Bruksanvisning Ångugn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Ångugn"

Transkript

1 Bruksanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar ångugnen i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på ångugnen. sv-se M.-Nr

2 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar och varningar....5 Bidra till att skona miljön...13 Beskrivning av ångugnen...14 Översikt över ångugnen...14 Medföljande tillbehör...15 Funktionsbeskrivning...16 Manöverpanel...16 Uppsamlingskärl...17 Vattenbehållare...17 Ljud...17 Temperatur...18 Rekommenderade temperaturer...18 Tillagningstid...18 Uppvärmningsfas...19 Tillagningsfas Första gången du använder ångugnen...20 Första rengöringen...20 Ställa in vattenhårdhet...21 Anpassa sjudtemperaturen...21 Använda ångugnen...22 Förberedelse...22 Ställa in temperatur och tillagningstid...22 Efter avslutad tillagningstid...23 Efter användning...23 Använda ångugnen...24 Avbryta tillagning...24 Ändra temperatur Ändra tillagningstid...24 Vattenbrist

3 Innehållsförteckning Tillvalsfunktioner...26 Viktig information och värt att veta...27 Det speciella med ångkokning...27 Tillagningskärl...27 Tillagningskärl Andra tillagningskärl...27 Uppsamlingskärl...28 Falshöjd...28 Djupfrysta livsmedel...28 Temperatur...28 Tillagningstid...29 Tillagning med vätska...29 Egna recept...29 Ångkokning...30 Grönsaker...30 Kött Korvar...36 Fisk Skaldjur...40 Musslor...41 Ris...42 Pasta...43 Klöße (ung. potatisbollar) Spannmål Baljväxter, torkade Hönsägg...48 Frukt...49 Tillagning meny...50 Specialprogram...52 Uppvärmning...52 Upptining...54 Konservering...58 Saftning...61 Tillreda yoghurt

4 Innehållsförteckning Jäsa vetedeg...64 Smälta gelatin...64 Smälta choklad...65 Skålla/rosta livsmedel...66 Konservera äpplen...67 Förvälla...67 Ånga lök Desinfektera porslin...69 Värma fuktiga handdukar...69 Göra honungen flytande...70 Tillaga äggrätter Inställningar...71 Rengöring och skötsel...73 Ångugnens front och hölje Tillagningsutrymme...75 Tillbehör...76 Uppsamlingskärl och tillagningskärl Ugnsstegar...76 Vattenbehållare...77 Packning...78 Avkalkning...79 Hur man klarar av mindre fel själv...81 Extra tillbehör Tillagningskärl...85 Rengörings- och vårdande medel Övrigt...88 Miele service, typskylt och garanti Tekniska data

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna ångugn uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till skador på personer och föremål. Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du tar ångugnen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig själv och undviker skador på ångugnen. Miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid ägarbyte. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde Ångugnen är avsedd för användning i hushåll och i hushållsliknande miljöer. Ångugnen är inte avsedd att användas utomhus. Använd endast ångugnen i hushåll för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning är otillåten. Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda ångugnen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda den utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De som använder ångugnen måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. 6

7 Om det finns barn i hemmet Säkerhetsanvisningar och varningar Barn under åtta år bör hållas borta från ångugnen. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får använda ångugnen utan uppsikt endast under förutsättning att de har fått förklarat för sig hur man använder den på ett säkert sätt. Om barn ska använda ångugnen måste de kunna se och förstå riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt. Barn får inte rengöra ångugnen utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av ångugnen. Låt aldrig barn leka med ångugnen. Risk för kvävning! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial. Risk för brännskada! Barn har känsligare hud och reagerar kraftigare än vuxna på höga temperaturer. Barn får inte öppna luckan när ångugnen är i drift. Se till att barn inte är i närheten av ångugnen förrän den har svalnat så pass att all risk för brännskada är utesluten. Risk för skador! Det finns risk för att barn skadar sig på den öppna luckan. Förhindra att barn hänger på luckan när den är öppen. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarlig fara för användaren. Installation och service får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman. Skador på ångugnen kan utgöra en fara för din säkerhet. Kontrollera att ångugnen inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad ångugn i bruk. Ångugnens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Denna grundläggande säkerhetsförutsättning måste vara uppfylld. Låt i tveksamma fall en elektriker kontrollera elinstallationen. Innan ångugnen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på ångugnens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på ångugnen. Låt i tveksamma fall en elektriker kontrollera installationen. Grenuttag och förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte ångugnen till elnätet med dessa. Ångugnen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar). Att röra strömförande anslutningar och ändra ångugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara och leda till funktionsstörningar. Öppna aldrig ångugnens hölje. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Garantianspråk går förlorade om ångugnen repareras av andra än av Miele auktoriserad service. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Om stickproppen tas bort från anslutningskabeln eller om anslutningskabeln inte har någon stickpropp, måste ångugnen anslutas av en elektriker. Om anslutningskabeln skadas måste den ersättas av en speciell anslutningskabel av typ H 05 VV-F (PVC-isolerad). Denna finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning. Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste ångugnen vara spänningsfri. Säkerställ detta genom att stänga av huvudströmmen skruva ur/slå ifrån säkringen dra ut stickproppen (om sådan finns). Dra inte i anslutningskablen utan i stickproppen. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning Risk för brännskada! Ångugnen blir mycket varm när den är i drift. Du kan bränna dig i tillagningsutrymmet, på maten, på tillbehör och på den heta ångan. Ha alltid på dig grytvantar när du skjuter in eller tar ut något ur ångugnen eller gör något annat i det varma tillagningsutrymmet. Var försiktig när du skjuter in eller tar ut tillagningskärl ur ångugnen så att innehållet inte skvalpar över. Risk för brännskada! Efter tillagningens slut kan det finnas hett vatten i vattenbehållaren. Se till att vattenbehållaren inte tippar när den tas ut och skjuts in. I slutna konserveringsburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Använd inte ångugnen till att konservera och värma upp konservburkar. Du kan skada dig på den öppna luckan. Lämna inte luckan öppen i onödan. Plastgods som inte är värmebeständigt smälter vid höga temperaturer och kan skada ångugnen. Använd endast temperaturbeständigt (upp till 100 C) plastgods som tål ånga. Beakta plastgodstillverkarens anvisningar. Mat som förvaras i tillagningsutrymmet kan torka och fuktigheten från maten kan leda till korrosion i ångugnen. Förvara ingen färdiglagad mat i tillagningsutrymmet och använd inga föremål där som kan rosta. Av hygieniska skäl och för att undvika kondensvatten ska vattenbehållaren tömmas efter varje användning. Ställ inga föremål på ångugnen. Detta för att undvika repor. 10

11 Rengöring och skötsel Säkerhetsanvisningar och varningar Ångan från en ångrengörare kan komma åt spänningsförande delar och orsaka kortslutning. Använd aldrig ångrengörare för att rengöra ångugnen. Repor kan förstöra glaset i luckan. Använd inte skurmedel, hårda svampar eller borstar och inga vassa metallskrapor för att rengöra luckan. Ugnsstegarna kan tas ut för och vid rengöring (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Montera dem sedan korrekt och använd aldrig ångugnen utan monterade ugnsstegar. Vattenbehållaren får inte läggas i vatten eller diskas i diskmaskin. Det föreligger då risk för elektriska stötar när den sätts in i ångugnen. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar Uppställningsanvisning Säkerhetsavståndet från den stängda luckan till bänkskivans framkant måsta vara minst 150 mm. 12

13 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar ångugnen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad ångugn Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller också skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador för människors hälsa och för miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade ångugnen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov. 13

14 Beskrivning av ångugnen Översikt över ångugnen Manöverpanel Ångutsläpp Lucktätning Ångkanal Utrymme för vattenbehållaren Vattenbehållare (med insats) Kontakt för vattenbehållaren Ugnsstegar med 4 falshöjder Ånginsläpp Uppsamlingsränna i tillagningsutrymmet Värmeelement i botten Temperatursensor Ångutsläpp Uppsamlingsränna i luckan Lucköppnare 14

15 Medföljande tillbehör Beskrivning av ångugnen Du kan efterbeställa och köpa både sådana tillbehör som ingår och extra tillbehör (se avsnittet "Extra tillbehör"). Uppsamlingskärl DGG 15 För uppsamling av vätska som droppar ner 325 x 265 x 40 mm (bredd x djup x höjd) DGGL 1 2 hålade tillagningskärl bruttovolym 1,5 liter/nettovolym 0,9 liter 325 x 175 x 40 mm (bredd x djup x höjd) Silikonfett För att smörja in packningen på vattenbehållarens kopplingsventil Mieles kokbok "Fem kockar och lite ÅNGA" Laga mat och njut med Miele. De bästa recepten från Mieles provkök. 15

16 Funktionsbeskrivning Manöverpanel Du använder ångugnen genom att lätt röra vid touchknapparna -. Varje knapptryckning bekräftas med ett ljudsignal. Denna ljudsignal kan du stänga av (se avsnittet "Inställningar"). När ångugnen är i drift visas siffror och symboler i displayen. Touchknappar Display Knapp Funktion - För till- och frånkoppling av ångugnen - För att välja avkalkning - För att ställa in temperatur och tillagningstid - För att "bläddra" i programmeringen OK För att bekräfta temperatur, tillagningstid och val + För att välja programmering Visning (blinkar) Siffror + C Siffror + h Siffra/siffror + Betydelse Inget vatten eller vattenbehållare saknas Temperatur Tillagningstid Ångugnen måste avkalkas. 16

17 Uppsamlingskärl Funktionsbeskrivning Skjut alltid in uppsamlingskärlet på den nedersta falshöjden när du tillagar något i hålade tillagningskärl. Vätska som droppar ner samlas då upp i uppsamlingskärlet och är sedan lätt att ta bort. Du kan också använda uppsamlingskärlet som tillagningskärl. Vattenbehållare Vattenbehållaren kan fyllas med maximalt 1,2 liter och får inte fyllas med mindre än 0,75 liter. Vattenbehållaren har markeringar såväl på insidan som på utsidan. Den övre markeringen får inte överskridas! Om vattenbehållaren fylls maximalt räcker vattnet till en tillagning på cirka 2 timmar på 100 C. Om den är fylld till minimimarkeringen räcker vattnet till cirka 30 minuter, om luckan inte öppnas. Om vattenbehållaren inte är tillräckligt inskjuten eller otillräckligt fylld indikeras det av den blinkande symbolen. Ljud När ångugnen är i drift hörs ett fläktljud. När ångan genereras bildas ljud som låter som en vattenkokare. 17

18 Funktionsbeskrivning Temperatur Ångugnen har ett temperaturspann från 40 till 100 C. När den kopplas in är den inställd på 100 C. Du kan ändra temperaturen i steg om 5 C. Rekommenderade temperaturer 100 C: Tillagning av alla livsmedel Uppvärmning Tillagning meny Konservering Saftning C: Skonsam tillagning av fisk. 60 C: Upptining. 40 C Jäsa av vetedeg Tillreda yoghurt... Tillagningstid Du kan ställa in en tillagningstid mellan 1 minut (0:01) och 9 timmar och 59 minuter (09:59). 18

19 Uppvärmningsfas Funktionsbeskrivning Under uppvärmningsfasen värms tillagningsutrymmet upp till den inställda temperaturen. Den stigande temperaturen i tillagningsutrymmet visas i displayen. Hur lång uppvärmningsfasen är beror på mängden livsmedel och temperatur. Vanligtvis tar uppvärmningsfasen ungefär 7 minuter. För tillagning av kylda eller frysta livsmedel blir uppvärmningsfasen längre. Du kan förkorta den genom att fylla vattenbehållaren med varmt vatten. Tillagningsfas När den inställda temperaturen är uppnådd börjar tillagningsfasen. Under tillagningsfasen visas den resterande tiden i displayen (resttid). Utförlig information om hur du använder din ångugn och användartips för ångkokning hittar du i avsnitten "Ångkokning" och "Specialprogram". 19

20 Första gången du använder ångugnen Klistra in den bifogade typskylten, som finns i de medföljande underlagen, i bruksanvisningen på därför avsedd plats i avsnittet "Typskylt, Miele service och garanti". Första rengöringen Ta bort eventuell skyddsfilm. Vattenbehållare Öppna luckan genom trycka till vänster på lucköppnaren. Luckan öppnas en aning. Ta ut vattenbehållaren ur ångugnen och ta ut insatsen (se avsnitt "Rengöring och skötsel - Vattenbehållare"). Skölj ur vattenbehållaren och insatsen grundligt för hand med varmt vatten utan diskmedel. Rengör aldrig vattenbehållaren och insatsen i diskmaskin och doppa inte vattenbehållaren i vatten. Tillbehör och tillagningsutrymme Ta ut alla tillbehör ur tillagningsutrymmet. Rengör dem för hand eller i diskmaskin. Ångugnen har före leverans behandlats med ett vårdande medel. Rengör tillagningsutrymmet med en ren disktrasa, handdiskmedel och varmt vatten för att avlägsna denna beläggning av vårdande medel. 20

21 Ställa in vattenhårdhet Första gången du använder ångugnen Ångugnen är vid leverans inställd på vattenhårdhet "hårt" (S04). För att ångugnen ska fungera felfritt och avkalkas vid rätt tidpunkt, måste du ställa in den vattenhårdhet som råder där ångugnen är. Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste ångugnen avkalkas. Kontrollera vilken vattenhårdhet som är inställd och ställ vid behov in korrekt vattenhårdhet (se avsnittet "Inställningar"). Anpassa sjudtemperaturen Innan du tillagar mat första gången, måste du anpassa ångugnen till vattnets sjudtemperatur, vilken varierar beroende på hur högt över havet man bor. Vid denna process spolas också vatten genom ångugnen. Du måste absolut genomföra denna procedur för att ångugnen ska fungera felfritt. Ta ångugnen i drift i 100 C i 15 minuter. Gör så som beskrivs i avsnittet "Använda ångugnen". Efter flytt måste ångugnen anpassas till vattnets ändrade sjudtemperatur om den nya uppställningsplatsen skiljer sig minst 300 meter på höjden från den gamla uppställningsplatsen. Avkalka då ångugnen (se avsnittet "Rengöring och skötsel - Avkalkning"). 21

22 Använda ångugnen Förberedelse Fyll på vattenbehållaren minst upp till markeringen "min". Du behöver inte ta ut insatsen för detta. Använd endast kranvatten. Använd aldrig destillerat vatten, mineralvatten eller andra vätskor! Skjut in vattenbehållaren ända in till spärrläget. Om vattenbehållaren inte är ordentligt inskjuten värms ångugnen inte upp och efter en stund visas F20 (se avsnitt "Hur man klarar av mindre fel själv"). Skjut in det som ska tillagas i tillagningsutrymmet. Koppla in ångugnen med touchknappen. Ställa in temperatur och tillagningstid I displayen visas 100 och C blinkar. Om tillagning med 100 C önskas, bekräftar du med OK. Genom att trycka på kan du sänka temperaturen om det krävs för det livsmedel som tillagas. Bekräfta med OK. När du har bekräftat temperaturen visas tre nollor följt av ett blinkande h i displayen. Ställ in önskad tillagningstid genom att trycka på (från 0:00 och uppåt) eller (från 9:59 och neråt). Bekräfta genom att trycka på OK. Ångugnen startar automatiskt när du har tryckt på OK. Om du inte slutför inställningen/arna inom 15 minuter stängs ångugnen av. 22

23 Efter avslutad tillagningstid Använda ångugnen När tillagningstiden är avslutad ljuder en signal samtidigt som tre nollor följt av ett blinkande h visas i displayen. Stäng av ångugnen. Fläkten fortsätter att gå en stund efter det att ångugnen har stängts av. Du kan förkorta den fortsatta fläktdriften genom att ta ut vattenbehållaren direkt efter det att ångugnen har stängts av. När du öppnar luckan kommer det ut ånga. Backa en bit från ångugnen tills det mesta av ångan har kommit ut. Risk för brännskada! Du kan bränna dig på väggarna i tillagningsutrymmet, på mat som skvalpar över, tillbehör och het ånga. Använd alltid grytvantar när du tar ut mat ur ångugnen. Efter användning Ta ut och töm uppsamlingskärlet. Ta ut och töm vattenbehållaren. När vattenbehållaren tas ut ska den tryckas lätt uppåt. Rengör och torka ur hela ångugnen efter varje användning så som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel". Stäng luckan först när det är helt torrt i tillagningsutrymmet. Ångugnen är inställd så att det alltid blir kvar restvatten i vattenbehållaren efter användning. Saknas restvattnet betyder det att ett fel har uppstått. Kontakta Miele service. 23

24 Använda ångugnen Avbryta tillagning Om du öppnar luckan avbryts tillagningen. Värmen stängs av och den resterande tillagningstiden sparas. När du öppnar luckan kommer det ut ånga. Backa en bit från ångugnen tills det mesta av ångan har kommit ut. Akta så att inte hett vatten från uppsamlingsrännan på insidan av luckan skvalpar över när du öppnar luckan. Risk för brännskada! Du kan bränna dig på väggarna i tillagningsutrymmet, på mat som skvalpar över, tillbehör och het ånga. Använd alltid grytvantar när du skjuter in eller tar ut mat samt när du gör annat i det heta tillagningsutrymmet. Tillagningen fortsätter när du stänger luckan. Ångugnen värms upp igen och den stigande temperaturen visas. När den inställda temperaturen har uppnåtts ändras visningen och den resterande tillagningstiden räknas ner. Ändra temperatur Du kan ändra temperaturen när som helst under tillagningen. Tryck en gång kort på OK. Displayen växlar till temperaturinställningen och C blinkar. Ställ in temperaturen så som beskrivits tidigare. Ändra tillagningstid Du kan ändra tillagningstiden när som helst under tillagning. Tryck två gånger kort på OK. Displayen växlar till inställning av tillagningstiden och h blinkar. Ställ in tillagningstiden så som beskrivits tidigare. 24

25 Använda ångugnen Vattenbrist För lite vatten indikeras genom en ljudsignal och att symbolen blinkar. Ta ut vattenbehållaren och fyll på vatten. Skjut in vattenbehållaren ända in till spärrläget. Stäng luckan. Tillagningen fortsätter. 25

26 Tillvalsfunktioner Förvärmning Ångugnen är utrustad med funktionen Förvärmning. Under förvärmningen värms tillagningsutrymmet upp till cirka 40 C. När tillagningsutrymmet är förvärmt förkortas uppvärmningsfasen och därmed hela tillagningen. Funktionen är inte aktiverad vid leverans. Om du vill använda funktionen måste du ändra fabriksinställningen (se avsnittet "Inställningar"). Även när förvärmningen är aktiverad kan du för varje tillagning bestämma om du vill använda den eller inte. Under förvärmningen måste den fyllda vattenbehållaren vara insatt i ångugnen. Förvärmningen avbryts om du öppnar luckan. Du kan starta förvärmningen igen genom att stänga av och koppla in ångugnen igen. Använda förvärmning Koppla in ångugnen. I displayen visas 100 och C blinkar. Bekräfta inte detta. Efter några sekunder börjar förvärmningen och i displayen visas den stigande temperaturen. När förvärmningen är avslutad visas 100 och C blinkar i displayen. Ställ in maten i tillagningsutrymmet. Ställ in temperatur och tillagningstid som vanligt. Inte använda förvärmning Ställ in maten i tillagningsutrymmet. Koppla in ångugnen. I displayen visas 100 och C blinkar. Bekräfta eller ställ in önskad temperatur. Ställ in tillagningstiden. 26

27 Det speciella med ångkokning Viktig information och värt att veta I detta avsnitt finns allmängiltiga anvisningar för ångkokning. Om det finns speciella anvisningar för vissa livsmedel och/eller användningssätt hänvisar vi till motsvarande avsnitt. Vitaminer och mineralämnen bevaras nästan helt och hållet under ångkokning eftersom maten inte ligger i vatten. Vid ångkokning bibehålls livsmedlens egna, typiska smak bättre än vid traditionell matlagning. Därför rekommenderar vi att maten inte saltas alls eller först efter tillagning. Livsmedlen behåller dessutom sin fräscha, naturliga färg. Tillagningskärl Tillagningskärl Med ångugnen medföljer tillagningskärl av rostfritt stål. Du kan även köpa ytterligare tillagningskärl i olika storlekar, hålade eller ohålade (se avsnittet "Extra tillbehör"). På så vis kan du välja ett tillagningskärl som är lämpat för respektive livsmedel. Använd om möjligt hålade tillagningskärl. Ångan når då livsmedlet från alla sidor och tillagningen blir jämn. Andra tillagningskärl Du kan även använda andra tillagningskärl. Tänk då på följande: Tillagningskärlet måste vara temperaturbeständigt (upp till 100 C) och tåla ånga. Om du vill använda tillagningskärl av plast ska du kontrollera med tillverkaren att det är lämpat för ångkokning. Tjockbottnade kärl, till exempel av porslin, keramik eller stengods är mindre lämpliga för ångkokning. Tjocka material leder värmen dåligt och detta medför att den tillagningstid som anges i tabellerna förlängs. 27

28 Viktig information och värt att veta Uppsamlingskärl Ställ tillagningskärlet i en tillräckligt stort hålat tillagningskärl och inte på botten. Avståndet mellan den översta delen av tillagningskärlet och ångugnens tak måste vara minst 3 cm så att tillräckligt mycket ånga kan komma in. Sätt alltid in uppsamlingskärlet på den nedersta falshöjden när du tillagar mat i hålade tillagningskärl så att vätskan som droppar ner kan samlas upp i det. Du kan också använda uppsamlingskärlet som tillagningskärl. Falshöjd Du kan placera tillagningskärlet på valfri höjd. Det är även möjligt med tillagning på flera falshöjder samtidigt. Tillagningstiden ändras inte. Djupfrysta livsmedel Vid tillagning av djupfrysta livsmedel är uppvärmningstiden längre än för färska livsmedel. Ju mer djupfrysta livsmedel som finns i tillagningsutrymmet, desto längre tid tar uppvärmningsfasen. Temperatur Den högsta temperaturen som kan uppnås i ångugnen är 100 C. I princip alla livsmedel kan tillagas med denna temperatur. Vissa ömtåliga livsmedel, till exempel bär, måste tillagas med en lägre temperatur eftersom de spricker annars. Information om ömtåliga livsmedel finns i respektive avsnitt. Kombination med matvärmare När matvärmaren är i drift kan ångugnens tillagningsutrymme värmas upp till 40 C. Om du i detta fall ställer in en temperatur på 40 C, produceras ingen ånga eftersom tillagningsutrymmet är för varmt. 28

29 Viktig information och värt att veta Tillagningstid Tillagningstiderna för tillagning med ånga motsvarar normalt tillagningstiderna för tillagning i kastrull. Om tillagningstiden påverkas av särskilda faktorer informeras du om detta i följande avsnitt. Tillagningstiden är inte beroende av mängden livsmedel. Tillagningstiden för 1 kg potatis är till exempel lika lång som för 500 g potatis. De tider som anges i tabellerna är riktvärden. Vi rekommenderar att du alltid väljer den kortaste tillagningstiden. Vid behov kan maten tillagas ytterligare. Tillagning med vätska Fyll endast tillagningskärlen upp till 2 / 3 med vätska för att förhindra att vätskan skvalpar över när du tar ut dem. Egna recept Livsmedel och maträtter som tillagas i ett kokkärl kan även tillagas i ångugnen. Tillagningstiderna är desamma för tillagning i kokkärl. Beakta dock att det inte är möjligt att bryna mat i ångugnen. 29

30 Ångkokning Grönsaker Färska grönsaker Förbered de färska grönsakerna som vanligt, till exempel genom att skölja dem, ansa och skära dem i bitar. Djupfrysta grönsaker Djupfrysta grönsaker behöver inte tinas upp före tillagning. Undantaget är grönsaker som är blockfrysta. Djupfrysta och färska grönsaker med samma tillagningstid kan tillagas samtidigt. Dela stora bitar som fryst ihop i mindre bitar. Tillaga grönsakerna enligt den tillagningstid som anges på förpackningen. Tillagningskärl För grönsaker med mindre diameter (till exempel ärtor och sparris) uppstår inga eller endast små hålrum och ångan får därför svårt att ta sig in mellan livsmedlen. Välj tillagningskärl med låga kanter för sådana livsmedel och fyll dessa endast upp till cirka 3 5 cm för att att få ett jämnt tillagningsresultat. Fördela större mängder livsmedel i fler tillagningskärl med låga kanter. Olika sorters grönsaker med samma tillagningstid kan tillagas i samma tillagningskärl. För grönsaker som normalt tillagas i vätska, till exempel rödkål, ska ohålade tillagningskärl användas. Falshöjd Placera inte andra livsmedel under ett hålat tillagningskärl om du tillagar grönsaker som färgar av sig, till exempel rödbetor. På så vis undviker du att smak eller färg överförs genom droppande vätska. 30

31 Ångkokning Tillagningstid Inställningar Tillagningstiden är precis som vid konventionell tillagning beroende av livsmedlets storlek och önskad tillagningsgrad. Exempel: fast potatis, delad i fyra delar = cirka 18 minuter fast potatis, halverad = cirka 22 minuter brysselkål, stora med tuggmotstånd = cirka 12 minuter brysselkål, små, mjuka = cirka 12 minuter Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. De tider som anges i tabellen är riktvärden för färska grönsaker. Vi rekommenderar att du alltid väljer den kortaste tillagningstiden. Vid behov kan maten tillagas ytterligare. Tillagningstid i minuter Kronärtskockor Blomkål, hel Blomkålsbuketter 8 Gröna bönor Broccolibuketter 3 4 Knippmorötter, hela 7 8 Knippmorötter, halverade 6 7 Knippmorötter, delade i mindre 4 bitar Endive, halverad 4 5 Salladskål, skuren 3 Ärtor 3 Fänkål, halverad Fänkål, i strimlor 4 5 Grönkål, skuren

32 Ångkokning Fast potatis, skalad hel halverad delad i fyra delar Övervägande fast potatis, skalad hel halverad delad i fyra delar Mjölig potatis, skalad hel halverad delad i fyra delar Tillagningstid i minuter Kålrabbi, skuren i stavar 6 7 Pumpa, tärnad 2 4 Majskolvar Mangold, skuren 2 3 Paprika, tärningar/strimlor 2 Potatis med skal, fast Purjolök, skuren 4 5 Purjolök, stänger, halverad 6 Romanesco, hel Romanescobuketter 5 7 Brysselkål Rödbetor, hela Rödkål, skuren Svartrot, hel, tumtjock 9 10 Rotselleri, skuren i stavar

33 Ångkokning Tillagningstid i minuter Sparris, grön 7 Sparris, vit, tumtjock 9 10 Morötter, skurna i bitar 6 Spenat 1 2 Spetskål, skuren Blekselleri, skuren 4 5 Kålrot, skuren 6 7 Vitkål, skuren 12 Savojkål, skuren Zucchini, skivor 2 3 Sockerärtor

34 Ångkokning Kött Färskt kött Djupfryst kött Förbereda kött Tillagningstid Tips Förbered köttet som vanligt. Tina upp djufryst kött innan du tillagar det (se avsnittet "Upptining"). Kött som ska brynas och sedan fräsas, till exempel gulasch, måste brynas på häll/spis. Tillagningstiden är beroende av köttets tjocklek och beskaffenhet, inte av dess vikt. Ju tjockare köttet är, desto längre tillagningstid. En köttbit som väger 500 g och är 10 cm tjock har en längre tillagningstid än en köttbit på 500 g som är 5 cm tjock. Om smakämnena ska bevaras i köttet ska det tillagas i ett hålat tillagningskärl. Sätt in ett ohålat tillagningskärl under för att samla stekskyn. Du kan sedan använda stekskyn till såser eller frysa in det för senare användning. För att tillaga en kraftig buljong är det till exempel lämpligt att använda en sopphöna eller märgpipa, bröstkött och högrev från nöt. Lägg i köttet tillsammans med soppgrönsakerna och kallt vatten i ett tillagningskärl. Ju längre tillagningstid, desto kraftigare blir fonden. 34

35 Ångkokning Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. De tider som anges i tabellerna är riktvärden. Vi rekommenderar att du alltid väljer den kortaste tillagningstiden. Vid behov kan maten tillagas ytterligare. Kött Tillagningstid i minuter Märgpipa, täckt med vatten Fläsklägg Kycklingbröstfilé 8 10 Lägg Högrev, täckt med vatten Strimlat kalvkött 3 4 Kasslerskivor 6 8 Lammragu Broiler Kalkonrullader Kalkonschnitzel 4 6 Bogstek, täckt med vatten Nötgulasch Sopphöna, täckt med vatten

36 Ångkokning Korvar Inställningar Temperatur: 90 C Tillagningstid: se tabell. Korvar Tillagningstid i minuter Kokkorv 6 8 Köttkorv 6 8 Fläskkorv

37 Ångkokning Fisk Färsk fisk Djupfryst fisk Förbereda fisken Tillagningskärl Falshöjd Temperatur Förbered den färska fisken som vanligt genom att rensa och filea den. Tina upp den djupfrysta fisken innan du tillagar den (se avsnittet "Upptining"). Droppa till exempel citron- eller limesaft över fisken innan den tillagas. Det gör att fiskköttet blir fastare. Fisken behöver inte saltas eftersom den behåller nästan alla sina mineralämnen, vilka sörjer för den egna smaken, under ångkokning. Smörj det hålade tillagningskärlet. Om du tillagar fisk i hålade tillagningskärl samtidigt som du tillagar andra livsmedel i andra tillagningskärl undviker du att smakerna överförs av neddroppande vätska genom att du skjuter in fisken direkt ovanför uppsamlingskärlet. 85 C 90 C För skonsam tillagning av ömtåliga fisksorter, till exempel sjötunga. 100 C För tillagning av fisksorter med fast kött, till exempel kabeljo och lax. För tillagning av fisk i sås eller buljong. 37

38 Ångkokning Tillagningstid Tillagningstiden är beroende av fiskköttets tjocklek och beskaffenhet, inte av dess vikt. Ju tjockare fiskköttet är, desto längre tillagningstid. En fisk som väger 500 g och är 3 cm tjock har en längre tillagningstid än en fisk på 500 g som är 2 cm tjock. Ju längre tillagningstid, desto fastare blir fiskköttet. Håll dig till de angivna tillagningstiderna. Om fisken ännu inte är tillräckligt tillagad enligt dina önskemål låter du den tillagas ytterligare några minuter. Förläng de angivna tillagningstiderna med ett par minuter om fisken tillagas i sås eller buljong. Tips Fiskens egen smak förstärks om du använder kryddor och örter, exempelvis dill. Tillaga större fiskar i den position de skulle haft om de simmade. För att fisken ska hållas i den positionen ställer du en upp- och nervänd kopp eller liknande i tillagningskärlet. Sätt fisken med den öppna magsidan på koppen. Blanda fiskben, fenor och fiskhuvuden tillsammans med soppgrönsaker och kallt vatten i ett tillagningskärl för att få en fiskfond. Tillaga det med en temperatur på 100 C i minuter. Ju längre tillagningstid, desto kraftigare blir fonden. För tillagningen Fisk blå tillagas fisken i vatten med ättika. Det är viktigt att fiskens skinn inte skadas. För denna tillagning lämpar sig karp, forell, ål och lax. 38

39 Ångkokning Inställningar Temperatur: se tabell. Tillagning: se tabell. De tider som anges i tabellen är riktvärden för färsk fisk. Vi rekommenderar att du alltid väljer den kortaste tillagningstiden. Vid behov kan maten tillagas ytterligare. Temperatur i C Tillagningstid i minuter Ål Abborre Dorade 85 3 Forell, 250 g Hälleflundra Kabeljofilé Karp, 1,5 kg Laxfilé Laxkotlett Laxforell Pangasius 85 3 Uerfilé Koljafilé Rödspättafilé Marulkfilé Sjötungafilé 85 3 Piggvarfilé Tonfiskfilé Gösfilé

40 Ångkokning Skaldjur Förbereda skaldjuren Tina upp djupfrysta skaldjur innan de tillagas. Skala skaldjuren, ta bort tarmen och skölj av dem. Tillagningskärl Smörj det hålade tillagningskärlet. Tillagningstid Ju längre tid skaldjur tillagas, desto fastare blir de. Håll dig till de angivna tillagningstiderna. Förläng de angivna tillagningstiderna med ett par minuter om skaldjuren tillagas i sås eller buljong. Inställningar Temperatur: se tabell. Tillagning: se tabell. Temperatur i C Tillagningstid i minuter Räkor 90 3 Ishavsräkor 90 3 Jätteräkor 90 4 Krabbor 90 3 Kräftor

41 Ångkokning Musslor Färska musslor Tillaga endast stängda musslor. Ät inga musslor som inte är öppna efter tillagning. Risk för förgiftning! Låt färska musslor ligga ett par timmar i vatten innan de tillagas så att eventuell sand sköljs bort. Borsta sedan musslorna kraftigt för att ta bort eventuella trådar. Djupfrysta musslor Tina upp djupfrysta musslor. Tillagningstid Ju längre tid musslor tillagas, desto fastare blir de. Håll dig till de angivna tillagningstiderna. Inställningar Temperatur: se tabell. Tillagning: se tabell. Temperatur i C Tillagningstid i minuter Långhalsar Hjärtmusslor Blåmusslor Pilgrimsmusslor 90 5 Knivmusslor Venusmusslor

42 Ångkokning Ris Ris sväller under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Förhållandet mellan ris och vätska beror på vilken typ av ris det är. Riset tar upp tillagningsvätskan komplett och därför bevaras alla näringsämnen. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Förhållande ris : vätska Tillagningstid i minuter Basmatiris 1 : 1,5 15 Ris, parboiled 1 : 1, Rundkornigt ris Grötris Risottoris 1 : 2,5 1 : 2, Fullkornsris 1 : 1, Vildris 1 : 1,

43 Ångkokning Pasta Torr pasta Torr pasta sväller under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Vätskan måste täcka all pasta ordentligt. Tillagningsresultatet blir bättre om varmt vatten används. Förläng den av tillverkaren angivna tillagningstiden med cirka 1 / 3. Färsk pasta Färsk pasta, till exempel från kyldisken, måste inte svälla. Tillaga färsk pasta i ett hålat tillagningskärl. Dela på pasta som klibbat ihop och fördela pastan jämnt i tillagningskärlet. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Färsk pasta Tillagningstid i minuter Gnocchi 3 Ravioli 3 Spätzle 2 Tortellini 3 Torr pasta, täckt med vatten Tagliatelle 14 43

44 Ångkokning Klöße (ung. potatisbollar) Färdiga Klöße måste täckas rikligt med vatten eftersom de annars inte kan ta upp tillräckligt med fuktighet och går då sönder. Tillaga färska Klöße i ett insmort, hålat tillagningskärl. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Tillagningstid i minuter Kartoffelklöße i kokpåse 20 44

45 Ångkokning Spannmål Spannmål sväller under tillagning och måste därför tillagas i vätska. Förhållandet mellan spannmål och vätska beror på vilken typ av spannmål det är. Spannmål kan tillagas i hela eller malda korn. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Förhållande spannmål: vätska Tillagningstid i minuter Amarant 1 : 1, Bulgur 1 : 1,5 9 Rostade speltvetekärnor, 1:1 7 malda Rostade speltvetekärnor, 1 : hela Havre, hel 1 : 1 18 Havre, mald 1 : 1 7 Hirs 1 : 1,5 10 Polenta 1 : 3 10 Quinoa 1 : 1,5 15 Råg, hel 1 : 1 35 Råg, mald 1 : 1 10 Vete, hel 1 : 1 30 Vete, mald 1 :

46 Ångkokning Baljväxter, torkade Baljväxter ska blötläggas i kallt vatten minst 10 timmar innan de tillagas. Blötläggningen gör att de blir mer lättsmälta och tillagningstiden förkortas. Undantaget är linser. De behöver inte blötläggas. Blötlagda baljväxter måste täckas med vätska vid tillagningen. För baljväxter som inte har blötlagts måste förhållandet mellan baljväxter och vätska beaktas. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Blötlagda Tillagningstid i minuter Bönor Kidneybönor Azukibönor Svarta bönor Pintobönor Vita bönor Ärtor Gula ärtor Gröna ärtor, skalade 27 46

47 Ångkokning Ej blötlagda Tillagningstid i minuter Förhållande baljväxter : vätska Bönor Kidneybönor : 3 Azukibönor : 3 Svarta bönor : 3 Pintobönor : 3 Vita bönor : 3 Linser Bruna linser : 2 Röda linser 7 1 : 2 Ärtor Gula ärtor : 3 Gröna ärtor, skalade : 3 47

48 Ångkokning Hönsägg Använd hålade tillagningskärl när du kokar ägg. Du måste inte sticka hål i äggen före tillagning. Eftersom de värms upp långsamt under uppvärmningsfasen spricker de inte under ångkokning. Smörj in ohålade tillagningskärl med fett om du ska tillaga äggrätter i dem. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Storlek S löskokt medelkokt hårdkokt Storlek M löskokt medelkokt hårdkokt Storlek L löskokt medelkokt hårdkokt Storlek XL löskokt medelkokt hårdkokt Tillagningstid i minuter

49 Ångkokning Frukt Tips Inställningar För att bevara fruktsaften ska frukten tillagas i ett ohålat tillagningskärl. Om du tillagar frukt i ett hålat tillagningskärl ska ett ohålat tillagningskärl skjutas in under det. På detta sätt bevaras fruktsaften. Du kan använda den uppsamlade fruktsaften för att göra tårtglasyr. Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Tillagningstid i minuter Äpple, i bitar 1 3 Päron, i bitar 1 3 Körsbär 2 4 Mirabeller 1 2 Nektariner/persikor, i bitar 1 2 Plommon 1 3 Kvitten, tärnad 6 8 Rabarber, i bitar 1 2 Krusbär

50 Ångkokning Tillagning meny Falshöjd Temperatur Tillagningstid Tillagning meny är en funktion med vilken olika livsmedel med olika tillagningstider tillagas till en komplett måltid, till exempel uerfilé med ris och broccoli. Livsmedlen sätts in i ångugnen vid olika tidpunkter så att de är färdiga samtidigt. Skjut in livsmedel som droppar (till exempel fisk) eller färgar av sig (till exempel rödbetor) direkt ovanför uppsamlingskärlet. På detta sätt undviker du att smak eller färg överförs genom droppande vätska. Temperaturen måste ligga på 100 C under tillagning av en meny eftersom de flesta livsmedel endast tillagas vid denna temperatur. Tillaga på inga villkor menyn med en lägre temperatur även om olika temperaturer rekommenderas för maten, till exempel 85 C för fisken och 100 C för potatisen. Om exempelvis temperaturen 85 C rekommenderas för maten ska du först kontrollera hur resultatet blir om du tillagar den i 100 C. Ömtåliga fisksorter med lös struktur, till exempel sjötunga och rödspätta, får ett mycket fast kött vid en temperatur på 100 C. Om den rekommenderade tillagningstemperaturen ökas måste tillagningstiden förkortas med cirka 1 / 3. 50

51 Ångkokning Exempel ris 20 minuter uer 6 minuter broccoli 4 minuter 20 minuter - 6 minuter = 14 minuter (första tillagningstid: ris) 6 minuter - 4 minuter = 2 minuter (andra tillagningstid: uer) resttid = 4 minuter (tredje tillagningstid: broccoli) Tillagningstider 20 minuter ris 6 minuter uerfilé 4 minuter broccoli Inställning 14 minuter 2 minuter 4 minuter Sätt först in riset i tillagningsutrymmet. Ställ in den första tillagningstiden, det vill säga 14 minuter. Efter dessa 14 minuter, ställer du in nästa livsmedel, i detta fall uerfilén. Ställ in den andra tillagningstiden, det vill säga 2 minuter. Efter dessa 2 minuter, ställer du in nästa livsmedel, i detta fall broccoli. Ställ in den tredje tillagningstiden, det vill säga 4 minuter. 51

52 Specialprogram Uppvärmning Tillagningskärl Tillagningstid Tips I ångugnen får livsmedlen en skonsam uppvärmning, de torkar inte ut och blir inte överkokta. De får en jämn uppvärmning och måste inte vändas/röras om. Du kan värma upp såväl färdiga portioner (kött, grönsaker och potatis) som enskilda livsmedel. Mindre mängder kan värmas på en tallrik, större mängder i ett tillagningskärl. Antalet tallrikar eller tillagningskärl påverkar inte tillagningstiden. Den tillagningstid som anges i tabellen refererar till en genomsnittlig portion per tallrik/tillagningskärl. Förläng tillagningstiden när du värmer upp större mängder mat. Värm inte upp stora bitar som hela stekar utan gör det portionsvis. Halvera kompakta bitar som till exempel fyllda paprikor eller rullader. Panerade livsmedel, till exempel schnitzel, förblir inte spröda. Värm upp såser separat. Undantaget är maträtter som är tillagade i sås (som exempelvis gulasch). 52

53 Specialprogram Gör så här Inställningar Täck över maten med en djup tallrik, folie som är temperaturbeständig (upp till 100 C) och tål ånga eller med locket. Ställ tallriken i ett tillräckligt stort hålat tillagningskärl. Temperatur: 100 C Tillagningstid: se tabell. Tillagningstid i minuter Tillbehör (pasta, ris och så vidare) 8 10 Grytor 8 10 Fiskfilé 6 8 Kött 8 10 Fågel 8 10 Grönsaker 8 10 Soppa 8 10 Portionsuppvärmning

54 Specialprogram Upptining Upptining går mycket snabbare i ångugnen än i rumstemperatur. Temperatur Den optimala upptiningstemperaturen är 60 C. Undantagen är köttfärs och vilt som tinas i 50 C. Förberedelse och efterbearbetning Avlägsna förpackningen innan du tinar upp maten. Undantag: Tina upp bröd och bakgods i förpackningen eftersom de annars tar upp fukt och blir mjuka. Låt livsmedlet stå en stund i rumstemperatur efter att det har tagits ut ur ångugnen. Utjämningstiden behövs för att värmen ska fördelas jämnt utifrån och in. Tillagningskärl Använd uppsamlingskärlet vid upptining av livsmedel i hålat tillagningskärl och som droppar vid upptining som till exempel fågel. Då ligger det som ska tinas inte i vätskan som bildas vid upptiningen. Häll bort vätskan som bildas när du tinar upp kött och fågel. Den får absolut inte användas! Risk för salmonella! Livsmedel som inte droppar kan tinas i ett ohålat tillagningskärl. 54

55 Specialprogram Tips Fisk behöver inte tinas helt före tillagningen. Det räcker om ytan är tillräckligt mjuk för att kunna ta upp kryddorna. Det räcker med att tillaga fisken 2 5 minuter beroende på dess tjocklek. Livsmedel som är blockfrysta och ska tinas upp, till exempel bär och köttbitar, ska lossas från varandra efter halva upptiningstiden. Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen. Djupfrysta färdigrätter tinas enligt anvisningarna på förpackningen. Inställningar Temperatur: se tabell. Tillagning: se tabell. 55

56 Specialprogram Livsmedel som ska tinas Vikt ig Temperatur i C Upptiningstid i minuter Utjämningstid i minuter Mejeriprodukter Ost i skivor Kesella Grädde Mjukost Frukt Äppelmos Äppelbitar Aprikoser Jordgubbar Hallon/vinbär Körsbär Persikor Plommon Krusbär Grönsaker Blockfrysta grönsaker, till exempel spenat, grönkål och rödkål Fisk Fiskfilé Forell Hummer Krabbor

57 Specialprogram Livsmedel som ska tinas Vikt ig Temperatur i C Upptiningstid i minuter Utjämningstid i minuter Kött Stek i skivor Köttfärs Köttfärs Gulasch Gulasch Lever Harsadel Rådjurssadel Schnitzel/kotlett/bratwurst Fågel Kyckling Kycklingklubbor Kycklingschnitzel Kalkonlår Bakverk Smör-/vetedegskakor Sockerkaka Bröd/Småfranska Småfranska Bröd av vete- och rågmjöl, i skivor Fullkornsbröd, i skivor Vitt bröd, i skivor

58 Specialprogram Konservering Använd endast fullgoda, färska livsmedel som inte är skadade eller dåliga. Glasburkar Använd endast hela, rena glasburkar och tillbehör. Du kan använda såväl glas med skruvbart lock som med glaslock och gummitätning. Kontrollera att glasburkarna är lika stora så att allt innehåll konserveras jämnt. Rengör glasburkarnas kanter med en ren trasa och varmt vatten efter påfyllning av det som ska konserveras. Förslut sedan glasburkarna. Frukt Rensa frukten noggrant, skölj av den snabbt men ordentligt och låt den droppa av. Var försiktig när du sköljer av bär eftersom de är ömtåliga och lätt trycks sönder. Ta bort skal, stjälkar och kärnor om det finns. Dela större frukter. Skär till exempel äpplen i bitar. Om du ska konservera frukt med större kärnor (plommon och aprikoser) ska du sticka hål i skalet med en gaffel eller träpinne flera gånger eftersom det annars spricker. Grönsaker Skölj, ansa och skär grönsakerna i mindre bitar. Förväll grönsakerna innan de konserveras så att de behåller sin färg (se avsnittet "Förvälla"). Påfyllningsmängd Fyll på livsmedlet till max 3 cm under glasburkens kant. Cellväggarna förstörs om livsmedlet pressas ihop. Stöt glasburken lätt mot en trasa så att innehållet fördelas jämnt. Fyll glasburkarna med vätska. Livsmedlet som ska konserveras måste vara övertäckt. Använd en sockerlösning för frukt och en salt- eller ättikslösning för grönsaker. 58

59 Specialprogram Tips Använd eftervärmen genom att ta ut glasburkarna ur tillagningsutrymmet först 30 minuter efter avstängning. Låt sedan glasburkarna svalna i cirka 24 timmar övertäckta med en handduk. Gör så här Inställningar Skjut in uppsamlingskärlet på den nedersta falshöjden och ett hålat tillagningskärl där över. Ställ glasburkarna, som är lika stora, i det hålade tillagningskärlet. De enskilda glasburkarna får inte komma åt varandra. Temperatur: se tabell. Tillagning: se tabell. Livsmedel som ska konserveras Temperatur i C Tillagningstid i minuter* Bär Vinbär Krusbär Lingon Stenfrukt Körsbär Mirabeller Plommon Persikor Renklo * De angivna tiderna är beräknade för 1,0-liters glasburkar. Tiden reduceras med 15 minuter för 0,5-liters glasburkar och med 20 minuter för 0,25-liters glasburkar. 59

60 Specialprogram Livsmedel som ska konserveras Temperatur i C Tillagningstid i minuter* Kärnfrukt Äpplen Äppelmos Kvitten Grönsaker Bönor Bondbönor Gurka Kött Förkokt Stekt * De angivna tiderna är beräknade för 1,0-liters glasburkar. Tiden reduceras med 15 minuter för 0,5-liters glasburkar och med 20 minuter för 0,25-liters glasburkar. 60

61 Saftning Specialprogram Du kan safta mjuk frukt i ångugnen, till exempel bär och körsbär. Övermogen frukt lämpar sig bäst för saftning. Ju mognare frukten är, desto rikligare och smakrikare blir saften. Förbereda saftning Ansa och rengör den frukt som ska saftas. Skär bort skadade delar av frukten. Ta bort stjälkar från vindruvor och körsbär eftersom de innehåller bitterämnen. Du behöver inte ta bort stjälkar från bär. Tips Blanda mild och syrlig frukt för att runda av smaken. För de flesta frukter ökar mängden saft och smaken förbättras om man tillsätter socker som får dra in några timmar. Till 1 kg söt frukt rekommenderar vi g socker och till 1 kg syrlig frukt g socker. Om du vill förvara och spara saften häller du den i rena flaskor medan saften fortfarande är varm och försluter flaskorna direkt. Gör så här Lägg den preparerade frukten i ett hålat tillagningskärl. Ställ ett ohålat tillagningskärl eller uppsamlingskärlet under tillagningskärlet med frukten för att samla upp saften. Inställningar Temperatur: 100 C Tillagningstid: minuter. 61

62 Specialprogram Tillreda yoghurt Du behöver mjölk och färsk yoghurt som startkultur eller levande yoghurtkultur. Använd naturell yoghurt med levande kultur och utan tillsatser. Det är inte lämpligt med värmebehandlad yoghurt. Yoghurten måste vara färsk (förvarad så kort tid som möjligt). Färsk mjölk och okyld UHT-mjölk är lämplig att använda vid tillredning av yoghurt. UHT-mjölk kan användas direkt utan att behandlas. Färsk mjölk måste hettas upp till 90 C (inte kokas!) och sedan kylas av till 35 C. Vid användning av färsk mjölk blir yoghurten lite fastare än om man använder UHT-mjölk. Yoghurten och mjölken måste ha samma fetthalt. Glasburkarna får inte flyttas eller skakas medan yoghurten tjocknar. Efter tillredningen måste yoghurten direkt in i kylskåpet. Konsistensen, det vill säga hur fast yoghurten är, fetthalten och den kultur som fanns i "startyoghurten" påverkar konsistensen på den hemmagjorda yoghurten. Olika yoghurtsorter lämpar sig olika bra som "startyoghurt". Möjliga orsaker till mindre bra resultat Yoghurten är inte fast: Fel förvaring av "startyoghurten", kylkedjan avbröts, yoghurtförpackningen var skadad och/eller mjölken hettades inte upp tillräckligt. Det har bildats vätska: Glasburkarna har flyttats och/eller yoghurten kyldes inte ner tillräckligt snabbt. Yoghurten är grynig: Mjölken värmdes upp för mycket, mjölken var inte bra och/eller mjölken och "startyoghurten" hade inte rörts ihop till en jämn massa. 62

63 Specialprogram Tips Om du använder yoghurtkultur kan du framställa yoghurt av en mjölk- och gräddblandning. Blanda ihop 3/4 liter mjölk med 1/4 liter grädde. Gör så här Blanda 100 g yoghurt med 1 liter mjölk. Fyll mjölkblandningen i glasburkar och förslut dessa. Ställ de förslutna glasburkarna i ett tillagningskärl. De enskilda glasburkarna får inte komma åt varandra. Ställ glasburkarna i kylskåpet direkt efter tillredningen i ångugnen. Flytta inte runt glasburkarna onödigt mycket. Inställningar Temperatur: 40 C Tillagningstid: 5:00 timmar. 63

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar ångugnen i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på ångugnen. sv-se M.-Nr. 09 604 350 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar ångugnen i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på ångugnen. sv-se M.-Nr. 09 604 360 Innehållsförteckning

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 604

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Förbered livsmedlen TILLAGNING

Förbered livsmedlen TILLAGNING SV TILLAGNING Kör aldrig apparaten tom. Överlasta inte fatet, utan håll dig till de mängder som rekommenderats. Denna produkt är inte avsedd för klassisk frityrmatlagning (fyll inte behållaren med olja).

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kombiångugnen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 45 MÅNDAG Laxgryta

Läs mer

Fusilli med kyckling, kapris och dill. Vecka 3

Fusilli med kyckling, kapris och dill. Vecka 3 Fusilli med kyckling, kapris och dill A Vecka 3 Fusilli med kyckling, kapris och dill Genom att koka kycklingen i buljong får den mycket smak. En skvätt av buljongen blir också en bra bas till den krämiga

Läs mer

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37 Pasta rosso med kyckling och zucchini vecka 37 familj Pasta rosso med kyckling och zucchini cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2105 kj/ 505 kcal. Protein 44,0 g. Fett 11,3 g. Kolhydrater 52,7

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Paul Svensson Couscous tagine med ugnsrostade grönsaker, yoghurt och saffran fullkornscouscous grönsaksbuljong 9 dl 7,5 dl lagerblad 2 gurkmeja saffran y msk 1 g tomater 3 aubergine

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG Hela måltider Förbered hela måltider samtidigt i ångkokaren. Börja med det som behöver längst tillagningstid och ställ därefter in nästa maträtt osv. Det finns

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09

Läs mer

NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten. FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer

NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten. FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer 0,400 kg småmakaroner 0,800 kg grovmalet kött, köttfärs 0,2 kg lök 1 l mjölk 4 ägg vitpeppar

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42 Tortellini med ricotta och basilika vecka 42 familj Tortellini med ricotta och basilika cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2444 kj/ 583 kcal. Protein 27,5 g. Fett 28,9 g. Kolhydrater 60,4

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 14. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 14. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 14. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 14. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram hönsbröstfilé sous vide kg kycklingklubbor Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Välkomna till sista veckan med vår gästkock Ulrika Brydling. Jag hoppas

Läs mer

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se 2 MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE Välkommen till en produktion av perfekta smaker MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE 3 En bra och varierad

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Grästorps bästa bord. Recept från Ali Taimori

Grästorps bästa bord. Recept från Ali Taimori Grästorps bästa bord Recept från Ali Taimori Innehållsförteckning Bönröra med rödbetor...3 Fruktig yoghurtsalsa...4 Gröna ärter med myntayoghurt...5 Pilaf på mathavre med grönsaker...6 Kikärtssoppa med

Läs mer

Ångkokarens egenskaper Skötsel och underhåll

Ångkokarens egenskaper Skötsel och underhåll Ångkokare Ångkokarens egenskaper Mikrovågssäker. Silikondurkslaget tål värme upp till 215ºC. Non-stick, motstår missfärgning. Styva, lättgreppade silikonhandtag. Skålen i familjestorlek är perfekt för

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade DAGAR VECKA 7 INGREDIENSER RECEPT Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade färsbiffar med rostade rödbetor och getostkräm. Klassiska och goda smaker

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Paprikapasta med korv. vecka 39

Paprikapasta med korv. vecka 39 Paprikapasta med korv vecka 39 familj Paprikapasta med korv cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3044 kj/ 728 kcal. Protein 22,1 g. Fett 43,4 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1 Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en härlig vecka fylld med läckra laxpaket, en krämig kycklinggryta och klassiska wallenbergare! Ingredienser Kött/fisk 500 g kalvfärs 500-600 g laxfilé

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 8 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Stekhäll i rostfritt stål TepanYaki CS 1327 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan stekhällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 500 gram laxfilé hel kyckling Potatis/ris/pasta mm kg potatis, Hej! Vi har en riktigt härlig vecka framför oss med flera inspirerande rätter på menyn. Just nu

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 oktober 2009 Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Carpaccio på

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

familj Färsbiffar med majs och paprikasalsa Stekt schnitzel med blomkålssallad Broccolisoppa med varma smörgåsar

familj Färsbiffar med majs och paprikasalsa Stekt schnitzel med blomkålssallad Broccolisoppa med varma smörgåsar a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 42 a Färsbiffar med majs och paprikasalsa b Stekt schnitzel med blomkålssallad

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Kalkonpytt med citron och oregano. Vecka 43

Kalkonpytt med citron och oregano. Vecka 43 Kalkonpytt med citron och oregano A Vecka 43 Kalkonpytt med citron och oregano Snabblagad variant av pytt i panna med kalkon och fräsch smak av citron och oregano. Till detta en sval tzatziki och riven

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 3 MÅNDAG Fiskpaket

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Tikka masala meatballs. vecka 5

Tikka masala meatballs. vecka 5 Tikka masala meatballs vecka 5 familj Tikka masala meatballs cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2381 kj/568 kcal. Protein 35,6 g. Fett 16,7 g. Kolhydrater 65,6 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

MicroCook. Spara tid och pengar genom att laga mat i mikrovågsugnen med MicroCook

MicroCook. Spara tid och pengar genom att laga mat i mikrovågsugnen med MicroCook MicroCook Spara tid och pengar genom att laga mat i mikrovågsugnen med MicroCook 4 Fisksoppa 5 Spröd kyckling 5 Exotisk kyckling 6 Kycklingfrikassé 6 Paprikapotatis 7 Orientaliska grönsaker med ris 8 Kinesisk

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 6 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 400 gram frysta räkor kg kycklingklubbor Potatis/ris/pasta 900-000 gram potatis Hej! Orientalisk lax i kokosmjölk får inleda denna aprilvecka.

Läs mer

Hoisinglacerad tofu med broccoli och chili. vecka 10

Hoisinglacerad tofu med broccoli och chili. vecka 10 Hoisinglacerad tofu med broccoli och chili vecka 10 inspiration Hoisinglacerad tofu med broccoli och chili Med smak av Asien tar denna tilltalande tofu plats på tallriken. Hett möter sött då hoisinsås

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Grundmetoder i matlagning

Grundmetoder i matlagning Grundmetoder i matlagning Namn: Klass: Lektion 1: Ansa, hacka, skära Hygien och rengöring sid 143-144 i hkk-boken Planera arbetet sid 142 i hkk-boken Ugn sid 149 i hkk-boken Ansa, hacka och skära sid 154

Läs mer

Saffranspasta med räkor. vecka 7

Saffranspasta med räkor. vecka 7 Saffranspasta med räkor vecka 7 familj Saffranspasta med räkor cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2533 kj/607 kcal. Protein 26,6 g. Fett 29,8 g. Kolhydrater 55,2 g. Ingredienser: 580 g räkor

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 8 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram rödspätta Ca 600 gram fläskytterfilé 2 Potatis/ris/pasta pkt pasta 2 kg potatis 2, Hej! Välkomna till en ny vecka men nya goda vardagsrätter.

Läs mer

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 NYHET SIGNATURE 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 OXSVANSCHIPS MED LÖKMOUSSE Oxsvanschips: 2 dl OSCAR Oxsvans Jus, Signature 50 g oxsvanskött, kokt 1 dl vatten 100 g havregryn 20 g tapiokamjöl

Läs mer

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs Pannkaka i ugn med örtig chilifärs 2 msk smör bakplåtspapper 6 dl mjölk 4 dl mjöl 5 ägg 1 tsk salt ca 600 g köttfärs 0,25 vitlök 1 msk olja 0,5 tsk svartpeppar 1 pkt krossad tomat med chili 1 msk tomatpure

Läs mer

BOK. Lättlagade recept och smakportioner. 2004 9månader. Får endast skrivas ut för privat bruk

BOK. Lättlagade recept och smakportioner. 2004 9månader. Får endast skrivas ut för privat bruk RECEPT BOK Lättlagade recept och smakportioner 1 Innehåll För att göra det lättare att hitta bland recepten är de inlagda i bokstavsordning i vår kokbok. I registret är recepten sorterade dels i bokstavsordning,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 3 Recept Kött/fisk 600 gram kycklingfilé pkt bratwurst 500 gram laxfilé 1 3 Potatis/ris/pasta 1 förp risoni Hej! Vi inleder denna augustivecka med en riktigt lättlagad och god middag.

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Linssallad med halstrad lax. Krämig rotfruktssoppa. Kycklingrullar med tomater i balsamvinäger. Kikärtsbiffar

Linssallad med halstrad lax. Krämig rotfruktssoppa. Kycklingrullar med tomater i balsamvinäger. Kikärtsbiffar Vecka 35 Linssallad med halstrad lax Krämig rotfruktssoppa Kycklingrullar med tomater i balsamvinäger Kikärtsbiffar Jag gillar verkligen lax. Det är gott med bara lite flingsalt på men går dessutom att

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Krämig papardelle med portabello. vecka 43

Krämig papardelle med portabello. vecka 43 Krämig papardelle med portabello vecka 43 inspiration Krämig papardelle med portabello Avnjut en krämig papardelle med portabello. Svampen ansas, skivas och steks tillsammans med lök. Koka upp grädden,

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9 Ugnsstekt torsk med äggsås vecka 9 familj Ugnsstekt torsk med äggsås cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2159 kj/ 516 kcal. Protein 41,5 g. Fett 13,9 g. Kolhydrater 52,1 g. Ingredienser: 1

Läs mer

Ingredienser v.17. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.17. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.17. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.17. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.17 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 700-800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Risotto med sojabönor och gremolata. vecka 42

Risotto med sojabönor och gremolata. vecka 42 Risotto med sojabönor och gremolata vecka 42 inspiration Risotto med sojabönor och gremolata Ta smaklökarna till Italien med den här underbart krämiga risotton med gremolata. Den lena risotton tar smak

Läs mer

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning Pastasnäckor med kryddig färsfyllning 12 stora pastasnäckor 2 dl krossade tomater ½ gul lök 1/4 dl parmesan 1 bit kryddstark korv Salt och peppar 2 msk olivolja 2 msk finhackad basilika 100 g nötfärs 1.

Läs mer

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837

ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 ice cream maker // makes ice cream in 10-12 min // recipes included // capacity 2 x 0.32 L // 2 bowls // Type 9837 OBH Nordica Glassmaskin Innan användning Innan du använder apparaten för första gången

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 49 a Krämig pasta med paprika och kotlettbacon b Kycklingkorv med stuvade makaroner c Ugnsstekt lax med romsås d Järpar med fetayoghurt

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 39 MÅNDAG Fyllda

Läs mer