Böcker från Björn Lundén Information AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Böcker från Björn Lundén Information AB"

Transkript

1

2 AVDRAG 2015

3 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING MINDRE AKTIEBOLAG K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FISSIONER FUSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL REDOVISNING FÄLLOR OCH FEL SKATT & MOMS FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER K2 ELLER K3 I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖR DIG SJÄLV MARKNADSFÖRING MOMS PENNINGTVÄTTSLAGEN PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTEFÖRFARANDET SKATTENYHETER SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA SKOGSÄGARBOKEN STARTA & DRIVA FÖRETAG STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

4 Avdrag 2015 Uppslagsbok för företag och privatpersoner av Karin Fyhr Björn Lundén Ulf Bokelund Svensson

5 Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: Copyright författarna och Björn Lundén Information AB Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Teckensnittet är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Brödtexten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Tjugonde upplagan, december E-bok ISSN ISBN Tryckt bok: ISSN ISBN

6 Innehåll Förord 7 Förkortningar 9 Om boken 10 Inkomstslaget näringsverksamhet 13 Inkomstslaget tjänst 205 Inkomstslaget kapital 253

7

8 Förord Det här är en praktisk uppslagsbok om avdrag för företag och privat personer. Boken är indelad med utgångspunkt i de tre inkomstslagen: näringsverksamhet tjänst kapital. Här kan du läsa om vad som är avdragsgillt och om det finns några beloppsbegränsningar. Boken är ett lexikon där olika utgifter förklaras och kommenteras i bokstavsordning. Istället för att göra ett sökords regist er har vi lagt in ett stort antal hänvisningsord. Boken uppdateras på vår hemsida På vår hemsida kan du gå in och titta efter ändringar och kompletteringar som inträffat efter att boken är tryckt. På så sätt är boken aktuell under lång tid. Dessutom hittar du länkar till all aktuell lagtext. Gå till vår startsida välj fliken Böcker och boktiteln Avdrag. På bokens sida väljer du fliken BokPlus. Fysiska personer För fysiska personer innehåller boken huvudsakligen de regler som gäller för beskattningsåret 2014 (inkomståret 2014) och som deklareras våren Vi har även tagit upp nya regler och förslag för inkomståret 2015 (beskattningsåret 2015) som vi känner till vid bokens tryckning. Enskilda firmor (K1) Årsbokslutsreglerna för enskilda firmor om förenklat årsbokslut (K1-reglerna) påverkar även avdragsreglerna i vissa fall. Läs om detta i avsnittet om näringsverksamhet i kapitlet Om boken. Mindre aktiebolag (K2) Även årsredovisningsreglerna för mindre aktiebolag (K2-reglerna) påverkar avdragsreglerna i vissa fall. Läs om detta i avsnittet om näringsverksamhet i kapitlet Om boken. 7

9 Förord Kommande upplagor Vi är mycket tacksamma för förslag till kompletteringar inför kommande upp lagor. Speciellt intresserade är vi av nya intressanta avdrag som vi inte fått med i den här upplagan. Näsviken, Hälsingland i december 2014 Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson 8

10 Förkortningar Under flera av uppslagsorden finns det uppgifter om varifrån vi hämtat fakta om uppslagsordet. Det är främst från lagtexter och Skatteverkets anvisningar. Här är en förteckning över de för kortningar vi har använt. BFN BFNAR Bokföringsnämnden Bokföringsnämndens allmänna råd IL Inkomstskattelagen (1999:1229) HFD JAU Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsrättens årsbok, rättsfall från HFD Justerad anskaffningsutgift (handelsbolag) JB Jordabalken (1971:1209) KR RR RRK RÅ Kammarrätten Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) Rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna Regeringsrättens årsbok, rättsfall från Regeringsrätten SFL Skatteförfarandelagen (2011:1244) SKV SRN Skatteverket Skatterättsnämnden 9

11 Om boken Hur boken är upplagd I den här boken går vi igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt, både för företag och för privat per soner. Vi har valt att göra genomgången i bokstavsordning och varje inkomstslag för sig. Vi börjar med närings verksamhet, därefter tjänst och sist kommer kapital. I början av varje kapitel, före lexi kondelen, finns en kort genomgång av de speciella skatteregler som gäller för just det inkomstslaget samt avgränsningen mot de andra inkomstslagen. Ett avdragslexikon Observera att vi har begränsat oss till att enbart skriva om avdrag. Vilka intäkter som är skatte pliktiga eller när det blir aktuellt med för måns beskattning, finns bara med där det behövs för att förklara ett visst avdrag. I vår bok FÖRMÅNER kan du läsa utförligt om reglerna för för måns beskatt ning. Näringsverksamhet I delen om inkomstslaget närings verk samhet finns de flesta av dragen. Om det inte står något särskilt, gäller avdraget för alla före tagsformer. Grund reglerna om avdrag i näringsverksamhet hittar du i IL 16 kap. Egentligen ska möjligheten till avdrag för kostnader vara ungefär densamma i alla inkomstslag. Men utan tvekan är rättspraxis betydligt mer generös när det gäller avdrag för kostnader i inkomstslaget närings verksamhet, än avdrag i de övriga inkomstslagen. Förenklat årsbokslut enligt K1 Förenklade årsbokslutsregler (K1) gäller för enskilda firmor med en årsomsättning på högst 3 miljoner kr. Reglerna innebär bland annat att ett förenklat årsbokslut ska upprättas. Tills vidare får även de allmänna (gamla) redovisningsreglerna användas och ett årsbokslut enligt dessa regler ska då upprättas. Ett förenklat årsbokslut innebär bland annat att företaget: inte ska ta upp upplupna kostnader och intäkter (förutom upplupen ränta om räntorna sammanlagt överstiger kr) 10

12 Om boken bara ska ta upp förutbetalda intäkter om de uppgår till mer än kr bara måste ta upp lager vars värde efter inventering överstiger kr får skriva av kvarvarande avskrivningsunderlag på inventarier om detta är högst kr inte behöver använda ett komplett anläggningsregister utan endast behöver upprätta en enklare förteckning över anläggningstillgångarna inte får göra avsättningar (exempelvis till garantiriskreserv eller för framtida återväxtåtgärder) inte ska ta upp värdet av pågående arbeten vid bokslutstillfället. Läs mer i vår bok BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA. Årsredovisning enligt K2 Bokföringsnämnden (BFN) har upprättat ett allmänt råd för hur mindre aktiebolag (K2) ska upprätta sin årsredovisning. Reglerna innebär bland annat följande: endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas försiktighetsprincipen ska användas (det är t ex inte tillåtet att aktivera egna upparbetade immateriella anläggningstillgångar) värderingen ska göras till anskaffningsvärde (uppskrivningar är endast tillåtna på fastigheter, dock högst till taxeringsvärdet) tydliga väsentlighetsregler gäller (exempelvis har man tydliggjort när man ska ange eller kommentera viktiga omständigheter som berör företaget och dess utveckling) förenkling i form av att alla regler är samlade i ett regelverk och att det finns färre valmöjligheter språkliga och pedagogiska förenklingar. De mindre aktiebolagen behöver inte periodisera inkomster och utgifter, som var för sig understiger kr. Återkommande årliga utgifter som varierar högst 20% mellan åren behöver inte heller periodiseras utan får redovisas som kostnad när man får fakturan. Förutsättningen är att varje räkenskapsår belastas med en årskostnad (förutom första året regeln tillämpas). Läs mer i vår bok BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K2. Tjänst Avdragen i inkomstslaget tjänst gäller för dig som är anställd och har tjänsteinkomster. Även du som arbetar i ditt eget aktiebolag berörs av dessa avdrag, eftersom du räknas som anställd. Avdragsreglerna för inkomstslaget tjänst finns främst i IL 12 kap. 11

13 Om boken Egentligen är avdragsreglerna för tjänst och näringsverksamhet ganska lika, men rättspraxis tyder på att det är lättare att få igenom ett avdrag i inkomstslaget när ings verksamhet än i inkomstslaget tjänst. För just inkomstslaget tjänst finns också fler begräns ningsregler än för in kom st slaget näringsverksamhet. I den del av boken som handlar om inkomstslaget tjänst går vi även igenom bestämmelserna om allmänna avdrag, t ex avdrag för pen sions sparande och kvittning av underskott i näringsverksamhet. Kapital I inkomstslaget kapital hittar du de avdrag du kan göra från löpande kapitalinkomster och regler om kapitalvinster och kapitalförluster. I den del av boken som handlar om inkomstslaget kapital går vi också igenom bestämmelserna om skattereduktion. 12

14 Inkomstslaget näringsverksamhet Näringsverksamhet Det mesta avdragsgillt I näringsverksamhet gäller regeln att alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla. Av IL 16 kap 1 framgår: Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kost nader. Ränte utgifter och kapitalförlus ter skall dras av även om de inte är sådana utgifter. Du får göra dåliga affärer Det är inte förbjudet att låta företaget göra dåliga affärer eller ha höga kostnader. Kostnaderna är ändå avdragsgilla såvida de inte egentligen är dina personliga levnadskostnader. Du får köpa dyra saker Det finns heller inget förbud mot att köpa dyra saker till näringsverk sam heten. Det är alltså företagets eget beslut om man föredrar ett dyrare alternativ framför ett billigare. Dessa bedömningar lägger sig inte Skatteverket i. Om du t ex är bonde och väljer att investera i den dyraste traktorn på marknaden, trots att verksamheten i och för sig skulle kunna skötas med hjälp av en billi gare traktor, begår du alltså inget skatte brott om du väljer det dyrare alternativet. Inte avdragsgillt Det finns dock undantag som inne bär att vissa kostnader inte är avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, t ex: böter och andra offentlig rätts liga sanktionsavgifter inkomstskatt mm (svenska allmän na skatter) felparkeringsavgifter viten skattetillägg förseningsavgifter och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen 13

15 Inkomstslaget näringsverksamhet arbetsrättsliga allmänna skadestånd företagsbot medlemsavgifter överrepresentation kostnadsränta på skattekontot mutor kostnader för att bilda och registrera företaget. Sådant som inte är avdragsgillt oav sett vilket inkomstslag det hand lar om finns uppräknat i 9 kapitlet IL. Sådant som inte är avdrags gillt i näringsverksamhet finns främst uppräknat i 16 kap itlet IL. Se även Icke avdragsgilla kostnader. 14

16 Advokatkostnader ( juristkostnader) A Ackordsförlust Om du går med på ett ackord, dvs gör en uppgörelse med en kund som är på obestånd om att denne bara ska betala en del av din ford ran, är den förlust du gör en avdragsgill kostnad. Trots detta är den ackordsvinst som din kund gör inte skattepliktig för honom. Finns det en intressegemenskap mellan dig och kunden och ni gemen samt tjänar på ackordet är ackordsförlusten inte avdragsgill. Detta gäller t ex när de andra ford ringsägarna inte är med på ackordet eller om det är uppenbart att kunden inte är på obestånd. RÅ 1963 ref 48. Advokatkostnader (juristkostnader) Advokat-, rättegångskostnader och liknande är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna i verk samheten. De måste alltså höra till näringsverksamheten för att vara avdragsgilla. Kostnader som uppkommer på grund av avtalstvister är normalt avdragsgilla, t ex juristarvoden vid förhandlingar eller vid stämningsansökningar eller kostnader vid skilje förfaranden. Detta gäller oavsett om man vinner eller för lorar tvisten eller om det slutar med förlikning. Även kostnader för att driva in en fordran, t ex för inkassoåtgärder eller konkurs ansökningar är avdragsgilla. Se även Bolagsbildningskostnader, Deklarationshjälp och Skatterådgivning. RÅ 1958 Fi 1461, RÅ 1966 Fi 902, RÅ 1973 Fi 771, RÅ 1976 ref 84. A Näringsverksamhet Ackordskostnader Kostnader som uppkommer i samband med ett ackord, t ex för jurist biträde, är inte avdragsgilla för gäldenären (den som är skyldig pengar). För fordringsägaren (borgenären), är däremot ackordskostnaderna avdragsgilla. Kostnader för tvister om en verksamhet, t ex en tvist om ett företagsköp, är däremot inte avdragsgilla. RÅ 1960 Fi 434, RÅ 1975 ref 101. Se även Grundavgift. 15

17 AFA-försäkringar AFA-försäkringar AFA-försäkringarna (som administreras av FORA) innehåller flera olika försäkringar avseende anställda. AFA-premier finansierar t ex pensions-, sjuk-, och arbetsskadeförsäkringar. AFA innehåller också efter - levande skydd och arbetslöshetsförsäkringar. För säk ringarna är obligatoriska enligt våra van ligaste kollektivavtal. Kostnader för AFA-försäkring ar är normalt helt avdragsgilla personalkostnader. Pensions delen är avdragsgill enligt reglerna för pensionsförsäkringar. Detta innebär att hela pensionskostnaden som utgår via AFA normalt är avdragsgill. Notera att företaget alltid måste betala särskild löneskatt på pensionsutgifter, inklusive pensionsförsäkringen i AFA. Löne skatten är avdragsgill. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan teckna vissa delar i AFA-försäkringen. Du får dra av premier för TFA (trygg hets försäkring vid arbets skada) och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Pensionsdelen är av drags gill enligt reglerna för pen sions försäkringar. På pen sions premier som dras av i inkomstslaget när ingsverksamhet ska du betala särskild löneskatt. Observera att även upplupna AFA-premier är avdragsgilla. Se även Pensions försäkringar, Avtalsförsäkringar och Upplupna kostnader. A-kasseavgift A-kasseavgifter är inte avdragsgilla. Om företaget betalar en anställds avgift till a-kassa är kostnaden avdragsgill som en personalkostnad och den anställde ska skatta för förmånen. Företaget ska också betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Aktiebolag, köp av Kostnader för att köpa ett aktie - bolag är inte direkt avdragsgilla utan får dras av först vid en framtida kapitalvinstberäkning. Vid köp av ett s k standardbolag, dvs ett bolag som inte tidig are har bedrivit någon verksamhet, får bolaget dock direkt dra av kost nader för namnändring och uppläggning av bolagets redovisning i samband med rörelsestarten. Se även Bolagsbildningskostnader. RÅ 1992 ref 55 I och II, RÅ 1987 ref 106. Aktiebolagsbildning Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. Hit hör: registreringsavgifter annonskostnader arvode åt den som genomför bolagsbildningen. Se även Bolagsbildningskostnader, Fusionskostnader och Emissionskostnader. 16

18 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Aktiefonder Se Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust. Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust Enskild näringsverksamhet I en enskild näringsverksamhet kan du inte ha några aktier eller liknande värdepapper som inköpts i kapitalplaceringssyfte, de räknas alltid som privata. Se den del av boken som handlar om Aktier och liknande värdepapper kapitalförlust. Närings betingade andelar i ekonomiska föreningar kan du dock äga i en enskild näringsverk samhet. Förluster på sådana är av drags gilla i den enskilda firman. Aktiebolag och handelsbolag Däremot kan du ha aktier och andra värdepapper i andra företagsformer, t ex i handelsbolag eller aktiebolag. Man skiljer skattemässigt på aktier som är omsättningstillgångar (lager) anläggningstillgångar (kapitalplaceringar) anläggningstillgångar (närings betingade se definitionen längre fram). Observera att indelningen i omsättningstillgångar och anlägg ningstillgångar inte följer den in del ning man gör i redo visningen. Skattemässigt räknas nämligen endast lager av aktier (i värdepappershandlande företag) som omsättningstillgångar. Alla andra aktier än skattemässiga lager aktier är skattemässigt anläggningstillgångar. Skattemässiga anläggningstill gång ar delas in i näringsbetingade aktier och kapitalplacerings aktier. Vinster och förluster på anläggningstillgångar beräknas enligt reglerna i inkomstslaget kapital, med kvittning av vinster och förluster osv (se längre fram). Yrkesmässig värdepappers handel (lageraktier) Kapitalförluster på lageraktier är fullt avdragsgilla. Enligt tidigare rättspraxis (RÅ 1988 ref 45 I och II) ansåg man att det handlar om yrkesmässig värde pappershandel om bolaget om sätter minst 3 miljoner kr per år i handeln. Antalet transaktioner bör också vara fler än 50 st per år. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2003 visar dock att man tittar mindre på volym och antal transaktioner och mer på syftet med verksam heten och om det faktiskt är en aktivt bedriven värdepappers handel. Fallet gällde ett bolag som hade ett 25-tal aktieslag i sin aktieport följ. Bolagets totala omsättning upp gick till drygt en miljard kr, varav 15,2 miljoner kr avsåg aktier. Antalet transaktioner med aktier har uppskattats till 150 under året, varav 85 avsåg försäljningar. Vid 19 av försälj- A Näringsverksamhet 17

19 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust ningarna såldes aktier som anskaffats under samma år. Övriga försäljningar avsåg poster och delposter anskaffade tidi gare år. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att detta inte kunde räknas som yrkesmässig värdepappershandel. Därmed ansågs aktierna vara kapitalplaceringsaktier och alltså inte skattemässiga lageraktier. RÅ 2003 ref 49. Sammanfattningsvis kan man säga att följande faktorer är av gör ande för om värdepappershandeln ska anses vara yrkesmässig: betydande omfattning korta affärer kontinuerlig handel. Vad detta innebär rent konkret är inte riktigt klarlagt men som tumregel (och som även Skatteverket har hävdat) kan man säga att om bolaget uppfyller följande krav ska värdepappershandeln betraktas som yrkesmässig: Omsättning: minst 6 miljoner kr/år Antal transaktioner: fler än 50/år Omsättningshastighet: minst 3 gånger/år Omsättningshastighet = omsättning / [(IB lager + UB lager) / 2)] Enligt en kammarrättsdom ska en bedömning av om en rörelse uppfyller kriterierna för att klassas som yrkesmässig värdepappershandel göras för varje enskilt beskattningsår. Kammarrätten i Stockholm Men enligt en annan kammarrättsdom ska tillfälliga nedgångar i omfattningen av handeln inte påverka bedömningen av yrkesmässigheten. Kammarrätten i Göteborg avd 3, mål nr , I ett handelsbolag med enbart människor som delägare går det knappast att få aktierna att bli betraktade som lagertillgångar, åtminstone om ingen handel har bedrivits för utomståendes räkning. Istället gäller kapitalvinstreglerna för kapitalplaceringsaktier. För handelsbolag som ägs av enbart juridiska personer eller med blandat ägande är rättsläget oklart. RÅ81 1:4. Näringsbetingade aktier För aktiebolag och ekonomiska föreningar är förluster på näringsbetingade aktier inte avdragsgilla (vinster på sådana aktier är å andra sidan skattefria). Med när ingsbetingade aktier menas: onoterade aktier (dvs alla aktier i bolag som inte är noterade på någon börs eller handelsplats) noterade aktier om ägarföretaget har andelar med minst 10% av rösterna, eller innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller ett närstående företag. IL 24 kap

20 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust För handelsbolag gäller följande till den del en förlust på aktier hör till en delägare som är fysisk person: kapitalförluster på rörelsebetingade aktier är fullt avdrags gilla medan förluster på kapitalplaceringsaktier kvoteras till 70%. Vinster är å andra sidan skattepliktiga. I handelsbolag kan aktieinnehav räknas som betingat av rörelsen oavsett notering och storlek på innehavet. Till den del en förlust hör till en delägare som är aktiebolag gäller att förlusten inte är avdrags gill om aktierna som säljs skulle ha räknats som näringsbetingade om de ägts direkt av aktiebolaget. Vinster är å andra sidan skattefria. Andra aktier än näringsbetingade aktier är kapitalplaceringsaktier, se nedan. Kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier Aktier som inte är lager eller när ingsbetingade räknas som kapitalplaceringar. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalförluster på kapitalplaceringsaktier och liknande värdepapper, bara avdragsgilla mot kapitalvinster på liknande värde papper. Om kapitalförlusterna är högre än kapitalvinsterna sparas den överskjutande delen av förlusten för att kvittas mot framtida kapitalvinster på liknande värdepapper. Detta görs i den s k kapitalplaceringsfållan i företagets dekla ration. IL 48 kap 26. För handelsbolag, till den del en förlust hör till en delägare som är fysisk person, gäller att en överskjutande förlust på kapitalplaceringsaktier blir avdrags gill direkt, dock endast till 70%. Till den del en förlust hör till en delägare som är aktiebolag ska förlusten kvoteras till 70%. Den får därefter kvittas mot delägarens andel av handelsbolagets eventuella vinster på kapitalplaceringsandelar. Om det efter denna kvittning kvarstår en förlust får den dras av mot aktiebolagets eventuella kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar. Den del av förlusten som inte kan kvittas faller bort. Av denna anledning ska man därför alltid välja att i första hand utnyttja handelsbolagets förluster på kapitalplaceringsaktier. Därefter utnyttjar man eventuellt kvarvarande förluster i aktiebolagets aktiefålla och gamla fållade förluster på näringsbetingade aktier. Kan dessa inte kvittas får de rullas vidare till nästa år. Ett handelsbolag ägs av ett aktiebolag och ytterligare en delägare. Handelsbolaget har sålt kapitalplaceringsaktier med en förlust på kr. Aktiebolagets andel av förlusten är 50%. Förlusten kvoteras till 70% x = kr. Handelsbolaget har inte några kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar som förlusten kan kvittas emot. Däremot har aktiebolaget kr i kapitalvinster på kapitalplaceringsandelar. Aktiebolaget har dessutom egna kapitalförluster på kr i aktiefållan. A Näringsverksamhet 19

21 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Aktiebolaget väljer att nyttja förlusterna i följande ordning: Kapitalvinster Kapitalförluster från HB Kapitalförluster fållan Kvarstående förluster i fållan är då = kr. Om bolaget hade valt att i första hand nyttja förlusterna i fållan hade förlusterna från handelsbolaget inte kunnat nyttjas och skulle därmed ha fallit bort (eftersom de inte får sparas). Enskild firma Aktier och liknande räknas inte som tillgångar i en enskild näringsverksamhet utan räknas alltid som privata tillgångar. Kapitalvinstberäkning Som huvudregel gäller att kapital vinsten är skillnaden mellan vad du fått för dina värdepapper efter avdrag för försäljningskostnader och vad det kostat att skaffa dem. När du köper värdepapper ser du normalt priset på en fondnota. Anskaffningsutgiften är det pris du faktiskt har betalat. I detta ingår också omkostnaderna i samband med förvärvet, t ex courtage. Schablonregel för beräkning av anskaffningsvärdet En schablonregel innebär att du alternativt kan beräkna anskaffningsutgiften för marknadsnoterade värdepapper till 20% av försäljningspriset. Denna metod är främst intressant vid äldre värdepappersinnehav med låga anskaff nings utgifter. Har flera värdepapper av samma slag anskaffats vid olika tidpunkter ska aktiernas genomsnitt liga anskaffningsutgift beräknas (se Genomsnittsmetoden nedan). Inga förvaltningsutgifter i kapitalvinst beräkningen Däremot får du vid kapitalvinstberäkningen inte dra av löpande kost nader som du haft under inne havstiden. Sådana kostnader kan vara utgiftsräntor, depåavgifter och liknande. Dessa kostnadsposter räknas som löpande driftskostnader i näringsverksamheten. Återinvesterande fonder Den utdelning som återinvesteras i många värdepappersfonder i form av nya andelar räknas in i anskaff ningsutgiften för fondandel arna (eftersom utdelningen ska tas upp till beskattning). Utdelning som återinvesteras i fonder beskattas alltså vid utdelningstillfället, men beloppen dras av i samband med försäljning av fondandelarna. Emissioner Vid ny- eller fondemissioner förekommer det att aktieägarna får aktier av ett annat slag än de aktier som ger rätt att vara med i emissionen. Detta innebär att de ursprungliga aktierna behåller sin tidigare anskaffnings utgift, medan de fondemitterade aktierna anses anskaffade utan kostnad. 20

22 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust För nyemitterade aktier motsvaras anskaffningsutgiften av det belopp som du betalat vid nyemissionen. Arv och gåva Vid arv, gåva, bodelning osv (benefika fång) övertar mottagaren överlåtarens anskaffningsutgift, även om tid punkten för anskaffningen ligger långt bakåt i tiden. Genomsnittsmetoden Om du vid flera tillfällen har köpt ett värdepapper av ett visst slag, t ex andelar i en viss fond eller aktier i ett och samma bolag, har du sannolikt varierande anskaffningsutgifter på dina andelar. Genomsnittsmetoden används då för att beräkna en genomsnittlig anskaffningsutgift för värdepapperet. Som anskaffningsutgift räknar du det genomsnittliga anskaffningsvärdet för alla värdepapper som är av samma slag och sort, oav sett hur och när du skaffade dem. Du gör t ex separata beräkningar för A-aktier, B-aktier, stam aktier respektive preferensaktier. Man utgår från de faktiska anskaffningsutgifterna vid olika köptillfällen och lägger ihop dessa. Har du både köpt och fått aktier av samma slag (genom arv, gåva eller liknande), kan du använda schablonregeln för de aktier du fått, dvs sätta 20% av försäljningspriset som anskaffningsutgift. För varje ny anskaffning gör du en ny beräkning av den genomsnittliga anskaffningsutgiften, oav sett om du köpt aktierna eller fått dem. Sedan måste du naturligtvis också justera anskaffningsutgiften om du säljer eller ger bort aktier. Vid arv eller gåva övertar mottagaren den anskaffningsutgift du som överlåtare/givare haft. IL 48 kap 7. Blandade fång Om du säljer aktier till underpris, t ex till en närstående, räknas det delvis som en gåva, ett så kallat blandat fång. Det innebär att du kapitalvinstbeskattas men inte får dra av anskaffningsutgiften för den del av aktierna som du gav bort. Den som får gåvan tar över anskaffningsutgiften för gåvo delen. Teckningsrätter och delrätter När du avyttrar teckningsrätter eller delrätter, som du fått genom att du haft aktier i ett visst bolag, gör du ingen proportionering av moderaktiens anskaffningsutgift. Teckningsrätterna respektive delrätterna anses istället anskaffade utan kostnad. Därför skattar du för hela försäljnings priset efter avdrag för försäljningskostnader om du säljer dem. När du utnyttjar rätterna till köp av aktier, konvertibla skulde - brev eller skuldebrev med options rätt blir det ingen kapital vinst beskatt ning. Teckningspriset blir anskaffnings utgiften för värdepapperet. A Näringsverksamhet 21

23 Aktier och liknande värdepapper kapital förlust Har du köpt teckningsrätt erna eller delrätterna utan att du ägt ak tier i bolaget, utgör köpeskil l- ing en för rätterna anskaffningsutgiften. Konvertibla skuldebrev och optionsrätter Konvertibla skuldebrev (konvertib ler), konvertibla vinstandelsbe vis (KVB), teckningsoptioner och köp- och säljoptioner för aktier kap ital vinstbeskattas på samma sätt som aktier. Optionsskuldebrev beskattas inte alls som aktier utan enligt reglerna för skuldebrev. Om du byter ut konvertibler mot aktier (konvertering) eller utnyttjar en företrädesrätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev, blir det ingen kapitalvinstbeskattning. Om du däremot säljer en konver tibel, en företrädesrätt eller en aktie som du skaffat genom konver tering, beskattas kapitalvinsten. Det samma gäller vid inlösen av ett konvertibelt skuldebrev. Även när du köper en teckningsrätt eller ett konvertibelt skulde brev kan du teckna ett konver teringslån eller aktier eller byta kon vertibeln mot aktier utan kapitalvinstbeskattning. Om du där emot säljer sådana värdepapper blir det kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsutgiften är samt liga de kostnader du har haft för att skaffa konvertibeln. Däremot överförs inte någon del av moder aktiens anskaffningsutgift. För konvertibler av samma slag och sort beräknar du en gemensam anskaffningsutgift. Du får använda schablonregeln (20% av försäljningspriset) för marknadsnoterade konvertibler. Optionsrätter En optionsrätt innebär en rätt att köpa eller nyteckna aktier till ett visst pris som har utfästs i förening med ett skuldebrev. Optionsrätten kallas teckningsoption om det är en rätt att vara med i en nyemission. Med options rätt menas även köpoption, dvs en rätt att köpa aktier i ett annat bolag. Säljer du ett skuldebrev som emitterats tillsammans med en optionsrätt beskattas du enligt reglerna för skuldebrev. Om skulde brevet är konvertibelt används dock reglerna för konvertibler. Försäljning av optionsrätter beskattas enligt reglerna för aktier. Anskaffningsutgiften för en företrädesrätt till skuldebrev med optionsrätt sätts till noll kronor om du köpt den med anledning av att du har aktier. I annat fall är den köpeskilling du betalat anskaffningsutgift. Har du skaffat ett skuldebrev med optionsrätt genom att du varit med i emissionen, anses skulde brevet köpt för sitt marknadsvärde vid emissionstidpunkten. Options rätten anses anskaffad för resten av emissionspriset (restvärdet). Skulle marknadsvärdet på skulde brevet vara högre än emissions priset, hör hela priset till skulde brevet. 22

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer