Alla medlemmars kurs demokrati för dig som vill göra skillnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla medlemmars kurs demokrati för dig som vill göra skillnad"

Transkript

1 Alla medlemmars kurs demokrati för dig som vill göra skillnad

2

3 Alla medlemmars kurs demokrati för dig som vill göra skillnad Handelsanställdas förbund är en demokratisk organisation där du som medlem har möjlighet att påverka och göra skillnad. Ju aktivare du är desto mer kan du vara med och påverka. Både vad det gäller jobbet, ditt medlemskap och Handels som organisation. Vi vill genom denna utbildning få igång en diskussion om demokrati och delaktighet i vår egen organisation. En organisation är inte starkare än sina medlemmar. Handels måste bli bättre på att engagera medlemmarna och att ge möjlighet att engagera sig. Vi tror att vi gör det bäst genom att diskutera demokratin och dess förutsättningar brett. Vi vill gå igenom hur vår organisation fungerar idag för att därifrån kunna diskutera hur vi ska förändra oss i en riktning som passar medlemmarna och som medlemmarna vill. Vi vet att många idag vill ha ett större inflytande över sin egen organisation men inte alltid hur vi ska gå tillväga. Vad betyder ordet demokrati för dig? För mig betyder ordet att alla människor har möjlighet att påverka. Vad betyder ordet kongress för dig? För mig är en kongress ett forum där åsikter ventileras och beslut fattas utifrån en demokratisk process // För att inte sätta demokratins betydelse ur spel anser jag att det är av största betydelse att förbundets ledning följer förbundskongressens tagna beslut. Maria Hammarlund, avdelning 26 Gävle, ombud på Handels kongress 2006 Efter en längre tids diskussioner om olika mål- och nyckeltal som avdelningarna måste uppfylla bestämde sig Maria för att det var nog. Så här fick det inte gå till. Från talarstolen på kongressen 2006 föreslog hon därför att förbunds-styrelsen borde lära sig mer om demokrati och åka på kurs en vecka på Brunnsvik. Ett resultat av detta var att det initierades ett demokratiprojekt som den här utbildningen är en del av. En utbildning som kan påverka framtiden Utbildningen ska stimulera till ökad delaktighet. Likaså att göra påverkansprocessen, inför och under kongressen, till en angelägenhet för så många medlemmar som möjligt. Att visa vad kongressen är och att Handels är en medlemsstyrd organisation och hur du kan vara med och påverka. Tanken med utbildningen är att den utvecklas och formas i olika steg ända fram till kongressen Inledningsvis bidrar svaren och idéerna från utbildn-ingen till utformningen av förbundsstyrelsens verksamhetsförslag som ska ange färdriktningen för Handels i framtiden och beslutas på kongressen I nästa steg, april september 2010, övergår den till att vara stöd för och ge idéer till kongressmotioner och motionsskrivande för att slutligen påverka kongressen och de beslut som fattas där. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 1 av 18

4 Men det inte bara kongressen utbildningen handlar om. Den är minst lika viktig för att visa hur demokrati och delaktighet kan påverka det dagliga arbetet på arbetsplatser, i avdelningar och på förbundskontoret. Bakgrund När Handels bildades 1906 som Svenska Varuutkörarförbundet fanns det totalt 288 medlemmar från fem föreningar spridda på tre orter i landet. På den första kongressen var det arton ombud samlade som fattade beslut om vad förbundet skulle göra. Man anställde JA Lundgren som både expeditör, förtroendeman, sekreterare och kassör. (Vill du läsa mer om detta kan du gå Alla medlemmars kurs Handels 100 år) Idag är Handels en modern organisation med både ombudsmän, klubbar, handelsombud, avdelningar, verksamhetsassistenter, regionala skyddsombud och andra förtroendevalda. De hjälper alla till att stötta ca arbetsplatser med ca medlemmar att förbättra lönen och anställningsvillkor. Handels är något att räkna med på arbetsplatsen, i samhället - ja till och med i världen. Så här berättar en förtroendevald som deltog på UNI:s (Union Network International) världskongress i Chicago 2005: När jag var på en världskongress i Chicago 2005 som kongressombud kom vi i Handels i Sverige överens om att försöka påverka världens mest fackföreningsfientliga detaljhandelsföretag, Wall-Mart. Handels förbundsordförande, Lars-Anders Häggström, skrev därför ihop ett upprop till kongressen som gick ut på att våra, och de andra förbundens, pensionsstiftelser över hela världen skulle uppmanas att sälja sina Wall-Mart aktier. Kongressens ca ombud, som representerade ca 10 miljoner medlemmar över hela världen, antog uppropet med överväldigande majoritet. Resultatet blev att Wall-Mart, efter rörelser på finansmarknaderna över hela välden, åter var beredda att samtala med UNI. Lennart Bäck, ordförande i avdelning 10 Borås Handels har i olika sammanhang genomfört medlemsundersökningar, där handels i stort sett fått bra omdömen av medlemmarna. Man kan se att det finns kritik på vissa områden. Två frågor som visade sig vara viktiga var: - Hur sköter Handels kontakterna med medlemmarna? - Hur lyssnar Handels till medlemmarnas krav och önskemål? Det visade sig att medlemmarna i dessa frågor generellt sett tyckte att vi var sämre samtidigt som de tyckte att det var viktiga frågor. De som var missnöjda med dessa frågor var också generellt sett mer missnöjda med Handels. Uppgift på kursen: Gå igenom frågorna och värdera dom. Vad tycker du själv? Diskutera förslag till åtgärder för att lösa dom på arbetsplatsnivå, avdelningsnivå och förbundsnivå. Är något av det man kan göra på förbundsnivå tillräckligt viktigt för att skriva en motion till förbundskongressen? Är något av det ni kommer fram till tillräckligt viktigt för att ni ska framföra det till avdelningen? Till vem eller vilken instans ska ni framföra det i avdelningen? Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 2 av 18

5 Uppgift i webbenkäten: Hur upplever du att Handels är vad gäller kontakter med medlemmarna? Hur upplever du att Handels är vad gäller att lyssna till medlemmarnas krav och önskemål? Har du förslag på vad vi kan göra för att förbättra oss? Demokrati och delaktighet Demokrati brukar beskrivas som en samling spelregler. Det sätt en stat eller organisation styrs på. De formella regler som garanterar varje medborgare eller medlem ett lika inflytande. Delaktighet brukar beskrivas som den faktiska möjligheten till inflytande och medverkan. Det arbetssätt och ledarskap som skapar mötesformer, attityder och organisationskultur med ett öppet klimat. Handels är en medlemsstyrd organisation i både stort och smått. Dels i vårt vardagliga arbete där vi ger stöd och hjälper medlemmar styrs vi av medlemmarnas behov. Likaså i förhandlingar, arbetsmiljöarbete, och utbildning. Vi försöker göra så mycket medlemsnytta som möjligt där hemförsäkringen och medlemskortet är andra exempel. Vi är också medlemsstyrda i en större mening. Vårt högsta beslutande organ, kongressen, består av ombud som väljs direkt av medlemmarna. Där läggs riktlinjerna fast för de kommande 5 åren, (nästa kongress är 2011). Även i avtalsrörelserna är vi medlemsstyrda, dels genom rådslag och enkäter där medlemmarna får tycka till om löner och anställningsförhållanden liksom de förhandlingsdelegationer som utses av medlemmarna (förbundsstyrelsen?). Verksamheten i avdelningarna beslutas av en styrelse som är vald av ombud från arbetsplatserna och våra medlemmar. Både individen, organisationen medlemsnyttan och samhällsfunktionen behövs. Vi behöver dig för du gör skillnad, både på din egen arbetsplats och som medlem i Handels. Ju fler vi är desto starkare blir vi tillsammans som organisation och desto mer kan vi påverka på alla nivåer. Hur påverkar man en modern organisation? Vilka forum finns? Om demokrati var att jag själv alltid får som jag vill skulle det vara enkelt förutsatt att man inte är fler än sig själv. Så hur gör vi för att du ska kunna säga din mening men också hur gör vi för att din mening ska brytas med andras meningar? Vi måste ha olika sorters forum. En del vill prata, en del tycker om att skriva. Det måste vara möjligt att kunna säga vad man tycker och kunna lämna sina synpunkter utan att vara veteran. Var och en ska kunna vara delaktig utifrån intresse och förmåga. Uppgift på kursen: Diskutera hur dessa forum kan vara utformade. Diskutera vad som borde vara möjligt att göra. Uppgift på webben: Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 3 av 18

6 Hur tycker du att demokratin och delaktigheten i Handels fungerar? Demokrati Dåligt Bra Delaktighet Dåligt Bra En annan sida av demokratin Det kan ibland vara svårt att veta var beslut kommer ifrån och var de fattas. Det är lätt att tro att det är någon som sitter och hittar på vad som ska göras. Men när ett beslut väl är taget på kongressen eller av förbundsstyrelsen är det dessa beslut som hela organisationen ska rätta sig efter. Avdelningsstyrelsen ska sedan genomföra förbundets verksamhet utifrån besluten inom sitt geografiska område. Avdelningsstyrelsen är alltså underställd förbundsstyrelsen. Även anställda är underställda kongress och förbundsstyrelse. Förenklat kan man säga att kongressen bestämmer vad som ska göras, förbundsstyrelsen prioriterar och bestämmer när och avdelningen bestämmer hur det ska göras. Vi måste också ta hänsyn till vad vi orkar med. Kanske finns det mycket som vi skulle kunna göra men det kostar pengar. För att genomföra det kanske vi behöver höja medlemsavgifterna mycket. Vi måste alltså ha en balans mellan vad vi vill och vad vi kan. Vi måste noga fundera över konsekvenserna av våra beslut och hitta de effektivaste sätten att verka på. Då kan vi ibland vara tvungna att säga nej till saker vi vill genomföra men inte har resurser till. Uppgift på kursen Hur gör vi med kongressbeslut vi inte tycker om? Vad har avdelning och klubb för ansvar att genomföra kongressbeslut? Finns det frågor vi inte ska ta upp på en kongress? Demokrati och effektivitet Samtidigt som vi måste bli mer demokratiska/delaktiga måste vi även bli effektivare och slagkraftigare. Ibland kan detta stå mot varandra. Förutsättningarna för vår verksamhet ändras ibland snabbt. Konjunktur, politiska beslut, massmedia kan kräva snabba omställningar. Samtidigt måste vi i många situationer uppträda enat. Ta till exempel konflikten med Videomix Syd AB som tydligt visade att vi är starkast när alla gör likadant. I sådan situationer är det viktigt med klara, tydliga och snabba besked. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 4 av 18

7 Det är också viktigt att beslut och kampanjer förankras. Ibland kan det ta tid för det måste nå fram, accepteras för att kunna efterlevas och skapa delaktighet. Se informationsstegen nedan: 1. Information är utgångspunkten. Det är viktigt att medlemmar har rätt och relevant information för att över huvudtaget veta VAD och kunna ta ställning till HUR. Men det räcker inte! 2. Kommunikation är av avgörande betydelse för att åstadkomma det ledningen så ofta vill delaktighet, engagemang och ansvar. Det går inte att hoppa över. Den från ledningen givna informationen måste leda till tvåvägskommunikation. Medarbetarna måste få ifrågasätta informationen, få omformulera den, reflektera över den och fundera över vad den innebär för dem själva och/eller oss i gruppen/teamet/på avdelningen? 3. Du kan känna delaktighet när du har fått en möjlighet att kommunicera, när du kunnat ställa frågor 4. Ett engagemang är heller inte möjligt utan att du först har blivit delaktig. Engagemang är uttryck för en personligt åtagande, inte något du gör för att du måste. 5. Slutligen kan du välja att ta ansvar välja att göra, välja att lära när du känner ett engagemang. 1. Information 2. Kommunikation 3. Delaktighet 4. Engagemang 5. Ansvar Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 5 av 18

8 Uppgift på kursen Hur ser du på motsättningen mellan demokrati och effektivitet? Kan man säga något generellt eller är det olika från gång till gång? Uppgift på webben Vad är viktigast effektivitet eller delaktighet? Delaktighet Effektivitet Varumärket Handels Alla medlemmar, anställda och förtroendevalda ska uppleva att de har inflytande och kan påverka Handels. Det handlar om demokrati men det handlar också om kommunikation och varumärket Handels. Ombuden på Handels kongress 2006 beslutade att Handels måste uppfattas som ett förbund med en gemensam målsättning och en sammanhållen profil. För att leva upp till det beslutet har Handels tagit fram en varumärkesplattform. Plattformen ligger nu till grund för det vi gör och vår verksamhet. Den är också en vägledning för all kommunikation och hur vi som organisation vill uppfattas. För att ytterligare förtydliga vad som gör Handels så speciellt och vad Handels erbjuder dig som medlem har ett antal kärnvärden formulerats. Dessa kärnvärden är riktmärken för oss som gör det enklare att profilera Handels och visa vad vi som organisation står för. Kärnvärdena består av tre nyckelord, som summerar varumärket och vad som är våra karaktärsdrag. De tre nyckelorden vilar i sin tur på ett begrepp - ett grundfundament för hela varumärket. Stark tillsammans grundfundamentet Med uttrycket stark tillsammans istället för starka tillsammans vill Handels betona din nytta som en del av en gemenskap med andra ord individens fördelar med det kollektiva stort som smått. Allt från förmånliga erbjudanden till stora konflikter med arbetsgivaren. Att vara många gör att det är lätt att skaffa fördelar och du behöver inte vara ensam och ta fighten själv. Handels tre kärnvärden 1. Det lönar sig att vara medlem i Handels ska alltid löna sig. Oavsett om det handlar om lönen, arbetsvillkoren eller tryggheten i jobbet. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 6 av 18

9 Ge exempel på hur det kan löna sig 2. Steget före Handels är en organisation som har koll på läget, vet vad som är på gång i omvärlden och är aktiva i samhällsdebatten. Vi vill också uppfattas som en modern organisation som inte ligger efter i utvecklingen. Ge exempel på hur Handels kan ligga steget före 3. Gör skillnad att vara med på arbetsplatsen och påverka lönen, arbetstiderna och villkoren på din arbetsplats gör skillnad. Ge exempel på hur ditt medlemskap gör skillnad Trender I en rapport, från avdelningarnas arbete med demokratiprojektet (se sid 1), till förbundsrådet nämndes framförallt två trender man tyckte var viktiga. Den första var arbetslivets förändring Med mer deltider och svagare anställningsformer vilket helt klartpåverkar intresse för och möjlighet till att engagera sig i en fackförening. Den andra var att man tycker att individualismen har brett ut sig där många anser att man kan klara sig själva och inte behöver facket. Egennyttan är övervägande. Många gånger är det oklart vad vi menar när vi talar om individualism. Gå igenom begreppen nedan. Diskutera vad ni tycker. Stämmer påståendena? Är det bra eller dåligt? Går det att göra något åt? Liten ordlista Altruism - osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Autonomi - förmåga att självständigt ta ställning i olika frågor, att kritiskt och på egen hand bearbeta frågeställningar och material. Egoism - själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse. Individualism, uppfattning som ser individens frihet och oberoende som ett högsta värde. Kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas Solidarisk - som känner samhörighet med och är beredd att stödja och hjälpa andra människor Starka grupper består av starka individer. Hur vill du göra skillnad? Uppgift på kursen: Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 7 av 18

10 Diskutera vad ni tycker. Stämmer påståendet? Är det bra eller dåligt? Går det att göra något åt? Utmaningar Sagt på demokratikurs: - Den största utmaningen sa avdelningsstyrelserna att det var att vara många medlemmar. Om vi vill lyckas med det så måste vi bli duktigare på att nå ungdomarna, vi måste bli modernare, mera lyhörda och flexibla. Vi måste finnas på de nya arenorna. - Man sa också att vi var dåliga på att attrahera ungdomar. Vi behöver utveckla vår stil, vi måste finnas på de platser ungdomarna finns på, vi måste ha ett ledarskap som attraherar ungdomar och vi måste använda den moderna tekniken som används av ungdomarna. - Många presumtiva medlemmar är inte intresserade av vår hjälp. Blir det problem på jobbet så byter jag jobb hellre än börja bråka. De röstar med fötterna. Uppgift på kursen: Värdera och diskutera ovanstående påståenden. Medlemstappet På 1980-talet var den fackliga organisationsgraden som högst. Sen dess har den minskat. En förklaring som ges i LOs Röster om facket och jobbet är olika strukturomvandlingar. Det blir fler tjänstemän och färre arbetare, servicesektorn ökar på industrisektorns bekostnad. Folk flyttar till storstäderna där organisationsgraden traditionellt är lägre. Dessutom blir alltfler anställningar tidsbegränsade, osäkra och omvandlade till deltider. Så utmaningen på lång sikt är större än de ökade a- kasseavgifterna. Uppgift på kursen Höjd medlemsavgift eller förpassas till marginalen? Handels förbundsstyrelse överväger en påtaglig höjning av medlemsavgiften, som kommer att märkas i plånboken för medlemmarna. Senaste höjningen av a- kasseavgiften resulterade i många avhopp. Det visar sig att utan höjningen klarar inte Handels att bedriva sin verksamhet på ett för medlemmarna tillfredsställande sätt, trots besparingar och rationaliseringar. Samtidigt står vi inför risken att om för många hoppar av och medlemstalet blir för lågt så förlorar vi vår legitimitet som företrädare för alla som jobbar inom våra branscher. Du sitter i förbundsstyrelsen och är nu med och ska fatta beslutet. Vad väljer du och hur motiverar du ditt beslut utifrån våra kärnvärden? Uppgift på webben Vad väljer du? Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 8 av 18

11 Värderingar För att vara i takt med medlemmarna måste vi finnas på arbetsplatserna och bli mycket bättre på att ha en dialog och en relation med medlemmarna. Hur vi uppfattas som organisation påverkas av vad vi gör, hur vi uppträder, vårt ledarskap samt våra och andras attityder. Liten ordlista Agitation aggressiv och uppeggande propaganda med syfte att uppväcka starka känslor hos mottagarna. Debatt från franskans att kämpa. Deltagarna försöker att få lyssnarna att hålla med dom själva och att slå hål på motståndarens argument. Dialog kunskap genom samtal. När vi försöker komma fram till sanningen genom att samtala. Vi växlar mellan att vara aktiva och passiva. Sanningen är viktigare än att vinna. Diskussion Mer öppen än debatten men fortfarande med syfte att övertyga motståndaren. Föreläsning muntlig framställning av avgränsat ämne. Konversation småprat. Artigt samtal utan djupare innehåll. Resonera om de olika orden och vad ni tycker att de innebär. Vad ska man sträva efter i olika situationer? Enligt stadgarnas Mom 2 är Handels uppgift: - att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden, inom näringslivet och i samhällslivet i övrigt samt att verka för jämlikhet och likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder, - att medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati. Uppgift på kursen: Beskriv med egna ord hur Handels bör vara? Vilka värderingar ska styra? Vad tycker du är viktigast? I demokratiprojektet framtonar bilden av att det är väldigt stor skillnad i möjlighet att påverka mellan den relativt lilla del som är inne där besluten fattas och den stora delen av medlemmar och förtroendevalda som är ute, d v s utanför den inre kretsen. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 9 av 18

12 Uppgift på kursen: Beskriv själv hur du uppfattar den bilden. Gå laget runt och låt alla säga sin mening innan ni börjar diskutera. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 10 av 18

13 Handels viktigaste frågor På de senaste kongresserna har Handels delat in de viktiga frågorna i fyra olika områden: - Vår egen organisation - Vad vi vill med arbetsplatserna - Hur vi vill att samhället ska se ut - Hur vi ser på vårt internationella arbete Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 11 av 18

14 Handels organisation Under avsnittet organisation behandlades frågor som rör medlemskapet och den demokratiska organisationen. Där slår man fast de övergripande mål man vill att organisationen ska uppnå. Till exempel att vi ska vara arbetsplatsnära och medlemsstyrda. Vår parlamentariska struktur, studier och ungdomsverksamhet behandlas också. Ett avsnitt behandlar information och kommunikation där man slår fast att vi behöver utveckla mötesformerna och att opinionsbildning är hela förbundets ansvar. Medlemsförsäkringar och avgifterna hör också hit. Exempel på några beslut från Handels kongress 2006: Alla medlemmar ska finna organisationen lätt tillgänglig, veta vem som är den egna lokala fackliga företrädaren och få snabb kontakt via telefon eller besök när de söker stöd och hjälp. Alla medlemmar ska få aktuellt avtal, fri juridisk experthjälp i arbetsrättsliga frågor, utbildning, medlemsförsäkringar, medlemsförmåner samt tidningen Handelsnytt. Medlemskapets värde måste påvisas även för dem som arbetar få timmar eller känner lite anknytning till arbetsplatsen. Organisationen ska röra sig i samma riktning och med samma mål i fokus. Målen ska vara tydliga, upplevas som relevanta och vara så få som möjligt. I de övergripande målen ska även försäkringsrådgivningsverksamhet ingå. Att ständigt utveckla basorganisationen och se till att det frigörs tillräckligt med resurser till denna kärnverksamhet. Den ska finnas på alla arbetsställen med mer än en medlem och omfattas av kollektivavtal. En väl fungerande basorganisation, d v s handelsombud, fackombud, försäkringsrådgivare och skyddsombud är därför en nyckelfråga. Inflytande ska garanteras och förbättras så att medlemmen kan påverka beslut på allt från arbetsplats- och klubbnivå till avdelnings- och förbundsnivå. Avdelningsstyrelsen ska i samband med verksamhetsplaneringen inhämta de förtroendevaldas synpunkter och önskemål om verksamhet kommande år. Förbundsledningen ska genomgå en utbildning i demokrati på Brunnsviks folkhögskola. Alla medlemmar ska ha kunskap om avtalets värde och de fackliga rättigheter och skyldigheter som medlemmen därmed har. Alla utbildningar ska präglas av Handels grundläggande ideologi och innehålla inslag av information om det fackliga löftet, och måste förstärka och integrera genusperspektivet och frågor om arbetsplatsutveckling. Ett internationellt perspektiv måste också finnas med, och särskilt utifrån den påverkan medlemskapet i EU har på Sverige. Vad tycker du är Handels viktigaste fråga vad det gäller vår egen organisation? Uppgift för webben Fyll i den viktigaste frågan inom området som du tycker ska beslutas av kongressen och vad du tycker att kongressen ska besluta. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 12 av 18

15 Handels på arbetsplatsen I Handels på arbetsplatsen behandlas frågorna som rör vår verksamhet på arbetsplatsen. Det är arbetsplatsen och anställningen som sätter prägeln på arbetslivet. Vår vision är det utvecklande arbetet, där medlemmarna har möjlighet att ständigt utvecklas i sin yrkesroll. Vår fackliga människosyn slås fast liksom de lönepolitiska målen och arbetsmiljö och kompetensutveckling. Däremot tar inte kongresserna några beslut i avtalsfrågor. Dessa samlas istället in i samband med avtalsrörelserna där de ligger till grund för förhandlingsdelegationernas arbete. Exempel på några beslut från Handels kongress 2006: Handels självklara mål är att bekämpa alla former av diskriminering. Handels ska verka för en bredare och djupare diskussion om de attityder, normer och värderingar som vi lever under och som gör att diskriminering förekommer. Handels ska arbeta vidare för att se till att likabehandling genomsyrar det fackliga arbetet på alla nivåer. Handels första delmål är att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser med medlemmar. Alla som arbetar i Sverige, oavsett anställningsform, ska omfattas av de i branschen gällande anställnings- och lönevillkoren. Handels kräver att allas rätt till heltid, med deltid som möjlighet, ska regleras i LAS. Normen för alla anställningar ska enligt Handels mening vara att de är tillsvidare och på heltid. Handels ska slå vakt om den solidariska lönepolitiken i syfte att nå jämlika och rättvisa löner. För att skapa en bra lönesättning är det avgörande att lyckas med: - Garanterad höjning till alla, - Minimilöner på acceptabel nivå, - Ett lokalt löneutrymme, - Lika lön för kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten Skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner ska elimineras. Det ska vara lika lön för lika och likvärdigt arbete. För att nå jämställda löner ska lönekartläggningar genomföras årligen. Handels menar att upplevelsen av att kunna påverka och besluta över såväl arbets- som privatliv tillhör det mest väsentliga för en människa. Arbetsorganisationerna måste bli mer demokratiska och det kräver att de anställda får större inflytande över sin arbetssituation. Handels ska agera för att minska stress och hög arbetsbelastning. Handels ska ställa krav på högre kvalitet på arbetsledning och arbetsorganisation. Öppettider inom ramen 08 till 21 på vardagar och 09 till 21 på helger är de absoluta ytterligheter som Handels accepterar. Juldagen, nyårsdagen, påskdagen, midsommardagen och första maj ska hållas stängda. Vad tycker du är Handels viktigaste fråga vad det gäller de fackliga kraven på arbetsplatsen? Uppgift för webben Fyll i den viktigaste frågan inom området som du tycker ska beslutas av kongressen och vad du tycker att kongressen ska besluta. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 13 av 18

16 Handels i samhället Eftersom en stor del av våra medlemmars livsvillkor styrs av politiska beslut ställer Handels också en politiska krav. Arbetsrätten är till exempel politiskt beslutad och påverkar medlemmens arbetsvillkor. Det påverkar dessutom Handels möjligheter att verka för sina mål. Under det här området lyfts frågor som rör medlemmarnas vardag såsom välfärd, ekonomisk politik och full sysselsättning. Exempel på några beslut från Handels kongress 2006 Handels ska blotta ojämlikhetsskapande mekanismer och med kraft verka för att avlägsna hinder för att alla individer behandlas jämlikt oavsett klass, kön etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Handels ska såväl politiskt som via ägande motverka orimliga fallskärmsavtal. Handels vill underlätta och stimulera konsumenternas användande av betalkort. Handels vill slå vakt om en likvärdig, omfördelande och rättvis skattepolitik, och avvisar i princip att särskilda gruppers eller branschers intressen ska subventioneras Handels ska verka för att alla företag som har praktikanter ska ha kollektivavtal, och motverka omotiverad undanträngning. Taket i a-kassan ska höjas så att minst 90 procent av löntagarna omfattas. Ersättningsnivån ska återgå till 90 procent av tidigare inkomst. De fem karensdagarna ska tas bort. De 45 avstängningsdagarna vid egen uppsägning ska tas bort, ett delmål är att minska dem till 20. En anställd ska ha rätt att tacka nej till arbete som saknar kollektivavtal. Den bortre parentesen i deltidsmarkeringen ska tas bort. Sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg ska införas. Handels ska politiskt verka för att förbättra tillgången till god samhällsservice under sena kvällar och tidiga morgnar. Missbrukarvården ska förbättras genom ökade resurser, och psykiskt sjuka ska få ökat stöd av samhället, särskilda boendeformer ska inrättas. Målet är att föräldraförsäkringen ska bli helt individualiserad som andra socialförsäkringar. Ett första steg är att endast en tredjedel av dagarna ska kunna överlåtas till den andra föräldern. Validering ska användas för dem med lång arbetslivserfarenhet utan formell utbildning. Vad tycker du är Handels viktigaste fråga vad gäller samhället och de frågor vi ska driva politiskt? Uppgift för webben Fyll i den viktigaste frågan inom området som du tycker ska beslutas av kongressen och vad du tycker att kongressen ska besluta. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 14 av 18

17 Handels i världen Handels i världen är det område som lyfter bland annat Handels verksamhet i andra länder. Det som händer utanför Sverige påverkar våra medlemmar och Handels som organisation. Det handlar både om att verka för ett bättre internationellt regelverk, att ge konkret stöd till utveckling av fackföreningar i andra länder och att teckna fler globala avtal med svenska företag. Inom EU skapas Europeiska Företagsråd där vi deltar. Vi påverkar också EU:s beslut gällande arbetsmarknaden och våra branscher genom att delta i den sociala dialogen. Exempel på några beslut från Handels kongress 2006 Handels ska mer aktivt arbetar med att skapa debatt och bildar opinion kring våra viktiga internationellt relaterade frågor. Det internationella arbetet ska inriktas på att stödja bildandet av starka fungerande fackliga organisationer i andra länder samt att utöver förbundet även avdelningar och klubbar engageras i detta arbete. Handels ska motarbeta trafficking, det vill säga slavhandel med kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande. Handels ska även engagera sig mot barnsexturism. Handels ska starta en informationskampanj om vad rättvisemärkningen innebär, påverka våra medlemmar att handla rättvisemärkta produkter samt påverka dagligvarugrossisterna att ta in mer rättvise produkter och ekologiskt odlad mat i butikerna. Handels ska verka nationellt och internationellt och stödja de initiativ som görs för att få till stånd beskattning av valutatransaktioner. EG-rätten ska underställas medlemsländernas arbetsrätt och att kollektivavtal ska jämställas med arbetsrättslagstiftning vid utstationering av tjänster i annat land Handels ska verka för att Sverige och dess regering på ett mer aktivt sätt både nationellt och internationellt verkar för en snabbare skuldavskrivning i tredje världen Vad tycker du är Handels viktigaste fråga vad gäller vårt eget arbete i internationella frågor? Uppgift för webben Fyll i den viktigaste frågan inom området som du tycker ska beslutas av kongressen och vad du tycker att kongressen ska besluta. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 15 av 18

18 Organisation Det viktigt att tänka på hur vi bemöts och med vilken attityd vi möter andra. Det är viktigt att respektera andras åsikter även om dom inte är desamma som våra. Men det är minst lika viktigt att det finns en organisation som fungerar så att var och en har en möjlighet att få säga sitt och som bryr sig om vad som sägs.. Men det du säger och gör ska också märkas. Att du blir tagen på allvar. Att du kan göra skillnad. Så här ser Handels organisation ut Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Väljs av medlemmarna. Väljer Förbundsstyrelse. Kongressen tar ut färdriktningen för de kommande 5 åren. Förbundsstyrelsen (FS) leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och kongressbeslut. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ under kongressperioderna utom där beslutanderätten utövas av förbundsrådet. Förbundsrådet har tillsyn över förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundsrådet behandlar förbundets verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Beslutar om ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas för det år verksamhets- och revisionsberättelserna omfattar. Förbundsrådet ska avgöra ärenden av större principiell betydelse. Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Ombuden väljs indirekt av medlemmarna genom klubbarna. Beslutar om budget och ansvarsfrihet för styrelsen och väljer avdelningsstyrelse. Avdelningsstyrelsen leder avdelningens verksamhet i överensstämmelse med förbundsstyrelsebeslut, stadgar och kongressbeslut. Avdelningsstyrelsens är högsta beslutande organ mellan representantskapen. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 16 av 18

19 Fackklubbarna är vår lokala organisation. Varje medlem tillhör en fackklubb. På de arbetsplatser där det finns underlag har vi firmaklubbar. De finns både som lokala och rikstäckande eller regionala firmaklubbar. Dessa har förhandlingsrätt på sin arbetsplats. Branschklubbar/allmänna klubbar utses där det inte går att organisera firmaklubbar. Dessa har ingen förhandlingsrätt. I klubbarna utses representantskapsombuden. De utgör tillsammans avdelningens högsta beslutande organ. Fack-, Handels- och skyddsombud är en annan del av vår basorganisation. De är viktiga för kontakten mellan avdelningen och medlemmarna på arbetsplatsen. Fackombuden kan ha förhandlingsrätt. Men de utser inte automatiskt några ombud till representantskapet. Handels är känt och uppfattas som en professionell och modern organisation, som har en betydande roll i samhällsdebatten och påverkar den allmänna utvecklingen. Handels eftersträvar en organisation som skapar förutsättningar för påverkan och delaktighet. ur Handels kommunikationspolicy Uppgift på kursen Vad kan Handels göra enligt din mening för att utveckla delaktigheten och dina möjligheter att påverka Handels? Aktiviteter Vi har arbetat traditionellt med ett antal aktiviteter för att engagera medlemmar och skapa delaktighet. Nu har det kommit nya kanaler och medier som kan utvecklas och användas. Uppgift på kursen: Hur vill du vara delaktig? Hur mycket vill du vara delaktig? Nu är det viktigt att vara så konkret som möjligt där du är ärlig och försöker hitta det som passar just dig. Hur skulle ett forum för att påverka kunna se ut? Ska vi ha fler möten eller ska vi hitta nya sorters forum? Hur sak vi använda den nya tekniken? Är du intresserad av att använda den? Hur vill du påverka? Kan du till exempel tänka dig att: Ta ett fackligt uppdrag? Gå på representantskap/medlemsmöten på avdelningsnivå? Engagera mig på arbetsplatsen? Diskutera frågor på webben? Fler egna förslag. Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 17 av 18

20 Webbuppgift Vad vill du göra? Vad vill du att man ska göra? Prioritera i ordning de fem viktigaste frågorna för dig: 1. Delta i representantskapet som ombud 2. Delta i en medlemspanel i samband med ett avdelningsmöte/representantskap 3. Bli kongressombud 4. Gå på ett klubbmöte 5. Bli handelsombud 6. Bli förtroendevald på min arbetsplats 7. Skriva en motion till kongressen 8. Vara med i en fokusgrupp på avdelningsnivå 9. Vara med i en fokusgrupp på förbundsnivå 10. Ringa till avdelningen när jag har nåt att säga 11. Skriva i en förslagslåda på avdelningens hemsida när jag har några förslag 12. Svara på frågor när någon ringer mig från Handels 13. Få träffa min avdelningsstyrelseledamot en gång om året på ett möte på min arbetsplats 14. Delta i en facebookgrupp om utveckling av Handels 15. Skriva en blogg på förbundets hemsida 16. Gå på de möten som redan finns men att bli tillfrågad om specifika saker på dom 17. Bli politiskt aktiv 18. Engagera mig i valrörelsen 19. Delta i diskussionsforum på hemsidan inför kongressen 20. Aktivera mig för rättvisemärkt 21. Aktivera mig för Rena Kläder 22. Eget förslag Vem vill du helst ge dina synpunkter till: 1. Någon på din arbetsplats 2. Din avdelningsordförande 3. Utvecklingsansvarig för respektive fråga på förbundskontoret 4. Lars-Anders Häggström, ordförande Åtagande Fundera ett tag på vad detta betyder för dig. Fyll i ett åtagandekort. Det du skriver är bara för dig, du ska inte visa upp det för någon. Du väljer själv vad du vill och kan göra utifrån ditt medlemskap i Handels. Det är ett moraliskt förpliktande där ingen kontrollerar om du håller vad du lovar. Vad kan jag göra för att bidra till att utveckla delaktighet och demokrati i Handelsanställdas förbund? Hur kan jag göra för att öka andras delaktighet och demokratin i Handelsanställdas förbund? Alla medlemmars kurs demokrati 3.7 Sidan 18 av 18

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag I Handels Stark tillsammans i Handels 1. VÅR ORGANISATION 5 1.1 Grunden för vårt uppdrag 5 1.2 Medlemskapet 5 1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet 6 1.3.1 Medlemsvärvning

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Den här kommunikationsplattformen ger vägledning och tips kring hur vi ska kommunicera med medlemmar, potentiella medlemmar, allmänhet och beslutsfattare.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer