Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3."

Transkript

1 Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4

2 Ledare Under de senaste månaderna har vi upprepade gånger fått läsa om hur Europa och USA kämpar med sina ekonomiska problem. Finland har spelat en stor roll i diskussionerna då man inte godkänt stödpaketet till Grekland utan säkerheter. Bland de ekonomiska förståsigpåarna har det till och med kommit antydningar om att hela euroområdet kan splittras. Vi möter den innevarande hösten och slutet av året med spänd förväntan. Lösningarna man kommer överens om i fråga om att rädda krisländerna är stora och kommer att inverka också på oss finländare på ett eller annat sätt. Här på OK Indrivning har vi under de senaste åren arbetat mycket för kundnöjdheten. Våra inkassoprocesser och verksamhetsmodeller utvecklas dagligen. Genom ett nytt system för verksamhetsstyrning, som vi delvis tagit i bruk, har vi redan fått njuta frukten av våra ansträngningar. Det nya systemet har för sin del medverkat till att inkassoresultaten förbättrats under året, en faktor som även är en mätare för personalens bonus. Det finns även andra orsaker till den positiva utvecklingen och det är svårt att lyfta fram någon enskild faktor. Som en av de viktigaste ser jag ändå att vi har en intresserad och fördomsfri personal som har varit och är beredda på att ifrågasätta de egna verksamhetssätten, samtidigt som man lyssnar på klienternas behov. Av er kunder har vi fått många tankar om hur framtidens inkassoaktör ska se ut och jag tror på att vi härigenom kan erbjuda er allt effektivare inkassotjänster och nya innovationer, även i framtiden. Då man ser på omsättning och resultat har de åtta första månaderna förlöpt enligt förväntningarna för OK Indrivnings del. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer vi även detta år att kunna stärka vår utmanarposition som den tredje största inkassoaktören i Finland. Hela inkassobranschen lever i dag i spänd förväntan även i fråga om lagstiftningens utveckling. Justitieministeriet tillsatte i mars en arbetsgrupp för att bereda verkställandet av EU:s direktiv om sena betalningar och revideringen av inkassolagen. Arbetsgruppen ska under detta år uppgöra och avge sitt förslag till hur regeringspropositionen utformas. Det är önskvärt att även kreditgivarna får sin röst hörd i arbetsgruppen. Vi väntar på att få ta i bruk en reviderad lag som gör att vi kan undvika en förslappad betalningsmoral och samtidigt garantera möjligast kostnadseffektiva och rättvisa inkassometoder, oberoende av om vi ser på verksamheten ur borgenärens eller gäldenärskundens synvinkel. Önskar er en skön höst. Sami Vesto affärsrörelsedirektör 2 Pengadrängen 2/2011

3 Pengadrängen 2/2010 Fordringsägarna vänder sig ofta till advokatbyråer eller juridiska byråer med tvisteärenden. OK Indrivnings kunder kan också låta inkassobyrån sköta stridiga fordringar. OK Indrivning sköter också Juridices kandidat Olli Rinne, jurist på OK Indrivning. stridiga fordringar Det händer att gäldenären bestrider ett ärende och meddelar detta först när han fått en betalningspåminnelse eller då fordringen gått till inkasso. I sådana fall måste en erfaren jurist göra en noggrann utredning över möjligheterna att driva in fordringen. Också fordringsägarens eventuella rättsskydd bör kontrolleras med försäkringsbolaget. OK Indrivnings jurister sköter stridiga fordringar förhållandevis förmånligt. Våra kunder behöver alltså inte vända sig till advokatbyråer eller juridiska byråer. Ofta löser sig problemen genom att man diskuterar med parterna. Om vi inte når en förlikning som kunden är nöjd med, diskuterar vi med kunden vilket alternativ som är mest ändamålsenligt för honom. Vi har tillgång till alla uppgifter om fordringarna som kommit fram under det frivilliga inkassot, vilket gör det betydligt enklare att besluta om fortsatta åtgärder. Fordringen kan antingen bokföras som en kreditförlust eller så kan man fortsätta inkassot den rättsliga vägen, berättar juridices kandidat Olli Rinne, som är jurist på OK Indrivning. OK Indrivning tar sig också an redan färdigt stridiga fordringar. Också många av de här ärendena klaras upp genom diskussioner. Vi överväger noga när vi rekommenderar att våra kunder inleder en rättsprocess, för de är långa och dyra. Dessutom finns det alltid en risk för ekonomisk förlust vid rättsprocesser, säger Olli Rinne. Vi ger alltid motparten tid och möjlighet att framföra sin egen syn på saken. Vi lägger fram alla fakta på bordet åt kunden, både sådana som stöder kundens ärende och sådana som inte gör det. Vi ger också vår rekommendation om hur man borde gå vidare, men i sista hand är det alltid kunden själv som bestämmer. Över 90 procents chans att lyckas Det är inte alltid som diskussioner och jämkning har önskat resultat och då kan inkassoprocessen gå till domstol. Vår rekommendation är att man inleder en rättsprocess endast om man har goda chanser att vinna och om rättsprocessen står i proportion till kundens affärsverksamhet. Oftast följer kunderna våra rekommendationer, säger Olli Rinne. Av de fall som Rinne under de senaste åren fört till rätten har de flesta haft en lycklig utgång för fordringsägaren över 90 procent har dömts till fordringsägarens fördel. Upprepade tvister ett tecken på felaktiga tillvägagångssätt Om kunderna upprepade gånger bestrider sina räkningar, så kan det löna sig för företaget att fundera på sina tillvägagångssätt och kundförhållanden. Om företaget har verksamheten och produkterna i skick och reklamationer sköts på ett öppet och ändamålsenligt sätt, så borde det inte uppstå så mycket tvister. Om man upprepade gånger hamnar i tvister, så lönar det sig för företaget att låta till exempel inkassobyråns jurist granska tillvägagångssätten och avtalsvillkoren. Ofta handlar det om att på klarspråk skriva om någon enskild punkt i avtalet, tipsar Olli Rinne. OK Indrivning kan vid behov arrangera skräddarsydd utbildning inom avtalsjuridik och inkasso. Utbildning kan ges direkt åt kunderna men också åt företrädare för olika intresseorganisationer som berör kundens bransch, såsom föreningar eller fackrepresentanter. Syftet med utbildningen är att minimera risken för stridiga fordringar och få kundernas affärsverksamhet att löpa smidigt. 3

4 Soliditet hjälper med kundförvaltningen Soliditet erbjuder kredit- och affärsinformationstjänster, som beslutsunderlag för kundernas affärsverksamhet. Företaget har på senare år börjat erbjuda kreditupplysning inte bara om företag utan också om privatpersoner. På samma gång ökar betydelsen av extern affärsinformation i kundförvaltningen. För att minimera kreditförlusterna lönar det sig F för företag som ger konsumentkrediter att kontrollera kundernas kreditvärdighet. Att göra det är särskilt viktigt under ekonomiskt osäkra tider. Även om saken borde vara en självklarhet för alla inom branschen så tycks det inte alltid vara det. Vesa Kalapuro, som är affärsområdesdirektör på Soliditet, känner till fall där personer som inte ens existerar har beviljats kredit. Någon har också lyckats skaffa ett kreditkort åt sin hund. Det här är förstås extremfall, men sådant händer verkligen, konstaterar Kalapuro. Positiva versus negativa kredituppgifter Ett så kallat positivt kreditregister har föreslagits som en metod för att förebygga att privatpersoner överskuldsätter sig och får betalningssvårigheter. På Luottomiehet-Kreditmännen ry:s initiativ lyckades man också få med frågan i regeringsprogrammet i form av en skrivelse Inrättandet av ett positivt kreditregister ska utredas. Ett positivt kreditregister skulle vara ämnat för de företag som beviljar krediter. Registret skulle innehålla uppgifter om vilka krediter konsumenter har och hur krediterna och fakturorna betalts. Förslaget har stött på rätt mycket motstånd. Finländarna tycker att det Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring. VESA KALAPURO är deras ensak vilka skulder de har och vem som beviljat dem, säger Kalapuro. Också konsument- och datasäkerhetsmyndigheterna verkar ha intagit en negativ inställning. Eftersom det inte existerar något positivt kreditregister i Finland, så måste de företag som ger krediter nöja sig med negativ information, alltså information om kreditstörningar. På Soliditet sker hanteringen av personuppgifter enligt god affärssed och överlåtandet och hanteringen av uppgifterna följer självklart lagstiftningen om datasäkerhet. I Soliditets register finns cirka personer som har betalningsstörningar eller kreditanmärkningar, säger Kalapuro. Ibland kan det också löna sig att kontrollera om den som ansöker om kredit har en ansvarsställning i ett företag som saknar kreditvärdighet. Det finns fall där personens egna kredituppgifter är i skick, trots att han äger ett företag som har betalningsstörningar. För kreditgivaren kan den här uppgiften vara av stort värde. Mervärde för kundförvaltningen Förutom kredituppgifter om privatpersoner och företag erbjuder Soliditet också affärsinformationstjänster. Tjänsterna baserar sig på företagens egna processer för informationsinsamling och hantering. Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring, säger Kalapuro. Ett instrument för att värdera kundförhållanden är Soliditets Bric-konsumentklassificering, som statistiskt värderar konsumenter på kvartersnivå. Tjänsten ger en bild av kundsegmentet på basen av boendemiljön. Bric-variabler är bland annat konsumenternas köpkraft, utbildningsnivå, livsskede, typ av bostadsområde, bostadens ägoförhållande, boendeform och risk för betalningsstörningar. Bric-värderingen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter, Soliditets register över personkredituppgifter och företagsregistrets uppgifter. Klassificeringen ger geografiskt mycket noggrann information, vilket effektiverar marknadsföringen. Statistiken visar också att risken för betalnings- 4 Pengadrängen 2/2011

5 Pengadrängen 2/2010 Soliditet är en del av Bisnode-koncernen, som är Europas ledande leverantör av kredituppgifter och affärsinformation. Koncernens moderbolag Bisnode Ab ägs av Bonnier Ab (30 %) och private equitykonglomeratet Ratos (70 %), som är listat på Stockholms-börsen. Vesa Kalapuro störningar är väldigt beroende av Bricvariablerna. Klassificeringen kan alltså användas som ett redskap för att bedöma risken för kreditförluster, säger Kalapuro. Kalapuro rekommenderar alla företag att göra ett grundligt förarbete. Det är smartare att först kartlägga vem man vill ha som kund istället för att först i efterhand upptäcka att man inte kan ge kredit åt kunden. Det uppstår en pinsam situation för båda parter och försäljarens arbetstid har gått till spillo. Det blir badwill åt alla håll. Soliditet kan också hjälpa till med att bygga skräddarsydda scoring-modeller. De här modellerna grundar sig på statistik och kan förutse risker i kundförhållandena men också upptäcka möjligheter till tilläggsförsäljning. För att bygga upp modellerna kan man använda företagets egen information om kunder och produkter samt utomstående information. Informationen hittas bland annat från Soliditets personkreditregister eller företagsregistret samt Befolkningsregistercentralen, vars data Soliditet förmedlar. Också Bric-konsumentklassificeringens variabler kan användas som mjuka variabler i modellerna. På det hela taget har Soliditet ett brett produktsortiment både när det gäller kundförvaltning och kreditrisker, oberoende om vi talar om företag eller privatpersoner, konstaterar Vesa Kalapuro. 5

6 Fixura är ett alternativ till banken Det nystartade företaget Fixura är pionjärer i Finland på lån som förmedlas mellan privatpersoner. Låntagare och långivare får själva komma överens om räntan och andra villkor. Jeanette Samuelsson och Simon Sandvik startade företaget Fixura eftersom de var intresserade av investeringsbranschen, men ville hitta på en ny produkt. Via Fixuras hemsida möts människor som behöver låna pengar och människor som är villiga att låna ut sina pengar. Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. Tidigare har hyresbostäder varit i stort sett det enda sättet. Samtidigt såg vi att det finns ett stort behov av alternativ till traditionella lån, berättar Simon Sandvik. Fixura har nu fungerat i ett drygt år och allt har gått över förväntan. Sammanlagt har 1,3 miljoner euro lånade pengar förmedlats via företaget. Cirka 9000 personer har ansökt om lån medan cirka 500 personer har investerat sina pengar. Medelsumman på lånen är 2000 euro, återbetalningstiden är i medeltal 2,5 år och räntan i medeltal 24,5%. Förutom räntan betalar låntagarna också öppningsavgift, en årlig förmedlingsprovision och skötselavgift till Fixura. Investeringskunderna betalar en avgift ifall deras totala placering är under euro. Alla sorters kunder Man kan inte peka ut en typisk låntagare, för personerna är väldigt olika både när det gäller yrke, ålder och kön. De som investerar via oss är förstås människor som hunnit samla en del kapital, alltså i regel personer som är i medelåldern eller uppåt, säger Sandvik. Låntagarna och långivarna får gemensamt komma överens om räntan och andra villkor för lånet medan Fixura fungerar närmast som en förmedlare. Företaget har ändå ett villkor på att räntan ska röra sig mellan 6 och 32 procent. Räntan får inte vara för låg eftersom investeringen trots allt innebär en viss risk. Men vi vill också ha ett högsta tak för att skydda desperata människor från att gå med på oskäliga villkor, säger Samuelsson. Fixura gör en noggrann analys av varje låntagares betalningskapacitet. Personer som har betalningsanmärkningar kan inte få lån och inte heller personer under 21 år. Alla betalningar kommer Jeanette Samuelssons och Simon Sandviks företag Fixura har ett nära samarbete med OK Indrivning. Företaget har fungerat i ett år och starten har gått över förväntan. 6 Pengadrängen 2/2011

7 Pengadrängen 2/2010 Trygg behandling av information Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. SIMON SANDVIK förstås ändå inte in i tid och därför har Fixura från början haft ett nära samarbete med OK Indrivning. En knapp tredjedel av månadsraterna går till inkasso. Vi är mycket nöjda med samarbetet och har fått många goda råd av OK Indrivning. Dessutom har resultaten varit bra efter tre månaders inkasso är i medeltal bara 15 procent av de ursprungliga låneraterna ännu obetalda, berättar Samuelsson. Ny bransch Simon Sandvik och Jeanette Samuelsson hittade på Fixuras koncept innan de visste att det också finns andra som kommit på samma sak. I Finland finns nu en annan aktör på marknaden, men i USA är den här typen av lån redan stor business. Eftersom branschen fortfarande är ny och okänd händer det att många blandar ihop Fixura med snabblånsföretag. Det är viktigt att påpeka att vi fungerar på ett annat sätt. Vi gör vi en noggrann analys av låntagarnas återbetalningsförmåga och lånar inte ut till personer under 21 år. En annan stor skillnad till snabblånsföretag är att vi förmedlar pengar från investerare som får avkastning på sitt kapital. På OK Indrivning hanteras och förvaras kundinformationen på ett strikt konfidentiellt sätt. Detta gäller såväl uppdragsgivar- som gäldenärskundernas information. Inte i något fall prutar vi på kundernas integritetsskydd. Telefoninkassot är ett effektivt inkassosätt eftersom inkassohandläggaren personligen har möjlighet att diskutera betalningen av en skuld med gäldenärskunden. Under dessa samtal berättar gäldenärskunden ofta mycket öppet om sin livssituation och betalningsförmåga för inkassohandläggaren. Ofta får inkassoföretaget på detta sätt ta del av privata, till och med känsliga fakta om gäldenärskundens livssituation. Vi har mycket stränga bestämmelser om hur vi behandlar och överlåter information som kommit fram i samtalen. Vi slår vakt om klienternas integritetsskydd och vi iakttar lagstiftningen gällande dataskydd, säger Kennet Kronman marknadsföringsdirektör på OK Indrivning. Samma strama linje gäller naturligtvis även för den information som våra uppdragsgivare ger oss. De företag som ger oss uppdrag kan vara säkra på att de uppgifter de lämnat förblir konfidentiella, betonar Kronman. Vi har tystnadsplikt, precis som läkare eller banker, och därför berättar vi inte ens vilka våra uppdragsgivare är, om vi inte fått tillstånd att göra det, påpekar Kronman. Informationen skyddas även fysiskt Elektronisk hantering av data medför vissa slags hot mot dataskyddet, detta vet alla som behandlar konfidentiell information. Enligt OK Indrivnings ICT-chef Jukka Ketola är företagets datafiler skyddade på bästa möjliga sätt. Hackerintrång har gjorts så omöjliga som det med dagens skyddsmetoder bara är möjligt. Jag ser något fysiskt hot utifrån, så som skadegörelse eller brand som ett större hot än dataintrång, säger Ketola. På OK Indrivning har man god beredskap också mot sådana hot. Företagets huvuddatorer finns i utrymmen där säkerheten är av toppklass, nämligen i inbrotts- och brandskyddade rum som tidigare var arméns skyddsrum. Våra servrar övervakas av både automatiska övervakningssystem och av övervakningspersonal. Säkerhetskopieringen av filerna har naturligtvis också skötts om på ett adekvat sätt. Vi har också ett eget alarmsystem i händelse av brand eller överhettning av apparaturen, tillägger Ketola. Även möjligheten att komma in i utrymmena där huvuddatorerna finns är begränsad. Inte ens vår egen personal, med några få undantag, har möjlighet att komma in i datorrummet. Sandvik har tidigare jobbat som bilförsäljare och Samuelsson som fastighetsförmedlare så ingendera har tidigare erfarenhet av finanssektorn. Vi kanske kan tänka mer kreativt då vi inte är bundna av gamla föreställningar. Vi har skapat en sådan produkt som vi själva skulle vilja använda. På Ok Indrivning är hanteringen av data skyddad, säger ICT-chef Jukka Ketola. 7

8 OK Indrivning är Finlands Juniorhandelskammare rf:s samarbetspartner Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Juniorhandelskammaren är avsedd för personer under 40 år som är intresserade av personlig utveckling och utbildning. Finlands juniorhandelskammare rf grundades år 1957 och i dag finns det 73 lokala juniorhandelskamrar runt om i Finland. Föreningen har omkring medlemmar och tillsammans med hedersmedlemmar, provmedlemmar och senatorer bildar dessa ett aktivt nätverk med omkring medlemmar. I hela världen finns totalt JCI juniorhandelskamrar i 120 länder. Vi bygger upp vårt samarbetsnätverk så, att branschen representeras av ett företag i gången. Det här är en fördel för såväl våra samarbetspartner som för juniorhandelskamrarna, säger Mika Tuomainen nationell ordförande för Finlands Juniorhandelskammare rf och verkställande direktör på Opasmedia Oy. Även valet av nya medlemmar till juniorhandelskamrarna följer denna samma logik. Det finns inte plats för speciellt många representanter samtidigt inom en och samma bransch i en handelskammare. Organisationen har ett medlemsansökningsförfarande med provmedlemskap. Under prövotiden testar man huruvida den som söker medlemskap verkligen är tillräckligt motiverad att utveckla sig själv inom Juniorhandelskammarens inlärnings- och utvecklingssystem. Vi utbildar i första hand organisationsmedlemmar, men vi håller på att inleda ett samarbete med handelskamrarna och vi kommer att erbjuda våra egna utbildningsprogram också till våra samarbetspartners personal, berättar Tuomainen. En unik organisation Mika Tuomainen har själv under knappt tio års tid hunnit med, att förutom att utveckla sina chefsfärdigheter, också nå senators värdighet, och han har även blivit utsedd till organisationens ordförande på nationell nivå. År 2006 blev han utsedd till bästa ordförande inom Europas juniorhandelskamrar. Tuomainen har samtidigt också utvecklat informationssökningsmediet Opasmedia, som han är ledare för, ett medium som månatligen används av mer än två miljoner finländare. Det finns ingen annan organisation som kopplar samman personlig utveckling, ledarskapsutveckling, nätverksbyggande baserat på affärsverksamhet och global internationalisering på det sätt som JCI gör, säger Tuomainen. Han betonar särskilt betydelsen av internationalisering. Internationella JCI- evenemang gör det lätt att bygga nätverk. Egen aktivitet är självfallet avgörande, men organisationen erbjuder utmärkta förutsättningar för detta. Världens bästa juniorhandelskammarverksamhet Enligt Mika Tuomainen har Finland och Japan internationellt sett den högklassigaste juniorhandelskammarverksamheten i världen. Vi har klarat oss bra då man beaktar att det finns juniorhandelskammarmedlemmar i Japan och att nivån i världen är verkligt hög, konstaterar Tuomainen. Tammerfors Juniorhandelskammare, där han själv är medlem, har bland annat två gånger valts till världens bästa juniorhandelskammare. Att delta i juniorhandelsverksamheten innebär många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. konstaterar Tuomainen. Juniorhandelskammarens medverkan ger många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. MIKA TUOMAINEN 8 Pengadrängen är OK Indrivnings kundtidning Förläggare OK Indrivning Ab Chefredaktör Marina Johansson, tel Redaktion och layout Viestintätoimisto Elettaria Följande tidning utkommer våren Beställningar, adressändringar och feedback till redaktionen på adressen OK Indrivning Ab tel , VASA Tegelbruksgatan 7 A, Vasa, HELSINGFORS Televisionsgatan 3, Helsingfors, TAMMERFORS Rautatienkatu 26 B, Tammerfors, ÅBO Tieragatan 4 B, Åbo. Pengadrängen 2/2011

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare

TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare TODAY OK Indrivnings kundtidning 1/2012 Pausjumpa ökar trivseln på jobbet Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar Från ettrig terrier till aktiv föregångare LEDARE Lagstiftning på villovägar

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet

Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet Medlem i Konsumentkreditföretagen är företag som erbjuder personer möjligheten att klara oförutsedda händelser i sin vardag genom en tidsmässigt kort ekonomisk

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 3.3.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 3.3.2003. Typ av publikation Arbetsgruppsbetänkande PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för utvecklandet av kreditupplysningslagstiftningen Ordförande:

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer