Landstingets pensionärsråd 1-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets pensionärsråd 1-10"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingets pensionärsråd 1-10 Tid: Fredagen den 3 mars, kl Plats: Fjärås vårdcentral Närvarande ledamöter Ersättare Inbjudna Övriga Mats Eriksson Dan Skantz Bertil Bergquist, PRO Sven Hägerborg, SPF Gustav Carlsson, SKPF Toini Jönsson, SPF Kurt Eklund, SPRF Mats Emanuelsson, controller, Sjuktransportförvaltningen Christina Rydberg Larsson, Konsult & stöd Ingela Kange, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande Mats Eriksson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 2 Val av justeringsman Gustav Carlsson, SKPF, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3 Föregående sammanträdes protokoll. Då ingen hade något att erinra noterades föregående protokoll till handlingarna. 4 Sjukresor Vid beredningen framkom önskemål att få träffa någon från RESAM eller Sjuktransportförvaltningen med anledning av att problem med bl a långa väntetider och restider kommit ledamöterna i pensionärsrådet till del. LPR (17)

2 Mats Emanuelsson, controller vid Sjuktransportförvaltningen informerade och svarade på frågor. Missnöjda resande hänvisas att kontakta patientnämnden. Under 2005 har patientnämnden fått in 29 ärenden. 22 av ärendena berörde "organisation, regler, resurser". Av de 22 var det i 12 fall kritik riktad direkt mot det som gäller långa väntetider, dvs att man får vänta upp till en timme. Det är i enlighet med regelverket att vänta upp till max en timme för såväl fram- som återresa, för att samordningen ska kunna bli effektiv. De övriga 10 ärendena i denna kategori har gällt t ex fakturor mm. Ärendena återrapporteras varje kvartal från patientnämnden till Sjuktransportförvaltningen. Planetsystemet hanterar ca 500 resor om dagen. Mats Emanuelsson medgav och beklagade att i enstaka fall blir genomförs resor som inte blir bra. De är tyvärr väldigt svåra att fånga upp och justera i förhand med tanke på mängden resor och såsom systemet fungerar. Frågor från pensionärsorganisationerna: Gustav Carlsson, SKPF, tog upp att vissa chaufförer inte kan svenska språket tillräckligt bra, vilket gör att problem uppstår. Mats Eriksson, menade att språkkunskaper borde vara ett kriterium vid upphandlingen av taxitjänster. Det är Hallandstrafiken som gör den upphandlingen och man bör kontrollera med dem om så är fallet. Mats Eriksson frågade, med anledning av att en transport med bårtaxi, som blev fel, figurerat i tidningarna, hur ofta Sjuktransportförvaltningen får samtal om liknande problem. Mats Emanuelsson svarade att det har enbart varit ett samtal och antalet bårtaxiresor är per år. Bertil Bergquist efterfrågade den utvärdering som han uppfattat att RESAM skulle genomföra. Mats Emanuelsson kände inte till denna, men menade att Sjuktransportförvaltningen ska genomföra en patientenkät under våren, som han gärna återkommer om när resultatet är klart. Mats Eriksson menade att landstingsstyrelsen i budgeten kan se över vad kostnaden blir för att sänka maximala väntetiden till 30 minuter. Samtidigt såg han inte att antalet inkomna ärenden till patientnämnden är många i relation till mängden resor. LPR (17)

3 5 Uppsökande tandvård Christina Rydberg Larsson, utvecklare vid planerings- och utvecklingsavdelningen, Konsult & stöd, tillika tandsköterska/undersköterska, informerade i ärendet. Christina redovisade statistik som visade att under 2005 har 70% fått munhälsobedömning i Halland utav det antal som kommunerna uppskattar är berättigade till den. Motsvarande siffra för riket var 60%. Halland ligger bra till. Statistiken plus viss information bifogas protokollet, bilaga 1. Frågor från pensionärsorganisationerna: Bertil Bergquist, PRO frågade vad som händer efter munhälsobedömningen. Christina svarade att vid munhälsobedömningen ser man om personen har behov av nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård avgörs från fall till fall, men handlar bl a om att man ska kunna tugga och äta utan större problem, kunna tala, och man ska inte behöva ha ont. Patienten kan vid behov av nödvändig tandvård anlita sin tandläkare eller det företag som utför munhälsobedömningen, för att få den utförd. Kommunen har ansvar för att den nödvändiga tandvården blir utförd. Sven Hägerborg, SPF, menade att det är mycket bra med information om detta eftersom han uppfattar att kännedomen om reformen är dålig. Det är viktigt att föra informationen vidare i respektive organisationer. 6 Medicinsk fotvård Frågan om det föreligger risk för fler amputationer p g a dålig tillgänglighet till medicinsk fotvård togs upp på beredningen. Ingela Kange hade inhämtat information från sjukhusen och de olika primärvårdsområdena. Den visar att tillgängligheten är relativt god när det gäller medicinsk fotvård och ingenting tyder på att bristen på tillgänglighet skulle innebära fler amputationer. Informationen bifogas protokollet, bilaga 2. Dan Skantz tog upp att det finns patienter (inte specifikt i Halland) med ex diabetes som inte tar sår på fötterna på allvar och därför kommer till vård för sent, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Frågor från pensionärsorganisationerna: Bertil Bergquist, PRO, menade att det känns betryggande att man kan få tillgång till medicinsk fotvård när man har behov av den. 7 Ersättningsmodell för primärvården Mats Eriksson och Dan Skantz redogjorde för hur ärendet utvecklats sedan föredragningen vid förra sammanträdet. Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat föreslå landstingsstyrelsen att modellen genomförs från och med 2007 och att vissa kompletteringar, såsom införande- och övergångsregler samt ekonimiska LPR (17)

4 resurser för detta, får beslutas om vid landstingsfullmäktige i juni då modellen också slutligt fastställes. Frågor från pensionärsorganisationerna: Sven Hägerborg, SPF, undrade om andra kommuner eller landsting genomfört motsvarande modell. Dan Skantz svarade att när det gäller specifikt denna modellen som helhet är Halland pionjärer. Delar i den finns sedan tidigare. Gustav Carlsson, SKPF, tyckte den nya modellen verkar vara ett bra sätt att jobba framåt. Bertil Bergquist, PRO, undrade om modellen kommer att innebära någon omflyttning av personal och hur man tänkt informera om modellen. Mats Eriksson svarade att modellen skulle kunna få till följd viss omflyttning av personal. Han menade att när beslut om modellen är klart behövs en ordentlig informationskampanj. 8 Bokslut 2005 Mats Eriksson och Dan Skantz informerade om bokslutet En upptryckt broschyr Bokslutskommuniké 2005 delades ut. Det ekonomiska resultatet blev ett överskott på 150,4 mnkr. Landstingsfullmäktiges mål om en stark ekonomi på lång och kort sikt innebär bl a att det egna kapitalet behöver förbättras med 100 mnkr per år, så att pengar finns för exempelvis framtida pensionsutbetalningar. Resultatet överträffar detta med 50 mnkr, vilket förklaras av engångsposter i samband med försäljning av aktier och realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Av landstingets förvaltningar är det enbart Sjukhuset i Varberg som är i ekonomisk obalans. När det positiva resultatet kunde förutses gjorde landstinget den särskilda satsningen med ett antal miljoner kr på att få bort köerna vid sjukhusen genom att erbjuda patienter vård vid annat sjukhus eller klinik. I juni ska alla specialiteter klara att erbjuda behandling/undersökning inom 90 dagar i enlighet med garantin Frågor från pensionärsorganisationerna: Sven Hägerborg, SPF, frågade om även de kliniker som har haft längst köer inom ex ortopedi och urologi, kommer att klara vårdgarantin i juni. Mats Eriksson svarade att signalerna från verksamheterna är att de kommer att klara detta. 9 Plustjänster Beredningen tog upp frågan om landstinget kommer att tillsätta några plustjänster, dvs regeringens nya arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Mats Eriksson informerade LPR (17)

5 om att en inventering av antalet platser är gjord. Överläggningar med fackliga organisationer pågår och nästa vecka blir det klart. 10 Övriga frågor Toini Jönsson, SPF, tog upp frågan om när demenssjukdom går in i en fas där det är psykiatrivård som behövs, så har kommunerna ingen vårdform som är bra. Kvarboendeprincipen gäller och det blir svårt att hantera för personal och andra boende. Hon undrade hur landstinget tänker när det gäller detta. Mats Eriksson svarade att han tar med sig frågan för att se vad det går att göra. Bertil Bergquist, PRO, tog upp att han läst en artikel om Landstinget Jönköpings arbete för att minska dödsfall och undrade om inte Halland ska ta efter detta. Mats Eriksson svarade att Södra regionvårdsnämnden initierade det sättet att jobba tidigt och mycket av det som skrevs om i Jönköping görs i flera andra landsting, inklusive vårt. Vid protokollet Ingela Kange Justerat Justerat Mats Eriksson Gustav Carlsson LPR (17)

6 Bilaga 1 Uppsökande verksamhet Avgiftsfritt: Munhälsobedömning Individuell rådgivning Kontakt med tandläkare vid behov Handledning till personalen LPR (17)

7 Rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård om du: Får omsorger av kommunen, genom särskilda boendeformer Får omfattande hälso- och sjukvård i egen bostad Får omsorger och stöd (Lss), genom särskilda boendeformer, i egen bostad eller i dagverksamhet Får omsorger av kommunen i egen bostad eller är funktionshindrad p g a allvarlig och långvarig psykisk sjukdom LPR (17)

8 Rätt att få: Hjälp med din dagliga munhygien Årlig avgiftsfri bedömning av hälsotillståndet i munnen, samt råd och instruktioner om den dagliga munvården Nödvändig tandvård utförd till samma avgift som patientavgiften vid läkarbesök (högkostnadsskyddet gäller) LPR (17)

9 Enligt Tandvårdslagen 8a har följande personkrets rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård, ett grundläggande krav är individens behov av vård och omsorg. Tandvårdsbehovet är inte det avgörande. Dessa grupper benämns De som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso- och sjukvårdslagen. 2. De som får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). 3. De som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dit hör personer med: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 4. De som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer enligt punkterna 1 3 ovan. För grupperna 1, 2, 4 gäller att de skall ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Kravet på omfattande vård- och omsorgsinsatser skall vara ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet d.v.s minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natt eller larm. Detta skall gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden. Grupp 3 som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har redan bedömts ha omfattande och varaktiga funktionshinder. Någon ytterligare bedömning av dessa personers behov av vård- och omsorgsinsatser skall därför inte ske utan det räcker med kommunens beslut att individen omfattas av bestämmelserna i lagen. Till grupp 4 räknas även de som har långvariga och allvarliga psykiska störningar som medfört psykiska funktionshinder i sådan omfattning att de själva inte förmår söka tandvård eller sköta sin munhygien. Till patientgruppen skall räknas personer med en allvarlig psykossjukdom som pågått i mer än ett år och som samtidigt har ett omfattande och socialt funktionshinder. Egen bostad skall inte utgöra ett absolut krav för att räknas in i denna personkrets. Intyget kan utfärdas av följande personer i kommunen: Biståndshandläggare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kommunsköterska, distriktssköterska, föreståndare för särskilt boende eller psykiatrisamordnare. Personer som inte har biståndsbeslut från kommunen men tillhör grupp 4 har möjlighet att hos landstinget ansöka om det särskilda tandvårdsstödet Ansökan insändes till: Landstingets Halland, Utvecklare Christina Rydberg-Larsson, Planering-och Utveckl.avd. Box 517, Halmstad. Tfn LPR (17)

10 Uppsökande munhälsobedömning Avses en i det enskilda hemmet eller särskilda boendet utförd bedömning av munhygienen, av behovet av olika insatser för att förbättra munhygienen och av behovet av nödvändig tandvård. Behovet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller omvårdnadspersonalen tekniskt kan utföra. Lämplig vårdpersonal eller anhörig skall närvara vid munhälsobedömningen. Munhälsobedömning skall erbjudas årligen till dem som är berättigade och utförs av det tandvårdsföretag som landstinget Halland tecknat samarbetsavtal med. Uppsökande munhälsobedömning är kostnadsfri för vårdtagaren. Nödvändig tandvård Med nödvändig tandvård avses sådan tandvård som i det enskilda fallet påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Förebyggande behandling och akuta insatser skall vara prioriterade. För den nödvändiga tandvården betalar vårdtagaren samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Avgifterna för tandvård omfattas av högkostnadsskyddet. För den nödvändiga tandvården har vårdtagaren rätt till valfri vårdgivare. LPR (17)

11 Egen ansökan för intyg om rätt till uppsökande och nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen 8 a Namn på sökande Efternamn Personnummer Förnamn Adress Postadress Tfn Medgivande Jag vill ta del av rätten till tandvårdsreformen och medger att uppgifter om mig via journal-handlingar, som kan behövas för att bedöma rätten till tandvård enligt tandvårdslagen 8 a, far överlämnas till landstinget. Datum Namnteckning Beskrivning av det dagliga omvårdnadsbehovet med hjälp av anhörig/ närstående Komplettera med intyg från läkare eller sjuksköterska som har kännedom om omvårdnadssituationen Landstinget Halland fyller i Datum: Bifall enligt TvL 8 a kategori Avslag Signatur: LPR (17)

12 LPR (17)

13 Antal som fått en munhälsobedömning 2004 Vårdtagare Personal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2004 Andel Knäred ,0% Laholm ,0% S:a Laholm ,0% Hyltebruk ,7% Torup ,5% S:a Hylte ,9% Mobident ,7% S:a Halmst ,7% Falkenberg 497 1Q ,2% Vessigebro ,9% Ullared ,6% S:a Falkenb ,0% Varberg C ,3% Tvååker ,0% Bua ,2% Veddige ,0% S:a Varberg ,0% Vallda ,0% Onsala ,7% Tandläk AB ,6% S:a Kunngsb ,4% S:a N-län ,7% LPR (17)

14 Antal som fått en munhälsobedömning 2005 Vårdtagare Personal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2005 Andel Knäred ,0% Laholm ,0% S:a Laholm ,0% Hyltebruk ,0% S:a Hylte ,0% MobiDent ,8% S:a Halmstad ,8% Falkenberg ,5% Vessigebro ,1% Ullared ,3% S:a Falkenberg ,9% Varberg C ,8% Tvåsaker ,0% Bua ,2% Veddige ,4% S:a Varberg ,5% Vallda ,0% Onsala ,6% LPR (17)

15 LPR (17)

16 Datum Bilaga 2 Konsult & stöd Ingela Kange, sekreterare planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn Landstingets pensionärsråd Medicinsk fotvård Inhämtad information från Länssjukhuset i Halmstad, Sjukhuset i Varberg, primärvårdskanslierna och närsjukvårdskansliet: Sjukhusen Länssjukhuset i Halmstad har tillräckliga resurser för medicisk fotvård idag. De har ingen kö utan tar emot alla med adekvat remiss. Prioriteringarna har blivit hårdare, de tar emot de som redan fått problem. Den viktiga förebyggande fotvården och utbildningen ska ligga i primärvården. De flesta som kommer med problem har väntat länge innan de sökte vård, och skulle troligtvis ha väntat även om det erbjudits fotvård i primärvården (Halmstad). Sjukhuset i Varberg har 0.9 tjänst fotvårdstjänst som riktas mot diabetespatienter. De har ingen direkt väntetid, för närvarande 14 dagar, vilket talar för att den fotvård som finns knappast kan orsaka risk för fler amputationer. Primärvården Vbg har avtal med Sjukhuset i Varberg om medicinsk fotvård för diabetiker och psoriasispatienter. Primärvården Halmstad har ingen fotvård att erbjuda i egen regi, ej heller avtal med fotvårdsterapeuter för medicinsk fotvård. Patienterna får söka fotvård hos de privata terapeuter som finns att tillgå. Amadeuskliniken har en fotvårdsterapeut i sina lokaler någon gång per vecka med terapeuten arbetar i egen regi. Primärvården Laholm och Hylte har köpt tjänster från Länssjukhuset i Halmstad som omfattar en terapeut som finns på vårdcentralen en dag per vecka för medicinsk fotvård. Man kan få fotvård på remiss från sin läkare. Närsjukvården Kungsbacka har 0,5 tjänst för medicinsk fotvård vid medicinmottagningen. För att verksamheten skall kunna bedrivas med god kontinuitet för diabetiker och andra medicinskt prioriterade grupper, har de dessutom upphandlat insatser från en privatpraktiserande medicinsk fotvårdsspecialist som de kan avropa vid sjukdom, längre ledigheter eller tillfälligt stor anhopning av besök. Närsjukvården kan klara en god kontinuitet för medicinskt prioriterade grupper som diabetiker. 16 (17)

17 17 (17)

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 1-8

Landstingets pensionärsråd 1-8 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-02-18 Landstingets pensionärsråd 1-8 Tid: Fredagen den 18 februari 2005, kl 09.30-12.00 Plats: Stadshuset i Laholm Närvarande ledamöter Ersättare Inbjudna Övriga Mats Eriksson

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Länspensionärsrådet 23-31

Länspensionärsrådet 23-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-01 Länspensionärsrådet 23-31 Tid: Fredagen den 1 juni 2007, kl. 09:30-12:10 Plats: Sammanträdesrummet Överläkarvillan, Spenshult Ledamöter Mats Eriksson (m) Dan Skantz

Läs mer

Länspensionärsrådet 11-17

Länspensionärsrådet 11-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-18 Länspensionärsrådet 11-17 Tid: Fredagen den 18 april 2008, kl. 09:30-12:00 Plats: Sammanträdesrummet Barken-Briggen, Länssjukhuset i Halmstad Ledamöter Dan Skantz

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Länspensionärsrådet 1 9

Länspensionärsrådet 1 9 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-26 Länspensionärsrådet 1 9 Tid: Fredag den 26 februari 2010, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Hörsalen, Hylte kommunhuset, Hyltebruk Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet.

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet. Dokumenttyp Rutin Uppsökande tandvård Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr

Läs mer

Länspensionärsrådet 1-11

Länspensionärsrådet 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-12 Länspensionärsrådet 1-11 Tid: Torsdag den 12 februari 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Dan Skantz (S)

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GRUNDÖVERENSKOMMELSE I AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING 3 OCH SAMVERKAN AVSEEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE SYFTET MED UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Läs mer

Länspensionärsrådet 44 53

Länspensionärsrådet 44 53 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-18 Länspensionärsrådet 44 53 Tid: Fredag den 18 december 2009, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingshuset, Halmstad Ledamöter Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Cirkulärnr: 1998:209 Diarienr: 1998/3172 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-12-21 Mottagare: Rubrik: Ersätter: 1998:165- Bilagor: Gabriella Kollander Fållby Leif Klingensjö Sektionen för Socialtjänst

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Länspensionärsrådet 1-10

Länspensionärsrådet 1-10 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-15 Länspensionärsrådet 1-10 Tid: Fredagen den 15 februari 2008, kl. 09:30-12:00 Plats: Vårdcentralen Gruebäck, biblioteket, nedre botten, Urmakaregatan, Falkenberg Ledamöter

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Länspensionärsrådet 42-53

Länspensionärsrådet 42-53 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-14 Länspensionärsrådet 42-53 Tid: Fredagen den 14 december 2007, kl. 09:30-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Gröna salen, avdelning 2 C Ledamöter Dan Skantz (s) Bertil

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvårdens utveckling i Sverige 1974 kom en allmän tandvårdsförsäkring som idag är en av förklaringarna till The heavy metal generation Tandvården

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND PATIENTNÄMNDEN I HALLAND Tid: 2002-10-10 kl 14.00 16.00 Plats: Rådhuset, Falkenberg Lokal: Rådhuset n.b. PROTOKOLL 51-61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Länspensionärsrådet 21-31

Länspensionärsrådet 21-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-29 Länspensionärsrådet 21-31 Tid: Fredag den 29 maj 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Biblioteket, nedre botten, Vårdcentralen Hjortsberg, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, stadshuset Beslutande Ulf Nilsson Ordförande, kommunstyrelsen Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO, Oskarshamn Willy Nilsson PRO, Misterhult Birger

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (9) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2016-07-04 Revideras 2018-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

PM 2012: RV (Dnr /2011)

PM 2012: RV (Dnr /2011) PM 2012: RV (Dnr 327-2068/2011) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Rekommendation från

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lathund för utfärdande av N-kort

Lathund för utfärdande av N-kort Lathund för utfärdande av N-kort Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning och nödvändig tandvård (N-tandvård) Allmänt Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt N-tandvård ska bedrivas bland dem

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer