri Cell Expansion W25 Pump 3.5 Cellbag-bioreaktor 3.6 UNICORN översikt av programvaran Se sidan Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning AA

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer