tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till dessa övningsuppgifter är främst baserat på närvaro vid övningspass men består även av andrahandsanteckningar, rätt svar kan inte garanteras i någon av uppgifterna.

2 Övningsuppgifter J0008N LP1& Svaren till dessa övningsuppgifter är främst baserat på närvaro vid övningspass men består även av andrahandsanteckningar, rätt svar kan inte garanteras i någon av uppgifterna. Innehåll Övningsuppgifter Arbetsrätt... 1 Svar Arbetsrätt... 2 Övningsuppgifter Associationsrätt... 5 Svar Associationsrätt... 6 Övningsuppgifter Avtalsrätt... 8 Svar Avtalsrätt Övningsuppgifter Familjerätt Svar Familjerätt Övningsuppgifter Fastighetsrätt Svar Fastighetsrätt Övningsuppgifter Köprätt Svar Köprätt Övningsuppgifter Krediträtt Svar Krediträtt Övningsuppgifter Processrätt Svar Processrätt Övningsuppgifter Skadeståndsrätt Svar Skadeståndsrätt Övningsuppgifter Straffrätt Svar Straffrätt Övningsuppgifter Arbetsrätt 1. Halvar Svensson är ensam ägare av hela aktiestocken i ett bolag som sysslar med byggnadsverksamhet. Han utgör också hela styrelsen. Efter att ha gjort en grundlig genomgång av byggnadsbranschens förväntade framtids lönsamhet bestämmer han sig för att lägga om verksamheten. Som den laglydige företagare han är, är han dock medveten om att man i vissa fall måste förhandla före förändringar. I bolaget finns 73 anställda. Av dessa är tre medlemmar i arbetstagarorganisationen A, med vilken Halvar Svensson har kollektivavtal, 51 anställda är medlemmar i arbetstagar- organisationen B, med vilken Halvar icke har något avtal och 19 anställda är inte med i någon fackförening alls. För att inte begå några handlingar som kan medföra skadeståndsskyldighet, 1

3 vill nu Halvar kontrollera några frågor med Dig. Besvara dem noggrant med hänvisning till lagbestämmelserna i de fall så är möjligt! a) Med vilken eller vilka anställda/organisationer behöver han förhandla enligt MBL före förändringen? b) Måste hans framställning om förhandling vara skriftlig? c) Antag att Svensson endast skall förhandla med en arbetarorganisation. Dessa kommer till förhandlingen men vägrar att acceptera den av Svensson föreslagna lösningen. Kan Svensson ändå genomföra omläggningen omgående? 2. När får en provanställning ske? 3. Vad är skillnaderna mellan kollektivavtal respektive anställningsavtal? 4. a)om inget sägs om anställningsform vid anställningsavtalets ingående - vad gäller då? b)hur upphör enligt LAS, en tillsvidareanställning respektive en tidsbegränsad anställning? 5. Birgitta Bergström är anställd som forskningsledare på Kemiföretaget B-LAB AB. Birgitta tar sina arbetsuppgifter med en klackspark. Detta har bl.a. yttrat sig i att: Hon tar långa raster. Hon har vid en forskningskonferens på kemiområdet, utan B-LAB:s tillstånd, berättat om företagets ännu ej patenterade gödselmedel. Hon har tagit 200 kr ur företagets kassa. Hon sjukskriver sig ofta. En dag få Birgittas chef nog och ryter åt henne: Nu får det vara nog du passar inte längre här! Bedöm om var och en av de fyra punkterna ovan verkligen ger Birgittas arbetsgivare rätt att göra sig av med henne enligt arbetsrättsliga regler. Ange lagrum och motivera ditt svar 6. Orderingången på textilfabriken har minskat katastrofalt och arbetsgivaren ser sig tvungen att minska sin verksamhet, vilket innebär att säga upp två av de anställda p.g.a. arbetsbrist. På företaget har följande sex anställda kortast anställningstid: Anna G. född -63 anställd -87 Barbara Z. född -50 anställd -83 Bertil O. född -67 anställd -89 Mark P. född -51 anställd -87 Pirjo S. född -53 anställd -83 Styrbjörn N. född -60 anställd -85 Upprätta en turordningslista med dem som har den bästa placeringen först. Vilka anställda ska bli uppsagda? Ange Lagrum och motivera ert svar Svar Arbetsrätt 1. a. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Vilka förhandlingsregler har ni utgått från 11 MBL. AG är 2

4 förhandlingsskyldig med fack som har kollektivavtal vid viktigare förändringar av bl.a. verksamheten. A- facket det enda fack med KA; den ska Alvar förhandla med. 13 reglerar AG:s förhandlingsskyldighet mot fack utan kollektivavtal, 1st: frågan ska enbart behandla medlemmar i B- fack här berörs ju alla. 13 2st om det inte finns något KA alls på arbetsplatsen, förhandla med alla fack med medlemmar på arbetsplats inför uppsägning pga. arbetsbrist och företagsöverlåtelse. b. Förhandlingsframställan = inbjudan, en framställning om förhandling måste endast vara skriftlig på begäran av motparten MBL 16 1st. c. Uppnås icke enligt vid lokalförhandlingen ska arbetsgivaren på begäran även förhandla med centrala AT- organisation 14 2st MBL. Vad händer om det även i centrala AT- organisationen inte uppnår enighet: efter att förhandlingarna är avslutade kan Svensson, med stöd av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (praxis: decemberkompromissen) i princip fatta det beslut han önskar. 2. Var regleras provanställning: 6 LAS. Krav på max 6 månader, LAS 6 1st. Om prövotiden avslutas under prövotiden ska den övergå tillsvidareanställning 6 2st LAS. Syftet med provet ska vara att pröva ny kompetens hos arbetsgivaren (praxis). 1 tar bort vissa grupper från anställningsskydd, viktigaste grupp chefer där speciella avtal istället kan skrivas. 3. MBL 23 tar upp skillnader Kollektivavtal Skillnad Anställningsavtal Arbetsgivareorganisation avtal mot fackorganisation Parter Enskild arbetsgivare avtal mot enskild arbetstagare Skriftligt avtal Form Kan vara formlöst Arbetsgivarförbund och fackförbund OB 33kr/h - > ger en central bestämmelse som även påverkar på lokal nivå. 26 MBL Skapar bestämmelser för många Avtalets rättsverkningar Skapar ett avtal för den enskilde individen. 4. a. anställningsavtalet gäller tills vidare 4 1st 1m LAS. Undantag kan dock skrivas om tidsbegränsad anställning enligt vad som anges i 5-6 LAS b. En tidsbegränsad anställning upphör normalt sett automatiskt vid anställningstiden utgår/ när arbetet slutförs (LAS 4 ). Enligt 2st kan man ange en viss uppsägningstid. AT: Vid en tills vidare anställning avslutas genom uppsägning med uppsägningstiden 1 månad, denna tid kan dock avtalas annorlunda om via KA 11 LAS. 3

5 AG: kan säga upp med skäl enlig 7 ex. pga. arbetsbrist eller personliga problem (=saklig grund). Grovt åsidosättande för avsked 18, då går man på dagen men det krävs grova fel. 5. Saklig grund för personliga skäl 7 samt grovt åsidosättande för avsked enligt 18 LAS bedöms enligt praxis utifrån nedanstående rekvisit. Tar för långa raster Misskötsel Ordningsregler Anställningsavtal AG- >lön- >AT- >arbete tillbaka- >AG Långa raster Medveten naggar arbetet AT ska inse att AG ej accepterar misskötsel och att AG vill bli av med AT pga. misskötsel. Skada Ev. omplacering 2 månadersregel Inom 2 månader efter misskötsel ska inledningen av uppsägning ske Gödselmedel Misskötsel Medvetenhet Skada Ev. omplacering Berättar om icke pat. Brottsbalksbrott Svår ilojal handling Praxis: vid dessa typer av aktioner så anses AT automatiskt medveten. Ekonomisk- och förtroendeskada Nej, inte möjligt, löser inte problemet. 2 månadersregel Senast 2 månader efter det att hon har uttalat sig ska hon kunna avskedas. (grovt åsidosättande 18 LAS) Bigitta good bye! Tagit 200kr ur kassan Misskötsel (ska vara riktad mot AG) BrB 8:2 snatteri Medvetenhet Förelägger automatiskt brott Skada Förtroende (ev. ekonomisk skada) omplacering Nej 2 månader Vet vi inget om. Utgår från att det går att bevisa och är mot företaget så är det brott, men det kan vara ett lån. Var försiktig som AG, om det bara är ett lån är det inte tillräcklig, dessutom kan det vara svårt att bevisa. Sjukskriver sig ofta Misskötsel Sjukdom ses normalt inte som misskötsel Om den anställde är sjuk ska AG hjälpa AT 4

6 6. Arbetsbrist kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 LAS Vid uppsägning pga. Arbetsbrist måste turordningsreglerna i 22 LAS iakttas. Av 22 4st följer att de anställda turdans med utgångspunkt från sammanlagdanställningstid hos arbetsgivaren. I 22 4st LAS ageras att vid lika anställningstid ska äldre gå före yngre. Enligt 22 LAS skall turordningsreglerna ha följande utseende: Peron Anställningstid Född Barbara Pirjo Styrbjörn Mark Anna Bertil. 24 år Övningsuppgifter Associationsrätt (Alla svar ska motiveras och lagrum ska anges) 1. Sven är aktieägare i ett publikt aktiebolag. Sven är mycket missnöjd med hur bolaget sköts och han undrar därför hur han kan, på ett formellt sätt, begära ett möte med företagets företrädare för att därigenom kunna påverka företagets framtid. Sven har inte någon annan roll i företaget än att vara aktieägare? Sven undrar även när ett sådant möte med företaget kan äga rum? Sven undrar också hur många aktier (i procent av företagets utestående aktier) han måste äga för att han ska kunna kräva ett formellt möte med företagets företrädare avseende företaget framtid? 2. Vem beslutar om tillsättningen av ett aktiebolags styrelse, VD, vice VD och revisor? Vad innebär det att någon är ett aktiebolags firmatecknare? 3. Erik, Sven och Jakob driver ett enkelt bolag. Eriks syster Åsa har uttryckt önskemål om att få delta som delägare i det enkla bolaget. Vem ska fatta beslut om Åsas eventuella deltagande i det enkla bolaget? Blir svaret annorlunda om det hade varit fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag? 4. Makarna John och Kristina har under många år drivit ett framgångsrikt fastighetsbolag (ett aktiebolag). Deras son Carl vill nu starta ett konsultföretag i fastighetsbranschen. Familjens förmögenhet består i huvudsak av aktierna i fastighetsbolaget och de undrar nu om det är möjligt att starta ett konsultföretag i kommanditbolagsform där fastighetsbolaget står för den största ekonomiska risken samtidigt som Carl blir bolagets främsta ansvarige företrädare (det vill säga den som har rätt att fatta interna beslut samt ingå avtal)? Carl själv har planerat att endast riskera ett mycket begränsat belopp i kommanditbolaget. 5. Förklara vilka olika förvaltningsroller/beslutsorgan som finns i en ekonomisk förening. Börja med föreningsstämman. Vem kan företräda en förening och binda föreningen i förhållande till tredje man? 6. Hur skapas en stiftelse och hur förvaltas den? 7. Förklara begreppen nyemission, fondemission, teckningsoptioner och 5

7 konvertibler samt vilken påverkan dessa har på ett aktiebolags egna kapital. 8. Måns är VD för ett aktiebolag som han äger till 100 procent. Företaget har utvecklats väl resultatmässigt och har numera mer bankmedel än vad företaget behöver i dess verksamhet. Måns undrar därför vilka tillåtna former av värdeöverföringar som finns tillgängliga för att han personligen ska kunna ta del av överskottsmedlen? Måns undrar även om det finns några generella begränsningsregler som kan bli tillämpliga i denna situation eller om han kan överföra det belopp han själv bedömer vara lämpligt att överföra. Svar Associationsrätt 1. Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma (7kap 1 ABL). Rösträtten för samtliga aktier (7kap 8 ABL). Ärende I. Ansvarsfrihet (7kap 11 3p ABL) II. Annat beslut enligt lag eller bolagsordning (7kap 11 4p ABL) Aktieägares initiativrätt (7kap 16 ABL) Ordinarie bolagsstämma (7kap 10 ABL) ska sammanträda minst en gång om året Extra bolagsstämma (7kap 13 2st ABL) minst en tiondel av samtliga aktier. Extra bolagsstämma sista utvägen. 2. Styrelsen utses av bolagsstämman (8kap 1 ABL och 8kap 8 ABL) I. Aktieägarna har rösträtten (7kap 1 ABL och 7kap 8 ABL) 3. II. Arbetstagarrepresentanter får utses (8kap 2 ABL) i publika bolag ska mer än hälften av styrelsemötena utses av bolagsstämman (8kap 47 ABL). VD får utses av styrelsen (8kap 27 ABL) i publika bolag ska det finnas en VD (8kap 50 ABL) Vice VD får utses om det finns en VD. Styrelsen utser vice VD (8kap 28 ABL) Revisor väljs av bolagsstämman (9kap 8 ABL) Att teckna ett aktiebolags firma innebär att binda företagets (så kallad verkställighet genom avtal eller annan rättshandling) Styrelse (8kap 35 ABL) beslutande majoritet VD (8kap 36 ABL) Särskild firmatecknare (8kap 37 ABL) I. Enkelt bolag: samtliga bolagsmäns samtycker erfordras (4kap 2 BL och 2kap 2 BL) II. Handelsbolag: samtliga bolagsmäns samtycke erfordras (2kap 2 BL) III. Kommanditbolag: samtliga bolags samtycke erfordras (3kap 1 BL och 2kap 2 BL) 4. Komplementär med obegränsat ansvar och kommanditdelägande med begränsat ansvar (1kap 2 BL) Samtliga bolagsmän får ej vara kommanditdelägare. Ej heller får stiftelser och ideella föreningar vara komplementär. Av detta följer att strukturen är möjlig (3kap 2 BL é contrario) 6

8 Dock är inte den planerade ordningen möjlig: Komplementären (AB) har rätten att fatta intern beslut (3kap 4 BL é contrario) och har även rätten att ingå avtal enligt 3kap 7 BL é contrario. 5. Föreningsstämman (7kap 1 1st FL) Varje medlem har en röst (7kap 1 2st FL) Fullmäktige (7kap 12 FL samt 2kap 2 1st 7p FL) Ska i så fall följa av stadgarna Styrelsen (6kap 1 1st FL) Minst tre personer Svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningarnas angelägenheter (6kap 6 FL) VD (6kap 3 1st FL) Om föreningen har mer än 200 anställda Rätten att företräde och binda en ekonomisk förening tillkommer Styrelsen (6kap 11 1st FL) VD (6kap 12 FL) Särskilda firmatecknare (6kap 11 2st FL) Styrelsen ledamöter, VD och särskilda firmatecknare registreras i föreningsregistret (6kap 15 FL) 6. Av stiftelser bildade enligt 1kap 2 SL finns det två huvudslag: I. Avkastningsstiftelser II. Verksamhetsstiftelser; verksamheten själva motivet (vårdhem) Två rättshandlingar ska företas vid bildandet av en stiftelse: I. Ett stiftelseförordnande ska upprättas II. Stiftelsens egendom ska överlämnas till någon som åtagit sig att förvalta egendomen i enlighet med stiftelseförordnandet Stiftelseförordnandet ska i princip vara skriftligt och undertecknas enligt 1kap 3 SL Stiftelseförordnandet ska innehålla en ändamålsbeskrivning. Varaktighetsrekvisitet måste vara uppfyllt Egen förvaltning eller anknuten förvaltning (2kap 2 1st SL) Vid egen förvaltning utgör förvaltarna stiftelsens styrelse (2kap 2 2st SL) Vid anknuten förvaltning utgör den juridiska personen som åtagit sig att förvalta egendomen även förvaltare för stiftelsen (2kap 2 3st SL) Ansvaret för förvaltningen av en stiftelse påverkas sedan av huruvida egen förvaltning eller anknuten förvaltning råder Ett exempel: Styrelsen (vid egen förvaltning) alternativt förvaltaren (vid anknuten förvaltning) ansvarar för att stiftelseförordnandet och övriga handlingar förvaras på ett ordnat och betryggande sätt (2kap 4 SL) 7. Vad är eget kapital: Ett företags balansräkning har en tillgångssida och en sida för hur tillgångarna är finansierade (skulder, avsättningar + eget kapital) Eget kapital består enligt 5kap 14 av bundet eget kapital och fritt eget kapital alternativt ansamlad förlust 7

9 Under bundet eget kapital återfinns aktiekapital, uppvisningsfond, reservfond och kapitalandelsfond Under fritt eget kapital alternativt ansamlad förlust återfinns fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Ett AB ska ha ett aktiekapital enligt 1kap 4 ABL aktiekapitalet kan enligt 1kap 6 ABL bara fördelar på flera aktier. De olika formerna för kning av aktiekapitalet återfinns i 11kap 1 ABL. Nyemissioner regleras i 13kap ABL. En nyemission innebär att nya aktier ges ut mot vederlag. Såväl företagets egna kapital som aktiekapital ökar genom en nyemission. Fondemission är enligt 12kap 1 ABL en bokföringsåtgärd som medför att företagets aktiekapital ökar genom en överföring från uppskrivningsfonden/reservfonden/ fritt eget kapital till företagets aktiekapital. Företagets egna kapital påverkas inte av detta. Teckningsoptioner definieras i 11kap 4 ABL. Rättsreglerna återfinn i 14kap ABL. Teckningsoptioner används för att på sikt höja både aktiekapitalet och det egna kapitalet. Denna ökning sker när teckningsoptionerna tecknas. Konvertibler definieras i 11kap 4 ABL. Rättsreglerna återfinns i 15kap ABL. Vid konvertering av skuldförbindelsen till akter ökar både det egna kapitalet och aktiekapitalet. 8. Definitioner av värdeöverföringar återfinns i 17kap 1 ABL Tillåtna former av värdeöverföringar i 17kap 2 ABL Alternativen punkterna 1-3 är de som blir aktuella för Måns I. En begränsningsregel återfinns i 17kap 3 1st ABL (beloppsspärren) II. Ytterligare begräsningar följer sedan av den så kallade försiktighetsprincipen i 17kap 3 2st ABL III. Om företaget är ett moderbolag i en koncern finns ytterligare en regel i 17kap 3 3st ABL som kan begränsa eventuella värdeöverföringar. Övningsuppgifter Avtalsrätt Avtalsrätt (Alla svar ska motiveras och lagrum skall anges) 1. Ab Karlssons Barnvagnar har i en tidningsannons utbjudit barnvagnar, av det kända märket Brio till försäljning för kr per styck. Detta pris blev för lågt på grund av ett tryckfel. Herr Sager åberopar annonsen och begär att få köpa barnvagnen för kr. a. Med hänvisning till tryckfelet vägrar expediten hos Karlssons att sälja till detta pris. b. Expediten säljer en barnvagn till det annonserade priset. När Herr Sager står i begrepp att lämna butiken rusar ägaren Karlsson fram till henne och förklarar att priset blev felaktigt. Herr Sager menar att avtal 8

10 har ingåtts till priset kr och att därmed ska detta stå fast. Bedöm om bindande avtal ingåtts! Motivera dina svar samt ange eventuella lagrum! 2. Björn Karlsson får den 20 augusti 2012 följande brev: "Med anledning av Er förfrågan har vi härmed nöjet att offerera 12 st champagneglas i kristall till ett pris av 450 kr/st. Svar motses inom 10 dagar." Luleå den 15 augusti 2012 Alf Nilsson Alf Nilsson Bedöm om ett avtal kommit till stånd i följande från varandra fristående situationer: a. Björn Karlsson postar på kvällen den 25 augusti ett antagande svar. b. Alf Nilsson får den 22 augusti ett brev av Björn Karlsson med lydelsen: "Beställer härmed 24 st champagneglas enligt villkor i ert anbud." Björn Karlsson Björn Karlsson c. Björn Karlsson skickar på morgonen den 21 augusti ett brev med samma lydelse som i b). Han inser senare under dagen att 24 st champagneglas är för många. Han ringer Alf och meddelar att han skall ha 12 st enligt det ursprungliga anbudet. d. Björn Karlsson postar antagande svar den 22 augusti. Detta svar anländer till Alf Nilsson den 23 augusti. Alf är dock bortrest och kan inte ta del av accepten förrän den 30 augusti. 3. Pelle (12 år) fick i uppdrag av sin mamma Moa att cykla till den lokala affären och köpa kaffe. Moa instruerade Pelle noga och betonade vikten av att han skulle köpa Zoegas mollbergs blandning. När Pelle återvände efter inköpet visade det sig att han köpt Zoegas intenzzo. Moa skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till mollbergs blandning. Butiksinnehavaren som haft en jobbig dag på grund av sömnproblem är bestämd: Köpt är köpt! Här blir det inget byte. Vad säger du? Bör Louise och Pelle ha rätt att byta eller i alla fall få lämna igen kaffet och få igen pengarna? Motivera ditt svar samt ange eventuella lagrum! 4. Anders skickar ett anbud till Bertil om försäljning av en bil. Pris anges till kronor. Av anbudet framgår att det är bindande i tio dagar. Efter tre dagar får Anders följande svar från Bertil: Ja tack, jag köper bilen, men vill bara betala kronor. Anders, som under tiden hittat en annan spekulant, Carl, säljer bilen på den sjunde dagen till Carl för kronor. På åttonde dagen återkommer Bertil till Anders och erbjuder sig betala det av Anders begärda priset ( kr). Anders hävdar att han inte längre är bunden av sitt anbud gentemot Bertil emedan Bertil hävdar att ett avtal i fråga om bilen 9

11 föreligger dem emellan. a. Föreligger ett bindande avtal mellan Anders och Bertil? b. Skulle svaret i a) eventuellt kunna förändras om Bertils ursprungliga accept på grund av skrivfel fått följande lydelse: Ja tack, jag köper bilen till det begärda priset kr. Motivera dina svar samt ange lagrum! 5. A ger den sjuttonårige B i uppdrag att för A:s räkning köpa en begagnad SAAB 95 av 2005 års modell, som gått högst 4000 mil. Han överlämnar samtidigt en skriftlig fullmakt, avsedd att uppvisas för bilförsäljaren, av följande lydelse: Härmed befullmäktigar jag, A, min brorson B att för min räkning inköpa en begagnad bil av typ SAAB 95. Malmö A A instruerar samtidigt B om att bilen inte får kosta mer än kr. Någon dag därefter köper B för A:s räkning en SAAB 95 av 2007 års modell, vilken gått 3000 mil för kr; m a o ett fynd! Så tycker dessvärre ej A, som vill komma ifrån avtalet, som B anser sig ha ingått för A:s räkning i A:s namn. Utred möjligheterna härtill! 6. Emil har just fått sitt första jobb som biträde i Mariannelunds lanthandel. Snart nog råkar han i blåsväder pga sitt goda hjärta. En dag kommer det nämligen in en försäljare som erbjuder Emil att köpa en kassaapparat med tillbehör som kan läsa av priset direkt från de sk EAN- koderna (dataprislapparna). Emil blir eld och lågor över tanken att modernisera butiken, där man fortfarande handlar över disk. Utan att tveka betalar han ur kassan de pengar som försäljaren begär. a. Emils arbetsgivare är inte fullt lika entusiastisk över tanken på att datorisera lanthandeln och undrar om han på något sätt kan komma ifrån avtalet. Hjälp honom. b. Samma vecka får Krösa-Maja för sig att hon skall sälja sin gamla T- Ford. Eftersom hon alltid haft ett gott öga till Emil ger hon honom ett muntligt uppdrag att sälja bilen mot en provision på 10%. Hon vill dock ha minst kr. Emil säljer bilen till Anton för och redovisar pengarna till Krösa-Maja. Krösa-Maja blir galen av ilska och kräver genast att Anton skall lämna tillbaka bilen. Denne vägrar dock med hänvisning till att han inte hade en aning om att Emil ljög för honom och att han alltid har kunnat lita på honom tidigare. Kan Krösa- Maja få tillbaka sin gamla T-Ford? Svar Avtalsrätt 1. a. Annons: utbud ej anbud Sager: Anbud 3000:- Butik: avslag = inget avtal! b. Sager: anbud 3000:- Butik: Accept 3000:- = avtal enl. AvtL 1 1st 10

12 Inte ett måste, men kan tänkas vara en situation: Avtalet ogiltligt? 32 1st AvtL = om s. Är i ond tro! D.v.s. Herr S. Förstår och vet att det är ett tryckfel. 2. a. AvtL 2 2st Den 25e 24:00 har tiden gått ut. AvtL 2 1st AvtL 4 1st Tillhanda?: Huvudsaken är att man har en faktiskt möjlighet att ta del av det, t.ex. brevet ligger i brevlådan. Brevet går på avsändarens risk, således är inte försening från postens sida en godtagbar ursäkt. Så är dock inte fallet i denna fråga. Nytt anbud enligt 4 1st b. AvtL 6 1st förkastat anbud möts med nytt. Oren accept = anbud ej längre giltigt. 6 2 st tillämpas i praktiken aldrig. c. AvtL 7 Återkallelsen giltig. Oren + Ren accept: de 12 han ringer för att beställa. d. 2 1st = till handa inom utsatt tid = avtal enligt 1 1st 4 2st försening, poststämpel som användaren inser bör varit tillhanda tidigare. 9 Ej anbud 3. En underårig kan vara fullmäktig och ingå i avtal för andras räkning; FB 9:1 écontrario. Osjälvständig fullmakt. Moa är inte bunden av köpet enl. 11 2st AvtL. Det finns ingen bytesrätt. 4. a. 1kap 6 1 st. Oren accept = avslag. b. Tolkningsfråga. 6 andra stycket, krävs en oren accept vilket inte är fallet. Det troligaste är att avtal enligt ren accept. Tänk på att allt måste tolkas, det som kan se ut som en oren accept kan vara en ren accept. 5. Typ av fullmakt: en självständig (i detta fall en skriftligt) fullmakt. Behörighet; vad fullmäktige kan göra, yttre ramen. Befogenhet; vad fullmäktige får göra, en intern instruktion. Har B handlat innanför sin behörighet? JA Har B handlat innanför sin befogenhet? NEJ Bunden enligt 11 1st AvtL é contrario A bunden om säljaren var i god tro. BH 18:3-4 reglerar skadeståndsåtgärder. 6. a. Ställningsfullmakt! 10 2st. Sedvänja; vad vi i samhället tycker är normalt. Emil har överträtts sin behörighet. 10 1st é contrario = Emils arbetsgivare ej bunden. b. Osjälvständig fullmakt (uppdragsfullmakt). Inom befogenhet/behörighet? Nej. 11 2st AvtL: Krösa- Maja ej bunden = återfår bilen. Ha koll på befogenhet/behörighet. 11

13 Frågeställning Trävaruhandlaren Alm och sågverksägaren Bok äter lunch tillsammans på Stadshotellet i Piteå. Alm erbjuder till Bok ett virkesparti för kr och på lika villkor i övrigt. Under samtalets gång blir Bok bortkallad för en brådskande affärsangelägenhet. Senare under dagen telefonerar Bok till Alm och säger att han accepterar Alms anbud. Alm meddelar då, att han fått kontakt med en annan spekulant och ber att få lämna ett definitivt besked om tre dagar. Detta går Bok med på. På andra dagen därefter meddelar Alm till Bok, att Alm vill träffa avtal på de ursprungliga villkoren. Virkespriserna har emellertid sjunkit kraftigt, Bok vill därför inte längre köpa till det erbjudna priset. Har avtal kommit till stånd eller ej? Svarsförslag Vid lunchen avger Alm ett muntligt anbud till Bok. Denne svarar emellertid ej genast och därmed förfaller anbudet enligt 3 2st AvtL. Senare under dagen ringer Bok till Alm och säger sig acceptera anbudet från lunchen. Eftersom anbudet är förfallet blir accepten att anse som sen enligt 4 1st AvtL. Rättsföljden av en sen accept är enligt 4 1st AvtL att denna skall uppfattas som ett nytt anbud. Bok blir alltså anbudsgivare! Alm ber att få tre dagars betänketid, vilket han också får och vilket också är helt i sin ordning enligt 3 2st AvtL eller 1 2st AvtL. Alm återkommer med en ren accept inom acceptfristen enligt 2 1st AvtL. Därmed föreligger ett bindande avtal enligt 1 1st AvtL. Övningsuppgifter Familjerätt 1. Anders och Britta ska skilja sig och bodelning skall förrättas. Anders äger ett hus värt kronor. Därutöver har han tillgångar för ytterligare kronor. All hans egendom är giftorättsgods. Britta har tillgångar värda totalt kronor, allt enskild egendom enligt ett gåvobrev. Ingen av makarna har skulder. a) Vilken egendom ska tas med vid bodelningen, och vilken ska inte tas med? b) b) Visa med en beräkning hur stor vardera makes andel i boet blir. 2. Sara och Ellen är sambor. De bor i en bostadsrättslägenhet som är skriven på Sara. Lägenheten skaffades av Sara i samband med att paret skulle flytta ihop. Hon betalade med egna medel kronor och lånade kronor för att täcka köpeskillingen för bostaden. Bland övrig egendom finns Saras segelbåt, som hon ägde innan hon lärde känna Ellen. Bohaget består bl.a. av Ellens bokhyllor, soffa och fåtöljer, som hon köpte kort efter att paret hade flyttat samman. Båtens värde antas vara kronor. Bokhyllorna, soffan och fåtöljerna uppskattas vara värda sammanlagt kronor. Paret har inga skulder förutom Saras lån för inköpet av bostaden. Nu kvarstår kronor obetalt. Ellen vill att samboförhållandet skall upphöra och att bodelning skall ske. Din uppgift: Fördela boet. Lägenhetens marknadsvärde antas vara kronor. 3. Ungkarlen Alex har avlidit. Behållningen i boet uppgår till kr. De närmast sörjande är hans åldriga moder Hilma, hans syster Sandra med barnen Emil och Ida, hans broder Elvis samt hans tidigare avlidne brors hustru Leyla 12

14 och deras båda barn Henrik och Fredrik. a. Förrätta arvskifte! b. Vi ändrar förutsättningarna och antar att Alex har testamenterat all sin kvarlåtenskap till Röda Korset. Hur ska hans kvarlåtenskap då fördelas? 4. När Alberto avlider efterlämnar han hustrun Beatrice samt parets vuxna dotter Camilla. Alberto har också sonen David med en före detta sambo. Albertos kvarlåtenskap uppgår efter bodelning till ett värde av kronor. Hur mycket erhåller de efterlevande? Svar Familjerätt 1. a. Det ska användas olika lagrum för olika steg. Enligt ÄB 10:1 ska makarna respektive makes andel i boet räknas ut. Enligt 11:3 ska sedan avdrag göras för skulder och den summan som blir kvar skall det delas på lika. Enligt 7:1 så är giftorättsgods allt som inte är enskild egendom. Vad som sedan är enskild egendom framgår av 7:2. I detta fall har Anders varav allt är giftorättsgods som skall tas med i boet, Britta har som endast utgörs av enskild egendom i form av gåvobrev (7:2 2punkten) och det ska inte tas med i bodelning. I boet finns alltså som ska delas på två, respektive part får därmed b. Birgitta: Anders: = Först kan vi börja med att ta oss an vad som ska ingå i samboegendomen. Detta framgår av sambolagen 12 1st 1m. Båt: Av Sambolagen 7 så framgår det att saker med ändamål att huvudsakligen användas för fritidsändamål inte ska ingå i bohag och bostad. Därmed står båten utanför delning och den får Sara behålla. Lägenhet: Det som ska räknas som bostad framgår av sambolagen 5 3e punkten och där står det att en hyresrätt har införskaffat av en eller bägge samborna som dess gemensamma bostad. Det har den i detta fallet så den ska tas med Bokhyllor mm.: Av sambolagen 6 1st 1m att sådant som möbler och annat inre lösöre som används gemensamt i hemmet utgör bohag och ska tas med i delningen Vidare ska enlige sambolagen 13 1st 1m avdrag göras för respektive sambors skuld. Sara är den ende som har en skuld på så den tar dras av från bodelningen. Vad som sedan återstår ska summeras på och delas lika (sambolagen 14 ). Den totala summan uppgår därmed till = Vardera part får därmed a. Vem som ärver framgår av Ärvdabalk 2:1 är i första fall tar bröstarvingar lika lott(1-2m). Nu är det dock så att det inte existerar några bröstarvingar och då framgår det av 2 1st 1m att 13

15 föräldrarna tar lika lott, vidare framgår det av 2m att om den enda föräldern är död delar syskonen på dennes del. 3m säger att för ett avlivat syskon tar dess bröstarvingar lika lott. Därmed är det nog utträtt. Mamma Hilma tar ½, den andra hälften delar syskonen på, 1/6 var. Dock var en tidigare bror avliden vilket gör att hans del går till hans två barn som får 1/12 var. b. I ÄrvdB 7:1 står det att ens bröstarvingar totalt har rätt till hälften av arvslotten enligt lag, det ska utgöra dennes laglott. Dock finns inte bröstarvingar så testamentet gäller. 4. Enligt ÄrvbB 2:1 1st 1m så ska vardera bröstarvinge taga lika del. Det vill säga 300 var. Övningsuppgifter Fastighetsrätt 1. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att en av utgångspunkterna för säljarens felansvar vid fastighetsförsäljning är att fastighet ska motsvara vad köparen med fog kan förutsätta. 2. Är det enligt allemansrätten tillåtet att för eget bruk plocka bär eller svamp på annans mark. 3. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att en säljare vid utebliven betalning har rätt att häva fastighetsöverlåtelsen/försäljningen? 4. Vad kallar författarna till läroboken Civilrätt den typ av fel som säljaren är ansvarig för och som köparen inte borde ha upptäckt vid undersökning av fastigheten? 5. Är det korrekt (dvs. i överensstämmelse med svensk lag) att påstå att ett hus som ägs av någon annan än den som äger tomten på vilken huset är uppfört är lös egendom? 6. Är följande påstående riktigt eller är det felaktigt; Vid överlåtelse av fast egendom skall, enligt gällande svensk rätt, dag för tillträde (sk. tillträdesdag) alltid anges i köpeavtal. 7. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att löfte att sälja, eller för den delen köpa, fast egendom inte är bindande. 8. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att bevittning av skriftligt köpeavtal avseende överlåtelse av fast egendom erfordras för att ett civilrättsligt giltigt avtal ska anses ingånget. 9. Erfordras makes samtycke vid överlåtelse av fast egendom? 10. Är kravet på skriftlig form vid fastighetsöverlåtelse ovillkorligt? Ange lagrum samt motivera ditt svar kort. 11. Evelina är bosatt i Luleå innerstad. Ett av hennes stora intressen är trädgårdsskötsel, en hobby som hon inte kunnat ägna sig åt på grund av att hon hela sitt vuxna liv bott i en hyreslägenhet. Hon har nu emellertid blivit ålderspensionär och när hon i den lokala pressen ser en annons om visning av en stuga i det attraktiva sommarstugeområdet Bråviken (fastigheten Tvärdjupet 1:234 i Luleå kommun) blir hon mycket intresserad. Evelina går på visningen och beslutar sig på stående fot att detta är precis vad hon vill ha. Den 21 maj 2012 förvärvar Evelina fastigheten Tvärdjupet 1:234, genom ett mellan henne och säljaren undertecknat köpekontrakt. I det 14

16 avtalet finns bland annat följande klausul; Vatten och avlopp; Vatten finns från egen brunn. Vattnet är fullt tjänligt som dricksvatten. Efter ett flertal länspumpningar under sommaren 2012 samt efter det att Evelina låtit ett konsultföretag (Vattenkvalité AB), som specialiserat sig på undersökningar av vattenkvalitéer, undersöka vattnet fann konsultföretaget att vattnet inte var tjänligt som dricksvatten. Din uppgift: Besvara frågan om det föreligger något fel i fastigheten? Motivera ditt svar samt ange tillämpliga lagrum. Som förklaring eller motivering räknas, som vanligt, inte innantilläsning av lagtext. 12. Pär har i maj köpt en sommarstuga av vännen Olle. De har upprättat en köpehandling, varigenom Olle för kr har överlåtit fastigheten Eken 10:3 till Pär. Följande överenskommelser har Olle och Pär avtalat muntligen. a. Säljaren skall behålla en koppartvättbalja som står i stugans källare. b. Säljaren skall ha rätt att återfå fastigheten, om han ångrar försäljningen inom ett år. Är de muntliga överenskommelserna bindande? 13. Sixten är ute på skidtur. En jordbrukare ber honom aggressivt att avlägsna sig från hans fastighet. Han påstår att Sixten dels varit inne på tomten till gården, dels åkt på hans övriga ägor. Sixten anser att han har haft rätt att göra båda delarna under hänvisning till allemansrätten. Vad anser du? 14. Karin investerar sina pengar genom att köpa en fastighet med därtill hörande byggnad i vilken finns lokaler för restaurangrörelse. Restaurangen är känd för sin goda mat och trevliga servitörer. När Karin skall till och öppna restaurangen för första gången får hon veta att Miljö- och hälsoskydds- nämnden förbjudit fortsatt utnyttjande av köket. Karin känner sig lurad eftersom säljaren inte underättat henne om detta. Kan Karin rikta några anspråk gentemot säljaren? 15. Anders och Bertil ska göra en fastighetsaffär. Anders ska överlåta fastigheten Alhamn 1:23, Luleå kommun, till Bertil. Bertil besiktigar fastigheten och finner sig nöjd med vad han ser. Eftersom Bertil har läst Jöken på Luleås universitet så vet han att fastighetsköp ingås genom upprättande av köpehandling varför han på stående fot totar ihop följande skrivelse; 15

17 kommun, till Bertil. Bertil besiktigar fastigheten och finner sig nöjd med vad han har läst Jöken på Luleås universitet så vet han att fastighetsköp ingås genom up köpehandling varför han på stående fot totar ihop följande skrivelse; Köpeavtal Jag, Anders Andersson, överlåter härmed genom försäljning fastigheten Alhamn 1:23, Luleå kommun, till Bertil Bertilsson för en köpeskilling om kronor. Luleå den 2 augusti 2012 Anders Andersson Anders Andersson /säljare Bertil Bertilsson Bertil Bertilsson /köpare Som framgår av ovanstående så har båda parter undertecknat handlingen. Som framgår av ovanstående så har båda parter undertecknat handlingen. När Bertil har tillträtt fastigheten några veckor senare så upptäcker han att en vardagsrummet är trasig (en spricka snett tvärs över rutan). Bertil påtalar det he menar att det där får väl Anders fixa. Anders rycker på axlarna och menar att de för eftersom rutan var trasig vid besiktningstillfället. Bertil å sin sida kan inte mi rutan var trasig då han besiktigade huset och menar att det måste ha hänt nått När Bertil har tillträtt fastigheten några veckor senare så upptäcker han att en fönsterruta i vardagsrummet är trasig (en spricka snett tvärs över rutan). Bertil påtalar det hela för Anders och menar att det där får väl Anders fixa. Anders rycker på axlarna och menar att det där får Bertil svara för eftersom rutan var trasig vid besiktningstillfället. Bertil å sin sida kan inte minnas att han sett att rutan var trasig då han besiktigade huset och menar att det måste besiktningstillfället ha hänt nått mellan och besiktningstillfället tillträdet. och tillträdet. Din uppgift Din uppgift a) Vilken roll spelar det om fönsterrutan var trasig redan vid besiktningstillfälle a. Vilken roll spelar det om fönsterrutan var trasig redan vid besiktningstillfället Bertils möjligheter med att avseende göra gällande på Bertils felet möjligheter rättsligt? att göra gällande felet rättsligt? b. Vilket eller vilka lagrum aktualiseras? Försök att precisera ditt svar så noga som möjligt! c. Om rutan var hel vid besiktningstillfället, vem av parterna bär i så fall ansvaret? Uppgift Lotta och Kalle bor i villa på s.k. friköpt tomt (de äger både marken och den därpå placerade byggnaden med andra ord). Sommaren 2012 ska paret få besök av sitt lilla barnbarn Alexandra som ska komma och bo hos mormor och morfar i två veckor. För att glädja sin dotterdottern lånar Lotta och Kalle en lekstuga och Kalle av sina en lekstuga grannar Leif av och sina Majbritt. grannar Din Leif uppgift: och Majbritt. Är lekstugan att betrakta som fast eller lös egendom? Motivera ditt svar och ange eventuellt tillämpliga lagrum. b) Vilket eller vilka lagrum aktualiseras? Försök att precisera ditt svar så noga s c) Om rutan var hel vid besiktningstillfället, vem av parterna bär i så fall ansva Lotta och Kalle bor i villa på s.k. friköpt tomt (de äger både marken och den d byggnaden med andra ord). Sommaren 2012 ska paret få besök av sitt lilla barn ska komma och bo hos mormor och morfar i två veckor. För att glädja sin dotte Din uppgift: Är lekstugan att betrakta som fast eller lös egendom? Motivera ditt eventuellt tillämpliga lagrum. Svar Fastighetsrätt 1. JB kap 4 fastighetsrätt 19, ja det överensstämmer med svensk rätt. 4:19 JB 2. Ja det är tillåtet RF 2:15 4st. allemansrätt. Även BrB 12:2 säger vad man inte får göra, det står dock inte att bär eller svamp tillhör denna grupp. 3. Ja, JB 4:5. Affären består inte om man inte fullgör köpet

18 5. Allmänna fastighetstillbehör, JB 2:1 presumtion: stadigvarande bruk. Även 2:4 1st 1p säger att om det är så att någon annan än ägaren upprättar ett hus på ägarens tomt så är det lös egendom. 6. 4:1 säger att det är krav, tydligen. 7. Nej det krävs en överlåtelseförklaring, JB 4: :1 é contrario, ingen bevittning krävs. 9. Ja det krävs enligt ÄktB 7:4 + 7:5 1st 1p. 10. JB 4:1 formkrav. 11. Ja det föreligger fel i fastigheten. 4:19 säger att fastigheten inte får avvika från vad som sägs i avtalet. Sakfel. 12. a. Är det lös egendom? Vad som är fast egendom framgår av JB 2:2 och till det tillhör inte koppartvättbalja. Anbud + accept = avtal. b. Fastigheten är i detta fall fast egendom JB 2:1. JB 4:3 säger vidare att saker som inte framgår av köpehandlingen är ogiltiga om det är så att förvärvets fullbordan (1p) kan komma att påverkas eller är beroende av villkor. OBS! Frågorna nedan togs inte upp under arbetspasset 13. Han har rätt till att beträda jordbrukarens mark men förutsatt att ha inte skadar någonting, däremot har han inte rätt till att beträda jordbrukarens tomt. 14. Ja det kan hon, enligt JB 4:18 1st han hon krävakräva avdrag och i värsta fall även kräva hävning enligt JB 4:12 1st. Det måste dock ske inom 1 år från dess att fastigheten köpts. 15. a. Det spelar stor roll, köparen har inte rätt att åberopa fel som med köparen borde ha upptäckt vid inspektion av fastigheten (JB 4:19 2st). Så om sprickan funnits där redan när inspektionen gjordes bör köparen ha sett det och kan inte i efterhand åberopa fel. b. JB 4:19 2 st c. Köparen måste inom 1 år från dess att den har upptäckt fel åberopa det (JB 4:19a). Det kan göras för fel som hittats 10 år efter det att fastigheten såts (JB 4:19b). Vidare säger JB 4:19c att avdrag ska göras motsvarande den summa som felet kan anses vara värt. Säljaren bär ansvaret (JB 4:19 1st). 16. För att något av denna typ ska räknas som fast egendom måste det vara en byggnad som anbringats inom fastighetens för stadigvarigt bruk JB 2:1 1st. Lekstugan är inom fastighetens och den finne ett tydligt samband mellan den och fastigheten så ur den synpunkten är det fast egendom. Men för att klassas som fast egendom måste även lekstugan anses stå där permanent och inte tillfälligt. Om det är så att Lotta och Kalle fysiskt har flyttat lekstugan så att den endast står temporärt på deras tomt så är det inte att klassas som fast egendom. Däremot om det är så att de lånar lekstugan där den står (på grannarnas tomt) så är den att betrakta som fast egendom tillhörande grannarna. 17

19 Övningsuppgifter Köprätt 1. Är köplagen tillämplig på a a. avtal mellan redare och varv om byggnation av skepp, b. avtal mellan en privatperson och ett byggnadsföretag om uppförande av en byggnad, c. försäljning av en byggnad som säljaren byggt på arrenderad mark, d. avtal där en bilhandlare köper en bil av Bosse, e. försäljning av tomträtt, f. s k hemförsäljning? 2. Kalle har beslutat sig för att köpa en mobiltelefon som han skall använda för sitt privata bruk. Han går in i en el-butik som säljer telefoner och fastnar för en snygg modell. Den kostar kr, vilket är något mer än vad Kalle tänkt betala. Han har ju hört att nallarna är så jättebilliga just nu. Kalle erbjuder sig därför att betala kr för telefonen. Affärsinnehavaren blir tveksam och ber att få fundera på saken till kl dagen därpå. Det går Kalle med på. Ganska nöjd med sig själv och utsikterna till en god affär lämnar Kalle butiken. På vägen hem går han in på en bensinstation för att köpa kvällstidningen. På mittuppslaget finner han en helsidesannons om mobiltelefoner för endast 295 kr. Kalle återvänder därför till el-butiken direkt och återkallar sitt anbud att köpa telefonen. Affärsinnehavaren blir då sur och erinrar Kalle om att han har till kl nästa dag, att bestämma sig och att Kalle är bunden fram till dess. Affärsinnehavaren har emellertid tänkt på saken och antar nu Kalles anbud och är alltså villig att sälja telefonen för kr. Kalle förklarar att han inte alls är bunden av sitt anbud. Affärsinnehavaren skrattar då och säger att Kalle kommer att bli skadeståndsskyldig. Detta fnyser Kalle åt som befängt. a. Vem har rätt, affärsinnehavaren eller Kalle? b. Förändras rättsläget om Kalle inte skulle använda mobiltelefonen för privat bruk utan i sin egenskap av enskild näringsidkare? Motivera ditt svar samt ange eventuella lagrum! 3. Barbie och Ken ska gifta sig. Bröllopet ska ske på midsommarafton. Barbie har beställt en brudklänning den 1 maj. Sömmerskan har lovat att klänningen ska vara färdig senast en vecka innan bröllopet. När Barbie en vecka innan bröllopet kommer för att hämta brudklänningen säger sömmerskan att klänningen inte kommer bli färdig förrän en vecka efter midsommar. Symaskinen har nämligen gått sönder. Som tur är har Barbie sett en annan klänning i en affär som hon kan tänka sig köpa istället. Kan Barbie häva köpet med sömmerskan? 4. En privatperson köper en hushållsapparat på en av stadens stormarknader. Två veckor efter köpet slutar maskinen att fungera och en vecka senare framför kunden sina klagomål till säljaren. Vid reklamationen svarar säljaren att han vid köpet informerat köparen om att reklamationen måste ske skriftligen inom 14 dagar efter köpet och att felavhjälpande sker mot 500 kronors självrisk. Detta innebär alltså, menar säljaren, att köparen inte har rätt till avhjälpande och i fall han skulle ha detta så skulle han vara tvungen att betala självrisken. Bedöm giltigheten i säljarens invändningar! 5. AB Snofsig inredning inköper av fabrikanten AB Mysig hemmiljö 10 st barskåp av mahogny. AB Mysig hemmiljö har åtagit sig att leverera dem till 18

20 AB Snofsig inrednings o försäljningsställe och de levereras den 9 okt Tre månader senare blir det aktuellt att försälja två barskåp och AB Snofsig inredning upptäcker när de packar upp barskåpen att tre av dem är tillverkade i teak och ej i mahogny. AB Snofsig inredning vänder sig omedelbart till Dig och undrar vilka möjligheter de har att få rättelse. Hjälp dem med angivande av lagrum! 6. Pelle har köpt en bostadsrätt av Anders till ett pris av kr. När Pelle flyttar in får han veta av en granne att lägenheten är fem kvadratmeter mindre än vad han utgick ifrån vid köpet. Pelle ansöker därför vid tingsrätten om stämning mot Anders och yrkar i första hand dels att köpet skall hävas, dels att Anders skall förpliktas utge skadestånd samt i andra hand att Anders skall förpliktas utge prisavdrag med kr. I målet är ostridigt att lägenhetens faktiska yta är 25 kvm. Pelle gör gällande att Anders vid de diskussioner som föregick köpet muntligen garanterade att lägenhetens yta var 30 kvm. Anders förnekar att han lämnat någon sådan garanti och gör gällande att Pelle inte fullgjort sin undersökningsplikt och inte heller därför är skyldig att gå med på de krävda påföljderna. a. Vilken lag är tillämpliga på den aktuella tvisten? b. Har Pelle någon skyldighet att undersöka lägenhet för att t.ex. ta reda på lägenhetens area? c. Vem bär bevisbördan för Anders utfästelse? Motivera dina svar samt ange eventuella lagrum! Svar Köprätt 1. a. Ja, 1 1st KöpL - > 2 1st b. Nej, när byggnaden är färdig rör det som om lös egendom, 1 1st KöpL - > 2 1st 2m. Däremot är det frågan om en tjänst; konsumenttjänstlagen. c. Delvis tillsammans med jordabalken. Arrenderad mark, ej samma ägare för byggnad som för mark. 1 1st KöpL - > 1 4st d. Ja. Gäller köp av lös egendom 1 1st KöpL. e. Nej. Tomträtt; rättighet att bebygga mark, går att sälja - > ekonomiskt värde. 1 1st KöpL - > 1 3st. istället gäller tomträtt 12 kap JB. f. Distans och hemförsäljningslagen: Innehåller inte regler för fel på varan. 1 1st KöpL - > oftast gäller dock enl. 4 KöpL konsumentköplagen så Köplagen är inte tillämplig. KKöpL och Distans och hemförsäljningslagen parallellt tillämpliga. 2. a. Konstaterande av gällande avtal är ett måste. Kalle lägger ett anbud om > återkallelse 7 avtalslagen, går ej då anbudet har kommit mottagaren tillhanda. Butik: 1495 accept: avtal enl. 1 1st AvtL. 1 1st KKöpL- >37 avbeställning. 41 3st KKöpL. Kalle kan avbeställa utan ekonomiska konsekvenser. 37 & 41 Undantag av löftesprincipen. 19

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst C-UPPSATS 2010:151 Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst - faktorer som påverkar bedömningen Astrid Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats för tillämpade studier, 30 hp Juridiska institutionen Handledare: Enar Folkesson Höstterminen 2010 Låneförbudet i 21 kap 1 ABL -En studie av dess omfattning

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning Av Lovisa Engström Handledare: Johan Schüldt Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 Innehållsförteckning Förkortningar...

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet Ds 2010:24 Hyra av lös sak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer