Böcker från Björn Lundén Information AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Böcker från Björn Lundén Information AB"

Transkript

1

2 AVDRAG 2015

3 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING MINDRE AKTIEBOLAG K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FISSIONER FUSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL REDOVISNING FÄLLOR OCH FEL SKATT & MOMS FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER K2 ELLER K3 I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖR DIG SJÄLV MARKNADSFÖRING MOMS PENNINGTVÄTTSLAGEN PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTEFÖRFARANDET SKATTENYHETER SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA SKOGSÄGARBOKEN STARTA & DRIVA FÖRETAG STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

4 Avdrag 2015 Uppslagsbok för företag och privatpersoner av Karin Fyhr Björn Lundén Ulf Bokelund Svensson

5 Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: Copyright författarna och Björn Lundén Information AB Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Teckensnittet är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Brödtexten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Tjugonde upplagan, december E-bok ISSN ISBN Tryckt bok: ISSN ISBN

6 Innehåll Förord 7 Förkortningar 9 Om boken 10 Inkomstslaget näringsverksamhet 13 Inkomstslaget tjänst 205 Inkomstslaget kapital 253

7

8 Förord Det här är en praktisk uppslagsbok om avdrag för företag och privat personer. Boken är indelad med utgångspunkt i de tre inkomstslagen: näringsverksamhet tjänst kapital. Här kan du läsa om vad som är avdragsgillt och om det finns några beloppsbegränsningar. Boken är ett lexikon där olika utgifter förklaras och kommenteras i bokstavsordning. Istället för att göra ett sökords regist er har vi lagt in ett stort antal hänvisningsord. Boken uppdateras på vår hemsida På vår hemsida kan du gå in och titta efter ändringar och kompletteringar som inträffat efter att boken är tryckt. På så sätt är boken aktuell under lång tid. Dessutom hittar du länkar till all aktuell lagtext. Gå till vår startsida välj fliken Böcker och boktiteln Avdrag. På bokens sida väljer du fliken BokPlus. Fysiska personer För fysiska personer innehåller boken huvudsakligen de regler som gäller för beskattningsåret 2014 (inkomståret 2014) och som deklareras våren Vi har även tagit upp nya regler och förslag för inkomståret 2015 (beskattningsåret 2015) som vi känner till vid bokens tryckning. Enskilda firmor (K1) Årsbokslutsreglerna för enskilda firmor om förenklat årsbokslut (K1-reglerna) påverkar även avdragsreglerna i vissa fall. Läs om detta i avsnittet om näringsverksamhet i kapitlet Om boken. Mindre aktiebolag (K2) Även årsredovisningsreglerna för mindre aktiebolag (K2-reglerna) påverkar avdragsreglerna i vissa fall. Läs om detta i avsnittet om näringsverksamhet i kapitlet Om boken. 7

9 Förord Kommande upplagor Vi är mycket tacksamma för förslag till kompletteringar inför kommande upp lagor. Speciellt intresserade är vi av nya intressanta avdrag som vi inte fått med i den här upplagan. Näsviken, Hälsingland i december 2014 Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson 8

10 Förkortningar Under flera av uppslagsorden finns det uppgifter om varifrån vi hämtat fakta om uppslagsordet. Det är främst från lagtexter och Skatteverkets anvisningar. Här är en förteckning över de för kortningar vi har använt. BFN BFNAR Bokföringsnämnden Bokföringsnämndens allmänna råd IL Inkomstskattelagen (1999:1229) HFD JAU Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsrättens årsbok, rättsfall från HFD Justerad anskaffningsutgift (handelsbolag) JB Jordabalken (1971:1209) KR RR RRK RÅ Kammarrätten Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) Rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna Regeringsrättens årsbok, rättsfall från Regeringsrätten SFL Skatteförfarandelagen (2011:1244) SKV SRN Skatteverket Skatterättsnämnden 9

11 Om boken Hur boken är upplagd I den här boken går vi igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt, både för företag och för privat per soner. Vi har valt att göra genomgången i bokstavsordning och varje inkomstslag för sig. Vi börjar med närings verksamhet, därefter tjänst och sist kommer kapital. I början av varje kapitel, före lexi kondelen, finns en kort genomgång av de speciella skatteregler som gäller för just det inkomstslaget samt avgränsningen mot de andra inkomstslagen. Ett avdragslexikon Observera att vi har begränsat oss till att enbart skriva om avdrag. Vilka intäkter som är skatte pliktiga eller när det blir aktuellt med för måns beskattning, finns bara med där det behövs för att förklara ett visst avdrag. I vår bok FÖRMÅNER kan du läsa utförligt om reglerna för för måns beskatt ning. Näringsverksamhet I delen om inkomstslaget närings verk samhet finns de flesta av dragen. Om det inte står något särskilt, gäller avdraget för alla före tagsformer. Grund reglerna om avdrag i näringsverksamhet hittar du i IL 16 kap. Egentligen ska möjligheten till avdrag för kostnader vara ungefär densamma i alla inkomstslag. Men utan tvekan är rättspraxis betydligt mer generös när det gäller avdrag för kostnader i inkomstslaget närings verksamhet, än avdrag i de övriga inkomstslagen. Förenklat årsbokslut enligt K1 Förenklade årsbokslutsregler (K1) gäller för enskilda firmor med en årsomsättning på högst 3 miljoner kr. Reglerna innebär bland annat att ett förenklat årsbokslut ska upprättas. Tills vidare får även de allmänna (gamla) redovisningsreglerna användas och ett årsbokslut enligt dessa regler ska då upprättas. Ett förenklat årsbokslut innebär bland annat att företaget: inte ska ta upp upplupna kostnader och intäkter (förutom upplupen ränta om räntorna sammanlagt överstiger kr) 10

12 Om boken bara ska ta upp förutbetalda intäkter om de uppgår till mer än kr bara måste ta upp lager vars värde efter inventering överstiger kr får skriva av kvarvarande avskrivningsunderlag på inventarier om detta är högst kr inte behöver använda ett komplett anläggningsregister utan endast behöver upprätta en enklare förteckning över anläggningstillgångarna inte får göra avsättningar (exempelvis till garantiriskreserv eller för framtida återväxtåtgärder) inte ska ta upp värdet av pågående arbeten vid bokslutstillfället. Läs mer i vår bok BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA. Årsredovisning enligt K2 Bokföringsnämnden (BFN) har upprättat ett allmänt råd för hur mindre aktiebolag (K2) ska upprätta sin årsredovisning. Reglerna innebär bland annat följande: endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas försiktighetsprincipen ska användas (det är t ex inte tillåtet att aktivera egna upparbetade immateriella anläggningstillgångar) värderingen ska göras till anskaffningsvärde (uppskrivningar är endast tillåtna på fastigheter, dock högst till taxeringsvärdet) tydliga väsentlighetsregler gäller (exempelvis har man tydliggjort när man ska ange eller kommentera viktiga omständigheter som berör företaget och dess utveckling) förenkling i form av att alla regler är samlade i ett regelverk och att det finns färre valmöjligheter språkliga och pedagogiska förenklingar. De mindre aktiebolagen behöver inte periodisera inkomster och utgifter, som var för sig understiger kr. Återkommande årliga utgifter som varierar högst 20% mellan åren behöver inte heller periodiseras utan får redovisas som kostnad när man får fakturan. Förutsättningen är att varje räkenskapsår belastas med en årskostnad (förutom första året regeln tillämpas). Läs mer i vår bok BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K2. Tjänst Avdragen i inkomstslaget tjänst gäller för dig som är anställd och har tjänsteinkomster. Även du som arbetar i ditt eget aktiebolag berörs av dessa avdrag, eftersom du räknas som anställd. Avdragsreglerna för inkomstslaget tjänst finns främst i IL 12 kap. 11

13 Om boken Egentligen är avdragsreglerna för tjänst och näringsverksamhet ganska lika, men rättspraxis tyder på att det är lättare att få igenom ett avdrag i inkomstslaget när ings verksamhet än i inkomstslaget tjänst. För just inkomstslaget tjänst finns också fler begräns ningsregler än för in kom st slaget näringsverksamhet. I den del av boken som handlar om inkomstslaget tjänst går vi även igenom bestämmelserna om allmänna avdrag, t ex avdrag för pen sions sparande och kvittning av underskott i näringsverksamhet. Kapital I inkomstslaget kapital hittar du de avdrag du kan göra från löpande kapitalinkomster och regler om kapitalvinster och kapitalförluster. I den del av boken som handlar om inkomstslaget kapital går vi också igenom bestämmelserna om skattereduktion. 12

14 Inkomstslaget näringsverksamhet Näringsverksamhet Det mesta avdragsgillt I näringsverksamhet gäller regeln att alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla. Av IL 16 kap 1 framgår: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kost nader. Ränte utgifter och kapitalförlus ter skall dras av även om de inte är sådana utgifter. Du får göra dåliga affärer Det är inte förbjudet att låta företaget göra dåliga affärer eller ha höga kostnader. Kostnaderna är ändå avdragsgilla såvida de inte egentligen är dina personliga levnadskostnader. Du får köpa dyra saker Det finns heller inget förbud mot att köpa dyra saker till näringsverk sam heten. Det är alltså företagets eget beslut om man föredrar ett dyrare alternativ framför ett billigare. Dessa bedömningar lägger sig inte Skatteverket i. Om du t ex är bonde och väljer att investera i den dyraste traktorn på marknaden, trots att verksamheten i och för sig skulle kunna skötas med hjälp av en billi gare traktor, begår du alltså inget skatte brott om du väljer det dyrare alternativet. Inte avdragsgillt Det finns dock undantag som inne bär att vissa kostnader inte är avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, t ex: böter och andra offentlig rätts liga sanktionsavgifter inkomstskatt mm (svenska allmän na skatter) felparkeringsavgifter viten skattetillägg förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen 13

15 Inkomstslaget näringsverksamhet arbetsrättsliga allmänna skadestånd företagsbot medlemsavgifter överrepresentation kostnadsränta på skattekontot mutor kostnader för att bilda och registrera företaget. Sådant som inte är avdragsgillt oav sett vilket inkomstslag det hand lar om finns uppräknat i 9 kapitlet IL. Sådant som inte är avdrags gillt i näringsverksamhet finns främst uppräknat i 16 kap itlet IL. Se även Icke avdragsgilla kostnader. 14

16 Advokatkostnader ( juristkostnader) A Ackordsförlust Om du går med på ett ackord, dvs gör en uppgörelse med en kund som är på obestånd om att denne bara ska betala en del av din ford ran, är den förlust du gör en avdragsgill kostnad. Trots detta är den ackordsvinst som din kund gör inte skattepliktig för honom. Finns det en intressegemenskap mellan dig och kunden och ni gemen samt tjänar på ackordet är ackordsförlusten inte avdragsgill. Detta gäller t ex när de andra ford ringsägarna inte är med på ackordet eller om det är uppenbart att kunden inte är på obestånd. RÅ 1963 ref 48. Advokatkostnader (juristkostnader) Advokat-, rättegångskostnader och liknande är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna i verk samheten. De måste alltså höra till näringsverksamheten för att vara avdragsgilla. Kostnader som uppkommer på grund av avtalstvister är normalt avdragsgilla, t ex juristarvoden vid förhandlingar eller vid stämningsansökningar eller kostnader vid skilje förfaranden. Detta gäller oavsett om man vinner eller för lorar tvisten eller om det slutar med förlikning. Även kostnader för att driva in en fordran, t ex för inkassoåtgärder eller konkurs ansökningar är avdragsgilla. Se även Bolagsbildningskostnader, Deklarationshjälp och Skatterådgivning. RÅ 1958 Fi 1461, RÅ 1966 Fi 902, RÅ 1973 Fi 771, RÅ 1976 ref 84. A Näringsverksamhet Ackordskostnader Kostnader som uppkommer i samband med ett ackord, t ex för jurist biträde, är inte avdragsgilla för gäldenären (den som är skyldig pengar). För fordringsägaren (borgenären), är däremot ackordskostnaderna avdragsgilla. Kostnader för tvister om en verksamhet, t ex en tvist om ett företagsköp, är däremot inte avdragsgilla. RÅ 1960 Fi 434, RÅ 1975 ref 101. Se även Grundavgift. 15

17 AFA-försäkringar AFA-försäkringar AFA-försäkringarna (som administreras av FORA) innehåller flera olika försäkringar avseende anställda. AFA-premier finansierar t ex pensions-, sjuk-, och arbetsskadeförsäkringar. AFA innehåller också efter - levande skydd och arbetslöshetsförsäkringar. För säk ringarna är obligatoriska enligt våra van ligaste kollektivavtal. Kostnader för AFA-försäkring ar är normalt helt avdragsgilla personalkostnader. Pensions delen är avdragsgill enligt reglerna för pensionsförsäkringar. Detta innebär att hela pensionskostnaden som utgår via AFA normalt är avdragsgill. Notera att företaget alltid måste betala särskild löneskatt på pensionsutgifter, inklusive pensionsförsäkringen i AFA. Löne skatten är avdragsgill. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan teckna vissa delar i AFA-försäkringen. Du får dra av premier för TFA (trygg hets försäkring vid arbets skada) och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Pensionsdelen är av drags gill enligt reglerna för pen sions försäkringar. På pen sions premier som dras av i inkomstslaget när ingsverksamhet ska du betala särskild löneskatt. Observera att även upplupna AFA-premier är avdragsgilla. Se även Pensions försäkringar, Avtalsförsäkringar och Upplupna kostnader. A-kasseavgift A-kasseavgifter är inte avdragsgilla. Om företaget betalar en anställds avgift till a-kassa är kostnaden avdragsgill som en personalkostnad och den anställde ska skatta för förmånen. Företaget ska också betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Aktiebolag, köp av Kostnader för att köpa ett aktie - bolag är inte direkt avdragsgilla utan får dras av först vid en framtida kapitalvinstberäkning. Vid köp av ett s k standardbolag, dvs ett bolag som inte tidig are har bedrivit någon verksamhet, får bolaget dock direkt dra av kost nader för namnändring och uppläggning av bolagets redovisning i samband med rörelsestarten. Se även Bolagsbildningskostnader. RÅ 1992 ref 55 I och II, RÅ 1987 ref 106. Aktiebolagsbildning Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. Hit hör: registreringsavgifter annonskostnader arvode åt den som genomför bolagsbildningen. Se även Bolagsbildningskostnader, Fusionskostnader och Emissionskostnader. 16

18 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Aktiefonder Se Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust. Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust Enskild näringsverksamhet I en enskild näringsverksamhet kan du inte ha några aktier eller liknande värdepapper som inköpts i kapitalplaceringssyfte, de räknas alltid som privata. Se den del av boken som handlar om Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust. Närings betingade andelar i ekonomiska föreningar kan du dock äga i en enskild näringsverk samhet. Förluster på sådana är av drags gilla i den enskilda firman. Aktiebolag och handelsbolag Däremot kan du ha aktier och andra värdepapper i andra företagsformer, t ex i handelsbolag eller aktiebolag. Man skiljer skattemässigt på aktier som är omsättningstillgångar (lager) anläggningstillgångar (kapitalplaceringar) anläggningstillgångar (närings betingade se definitionen längre fram). Observera att indelningen i omsättningstillgångar och anlägg ningstillgångar inte följer den in del ning man gör i redo visningen. Skattemässigt räknas nämligen endast lager av aktier (i värdepappershandlande företag) som omsättningstillgångar. Alla andra aktier än skattemässiga lager aktier är skattemässigt anläggningstillgångar. Skattemässiga anläggningstill gång ar delas in i näringsbetingade aktier och kapitalplacerings aktier. Vinster och förluster på anläggningstillgångar beräknas enligt reglerna i inkomstslaget kapital, med kvittning av vinster och förluster osv (se längre fram). Yrkesmässig värdepappers handel (lageraktier) Kapitalförluster på lageraktier är fullt avdragsgilla. Enligt tidigare rättspraxis (RÅ 1988 ref 45 I och II) ansåg man att det handlar om yrkesmässig värde pappershandel om bolaget om sätter minst 3 miljoner kr per år i handeln. Antalet transaktioner bör också vara fler än 50 st per år. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2003 visar dock att man tittar mindre på volym och antal transaktioner och mer på syftet med verksam heten och om det faktiskt är en aktivt bedriven värdepappers handel. Fallet gällde ett bolag som hade ett 25-tal aktieslag i sin aktieport följ. Bolagets totala omsättning upp gick till drygt en miljard kr, varav 15,2 miljoner kr avsåg aktier. Antalet transaktioner med aktier har uppskattats till 150 under året, varav 85 avsåg försäljningar. Vid 19 av försälj- A Näringsverksamhet 17

19 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust ningarna såldes aktier som anskaffats under samma år. Övriga försäljningar avsåg poster och delposter anskaffade tidi gare år. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att detta inte kunde räknas som yrkesmässig värdepappershandel. Därmed ansågs aktierna vara kapitalplaceringsaktier och alltså inte skattemässiga lageraktier. RÅ 2003 ref 49. Sammanfattningsvis kan man säga att följande faktorer är av gör ande för om värdepappershandeln ska anses vara yrkesmässig: betydande omfattning korta affärer kontinuerlig handel. Vad detta innebär rent konkret är inte riktigt klarlagt men som tumregel (och som även Skatteverket har hävdat) kan man säga att om bolaget uppfyller följande krav ska värdepappershandeln betraktas som yrkesmässig: Omsättning: minst 6 miljoner kr/år Antal transaktioner: fler än 50/år Omsättningshastighet: minst 3 gånger/år Omsättningshastighet = omsättning / [(IB lager + UB lager) / 2)] Enligt en kammarrättsdom ska en bedömning av om en rörelse uppfyller kriterierna för att klassas som yrkesmässig värdepappershandel göras för varje enskilt beskattningsår. Kammarrätten i Stockholm Men enligt en annan kammarrättsdom ska tillfälliga nedgångar i omfattningen av handeln inte påverka bedömningen av yrkesmässigheten. Kammarrätten i Göteborg avd 3, mål nr , I ett handelsbolag med enbart människor som delägare går det knappast att få aktierna att bli betraktade som lagertillgångar, åtminstone om ingen handel har bedrivits för utomståendes räkning. Istället gäller kapitalvinstreglerna för kapitalplaceringsaktier. För handelsbolag som ägs av enbart juridiska personer eller med blandat ägande är rättsläget oklart. RÅ81 1:4. Näringsbetingade aktier För aktiebolag och ekonomiska föreningar är förluster på näringsbetingade aktier inte avdragsgilla (vinster på sådana aktier är å andra sidan skattefria). Med när ingsbetingade aktier menas: onoterade aktier (dvs alla aktier i bolag som inte är noterade på någon börs eller handelsplats) noterade aktier om ägarföretaget har andelar med minst 10% av rösterna, eller innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller ett närstående företag. IL 24 kap

20 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust För handelsbolag gäller följande till den del en förlust på aktier hör till en delägare som är fysisk person: kapitalförluster på rörelsebetingade aktier är fullt avdrags gilla medan förluster på kapitalplaceringsaktier kvoteras till 70%. Vinster är å andra sidan skattepliktiga. I handelsbolag kan aktieinnehav räknas som betingat av rörelsen oavsett notering och storlek på innehavet. Till den del en förlust hör till en delägare som är aktiebolag gäller att förlusten inte är avdrags gill om aktierna som säljs skulle ha räknats som näringsbetingade om de ägts direkt av aktiebolaget. Vinster är å andra sidan skattefria. Andra aktier än näringsbetingade aktier är kapitalplaceringsaktier, se nedan. Kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier Aktier som inte är lager eller när ingsbetingade räknas som kapitalplaceringar. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier och liknande värdepapper, bara avdragsgilla mot kapitalvinster på liknande värde papper. Om kapitalförlusterna är högre än kapitalvinsterna sparas den överskjutande delen av förlusten för att kvittas mot framtida kapitalvinster på liknande värdepapper. Detta görs i den s k kapitalplaceringsfållan i företagets dekla ration. IL 48 kap 26. För handelsbolag, till den del en förlust hör till en delägare som är fysisk person, gäller att en överskjutande förlust på kapitalplaceringsaktier blir avdrags gill direkt, dock endast till 70%. Till den del en förlust hör till en delägare som är aktiebolag ska förlusten kvoteras till 70%. Den får därefter kvittas mot delägarens andel av handelsbolagets eventuella vinster på kapitalplaceringsandelar. Om det efter denna kvittning kvarstår en förlust får den dras av mot aktiebolagets eventuella kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar. Den del av förlusten som inte kan kvittas faller bort. Av denna anledning ska man därför alltid välja att i första hand utnyttja handelsbolagets förluster på kapitalplaceringsaktier. Därefter utnyttjar man eventuellt kvarvarande förluster i aktiebolagets aktiefålla och gamla fållade förluster på näringsbetingade aktier. Kan dessa inte kvittas får de rullas vidare till nästa år. Ett handelsbolag ägs av ett aktiebolag och ytterligare en delägare. Handelsbolaget har sålt kapitalplaceringsaktier med en förlust på kr. Aktiebolagets andel av förlusten är 50%. Förlusten kvoteras till 70% x = kr. Handelsbolaget har inte några kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar som förlusten kan kvittas emot. Däremot har aktiebolaget kr i kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar. Aktiebolaget har dessutom egna kapitalförluster på kr i aktiefållan. A Näringsverksamhet 19

21 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Aktiebolaget väljer att nyttja förlusterna i följande ordning: Kapitalvinster Kapitalförluster från HB Kapitalförluster fållan Kvarstående förluster i fållan är då = kr. Om bolaget hade valt att i första hand nyttja förlusterna i fållan hade förlusterna från handelsbolaget inte kunnat nyttjas och skulle därmed ha fallit bort (eftersom de inte får sparas). Enskild firma Aktier och liknande räknas inte som tillgångar i en enskild näringsverksamhet utan räknas alltid som privata tillgångar. Kapitalvinstberäkning Som huvudregel gäller att kapital vinsten är skillnaden mellan vad du fått för dina värdepapper efter avdrag för försäljningskostnader och vad det kostat att skaffa dem. När du köper värdepapper ser du normalt priset på en fondnota. Anskaffningsutgiften är det pris du faktiskt har betalat. I detta ingår också omkostnaderna i samband med förvärvet, t ex courtage. Schablonregel för beräkning av anskaffningsvärdet En schablonregel innebär att du alternativt kan beräkna anskaffningsutgiften för marknadsnoterade värdepapper till 20% av försäljningspriset. Denna metod är främst intressant vid äldre värdepappersinnehav med låga anskaff nings utgifter. Har flera värdepapper av samma slag anskaffats vid olika tidpunkter ska aktiernas genomsnitt liga anskaffningsutgift beräknas (se Genomsnittsmetoden nedan). Inga förvaltningsutgifter i kapitalvinst beräkningen Däremot får du vid kapitalvinstberäkningen inte dra av löpande kost nader som du haft under inne havstiden. Sådana kostnader kan vara utgiftsräntor, depåavgifter och liknande. Dessa kostnadsposter räknas som löpande driftskostnader i näringsverksamheten. Återinvesterande fonder Den utdelning som återinvesteras i många värdepappersfonder i form av nya andelar räknas in i anskaff ningsutgiften för fondandel arna (eftersom utdelningen ska tas upp till beskattning). Utdelning som återinvesteras i fonder beskattas alltså vid utdelningstillfället, men beloppen dras av i samband med försäljning av fondandelarna. Emissioner Vid ny- eller fondemissioner förekommer det att aktieägarna får aktier av ett annat slag än de aktier som ger rätt att vara med i emissionen. Detta innebär att de ursprungliga aktierna behåller sin tidigare anskaffnings utgift, medan de fondemitterade aktierna anses anskaffade utan kostnad. 20

22 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust För nyemitterade aktier motsvaras anskaffningsutgiften av det belopp som du betalat vid nyemissionen. Arv och gåva Vid arv, gåva, bodelning osv (benefika fång) övertar mottagaren överlåtarens anskaffningsutgift, även om tid punkten för anskaffningen ligger långt bakåt i tiden. Genomsnittsmetoden Om du vid flera tillfällen har köpt ett värdepapper av ett visst slag, t ex andelar i en viss fond eller aktier i ett och samma bolag, har du sannolikt varierande anskaffningsutgifter på dina andelar. Genomsnittsmetoden används då för att beräkna en genomsnittlig anskaffningsutgift för värdepapperet. Som anskaffningsutgift räknar du det genomsnittliga anskaffningsvärdet för alla värdepapper som är av samma slag och sort, oav sett hur och när du skaffade dem. Du gör t ex separata beräkningar för A-aktier, B-aktier, stam aktier respektive preferensaktier. Man utgår från de faktiska anskaffningsutgifterna vid olika köptillfällen och lägger ihop dessa. Har du både köpt och fått aktier av samma slag (genom arv, gåva eller liknande), kan du använda schablonregeln för de aktier du fått, dvs sätta 20% av försäljningspriset som anskaffningsutgift. För varje ny anskaffning gör du en ny beräkning av den genomsnittliga anskaffningsutgiften, oav sett om du köpt aktierna eller fått dem. Sedan måste du naturligtvis också justera anskaffningsutgiften om du säljer eller ger bort aktier. Vid arv eller gåva övertar mottagaren den anskaffningsutgift du som överlåtare/givare haft. IL 48 kap 7. Blandade fång Om du säljer aktier till underpris, t ex till en närstående, räknas det delvis som en gåva, ett så kallat blandat fång. Det innebär att du kapitalvinstbeskattas men inte får dra av anskaffningsutgiften för den del av aktierna som du gav bort. Den som får gåvan tar över anskaffningsutgiften för gåvo delen. Teckningsrätter och delrätter När du avyttrar teckningsrätter eller delrätter, som du fått genom att du haft aktier i ett visst bolag, gör du ingen proportionering av moderaktiens anskaffningsutgift. Teckningsrätterna respektive delrätterna anses istället anskaffade utan kostnad. Därför skattar du för hela försäljnings priset efter avdrag för försäljningskostnader om du säljer dem. När du utnyttjar rätterna till köp av aktier, konvertibla skulde - brev eller skuldebrev med options rätt blir det ingen kapital vinst beskatt ning. Teckningspriset blir anskaffnings utgiften för värdepapperet. A Näringsverksamhet 21

23 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Har du köpt teckningsrätt erna eller delrätterna utan att du ägt ak tier i bolaget, utgör köpeskil l- ing en för rätterna anskaffningsutgiften. Konvertibla skuldebrev och optionsrätter Konvertibla skuldebrev (konvertib ler), konvertibla vinstandelsbe vis (KVB), teckningsoptioner och köp- och säljoptioner för aktier kap ital vinstbeskattas på samma sätt som aktier. Optionsskuldebrev beskattas inte alls som aktier utan enligt reglerna för skuldebrev. Om du byter ut konvertibler mot aktier (konvertering) eller utnyttjar en företrädesrätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev, blir det ingen kapitalvinstbeskattning. Om du däremot säljer en konver tibel, en företrädesrätt eller en aktie som du skaffat genom konver tering, beskattas kapitalvinsten. Det samma gäller vid inlösen av ett konvertibelt skuldebrev. Även när du köper en teckningsrätt eller ett konvertibelt skulde brev kan du teckna ett konver teringslån eller aktier eller byta kon vertibeln mot aktier utan kapitalvinstbeskattning. Om du där emot säljer sådana värdepapper blir det kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsutgiften är samt liga de kostnader du har haft för att skaffa konvertibeln. Däremot överförs inte någon del av moder aktiens anskaffningsutgift. För konvertibler av samma slag och sort beräknar du en gemensam anskaffningsutgift. Du får använda schablonregeln (20% av försäljningspriset) för marknadsnoterade konvertibler. Optionsrätter En optionsrätt innebär en rätt att köpa eller nyteckna aktier till ett visst pris som har utfästs i förening med ett skuldebrev. Optionsrätten kallas teckningsoption om det är en rätt att vara med i en nyemission. Med options rätt menas även köpoption, dvs en rätt att köpa aktier i ett annat bolag. Säljer du ett skuldebrev som emitterats tillsammans med en optionsrätt beskattas du enligt reglerna för skuldebrev. Om skulde brevet är konvertibelt används dock reglerna för konvertibler. Försäljning av optionsrätter beskattas enligt reglerna för aktier. Anskaffningsutgiften för en företrädesrätt till skuldebrev med optionsrätt sätts till noll kronor om du köpt den med anledning av att du har aktier. I annat fall är den köpeskilling du betalat anskaffningsutgift. Har du skaffat ett skuldebrev med optionsrätt genom att du varit med i emissionen, anses skulde brevet köpt för sitt marknadsvärde vid emissionstidpunkten. Options rätten anses anskaffad för resten av emissionspriset (restvärdet). Skulle marknadsvärdet på skulde brevet vara högre än emissions priset, hör hela priset till skulde brevet. 22

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 17 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2012 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverks 425 28 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson Reviderad 2015 Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

19 Immateriella tillgångar

19 Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar, Avsnitt 19 235 19 Immateriella tillgångar Rekommendationen behandlar vid vilken tidpunkt och med vilket belopp en immateriell tillgång ska redovisas i balansräkningen samt vilka

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet

7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet 71 7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet 15 kap. IL bet. 1989/90:SkU30 s. 98-102, 107-108 prop. 1989/90:110 s.3-5, 514-519, 543-546, 580-596 bet. 1999/2000:SkU2 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 189-196 SOU

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall.

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1.1 Oredovisade intäkter samt skönstaxeringar. Att detta är en frekvent fråga i processer kan vara en naturlig följd av att frågeställningen är bred och

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer