F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN"

Transkript

1 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

2 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER Bakgrund och syfte Tillträde Kontaktpersoner Utlånade handlingar och avtalstid Omhändertagande av landstingets handlingar Förändring av ägarförhållanden Patientens samtycke Utlämnande av allmän handling Tystnadsplikt Gallring Särskilt om datajournaler Kostnader och återlämnande 7

3 3(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER LÅN AV PATIENTJOURNALER OCH ANDRA HANDLINGAR Dnr: Avtalsnummer: Mellan Landstinget i Värmland genom Landstinget i Värmland Karlstad Organisationsnummer: nedan kallat landstinget, och Organisationsnummer: nedan kallad uppdragstagaren, har träffats följande avtal Bakgrund och syfte Mellan landstinget och uppdragstagaren föreligger ett entreprenadavtal, enligt vilket uppdragstagaren skall driva närsjukvård i Kristinehamn. Av avtalet framgår att entreprenadtiden bestämts till 4 år med möjlighet till 48 månaders förlängning. I enlighet med vad som anges i entreprenadavtalet kommer landstinget att låna ut såväl pappersbaserade som digitala patientjournaler och personakter som uppdragstagaren kan behöva för att fullgöra uppdraget. Samma bestämmelser gäller för pappersbaserade handlingar som för digitala.

4 4(7) För att tillgodose att patienternas och parternas intressen av att ifrågavarande lån löses på ett praktiskt sätt samt att gällande lagstiftning inom området beaktas träffar parterna detta låneavtal. Detta avtal avser att reglera villkor om långlån och omhändertagande av allmänna handlingar tillhörande landstinget. I samband med avtals ingående ska LiV och Uppdragstagaren också ingå därtill hörande avtal: Samtliga avtal utgör en enhet, vilket innebär att de för sin giltighet är beroende av övriga avtals fortlevnad. Undertecknande av samtliga avtal kommer att ske i god tid innan tillträdesdagen. Tillträdesdagen är densamma för alla avtalen Tillträde Tillträde ska ske det datum som parterna överenskommer. Vid tillträde ska parterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa övergången av verksamheten Kontaktpersoner Uppdragstagaren: Telefon: Telefax: E-post: LiV: Telefon: Telefax: E-post:

5 5(7) Utlånade handlingar och avtalstid Landstinget lånar ut i bilaga uppräknade handlingar till Uppdragstagaren under samma tid som ovan angivna entreprenadavtal gäller mellan parterna, d v s 4 år med möjlighet till 48 månaders förlängning. Vid återlämnande av handlingarna se position Omhändertagande av landstingets handlingar Uppdragstagaren ska avskilja och sammanföra landstingets handlingar och förvara dem i sitt arkiv, avskilda från uppdragstagarens egna handlingar och under sådana former att tillgång till handlingarna för obehöriga förhindras. Uppdragstagaren ska medverka till att landstinget bereds tillträde till de lokaler där handlingarna förvaras för eventuell tillsyn. De krav som ställs upp i landstingets arkivreglemente på arkivlokaler skall iakttas, så att handlingarna skyddas mot fukt- och vattenskador, brand, stöld, olaga intrång, ogynnsam klimatpåverkan och skadligt ljus. Personal hos uppdragstagaren får inte föra in egna anteckningar i landstingets handlingar Förändring av ägarförhållanden Landstingets handlingar får inte utan landstingets medgivande splittras i samband med förändringar i uppdragstagarens ägarförhållanden, omorganisationer eller ändrad lokalisering av verksamheten. Uppdragstagaren skall underrätta landstinget om förändringar i uppdragstagarens verksamhet som kan ha betydelse för detta avtal Patientens samtycke Uppdragstagaren måste inhämta respektive patients samtycke till att ta del av patientjournal upprättad av landstinget. Detta ska dokumenteras i journalen.

6 6(7) Utlämnande av allmän handling Landstingets handlingar är alltjämt allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Beslut om utlämnande eller förbud mot utlämnande av landstingets handlingar (t ex till privatpersoner eller andra myndigheter) fattas av landstingets arkivarie eller ersättare för denne. Själva utlämnandet ombesörjs av uppdragstagarens personal. Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska uppdragstagaren dokumentera vem som fått handlingen, avskriften eller kopian, när denna lämnats ut och på vems ansvar det skett. Denna dokumentation ska, om möjligt, läggas i respektive journal. I annat fall ska dokumentationen sparas och hållas så ordnad att det kan fastställas att den upprättats. Dokumentationen ska överlämnas till landstinget vid avtalets upphörande. Uppdragstagaren har rätt att uttaga avgift för utlämnande i enlighet med vid var tid gällande regler därom fastställda av landstinget. Nu gällande regler finns i landstingsfullmäktiges beslut dnr Tystnadsplikt Anställda hos uppdragstagaren, som äger tillgång till landstingets handlingar, har att iaktta samma tystnadsplikt som de skulle ha haft som anställda hos landstinget Gallring Gallring av allmänna handlingar vilka omfattas av detta avtal ska ske enligt landstingets anvisningar och i enlighet med beslut av landstinget.

7 7(7) Särskilt om datajournaler Slutarkivering måste alltid ske hos landstinget och ombesörjs av landstinget vid den tidpunkt som entreprenadavtalet träder i kraft Kostnader och återlämnande Kostnaden för skötsel av lånade handlingar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter bestrids av uppdragstagaren. Vid avtalets upphörande återlämnas lånade handlingar utan kostnad till landstinget. Uppdragstagaren ska verka för att patienterna lämnar samtycke till att kopia av hos uppdragstagaren upprättade journaler efter avtalstiden lämnas till landstinget alternativt till ny entreprenör som ska driva närsjukvården i Kristinehamn. Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar varav parterna erhållit var sitt. För Uppdragstagaren För Landstinget i Värmland Firmatecknare För Landstinget i Värmland Anna Kramer Upphandlingschef

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner 1 Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer