DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Dra ut nätkontakten för att skilja utrustningen från elnätet. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. CA-570 har en typskylt på undersidan. Användningen av en annan enhet än Nätaggregat CA-570 kan skada kameran. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 2 Gäller endast Europeiska unionen (och EEA). Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EEutrustning). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se: (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 Fördelarna med DVD INSPELNING Med en DVD-kamera behöver du bara trycka på avtryckaren för att starta en inspelning. Kameran hittar det första lediga utrymmet på skivan automatiskt ( 22). Du behöver inte snabbspola något för att hitta platsen där inspelningen ska börja. Du riskerar inte att spela över tidigare inspelningar av misstag! UPPSPELNING Välj bara en scen i indexbilden! Sätt i den färdigställda* skivan i en DVD-spelare och i indexbilden hittar du hittar lätt scenen där du vill starta uppspelningen ( 26). Du behöver inte spela upp hela skivan eller leta efter scenen som du vill visa. * Färdigställningen är en process som behövs för att en DVD-skiva ska kunna spelas upp med en vanlig DVD-spelare ( 59). 3

4 En inledning till DVD DVD-skivor finns i olika typer och två storlekar - DVD med 12 cm diameter och Mini DVD med 8 cm diameter. Den här kameran kan använda två skivtyper med 8 cm diameter: DVD-R eller DVD-RW som finns i handeln. Vilken skiva ska jag välja? DVD-R Kan spelas in en gång på varje skivyta. Dessa inspelningar kan inte redigeras eller raderas. DVD-RW Tidigare inspelningar kan ersättas många gånger. Du kan radera scener eller formatera skivan och spela in igen. Nu har jag en skiva... vilken skivstandard ska jag välja för att formatera den? Skivstandarden VIDEO När en skiva som har spelats in med skivstandarden VIDEO är färdigställd kan den spelas upp med de flesta vanliga DVDspelare. Inspelningarna kan dock inte redigeras. Skivstandarden VR* Det är lätt att redigera inspelningarna. Om du vill spela upp skivan med en DVD-spelare måste den vara kompatibel med DVD-RW och skivstandarden VR. * Videoinspelning 4

5 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan Kamerans tillgängliga egenskaper och funktioner är olika beroende på skivtypen som du använder och skivstandarden som du har valt för formateringen. Skivtyp/Skivstandard DVD-R DVD-RW Funktion Skivstandarden VIDEO Skivstandarden VIDEO Skivstandarden VR Redigering av scener med den här kameran (radering av scener, redigering av spellistan) Radering av en scen eller stillbild (endast ) direkt efter inspelningen Formatering av skivan för att använda den för nya inspelningar Tillägg av en titel till skivan 56 Färdigställning av skivan för att spela den med en DVD-spelare Tillägg av inspelningar till en redan färdigställd skiva Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener * Du måste ta bort färdigställningen först. * Rekommenderade skivor: Kamerans prestanda har testats med skivor som den medlevererade skivan och Hitachi-Maxell DVD-skivor i serie HG. För användning av andra DVD-media rekommenderar vi att du kontaktar tillverkarens kundservice. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade eller färdigställda med andra digitala enheter kan data förloras. Du behöver formatera nya DVD-RW-skivor med den här kameran innan du använder dem första gången. 5

6 Innehåll Inledning Fördelarna med DVD...3 En inledning till DVD...4 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan...5 Om den här bruksanvisningen...8 Kontroll av medlevererade tillbehör...10 Delarnas namn...11 Skärmvisningar...13 Förberedelser Komma igång...15 Steg 1: Förberedelser av strömkällan...15 Steg 2: Förberedelser av kameran...17 Steg 3: Inställning av bildskärmen...17 Steg 4: Val av menyspråk...18 Steg 5: Inställning av tidszon, datum och klockslag...18 Steg 6: Inställning av datum och klockslag...19 Steg 7: Isättning och urtagning av en DVD-skiva...20 Grundläggande hantering Inspelning Videoinspelning...22 Val av sidförhållande för inspelningar (bredbildsformat 16:9 eller standardformat 4:3)...23 Inspelning av stillbilder...24 Zoomning...25 Uppspelning Uppspelning av video...26 Inställning av ljudvolymen...27 Visning av stillbilder...28 Förstoring av bilden...29 Visning av inspelningsdata...30 Avancerade funktioner Lista över alternativ MENU / FUNC...31 Menyalternativ...31 Camera Setup (digital zoom, bildstabilisator, med mera)...31 Stillbildshantering (Radera alla bilder)...32 Skivhantering (Photomovie, Färdigställa, med mera)...32 Display setup (Bildskärmens ljusstyrka, Menyspråk, med mera)...33 System Setup (Högtalarvolym, Pipsignal, etc.)...34 DATE/TIME SETUP...35 FUNC. menyalternativ...35 Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen...37 Val av inspelningsprogram...38 Programautomatik...38 Bländarautomatik...39 Tidsautomatik

7 Fler inspelningsalternativ Manuell exponeringsinställning...41 Val av ljusmätmetod...41 Manuell fokusering...42 Ändring av autofokusmetod...43 Självutlösaren...44 Vitbalansering...45 Val av en bildeffekt...47 Användning av digitala effekter...48 Val av storlek och kvalitet för stillbilder...51 Redigeringsfunktioner Redigering av scener (endast DVD-RW med skivstandarden VR) Tillägg av scener till spellistan...52 Flyttning av scener i spellistan...52 Radering av scener...53 Delning av en scen...54 Skivalternativ Skydd av skivan...55 Formatering av skivan...55 Ändring av skivtiteln...56 Stillbildsalternativ Radering av stillbilder...57 Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener...58 Färdigställning Färdigställning av skivan för uppspelning med en DVD-spelare [FINALIZE]...59 Uppspelning av en skiva med en DVD-spelare eller DVD-enheten i en dator.60 Inspelning av mer video på en färdigställd skiva [UNFINALIZE]...61 Yttre anslutningar Anslutning till en TV eller videoenhet Uppspelning i en TV...62 Inspelning med en videoenhet...64 Problem? Felsökning...65 Meddelanden...68 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen...70 Borttagning av batteriet...72 Underhåll/Övrigt...74 Övrig information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder)...76 Extra tillbehör...77 Tekniska data...79 Register...81 Sv Inledning 7

8 Om den här bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon DC100/DC95. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om kameran inte fungerar korrekt, se tabellen Felsökning ( 65). Hänvisningar som används i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Knappar och omkopplare utom multiväljarens är märkta som *** (till exempel MENU ). [ ] betecknar menyalternativ som visas på bildskärmen. Menyalternativ i fet stil indikerar grundinställningen (till exempel [ON], [OFF]). "Bildskärmen" gäller både bildskärmen och sökarbilden. Fotografierna i bruksanvisningen är simulerade bilder som är tagna med en stillbildskamera. : eller funktion som enbart är tillgänglig med denna modell. Menyalternativet visas med grundinställningen Knappar och omkopplare för hanteringen Om Multiväljaren Använd multiväljaren för att välja alternativ i en meny och ändra inställningarna. Tryck multiväljaren som en joystick uppåt, nedåt, åt vänster eller höger ( / / / ) för att välja en menyrad. Tryck i de flesta fall in multiväljaren ( ) för att välja eller ändra en inställning. Val av ett alternativ - MENU/FUNC. Många funktioner i kameran kan ställas in i menyer som öppnas när du trycker på knapparna MENU ( MENU ) och FUNC. ( FUNC. ). För mer information om tillgängliga menyalternativ och inställningar, se Lista över alternativ - MENU/FUNC. ( 31). Val av MENU-alternativ 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) den önskade menyn i kolumnen till vänster och tryck på ( ). Titeln för den valda menyn visas i överkanten av bildskärmen med inställningarna under. 8

9 3. Välj ( ) inställningen som du vill ändra och tryck på ( ). Den orangefärgade listen visar den aktuella menyinställningen. Ej tillgängliga rader visas med svart färg. För att återgå till menyvalsbilden, välj ( ) [RETURN] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att lagra inställningen. 5. Tryck på MENU. Du kan trycka på MENU för att stänga menyn när som helst. Val av menyalternativ för FUNC. FUNC. 1. Tryck på. 2. Välj ( ) ikonen för funktionen som du vill ändra i kolumnen till vänster. 3. Välj ( ) den önskade inställningen bland de tillgängliga alternativen vid den nedre listen. Det valda alternativet markeras med ljusblå färg. 4. Tryck på FUNC. för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan trycka på FUNC. för att stänga menyn när som helst. Med några inställningar behöver du välja fler alternativ (, ) och/eller tryck på ( ). Följ de extra råden som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, med mera). Om arbetssätten Arbetssätt Indikator för arbetssätt Hantering / (CAMERA) Inspelning av video 22 Röd lysdiod Inspelning av stillbilder 24 (PLAY) Grön lysdiod Uppspelning av video 26 Visning av stillbilder 28 Sv Inledning * För att använda stillbildsfunktionerna ( eller, endast )) måste du ställa in [STILL IMAGES] på [ON] enligt beskrivningen nedan. För att aktivera stillbildsfunktionerna 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [STILL IMAGES] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) [ON] och tryck på ( ). 5. Tryck på MENU igen för att stänga menyn. För att ändra arbetssättet Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. Ställ strömbrytaren på ON, skjut ned den tillfälligt mot MODE och släpp den. 9

10 Detta växlar inställningarna i följande ordning: [STILL IMAGES] inställd på [OFF] (grundinställning) [STILL IMAGES] inställd på [ON]] [STILL IMAGES] inställd på [ON] ** Det går inte att registrera stillbilder med, men du kan visa stillbilder som är inspelade på en skiva med en annan kamera. Det kan hända att vissa inspelade bilder inte kan visas. Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* * Endast Europa. Erkännande av varumärken är ett varumärke för DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärekn för deras respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. 10

11 Delarnas namn Vänster sida Höger sida Sv Framsida Inledning FUNC. knapp ( 35) AV OUT AV-utgång ( 62) MENU knapp ( 31) Tillverkningsnummer Omkopplare för objektivskydd ( 22, 24) ( - öppet, - stängt) EXP omkopplare ( 41) / DISPLAY knapp ( 30) (Multiväljare) BATTERY RELEASE frigöringsknapp ( 15) RESET återställning ( 65) Skivlucka ( 20) knapp (multiväljare) ( 8) DC IN spänningskontakt ( 15) FOCUS knapp ( 42) (multiväljare) Grepprem ( 17) WIDE SCR bredbildsknapp ( 23) / Stereomikrofon PLAYLIST spellistknapp ( 52) Knappar och omkopplare utom multiväljarens ( *** (till exempel MENU ). ) är märkta i den här bruksanvisningen som 11

12 Översidan Undersidan Baksidan Programväljare ( 37) Bildskärm ( 17) Zoomreglage ( 25) (snabbkontroll) ( 23) / Högtalare ( 27) Stativgänga ( 23) (snabbmatning bakåt) ( 26) / indexbild knapp ( 26) OPEN öppnar skivluckan ( 20) (snabbmatning framåt) ( 26) / Remfäste indexbild + knapp ( 26) Sökare ( 17) D.EFFECTS digitala effekter ( 48) / Dioptriinställningsarm ( 17) / (uppspelning/paus) knapp ( 26) Indikator för arbetssätt ( 9) Röd / (CAMERA), Röd / (CAMERA), (stopp) knapp ( 26) DISC skivåtkomstindikator ( 22, 24) / CHG. laddningsindikator ( 15) Grön (PLAY) Avtryckare ( 22, 24) Strömbrytare ( 9) Knappar och omkopplare utom ( ) är märkta i den här bruksanvisningen som *** (till exempel MENU ). 12

13 Skärmvisningar stillbilder Inspelning av video Arbetssätt ( 9) Inspelningsprogram ( 37) Självutlösare ( 44) Vitbalans ( 45) Bildeffekt ( 47) Digitala effekter ( 48) Inspelningssätt ( 36) Skivtyp DVD-R, DVD-RW ( 4) Skivstandard (arbetssätt VIDEO eller VR) ( 4) Markering för färdigställd skiva ( 59) Scenlängdstimer Manuell fokusering ( 42) Inspelning av Bildstabilisator ( 31) Skivtransportläge Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående inspelningst Bredbild 16:9 ( 23) Vindbrusfilter ( 32) Vågrätmarkering ( 33) Zoom ( 25), Exponering ( 41) Ljusmätmetod ( 41) Stillbildskvalitet/storlek ( 51) Antal tillgängliga stillbilder Återstående batteriladdning AF-ram ( 43) Varning för skakningsoskärpa ( 31) AF/AE låst medan en stillbild spelas in ( 24) Sv Inledning Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Återstående inspelningstid När inget utrymme finns kvar på skivan, visas END och inspelningen stoppar. Skivtransportläge Inspelning, Pausläge för inspelning, Uppspelning, Pausläge under uppspelning, Snabb uppspelning framåt, Snabb uppspelning bakåt, Slow motion framåt*, Slow motion bakåt* * Endast med DVD-RW och skivstandarden VR. 13

14 Antal tillgängliga stillbilder blinkar röd: ingen skiva grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder kan spelas in För visning av stillbilder är symbolen alltid grön. Beroende på förhållanden vid inspelningen kan det hända att det visade antalet tillgängliga stillbilder inte minskar efter inspelningen eller att antalet minskar med 2 bilder på en gång. Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när börjar blinka med röd färg. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Uppspelning av video (indexbild) Aktuellt scennummer/totalt antal scener ( 26) Datum och klockslag för inspelningen Uppspelning av video (under uppspelningen) Skivtransportläge Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Scennummer Datakod ( 30) Visning av stillbilder Bildnummer ( 34) Aktuell bild / Antal bilder Stillbildsstorlek Datakod ( 30) 14

15 Förberedelser Komma igång Steg 1: Förberedelser av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. 1. Stäng av kameran. 2. Sätt fast batteriet på kameran. Öppna bildskärmen. Skjut batteriet med kontaktsidan först i pilens riktning och tryck det lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. 3. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 5. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHG. börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. Du kan också använda nätaggregatet utan att sätta fast något batteri på kameran. När nätaggregatet är anslutet, tas ingen ström från batteriet även om det är fastsatt på kameran. När laddningen är klar: 1. Lossa nätaggregatets kabel från kameran. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. CHG. laddningsindikator DC IN spänningskontakt BATTERY RELEASE frigöringsknapp Ta bort kontaktskyddet på batteriet innan du sätter fast det. För att ta bort batteriet: Skjut ned BATTERY RELEASE för att frigöra batteriet och dra ut det från upphöjningen i botten. Sv Förberedelser Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med Batteri BP-208 Laddningstiden för Batteri BP-208 är 165 minuter. De nedanstående tiderna för inspelning och uppspelning är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. 15

16 XP SP LP Inspelningssätt Max. inspelningstid Typisk inspelningstid* Sökare 80 min 45 min LCD [NORMAL] 80 min 45 min LCD [BRIGHT] 75 min 40 min Sökare 95 min 50 min LCD [NORMAL] 90 min 50 min LCD [BRIGHT] 90 min 45 min Sökare 105 min 50 min LCD [NORMAL] 100 min 50 min LCD [BRIGHT] 95 min 50 min Uppspelningstid 85 min 95 min 105 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans kontakt DC IN eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. För att hindra överdriven värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut inte det medlevererade nätaggregatet till spänningsomvandlare för utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till omformare och liknande. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C startar inte laddningen. Om du ansluter ett felaktigt nätaggregat eller batteri blinkar laddningsindikatorn CHG. snabbt (cirka två gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHG. (charge) visar också batteriets tillstånd. Lyser stadigt: Batteriet är fulladdat. Blinkar cirka två gånger per sekund: Batteriet har mer än 50 % laddning. Blinkar cirka en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen och batteriets kvarvarande laddning. I låga temperaturer ger batteriet kortare driftstider. 16

17 Steg 2: Förberedelser av kameran 1. Sätt på strömmen till kameran. 2. Ställ in sökaren. Låt bildskärmen vara stängd för att använda sökaren. Håll båda ögonen öppna för den här inställningen och se i sökaren. Ställ in dioptriinställningsarmen så att du ser sökarbilden så tydligt som möjligt. 3. Sätt fast greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. Sv Steg 3: Inställning av bildskärmen 180 MENU knapp Förberedelser 90 Du kan vända bildskärmen mot motivet Vridning av bildskärmen Öppna LCD-skärmen 90 grader. Du kan vrida LCD-skärmen 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden medan du använder sökaren. Du kan också vrida LCD-monitorn framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka på LCD [NORMAL] eller LCD [BRIGHT] (extra ljusstark). 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [BACKLIGHT] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 5. Tryck på MENU för att stänga menyn. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. Batteriet ger kortare driftstid när du använder inställningen [BRIGHT]. 17

18 Steg 4: Val av menyspråk MENU ( 31) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH Alternativ [DEUTSCH] [ ] [ENGLISH] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ITALIANO] [ ] [POLSKI] [ ] 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [LANGUAGE ] och tryck på ( ). 4. Välj (, ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 5. Tryck på MENU för att stänga menyn. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen menyalternativet för att ändra inställningen igen. bredvid Steg 5: Inställning av tidszon, datum och klockslag MENU ( 31) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas.grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 4. Välj ( ) din hemtidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. 18

19 Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Tidszoner och skillnader till GMT/UTC Sv London GMT/UTC Wellington (WELLINGTN) +12 Paris +1 Samoa -11 Cairo +2 Honolulu -10 Moscow +3 Anchorage -9 Dubai +4 Los Angeles (L.A.) -8 Karachi +5 Denver -7 Dacca +6 Chicago -6 Bangkok +7 New York -5 Singapore +8 Caracas -4 Tokyo +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 SYDNEY +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 Solomon +11 Azores -1 Steg 6: Inställning av datum och klockslag MENU ( 31) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00 AM Förberedelser 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [DATE/TIME] och tryck på ( ). Årtalet visas med orange färg. 4. Välj ( ) dagen och flytta ( ) till månadsinställningen. Nästa del av datum eller klockslag visas med orange färg. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. Om du inte behöver ändra alla inställningar, flytta ( ) till en inställning som du vill ändra. 5. Tryck på MENU för att stänga menyn och starta klockan. Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 71) och ställ in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan ocks ändra visningssättet för datum ( 35). 19

20 Steg 7: Isättning och urtagning av en DVD-skiva Använd endast 8 cm mini DVD som är märkta med logotypen DVD-R eller DVD- RW. Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Använd en mjuk linsputsduk för att ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta. Isättning av skivan För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). 1. Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet. 2. Skjut OPEN helt i pilens riktning och öppna skivluckan försiktigt till stopp. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. 3. Sätt i skivan och tryck på mittdelen tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 4. Stäng skivluckan. Stäng inte luckan med kraft om det svårt att stänga den. Kontrollera att skivan är korrekt isatt. Användning av en DVD-R: Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Användning av en DVD-RW: Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. Menybilden för formatering visas när du sätter i en DVD-RW första gången. Den visas inte om skivan redan är formaterad. I så fall kan du starta en inspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Välj ( ) den önskade skivstandarden och och tryck på ( ). För en jämförelse mellan standarderna [VIDEO] och [VR], se En inledning till DVD ( 4). Du får en uppmaning att bekräfta valet av skivstandard. Välj ( ) [YES] och tryck på ( ) för att fortsätta eller välj [NO] och tryck på ( ) för att återgå och välja en annan skivstandard. 20

21 Ett meddelande för bekräftelse visas på bildskärmen. Välj ( ) [YES] och tryck på ( ) för att starta formateringen av skivan. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan processen pågår. Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Sv Menybilden för formatering kanske inte visas automatiskt om du har tryckt på kamerans knappar medan kameran undersökte den isatta skivan. Formatera i så fall skivan med menyalternativet ( 55). Igenkänningen av skivan kan ta en kort stund. Symbolen rör sig medan kameran läser på skivan. Vänta tills kameran har känt igen skivan innan du startar en inspelning. Urtagning av skivan 1. Skjut OPEN helt i pilens riktning och och öppna skivluckan försiktigt till stopp. Utsätt inte kameran för starka stötar när indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. Det kan ta ett ögonblick sedan du har tryckt på OPEN innan skivluckan öppnas. 2. Håll om skivans kant och dra ut den försiktigt. Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 3. Stäng skivluckan. Förberedelser När du skjuter OPEN efter en inspelning, spelas viktiga data in på skivan. Om indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar bör du inte utsätta kameran för stötar, till exempel genom att lägga ned den snabbt och med kraft på ett bord. 21

22 Grundläggande hantering Inspelning Videoinspelning Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-R inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW (finns i handeln) för provinspelningar. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). 1. Öppna bildskärmen och objektivskyddet (ställ omkopplaren för objektivskyddet på ). 2. Tryck på Start/Stop för att starta inspelningen. Tryck på Start/Stop igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. Under inspelningen och omedelbart efter att kameran har ställts i pausläge för inspelning är skivåtkomstindikatorn DISC normalt tänd medan data skrivs på skivan. När inspelningen är klar: 1. Ta ut skivan. 2. Stäng av kameran. 3. Lossa strömkällan och ta bort batteriet. 4. Stäng bildskärmen och objektivskyddet (ställ omkopplaren för objektivskyddet på ). Undvik följande när skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ut skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte arbetssättet. Om inspelningstiden: Genom att ändra inspelningshastigheten kan du ändra den tillgängliga inspelningstiden på skivan ( 36). När du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Om energibesparing: När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på 22

23 batteriladdningen ( 34). För att sätta på kameran igen, skjut strömbrytaren mot MODE och släpp den eller ställ strömbrytaren på och tillbaka på ON. Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda. blå eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. När du använder ett stativ: Lämna inte kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren.) Använd inte stativ med längre fästgänga än 5,5 mm. Om du gör det kan kameran skadas. Sv Kontroll av den senast inspelade scenen Tryck in och släpp (snabbkontroll). Kameran spelar upp den senaste scenen och återgår till pausläge för inspelning. När du kontrollerar scenen, välj ( ) ikonen och tryck på ( ) för att återgå till arbetssättet inspelning. Medan du kontrollerar en scen direkt efter inspelningen, kan du också radera scenen genom att välja ( ) ikonen ( 53). Val av sidförhållande för inspelningar (bredbildsformat 16:9 eller standardformat 4:3) Du kan välja sidförhållande för dina inspelningar så att de passar till din TV. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Du kan inte välja bredbildsformat med inspelningshastigheten [LP] och skivstandarden. Grundläggande hantering Inspelning Tryck på WIDE SCR. Tryck flera gånger på knappen WIDE SCR för att växla mellan bredbildsformat (16:9) och normalt sidförhållande (4:3). Om du stänger av bildstabilisatorn när du spelar in i bredbildsformat (ställ in [IMG STAB] på [OFF]), ökar den maximala bildvinkeln ( 31). Uppspelning av en inspelning i bredbildsformat: TV-mottagare som är kompatibla med systemet Video ID-1 växlar automatiskt till bredbildsformatet 16:9. I annat fall behöver du ändra sidförhållandet manuellt. För att spela upp inspelningen i en TV med normalt sidförhållande (4:3) behöver du ändra inställningen [TV TYPE] motsvarande. 23

24 Inspelning av stillbilder För att spela in stillbilder måste du ställa in [STILL IMAGES] på [ON] i förväg ( 9). * endast För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). 1. Öppna bildskärmen och objektivskyddet (ställ omkopplaren för objektivskyddet på ). 2. Tryck ned Start/Stop halvvägs. När skärpan har ställts in automatiskt blir markeringen grön och en eller flera fokuseringsramar visas. 3. Tryck ned Start/Stop helt. Skivåtkomstindikatorn DISC blinkar när bilden registreras. Undvik följande när displayen för skivåtkomst visas och skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ut skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte arbetssättet. Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll Start/Stop nedtryct halvvägs och ställ in skärpan manuellt med multiväljaren ( ). 24

25 Zoomning * endast För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). : Du kan också komplettera 25x optisk zoom med 1000x ( ) /770x ( ) digital zoom för specialeffekter ( 31). Sv Zooma ut Zooma in 25x optisk zoom Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Du kan ändra zoomhastigheten ( 31). Du kan välja en tre fasta zoomhastigheter eller en variabel hastighet som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck lätt för långsam zoom; tryck hårdare för snabbare zoom. Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. När du har ställt in zoomhastigheten [VARIABLE] blir hastigheten högre när kameran står i pausläge för inspelning. Grundläggande hantering Inspelning 25

26 Uppspelning Uppspelning av video För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Indexbilden med inspelade scener visas med en ram som markerar den första scenen. 1. Flytta (, ) valramen till scenen som du vill spela upp. Tryck på + eller för att flytta till nästa eller föregående indexsida. 2. Tryck på / för att starta uppspelningen. Uppspelningen av de inspelade scenerna börjar från den markerade scenen.. När den sista inspelade scenen har spelats upp avbryts uppspelningen och kameran återgår till att visa indexbilden. Under uppspelning: 3. Tryck på / igen för att ställa uppspelningen i pausläge. 4. Tryck på för att stoppa uppspelningen och återgå till indexbilden. Stäng bildskärmen om du vill använda sökaren. Om bildskärmsvisningen: Under uppspelning visas inspelningens tidskod i bildens övre högra hörn i timmar : minuter : sekunder. Du kan också välja att visa datum och klockslag för inspelningen och andra inspelningsdata ( 30). Om du inte stänger av kameran kan du fortsätta uppspelningen från punkten där du stoppade senast. Speciella uppspelningsmetoder Snabb uppspelning framåt / Snabb uppspelning bakåt Under normal uppspelning, tryck på eller. Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten. Snabbt framåt: 1,5x 5x 15x 25x normal hastighet. Snabbt bakåt: 2,5x 5x 15x 25x normal hastighet. Pausläge under uppspelning Under normal uppspelning, tryck på /. 26

27 Slow motion framåt / Slow motion bakåt Under pausläge för uppspelning, tryck på eller. Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten. Slow motion: 1/16 1/8 1/4 1/2 normal hastighet. Överhoppning av scener Under normal uppspelning, tryck på multiväljaren ( ) för att hoppa till början av nästa scen. Tryck på multiväljaren ( ) för att återgå till början av den aktuella scenen. Tryck en gång till för att hoppa till början av den föregående scenen. Sv Inget ljud hörs under speciell uppspelning utom för snabb uppspelning med 1,5x normal hastighet. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. Slow motion kan inte användas med skivor som är inspelade med skivstandarden VIDEO. Beroende på inspelningsättet kan det hända att ett kort avbrott eller ljud uppstår i scenväxlingen. Under uppspelning av en scen med Photomovie kan det hända att visningen ändras som för snabb uppspelning framåt eller bakåt, men den faktiska uppspelningshastigheten ändras inte. Inställning av ljudvolymen Kameran återger ljudet med den inbyggda högtalaren. Om du stänger bildskärmen stängs ljudet av. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). MENU knapp Högtalare Grundläggande hantering Uppspelning Multiväljare MENU ( 31) SYSTEM SETUP VOLUME 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [VOLUME] och tryck på ( ). 4. Ställ in ( ) önskad volym och tryck på ( ). För att stänga av ljudet helt, tryck på ( ) tills volymikonen ändras till. 5. Tryck på MENU för att spara inställningen och stänga menyn. 27

28 Visning av stillbilder För att använda stillbildsfunktionerna måste du ställa in [STILL IMAGES] på [ON] i förväg ( 9). : Du kan visa stillbilder som är inspelade på en skiva med en annan kamera. Det kan hända att vissa inspelade bilder inte kan visas. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Använd multiväljaren ( flytta mellan bilderna. ) för att Bildspel ( 35) Vissa stillbilder kanske inte visas korrekt. Undvik följande medan skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ut skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte arbetssättet. SLIDESHOW 1. Tryck på FUNC.. 2. Välj ( ) [ SLIDESHOW] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [START] och tryck på ( ). Bilderna visas i följd. Tryck på FUNC. för att stoppa bildspelet. Indexbild 1. Tryck zoomreglaget mot W. Indexbilden för stillbilder visas med de sex första bilderna. 2. Välj (, ) en bild. Flytta markören till bilden som du vill visa. Tryck på + eller för att flytta till nästa eller föregående indexsida. 3. Tryck zoomreglaget mot T. Indexbilden stängs och den valda bilden visas. Multiväljare 28

29 Bildhoppfunktion Du kan också snabbt lokalisera en viss bild utan att bläddra genom alla bilder. Tryck på multiväljaren ( ) och håll den nedtryckt. Bildnumren visas snabbt i följd. När du släpper ut multiväljaren visas bilden med det valda bildnumret.. Sv Förstoring av bilden Under uppspelning kan du förstora stillbilder upp till 5 gånger. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Zoomreglage Multiväljare 1. Tryck zoomreglaget mot T. Bilden förstoras 2x och en ram visar läget för det förstorade utsnittet. Tryck zoomreglaget mot T för att förstora bilden ytterligare. För att förstora bilden mindre än 2x, tryck zoomreglaget mot W. visas för bilder som inte kan förstoras. 2. Välj delen av bilden som du vill förstora med multiväljaren. Flytta (, ) ramen till bildutsnittet som du vill förstora. För att avbryta förstoringen, tryck zoomreglaget mot W tills ramen försvinner. Grundläggande hantering Uppspelning 29

30 Visning av inspelningsdata Kameran bildar en datakod med datum och klockslag för inspelningen plus andra kameradata som slutartid och exponering (bländarvärde). För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). : endast [DATE], [TIME], [DATE&TIME]. Visning av datakod Du kan välja hur datakoden ska visas på bildskärmen. MENU ( 31) DISPLAY SETUP DATA CODE DATE & TIME Alternativ [ DATE] Visar datum eller klockslag när videoscenen eller stillbildern [ TIME] spelades in. [ DATE & TIME] Visar både datum och klockslag för inspelningen. [ CAMERA DATA] Visar bländarvärdet och slutartiden som användes för exponeringen av bilden. [ CAM.& D/T] Visar bländarvärdet, slutartiden, datum och klockslag för inspelningen. Val av datakod 1. Tryck på MENU. 2. Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [DATA CODE] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 5. Tryck på MENU för att stänga menyn. Visning av bildskärmsinformation Under uppspelning, tryck flera gånger på DISPLAY ( ) för att visa -bildskärmsinformationen i följande ordning: All bildskärmsinformation + datakoden visas Endast datakoden visas Ingen bildskärmsinformation visas 30

31 Avancerade funktioner Lista över alternativ MENU / FUNC. Menyrader som inte kan väljas visas med svart färg på bildskärmen. För mer information om val av en menyrad, se Val av ett alternativ - MENU/FUNC. ( 8). endast tillgänglig. Sv Menyalternativ Camera Setup (digital zoom, bildstabilisator, med mera) CAMERA SETUP A.SL SHUTTER. [ ON], [ OFF] Kameran ställer in långa slutartider automatiskt för att ge ljusare bilder av svagt belysta motiv. Kameran använder slutartider ned till 1/25 s (1/12 s för stillbilder). Ställ in funktionen för lång slutartid på [OFF] om bilden får störande eftersläpningar. Om (varning för skakningsoskärpa) visas, rekommenderar vi att du använder ett stativ eller ett annat stöd för kameran. D.ZOOM [ OFF], [ 100X], [ 1000X] [ OFF], [ 100X], [ 770X] För aktivering eller deaktivering av den digitala zoomen. När den digitala zoomen är aktiverad, växlar kameran automatiskt till digital zoom när du zoomar förbi det optiska zoomområdet. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Zoomindikatorn förlängs med ljusblå färg när den digitala zoomen är inställd från 25x upp till 100x och förlängs ytterligare med mörkblå färg från 100x upp till 1000x ( ) /770x ( ). Den digitala zoomen kan inte användas med inspelningsprogrammet [ NIGHT] ( ) eller med multibildsvisning. Avancerade funktioner ZOOM SPEED [ VARIABLE], [ SPEED 3], [ SPEED 2], [ SPEED 1] Med inställningen [ VARIABLE] beror zoomhastigheten på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck lätt för långsam zoom; tryck hårdare för snabbare zoom. Den högsta zoomhastigheten är möjlig med inställningen [ VARIABLE]. Av de fasta zoomhastigheterna är [ SPEED 3] snabbast och [ SPEED 1] långssammast. IMG STAB [ ON ], [ OFF] Med bildstabilisatorn kan du ta stadiga videofilmer även med teleinställning. Bildstabilisatorn är konstruerad för att motverka normala skakningar. Bildstabilisatorn kanske inte är lika effektiv för inspelning i svagt ljus med inspelningsprogrammet [ NIGHT] ( ). Bildstabilisatorn kan inte stängas av när programväljaren är inställd på. 31

32 [ ON], [ OFF] Kameran spelar in stillbilder endast när skärpan är inställd. Ställ in fokusprioriteten på [ OFF] om du vill att bilden ska tas direkt när du trycker på Start/Stop. Med inställningen [ OFF] visas ingen fokuseringsram. Fokusprioriteten kan inte stängas av när programväljaren är inställd på. Med inspelningsprogrammet [ FIREWORKS] ( ) ställs inställningen [ OFF] in automatiskt. WIND SCREEN [ ON ], [ OFF] När vindbrusfiltret är aktiverat minskar kameran bakgrundsljudet av vindbrus för inspelningar utomhus. Ställ probramväljaren i ett annat läge än. Vissa ljud med låg frekvens dämpas också tillsammans med vindbruset. Vi rekommenderar att du låter vindbrusfiltret stå på [ OFF] i de flesta inspelningssituationer. [ ON ], [ OFF] Stillbildshantering (Radera alla bilder) FOCUS PRI. SELF TIMER ( 44) STILL IMG OPER. ERASE ALL IMAGES ( 57) [NO], [YES] Skivhantering (Photomovie, Färdigställa, med mera) SKIVHANTERING DISC INFO Visar en bild där du kan kontrollera detaljer om skivan. Skivinformationen innehåller skivtiteln, skivtypen (DVD-R eller DVD-RW), skivstandarden (VIDEO eller VR) och ikoner som visar om skrivan är färdigställd ( ) eller skyddad ( ). DISC INITIALIZE ( 55) [VIDEO], [VR] FINALIZE ( 59) [NO], [YES] UNFINALIZE ( 61) [NO], [YES] 32 MOVIES ALL DEL ( 53) [NO], [YES] Det här alternativet är tillgängligt endast i indexbilden med original.

33 PLAYLST ALL DEL ( 53) [NO], [YES] Det här alternativet är tillgängligt endast i indexbilden med spellistan. DISC PROTECT ( 55) [NO], [YES] Sv [NO], [YES] PHOTOMOVIE ( 58) DISC TITLE ( 56) Display Setup (LCD Brightness, Language, etc.) DISPLAY SETUP BRIGHTNESS För inställning av bildskärmens ljusstyrka. Använd multiväljaren ( ) för att ställa in ljusstyrkan. Inställningen av LCD-bildskärmens ljusstyrka påverkar inte sökaren eller bilden som spelas in. BACKLIGHT ( 17) [ NORMAL], [ BRIGHT] LCD MIRROR [ ON], [ OFF När du vrider LCD-bildskärmen 180 grader framåt mot motivet kan du välja om bilden ska visas spegelvänd (grundinställning) eller rättvänd. Med spegelvändning blir all information på bildskärmen också spegelvänd. DATA CODE ( 30) [ DATE], [ TIME], [ DATE & TIME], [ CAMERA DATA], [ CAM. & D/T] ( 30) [ DATE], [ TIME], [ DATE & TIME] Avancerade funktioner LEVEL MARKER [ ON], [ OFF] En horisontell linje visas i mitten av bildskärmen. Den är en hjälp att hålla horisonten vågrät i bilden. LANGUAGE ( 18) [DEUTSCH], [ENGLISH], [ESPAÑOL], [FRANÇAIS], [ITALIANO], [POLSKI], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] 33

34 DEMO MODE [ ON], [ OFF] Demonstrationsläget visar kamerans huvudfunktioner. Det startar automatiskt om du driver kameran med nätaggregatet och lämnar kameran utan isatt skiva längre tid än 5 minuter. Du kan avbryta demonstrationen genom att trycka på någon knapp, stänga av kameran eller sätta i en skiva. System Setup (Högtalarvolym, Pipsignal, etc.) SYSTEM SETUP STILL IMAGES ( 9) [ ON], [ OFF] VOLUME ( 27) BEEP [ HIGH VOLUME], [ LOW VOLUME], [ OFF] Kameran ger en pipsignal för viss manövrering, till exempel påsättning av strömmen, nedräkning med självutlösaren och som varning för ovanliga förhållanden. FIRMWARE Du kan kontrollera den aktuella versionen av kamerans inbyggda programvara. POWER SAVE [ ON], [ OFF] När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara batteriladdningen. Meddelandet AUTO POWER OFF visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av. FILE NOS. [ RESET], [ CONTINUOUS] Välj hur bilderna på en ny skiva ska numreras. Bilderna som du tar ges automatiskt bildnummer från och lagras i mappar med 100 bilder i varje. Mapparna numreras från 101 till 998. [RESET]: Bildnumreringen startar med varje gång som du sätter i en ny skiva. Om det redan finns bildfiler på skivan får en ny filen numret efter den sista bilden på skivan. [CONTINUOUS]: Bildnumreringen från föregående media som har spelats in med kameran fortsätter på det nya minneskortet eller skivan. Om det redan finns bildfiler på skivan får en ny filen numret efter den sista bilden på skivan. Den här numreringsmetoden är bra när du vill hantera bilderna i en dator. Vi rekommenderar den här inställningen. 34

35 TV TYPE [ NORMAL TV], [ WIDE TV] För att visa bilden med korrekt sidförhållande kan du behöva ställa in typen av TV som du ansluter kameran till. [NORMAL TV]: TV-mottagare med sidförhållande 4:3. [WIDE TV]: TV-mottagare med sidförhållande 16:9. Sv DATE/TIME SETUP DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST ( 18) DATE/TIME ( 19) DATE FORMAT [Y.M.D ( AM 12:00)], [M.D,Y (JAN. 1, :00 AM)], [D.M.Y (1.JAN :00 AM)] FUNC. menyalternativ Recording programs ( 37) Programväljare: [ PROGRAM AE], [ SHUTTER-PRIO. AE], [ APERTURE-PRIO. AE] Programväljare: [ PORTRAIT], [ SPORTS], [ NIGHT], [ SNOW], [ BEACH], [ SUNSET], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS] Light metering mode ( 41) Programväljare: [ EVALUATIVE], [ CENT.WEIGHT.AVERAGE], [ SPOT] Avancerade funktioner White balance ( 45) Programväljare: [ AUTO], [ DAYLIGHT], [ SHADE], [ CLOUDY], [ TUNGSTEN], [ FLUORESCENT], [ FLUORESCENT H], [ SET] Image effect ( 47) Programväljare: [ IMAGE EFFECT OFF], [ VIVID], [ NEUTRAL], [ LOW SHARPENING], [ SOFT SKIN DETAIL], [ CUSTOM] Digital effects Programväljare: ( 48) [ D.EFFECT OFF], [ FADER], [ EFFECT], [ MULTI-S] * * Ej tillgänglig med inspelningsprogrammet [ NIGHT]. 35

36 ( 48) [ D.EFFECT OFF], [ BLK&WHT] Recording mode [ HIGH QUALITY], [ STANDARD PLAY], [ LONG PLAY] Ungefärliga inspelningstider med en ny DVD-R-skiva: XP: 20 minuter, SP: 30 minuter, LP: 60 minuter. Inspelning med LP-inställning ger längre speltid per skiva; beroende på skivans tillstånd (lång användning, skador, med flera) kan bild och ljud bli distorderade med LP-inställning. Vi rekommenderar XP eller SP för viktiga inspelningar. Beroende på inspelningshastigheten kan det hända att ett kort avbrott eller ljud uppstår i scenväxlingen. Kameran kodar videodata med variabel bithastighet (VBR) så de faktiska inspelningstiderna varierar beoende på motivet och kan vara olika de visade tiderna. Still image size/quality ( 51) Storlek: [L 1024x768], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE], [ FINE], [ NORMAL] Add to playlist ( 52) [ALL SCENES], [ONE SCENE], [CANCEL] Det här alternativet är tillgängligt endast i indexbilden med original. Move a scene ( 52) Det här alternativet är tillgängligt endast i indexbilden med spellistan. Divide a scene ( 54) Delete a scene ( 53) Convert to scene ( 58) Image erase ( 57) : Det här alternativet visas endast när när du trycker på medan du kontrollerar en stillbild direkt efter fotograferingen. Slideshow ( 28) [CANCEL], [START] FUNC. 36

37 Inspelningsprogrammen * endast. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Sv Auto Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara rikta in kameran och trycka på avtryckaren. Programautomatik ( 38) Bländarautomatik ( 39) Tidsautomatik ( 40) Porträtt Kameran ställer in en stor bländaröppning som återger ett skarpt huvudmotiv mot en oskarp bakgrund. Snö Använd den här inställningen för motiv med mycket snö. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Spotlight Använd den här inställningen för spotlightbelysta motiv. Sport Den här inställningen ger skarpare rörelseåtergivning av till exempel tennis och golf. Strand Använd den här inställningen för motiv med mycket himmel och ljus sand. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Fyrverkerier Använd den här inställningen för fyrverkerier. Avancerade funktioner Inspelningsprogram Kvällsmotiv Night För inspelning i svagt ljus. Solnedgång För inspelning av solnedgångar med kraftiga färger. 37

38 Val av inspelningsprogram * endast. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Flytta programväljaren mellan programkategorierna. Auto-läge Välj [ PROGRAM AE], [ SHUTTER-PRIO. AE], [ APERTURE-PRIO. AE] Välj [ PORTRAIT], [ SPORTS], [ NIGHT], [ SNOW], [ BEACH], [ SUNSET], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS] För att ställa in ett inspelningsprogram sedan du har valt : FUNC. Ikon för inspelningsprogram FUNC. Önskat alternativ Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. [ PORTRAIT] - Effekten med oskärpa i bakgrunden blir starkare när du zoomar mot (T). - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. [ SPORTS] - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. [ SNOW]/[ BEACH] - Bilden kan bli överexponerad om snön eller stranden inte har ljus ton eller inte fyller en stor del av bilden. Kontrollera bilden på bildskärmen eller i sökaren. - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. [ FIREWORKS] - Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att ta stabila videoscener och undvika skakningsoskärpa. Använd ett stativ för inspelningar med arbetssättet när slutartiden blir lång. Programautomatik Kameran anpassar slutartiden och bländarvärdet automatiskt med hänsyn till motivets belysning. Med [ PROGRAM AE] kan du fotografera lika enkelt som med arbetssättet men du kan också ändra flera inställningar. * endast. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Programväljare: Väljl inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE] enligt beskrivningen i Val av inspelningsprogram ( 38). 38

39 Om exponeringen inte blir bra, prova följande åtgärder. Ställ in exponeringen manuellt ( 41). Byt ljusmätmetod ( 41). Bländarautomatik Du väljer en slutartid och kameran anpassar bländarvärdet automatiskt. Välj en kort slutartid för skarp återgivning av rörliga motiv eller en lång slutartid om du vill återge rörliga motiv med oskärpa. Sv * endast. För att ändra arbetssättet, se Om arbetssätten ( 9). Programväljare: Rekommendationer för val av slutartid 1/6, 1/12, 1/25 s 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 s För motiv i svagt ljus. 1/50 1/50 För vanlig inspelning. 1/120 1/120 För inomhussport. 1/250, 1/500, 1/1000 s 1/2000 s 1/250, 1/500 s För filmning från bilar och andra fordon i rörelse och för snabbrörliga motiv, till exempel vagnar på en berg-och-dalbana. För utomhussporter som golf eller tennis i soligt väder. 1. Väljl inspelningsprogrammet [ SHUTTER-PRIO.AE] enligt beskrivningen i Val av inspelningsprogram ( 38). 2. Tryck på ( ). 3. Ändra ( ) slutartiden och tryck på ( ) för att lagra inställningen. Avancerade funktioner Inspelningsprogram Nämnaren i slutartiden blinkar om den valda slutartiden inte kan användas i den aktuella belysningen. Ställ i så fall in en annan slutartid. När du använder en lång slutartid för mörka motiv kan bilden bli ljusare, men bildkvaliteten kan bli lägre och autofokusen kan fungera sämre än normalt. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. 39

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Fast grön WiFi/IP - router ansluten Fast orange WiFi - direkt ansluten. Blinkar orange söker WiFi anslutning Fast röd inspelning på

Fast grön WiFi/IP - router ansluten Fast orange WiFi - direkt ansluten. Blinkar orange söker WiFi anslutning Fast röd inspelning på LAWMATE WIFI/IP KAMERA - START 1. Se till att kameran är ansluten till vägguttag eller att batteriet är laddat 2. Ta fram mobiltelefon eller urfplatta som ska användas vid installationen 3. Se till att

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV3MA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV3MA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV3MA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Elektroniskt dörröga inspelningsbar. Bruksanvisning

Elektroniskt dörröga inspelningsbar. Bruksanvisning Elektroniskt dörröga inspelningsbar Bruksanvisning Följande rättigheter är reserverade Eventuella ändringar utan föregående medgivande från leverantör som gjorts på antingen funktionalitet eller utseende

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Smart Clock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning.

Smart Clock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning. Smart Clock Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning. 1 av 12 I förpackningen: Smart Clock kamera, manual, USB strömadapter, USB kabel ÖVERSIKT KAMERA:

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera 2 Innehåll Översikt... 3 Utseende... 4 Tillbehör... 6 Batteriladdning... 6 Batteriindikator (LED)... 7 Stativ... 7 Använda Looky... 8 Av/På knapp... 8 Ljudsignaler...

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview more Super HD

Bruksanvisning. i-loview more Super HD Bruksanvisning i-loview more Super HD 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 3 Uppackning 4 Innan du börjar 5 Översikt funktioner 6 Funktioner och kommandon 13 Tekniska specifikationer 18 Serviceanvisning

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer