Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3."

Transkript

1 Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4

2 Ledare Under de senaste månaderna har vi upprepade gånger fått läsa om hur Europa och USA kämpar med sina ekonomiska problem. Finland har spelat en stor roll i diskussionerna då man inte godkänt stödpaketet till Grekland utan säkerheter. Bland de ekonomiska förståsigpåarna har det till och med kommit antydningar om att hela euroområdet kan splittras. Vi möter den innevarande hösten och slutet av året med spänd förväntan. Lösningarna man kommer överens om i fråga om att rädda krisländerna är stora och kommer att inverka också på oss finländare på ett eller annat sätt. Här på OK Indrivning har vi under de senaste åren arbetat mycket för kundnöjdheten. Våra inkassoprocesser och verksamhetsmodeller utvecklas dagligen. Genom ett nytt system för verksamhetsstyrning, som vi delvis tagit i bruk, har vi redan fått njuta frukten av våra ansträngningar. Det nya systemet har för sin del medverkat till att inkassoresultaten förbättrats under året, en faktor som även är en mätare för personalens bonus. Det finns även andra orsaker till den positiva utvecklingen och det är svårt att lyfta fram någon enskild faktor. Som en av de viktigaste ser jag ändå att vi har en intresserad och fördomsfri personal som har varit och är beredda på att ifrågasätta de egna verksamhetssätten, samtidigt som man lyssnar på klienternas behov. Av er kunder har vi fått många tankar om hur framtidens inkassoaktör ska se ut och jag tror på att vi härigenom kan erbjuda er allt effektivare inkassotjänster och nya innovationer, även i framtiden. Då man ser på omsättning och resultat har de åtta första månaderna förlöpt enligt förväntningarna för OK Indrivnings del. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer vi även detta år att kunna stärka vår utmanarposition som den tredje största inkassoaktören i Finland. Hela inkassobranschen lever i dag i spänd förväntan även i fråga om lagstiftningens utveckling. Justitieministeriet tillsatte i mars en arbetsgrupp för att bereda verkställandet av EU:s direktiv om sena betalningar och revideringen av inkassolagen. Arbetsgruppen ska under detta år uppgöra och avge sitt förslag till hur regeringspropositionen utformas. Det är önskvärt att även kreditgivarna får sin röst hörd i arbetsgruppen. Vi väntar på att få ta i bruk en reviderad lag som gör att vi kan undvika en förslappad betalningsmoral och samtidigt garantera möjligast kostnadseffektiva och rättvisa inkassometoder, oberoende av om vi ser på verksamheten ur borgenärens eller gäldenärskundens synvinkel. Önskar er en skön höst. Sami Vesto affärsrörelsedirektör 2 Pengadrängen 2/2011

3 Pengadrängen 2/2010 Fordringsägarna vänder sig ofta till advokatbyråer eller juridiska byråer med tvisteärenden. OK Indrivnings kunder kan också låta inkassobyrån sköta stridiga fordringar. OK Indrivning sköter också Juridices kandidat Olli Rinne, jurist på OK Indrivning. stridiga fordringar Det händer att gäldenären bestrider ett ärende och meddelar detta först när han fått en betalningspåminnelse eller då fordringen gått till inkasso. I sådana fall måste en erfaren jurist göra en noggrann utredning över möjligheterna att driva in fordringen. Också fordringsägarens eventuella rättsskydd bör kontrolleras med försäkringsbolaget. OK Indrivnings jurister sköter stridiga fordringar förhållandevis förmånligt. Våra kunder behöver alltså inte vända sig till advokatbyråer eller juridiska byråer. Ofta löser sig problemen genom att man diskuterar med parterna. Om vi inte når en förlikning som kunden är nöjd med, diskuterar vi med kunden vilket alternativ som är mest ändamålsenligt för honom. Vi har tillgång till alla uppgifter om fordringarna som kommit fram under det frivilliga inkassot, vilket gör det betydligt enklare att besluta om fortsatta åtgärder. Fordringen kan antingen bokföras som en kreditförlust eller så kan man fortsätta inkassot den rättsliga vägen, berättar juridices kandidat Olli Rinne, som är jurist på OK Indrivning. OK Indrivning tar sig också an redan färdigt stridiga fordringar. Också många av de här ärendena klaras upp genom diskussioner. Vi överväger noga när vi rekommenderar att våra kunder inleder en rättsprocess, för de är långa och dyra. Dessutom finns det alltid en risk för ekonomisk förlust vid rättsprocesser, säger Olli Rinne. Vi ger alltid motparten tid och möjlighet att framföra sin egen syn på saken. Vi lägger fram alla fakta på bordet åt kunden, både sådana som stöder kundens ärende och sådana som inte gör det. Vi ger också vår rekommendation om hur man borde gå vidare, men i sista hand är det alltid kunden själv som bestämmer. Över 90 procents chans att lyckas Det är inte alltid som diskussioner och jämkning har önskat resultat och då kan inkassoprocessen gå till domstol. Vår rekommendation är att man inleder en rättsprocess endast om man har goda chanser att vinna och om rättsprocessen står i proportion till kundens affärsverksamhet. Oftast följer kunderna våra rekommendationer, säger Olli Rinne. Av de fall som Rinne under de senaste åren fört till rätten har de flesta haft en lycklig utgång för fordringsägaren över 90 procent har dömts till fordringsägarens fördel. Upprepade tvister ett tecken på felaktiga tillvägagångssätt Om kunderna upprepade gånger bestrider sina räkningar, så kan det löna sig för företaget att fundera på sina tillvägagångssätt och kundförhållanden. Om företaget har verksamheten och produkterna i skick och reklamationer sköts på ett öppet och ändamålsenligt sätt, så borde det inte uppstå så mycket tvister. Om man upprepade gånger hamnar i tvister, så lönar det sig för företaget att låta till exempel inkassobyråns jurist granska tillvägagångssätten och avtalsvillkoren. Ofta handlar det om att på klarspråk skriva om någon enskild punkt i avtalet, tipsar Olli Rinne. OK Indrivning kan vid behov arrangera skräddarsydd utbildning inom avtalsjuridik och inkasso. Utbildning kan ges direkt åt kunderna men också åt företrädare för olika intresseorganisationer som berör kundens bransch, såsom föreningar eller fackrepresentanter. Syftet med utbildningen är att minimera risken för stridiga fordringar och få kundernas affärsverksamhet att löpa smidigt. 3

4 Soliditet hjälper med kundförvaltningen Soliditet erbjuder kredit- och affärsinformationstjänster, som beslutsunderlag för kundernas affärsverksamhet. Företaget har på senare år börjat erbjuda kreditupplysning inte bara om företag utan också om privatpersoner. På samma gång ökar betydelsen av extern affärsinformation i kundförvaltningen. För att minimera kreditförlusterna lönar det sig F för företag som ger konsumentkrediter att kontrollera kundernas kreditvärdighet. Att göra det är särskilt viktigt under ekonomiskt osäkra tider. Även om saken borde vara en självklarhet för alla inom branschen så tycks det inte alltid vara det. Vesa Kalapuro, som är affärsområdesdirektör på Soliditet, känner till fall där personer som inte ens existerar har beviljats kredit. Någon har också lyckats skaffa ett kreditkort åt sin hund. Det här är förstås extremfall, men sådant händer verkligen, konstaterar Kalapuro. Positiva versus negativa kredituppgifter Ett så kallat positivt kreditregister har föreslagits som en metod för att förebygga att privatpersoner överskuldsätter sig och får betalningssvårigheter. På Luottomiehet-Kreditmännen ry:s initiativ lyckades man också få med frågan i regeringsprogrammet i form av en skrivelse Inrättandet av ett positivt kreditregister ska utredas. Ett positivt kreditregister skulle vara ämnat för de företag som beviljar krediter. Registret skulle innehålla uppgifter om vilka krediter konsumenter har och hur krediterna och fakturorna betalts. Förslaget har stött på rätt mycket motstånd. Finländarna tycker att det Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring. VESA KALAPURO är deras ensak vilka skulder de har och vem som beviljat dem, säger Kalapuro. Också konsument- och datasäkerhetsmyndigheterna verkar ha intagit en negativ inställning. Eftersom det inte existerar något positivt kreditregister i Finland, så måste de företag som ger krediter nöja sig med negativ information, alltså information om kreditstörningar. På Soliditet sker hanteringen av personuppgifter enligt god affärssed och överlåtandet och hanteringen av uppgifterna följer självklart lagstiftningen om datasäkerhet. I Soliditets register finns cirka personer som har betalningsstörningar eller kreditanmärkningar, säger Kalapuro. Ibland kan det också löna sig att kontrollera om den som ansöker om kredit har en ansvarsställning i ett företag som saknar kreditvärdighet. Det finns fall där personens egna kredituppgifter är i skick, trots att han äger ett företag som har betalningsstörningar. För kreditgivaren kan den här uppgiften vara av stort värde. Mervärde för kundförvaltningen Förutom kredituppgifter om privatpersoner och företag erbjuder Soliditet också affärsinformationstjänster. Tjänsterna baserar sig på företagens egna processer för informationsinsamling och hantering. Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring, säger Kalapuro. Ett instrument för att värdera kundförhållanden är Soliditets Bric-konsumentklassificering, som statistiskt värderar konsumenter på kvartersnivå. Tjänsten ger en bild av kundsegmentet på basen av boendemiljön. Bric-variabler är bland annat konsumenternas köpkraft, utbildningsnivå, livsskede, typ av bostadsområde, bostadens ägoförhållande, boendeform och risk för betalningsstörningar. Bric-värderingen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter, Soliditets register över personkredituppgifter och företagsregistrets uppgifter. Klassificeringen ger geografiskt mycket noggrann information, vilket effektiverar marknadsföringen. Statistiken visar också att risken för betalnings- 4 Pengadrängen 2/2011

5 Pengadrängen 2/2010 Soliditet är en del av Bisnode-koncernen, som är Europas ledande leverantör av kredituppgifter och affärsinformation. Koncernens moderbolag Bisnode Ab ägs av Bonnier Ab (30 %) och private equitykonglomeratet Ratos (70 %), som är listat på Stockholms-börsen. Vesa Kalapuro störningar är väldigt beroende av Bricvariablerna. Klassificeringen kan alltså användas som ett redskap för att bedöma risken för kreditförluster, säger Kalapuro. Kalapuro rekommenderar alla företag att göra ett grundligt förarbete. Det är smartare att först kartlägga vem man vill ha som kund istället för att först i efterhand upptäcka att man inte kan ge kredit åt kunden. Det uppstår en pinsam situation för båda parter och försäljarens arbetstid har gått till spillo. Det blir badwill åt alla håll. Soliditet kan också hjälpa till med att bygga skräddarsydda scoring-modeller. De här modellerna grundar sig på statistik och kan förutse risker i kundförhållandena men också upptäcka möjligheter till tilläggsförsäljning. För att bygga upp modellerna kan man använda företagets egen information om kunder och produkter samt utomstående information. Informationen hittas bland annat från Soliditets personkreditregister eller företagsregistret samt Befolkningsregistercentralen, vars data Soliditet förmedlar. Också Bric-konsumentklassificeringens variabler kan användas som mjuka variabler i modellerna. På det hela taget har Soliditet ett brett produktsortiment både när det gäller kundförvaltning och kreditrisker, oberoende om vi talar om företag eller privatpersoner, konstaterar Vesa Kalapuro. 5

6 Fixura är ett alternativ till banken Det nystartade företaget Fixura är pionjärer i Finland på lån som förmedlas mellan privatpersoner. Låntagare och långivare får själva komma överens om räntan och andra villkor. Jeanette Samuelsson och Simon Sandvik startade företaget Fixura eftersom de var intresserade av investeringsbranschen, men ville hitta på en ny produkt. Via Fixuras hemsida möts människor som behöver låna pengar och människor som är villiga att låna ut sina pengar. Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. Tidigare har hyresbostäder varit i stort sett det enda sättet. Samtidigt såg vi att det finns ett stort behov av alternativ till traditionella lån, berättar Simon Sandvik. Fixura har nu fungerat i ett drygt år och allt har gått över förväntan. Sammanlagt har 1,3 miljoner euro lånade pengar förmedlats via företaget. Cirka 9000 personer har ansökt om lån medan cirka 500 personer har investerat sina pengar. Medelsumman på lånen är 2000 euro, återbetalningstiden är i medeltal 2,5 år och räntan i medeltal 24,5%. Förutom räntan betalar låntagarna också öppningsavgift, en årlig förmedlingsprovision och skötselavgift till Fixura. Investeringskunderna betalar en avgift ifall deras totala placering är under euro. Alla sorters kunder Man kan inte peka ut en typisk låntagare, för personerna är väldigt olika både när det gäller yrke, ålder och kön. De som investerar via oss är förstås människor som hunnit samla en del kapital, alltså i regel personer som är i medelåldern eller uppåt, säger Sandvik. Låntagarna och långivarna får gemensamt komma överens om räntan och andra villkor för lånet medan Fixura fungerar närmast som en förmedlare. Företaget har ändå ett villkor på att räntan ska röra sig mellan 6 och 32 procent. Räntan får inte vara för låg eftersom investeringen trots allt innebär en viss risk. Men vi vill också ha ett högsta tak för att skydda desperata människor från att gå med på oskäliga villkor, säger Samuelsson. Fixura gör en noggrann analys av varje låntagares betalningskapacitet. Personer som har betalningsanmärkningar kan inte få lån och inte heller personer under 21 år. Alla betalningar kommer Jeanette Samuelssons och Simon Sandviks företag Fixura har ett nära samarbete med OK Indrivning. Företaget har fungerat i ett år och starten har gått över förväntan. 6 Pengadrängen 2/2011

7 Pengadrängen 2/2010 Trygg behandling av information Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. SIMON SANDVIK förstås ändå inte in i tid och därför har Fixura från början haft ett nära samarbete med OK Indrivning. En knapp tredjedel av månadsraterna går till inkasso. Vi är mycket nöjda med samarbetet och har fått många goda råd av OK Indrivning. Dessutom har resultaten varit bra efter tre månaders inkasso är i medeltal bara 15 procent av de ursprungliga låneraterna ännu obetalda, berättar Samuelsson. Ny bransch Simon Sandvik och Jeanette Samuelsson hittade på Fixuras koncept innan de visste att det också finns andra som kommit på samma sak. I Finland finns nu en annan aktör på marknaden, men i USA är den här typen av lån redan stor business. Eftersom branschen fortfarande är ny och okänd händer det att många blandar ihop Fixura med snabblånsföretag. Det är viktigt att påpeka att vi fungerar på ett annat sätt. Vi gör vi en noggrann analys av låntagarnas återbetalningsförmåga och lånar inte ut till personer under 21 år. En annan stor skillnad till snabblånsföretag är att vi förmedlar pengar från investerare som får avkastning på sitt kapital. På OK Indrivning hanteras och förvaras kundinformationen på ett strikt konfidentiellt sätt. Detta gäller såväl uppdragsgivar- som gäldenärskundernas information. Inte i något fall prutar vi på kundernas integritetsskydd. Telefoninkassot är ett effektivt inkassosätt eftersom inkassohandläggaren personligen har möjlighet att diskutera betalningen av en skuld med gäldenärskunden. Under dessa samtal berättar gäldenärskunden ofta mycket öppet om sin livssituation och betalningsförmåga för inkassohandläggaren. Ofta får inkassoföretaget på detta sätt ta del av privata, till och med känsliga fakta om gäldenärskundens livssituation. Vi har mycket stränga bestämmelser om hur vi behandlar och överlåter information som kommit fram i samtalen. Vi slår vakt om klienternas integritetsskydd och vi iakttar lagstiftningen gällande dataskydd, säger Kennet Kronman marknadsföringsdirektör på OK Indrivning. Samma strama linje gäller naturligtvis även för den information som våra uppdragsgivare ger oss. De företag som ger oss uppdrag kan vara säkra på att de uppgifter de lämnat förblir konfidentiella, betonar Kronman. Vi har tystnadsplikt, precis som läkare eller banker, och därför berättar vi inte ens vilka våra uppdragsgivare är, om vi inte fått tillstånd att göra det, påpekar Kronman. Informationen skyddas även fysiskt Elektronisk hantering av data medför vissa slags hot mot dataskyddet, detta vet alla som behandlar konfidentiell information. Enligt OK Indrivnings ICT-chef Jukka Ketola är företagets datafiler skyddade på bästa möjliga sätt. Hackerintrång har gjorts så omöjliga som det med dagens skyddsmetoder bara är möjligt. Jag ser något fysiskt hot utifrån, så som skadegörelse eller brand som ett större hot än dataintrång, säger Ketola. På OK Indrivning har man god beredskap också mot sådana hot. Företagets huvuddatorer finns i utrymmen där säkerheten är av toppklass, nämligen i inbrotts- och brandskyddade rum som tidigare var arméns skyddsrum. Våra servrar övervakas av både automatiska övervakningssystem och av övervakningspersonal. Säkerhetskopieringen av filerna har naturligtvis också skötts om på ett adekvat sätt. Vi har också ett eget alarmsystem i händelse av brand eller överhettning av apparaturen, tillägger Ketola. Även möjligheten att komma in i utrymmena där huvuddatorerna finns är begränsad. Inte ens vår egen personal, med några få undantag, har möjlighet att komma in i datorrummet. Sandvik har tidigare jobbat som bilförsäljare och Samuelsson som fastighetsförmedlare så ingendera har tidigare erfarenhet av finanssektorn. Vi kanske kan tänka mer kreativt då vi inte är bundna av gamla föreställningar. Vi har skapat en sådan produkt som vi själva skulle vilja använda. På Ok Indrivning är hanteringen av data skyddad, säger ICT-chef Jukka Ketola. 7

8 OK Indrivning är Finlands Juniorhandelskammare rf:s samarbetspartner Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Juniorhandelskammaren är avsedd för personer under 40 år som är intresserade av personlig utveckling och utbildning. Finlands juniorhandelskammare rf grundades år 1957 och i dag finns det 73 lokala juniorhandelskamrar runt om i Finland. Föreningen har omkring medlemmar och tillsammans med hedersmedlemmar, provmedlemmar och senatorer bildar dessa ett aktivt nätverk med omkring medlemmar. I hela världen finns totalt JCI juniorhandelskamrar i 120 länder. Vi bygger upp vårt samarbetsnätverk så, att branschen representeras av ett företag i gången. Det här är en fördel för såväl våra samarbetspartner som för juniorhandelskamrarna, säger Mika Tuomainen nationell ordförande för Finlands Juniorhandelskammare rf och verkställande direktör på Opasmedia Oy. Även valet av nya medlemmar till juniorhandelskamrarna följer denna samma logik. Det finns inte plats för speciellt många representanter samtidigt inom en och samma bransch i en handelskammare. Organisationen har ett medlemsansökningsförfarande med provmedlemskap. Under prövotiden testar man huruvida den som söker medlemskap verkligen är tillräckligt motiverad att utveckla sig själv inom Juniorhandelskammarens inlärnings- och utvecklingssystem. Vi utbildar i första hand organisationsmedlemmar, men vi håller på att inleda ett samarbete med handelskamrarna och vi kommer att erbjuda våra egna utbildningsprogram också till våra samarbetspartners personal, berättar Tuomainen. En unik organisation Mika Tuomainen har själv under knappt tio års tid hunnit med, att förutom att utveckla sina chefsfärdigheter, också nå senators värdighet, och han har även blivit utsedd till organisationens ordförande på nationell nivå. År 2006 blev han utsedd till bästa ordförande inom Europas juniorhandelskamrar. Tuomainen har samtidigt också utvecklat informationssökningsmediet Opasmedia, som han är ledare för, ett medium som månatligen används av mer än två miljoner finländare. Det finns ingen annan organisation som kopplar samman personlig utveckling, ledarskapsutveckling, nätverksbyggande baserat på affärsverksamhet och global internationalisering på det sätt som JCI gör, säger Tuomainen. Han betonar särskilt betydelsen av internationalisering. Internationella JCI- evenemang gör det lätt att bygga nätverk. Egen aktivitet är självfallet avgörande, men organisationen erbjuder utmärkta förutsättningar för detta. Världens bästa juniorhandelskammarverksamhet Enligt Mika Tuomainen har Finland och Japan internationellt sett den högklassigaste juniorhandelskammarverksamheten i världen. Vi har klarat oss bra då man beaktar att det finns juniorhandelskammarmedlemmar i Japan och att nivån i världen är verkligt hög, konstaterar Tuomainen. Tammerfors Juniorhandelskammare, där han själv är medlem, har bland annat två gånger valts till världens bästa juniorhandelskammare. Att delta i juniorhandelsverksamheten innebär många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. konstaterar Tuomainen. Juniorhandelskammarens medverkan ger många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. MIKA TUOMAINEN 8 Pengadrängen är OK Indrivnings kundtidning Förläggare OK Indrivning Ab Chefredaktör Marina Johansson, tel Redaktion och layout Viestintätoimisto Elettaria Följande tidning utkommer våren Beställningar, adressändringar och feedback till redaktionen på adressen OK Indrivning Ab tel , VASA Tegelbruksgatan 7 A, Vasa, HELSINGFORS Televisionsgatan 3, Helsingfors, TAMMERFORS Rautatienkatu 26 B, Tammerfors, ÅBO Tieragatan 4 B, Åbo. Pengadrängen 2/2011

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare

TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare TODAY OK Indrivnings kundtidning 1/2012 Pausjumpa ökar trivseln på jobbet Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar Från ettrig terrier till aktiv föregångare LEDARE Lagstiftning på villovägar

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Friends & Family PARTNERPRESENTATION Friends & Family PARTNERPRESENTATION Inkassogram är en unik och online baserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina för fallna fordringar. Genom

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

Om skäligheten hos indrivningskostnader för företagsfordringar

Om skäligheten hos indrivningskostnader för företagsfordringar ARTIKEL 1 (6) Basservice, rättsskydd och tillstånd 25.11.2016 Om skäligheten hos indrivningskostnader för företagsfordringar REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Kommittédirektiv Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Dir. 2013:72 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Kreditupplysning, kreditgivning, kreditriskbedömning, skydd för personuppgifter, företagsuppgifter PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 18.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för en reform av lagstiftningen

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer