Ontologier og taksonomier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ontologier og taksonomier"

Transkript

1 NoRdteRM 16 Ontologier og taksonomier RedaktøReR: Bodil NistRup MadseN & HaNNe erdman thomsen NoRdteRM 2009 københavn juni 2009

2 NORDTERM 16 Ontologier og taksonomier Indlæg fra NORDTERM 2009 København, Danmark juni 2009 Redaktører: Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen Arrangører: Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi & DANTERMcentret, Handelshøjskolen i København (CBS) Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet (SDU) Værter: Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi & DANTERMcentret CBS Sponsorer: Nordplus, FUHU, Hedorfs Fond NORDTERM 2009, København juni

3 FORORD NORDTERM 2009 fandt sted ved Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS, Handelshøjskolen i København, den juni 2009 (www.cbs.dk/nordterm2009). Arrangementet bestod af et kursus, en konference, en workshop, NORDTERM-forsamlingen og styregruppemøder. Kurset varede én dag og blev afholdt tirsdag de n 9. juni, m ens konferencen fandt sted fra onsdag den 10. til torsdag 11. juni. Den 12. juni blev de r afholdt workshop, styre- og arbejdsgruppemøder samt NORDTERM-forsamling. Tema Hovedtemaet for NORDTERM 2009 var udarbejdelse og anvendelse af ontologier og taksonom ier, især hos organisationer og offentlige myndigheder i de nordiske lande. P.t. er der et stort b ehov for terminologer hos det offentlige, hvor bl.a. term inologiske ontologier (begrebssystemer) bliver brugt til optimering af it-arkitektur, i d igitale forvaltningssystemer, til af klaring af organisationernes terminologi og til meget mere. Kurset og de inviterede indlæg på konferencen vedrørte principper for term inologiske ontologier, andre typer ontologier, værktøje r og for mater for ontologier sa mt deres anvendelse hos det offentlige. Til konferencen var der inviteret to foredragsholdere, som holdt følgende indlæg: David Markwell (Principal Consultant, CIC Ltd): Making sense of health - the challenge for clinical terminology Kristian Hjort-Madsen (Finansministeriet, Den Digitale Taskforce): Forretningsreferencemodellen FORM Herudover blev der indkaldt i ndlæg fra forskere og udøvende te rminologer til konferencen. Som sædvanlig var der ud over hovedtemaet - mulighed for indlæg om terminologiarbejde i Norden teoretisk orienterede indlæg fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner praktisk orienterede indlæg fra virksomheder og organisationer. Kurset gav en introduk tion til principper for den kendte sundhedsontologi, SNOMED CT (ved David Markwell: 1.clininfo.co.uk/snomed) og tilpasni ngen af SNOMED CT til dansk (ved Birthe Toft, SDU). Herudover om fattede kurset en introduktion til te rminologiske ontologier samt deres anvendels e hos det offentlig e bl.a. som grundlag for klass ifikationer og datamodeller (ved Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen og Anna Odgaard, CBS). Målgruppe Arrangementet samlede terminologer og terminologiinteresserede fra såvel forskningsinstitutioner som erhvervsliv og offentlige institutioner i hele Norden. Proceedings Vi har valgt at opdele proceedings fra NORDTERM 2009 i hhv. trykte og elektroniske proceedings. De trykte p roceedings omfatter alle m odtagne abstracts fra konferencen sam t informationer om kurset, workshoppen, styregruppemøderne og NORDTERM-forsamlingen. NORDTERM 2009, København juni

4 Bagest i de trykte proceedings findes en CD med alle modtagne indlæg og præsentationer fra konferencen og workshoppen. De elektroniske proceed ings omfatter især de akadem iske indlæg, idet ikke alle virksomheder og offentlige myndigheder har benyttet sig af tilbuddet om at publicere deres indlæg. Dog findes de fles te af konferencens PowerPoint-p ræsentationer i de elektroniske proceedings på den vedlagte CD, som endvidere indeholder abstracts og rapporter fra de trykte proceedings. Endelig findes link til både tryk te og elek troniske proceedings på konferencens hjemmeside samt på NORDTERMs hjemmeside Arrangementskomité Planlægningen blev udført af en arrangementskomité bestående af Bodil Nistrup Madsen og Hanne Erdman Thomsen (begge Institut for Internationale Sprogstudier og Vi densteknologi, CBS, Lotte Weilgaard og Annelise Grinsted (Institut for Fagsprog, Kommunikation og Infor mationsvidenskab, Syddansk Universitet (SDU), Annne mette Wenzel / Lone Bo Sisseck, daglig leder ved DANTERMcentret samt Anna Odgaard, projektleder, ved DANTERMcentret, CBS. En særlig tak til Mere te Borch fra Institutadm inistrationen i Dalgas Have, IADH, CBS, som har bistået med planlægning, afvikling og udarbejdelse af proceedings. Sponsorer Arrangementet har modtaget støtte fra NordPlus Sprog, Hedord Fonden, FUHU og CBS. Bodil Nistrup Madsen og Hanne Erdman Thomsen NORDTERM 2009, København juni

5 Proceedings ONTOLOGIARBEJDE I SUNDHEDSSEKTOREN Stefano Testi: Terminologi, Klassifikation, Begreppsmodellering Troels Thomsen: Sikring af Datakvalitet ved Hjælp af Ontologier Anne-Mette Skou: Specialer i sundhedsvæsnet i Danmark ONTOLOGIER INDEN FOR OMRÅDET BIOMEDICIN OG BIOKEMI Damhus, Olesen Larsen, Nistrup Madsen & Zambach: Begrebsafklaring inden for området enzymkemi Zambach & Nistrup Madsen: Terminologiske ontologier og beskrivelseslogik: Et eksperiment inden for domænet enzymkemi Nistrup Madsen, Erdman Thomsen, Lassen & Zambach: Insulinontologi til Søgeprojekt ONTOLOGIER OG BEGREBSRELATIONER Camilla Wiberg Danielsen: Working Towards a Common Danish Upper Ontology Cecilia Lind: TNCs arbete med en basordlista en ontologi med definitioner? Anita Nuopponen: Begreppsrelationer som verktyg för begreppsanalysen ONTOLOGIER OG DATAMODELLER Nistrup Madsen & Odgaard: From concept models to conceptual data models SEMANTIK OG SAMMENHÆNG I DIGITAL FORVALTNING Lars Johnsen: Interoperabilitet 2.0: Sømløse emnekort i digital forvaltning DEN SVENSKE RIKSTERMBANKEN Anna-Lena Bucher: Terminologisamordning inom svenska myndigheter. Ny språklag på väg. Dobrina & Nilsson: Koll på innehåll igen: Vad har kommit med i Rikstermbanken? Peter Svanberg: Från Termdok på cd-rom till Rikstermbanken TEORI OG PRAKSIS I TERMINOLOGIARBEJDE Birthe Toft: Domænemodellering som grundlag for terminologier og ontologier: afgrænsningsproblemet Jørgen Burchardt: Personaliseret information Henrik Nilsson: Ordningen i redan om uppräkningar i begreppsbeskrivningar NORDTERM 2009, København juni

6 TERMINOLOGI OG UDDANNELSE Nilsson & Nissilä: TERMDIST: nordisk terminologiutbildning i ljuset av europeiskt utbildningsoch certifieringsarbete inom terminologi Nissilä & Pilke: Begreppsstrukturer i språkbadselevers ämnesspecifika skriftliga produktion Päivi Pasanen: Compiling a Glossary for a Special Language Learning Tool TERMINOLOGISK INFRASTRUKTUR OG TERMBASER Andersen & Kristiansen: Terminor og Termportalen nye initiativer for norsk terminologisk infrastruktur Eija Puttonen: En termbank växer fram: Från kostnadsnyttoanalys via terminologisk analys till praktisk tillämpning Igor Kudashev: Documentation of Sources in Terminology Management Systems, with Particular Emphasis on Collaborative Platforms TERMINOLOGI I PRAKSIS Jeanette Ørsted: CLS Terminology Adapting to the Needs of the Market Grinsted & Erdman Thomsen: Cost-benefit begrebsafklaring INFORMATIONSEKSTRAKTION OG INFORMATIONSSØGNING Merkel, Foo, Andersson, Edholm, Gidlund & Åsberg: Automatic Extraction and Manual Validation of Hierarchical Swedish Patent Terminology Seppälä, Hyvönen, Tuominen & Viljanen: ONKI-ontologibiblioteket: tjänster för upprätthållare, indexerare och informationssökare TERMINOLOGIPROJEKTER Susanne Lervad: Etablering af termbase over dragt- og tekstilbegreber Torbjørg Breivik: Arbeid med nordiske termer i språkteknologi Olesen Larsen & Nistrup Madsen: Forskningsbegreber og terminologi KONTRASTIVE ANALYSER Mourier & Vesterli: KNowaboUT - A Work-In-Progress Study On How To Fruitfully Combine The Theories Of Terminology And Lexicography Fumiko Kano: Ontology-based Triangulated Terminology Management WORKSHOP: STANDARDISERING AV SPRÅKTEKNOLOGISKE TERMER I NORDEN NORDTERM 2009, København juni

7 Torbjørg Breivik: Oppsummering arbeidsseminar om språkteknologiske termer på de nordiske språkene Karlsson &Nilsson: Språkteknologisk (meta)terminologi situationen i Sverige NORDTERM 2009, København juni

8 Terminologi, Klassifikation, Begreppsmodellering Stefano Testi Socialstyrelsen, Sverige Abstract. Inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, bedrivs i Sverige projekt med sikte på en gemensam nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att driva dessa projekt. För att uppnå dessa mål krävs olika metoder. Terminologiarbete används för att reda ut begreppen inom fackområdet i fråga. Begreppsmodellering används för att visa hur begreppen i en viss verksamhet eller process relaterar till varandra och kan resultera i underlag till en informationsmodell. För statistiska ändamål och för att underlätta sökandet och användandet av information behövs klassifikationer. Denna artikel vill visa på att många blandar ihop de tre metoderna, men att de bör hållas isär och användas för sina respektive syften. INLEDNING Inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, bedrivs i S verige projekt med sikte på en gemensam nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att driva dessa projekt. För att uppnå dessa mål krävs olika metoder. Terminologiarbete används för att reda ut begreppen inom fackområdet i fråga. Begreppsmodellering används för att visa hur begreppen i en viss verksamhet eller process relaterar till varandra och kan resultera i underlag till en informationsmodell. För statistiska ändamål och för att underlätta sökandet och användandet av information behövs klassifikationer. Det är viktigt att hålla isär metoderna och använda dem för sina respektive syften. Denna artikel vill visa på att många blandar ihop metoderna, vad de har för syften och vad de ska användas till. Artikeln är skriven utifrån en terminologs perspektiv och kommer inte att beskriva terminologiläran utan visa exempel på sammanblandning. Eftersom problemen kan skilja sig mellan de nordiska länderna är det svenska förhållanden som beskrivs, dessutom begränsat till fackområdet vård och omsorg. När det gäller terminologiarbete gentemot klassifikation är det inte helt ovanligt att personer som söker i Socialstyrelsens termbank undrar varför de inte hittar samma information som i t.ex. ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Det händer också att klassifikationer används som om de vore uppslagsverk eller termlistor. NORDTERM 2009, København juni

9 TERMINOLOGIARBETE OCH KLASSIFIKATION Skillnaden mellan terminologiarbete och klassifikation kan kortfattat uttryckas på följande sätt: Terminologiarbete syftar till att undvika tolkningstvister och missförstånd genom att reda ut och definiera begreppen inom ett fackområde samt ge lämpliga termer till b egreppen. Klassifikation syftar till a tt underlätta sökandet och användandet av information genom att gruppera, indela eller inordna objekt eller individer i olika klasser, för statistiskt ändamål. Terminologiska definitioner finns oftast inte i k lassifikationer. Vissa klassifikationer, som ICF och ICD-10 (på svenska Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, KSH97) har någon form av beskrivningar, som i klassifikationen i fråga ibland kallas för definitioner. Dessa beskrivningar ska ses inom ramen för klassifikationen eller klassifikationens delområden. När det gäller kriterier, alltså det som avgör att något ska klassificeras som just det, hänvisas man nästan alltid till medicinsk sakkunskap (böcker, artiklar, forskningsfynd). I den svenska versionen av ICD-10 står följande under rubriken Klassifikation och inte nomenklatur : Genom klassifikationens breda användning inom sjukvården blir dess språk och terminologi av betydelse för det medicinska fackspråket. Det förtjänar dock understrykas att det här primärt är fråga om en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, dvs. en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är sålunda inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation. Klassifikationer har följaktligen ett annat syfte än att definiera begrepp inom ett fackområde. Klassifikationen ICF används till exempel för att kunna klassificera funktionstillstånd och olika typer av funktionsnedsättningar, bland annat utifrån vad en person kan eller inte kan göra. ICF består av fyra huvudavsnitt, kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Varje avsnitt är indelat i kapitel, som i sin tur kan vara ytterligare underindelade. Terminologiskt skulle man kanske definiera begreppet äta ungefär så här: inta fast eller flytande föda via munnen med hjälp av något verktyg. I ICF hittar man att äta i kapitel 5 Personlig vård i avsnittet Aktiviteter och delaktighet, se figur 1 nedan. FIGUR 1. Exempel från ICF (avkortat). NORDTERM 2009, København juni

10 ICF är uppbyggd efter en hierarkisk struktur men det handlar snarare om klasser eller kategorier än om begrepp. Att klä sig och att äta tillhör båda kategorin personlig vård (som kan ses som en rubrik i sammanhanget), men man skulle knappast terminologiskt definiera att äta och att klä sig utifrån det överordnade begreppet personlig vård. Beskrivningen i ICF till att äta lyder Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat som serveras, att föra maten till munnen och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, använda matbestick, äta sina måltider till fest och vardags. Denna beskrivning innehåller kännetecken som inte har med begreppet äta att göra, till exempel skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, äta sina måltider till fest och vardags. Här handlar det om en beskrivning i sitt sammanhang, man får tänka sig ett scenario där man ska kunna bedöma vad en person kan. Kan personen öppna en burk eller skära maten? I avsnittet Kroppsfunktioner finns funktioner vid intagande av föda i kapitel 5 Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner, se figur 2 nedan. FIGUR 2. Exempel från ICF (avkortat). Beskrivningen till funktioner vid intagande av föda lyder Funktioner som hänger samman med att inta och hantera fasta eller flytande ämnen till kroppen genom munnen. En kombination av vissa av kännetecknen från att äta och funktioner vid intagande av föda skulle kunna ge en definition av begreppet äta, men syftet med ICF är inte att definiera begrepp utan att kunna klassificera funktionstillstånd. ISO-standard Inom ISO (International Organization for Standardization) finns en teknisk kommitté för hälsoinformatik, ISO/TC 215 Health informatics. En av de standarder som denna kommitté har utarbetat heter ISO Health informatics Vocabulary for terminological systems. Som terminolog blir man nyfiken på vad ett terminologiskt system är, eftersom det inte brukar användas som term inom terminologiläran, och en ordlista för sådana system låter intressant. I avsnittet Main purposes står det följande: 1 Jag har utgått från version 17115:2007. NORDTERM 2009, København juni

11 The principles established by ISO/TC 37 are extended here into a formal system suited to health informatics. Eftersom ISO/TC 37 är den tekniska kommitté som arbetar med terminologi och andra språkliga resurser så blir man än mer intresserad. I standarden finns dessutom en bilaga med utvalda definitioner från ISO :2000 (Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application). I bilagan till ISO föregås varje termpostnummer av A, som hänvisning till ISO Vad är då ett terminologiskt system enligt denna standard? Det finns ingen definition av det begreppet, men däremot ett avsnitt med definitioner av olika typer av sådana system, nämligen classification, coding scheme, coding system, reference terminology och clinical terminology. Definitionen av classification lyder exhaustive set of mutually exclusive categories (2.1.4) to aggregate data at a preprescribed level of specialization (2.1.3) for a specific purpose Som exempel på en klassifikation ges ICD-10. Men som tidigare nämnts står det i inledningen till ICD-10 att det här primärt är fråga om en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur. På vilka grunder är det då ett terminologisystem? Reference terminology har definitionen set of atomic level designations structured to support representations of both simple and compositional concepts independent of human language (within machine) med en anmärkning: Reference terminology is designed to uniquely represent concepts (A.2.3.1). Om nu terminologi är en uppsättning benämningar som hör till ett fackspråk, och ett fackspråk är en språkform som används för kommunikation inom ett fackområde, kan man då säga att en referensterminologi är något som är oberoende av mänskligt språk? Och vad är egentligen ett sammansatt (compositional) begrepp? För att återgå till d efinitionen av classification, den innehåller termen category. Figur 3 visar hur termposten för detta begrepp ser ut. FIGUR 3. Termposten category i ISO 17115:2007. I figur 3 framgår att category är synonym till generic concept. Termen generic concept och definitionen av begreppet är i sin tur hämtade från ISO 1087, som på svenska inte har någon direkt motsvarighet men som avser ett överordnat begrepp i en generisk relation. Det innebär att classification enligt ISO ä r en uttömmande uppsättning av ömsesidigt uteslutande överordnade begrepp i generiska relationer. För mig känns det inte riktigt att säga att klass eller kategori skulle vara synonymt med överordnat begrepp i en generisk relation. I klassifikationssammanhang väljer man att NORDTERM 2009, København juni

12 kategorisera efter någon viss egenskap (att klä sig och att äta har man valt att lägga under samma kategori i ICF), men begreppsmässigt så ärver ett underbegrepp alla kännetecken från överbegreppet. Observera att ISO 1087 inte har med category som synonym till generic concept! Det finns flera exempel på när ISO krockar med terminologins terminologi, trots att man utgår från denna, till exempel begreppet concept name. Detta begrepp har definitionen term (A.3.4.3) which uniquely designates a concept (A.3.2.1) within a concept system (A ) Allt som inleds med ett A kommer alltså från ISO Men en terminolog är noga med att skilja mellan term och (egen)namn (där term är benämning för ett allmänbegrepp som tillhör ett fackområde medan egennamn är benämning på ett individualbegrepp). Att säga att ett begreppsnamn är en term blir ganska förvirrande och missvisande. I ISO 1087 oc h i bilagan till ISO f inns begreppet appellation med, med synonymen name och definitionen verbal designation of an individual concept. Terminologiarbete och begreppsmodellering Syftena med terminologiarbete respektive begreppsmodellering kan förenklat beskrivas som i figur 4 nedan. FIGUR 4. Syftet med metoderna. Det väsentliga här är vad som är skillnaden mellan ett fackområde och en verksamhet. Man skulle kunna se det som att ett fackområde, som till exempel vård och omsorg, kan innefatta en mängd olika verksamheter (ambulanssjukvårdens verksamhet i ett område kan se annorlunda ut jämfört med ambulanssjukvårdens verksamhet i ett annat område, men de tillhör samma fackområde). Ofta är begreppsmodeller ett stöd för att utveckla informationsmodeller för en verksamhet. I Sverige görs mycket arbete med modellering av olika slag inom vård och omsorg. I arbetet med att ta fram en nationell informationsstruktur för vård och omsorg utarbetar man process-, begrepps- och informationsmodeller. Själva projektet förkortas NI (nationell informationsstruktur) och ett utkast 2 med bilagor finns 2 Reviderad begreppsmodell samt informationsmodell för vård och omsorg Utgångspunkt för fortsatt utveckling av den nationella informationsstrukturen. Utkast 3 från projektet Nationell Informationsstruktur ( ). NORDTERM 2009, København juni

13 tillgängligt för synpunkter på adress I bilaga 1 till detta utkast beskrivs bland annat begreppsmodellering. Där sägs följande: Beroende på om målet är att beskriva ett fackspråk eller att göra en begreppsmodell för en verksamhet så används olika metoder för begreppsanalys. Begreppsanalys i begreppsmodellering syftar till att identifiera begrepp inom en verksamhet genom att åskådliggöra dem och deras relationer till varandra. Terminologisk begreppsanalys syftar till att identifiera begrepps unika kännetecken för att kunna formulera textuella definitioner till begreppen inom ett fackområde. I projektet NI är verksamheten vård och omsorg. Men om verksamheten är lika med fackområdet borde det inte behövas olika metoder för begreppsanalys utan innehållet i begreppsmodell och terminologiskt begreppsdiagram borde överensstämma med varandra. Såsom begreppsanalys är beskrivet i bilaga 1 tycks det snarare handla om en verksamhetsanalys med fokus på begreppsanvändning och inte en analys av begreppet självt. Man måste kunna beskriva hur en verksamhet fungerar och vilken information som man behöver hålla i verksamheten, men det är inte detsamma som att identifiera och definiera begrepp (men för att kunna hålla information om begrepp måste begreppen vara utredda). Ett annat citat från bilaga 1 lyder Ett begrepp förklaras av sina samband till andra begrepp. Ju fler samband ett begrepp beskrivs med desto tydligare blir det. Ett begrepp blir knappast tydligare ju fler samband det beskrivs med, om inte dessa samband är särskiljande gentemot relaterade begrepp. För att definiera ett begrepp behöver man identifiera de särskiljande kännetecknen gentemot relaterade begrepp. I bilaga 1 finns följande text som förklaring till figur 5 nedan: Ett begrepp har flera samband som tillsammans förklarar vad som menas med begreppet. Ordet person kan till exempel betyda många saker. Om vi däremot säger att person äger en bil så har vi begränsat person till bilägande personer. Om vi lägger till ett samband till person har konto, så har vi begränsat person ytterligare till bilägande personer med konto. Om man lägger på ett samband till begreppet konto (till exempel konto knutet till oljebolag ) så begränsas inte bara konto utan också person. Förklaringen eller beskrivningen ( definitionen ) i detta sammanhang blir alltså bilägande personer med konto knutet till oljebolag. NORDTERM 2009, København juni

14 FIGUR 5. Exempel på begreppsmodell från bilaga 1 till NI:s Utkast 3. Det är svårt att förstå syftet med modellen i figur 5 (även om det bara är just ett exempel). För det första, kan person verkligen betyda många saker? För det andra, vad är det egentligen som definieras i exemplet? Man får inte veta något om begreppet person, inte heller om begreppen bil, konto eller oljebolag. Man får veta att det kan finnas personer som äger bil(ar) och har konto knutet till oljebolag. Men att säga att detta skulle vara en definition är inte lätt att förstå. En definition av vad? I vilket sammanhang? På vilka grunder är det en begreppsmodell? Ovanstående påminner snarare om en informationsmodell (men utan tillhörande attribut), för att hålla information om att någon kan äga bil och ha konto i oljebolag. Ytterligare ett citat från bilaga 1: Man kan också säga att en subklass är en delmängd av superklassen. Till exempel; mängden av alla Kunder är en delmängd av alla Personer eller med andra ord, en Kund är också en Person. Här känns det som man blandar ihop två saker. Det är referenterna till det underordnade begreppet som utgör en delmängd av referenterna till det överordnade begreppet. Mängden av alla barrträd är en delmängd av alla träd (på referentnivå), men begreppet barrträd är en typ av träd. På motsvarande sätt är det en viss person som kan ha olika roller i olika sammanhang, inte begreppet person. Terminologiskt skulle man inte säga att till exempel hälso- och sjukvårdspersonal och patient är olika typer av begreppet personroll, utan av begreppet person. Kanske är det denna sammanblandning som gör att exemplet i figur 6 kallas för begreppsmodell, trots att individuella roller och personbegrepp inte hålls isär (närstående är en typ av person som är en typ av personroll som innehas av fysisk person etc.). NORDTERM 2009, København juni

15 FIGUR 6. Exempel från bilaga 3 till NI:s Utkast 3. Detta var en beskrivning av begreppsmodellering. I Sverige tycks inte finnas någon klar samsyn om vad begreppsmodellering är och hur en begreppsmodell ska vara uppbyggd. SLUTSATSER Det behöver tydliggöras att en klassifikation och en termbank inte innehåller samma typ av information utan har olika syften. Det är inte helt lätt att utifrån bilaga 1 till NI:s utkast 3 förstå vilket syfte begreppsmodellen har till skillnad från ett terminologiskt begreppsdiagram när verksamheten sammanfaller med fackområdet. Här behövs tydligare gränsdragning och syftesbeskrivning. När det gäller standarder behöver de kvalitetssäkras. Inom området hälsoinformatik finns en arbetsgrupp för terminologi, men principerna från ISO/TC 37 tillämpas inte i tillräcklig grad. Terminologiska begreppsdefinitioner blandas med beskrivningar av informationsmängder (klasser, kategorier). Dessutom är återanvändningen dålig, det vill säga varje standard definierar ofta begreppen utifrån själva standardens avgränsning i stället för utifrån fackområdet i fråga, vilket gör att det förekommer olika definitioner av samma begrepp i olika standarder. NORDTERM 2009, København juni

16 REFERENSER ISO 17115:2007, Health informatics Vocabulary for terminological systems ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (2003) (svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) (version 2009) (svensk version av ICD-10) NORDTERM 2009, København juni

17 Sikring af Datakvalitet ved Hjælp af Ontologier Troels Thomsen Region Hovedstadens it-stab, Koncern IT København (Hillerød) Postadr.: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Besøgsadr.: Borgervænget 7, 2100 København Ø Mail: Abstract. Forudsætningen for genudnyttelse af elektroniske data er strukturerede data. Men det er ikke nogen triviel sag at tilvejebringe sådanne data. Det kræver, at grundlaget er begrebsafklaret og at data indtastes og lagres i en struktur, der kan behandles maskinelt. Først da kan data importeres i eller implementeres i det informationssystem, som de ønskede data skal anvendes i. Med eksempler belyses, hvad der skal forstås ved strukturerede data og hvorledes anvendelsen af ontologier kan kvalitetssikre en konsistent begrebsstruktur for data som grundlag for fx modellering af databaser. INDLEDNING Deling, udveksling og genudnyttelse af elektroniske data hører man nu efterhånden hver dag som den store åbenbaring i sundhedsvæsnet, og ordene har nærmest fået karakter af et mantra. Men elektroniske data kan ikke nødvendigvis udveksles vilkårligt efter ønske. Der er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Forudsætningerne er ofte noget, der bliver glemt i euforien over det perspektiv, som rådighed over og adgang til elektroniske data åbner. Men datakvaliteten er afgørende for, hvad data overhovedet kan bruges til, og uddata bliver aldrig bedre end inddata!! Derfor er det vigtigt at sikre datakvaliteten. Mit fremmeste mål med dette indlæg er at gøre opmærksom på nogle strukturelle forudsætninger for at dele eller udveksle data. Jeg vil med eksempler fra det virkelige liv i henholdsvis ordbogsverdenen, nemlig Retskrivningsordbogen, og i Region Hovedstaden fortælle om, hvordan vi bruger begrebsafklaring og efterfølgende opstilling af mini-ontologier til at sikre datakvaliteten under udviklingen af nye, kliniske dokumentationssystemer. Udgangspunktet for udvikling af dokumentationssystemerne er et klinisk materiale, som dækker 34 medicinske specialer, og som er indsamlet i perioden Materialet benævnes Sundhedsfagligt Indhold (SFI) og rummer flere tusinde Word-sider opsat i skemaer, se et eksempel i FIGUR 4. SFI rummer i princippet de 10 hyppigst forekommende kliniske interventioner inden for hvert speciale, og der er en vis overlapning. Sundhedsfagligt indhold handler hovedsageligt om klinisk viden og praksis som indhold i informationssystemer. NORDTERM 2009, København juni

18 Men der hersker ikke nogen ensartet struktur af materialet, og dokumentationsarbejdet er sket på et uensartet grundlag. Derfor kræver materialet ikke blot en opdatering, det kræver også en begrebsafklaring og sidst, men ikke mindst, en dialog med de klinikere, der skal bruge indholdet i et informationssystem, altså slutbrugerne. Begrebsafklaring og dennes rolle i processen som middel til kvalitetssikring af data beskrives med udgangspunkt i konkret SFI-materiale. Selve arbejdsprocessen og metoden belyses med eksempler fra et par medicinske specialer, og der gives tillige et par eksempler på forvandlingen fra de oprindelige word-skemaer til mere strukturerede data. DATAKVALITET Når jeg taler om datakvalitet og især sikring af datakvalitet, så er kvalitet her forstået som en parameter, man skal definere. Datakvalitet rummer i sig selv ikke noget specielt positivt eller negativt, men er neutralt. Så i denne sammenhæng handler det om, at data har den kvalitet, man ønsker. Datakvaliteten handler fx om, hvorvidt data er strukturerede eller ej. Strukturen fremkommer fx ved, at data lagres i en database, hvor der er en beskrevet plads til hver informationstype, man indtaster, så man sidenhen kan søge på disse informationstyper. Det kan være navn, adresse, postnummer eller systolisk og diastolisk blodtryk. Derfor vil brugergrænsefladen, grafic user interface (GUI), ofte rumme begrænsninger på, hvilken slags data, der kan indtastes i hvilket felt. I det markerede felt kan man således kun indtaste en talværdi: FIGUR 1: Udkast til brugergrænseflade til dokumentation af observationer af en patients bevidsthedstilstand, Region Hovedstadens SFI. NORDTERM 2009, København juni

19 Et minimumskrav til såvel inddata som uddata er, at brugerne af data har mulighed for at fortolke data ens, så de forstår det samme ved dem. Det kræver så dels, at data er definerede og at definitionerne er tilgængelige eller formidlet. Det sidste er en organisatorisk opgave, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Skal man kunne genudnytte data og søge på bestemte datatyper, så kræver det, at netop disse datatyper kan genfindes i en genkendelig og reproducerbar struktur. Det betyder omvendt, at data skal bringes ind i systemet på en måde, der sikrer genkendelse og ønsket struktur, og at de indtastede data er konsistente. Man må således ikke skifte mellem at måle blodtryk i hpa og mmhg i samme system. Tilsvarende skal man til ordbogsbrug anvende samme ordklassesystem hele vejen igennem og ikke skifte mellem et system med otte ordklasser og et system med 10 ordklasser. STRUKTURERET VS. FRI TEKST Sammenlign fx en romantekst med en ordbogsartikel. Romanteksten er en lang kæde af tekststrenge. Tekst er det eneste, man kan søge, og man kan typisk ikke søge på fx ordklasser. Så selv om man har romanen elektronisk, kan man ikke søge på fx ordklassen konjunktioner, da de elektroniske håndtag til at identificere ordklasse og konjunktion mangler. Teksten er ikke blevet tagget med disse klasser. Ideelt set er ordbogsartikler af samme type struktureret ens: cykel sb., cyk(e)len, cykler. cykelanhænger sb., -en, -e, bf. pl. cykelanhængerne. cykelbud sb., -det, -e. cykelbukser sb. pl. cykelhandler sb., -en, -e, bf. pl. cykelhandlerne. Strukturen er styret af metadata, som det kan ses af FIGUR 2: (metadata er ikke fuldstændige) NORDTERM 2009, København juni

20 cykel sb., cyk(e)len, cykler. cykelanhænger sb., -en, -e, bf. pl. cykelanhængerne. cykelbud sb., -det, -e. cykelbukser sb. pl. cykelhandler sb., -en, -e, bf. pl. cykelhandlerne. M e t a d a t a lemma morfologi numerus ordklasse fleksion S t r u k t u r e r e d e d a t a Datakvalitet i kliniske it-systemer bestemthed Troels Thomsen FIGUR 2. Uddrag af Retskrivningsordbogen 2001 I FIGUR 2 er følgende metadata fremhævet: lemma (=opslagsord), ordklasse, morfologi i form af morfologisk element i alternativ stavning og fleksiver for numerus og bestemthed. Disse metadata har en indbyrdes rækkefølge og styrer præsentationen af data. Det betyder også, at man kan søge på værdierne i disse kategorier i den database, de ligger i. Så eftersom data er beskrevet med metadata og metadata er strukturerede, har vi strukturerede data. Og hvordan når vi så dertil? Først og fremmest ved at holde styr på vores metadata: Struktureret inddatering & konsistens Metadata Data Lemma Ordklasse Bestemt form, sing. Bestemt form, pl. cykel sb. cyk(e)len cyklerne Tilladte værdier vb. sb. adj. adv. konj. præp. pron. interj. num. FIGUR 3. Metadata og data NORDTERM 2009, København juni

21 Her er vist et begrænset udfaldsrum også kaldet en værdiliste for de data (værdier), der er tilladt i metadatakategorien ordklasse. Ved kun at tillade denne værdiliste, kan vi sikre konsistens i inddateringen. Konsistensen sikrer så, at vi kan sammenligne data, selvfølgelig under forudsætning af, at vi har fortolket data rigtigt og tilordnet dem de rigtige metadata. I disse globaliseringstider, hvor der er adgang til store datamængder og hvor behov for deling af data, især tænkes her på forskningsdata, er kravet til konsistens i data ultimativ. Skal der foretages sammenligninger, skal man have et defineret grundlag at gå ud fra. Forløbig sammenfatning: Konsistent terminologi betyder, at såvel metadata som data har fastlagte definitioner, så både afsender og modtager fortolker samme data ens. Konsistente data gør det muligt, at både afsender og modtager forstår det samme ved samme term. Sammenligninger med internationale klassifikationer og terminologisystemer gør konsistens i såvel egen terminologi som den internationale ultimativ. To eksempler på hvad begrebsafklaring tilfører datakvaliteten i sundhedsfaglig applikation Udgangspunktet for en stor del af de nye applikationer, vi laver i Region Hovedstaden er et materiale, der blev indsamlet i perioden Over 30 kliniske specialer har bidraget til at indsamle klinisk viden, som skal udgøre grundstammen af det sundhedsfaglige indhold i kliniske informationssystemer. Der ligger ca unikke såkaldte standardplaner som udtryk for sæt af kliniske arbejdsgange. For eksempel rummer standardplanen Måling af vitale værdier: puls, blodtryk, iltmætning (saturation) og respiration, se FIGUR 4 nedenfor: Standardresultat (S R) SR /værdi SR /værdi SR /værdi SR I værdi SR Iværdi Kommentar Puls Frekvens (talværdi /min) Regelmæssig Uregelmæssig Fritekst aldersrelaterede normalværdier Blodtryk *systolisk *Diastolisk Målt i hvile *(talværdi mmhg)/ (talværdi, mmhg) grænseværdier angives på afdelings/specialeniveau **Målested Højre arm Venstre arm Manchetstørrelse** (dropdownliste) **Defaultværdi kan angives på afdelingsniveau NORDTERM 2009, København juni

22 *Temperatur Rektalt Øre Oralt Axil Inguen * (talværdi, grader celsius) *Respirationsfrekvens Uden 02 -tilskud Med O2 -tilskud ***Antal liter O2 Med fugter Med Hudsonmaske * (talværdi/min) ***(talværdi, 1/min) **Saturation Uden 02 -tilskud /Med 02- tilskud ***Antal I 02 Med fugter Med Hudsonmaske *(Talværdi i %)***(talværdi, 1/min) Sat. målested Finger /Tå FIGUR 4. Standardplan for måling af vitale værdier, uddrag af: Generel lægelig udredning, objektiv undersøgelse, s. 31, SFI Hovedstaden Men materialet er ikke nødvendigvis konsistent. Der har ikke ligget en egentlig dokumentationsmodel til grund for indsamlingen, og derfor er datakvaliteten ikke altid optimal. Så for at fange evt. inkonsistenser eller inkonsekvenser bliver materialet udsat for terminologisk behandling. Terminologiarbejdet sker altid på grundlag af de enkelte standardplaner, så det er op til terminologen at sikre terminologien på tværs af disse. På grund af manglende ressourcer er terminologiarbejdet begrænset til de enkelte standardplaner, efterhånden som de inddrages i udviklingsprocessen. Dette sikrer imidlertid ikke terminologien på tværs, altså mellem standardplanerne. Derfor er der heller ikke sikkerhed for, at terminologien i de nye systemer i sig selv er konsistent. Optimalt burde terminologiarbejdet således køre i to spor. Et spor, der tager sig af de enkelte planer, og et spor, der tager sig af den samlede terminologi. Hvis man fx skal definere blodtryk med typerne systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og middelblodtryk i forhold til andre tryk, så skulle man som minimum tage de tryktyper med, som er relevante i den kliniske verden. Og det er temmelig mange. Andre eksempler er: arterielt tryk, venetryk, osmotisk tryk, ilttryk, partialtryk, hudperfusionstryk og mange flere Men så ville man også have både overblik over og beskrivelse af tryktyperne, når man når til de de planer, hvori de indgår, og man ville undgå fejl. Et eksempel på nogle af uhensigtsmæssigheder fås fra nedenstående eksempel, som er en del af den standardplan, der hedder Almentilstand, objektiv undersøgelse: Standardresultat (SR) Psykisk neutral Psykisk påvirket Opstemt Depressiv Manisk Usammenhængende Psykotisk FIGUR 5. Uddrag af standardplanen Almentilstand, objektiv undersøgelse, fra Generel lægelig udredning, SFI-Region Hovedstaden NORDTERM 2009, København juni

23 Det første, der springer i øjnene, er, at der ikke er noget overbegreb for Psykisk neutral og Psykisk påvirket, fx Psykisk tilstand. Men måske er de ikke engang sideordnede? Det næste er, at de kategorier, der nævnes under Psykisk påvirket, ikke tilhører samme aspekt eller inddelingskriterium, og det skaber uklarhed i kategorien Psykisk påvirket. For at skabe mere klarhed over begrebsrelationerne, er der blevet udarbejdet et begrebssystem, se FIGUR 6, hvor begreberne fra FIGUR5 er blevet indarbejdet: FIGUR 6. Udsnit af begrebssystemet: Almentilstand_kombi, Region Hovedstadens Begrebsbase Som det fremgår af FIGUR 6, indgår der flere begreber i beskrivelsen af psykisk tilstand, end der indgår i FIGUR 5. Derimod indgår Psykisk påvirket ikke. Den er heller ikke nødvendig, hvis man sætter overbegrebet psykisk tilstand ind. For så kunne man i skemaet anvende aspekterne stemningsleje og virkelighedsopfattelse. Så ville begre- NORDTERM 2009, København juni

24 berne for det første få en reflekteret placering, deres indbyrdes relationer ville være klare, og dokumentationen ville blive bedre. Imidlertid skal der lige sparkes to sidebemærkninger ind her, og det er for det første, at de begreber, der optræder i et givet begrebssystem med det formål at begrebsafklare et område, ikke nødvendigvis vil komme til at optræde på en brugergrænseflade. Det sker, hvis begreberne ikke er relevante for brugergrænsefladen og dermed dokumentationen af et givet område. Men de kan sagtens være nødvendige i et begrebssystem. For det andet kan en term i et begrebssystem sagtens have et synonym på en brugergrænseflade eller være repræsenteret ved en ikon eller lignende. Det siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan data faktisk lagres i en database. Et andet eksempel er Ekspektoration fra Almentilstand, objektiv undersøgelse, fra SFI-standardplanen Generel lægelig udredning. Ekspektoration er det at hoste noget op, og ekspektoratet er det, der hostes op. I SFI-materialet forventes Ekspektoration dokumenteret ved hjælp af følgende kategorier: Standard- Resultat/ Værdi Intet ekspektorat Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Ekspektoration Klart ekspektorat Hvidtskummende ekspektorat Ekspektorat Ekspektorat med koagler med frisk blod Purulent Sejt ekspektorat ekspektorat FIGUR 7 Standardresultat for observation af ekspektoration. Uddrag af Generel lægelig udredning, objektiv undersøgelse, s. 29, SFI-Hovedstaden. Af dette skema fremgår begrebernes indbyrdes relationer ikke klart. Men det må formodes, at Intet ekspektorat og Ekspektoration, står i opposition til hinanden. Pudsigt er det, at det så ikke hedder Ingen ekspektoration eller for modpolen blot: Ekspektorat. Dette ikke mindst, da processen hedder ekspektoration, mens resultatet hedder ekspektorat. En rundspørge blandt læger og en efterfølgende terminologisk bearbejdelse af disse få begreber resulterer i følgende begrebssystem: NORDTERM 2009, København juni

25 FIGUR 8 Begrebssystemet Modtagelse af patient, Ekspektoration, RegionH s begrebsbase. Som det fremgår af FIGUR 8, er der føjet et begreb til, nemlig skummende ekspektorat. Dette fordi det manglede i det oprindelige materiale. Ekspektorater kan antage forskellige farver, og der kunne i princippet være anført flere farver, fx lyserødt eller rosa, som er almindelige. Det ses også, hvilke kombinationsmuligheder systemet åbner for, idet de to begreber under aspektet OPACITET er oppositioner ligesom de to begreber under VISKOSI- TET. Hvad anvendelsen af disse begreber i et informationssystem angår, så er der nu klarhed over, hvad der kan kombineres, og dermed hvilke bindinger brugergrænsefladen skal rumme. Samtidig opnås klarhed over, hvilke kliniske data der kan struktureres hvorledes, så man opnår konsistent inddatering og efterfølgende mulighed for konsistent søgning af indtastede data. OPSUMMERING Jeg håber med dette indlæg at have skabt en forståelse af såvel vigtigheden som nødvendigheden af at tænke i at tilvejebringe strukturerede data som grundlag for genudnyttelse af data. Men det er ikke nogen triviel sag at tilvejebringe sådanne data. Det kræver, at grundlaget er i orden. At grundlaget er i orden, vil sige, at det er begrebsafklaret og ligger i en struktur, der kan importeres eller implementeres i det informationssystem, som de ønskede data skabes i. Optimalt vil det (afhængigt af forholdene) være at anvende en tospors-løsning, hvor man på den ene side udarbejder detaljerede (lokale) begrebssystemer, fx blodtryk, og samtidig på den anden side detaljerede globale begrebssystemer fx tryk, hvori hele eller dele af lokale begrebssystemer efterhånden vil blive repræsenteret, så man med tiden får et så fuldstændigt globalt begrebssystem, som det nu er muligt. NORDTERM 2009, København juni

26 REFERENCER SFI-Hovedstaden (2007) Dansk Sprognævn (2001) Retskrivningsordbogen, Alinea A/S Aschehoug Dansk Forlag A/S. Region Hovedtsadens Begrebsbase, Koncern IT NORDTERM 2009, København juni

27 Specialer i sundhedsvæsnet i Danmark Anne-Mette Skou Region Hovedstaden, Koncern IT, Projektafdelingen Abstract. Jeg vil i mit indlæg gennemgå resultatet af en undersøgelse af sundhedsvæsnets anvendelse af begrebet speciale og de specialeopfattelser og specialeklassifikationer, sundhedsvæsnet i Danmark opererer med. Hvilke specialer findes der? Specialerne er jo på mange måder hele sundhedsvæsnets skelet, men min undersøgelse har vist, at der ikke er nogen steder, man kan se det i sin helhed. De forskellige dele ligger forskellige steder, og ikke alle passer sammen. Der er næppe nogen i sundhedsvæsnet, der ikke mener at vide, hvad et speciale er, og hvilke der findes, men man får meget forskellige svar, alt efter hvem man spørger. En guidet rundtur. Jeg vil tage konferencens deltagere med på en rundtur og vise, hvad der kaldes speciale og hvordan det, der kaldes speciale, klassificeres i sundhedssektoren med eksempler fra en række forskellige kildetyper, fx love og bekendtgørelser, nogle af Sundhedsstyrelsens klassifikationer og registre, medicinske selskabers websites, sundhedsfaglige råd og Region Hovedstadens hospitalsplanlægning. Hvad det drejer sig om. Fx er mammakirurgi (brystkirurgi) ikke et speciale iflg. lovgivningen om uddannelse af speciallæger, men indeholdt i det lægelige speciale kirurgi. Men folk, der planlægger, hvilke former for behandling, der skal være på hvilke hospitaler, taler om specialet mammakirurgi. Og fx er specialerne thoraxkirurgi og plastikkirurgi i lovgivningen om uddannelse af speciallæger klassificeret som kirurgiske specialer, mens fx øjenkirurgi ikke er det. Én national specialeklassifikation vil være et uvurderligt redskab til forbedring af datakvalitet. Pointen som efter rundturen vil være indlysende - er, at det virkelig vil kunne betale sig for sundhedssektoren at gennemføre et nationalt oprydningsprojekt og udarbejde en samlet national klassifikation eller ontologi et egentligt begrebssystem med termer, synonymer, definitioner og øvrige oplysninger i terminografiske artikler. Det vil være et uvurderligt redskab i udviklingen af den digitale forvaltning af sektoren - af arbejdet med udvikling af de af sundhedsvæsnets it-systemer, der i tabelværkerne anvender klassifikationer af specialer og fænomener, der er specialespecifikke og specialerelaterede. HISTORIEN OM ONTOLOGIEN, DER IKKE ER UDARBEJDET NORDTERM 2009, København juni

28 Jeg foretog i foråret en undersøgelse, der viste, at det danske sundhedsvæsen ikke har én, samlet specialeontologi. Det overraskede mig, da jeg troede, at udarbejdelse af en sådan ville være noget af det første, man ville forestage sig som led i digitaliseringen af sundhedssektoren. Dette indlæg giver et lille indblik i men absolut ikke et fuldstændigt billede af hvilke former for oversigter og systematiseringer af specialer, der arbejdes med i det danske sundhedsvæsen. Nedenstående gengivelse af mit indlæg indeholder ikke alle plancer, som blev præsenteret på konferencen. Koncern IT 3 Hvilke specialer findes der? Man får forskellige svar på det spørgsmål, alt efter hvor man spørger. Den seneste bekendtgørelse 1 om uddannelse af speciallæger indeholder 38 lægelige specialer = fagområder, inden for hvilke man kan specialisere sig som læge i det danske sundhedsvæsen. Disse specialer er følgende: Almen medicin Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme) 1 BEK nr 1248 af 24/10/2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= NORDTERM 2009, København juni

29 Diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelse) Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp) Intern medicin: endokrinologi (medicinske hormonsygdomme) Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (medicinske mave-tarm- og leversygdomme) Intern medicin: geriatri (alderdommens sygdomme) Intern medicin: hæmatologi (blodsygdomme) Intern medicin: infektionsmedicin Intern medicin: kardiologi (medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme) Intern medicin: lungesygdomme Intern medicin: nefrologi (medicinske nyresygdomme) Intern medicin: reumatologi (gigtsygdomme) Kirurgi (kirurgiske sygdomme) Karkirurgi (kirurgiske blodkarsygdomme) Plastikkirurgi (plastik- og rekonstruktionskirurgi) Thoraxkirurgi (brysthulens kirurgiske sygdomme) Urologi (urinvejenes kirurgiske sygdomme) Klinisk biokemi Klinisk farmakologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Klinisk onkologi (kræftsygdomme) Neurokirurgi (kirurgiske nervesygdomme) Neurologi (medicinske nervesygdomme) Oftalmologi (øjensygdomme) Ortopædisk kirurgi Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) Patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser) Psykiatri Pædiatri (sygdomme hos børn) Retsmedicin Samfundsmedicin Kigger man på Dansk Medicinsk Selskabs website2, får man et andet svar. Dansk Medicinsk Selskab, DMS, er aktuelt en sammenslutning af 115 danske lægevidenskabelige selskaber med medlemmer. DMS klassificerer de lægevidenskabelige selskaber i hhv. specialebærende og ikkespecialebærende selskaber og siger herom: Medlemsselskaberne fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende, som varetager de lægevidenkabelige områder der danner basis for specialestrukturen jvf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse herom. De øvrige 77 ikke-specialebærende selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne (enkelte diagnoser eller kliniske områder) eller kliniske områder mellem flere specialer. En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder. Der er 38 specialebærende selskaber, men ikke 38 specialer herunder. Der er to selskaber, der tilsammen dækker det, der engang var 2, men i dag et ét speciale, nemlig gastroenterologi og hepatologi'. Til gengæld står specialet 2 Citater fra DMS s website i denne skriftlige udgave af indlægget er fra 11. august NORDTERM 2009, København juni

30 samfundsmedicin (som er indeholdt i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger som et fagområde. 37 specialer 38 selskaber samfundsmedicin mangler 72 (fag)områder herunder samfundsmedicin Koncern IT 9 Kigger man i SKS, får man også et andet svar. SKS er Sundhedsvæsnets KlassifikationsSystem, som kan tilgås fra Sundhedsstyrelsens website3. SKS består af flere tusinde koder, som brugers til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. I SKS finder man under specialerelaterede tillægskoder ZN - følgende: o ZNA o ZNAA: de 38 lægelige specialer, der er i ovennævnte bekendtgørelse o ZNAB: 55 lægelige specialer efter tidligere bekendtgørelser o ZNAC: 11 Andre sundhedsfaglige områder o ZNB: 10 Andre sundhedsfaglige specialer. Dvs. i alt 114 koder. Der er ingen oplysninger om, hvad forskellen er på hhv. lægeligt speciale, andet sundhedsfagligt område og andet sundhedsfagligt speciale. Andre sundhedsfaglige områder og andre sundhedsfaglige specialer er hhv.: 3 NORDTERM 2009, København juni

31 11 Andre sundhedsfaglige områder, SKS/ZNAC Koncern IT Andre sundhedsfaglige specialer, SKS/ZNB Koncern IT 15 Kigger man i Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, finder man følgende sundhedsfaglige uddannelser ud over læge. NORDTERM 2009, København juni

32 Koncern IT 19 Et andet sted på Sundhedsstyrelsens website finder man denne liste med sundhedsfaglige uddannelser. Den indeholder de samme som loven ovenfor, men har flere. Der er også en gruppe, der kaldes Øvrigt sundhedspersonale. Koncern IT 20 NORDTERM 2009, København juni

33 Øvrigt sundhedspersonale rummer 5 sundhedsfaglige uddannelser, der ikke forekommer i nogle af de øvrige ovenstående lister. Én af dem, Hospitalsteknisk assistent, underinddeles yderligere i specialer. Koncern IT 21 Koncern IT 22 NORDTERM 2009, København juni

34 I Region Hovedstadens Hospitalsplan figurerer en række specialer (kaldet både specialer, funktioner, enheder og andre udtryk), hvoraf nogle - men ikke alle - er lægelige specialer iht. bekendtgørelse herom. Nogle svarer til det, der kaldes fagområde af DMS, og enkelte er hverken specialer eller fagområder iht. behendtgørelse og DMS. Ikke lægelige eller tandlægelige specialer iht. BEK er om speciallæger og -tandlæger Fagområder iht. dms.dk: Akutmedicin Intensiv medicin Mammakirurgi Børnekirurgi Palliativ medicin Medicinsk allergologi Hverken speciale eller fagområde Koncern IT 27 I hospitalsplanen ses endvidere en række specifikationer eller underinddelinger, der ikke ses i nogen af de andre kilder, fx børnekirurgi kirurgi på børn kirurgi på børn < 2 år kirurgi på børn > 2 år mammakirurgi idrætsklinik øjenkirurgi Endvidere indeholder hospitalsplanen en række begreber (her vist som udkast til et begrebssystem i i-term), der er udtryk for politisk-organisatoriske aspekter, som kombineres med specialerne iht. politiske beslutninger. Man kan fx skelne mellem akut kirurgi (= ved ulykker) og elektiv kirurgi (= planlagte operationer, hvor NORDTERM 2009, København juni

35 patienterne få en tid). En ontologi, som også indeholder disse begreber, vil tydeligvis blive stærkt polyhierarkisk. Og så er der også Koncern IT 29 Kigger man på hospitalers og hospitalsafdelingers websites, vil man opdage, at der er endnu flere specialer end ovenfor nævnt. Koncern IT 30 NORDTERM 2009, København juni

36 Klassifikationstendenser Der er ikke mange klassifikationstendenser og dem der er, er ikke gennemført. I bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger er der to grupperinger: intern medicinske specialer og kirurgiske specialer. Resten af specialerne er anført i alfabetisk rækkefølge. Neurokirurgi? Ortopædisk kirurgi? Hvorfor er der kirurgiske specialer, der ikke er kirurgiske specialer? Koncern IT 1 Og som man kan se, er der ikke enighed om den sag! NORDTERM 2009, København juni

37 Koncern IT 35 I hospitalsplanen forekommer begreber, der er overbegreber til de tidligere nævnte specialer i hospitalsplanen. Men der findes ikke en egentlig klassifikation. Det er for det meste uklart, hvilke konkrete specialer, der hører under hvilke af disse overbegreber: o somatisk speciale o psykiatrisk speciale o sygehusspeciale o sygehusbaseret lægefagligt speciale o klinisk speciale o paraklinisk funktion o laboratoriespeciale o tværgående laboratoriespeciale o diagnostisk speciale o laboratoriediagnostisk speciale o billeddiagnostisk speciale o kvinde-barn-speciale o hjerte-lunge-område o neuro-område o neurospeciale o intern medicin o almen intern medicin Alt i alt viste undersøgelsen, at speciale er en homograf, som anvendes i (mindst) 4 betydninger. NORDTERM 2009, København juni

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island NORDTERM 2015 Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island 9. 12. júní 2015 1 Virpi Kalliokuusi Institut för hälsa och välfärd (THL), Enheten för informationsstrukturer

Läs mer

Text, kontext och betydelse

Text, kontext och betydelse Text- Text, kontext och betydelse Sex nordiska studier i systemiskfunktionell lingvistik Redaktörer: Stina Hållsten Hanna Sofia Rehnberg Daniel Wojahn och samtalsstudier från Södertörns högskola Text,

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Två metodböcker i fokus

Två metodböcker i fokus Medie- och kommunikationsforskningens metoder och metodologi. FSMKs symposium 2004 Diskussion Två metodböcker i fokus Metodebok for mediefag Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog & Leif Ove Larsen

Läs mer

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Redaktörer Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier Andersen, Per Langgård

Läs mer

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010

Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Språkteknologi för ökad tillgänglighet Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping, 27 28 oktober 2010 Redaktörer Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier Andersen, Per Langgård

Läs mer

ArchiMAG. D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n

ArchiMAG. D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n D a g e n s i n f o r m a t i o n o m I T i n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n ArchiMAG 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2001 2 3 6 8 10 10 11 12 16 17 Ledare: ArchiMAG nr. 1 er på gaden! Villa

Läs mer

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis

Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis OLOF SUNDIN Webbaserad användarundervisning Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis Olof Sundin This article investigates web-based user education, considering it as a forum

Läs mer

Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003

Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003 Anna Odlinge Form in the Margin Licentiatavhandling framlagd vid Arkitekturskolan Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 2003 Recension av Monica Sand När man får Odlinges avhandling i sin hand måste man

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV?

Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Bacheloroppgave Kandidatnummer: 2249 Kull: SOS 07 Eksamen: Bacheloroppgave Gjeldende semester: Vår 2010

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010

Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Predikan under mässan den 14 maj 2010 Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Denna Mässas läsningar - speciellt valda för detta

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015 Kort Rambeskrivning BioGas2020 Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak Januari 2015 Innehåll 1 Förord.... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Bakgrund... 3 3.1 Projektets framväxt... 4 4 Insatsområden... 5 4.1 Inledning...

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer