Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011"

Transkript

1 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011

2

3 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1 Allmänna bestämmelser... 6 A.2 Uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet... 6 A.3 Teckningsregler... 6 A.4 Försäkringsbesked... 6 A.5 Försäkringens ikraftträdande... 6 A.6 Ångerrätt... 7 A.7 Försäkringens omfattning... 7 A.8 Vem försäkringen gäller för... 7 A.9 Försäkringsperiod... 7 A.10 Värdesäkring... 7 A.11 Livförsäkring... 8 A.12 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen... 8 A.13 Minskad försäkringsomfattning... 8 A.14 Bolagets rätt att säga upp försäkringen... 8 A.15 Om den försäkrade flyttar utomlands... 8 A.16 Ändring av försäkringsvillkor... 9 A.17 Upplysningsplikt... 9 B Premiebetalning B.1 Första premie B.2 Förnyelsepremie B.3 Tilläggspremie B.4 Uppdelning av premiebetalning genom autogiro B.5 Uppsägning på grund av dröjsmål med premie B.6 Återupplivning B.7 Återbetalning av premie C Begreppsförklaringar avseende försäkringens omfattning C.1 Olycksfallsskada C.2 Sjukdom C.3 Sjukdomar och sjukdomstillstånd som är helt undantagna från ersättning. 13 C.4 Arbetsoförmåga C.5 Medicinsk invaliditet C.6 Förvärvsmässig månadsersättning D Ersättningsmoment vid sjukdom och olycksfall D.1 Medicinsk invaliditet D.2 Förvärvsmässig månadsersättning från 19 år 30 år D.3 Förvärvsmässig invaliditet D.4 Vanprydande ärr

4 D.5 Vårdkostnadsbidrag upp till 19 år D.6 Kritisk sjukdom eller olycksfall D.7 Ersättning vid sjukhusvistelse D.8 Akutersättning D.9 Vård i hemmet upp till 16 år D.10 Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel D.11 Livförsäkring D.12 Barnlivskydd ingår i kvinnors försäkring D.13 Krisförsäkring D.14 Krisstöd D.15 Hälsoombud E Ytterligare ersättningsmoment vid olycksfall E.1 Allmänt om ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader E.2 Läkekostnader E.3 Tandskadekostnad E.4 Resekostnader E.5 Merkostnader E.6 Sveda och värk från 16 års ålder F Övrig försäkringsomfattning F.1 Försörjarriskförsäkring F.2 Rätt att teckna vidareförsäkring G Fosterskadeförsäkring G.1 Allmänt om omfattningen G.2 Medicinsk invaliditet G.3 Vårdkostnadsbidrag G.4 Rehabilitering/habilitering och hjälpmedel H Tilläggsförsäkring - tillval - Familjestöd H.1 Familjestöd I Begränsningar i försäkringens giltighet vid sjukdom och olycksfallsskada I.1 Sjukdomar som är helt undantagna, se punkt C I.2 Var gäller försäkringen I.3 Framkallande av försäkringsfall I.4 Flygning I.5 Krig, annan väpnad konflikt eller politiska oroligheter I.6 Atomkärnreaktion I.7 Terrorhandling I.8 Force majeure J Reglering av försäkringsfall - ersättningsanspråk J.1 Anmälan och ersättningsanspråk J.2 Tidpunkt för utbetalning av försäkringsersättning J.3 Kostnader som ersätts av annan J.4 Möjlighet till omprövning J.5 Dubbelförsäkring

5 J.6 Registrering av skadeanmälan K Preskription L Information om personuppgifter M Om du inte är nöjd

6 A Allmänna försäkringsregler A.1 Allmänna bestämmelser Försäkringsgivare är SalusAnsvar Personförsäkring AB, i villkoret kallat bolaget. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbeskedet, allmänna villkor för denna försäkring, bolagets försäkringstekniska riktlinjer för försäkringsverksamhet som upprättats i enlighet med de krav som ställs i lagen om försäkringsrörelse samt vad som anges i lagen om försäkringsavtal och allmän svensk lag i övrigt. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag oavsett var försäkringstagaren har sin vistelseort. A.2 Uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som den försäkrade, försäkringstagaren eller laglig företrädare skriftligen lämnat och uppgifter som inhämtats av bolaget enligt fullmakt. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller vad som för sådant fall stadgas i försäkringsavtalslagen. A.3 Teckningsregler Försäkringen kan sökas eller utökas till den försäkrades 18 årsdag under förutsättning att den försäkrade är folkbokförd och har en aviseringsadress för premie och försäkringsbesked i Sverige, samt att hälsotillståndet godkänts av bolaget. Om försäkringen tecknats utan hälsodeklaration, enligt vad som gäller för den försäkrade med Babydax PLUS, gäller följande: Barnförsäkringen utfärdas enligt vid var tid gällande allmänna försäkringsvillkor och regler för försäkringsbelopp och premie. Försäkringen beviljas med särskilt villkor Försäkringen ger inte rätt till ersättning för sjukdom, symtom, besvär, sammanhängande sjukdomstillstånd och/eller följder av dessa som visat sig före försäkringens begynnelsedag även om diagnosen fastställts först efter försäkringens ikraftträdande och för att teckna vidareförsäkring vid 25 års ålder krävs en hälsoprövning/hälsodeklaration. A.4 Försäkringsbesked Vid försäkringens tecknande och därefter vid varje årsförfallodag får försäkringstagaren ett försäkringsbesked som visar försäkringens omfattning, försäkringsbelopp, eventuell förmånstagare, särskilt undantag, gällande försäkringsvillkor och premiens storlek. A.5 Försäkringens ikraftträdande Bolagets ansvarighet inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkring. Detta under förutsättning att försäkringstagaren skriftligt lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäkringen kan beviljas med normal premie och utan särskilt undantag. Detta gäller dock inte om försäkringstagaren har begärt att försäkringen ska träda ikraft senare. 6

7 Medgivande för försäkringsgivaren att för bedömning av lämnade uppgifter inhämta nödvändiga upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på försäkringsgivarens begäran. Frågan om nödvändigheten kan på den försäkrades begäras prövas i särskild ordning. Kan försäkringen beviljas endast med särskilt undantag, inträder ansvarigheten först sedan bolaget har erbjudit försäkring på dessa villkor och dagen efter den dag då försäkringstagaren antagit erbjudandet. Vid tvist om datum för försäkringens ikraftträdande gäller ankomstdatum till bolaget, om inte försäkringstagaren kan styrka annat datum för avsändandet. Ska enligt tillämpade regler försäkringen helt eller delvis återförsäkras, träder försäkringen i denna del inte i kraft förän återförsäkring beviljats. Reglerna gäller även vid utökning av befintlig försäkring. Försäkringens årsförfallodag bestäms vid tecknandet och är den första i samma månad som försäkringen börjar gälla. A.6 Ångerrätt Försäkringstagaren har 30 dagars ångerrätt för nytecknad försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag försäkringsbeskedet mottagits och 30 dagar framåt. För att utnyttja ångerrätten kontakta SalusAnsvar på telefon Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har premie inbetalats, återbetalas premien och bolaget har inget ansvar. A.7 Försäkringens omfattning Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbesked. Försäkringen ger ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller när sjukdom blir aktuell eller olycksfallsskadan inträffar. A.8 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den som i försäkringsbeskedet anges som försäkrad och som är folkbokförd i Sverige. A.9 Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid för vilken försäkringsavtalet träffas. Försäkringsperioden framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen tecknas och förlängs vid årsförfallodagen ett år i sänder. Försäkringen kan förlängas med en ny försäkringsperiod av ett år i sänder längst till årsförfallodagen närmast efter 25-årsdagen. Förnyelse sker inte om försäkringen sagts upp. A.10 Värdesäkring Vid varje årsförfallodag för försäkringen fastställs de försäkringsbelopp och den premie som ska gälla fram till nästa årsförfallodag. 7

8 Då tillämpas det prisbasbelopp som bestäms enligt socialförsäkringslagen som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar. Sådan anpassning får inte överstiga 10 procent per försäkringsår. Utbetalning från försäkringen grundas på det belopp som gäller för försäkringsperioden vid utbetalningstillfället. Om rätt till ersättning föreligger trots att försäkringen inte längre gäller, grundas utbetalningen på det försäkringsbelopp som skulle ha gällt om försäkringen fortfarande hade varit gällande. A.11 Livförsäkring Livbeloppet utbetalas till den försäkrades dödsbo, om inte särskilt förmånstagarförordnande skriftligen meddelats bolaget. A.12 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen. Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då bolaget mottog uppsägningen. Försäkringen kan också sägas upp med verkan från och med en viss dag i framtiden. Uppsagd försäkring återupplivas inte. A.13 Minskad försäkringsomfattning Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall blivit berättigad till förvärvsmässig månadsersättning, förvärvsmässig invaliditet och/eller att hela kapitalet vid medicinsk invaliditet utbetalats har den försäkrade inte rätt att teckna en vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring vid årsförfallodagen närmast efter 25-årsdagen. Försäkring utfärdas enligt då gällande allmänna försäkringsvillkor och regler för försäkringsbelopp och premie enligt nedan: medicinsk invaliditet vid olycksfall kostnadsersättning vid olycksfall livförsäkring. A.14 Bolagets rätt att säga upp försäkringen Bolaget får säga upp försäkringen vid försäkringstidens utgång och när den försäkrade inte längre är folkbokförd i Sverige vid försäkringsperiodens upphörande. Uppsägningen ska göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast en månad innan försäkringsperiodens utgång. Om Babydax PLUS tecknats i strid med gällande teckningsregler, och den försäkrade därefter tecknat KOMBI barn utan hälsodeklaration, får bolaget säga upp försäkringen från teckningsdatum. A.15 Om den försäkrade flyttar utomlands Om den försäkrade inte längre är folkbokförd i Sverige upphör möjligheten att behålla försäkringen vid årsförfallodagen närmast efter det att den försäkrade flyttade från Sverige. Sådan flytt ska omgående anmälas till bolaget. 8

9 A.16 Ändring av försäkringsvillkor Bolaget har rätt att under försäkringens löptid, i den utsträckning som följer av försäkringsavtalslagen ändra försäkringsvillkoren vid förnyelse. Vill bolaget ändra försäkringen i samband med en förnyelse ska bolaget skriftligen ange ändringen senast en månad innan ändringen ska börja gälla och i samband med kravet på premie för den förnyade försäkringen. A.17 Upplysningsplikt Den som ansöker om försäkring är skyldig att på bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Den som är upplysningsskyldig ska ge riktiga och fullständiga svar på bolagets frågor. Om den försäkrade vid fullgörandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar. Bolaget är fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. Har den försäkrade på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter av betydelse för riskbedömningen och kan bolaget visa att försäkringen inte skulle ha meddelats om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget fritt från ansvar för inträffade skadefall. Inbetald premie återbetalas inte. Om försäkring skulle ha meddelats endast med högre premie eller i övrigt på annan omfattning än som avtalats, är ansvaret begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Om bolaget under försäkringstiden får kännedom om att upplysningsplikten har åsidosatts genom att den försäkrade förfarit uppsåtligt eller oaktsamt såsom anges i föregående stycke får bolaget säga upp försäkringen eller ändra omfattningen. Uppsägningen görs skriftligt och med tre månaders uppsägningstid räknat från den dag bolaget avsände uppsägningen. I uppsägningen anges under vilka förutsättningar den försäkrade har rätt till fortsatt försäkring. Inbetald premie återbetalas inte. Skulle bolaget, om upplysningsplikten hade fullgjorts, ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, har den försäkrade rätt till fortsatt försäkring med de försäkringsbelopp som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som avtalats. Begäran om fortsatt försäkring ska framställas före uppsägningstidens utgång. 9

10 B Premiebetalning B.1 Första premie Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar efter den dag då bolaget avsänt krav på premie. B.2 Förnyelsepremie För en redan gällande försäkring ska betalning ske senast den dag då den nya försäkringsperioden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den dag bolaget avsände krav på premie. B.3 Tilläggspremie Höjs det avtalade försäkringsbeloppet under försäkringsperioden, ska tilläggspremie betalas inom 14 dagar efter den dag då bolaget avsände ett krav på tilläggspremie. B.4 Uppdelning av premiebetalning genom autogiro Utöver vad som anges i försäkringsvillkoren ovan angående premiebetalning gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Vid betalning via autogiro överförs premien den första bankdagen varje månad från det av försäkringstagaren meddelade bankkontot till bolaget. Om överföring inte kan ske från angivet bankkonto så aviseras premie för obetald del av försäkringstiden för inbetalning. Premie ska betalas enligt regler i detta försäkringsvillkor. B.5 Uppsägning på grund av dröjsmål med premie Betalas inte premien i tid, får bolaget säga upp försäkringen för upphörande, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägning får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen ska innehålla en uppgift om detta och om möjligheten att få försäkringen återupplivad. Återupplivning är inte möjlig vid nytecknad försäkring, där första premien inte betalas inom angiven tidsfrist. B.6 Återupplivning Har en uppsägning fått verkan och bolagets ansvar upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning under förutsättning att obetald premie betalas inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen blir gällande på nytt dagen efter den dag då premie betalas. Sjukdom som blivit aktuell eller olycksfallsskada som inträffat under tid försäkringen inte var gällande omfattas inte av försäkringen. Nytecknad försäkring återupplivas inte. 10

11 B.7 Återbetalning av premie Upphör försäkringen i förtid efter det att premie betalats i förskott, återbetalar bolaget den del av premie som avser tiden efter att ansvaret upphört. Premie som inte sammanlagt uppgår till minst 50 kr återbetalas inte. Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt 12 kap 2 första stycket i försäkringsavtalslagen, får bolaget ändå behålla betald premie för förfluten tid. 11

12 C Begreppsförklaringar avseende försäkringens omfattning C.1 Olycksfallsskada Som olycksfallsskada ersätts: kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen vridvåld mot knä samt hälseneruptur smitta på grund av fästingbett kroppsskada som uppkommit på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den/det visade sig. Som olycksfallskada ersätts inte: olycksfallsskada som inträffat före försäkringens begynnelsedag och inte heller följder därav kroppsskada till följd av överansträngning, sträckning, ensidiga rörelser, förslitningsskada eller sjukliga förändringar smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne överkänslighetsreaktion eller allergi skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada, som omfattas av denna försäkringen om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, åldersförändringar, lyte eller sjukliga förändringar. Förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig ojävig läkare och att kroppsskadan är så allvarlig att läkarbehandling har krävts. Försäkringen ersätter enligt de villkor som gäller när olycksfallet inträffade. Tidpunkten för försäkringsfallet är den dag då olycksfallet inträffade även om symtom/besvär på skada skulle visa sig vid senare tidpunkt. Ovanstående begränsningar tillämpas inte på livförsäkringen. 12

13 C.2 Sjukdom Med sjukdom avses: en konstaterad försämring av hälsotillståndet under försäkringstiden, som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt detta villkor. Med sjukdom avses inte: sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana tillstånd, där symtomen visat sig före försäkringens begynnelsedag. Detta oberoende av om diagnosen kunnat fastställas först efter begynnelsedagen behandling i förebyggande syfte plastikoperationer eller liknande skönhetsoperationer och komplikationer med medicinskt samband dyslexi, dyskalkyli och kortvuxenhet tillstånd som är en följd av missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller läkemedel, se punkt I.3. Försäkringen ersätter enligt de villkor som gäller när sjukdomen blir aktuell. Tidpunkten för försäkringsfallet är den dag då försämringen av hälsotillståndet första gången påvisade av läkare. Sjukdom blir enligt villkoren aktuell, när försämringen av hälsotillståndet första gången påvisades av läkare. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. C.3 Sjukdomar och sjukdomstillstånd som är helt undantagna från ersättning Försäkringen gäller inte för nedanstående uppräknade sjukdomar/sjukdomstillstånd eller för sjukdom som har medicinskt samband med dessa enligt medicinsk erfarenhet: blödarsjuka, ICD D66 D68 endokrina- och ämnesomsättningssjukdomar, ICD E25, E70-E88 (ex rubbningar i könshormons produktionen, cystisk fibros) missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00-Q99 (ex missbildningar i organ, deformiteter i muskler och skelett, Downs syndrom) neuropsykiatriska störningar/psykiska sjukdomar, ICD F00-F99 (ex autism, ADHD, psykisk utvecklingsförsening, ångest, depression) sjukdomar i ögon/öron, ICD H26.0, H90, H91.3 (ex grå starr, sensorineural hörselnedsättning) sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, ICD G11-G12, G40-G41, G60, G70-G71, G80 (ex CP, epilepsi, muskelförtvining) infektionssjukdomar, ICD P35, P37 (ex infektioner förvärvade före födseln). 13

14 ICD-koder Angivna ICD-koder refererar till Socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem Tillkommande diagnoser eller ändrade diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder omfattas även av undantaget. Klassifikationen finns på Socialstyrelsens hemsida, C.4 Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas av sjukdom eller olycksfallsskada föranledd nedsättning av full arbetsförmåga med minst 50 procent. Med full arbetsförmåga avses förmåga att arbeta 100 procent. Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs endast sådana symtom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. C.5 Medicinsk invaliditet Med invaliditet menas att sjukdom eller olycksfallsskada medfört bestående funktionsnedsättning av kroppsfunktionen. Medicinsk invaliditet är den bestående funktionsnedsättningen som fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes bestäms invaliditetsgraden även med beaktande av protesfunktionen. Motsvarande gäller korrektion vid synskador och hjälpmedel vid hörselskador. C.6 Förvärvsmässig månadsersättning Förvärvsmässig månadsersättning innebär ersättning vid nedsättning av den försäkrade arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada. Arbetsförmågan ska vara nedsatt till minst 50 procent och vara styrkt enligt medicinsk erfarenhet under minst två år. Nedsättning av arbetsförmågan ska uppkommit under tid försäkringen är ikraft. C.6.1 Förvärvsmässig invaliditet Förvärvsmässig invaliditet innebär ersättning vid bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats samt medicinsk och yrkesmässig rehabilitering har genomförts och uttömts. Förutsättning för att rätten till ersättning skall prövas är att den framtida arbetsförmåga bedöms vara bestående nedsatt till minst 50 procent. 14

15 D Ersättningsmoment vid sjukdom och olycksfall D.1 Medicinsk invaliditet Försäkringen ersätter: sjukdom eller olycksfallsskada som inom tre år från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade medfört mätbar invaliditet för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades funktionsförmåga, som orsakats av sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen ersätter inte: invaliditet mer än 100 procent för en och samma sjukdom eller ett och samma olycksfall invaliditet som förelåg innan försäkringens begynnelsedag. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av ett för försäkringsbranschen gemensamt tabellverk vid utbetalningstillfället. D.1.1 Rätten till ersättning Rätt till ersättning inträder när sjukdom eller olycksfallsskada medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt och inte livshotande. Med stationärt menas att tillståndet varken ändras till det bättre eller sämre. Invaliditetsbedömningen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändiga. Vid medicinsk invaliditet inträder rätten tidigast 12 månader efter det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade. Om försäkringen inte längre är gällande då den definitiva invaliditetsgraden ska bedömas beaktas endast direkta följder av sjukdomen eller olycksfallsskada som inträffat då försäkringen var i kraft. När invaliditetstillståndet inträtt och den definitiva invaliditetsgraden ännu inte kan bedömas, kan om så är möjligt förskott utbetalas. Detta ska svara mot den lägsta medicinska invaliditeten som kan säkerställas. Vid slutlig invaliditetsbedömning utbetalas belopp motsvarande den procentuella höjningen av ersättningsgraden. Ersättning utbetalas till den försäkrade. Är den försäkrade omyndig och ersättningen vid utbetalningstillfället överstiger ett prisbasbelopp sätts ersättningen in på konto med överförmyndarspärr. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträder, utbetalas inte invaliditetsersättning. Har rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas det belopp som svarar mot den lägsta säkerställda definitiva medicinska invaliditeten som förelåg vid dödsfallet. Ersättningen utbetalas till dödsboet efter den avlidne. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade. 15

16 D.1.2 Ersättningens storlek Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes bestäms invaliditetsgraden med hänsyn till protesfunktionen. Motsvarande gäller korrektion vid syn- och hörselskador vilken kan ske med hjälp av glasögon, kontaktlinser och hjälpmedel vid hörselnedsättning. Om invaliditeten uppgår till 18 procent eller mer, förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är, enligt nedanstående tabell. När hela invaliditetskapitalet med tilläggsersättning har utbetalats minskas försäkringsomfattningen, se punkt A.13. Fastställd invaliditetsgrad procent Tilläggsersättning i procent av försäkringsbeloppet Total ersättning i procent av försäkringsbeloppet

17 D.2 Förvärvsmässig månadsersättning från 19 år 30 år Försäkringen ersätter: Förvärvsmässig månadsersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada under förutsättning att: sjukdomen blivit aktuell eller att olycksfallet inträffat under tid försäkringen är gällande arbetsoförmågan bedöms till minst 50 procent under tid försäkringen är gällande arbetsoförmågan till minst 50 procent är styrkt under minst två år enligt medicinsk erfarenhet sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört en nedsatt kroppsfunktion, medicinsk invaliditet inom tre år från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade. Försäkringen ersätter inte: förvärvsmässig månadsersättning om arbetsoförmågan bedöms till mindre än 50 procent under försäkringstiden förvärvsmässig månadsersättning om förvärvsmässig invaliditetsersättning utbetalats före fyllda 30 år arbetsoförmåga som uppkommit efter det att försäkringen upphört att gälla förvärvsmässig månadsersättning längst till fyllda 30 år. D.2.1 Rätt till ersättning Rätt till förvärvsmässig månadsersättning inträder tidigast vid fyllda 19 år, om arbetsoförmågan bedöms till minst 50 procent under försäkringstiden och under minst två år på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen ger rätt till månadsersättning för den tid sjukperioden varar enligt förutsättningarna ovan, dock längst till fyllda 30 år. Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott. Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs sådana skador och symtom som medicinskt objektivt kan fastställas. Bedömningen görs med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdom eller olycksfallsskada utföra sitt arbete/något slag av arbete eller ett annat förekommande arbete på arbetsmarknaden. Om den försäkrade efter det att försäkringen upphört att gälla, gör ett försök att höja sin arbetsförmåga och därefter blir arbetsoförmögen på nytt, lämnar försäkringen ersättning för den nya sjukperioden under förutsättning att arbetsträningen eller arbetsförsöket inte varar längre än sex månader. Ersättningen för nya sjukperioden kan inte överstiga graden av arbetsoförmågan som förelåg före arbetsträningen eller arbetsförsöket. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet eller när sjukdomen blev aktuell uppbar partiell aktivitetsersättning, lämnas högst så stor månadsersättning som svarar mot förlust av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet eller när sjukdomen blev aktuell uppbar mer än halv aktivitetsersättning, lämnas ingen ersättning för förvärvsmässig månadsersättning. 17

18 Den försäkrade ska för att kunna få rätten till förvärvsmässig månadsersättning prövad kunna uppvisa läkarintyg som styrker arbetsoförmågan. Inträffar dödsfall upphör rätten till förvärvsmässig månadsersättningen efter utgången av den kalendermånad under vilken dödsfallet inträffade. Om arbetsförmågan bedöms för framtiden bestående nedsatt till minst 50 procent före eller efter det att den försäkrade fyllt 30 år, görs bedömning enligt vad som gäller för förvärvsmässig invaliditet. D.2.2 Ersättningens storlek Förlust av hel arbetsförmåga medför rätt till hela försäkringsbeloppet, 0,2 procent av invaliditetskapitalet per månad, nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent medför rätt till så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. D.3 Förvärvsmässig invaliditet Försäkringen ersätter: Förvärvsmässig invaliditet vid sjukdom eller olycksfallsskada under förutsättning att: sjukdomen blivit aktuell eller att olycksfallet inträffat under tid försäkringen är gällande arbetsoförmågan bedöms för framtiden bestående till minst 50 procent arbetsförmågan bedöms för framtiden bestående nedsatt till minst 50 procent senast vid 30 årsdagen sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört en nedsatt kroppsfunktion, medicinsk invaliditet inom tre år från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallet inträffade. Försäkringen ersätter inte: förvärvsmässig invaliditet om arbetsoförmågan bedöms för framtiden bestående med mindre än 50 procent arbetsoförmåga som uppkommit efter det att försäkringen upphört att gälla bestående nedsatt arbetsförmåga som uppkommit efter 30-årsdagen. D.3.1 Rätt till ersättning Rätt till förvärvsmässig invaliditetsersättning inträder tidigast två år efter att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallskadan inträffade. Arbetsförmågan bedöms för framtiden bestående nedsatt till minst 50 procent senast vid 30-årsdagen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Om det enligt medicinsk erfarenhet bedöms nödvändigt att uppskjuta bedömningen av den förvärvsmässiga invaliditeten med hänsyn till rehabiliteringsmöjligheter, kan bedömningen uppskjutas längst till 32 års ålder. Om bedömningen av Förvärvsmässig invaliditet uppkjuts görs bedömning av Förvärvsmässig månadsersättning fram till 32 års ålder. 18

19 Till grund för bedömning av den förvärvsmässiga invaliditetsgraden läggs endast sådana av sjukdomen eller olycksfallsskadan föranledda symtom och funktionsnedsättningar som medicinskt objektivt kan fastställas. Bedömningen görs med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdom eller olycksfallsskada utföra sitt arbete/något slags arbete eller ett annat förekommande arbete på arbetsmarknaden. Samtliga möjligheter till rehabilitering ska också vara uttömda. D.3.2 Ersättningens storlek Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den förvärvsmässiga invaliditetsgraden. Ersättningen för förvärvsmässig invaliditeten minskas med utbetalt belopp för förvärvsmässig månadsersättning. Ersättning lämnas oberoende av den ersättning som lämnas för medicinsk invaliditet. D.4 Vanprydande ärr Försäkringen ersätter: vanprydande ärr eller utseendemässig förändring till följd av sjukdom eller olycksfallsskada som har krävt läkarbehandling. Försäkringen ersätter inte: vanprydande ärr eller utseendemässig förändring som uppkommit före försäkringens begynnelsedag. Ett absolut krav för att ersättning ska kunna lämnas är att skadan är så allvarlig att läkarbehandling har krävts. Med behandling avses här att läkaren vidtar någon behandling, exempelvis att sårskadan måste sys. D.4.1 Rätten till ersättning Rätten till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärren eller utseendemässiga förändringen bedömts vara bestående för framtiden, dock inträder rätten tidigast 12 månader från det att sjukdomen blev aktuell eller olycksfallsskadan inträffade. D.4.2 Ersättningens storlek Ersättning lämnas enligt av bolaget fastställd tabell gällande vid utbetalningstillfället, dock högst med 15 procent av invaliditetskapitalet. 19

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom TryggaBarn 82:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom a l l m ä n n a v i l l k o r 2 0 0 8-1 0-0 1 Tack för att du valt Trygg-Hansa för ditt barn! En barnförsäkring är oerhört viktig för

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 ALLMÄNNA VILLKOR 82:6 TryggaBarn Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring GKO 10:1 Kollektiv olycksfallsförsäkring Allmänt försäkringsvillkor Gällande från 2013-10-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt

Läs mer

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Olycksfallsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet och försäkringsbeskedet. Med olycksfallsskada menas: En kroppsskada som drabbar

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 98:10 2015-01-01. Fortsättningsförsäkring

ALLMÄNNA VILLKOR 98:10 2015-01-01. Fortsättningsförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR 98:10 2015-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:10 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:10 3 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING GRUPP 98:10 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Allmänna villkor av år 2009 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Villkor 2015-01-01 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av barnolycksfallsförsäkring och tilläggsmoment

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 98:11 2016-01-01. Fortsättningsförsäkring

ALLMÄNNA VILLKOR 98:11 2016-01-01. Fortsättningsförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR 98:11 2016-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:11 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:11 3 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING GRUPP 98:11 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01 TryggaVuxna 2 TryggaVuxna 81:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1865 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+

ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+ ALLMÄNNA VILLKOR 85:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:3 3 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! OLYCKSFALL 55+ Olycksfallsförsäkring med medicinsk invaliditet INNEHÅLL Vår strävan

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer

Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer Olycksfallsförsäkring Svenska Fallskärmsförbundet, Försäkringsnummer 516939-1.1 Försäkringsavtalet Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsavtalet eller försäkringsbeskedet

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Förköpsinformation Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Teckningsålder Utbetalning Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna

ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01. TryggaVuxna ALLMÄNNA VILLKOR 81:5 2011-11-01 TryggaVuxna 2 TryggaVuxna 81:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Villkor båtolycksfallsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Begreppsförklaringar för båtolycksfall Olycksfallsskada Invaliditet Ersättningsmoment Medicinsk

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

GRAVID 86:2. Försäkringar för dig som är gravid

GRAVID 86:2. Försäkringar för dig som är gravid GRAVID 86:2 Försäkringar för dig som är gravid A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 1 0 1 Tack för att du som är gravid valt en försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 83:3 2008-10-01 OLYCKSFALL

ALLMÄNNA VILLKOR 83:3 2008-10-01 OLYCKSFALL ALLMÄNNA VILLKOR 83:3 2008-10-01 OLYCKSFALL 2 Olycksfall 83:3 3 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! OLYCKSFALL Olycksfallsförsäkring med medicinsk invaliditet INNEHÅLL Vår strävan är att erbjuda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 ALLMÄNNA VILLKOR 85:5 Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 2 Olycksfall 55+ 85:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Villkor GF 930:1 Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer