Vindbrukskollen. Utveckling och etablering som nationell tjänst. Slutrapport Jan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindbrukskollen. Utveckling och etablering som nationell tjänst. Slutrapport Jan 2014"

Transkript

1 Vindbrukskollen Utveckling och etablering som nationell tjänst Slutrapport Jan 2014

2 Sammanfattning Energimyndigheten gav i september 2012 Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppdrag att vidareutveckla och etablera Vindbrukskollen som en nationell webbtjänst. Projektet skulle medföra att databasen hålls uppdaterad och att alla användare börjat använda Vindbrukskollen. Under projekttiden skulle även frågan om långsiktig finansiering lösas. Vindbrukskollen är etablerad som en nationell webbtjänst och kvaliteten är tillräcklig för att ge en allmänt rättvis bild av vindkraftsetablering i Sverige. Uppskattningsvis är mer än 95 procent av aktuella vindkraftverk registrerade i Vindbrukskollen. Däremot saknas fortfarande tillräcklig tillförlitlighet på lokal nivå. Vindbrukskollen används av många i branschen för informationssökning, men långt ifrån alla projektörer använder den för registrering eller inlämning av handlingar. För att etablera Vindbrukskollens har projektet upprättat en webbplats med information, använt digitala nyhetsbrev samt deltagit i branschmässor och olika seminariedagar. Projektet har även arbetat med webbutbildningar och producerat korta instruktionsfilmer. Vindbruksollens webbtjänst har ca 170 unika besökare i genomsnitt per vecka. Totalt har det varit besök av unika besökare på webbplatsen under projekttiden. Nästan vindraftverk är registrerade i vindbrukskollen. Det är fler vindkraftverk än vid lanseringen av webbtjänsten hösten Under projekttiden har ett nära samarbete etablerats med Vindlov.se och Vindbrukskollens webbtjänst utgör en väl integrerad del i Vindlov.se. Summary The Swedish Energy Agency gave, in September 2012 the County Administrative Board in Västra Götaland commission to develop and establish Vindbrukskollen as a national web service. The outcome of the project should be that the database is kept updated and that both authorities and developers started using Vindbrukskollen. The project would also resolve long-term funding. Vindbrukskollen is established as a national web service and the quality is sufficient to give a generally accurate picture of wind power development in Sweden. It is estimated that more than 95 percent of current wind turbines are registered in Vindbrukskollen. On the contrary sufficient reliability at the local level is still lacking. Vindbrukskollen is used by many for information retrieval, but far from all developers use it for recording data or applications. To establish Vindbrukskollen the project has set up a website with information, used digital newsletters and participated in trade shows and various seminar days. The project has also worked with online courses and produced short instructional videos. The web service has about 170 unique visitors on average per week. In total, there have been 14,500 visits from 6,400 unique visitors to the site during the project. Nearly 19,000 wind turbines are registered in Vindbrukskollen. That's 4,000 more wind turbines than at the launch of the web service in autumn of During the project period, we have established a close relationship with Vindlov.se and the web service provides a well-integrated part of Vindlov.se. 2

3 Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget i stort och uppfyllelse... 4 Genomförande... 5 Information och etablering av webbplatsen... 5 Vindbrukskollens användning, webbstatistik... 5 Vindbrukskollen.se... 5 Vindbrukskollens webbtjänst... 6 Kvalitetsarbete och uppföljning... 6 Utveckling av webbtjänsten... 8 Måluppfyllelse... 8 Övergripande projektmål... 8 Detaljerade projektmål från ansökan

4 Bakgrund Under en längre tid har utbyggnaden av vindkraftverk ökat. Framför allt har antalet ansökningar om etablering varit omfattande, även om de flesta etableringar inte uppförts. Det saknades länge nationellt samlad kunskap om projekterade och befintliga vindkraftverk i Sverige. Informationen som fanns var av skiftande kvalitet och utspridd på flera platser och myndigheter. För att skapa förbättrad överblick över vindkraftsutbygganden i Sverige beviljades Länsstyrelsen i Västra Götaland år 2009 medel för förstudie till en nationell vindkraftdatabas för länsstyrelserna. Förstudien följdes under hösten och vintern 2010/2011 av en fördjupning med mål att identifiera och samordna behov för verksamhetsutövare, allmänhet, myndigheter och massmedia, samt ta fram ett förslag på utformning av en databas. Arbetet resulterade i ett förslag på en webbaserad nationell databas, Vindbrukskollen. Vindbrukskollen skulle kunna användas som kunskapskälla och som ett verktyg vid projektering samt som e-tjänst för inlämnande av handlingar. Energimyndigheten gav i juni 2011 Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att utveckla och driftsätta en webbaserad databas utifrån resultaten i förstudien. Under vintern 2011/2012 utvecklades Vindbrukskollens webbtjänst och databas. Parallellt med utvecklingen arbetade projektet med en nationell insamling av uppgifter från alla inkomna ärenden om etablering vindkraftverk, från 2008 och framåt. I maj 2012 avslutades insamlingen och Vindbrukskollens webbtjänst lanserades för myndigheterna. Från denna tidpunkt skulle all inmatning ske direkt i Vindbrukskollen. I september 2012 offentliggjordes Vindbrukskollens webbtjänst för allmänhet och projektörer. Energimyndigheten gav i september 2012 Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppdrag att vidareutveckla och etablera Vindbrukskollen som en nationell webbtjänst. Arbetet har bedrivits i projektform under perioden 1 oktober december 2013 och detta projekt är det sista delprojektet som finansierats av Nätverket för vindbruk i satsningen att utveckla och etablera Vindbrukskollen. Uppdraget i stort och uppfyllelse Uppdraget för delprojektet har huvudsakligen varit att etablera Vindbrukskollens webbtjänst och att kvalitetssäkra innehållet i databasen. Projektet skulle medföra att databasen hålls uppdaterad och att alla användare verkligen infört och börjat använda Vindbrukskollen. Under projekttiden skulle även frågan om långsiktig finansiering lösas. Vindbrukskollen bedöms vara etablerad som en nationell webbtjänst vilken de flesta känner till. Vindbrukskollen kvalitet ger en god och allmänt rättvis bild av etableringen av vindkraftverk i Sverige. Uppskattningsvis är mer än 95 procent av aktuella projekteringar registrerade i Vindbrukskollen. Däremot saknas fortfarande tillräcklig tillförlitlighet på lokal nivå, det går inte att utesluta att det finns ytterligare etableringar i till exempel en kommun, eller i närhet av ett fritidsintresse. Vindbrukskollen används av många i branschen, men långt ifrån alla. 4

5 Genomförande Information och etablering av webbplatsen För att etablera Vindbrukskollens webbtjänst så att den konkret började användas av både projektörer och myndigheter, inriktades arbetet på information om Vindbrukskollen samt på aktivt arbete med få igång myndigheter och projektörer att själva registrera uppgifter i webbtjänsten. En egen webbplats om projektet ( har etablerats för att nå ut med information. Webbplatsen har kompletterats med ett nyhetsbrev till både myndigheter, projektörer och övriga som anmält intresse. Projektet har också ställt ut på flera branschmässor och deltagit i olika föreläsningsdagar (se avsnitt om måluppfölning). För att underlätta kontakt med projektet och har en fast mailadress skapats tillsammans med ett telefonnummer som man kan nå projektet på. Båda är personoberoende så att det ska kunna vara kontinuitet i kontaktuppgifterna, oavsett personella förändringar inom Vindbrukskollen. I utbildnings- och acceptanssynpunkt har projektet arbetet med webbutbildningar. Utbildningar har hållits för mindre grupper i syftet att få god kontakt och möjligheter att anpassa respektive utbildning utifrån deltagarenas behov. Konceptet visade sig fungera bra och har bemötts med positiv feedback. Utbildningstillfällena har erbjudits både till myndigheter och till projektörer och varit avgiftsfria. För att underlätta för den nya användaren har tidigare hjälpavsnitt kompletterats med instruktionsfilmer. Totalt producerades sju korta filmer med skärmsekvenser och en berättarröst som guidar användaren. Filmerna visar konkret hur användare kan utföra olika moment i Vindbrukskollen och har en längd på 2-3 minuter per film. Parallellt med informationsarbetet har projektet arbetat med kvalitetsuppföljning av databasen och arbetat med att hjälpa användare både via mail och telefon, samt bistått med uppgifter och utdrag ur databasen vid förfrågan från både myndigheter, företag och privatpersoner. Vindbrukskollens användning, webbstatistik Vindbrukskollen.se Vindbrukskollen.se är projektets första webbplats för information. Här finns uppgifter om projektet, kalendarium, möjlighet att lämna utvecklingsförslag och följa de förslag som kommit in men som inte genomförts, uppgifter och formulär för registrering av användarkonton för projektörerna. Webbplatsen har haft en relativ jämn besöksfrekvens under projekttiden med lite drygt 100 personer i veckan. Intresset har varit mindre under semestertider och jul- och nyårstid. Detta kan eventuellt indikera att de flesta besökare är yrkesmässiga. Totalt har drygt 7000 besök gjorts på webbplatsen av ca unika besökare. Under slutet av projekttiden har varit sekundär plats för information då sammanfogning av projektet tydligare skett med Vindlov.se. Vindbrukskollen har nu informationssidor även på Vindlov.se och under 2014 förväntas Vindbrukskollen.se avvecklas. 5

6 Vindbrukskollens webbtjänst Vindbrukskollens webbtjänst är det kartbaserade användargränssnittet som visar databasens innehåll för allmänheten. Det är också i webbtjänsten som projektörer och myndigheter kan logga in i för att registrera eller ändra uppgifter om en projektering. Besöksfrekvens för webbtjänsten är ungefär det dubbla mot informationsplatsen. I medeltal har det varit ca 230 besök per vecka av 165 personer och totalt har det varit ca besök av unika besökare. 800 Antal besökare för Vindbrukskollens webbtjänst aug-12 okt-12 dec-12 jan-13 mar-13 maj-13 jun-13 aug-13 okt-13 nov-13 Besök Unika besökare Kvalitetsarbete och uppföljning Hösten 2012 och våren 2013 var den beslutade strategin att hjälpa till så mycket som möjligt, men att användaren i första hand själv skulle registrera uppgifterna. Avsikten var ett få igång användningen och inte vänja projektörer eller myndigheter vid att projektgruppen skötte registreringen i Vindbrukskollen. Det skulle vara tydligt att projektören förväntades registrera uppgifterna om projekteringen och myndigheten uppgifterna om ärendet, som t.ex. diarienummer och beslut. Samtidigt fanns en medvetenhet inom projektet att dålig kvalitet och uppdatering, inte skulle gynna etableringen av webbtjänsten. Därför utfördes trots allt en hel del inmatning och uppdatering av projektgruppen. Sommaren 2013 genomfördes en uppföljning användningen av Vindbrukskollen och kontroll av uppgifterna i databasen jämfört med uppgifter från myndigheterna. Ärendelistor från alla länsstyrelser och drygt hundra kommuner samlades in och jämfördes/kontrollerades mot databasen. Arbetet var både svårgenomförbart och tidskrävande, främst på grund av två skäl. Dels var det problem att få in uppgifterna från landets kommuner, endast 105 kommuner lämnade in begärda utdrag ur deras diarier. Dels finns inte någon myndighetsövergripande ID-systematik för identifiering av projekteringsområde eller vindraftverk. Bristen på ID medför mycket arbete för att kunna koppla ihop ett projekteringsområde i Vindbrukskollen med ett ärende hos kommunen. Resultatet visade i korthet att ca 90 % av projekterade vindkraftverk fanns med i Vindbrukskollen, men endast ca 20 % av dessa hade korrekt status. Under Vindbrukskollens första år som etablerad webbtjänst hade drygt 200 projekteringsområden tillkommit med fler än vindkraftverk. Bedömningen blev i stort att de flesta etableringar kommer in till Vindbrukskollen, men att myndigheterna är dåliga på att följa upp och justera statusen för en etablering vid förändring, till exempel att beslut har tagits i ett ärende eller att ett verk har byggts. 6

7 Utifrån resultatet av undersökningen beslutades att höstens arbete skulle inriktas på en ny insamling och aktiv uppdatering av Vindbrukskollen genom projektgruppen. Alla landets kommuner och länsstyrelser kontaktades igen med erbjudande om hjälp med att lägga in uppgifter i Vindbrukskollen samt uppföljande förfrågan om ärendelistor och kopior på handlingar som underlag för en projektgruppens arbete med uppdatering. Hösten intensiva arbete med insamling av uppgifter medförde att ytterligare drygt 200 nya områden och vindkraftverk tillfördes databasen. Antal Dec 2013 Juli 2013 Juli 2012 Ökning Vindkraftverk Projekteringsområden Översikt över uppdateringsstatus för projekteringar som handläggs hos en länsstyrelse, sommaren 2013 till vänster och till höger efter insamlingen november

8 Utveckling av webbtjänsten Webbtjänsten uppdaterades på flera punkter runt årsskiftet 2012/2013. Under 2013 planerades för ytterligare utveckling av webbtjänsten. Utvecklingsbehov har identifierats och projektet har under året arbetat med genomförande, men ytterligare uppdateringar har inte kunnat driftsättas. En betydande förändring som bromsat upp övrig utveckling, är integrering av Vindbrukskollen och länsstyrelsernas gemensamma diarieföringssystem, Platina. Denna förändring förväntas betyda mycket för etableringen av Vindbrukskollen, både för betydelse för länsstyrelsernas hantering men även för acceptansen hos projektörerna. Av olika anledningar har arbete försenats flertalet gånger och är fortfarande inte färdigutvecklat. Driftsättning förväntas nu under tertial I samband med driftsättningen av Platinaintegrationen kommer flertalet andra uppdateringar även driftsättas i webbtjänsten, bl.a. förändrade sökfunktioner, uppdaterade exportmöjligheter och förändringar i hantering och inmatning av projekteringsområden. Även förbättringar i E- tjänsten kommer driftsättas, bl.a. möjlighet att komplettera redan befintliga ärenden. Måluppfyllelse Övergripande projektmål Övergripande mål för projektet är att Vindbrukskollen ska ge en heltäckande bild av Sveriges befintliga och projekterade vindkraftverk och att den ska bli en etablera webbtjänst som nyttjas av både allmänhet, projektörer/ägare för vindkraftverk och berörda myndigheter. Måluppfyllelse: Vindbruksollen ger en god heltäckande bild av etableringen av vindkraftverk i Sverige. Bedömningen är att Vindbrukskollen i december 2013 innehöll mer än 95 % av alla projekterade vindkraftverk. Vindbrukskollen är en etablerad webbtjänst som nyttjas för informationssökning. I genomsnitt besöks sidan varje vecka av ca 170 unika besökare. Totalt sedan lanseringen, september 2012, har webbtjänsten haft drygt besök från unika besökare. E-tjänsten i Vindbrukskollen ska användas av projektörer vid registrering av nya etableringar och myndigheter för uppdatering av ansökningsstatus. Måluppfyllelse: E-tjänsten har används mycket lite för inlämning av ansökningar. Anledningarna bedöms vara flera. Eventuellt har antalet nya ärenden under 2013 varit färre än Ett annat troligt skäl är att endast ett fåtal myndigheter konkret pekat ut Vindbrukskollen som det alternativ som ansökan bör lämnas in igenom. I första hand används pappersformatet fortfarande för inlämnade handlingar, vilket delvis kan bero på att E-tjänsten inte blivit integrerad med Platina som planerat under

9 Ta fram, och förankra, en plan om långsiktig finansiering som nationell e-tjänst. Måluppfyllelse: Under projekttiden har ett nära samarbete etablerats med Vindlov.se och Vindbrukskollens webbtjänst utgör en väl integrerad del i Vindlov.se. Avsikten är att Vindbrukskollen och Vindlov.se fortsättningsvis skall samfinansieras och ha en gemensam styrgrupp. Däremot finns inte beslut om flerårsfinansiering, varken för Vindlov.se eller Vindbrukskollen. Beslut om finansiering finns för Detaljerade projektmål från ansökan 1. Insamling av data till databasen Att 90 procent av alla projekterade vindkraftverk som lämnat in handling till kommun eller länsstyrelse efter den 1:e januari 2005 registreras i Vindbrukskollen. Måluppfyllelse: Mer än 95 % av alla projekterade vindkraftverk bedöms finnas registrerade i Vindbrukskollen. Att 100 procent av alla befintliga verk registreras i Vindbrukskollen senast två månander efter drifttagning. Måluppfyllelse: Uppföljning av målet har inte kunnat genomföras, resultatet är därför okänt. Sannolikt har målet inte kunnat uppfyllas. Strategi för uppfyllnad har varit uppstart av E-tjänst från Vindbrukskollen till Försvarsmakten för hinderanmälan som skall göras innan byggnation. Samarbetet är påbörjat och försvarsmakten är positiv, men projektet har inte lyckats genomföra nödvändiga förändringar i applikationen. Arbetet förväntas fortgå under Vindbrukskollen ska vara väl etablerad hos myndigheter och projektörer Att kommuner och länsstyrelser känner till Vindbrukskollen och hur den ska användas. Måluppfyllelse: Vår bedömning är att de flesta handläggare som arbetar med vindkraft känner till vindbrukskollen. Däremot är det fortfarande många som inte aktivt använder den för registrering. Att Sveriges vindkraftprojektörer, med planerade eller befintliga verk, känner till Vindbrukskollen och hur den ska användas. Måluppfyllelse: Vår bedömning är att de verksamhetsutövare som arbetar med vindkraft känner till vindbrukskollen. Information om Vindbrukskollen har spridits via Vindlov.se, nyhetsbrev, deltagande på branschmässor mm. 867 verksamhetsutövare som identifierats från insamlingen 2012 och också fått mail eller brev tillskickat direkt till sig. 3. Obligatorisk registrering av vindkraftetableringar i Vindbrukskollen Göra registrering av verk i Vindbrukskollen obligatorisk, vilket implementeras genom ändring i föreskrift eller förordning. Måluppfyllelse: Projektet har inte kunnat påverka beslutsfattare på så sätt att registrering blivit obligatorisk. I dagsläget finns inte något konkret förslag på föreskrift eller lagändring utarbetat. 9

10 4. Öka kunskapen om Vindbrukskollens användningsförfaranden. Att anordna och genomföra minst fyra webbaserade utbildningar för berörda myndigheter. Måluppfyllelse: Ett material för webbaserad utbildning har tagits fram och åtta utbildningstillfällen har genomförts under våren. Tillfällena har annonserats ut via nyhetsbrev och/eller via projektets webbplats. Konceptet har fungerat bra och det har visat sig uppskattat med de mindre grupperna med goda möjligheter att fråga och få hjälp. För att nå ut bättre till länsstyrelserna testades direkta inbjudningar till enskilda länsstyrelser för ett eget utbildningstillfälle. Två tillfällen genomfördes före sommaren och konceptet fungerade bra. Tillfällen för fler länsstyrelser planerades till hösten, men arbetet fick nedprioriteras på grund av beslutet att genomföra en ny nationell insamling av handlingar och kvalitetsäkra databasen. Representera och presentera Vindbrukskollen vid mässor och seminarier. Måluppfyllelse: Deltagande på mässor Vind 2012, Stockholm Goda Krafter, Halmstad Nationella Vind 2013, Kalmar Vind 2013, Stockholm Vindbrukskollen har haft egen monter eller del i monter med Vindlov/Energimyndigheten. Informationsmaterial har deltas ut och vi har demonstrerat Vindbrukskollen i montern. Besökarna har även kunnat testa Vindbrukskollen själva på två datorer har funnits i montern. Offentliga rummet, Jönköping Vindbrukskollen demonstrerades av personal från länsstyrelsen i Jönköping i en monter, tillsammans med andra exempel på tjänster/databaser som länsstyrelserna tillhandahåller. Deltagande på kommunträffar Under 2013 har Vindval och Nätverket för vindbruk arrangerat ett antal kommunträffar runt om i landet. Vindbrukskollen har kunnat delta på flertalet. Deltagandet har bestått av presentation på seminariet och/eller deltagande med monter med material och demodatorer. Besökta kommunträffar Jönköping, Västra Götaland, Halland, Kalmar, Blekinge, Västmanland Hösten 2013 arrangerades likande kommunträffar /seminariedagar även för projektörerna. Då i Göteborg, Stockholm och Umeå och Vindbrukskollen deltog på alla tre. 10

11 5. Regional förankring och regionalt arbete med acceptansfrågor Skapa en nationell projektgrupp, inklusive att anordna ett uppstartsmöte för hela projektgruppen. Måluppfyllelse: En nationell projektgrupp inom länsstyrelserna har inte kunnat bildas. Huvudsakligen på grund av lågt intresse för deltagande. 6. Underlätta och effektivisera användningen av Vindbrukskollens webbverktyg Att ta fram korta instruktionsfilmer som visualiserar och beskriver de funktioner som finns i Vindbrukskollens webbverktyg. Måluppfyllelse: Sju olika instruktionsfilmer har producerats under våren. Det är kortare skärmsekvenser som konkret illustrerar olika moment i Vindbrukskollen. Längden är ca 2-3 minuter per film för att göra dem lättillgängliga. Filmerna nås direkt från Vindlov.se. Att verka för integrering av vindbrukskollen i system som är frekvent använda av myndigheter för registrering av uppgifter under tillståndsprocessen, exempelvis Platina, Miljöreda och Ecos. Måluppfyllelse: Länsstyrelsernas gemenssamma diarieföringssystem, Platina, skulle kopplas ihop med Vindbrukskollen under slutet av Planerad lansering var 12 december Driftsättningen har fått ytterligare förseningar, men kommer att genomföras. Funktionaliteten förväntas bland annat att medföra enklare hantering för länsstyrelserna och bättre kvalitetssäkring av Vindbrukskollen. 11

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Biegga. Vindkraftsrådgivning för vindarnas folk. 5 oktober. Projektbeskrivning

Biegga. Vindkraftsrådgivning för vindarnas folk. 5 oktober. Projektbeskrivning Biegga Vindkraftsrådgivning för vindarnas folk 5 oktober 2010 Projektbeskrivning ANSÖKAN ANBL.. 2010-10-06 2(5) Innehåll 1.0 Inledning.2 2.0 Mål för projektet 4 3.0 Genomförande 4 3.1 Tidplan 4 4.0 Organisation...5

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Innehåll Många nya projekt under 2013... 6 Stort fokus på näringslivsutveckling... 6 Nya insatser på utbildnings- och kompetensområdet... 7 Intensivt nätverkande

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk Energimyndigheten kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk - främjar en kraftfull utbyggnad av vindkraften - arbetar med lokal förankring

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Vindärenden och vägledning hur kan myndigheter underlätta?

Vindärenden och vägledning hur kan myndigheter underlätta? Vindärenden och vägledning hur kan myndigheter underlätta? Utbildning för vindkrafthandläggare i Örebro 2015-04-23 Maria Stenkvist, Vindenheten Energimyndigheten Agenda Vad gör Energimyndigheten för att

Läs mer

Guide för användande av Asylsjukvårdsplattformen

Guide för användande av Asylsjukvårdsplattformen Guide för användande av Asylsjukvårdsplattformen Till beslutsfattare och medarbetare i landsting/regioner Finns även tillgänglig digitalt på www.uppdragpsykiskhalsa.se Om guiden Detta dokument är en guide

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vindkraft Öst Nätverksträff Eskilstuna

Vindkraft Öst Nätverksträff Eskilstuna Vindkraft Öst Nätverksträff 2016-05-31 Eskilstuna Vindkraft Öst - Vi bidrar till det hållbara vindbruket i Östra Mellansverige! I nätverket Vindkraft Öst samlas, stödjs och inspireras aktörerna i Östra

Läs mer

Nätbaserad utbildning om vindkraft

Nätbaserad utbildning om vindkraft Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Nätbaserad utbildning om vindkraft Diarienummer 2012-008384 Projektnummer 37021-1 Projekttid 2012-12-15 2014-09-30 Handläggare Projektledare Maria Stenkvist

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Nyps användardagar 26 27 Oktober 2011 Magnus Lövgren Daniel Madsén 1 Agenda Vad har hänt? 2 Vad har hänt? Projektstart maj 2010 Kravställning sommar 2010 Utveckling startar

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen är lösningen på ett modernt samhällsproblem Vi har

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Henrik Aleryd Noden för näringslivs- och affärsutveckling & Power Väst Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen/Innovatum 0520-28 93 31, Henrik

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17)

Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17) Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17) 2 (17) Förord Detta dokument beskriver Energimyndighetens strategi för Nätverket för vindbruk. Strategin ska bidra till myndighetens främjandeuppdrag av

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering EM1000 W-4.0, 2010-11-17 UTLYSNING 1 (5) Datum Dnr 2016-0037 Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning samhällsskydd och beredskap 1 (6) Sammanfattning av EUprojektet ARCHOIL WP 3, övning och träning samhällsskydd och beredskap 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av EU-projektet ARCHOIL WP3, övning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-24 Dnr: 11-1283 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Nyckelord: 5-7 st Vindkraft, utbildning, energikontoret skåne, energi- och klimatrådgivare

Nyckelord: 5-7 st Vindkraft, utbildning, energikontoret skåne, energi- och klimatrådgivare SLUTRAPPORT 1 (6) Datum Dnr 2016-03-25 2015-002360 Projektnr 38781-2 Energimyndighetens titel på projektet svenska ENKLAV Nationellt Energimyndighetens titel på projektet engelska ENKLAV Nationellt Universitet/högskola/företag

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk. Förslag på utformning och införande Konceptversion

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk. Förslag på utformning och införande Konceptversion Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Förslag på utformning och införande Konceptversion Sammanfattning Projektet syftar till att samordna berörda organisationer

Läs mer

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerat studera. Det som inte

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008

Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008 Sjukvårdsrådgivningen Kundtjänst 2008 Version 1.0 2 (5) Kundtjänst till Grundavtalet Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Kundtjänst... 3 1.2 Uppgifter... 3 2 Omfattning... 4 2.1 Etablering av värdetjänster

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Användarkravspecifikation för Fiskutsättningar

Användarkravspecifikation för Fiskutsättningar 1(15) Datum 2015-08-25 Beteckning Användarkravspecifikation för Fiskutsättningar Handläggarstöd för verksamhet: Fiskutsättningar Läsanvisning Denna användarkravspecifikation är verksamhetens beskrivning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Slutrapport Åtkomst mobil dokumentation

Slutrapport Åtkomst mobil dokumentation 1.10 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Säker roll och behörighetsidentifikation Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Informationsmöte Pedagogisk omsorg ht 2014

Informationsmöte Pedagogisk omsorg ht 2014 Informationsmöte Pedagogisk omsorg ht 2014 Utvärdering av vårens informationsmöten Referensgrupp Egenkontroll 2014 Central avgiftshantering Kontaktcenter Gemensamt ansökningssystem The Capital of Scandinavia

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Om vi gör det här bra:

Om vi gör det här bra: Om vi gör det här bra: Då kan vi förbättra livet för enskilda människor nu Öka chansen för en lyckosam etablering Minska risken förframtida sjukdomar/problem Lära oss hur man snabbt skalar upp och sprider

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leaderchecken Landsortsnät i Tranemo fiber i Grimsås Datum: 20141022 Diarienummer: 2010061 BJ Projekttid: Nov 2013 Sep 2014 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

Slutrapport projekt Biegke 34299-2

Slutrapport projekt Biegke 34299-2 1 Sammanfattning Slutrapport projekt Biegke 34299-2 Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har under perioden juni 2013 maj 2014 bedrivit projektet Biegke. Projektets primära syfte har varit har varit att

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson. Nätverket för vindbruk

Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson. Nätverket för vindbruk Nu finns planeringsverktyget som kan öka regional nytta och acceptans. Christer Andersson Vilka vi är Nätverket för Vindbruk, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll bildar tillsammans med

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer