DELÅRSRAPPORT FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr ) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga överraskningar i någon riktning och däri ligger möjligen överraskningen. Vi hade väntat oss en starkare påverkan nedåt på räntenettot, vilken fortsatt är vår största intäktskälla, men den har till stora delar uteblivit. Utdelningen på vårt Swedbank-innehav och vår övriga finansförvaltning, som blir alltmer räntebaserad, har utvecklats något bättre än förväntat. Kostnaderna följer i stort sett förväntad utveckling och kreditförlusterna har helt uteblivit. Vi är nu inne på vårt femte år utan egentliga kreditförluster. Resultatet uppgår till ca 125 mkr såväl före som efter kreditförluster, vilket är ca 22 mkr bättre än föregående år. Många års goda resultat är nu ackumulerade i vår balansräkning och skapar stabilitet och styrka för att fortsätta bedriva våra två huvudsakliga uppdrag: - Vara en långsiktigt självständig sparbank. - Bistå vårt lokalsamhälle - vårt verksamhetsområde - i arbetet med att skapa utveckling, hållbarhet och tillväxt. Såväl kapital- som likviditetsmått är väl över de krav som ställs på oss. Regelverksförändringar och anpassningar till dem är fortsatt en viktig och resurskrävande aktivitet. Under våren har vi bl a arbetat med nya regler för intern styrning och kontroll samt ny uppföljning och rapportering av operativa risker. Affärsvolymen utvecklas försiktigt positivt och vi har särskilt märkt en avvaktande hållning från vår lokala marknad avseende kreditefterfrågan. Vi har under första halvåret lagt mer av bostadsaffären i egen balansräkning, då vår goda likviditet medför utmaningar avkastningsmässigt i den lågräntemiljö vi lever i. Omställningen från kontorsstyrda affärer till digitala självbetjäningstjänster fortsätter och accelererar dessutom, vilket utmanar en bank som historiskt bygger på fysisk närvaro i egna lokaler. Teknologi och digitalisering förändrar våra liv, vårt sätt att umgås, handla, göra affärer och inte minst spara, låna och betala. Den centrala frågan är hur Sörmlands Sparbank fortsatt blir vald av våra kunder i framtiden för välja kommer kunderna att göra. De kommer att välja en partner som de tycker om och som de vill göra affärer med. De kommer dock inte att göra det till vilket pris som helst. Jakten på att vara effektiva, jobba smart, hålla fokus på kostnader är fortsatt centralt i verksamheten. 1

2 Noterbart under första halvåret i övrigt är att: - Vi förvärvade ytterligare st aktier i Swedbank. - Volymen i finansportföljen har ökat till ca mkr. - Vi passerade gillare på Facebook. - Vi startade en pågående Sparbanksutbildning för samtliga anställda. - Vi har arbetat fram en ny som presenteras under hösten. - Vi fortsatt driver diskussion med konkursförvaltaren avseende den stämning på ca 140 mkr som härrör sig från Panaxia-affären. Vi väntar oss förhandlingar under hösten och känner fortsatt att vår talan är stark. - Vi rapporterade lyckosamt till Finansinspektionen enligt omfattande nya rutiner i juni. - Fastighetsbyråns verksamhet flyttade in och integrerades med banken i Katrineholm och Nyköping. Marknad Ett av sparbankens huvudmål är fortsatt att säkerställa att kunderna, i våra prioriterade kundsegment, upplever att de har en aktiv relation med oss. Under det första halvåret har vi lyckats leva upp till våra ambitioner att träffa den andel vi haft som mål inom såväl privat- som företagsmarknad. Vår rådgivning till privatpersoner har fokus på att ge våra kunder en sund och hållbar ekonomi med inriktning på enklare vardag, trygghet, framtid och låna. Allt med syfte att kunderna ska känna sig Helt 100 vilket vi även använt som begrepp i vår marknadsföring under våren. Under det första halvåret har beslut tagits om ett utökat kundvårdsprogram för att säkerställa att kunderna upplever en proaktivitet och relation med sparbanken. Programmet kommer fullt ut att lanseras under hösten. Under våren fortsatte vi att bearbeta icke-kunder med goda inkomster genom att bjuda in till en biokväll, där vi även berättade om våra kunderbjudanden Premium och Guldeken. En aktivitet som vi kommer att fortsätta med och som redan attraherat nya kunder till sparbanken. Vi fortsätter att uppmärksamma våra kunder som besöker oss spontant på kontoren. Medarbetare i kundtjänst ska ställa en extra fråga för att göra en eventuell meraffär och att kunden även här ska uppleva oss som proaktiva. Detta mäts och vi kan konstatera att vi ställer en extra fråga i nivå som överstiger våra mål med råge. Vi mäter även hur kunderna upplever sina besök på våra kontor genom en apparat där kunden får trycka på glad eller ledsen gubbe. Något som vi hoppas ska bidra till en ännu bättre servicekänsla hos våra medarbetare. Arbetssättet med värd/värdinna på våra större kontor när kunderna besöker oss spontant fungerar allt bättre. Det första halvåret har präglats av en fortsatt ganska svag kreditefterfrågan för boende, även om en viss återhämtning kan skönjas. Konkurrensen om bolånen är 2

3 hård. För att stärka vårt kunderbjudande kan vi nu erbjuda upp till 85% belåning med bundna räntevillkor. Lån med en belåningsgrad över 50% läggs nu i egen balansräkning med en sund amorteringstakt. För att hitta nya bolånekunder och visa våra kunder på ett bra alternativ vid byte av boende, fortsätter vårt nära samarbete med Fastighetsbyrån. Under det första halvåret fortsatte arbetet och kommunikationen med att samla kundernas s.k. konsumtionskrediter till sparbanken under parollen Städa bland dina krediter. En affär som både kunden och sparbanken är vinnare i. Kunden får lägre kostnader och vi får en bra och utökad affär med kunden. Som den del i detta har vi nu knutit ett antal intressanta detaljister, vilka lämnar bra rabatter och erbjudanden om man använder vårt Betal- och kreditkort för köp hos dem. Under det första halvåret har samarbetet med sakförsäkringsbolaget Sveland utvecklats mycket väl, när det gäller konsumentförsäkringar, där vi oroar våra konkurrenter på ett framgångsrikt sätt. Arbetet med att förse våra kunder med bekväma digitala tjänster som Mobilbanken, Swish och Mobilt BankId går fortsatt framåt i en bra takt. När detta skrivs har nästan hälften av våra befintliga Internetbankskunder även tagit till sig den mobila versionen. Betalningstjänsten mellan privatpersoner, Swish, fick nu utökad funktionalitet då även företag och föreningar kan vara mottagare av Swishbetalningar. Anslutningstakten är nu så bra att vårt årsmål för 2014 kommer att överträffas. Satsningen på sparbankens närvaro i sociala medier fortsätter att utvecklas mycket väl. Vi har som exempel nu har drygt som följer oss på Facebook. För att utveckla vår närvaro i digitala medier och sprida sparbankens positiva varumärke, förstärks nu resurserna på marknadsavdelningen. För att visa möjligheterna med internet och hjälpa främst äldre personer att våga komma igång har vi under våren fortsatt med studiecirklar tillsammans med ABF. Världsmiljödagen den 5:e juni uppmärksammades detta år med en s k flashmobb på torgen i Nyköping och Katrineholm, vilken fick mycket uppmärksamhet kring årets tema Höj din röst för miljön men inte havsnivån. Vi genomför även i år aktiviteten Ung entreprenör som en aktivitet mot ungdomsarbetslösheten. I år blev det 14 st ungdomar som startade upp egna företag under sommaren. Ett startkapital och en utbildningsinsats ingår i upplägget. Under sommaren genomfördes en rejäl profilering av sparbankens unika varumärke där vi berättar om vår särart som sparbank och att Vi skickar vidare delar av vinsten till vårt lokala samhälle. Vi symboliserar detta genom en hundralapp som är vikt som ett flyplan. Vi har kommunicerat våra värderingar Kunniga, omtänksamma, Skickar vidare, tillgängliga och håller löften externt genom tavlor som konkretiserar vad vi menar och dessa finns uppsatta på alla våra kontor. Vi hoppas att allt detta ska bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som skiljer oss från andra banker som bidrar till att våra kunder gillar oss än mer. 3

4 Sparbankens resultat Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 125 mkr (103 mkr). Den främsta förklaringen till resultatförbättringen, är att sparbanken redovisar ett bättre utfall i finansförvaltningen, än under motsvarande period föregående år. Räntenettot ökade till 106 mkr, vilket ska jämföras med föregående års utfall för motsvarande tidsperiod (104 mkr). Marknadsräntorna har fallit, men detta har kompenserats av en ökad utlåning samt en större andel räntebärande instrument i sparbankens finansförvaltning. Utdelningarna uppgick under perioden till 66 mkr (62 mkr). Utdelningen på Swedbank-innehavet blev något högre än föregående år (10,10 kr i förhållande till 9,90 kr per aktie). Under året har ytterligare aktier förvärvats och det totala innehavet av Swedbank-aktier uppgår numera till st. Anskaffningsvärdet per aktie uppgår till 63,62 kr. Provisionsnettot uppgick under den aktuella perioden till 64 mkr (64 mkr). Nettoresultatet avseende de finansiella transaktionerna uppgick under perioden till 17 mkr (5 mkr). Avkastningen i sparbankens finansförvaltning uppgick per den 30/6 till 2,21% (1,57%). Resultatet i finansförvaltningen påverkar även räntenettot. Snittvolymen i sparbankens finansförvaltning har under det första halvåret uppgått till ca 976 mkr. Det totala kostnadsutfallet (exkl kreditförluster) uppgick till 130 mkr (133 mkr). Större förändringar på kostnadssidan utgörs av minskande personalkostnader (ca 6 mkr) och ökade konsultkostnader (ca 3 mkr). Kreditförlusterna, netto, uppgick till 0 mkr (- 2 mkr). Prognos Vi förväntar oss att det andra halvåret blir sämre resultatmässigt, vilket främst förklaras av att vi inte förväntar oss några ytterligare utdelningar under det andra halvåret. Dessutom ser vi nu framför oss ett sjunkande räntenetto (beroende på marknadsmässiga förutsättningar) och vi tror heller inte att sparbankens finansförvaltning kommer att kunna redovisa samma goda resultat under det andra halvåret. Enligt nu gällande bedömningar, förväntar vi oss ett helårsutfall (före kreditförluster) på ca mkr. Sparbankens ställning In- och upplåning från allmänheten uppgår till mkr, vilket innebär en ökning med 0,4% jämfört med årsskiftet. Utlåning till allmänheten uppgår till mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,8% jämfört med årsskiftet. Förmedlade fastighetslån via Swedbank Hypotek uppgår till mkr, vilket motsvarar en minskning med -1,3% jämfört med årsskiftet. 4

5 Förmedlade värdepappersvolymer via Swedbank Robur m fl inom området för långsiktigt sparande ökade under det första halvåret från mkr till mkr, vilket motsvarar 8,3%. Ökningen är hänförlig till såväl positiva värdeförändringar som ett positivt nettoflöde. Den totala affärsvolymen (av Sörmlands Sparbank förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid periodens utgång till mkr, vilket innebär en ökning med ca 836 mkr sedan årsskiftet. Värdet på sparbankens värdepappersportfölj (exkl innehavet av Swedbank-aktier) uppgick per halvårsskiftet till ca mkr ( : 889 mkr). Värdet på sparbankens innehav av Swedbank-aktier uppgick per till mkr. Differensen mellan marknadsvärdet och anskaffningsvärdet uppgår därmed till 719 mkr, vilket är en minskningen med 24 mkr sedan årsskiftet (noterbart är dock att sparbanken under året har lyft en utdelning på ca 64 mkr). Värdeförändringen har inte påverkat periodens redovisade resultat, utan redovisas direkt mot eget kapital. Kapitalbas, kapitaltäckning Sparbankens totala kapitalbas uppgick per till mkr ( : mkr). Det legala minimikapitalkravet uppgick för samma tidpunkt till 585 mkr ( : 538 mkr). Sparbankens kapitaltäckningsgrad uppgår per till 18,32% ( : 17,92%). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka huvudsakligen kan sammanfattas i kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har Sörmlands Sparbanks styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna kontrollen i sparbanken, fastställt specifika riskpolicys och riktlinjer för kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet. En försämrad omvärldskonjunktur och en fortsatt oro på de finansiella marknaderna skulle kunna få negativa effekter på sparbankens resultat. Vi bedömer att sparbankens största risker utgörs av kreditrisker (kreditförluster) samt finansiella risker (negativa värdeförändringar på sparbankens innehav av finansiella instrument). 5

6 Transaktioner med närstående Det finns personer i sparbankens styrelse som kontrollerar företag som är kunder i sparbanken. Krediter till dessa närstående företag uppgår till ca 35 mkr ( : 25 mkr). Krediterna har föregåtts av sedvanlig kreditprövning. Räntan är prissatt med marknadsmässiga villkor. Kreditbeloppen är ej väsentliga för sparbankens ställning eller resultat. 6

7 Sörmlands Sparbank R E S U L T A T R Ä K N I N G, TKR jan - jun 2014 jan - jun 2013 Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA RÄNTENETTO OCH RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader SUMMA RÖRELSEKOSTNADER EXKL KREDITFÖRLUSTER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto Nedskrivning av finanasiella tillgångar 0 0 RÖRELSERESULTAT RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner 0 0 Skatt på periodens resultat 0 0 PERIODENS RESULTAT

8 Sörmlands Sparbank Rapport över totalresultat 1 januari - 30 juni Tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat 0 0 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0 0 Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Ej skatt på grund av att innehaven är näringsbetingade. 8

9 Sörmlands Sparbank B A L A N S R Ä K N I N G, TKR NOT 30 jun jun 2013 TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjuten skatteskuld Avsättningar SUMMA SKULDER OBESKATTADE RESERVER Reservfond Fond för verkligt värde Resultat för perioden SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

10 Not 1. Förändring eget kapital Fond för Årets Totalt eget Reservfond verkligt värde resultat kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Anslag till allmännyttiga ändamål Utgående eget kapital

11 Not 2. K A P I T A L T Ä C K N I N G Kapitalrelationer procent 30 juni juni 2013 Kärnprimärkapitalrelation 18,32% 15,42% Primärkapitalrelation 18,32% 15,42% Totalkapitalrelation 18,32% 15,42% Kapitalbas Tkr 30 juni juni 2013 Kärnprimärkapital Supplementärkapital Total kapitalbas netto Riskvägt belopp Tkr 30 juni juni 2013 Riskvägt belopp för kreditrisk (schablonmetoden) Exponeringar mot institut Exponeringar mot företag Exponeringar mot hushåll Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter Fallerande exponeringar Exponeringar i form av säkerställda obligationer Aktieexponeringar Övriga poster Riksvägt belopp för operativ risk (schablonmetoden) Summa riskvägt belopp Kapitalbaskrav Tkr 30 juni juni 2013 Kapitalkrav för kreditrisk Kapitalkrav för operativ risk Summa kapitalbaskrav Katrineholm i augusti 2014 Joacim Lindgren Verkställande direktör Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens revisorer. 11

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

www.sevenday.se SevenDay Finans 2013 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

www.sevenday.se SevenDay Finans 2013 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG www.sevenday.se SevenDay Finans 213 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG SEVENDAY FINANS AB VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 213 Detta är SevenDay Finans SevenDay är ett fristående, svenskt kreditmarknadsbolag som står

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer