Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun"

Transkript

1 Handlingsprogram för Allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun Med inriktning mot barn och ungdom Allergikommittén i Lysekils kommun Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning s Bakgrund s.1 3. Syfte s.2 4. och roller i det allergiförebyggande arbetet s.2 5. Allergikommittén i Lysekil s.3 6. Övergripande information och utbildning s.3 7. Inomhusmiljö s Byggnader s Städning s Tobaksrök s Pälsdjur s Dofter s Möbler, textilier, inredning och växter s Kemikalier, tvättmedel och hygienprodukter s Allergirond / Egenkontroll s Utomhusmiljö s Luftföroreningar s Djurhållning s Växtval s Kost s Yrkesval och yrkesvägledning s.16 Referenser s.17 Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

3 1. Sammanfattning Handlingsprogrammet för allergiförebyggande arbete i Lysekils kommun har en inriktning mot barn och ungdomar. Syftet med programmet är att det skall ge riktlinjer samt vara en utgångspunkt för det praktiska allergiarbetet i kommunen. Grundläggande är att varje offentlig verksamhet har ett direkt ansvar för det allergiförebyggande arbetet inom sitt verksamhetsområde. Allergikommittén kan bistå med stöttning och information avseende allergifrågor och fungerar som ett pådrivande och rådgivande organ i utvecklingen av det allergiförebyggande arbetet. En god inomhusmiljö är viktigt för att allergiker skall kunna vistas i offentliga lokaler utan att riskera förvärrade allergi- och överkänslighetsreaktioner. Särskild hänsyn bör här tas till att offentliga lokaler planeras, byggs, underhålls och nyttjas på ett sätt som främjar allergikers hälsa. Även i planering och kontroll av utomhusmiljöer skall allergiaspekter beaktas så som mätningar av luftföroreningar för att se över luftkvalitet men också i planering av djurhållning och växtval där människor vistas, till exempel kring bostadsområden och skolor. Reaktioner mot födoämnen, så väl allergier som olika former av överkänslighetsreaktioner, är i dag vanliga och därför är det ytterst viktigt att personer med överkänslighet eller allergi mot mat skall kunna garanteras en säker kost. Allergiaspekten bör slutligen inte minst beaktas vid val av yrke och därmed bör skolelever med överkänslighet eller allergier ges möjlighet till information. 2. Bakgrund Initiativet till ett allergihandlingsprogram kommer från början från Allergikommittén i Lysekil. År 2007 presenterades ett förslag i folkhälsorådet att Lysekil skulle ansöka om att bli en allergianpassad kommun. Ett led i detta arbete var att ta fram ett allergihandlingsprogram vilket dåvarande folkhälsoråd ställde sig bakom. De senaste decennierna har allergi och överkänslighet ökat så kraftigt att de idag kan ses som ett folkhälsoproblem. Ökningen har varit tydligast bland barn och ungdom. I dag uppskattas närmare tre miljoner svenskar ha någon form av allergi eller annan överkänslighet. Enligt Barnens Miljöhälsoenkät 2003 (1) uppskattades 29% av alla tonåringar ha någon form av allergisjukdom. Hos en och samma person kan de allergiska sjukdomarna variera från spädbarnstid till vuxen ålder. Besvären kan variera alltifrån mycket lindriga och kortvariga till kontinuerliga med daglig medicinering och inskränkningar i det dagliga livet. I Sverige har det hänt att barn dött på grund av allergi och astmabesvär då de av misstag fått i sig något allergiframkallande födoämne. Under de senaste årtiondena har en mängd studier försökt förklara varför allergisjukdomar uppkommer och varför dessa besvär har blivit allt vanligare i befolkningen. Tyvärr finns inga enkla svar. Sannolikt kan dock ökningen förklaras av att vår livsstil drastiskt har förändrats det senaste decenniet. Vi har allt bättre kunnat tackla smittsamma sjukdomar som sprids via bakterier, virus och parasiter men kanske betyder det att vårt immunsystem inte får tillräcklig stimulans för att arbeta med rätt saker. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

4 Förhoppningar om att kunna förebygga allergier har alltid funnits. Kunskapen har förändrats och många av de råd som vi tidigare trodde skulle kunna minska allergier har ej fungerat. Det som forskningen i dag säger är att rökexposition samt lokaler med fuktproblem som möjliggör förekomst av kvalster och mögel har en inverkan för uppkomst av allergier. Det är således svårt att förebygga allergier men vi kan ändå göra mycket för de barn och ungdomar som redan är allergiska. Antalet allergiska barn är så många att inriktningen måste vara generell eftersom det finns allergiska barn i alla klasser! Lokalerna måste vara friska och städning, ventilation kvalitetssäkrad. Att kunna förmedla nya forskningsrön och ha en kunskapsbaserad syn på allergiproblemet är en av allergikommitténs uppgifter. 3. Syfte Syftet med detta handlingsprogram är i första hand att det skall kunna utgöra utgångspunkt och riktlinjer för det praktiska allergiarbetet med inriktning på barn och ungdomar i Lysekils kommun. För att få optimal effekt av det förebyggande arbetet måste detta ske så långt ut i organisationen som möjligt. Förebyggande allergiarbete innebär i detta fall att förebyggande insatser görs för dem som redan har någon allergi eller annan överkänslighet så att de ska kunna må så bra som möjligt (sekundär prevention). Kan man minska exponeringen för det ämne som försämrar individens symptom så lindras eller uteblir besvären. De förslag till åtgärder som framförs i handlingsprogrammet kan dock inte göra anspråk på att hämma och förebygga själva uppkomsten av det allergiska reaktionssättet hos individer (primär prevention). 4. och roller i det allergiförebyggande arbetet Det finns flera aktörer i det allergiförebyggande arbetet. Dessa aktörer har olika ansvar och roller som framgår av handlingsprogrammet. Grundläggande är att varje offentlig verksamhet har ett direkt ansvar för det allergiförebyggande arbetet inom sitt verksamhetsområde. Kommunens Fastighetsenhet ansvarar för de kommunala fastigheterna. Kommunens Utvecklingsenhet ansvarar för beställning av gatu- och park och naturvård gentemot LEVA. LEVA ansvarar för att utföra uppdrag utifrån utvecklingsenhetens beställning. Varje verksamhet ansvarar för hur lokalerna nyttjas och hur det i sin tur kan påverka eventuella allergibesvär (förskola, skola, bibliotek, fritidsanläggningar, kontor etc.). Astma och allergiföreningen är en ideell förening som verkar för att höja kunskapsnivån kring allergi, astma och annan överkänslighet på olika nivåer. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

5 Allergikommittén (se nedan) är ett rådgivande och pådrivande organ i utvecklingen av det allergiförebyggande arbetet. Kommittén bidrar också till att höja kunskapsnivån hos allmänheten. Vid uppkomst av allergiproblem ansvarar respektive verksamhet för att problemen åtgärdas och att frågorna hanteras systematiskt utifrån deras egenkontrollsystem. Hälso- och sjukvården har det medicinska ansvaret för behandlingen av patienter med allergi, astma eller annan överkänslighet. De har också ansvar för att ge stöd och information utifrån forskning och beprövad erfarenhet till den som söker vård men även till allmänheten. Arbetsmiljöverket och miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar för arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd i offentliga verksamheter. 5. Allergikommittén i Lysekil År 2003 bildades allergikommittén i Lysekils kommun med syfte att förbättra miljön för allergiker. I allergikommittén ingår folkhälsosamordnare (sammankallande), skolläkare/barnallergolog, skolsköterskor, miljöinspektör, städledare, skolpersonal/allergiombud samt representanter för astma- och allergiföreningen, primärvården och regionens folkhälsokommitté. Allergikommittén bistår med stöttning och information avseende allergifrågor och fungerar som ett pådrivande och rådgivande organ i utvecklingen av det allergiförebyggande arbetet. Kommittén fyller vidare en viktig funktion genom att bidra till att höja kunskapsnivån hos allmänheten avseende allergier. 6. Övergripande information och utbildning Allergiinformation med syfte att öka kunskapen om allergi och annan överkänslighet och därigenom minska besvären är av väsentlig betydelse. Genom information och utbildning kan också förståelsen för allergikers situation förbättras. Att ge information och öka kunskapen till allmänheten om allergi och annan överkänslighet Att de anställda inom respektive verksamhet skall ha kunskaper inom allergiområdet Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

6 Handlingsplan för övergripande information och utbildning Information till allmänheten genomförs av allergikommittén. Riktade informationsinsatser till olika yrkesgrupper inom offentlig verksamhet genomförs vid behov. Kommunstyrelsen/Folkhälsopolitiska rådet/ Allergikommittén Samtliga nämnder och förvaltningar 7. Inomhusmiljö 7.1 Byggnader Byggnaders konstruktion och utformning är grundläggande för att förhindra uppkomsten av inomhusmiljöproblem. Inte minst värme-/ventilationssystem och materialval har stor betydelse. Det är också viktigt att lokalerna vid ändrad användning anpassas utifrån behoven för de nya brukningsförhållandena. Fortlöpande underhåll är en förutsättning för att goda inomhusmiljöförhållanden ska kunna bestå. Alla ska kunna vistas inomhus i offentliga lokaler utan att riskera förvärrade allergi- och överkänslighetsreaktioner Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

7 Handlingsplan byggnader Offentliga lokaler skall planeras, byggas, kontinuerligt underhållas och nyttjas med metoder, material och verksamhet som anpassas utifrån risken för sjukdom eller symptom till följd av brister i inomhusmiljön. Val av inredning, golvmaterial mm. skall ske med hänsyn till städbarhet och risken för allergi/överkänslighetsreaktioner på grund av det kemiska innehållet i materialet. Miljömässigt sunda material med minsta möjliga avgång av främmande ämnen till rumsluften skall väljas. Antalet personer i olika lokaler skall inte överskrida vad de anpassats för (storlek, värme och ventilation). Kommunstyrelsen/ Fastighetsenheten avseende projektering, byggupphandling och underhåll. Kommunstyrelsen/Ekonomienheten avseende upphandling av inredning och utrustning Varje verksamhet avseende komplettering av inredning och utrustning. Kommunstyrelsen/Fastighetsenheten avseende rumsföreskrifter, värme- och ventilationsanpassning. Varje verksamhet avseende hur lokalen nyttjas. Kvalitetssäkring av fastigheter och verksamheter skall genomföras Kommunstyrelsen/Fastighetsenheten avseende egenkontroll av fastighetsförvaltning och eventuell miljödiplomering. Varje verksamhet avseende egenkontroll av verksamheten. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

8 7.2 Städning För att uppnå en god inomhusmiljö är det av betydelse att det ställs höga krav på städningen. I offentliga miljöer såsom skola, bibliotek etc. har det stor betydelse för att underlätta för allergiker. Åstadkomma och bibehålla lättstädade offentliga lokaler som städas i lämpliga intervaller efter ändamålsenliga metoder. Förutom utformning och inredning skall även användandet av lokalerna beakta allergiaspekten så att städbehovet minskar, städningen underlättas och därmed blir kostnadseffektiv. Handlingsplan städning I städkontrakten med bilagor skall noggrant anges när, var, hur och hur ofta det skall städas samt med vilka metoder. Socialstyrelsens allmänna råd för städning (2) skall beaktas. Kommunstyrelsen/Fastighetsenheten/ Städavdelningen avseende framtagande av basprogram som kan utökas genom särskild beställning av respektive brukare. Varje verksamhet avseende beställning av städning efter verksamhetens behov Städmetod och städintervall skall anpassas till lokalens utformning och användning. Städning skall ske på tidpunkt som ur allergisynpunkt är lämplig. Storstädning skall genomföras regelbundet, minst en gång per år. Möbler, gardiner, textilier och andra inventarier skall rengöras regelbundet. Kommunstyrelsen/Fastighetsenheten/ Städavdelningen avseende framtagande av lämpliga städmetoder Varje verksamhet avseende beställning av städning efter verksamhetens behov. Varje verksamhet Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

9 7.3 Tobaksrök Små barns luftrör är mycket känsliga. Tobaksrök kan orsaka astma och även förvärra och förlänga besvären. Astmatiker och personer med andningsbesvär påverkas starkt vid exponering av tobaksrök. Tobakslagen innehåller bestämmelser om begränsning av rökning i offentliga lokaler. Lysekils kommuns folkhälsoprogram syftar även till att förhindra rökdebut hos unga. Handlingsplan tobaksrök Offentliga lokaler skall enligt lag vara rökfria Samtliga nämnder och förvaltningar Tillsyn miljö och byggnadsnämnden Rökavvänjning erbjuds anställda inom kommunen. Verka för att förhindra rökdebut. Personalavdelningen Bildningsnämnden/respektive skola Lysekil- och Sotenäs gymnasienämnd/gymnasiet Folkhälsopolitiska rådet MVC och BVC informerar föräldrar om sambanden mellan rökning och riskerna att utveckla astma och annan överkänslighet. Mödravårdscentralen Barnavårdscentralen Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

10 7.4 Pälsdjur Samtliga pälsbärande djur kan framkalla allergier. Allergen sprids lätt med kläder och annat som varit i kontakt med pälsdjur. Allergi mot pälsdjur är nästan lika vanligt som pollenallergi. Barn och ungdomar skall i största möjliga utsträckning inte behöva utsättas för pälsdjurspartiklar inom barnomsorg och skola. Minskning av exponeringen för pälsdjurspartiklar i förskola och skola. Handlingsplan pälsdjur Pälsdjur och fåglar skall inte finnas i skolor, förskolor och fritidshem. Uppstoppade pälsdjur och fåglar skall vara inglasade. Information skall ges till föräldrar om vad man kan göra för att de kläder barnen har till skolan inte skall innehålla för mycket allergiframkallande ämnen. Särskilt angeläget är att informera om kläder som används vid ridning och hästskötsel. Bildningsnämnden Gymnasienämnden Skolledning på respektive skola Bildningsnämnden Gymnasienämnden Skolledningen och skolhälsovård på respektive skola. Städning se rubrik 7.2 Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

11 7.5 Dofter Parfymer och andra starka dofter kan orsaka besvär hos personer med allergier eller annan överkänslighet. Ingen skall behöva undvika offentliga lokaler på grund av starka dofter som kan orsaka allergi- eller överkänslighetsreaktioner. Handlingsplan dofter Personal skall informeras om att hänsyn bör tas till de elever som har besvär med starka dofter. Bildningsnämnden Gymnasienämnden Ledningen vid varje verksamhet. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

12 7.6 Möbler/textilier, inredning och växter Heltäckande textilmattor, gardiner, möbler och andra inredningsdetaljer har en förmåga att samla på sig damm och andra partiklar som kan orsaka besvär på olika sätt. De kan också vara svåra att hålla rena. En del inredningsmaterial kan även avge kemiska emissioner som kan ge överkänslighetsreaktioner. Genomtänkta växtval är också viktigt, både ur allergi- och doftsynpunkt. (Se även 7.1) Möbler och annan inredning skall inte orsaka några besvär ur hälsosynpunkt. Hänsyn tas till allergiaspekten vid upphandling. Handlingsplan möbler, textilier och växter Vid upphandling/beställning av möbler etc. skall hänsyn tas till allergiaspekten. Kommunstyrelsen / Ekonomienheten avseende bevakning av kriterier vid upphandling Varje verksamhet avseende beställning ur centralt upphandlat sortiment eller uppställda kriterier. Möbler, gardiner, textilier och andra inventarier skall vara lättrengörbara. Växtval bör göras med tanke på om de är starkt doftande eller kända för att ge allergiska besvär. Ledningen vid varje verksamhet Ledningen vid varje verksamhet Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

13 7.7 Kemikalier, tvättmedel och hygienprodukter I det moderna samhället finns en mängd kemikalier runt om oss så som hushållskemikalier, tvättmedel, hygienprodukter mm. Många av dessa kan orsaka besvär. De rengörings- och hygienprodukter som används i offentliga sammanhang skall vara innehållsdeklarerade och utgöra bra val med tanke på hälsa och miljö. Handlingsplan för kemikalier, tvättmedel och hygienprodukter Vid inköp av rengörings- och hygienprodukter skall hänsyn tas till att produkten skall vara lämplig ur allergisynpunkt. Starka eller irriterande dofter skall undvikas. Rengöringsmedlen får inte förstöra materialet i de rengjorda ytorna. Kommunstyrelsen / Ekonomienheten avseende bevakning av kriterier vid upphandling Fastighetsenheten avseende inköp av rengöringsmedel mm. Ledningen vid varje verksamhet avseende beställning ur centralt upphandlat sortiment eller utifrån uppställda kriterier. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

14 7.8 Allergirond/Egenkontroll På de flesta arbetsplatser genomförs så kallade skyddsronder, där man ur miljöoch säkerhetssynpunkt ser över lokaler och omgivning tillsammans med arbetsgivare och skyddsombud. På vissa skolor har man även kompletterat detta med allergironder och för ändamålet utbildade allergiombud utbildade genom Astma- och allergiförbundet. Vissa barn/ungdomar har så uttalade besvär, att särskild hänsyn måste tas till deras situation och individuella åtgärder genomföras. Allergifrågorna skall beaktas i samband med att skyddsronder genomförs. Alla barn- och ungdomar skall ges möjlighet att vistas i förskolor och skolor oavsett medicinska problem Handlingsplan allergirond och egenkontroll Allergifrågorna skall ingå som en naturlig del i skyddsronden. Skyddsombud bör erbjudas utbildning i allergifrågor. Samtliga nämnder och förvaltningar Samtliga nämnder och förvaltningar Alla verksamheter skall ha ett allergiombud. Minst en gång om året skall det genomföras allergironder. Samtliga nämnder och förvaltningar Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

15 8. Utomhusmiljö 8.1 Luftföroreningar Luftföroreningar i form av partiklar eller gasformiga ämnen av organiskt eller oorganiskt ursprung kan orsaka stora problem för personer med astma och allergier. Minska risken att drabbas av allergiska besvär på grund av utomhusmiljön. Handlingsplan luftföroreningar Luftföroreningsrisken skall beaktas vid all slags fysisk planering. Bevakning av luftföroreningar från trafik i befintlig miljö Beakta de luftmätningar som utförs av luftvårdsförbundet Luft i Väst. I detta ingår även industrins luftföroreningar. Naturvårdsverkets riktlinjer för luftkvalitet i tätorter skall följas. Vedeldning samt förbränning av trädgårdsavfall får inte ge upphov till hälsobesvär för omgivningen Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Alla som eldar i andra människors närhet. Tillsyn miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

16 8.2 Djurhållning Djurhållning i omedelbar närhet av miljöer där många människor vistas, t ex bostäder och skolor/förskolor, kan orsaka besvär för dem som är allergiska eller överkänsliga. Riskerna för besvär i bostadsområden och offentliga miljöer utomhus ska förebyggas och där problem uppkommer också om möjligt åtgärdas. Handlingsplan djurhållning Skyddsavstånd mellan olika slag av djurhållning och bostäder/offentliga lokaler skall beaktas i samband med detaljplanering och bygglov. Miljö- och byggnadsnämnden 8.3 Växtval Vissa starkt doftande eller allergiframkallande växter kan orsaka besvär för många personer. Ingen ska behöva få besvär av växter i anslutning till offentliga miljöer utomhus. Handlingsplan växtval Vid plantering i anslutning till offentliga miljöer skall växtval ske med tanke på allergiker. Kommunstyrelsen / Utvecklingsenheten avseende beställning av tjänster från LEVA LEVA avseende utförande. Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

17 9. Kost Reaktioner mot födoämnen, såväl allergier som olika former av överkänslighetsreaktioner har blivit allt vanligare. Personer med överkänslighet/allergi mot mat skall kunna garanteras en säker kost vid de måltider som serveras genom kommunens försorg. Handlingsplan kost Vid upphandling av livsmedel skall hänsyn tas till allergi och överkänslighet. Personer verksamma med beredning och servering av livsmedel i kommunens verksamhet skall kontinuerligt utbildas inom området. Vid felaktig hantering av livsmedel som orsakar överkänslighetsreaktioner finns rutiner för hur dessa incidenter skall rapporteras och utvärderas så att risken minskar för ytterligare incidenter. Nötter, jordnötter och mandel förekommer inte i skolmat. Bildningsnämnden /Kostenheten Bildningsnämnden /Kostenheten Bildningsnämnden /Kostenheten Bildningsnämnden /Kostenheten Det bör finnas tillgång till dietist. Utarbetad rutin för specialkost inom skolan skall följas för att undvika allergiska reaktioner (3). Bildningsnämnden /Kostenheten / Skolhälsovården Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

18 10. Yrkesval och yrkesvägledning Kontaktallergi är inte medfödd eller ärftlig utan utvecklas efter hudkontakt med allergiframkallande ämnen. Det finns 3700 olika kontaktallergen bl.a. nickel, krom, kobolt, konserveringsmedel, vissa parfymämnen och härdplaster. Allt mer vanligt är förekomst av piercing och tatuering som kan ge nickelallergi och allergi mot tatueringsfärgen. Nickel är det vanligaste orsaken till kontaktallergi och % av alla nickelallergiker utvecklar handeksem som påverkar möjligheter att fungera normalt både privat och i arbetslivet. Allergin börjar ofta redan under barn- och ungdomsåren. Dessa besvär kan ha betydelse för yrkesvalet. I många yrken utsätts man för vatten, kemikalier eller andra allergiframkallande ämnen som för vissa personer vid upprepad kontakt kan innebära att de riskerar att utveckla eller förvärra eksem eller andra allergiska besvär. Alla skolelever bör inför studievalen få information om hur deras yrkesval kan påverka riskerna att förvärra eller utveckla allergier. Handlingsplan yrkesval / yrkesvägledning En gemensam grundsyn gällande kontaktallergi baserad på rekommendationer från Socialstyrelsen (4) Vid besök i åk 8 hos Skolhälsovården sker individuella samtal angående hälsoproblem med tanke på yrkesval. I förekommande fall sker även individuella samtal av skolhälsovården på gymnasiet. Vid individuella vägledningssamtal som sker med SYV, både inom grundskolan och gymnasiet sker information vid behov om samband mellan yrkesval och allergi. Bildningsnämnden Gymnasienämnden Skolledning på varje skola Studie- och yrkesvägledning Skolhälsovården Bildningsnämnden Skolledning på varje skola Skolhälsovården Gymnasienämnden Skolledning på varje skola Skolhälsovården Bildningsnämnden Gymnasienämnden Skolledning på varje skola Studie- och yrkesvägledning Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

19 Referenser: (1) Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2005, Barnens Miljöhälsoenkät 2003 (BMHE 03) (2) Socialstyrelsen. Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (SOSFS 1996:33). Socialstyrelsen kommer med en revidering under (3) Skolhälsovårdens kvalitetspärm, flik 10 (4) Socialstyrelsen. Nickelallergi - ett folkhälsoproblem, meddelandeblad nr 30/99. samt som allmän inspiration för programmets utformning: Allergikommittén i Skövde kommun. Handlingsprogram för det allergiförebyggande arbetet i Skövde kommun Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

20 Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

21 Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

22 Antaget av Folkhälsopolitiska rådet

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 34/2008 ÅTGÄRDSPROGRAM 1 (7) Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 Antaget av

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006 Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006 Antagen av Kommunfullmäktige 2003-10-08 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 UDDEVALLA KOMMUNS

Läs mer

en allergianpassad kommun

en allergianpassad kommun en allergianpassad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-29 Reviderad 2005-10-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Beslut... 3 Utarbetande

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Dals-Eds kommun Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Avser hösten 2004-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2005-05-18, 33 Folkhälsan/Allergikommittén

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025. En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025 En del av det folkhälsopolitiska programmet - Målområde 5 Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare och är ett stort folkhälsoproblem

Läs mer

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGI STRATEGI för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGISSTRATEGI Reviderad 2005-04-28, kommunfullmäktige i Strömstad Bakgrund: Allergi har blivit vår tids folksjukdom hos

Läs mer

för att göra Kalmar kommun till en

för att göra Kalmar kommun till en Handlingsprogram för att göra Kalmar kommun till en Allergianpassad kommun Reviderad version 2005-11-14 1 Kriterier som gäller för en Allergianpassad kommun: 1. Kommunstyrelsen har fattat politiskt beslut

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun ALLERGISTANDARD Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun Foto: Ronny Gunnarsson, Bromölla kommun Kopiering Bromölla kommun 2005 INLEDNING Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010

Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010 Allergikommitténs verksamhetsplan för 2008-2010 Antagen av Folkhälsorådet, Vårgårda kommun den 2007-12-19 5 ALLERGIARBETET I VÅRGÅRDA KOMMUN 2 Mål 2008-2010 2 Aktiviteter för att nå målen 2 Tobaksprevention

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Skolmåltid och Födoämnesöverkänslighet Januari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ

KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ 2001-05-22 Uppföljning av handlingsprogrammet för att göra Kalmar kommun till en allergianpassad kommun. Följande förvaltningar/bolag har lämnat in en redovisning: Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun 2010-02-25 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun BARN OCH UTBILDNING 1 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommuns regi Från och med 1

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi Göteborgs Stads Allergikommitté Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 5 Kort historik och fakta om allergi, astma och annan

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:160 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg Ärendet Motionären

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Barnmiljörond i skolan

Barnmiljörond i skolan Barnmiljörond i skolan Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll: Checklista för allergirond Checklista för komplettering Mer information: miljosamverkanf.se lj.se/barndialogen

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Allergistandard. Hälsofrämjande skola och förskola i Bromölla kommun

Allergistandard. Hälsofrämjande skola och förskola i Bromölla kommun Allergistandard Hälsofrämjande skola och förskola i Bromölla kommun Inledning Astma, allergi och annan överkänslighet har blivit ett folkhälsoproblem som drabbar många barn och ungdomar. Orsakerna till

Läs mer

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2008-2012. Del av det folkhälsopolitiska programmet

Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2008-2012. Del av det folkhälsopolitiska programmet Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2008-2012 Del av det folkhälsopolitiska programmet Innehållsförteckning Förord 3 Övergripande mål 4 Syfte med handlingsplanen 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Det är dags att skolans inomhusmiljö hamnar överst på politikernas skrivbord!

Det är dags att skolans inomhusmiljö hamnar överst på politikernas skrivbord! Varför behövs ett Barnallergiår? Alltför många barn drabbas av utanförskap på grund av kronisk sjukdom som ofta förvärras av en dålig skolmiljö. Det påverkar livet för hela familjen barn, syskon och föräldrar.

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Astma, allergi och laboratoriearbete

Astma, allergi och laboratoriearbete Astma, allergi och laboratoriearbete Jonas Brisman, Med.dr., Överläkare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin och Universitetssjukhuset 2012-10-17 1 Åkommor allergiska eller icke-allergiska Slemhinnor

Läs mer

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler 2014-05-20 Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler En god inomhusmiljö är viktig för oss alla. Inte minst med tanke på att vi numera i genomsnitt vistas

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff

Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Minnesanteckningar från Hälsoskyddsträff Datum: Torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 9-15. Plats: Wämö Center, Hälsovägen, Karlskrona. Sal: Brunnskällan. Närvarande: Annelie Elf, Alvesta kommun, Anna S Petersson,

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer immunförsvaret

Läs mer

En Hälsosam yrkesdebut börjar i skolan!

En Hälsosam yrkesdebut börjar i skolan! Hälsosam yrkesdebut Till dig som har kontakt med elever i din roll som skolledare/rektor, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare eller yrkeslärare i grundskolor och på yrkesprogram på gymnasiet.

Läs mer

Välkommen till seminariet

Välkommen till seminariet Elevhälsoportalen Välkommen till seminariet Allergi och miljö för elevhälsan Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska, med dr Centrum för arbets- och miljömedicin Program 13:30 Välkomna, introduktion,

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Marie-Louise Luther, ombudsman marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Kriterier för rekommendation av kemisk-tekniska produkter

Kriterier för rekommendation av kemisk-tekniska produkter Kriterier för rekommendation av kemisk-tekniska produkter Bakgrund Merparten av alla frågor om produkter från medlemmar och allmänhet till Astma- och Allergiförbundet berör det kemisk-tekniska området.

Läs mer

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Hembesöket Utförs enligt genomarbetad metod (Allergikonsulenterna) BLFa och ASTA Medicinering följsamhet

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14

Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för skolhälsovården 2013-2014 2013-01-14 ORGANISATION/STYRNING... 4 SKOLHÄLSOVÅRDENS UPPDRAG... 4 MÅLGRUPP... 4 VERKSAMHET... 5 Hälsobefrämjande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Länsstyrelsen. Innemiljö och hälsa

Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Länsstyrelsen. Innemiljö och hälsa 2013-02-18 13/44 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Länsstyrelsen Innemiljö och hälsa SYFTE/MÅL Under

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) 2015-04-22 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/696-619 Kommunstyrelsen Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering

2014-05-26. Barnens miljö vuxnas ansvar. Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering Barnens miljö vuxnas ansvar Barnens yttre miljö en fråga om samhällsplanering 1 Den nationella barnmiljöhälsoenkäten Skolungdomsenkäter i länen (Kronoberg 2009) Förskoleenkäter (Växjö 2011) Data från mödravård

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor PM 2007 RIV (Dnr 322-1245/2007) Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor Remiss från Socialstyrelsen Remisstid 16 maj 2007 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer