Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3."

Transkript

1 Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4

2 Ledare Under de senaste månaderna har vi upprepade gånger fått läsa om hur Europa och USA kämpar med sina ekonomiska problem. Finland har spelat en stor roll i diskussionerna då man inte godkänt stödpaketet till Grekland utan säkerheter. Bland de ekonomiska förståsigpåarna har det till och med kommit antydningar om att hela euroområdet kan splittras. Vi möter den innevarande hösten och slutet av året med spänd förväntan. Lösningarna man kommer överens om i fråga om att rädda krisländerna är stora och kommer att inverka också på oss finländare på ett eller annat sätt. Här på OK Indrivning har vi under de senaste åren arbetat mycket för kundnöjdheten. Våra inkassoprocesser och verksamhetsmodeller utvecklas dagligen. Genom ett nytt system för verksamhetsstyrning, som vi delvis tagit i bruk, har vi redan fått njuta frukten av våra ansträngningar. Det nya systemet har för sin del medverkat till att inkassoresultaten förbättrats under året, en faktor som även är en mätare för personalens bonus. Det finns även andra orsaker till den positiva utvecklingen och det är svårt att lyfta fram någon enskild faktor. Som en av de viktigaste ser jag ändå att vi har en intresserad och fördomsfri personal som har varit och är beredda på att ifrågasätta de egna verksamhetssätten, samtidigt som man lyssnar på klienternas behov. Av er kunder har vi fått många tankar om hur framtidens inkassoaktör ska se ut och jag tror på att vi härigenom kan erbjuda er allt effektivare inkassotjänster och nya innovationer, även i framtiden. Då man ser på omsättning och resultat har de åtta första månaderna förlöpt enligt förväntningarna för OK Indrivnings del. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer vi även detta år att kunna stärka vår utmanarposition som den tredje största inkassoaktören i Finland. Hela inkassobranschen lever i dag i spänd förväntan även i fråga om lagstiftningens utveckling. Justitieministeriet tillsatte i mars en arbetsgrupp för att bereda verkställandet av EU:s direktiv om sena betalningar och revideringen av inkassolagen. Arbetsgruppen ska under detta år uppgöra och avge sitt förslag till hur regeringspropositionen utformas. Det är önskvärt att även kreditgivarna får sin röst hörd i arbetsgruppen. Vi väntar på att få ta i bruk en reviderad lag som gör att vi kan undvika en förslappad betalningsmoral och samtidigt garantera möjligast kostnadseffektiva och rättvisa inkassometoder, oberoende av om vi ser på verksamheten ur borgenärens eller gäldenärskundens synvinkel. Önskar er en skön höst. Sami Vesto affärsrörelsedirektör 2 Pengadrängen 2/2011

3 Pengadrängen 2/2010 Fordringsägarna vänder sig ofta till advokatbyråer eller juridiska byråer med tvisteärenden. OK Indrivnings kunder kan också låta inkassobyrån sköta stridiga fordringar. OK Indrivning sköter också Juridices kandidat Olli Rinne, jurist på OK Indrivning. stridiga fordringar Det händer att gäldenären bestrider ett ärende och meddelar detta först när han fått en betalningspåminnelse eller då fordringen gått till inkasso. I sådana fall måste en erfaren jurist göra en noggrann utredning över möjligheterna att driva in fordringen. Också fordringsägarens eventuella rättsskydd bör kontrolleras med försäkringsbolaget. OK Indrivnings jurister sköter stridiga fordringar förhållandevis förmånligt. Våra kunder behöver alltså inte vända sig till advokatbyråer eller juridiska byråer. Ofta löser sig problemen genom att man diskuterar med parterna. Om vi inte når en förlikning som kunden är nöjd med, diskuterar vi med kunden vilket alternativ som är mest ändamålsenligt för honom. Vi har tillgång till alla uppgifter om fordringarna som kommit fram under det frivilliga inkassot, vilket gör det betydligt enklare att besluta om fortsatta åtgärder. Fordringen kan antingen bokföras som en kreditförlust eller så kan man fortsätta inkassot den rättsliga vägen, berättar juridices kandidat Olli Rinne, som är jurist på OK Indrivning. OK Indrivning tar sig också an redan färdigt stridiga fordringar. Också många av de här ärendena klaras upp genom diskussioner. Vi överväger noga när vi rekommenderar att våra kunder inleder en rättsprocess, för de är långa och dyra. Dessutom finns det alltid en risk för ekonomisk förlust vid rättsprocesser, säger Olli Rinne. Vi ger alltid motparten tid och möjlighet att framföra sin egen syn på saken. Vi lägger fram alla fakta på bordet åt kunden, både sådana som stöder kundens ärende och sådana som inte gör det. Vi ger också vår rekommendation om hur man borde gå vidare, men i sista hand är det alltid kunden själv som bestämmer. Över 90 procents chans att lyckas Det är inte alltid som diskussioner och jämkning har önskat resultat och då kan inkassoprocessen gå till domstol. Vår rekommendation är att man inleder en rättsprocess endast om man har goda chanser att vinna och om rättsprocessen står i proportion till kundens affärsverksamhet. Oftast följer kunderna våra rekommendationer, säger Olli Rinne. Av de fall som Rinne under de senaste åren fört till rätten har de flesta haft en lycklig utgång för fordringsägaren över 90 procent har dömts till fordringsägarens fördel. Upprepade tvister ett tecken på felaktiga tillvägagångssätt Om kunderna upprepade gånger bestrider sina räkningar, så kan det löna sig för företaget att fundera på sina tillvägagångssätt och kundförhållanden. Om företaget har verksamheten och produkterna i skick och reklamationer sköts på ett öppet och ändamålsenligt sätt, så borde det inte uppstå så mycket tvister. Om man upprepade gånger hamnar i tvister, så lönar det sig för företaget att låta till exempel inkassobyråns jurist granska tillvägagångssätten och avtalsvillkoren. Ofta handlar det om att på klarspråk skriva om någon enskild punkt i avtalet, tipsar Olli Rinne. OK Indrivning kan vid behov arrangera skräddarsydd utbildning inom avtalsjuridik och inkasso. Utbildning kan ges direkt åt kunderna men också åt företrädare för olika intresseorganisationer som berör kundens bransch, såsom föreningar eller fackrepresentanter. Syftet med utbildningen är att minimera risken för stridiga fordringar och få kundernas affärsverksamhet att löpa smidigt. 3

4 Soliditet hjälper med kundförvaltningen Soliditet erbjuder kredit- och affärsinformationstjänster, som beslutsunderlag för kundernas affärsverksamhet. Företaget har på senare år börjat erbjuda kreditupplysning inte bara om företag utan också om privatpersoner. På samma gång ökar betydelsen av extern affärsinformation i kundförvaltningen. För att minimera kreditförlusterna lönar det sig F för företag som ger konsumentkrediter att kontrollera kundernas kreditvärdighet. Att göra det är särskilt viktigt under ekonomiskt osäkra tider. Även om saken borde vara en självklarhet för alla inom branschen så tycks det inte alltid vara det. Vesa Kalapuro, som är affärsområdesdirektör på Soliditet, känner till fall där personer som inte ens existerar har beviljats kredit. Någon har också lyckats skaffa ett kreditkort åt sin hund. Det här är förstås extremfall, men sådant händer verkligen, konstaterar Kalapuro. Positiva versus negativa kredituppgifter Ett så kallat positivt kreditregister har föreslagits som en metod för att förebygga att privatpersoner överskuldsätter sig och får betalningssvårigheter. På Luottomiehet-Kreditmännen ry:s initiativ lyckades man också få med frågan i regeringsprogrammet i form av en skrivelse Inrättandet av ett positivt kreditregister ska utredas. Ett positivt kreditregister skulle vara ämnat för de företag som beviljar krediter. Registret skulle innehålla uppgifter om vilka krediter konsumenter har och hur krediterna och fakturorna betalts. Förslaget har stött på rätt mycket motstånd. Finländarna tycker att det Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring. VESA KALAPURO är deras ensak vilka skulder de har och vem som beviljat dem, säger Kalapuro. Också konsument- och datasäkerhetsmyndigheterna verkar ha intagit en negativ inställning. Eftersom det inte existerar något positivt kreditregister i Finland, så måste de företag som ger krediter nöja sig med negativ information, alltså information om kreditstörningar. På Soliditet sker hanteringen av personuppgifter enligt god affärssed och överlåtandet och hanteringen av uppgifterna följer självklart lagstiftningen om datasäkerhet. I Soliditets register finns cirka personer som har betalningsstörningar eller kreditanmärkningar, säger Kalapuro. Ibland kan det också löna sig att kontrollera om den som ansöker om kredit har en ansvarsställning i ett företag som saknar kreditvärdighet. Det finns fall där personens egna kredituppgifter är i skick, trots att han äger ett företag som har betalningsstörningar. För kreditgivaren kan den här uppgiften vara av stort värde. Mervärde för kundförvaltningen Förutom kredituppgifter om privatpersoner och företag erbjuder Soliditet också affärsinformationstjänster. Tjänsterna baserar sig på företagens egna processer för informationsinsamling och hantering. Vi tar fram information för riskbedömning men också för kundförvaltning och marknadsföring, säger Kalapuro. Ett instrument för att värdera kundförhållanden är Soliditets Bric-konsumentklassificering, som statistiskt värderar konsumenter på kvartersnivå. Tjänsten ger en bild av kundsegmentet på basen av boendemiljön. Bric-variabler är bland annat konsumenternas köpkraft, utbildningsnivå, livsskede, typ av bostadsområde, bostadens ägoförhållande, boendeform och risk för betalningsstörningar. Bric-värderingen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter, Soliditets register över personkredituppgifter och företagsregistrets uppgifter. Klassificeringen ger geografiskt mycket noggrann information, vilket effektiverar marknadsföringen. Statistiken visar också att risken för betalnings- 4 Pengadrängen 2/2011

5 Pengadrängen 2/2010 Soliditet är en del av Bisnode-koncernen, som är Europas ledande leverantör av kredituppgifter och affärsinformation. Koncernens moderbolag Bisnode Ab ägs av Bonnier Ab (30 %) och private equitykonglomeratet Ratos (70 %), som är listat på Stockholms-börsen. Vesa Kalapuro störningar är väldigt beroende av Bricvariablerna. Klassificeringen kan alltså användas som ett redskap för att bedöma risken för kreditförluster, säger Kalapuro. Kalapuro rekommenderar alla företag att göra ett grundligt förarbete. Det är smartare att först kartlägga vem man vill ha som kund istället för att först i efterhand upptäcka att man inte kan ge kredit åt kunden. Det uppstår en pinsam situation för båda parter och försäljarens arbetstid har gått till spillo. Det blir badwill åt alla håll. Soliditet kan också hjälpa till med att bygga skräddarsydda scoring-modeller. De här modellerna grundar sig på statistik och kan förutse risker i kundförhållandena men också upptäcka möjligheter till tilläggsförsäljning. För att bygga upp modellerna kan man använda företagets egen information om kunder och produkter samt utomstående information. Informationen hittas bland annat från Soliditets personkreditregister eller företagsregistret samt Befolkningsregistercentralen, vars data Soliditet förmedlar. Också Bric-konsumentklassificeringens variabler kan användas som mjuka variabler i modellerna. På det hela taget har Soliditet ett brett produktsortiment både när det gäller kundförvaltning och kreditrisker, oberoende om vi talar om företag eller privatpersoner, konstaterar Vesa Kalapuro. 5

6 Fixura är ett alternativ till banken Det nystartade företaget Fixura är pionjärer i Finland på lån som förmedlas mellan privatpersoner. Låntagare och långivare får själva komma överens om räntan och andra villkor. Jeanette Samuelsson och Simon Sandvik startade företaget Fixura eftersom de var intresserade av investeringsbranschen, men ville hitta på en ny produkt. Via Fixuras hemsida möts människor som behöver låna pengar och människor som är villiga att låna ut sina pengar. Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. Tidigare har hyresbostäder varit i stort sett det enda sättet. Samtidigt såg vi att det finns ett stort behov av alternativ till traditionella lån, berättar Simon Sandvik. Fixura har nu fungerat i ett drygt år och allt har gått över förväntan. Sammanlagt har 1,3 miljoner euro lånade pengar förmedlats via företaget. Cirka 9000 personer har ansökt om lån medan cirka 500 personer har investerat sina pengar. Medelsumman på lånen är 2000 euro, återbetalningstiden är i medeltal 2,5 år och räntan i medeltal 24,5%. Förutom räntan betalar låntagarna också öppningsavgift, en årlig förmedlingsprovision och skötselavgift till Fixura. Investeringskunderna betalar en avgift ifall deras totala placering är under euro. Alla sorters kunder Man kan inte peka ut en typisk låntagare, för personerna är väldigt olika både när det gäller yrke, ålder och kön. De som investerar via oss är förstås människor som hunnit samla en del kapital, alltså i regel personer som är i medelåldern eller uppåt, säger Sandvik. Låntagarna och långivarna får gemensamt komma överens om räntan och andra villkor för lånet medan Fixura fungerar närmast som en förmedlare. Företaget har ändå ett villkor på att räntan ska röra sig mellan 6 och 32 procent. Räntan får inte vara för låg eftersom investeringen trots allt innebär en viss risk. Men vi vill också ha ett högsta tak för att skydda desperata människor från att gå med på oskäliga villkor, säger Samuelsson. Fixura gör en noggrann analys av varje låntagares betalningskapacitet. Personer som har betalningsanmärkningar kan inte få lån och inte heller personer under 21 år. Alla betalningar kommer Jeanette Samuelssons och Simon Sandviks företag Fixura har ett nära samarbete med OK Indrivning. Företaget har fungerat i ett år och starten har gått över förväntan. 6 Pengadrängen 2/2011

7 Pengadrängen 2/2010 Trygg behandling av information Vi ville skapa en produkt där investeraren får en månatlig avkastning på sin investering. SIMON SANDVIK förstås ändå inte in i tid och därför har Fixura från början haft ett nära samarbete med OK Indrivning. En knapp tredjedel av månadsraterna går till inkasso. Vi är mycket nöjda med samarbetet och har fått många goda råd av OK Indrivning. Dessutom har resultaten varit bra efter tre månaders inkasso är i medeltal bara 15 procent av de ursprungliga låneraterna ännu obetalda, berättar Samuelsson. Ny bransch Simon Sandvik och Jeanette Samuelsson hittade på Fixuras koncept innan de visste att det också finns andra som kommit på samma sak. I Finland finns nu en annan aktör på marknaden, men i USA är den här typen av lån redan stor business. Eftersom branschen fortfarande är ny och okänd händer det att många blandar ihop Fixura med snabblånsföretag. Det är viktigt att påpeka att vi fungerar på ett annat sätt. Vi gör vi en noggrann analys av låntagarnas återbetalningsförmåga och lånar inte ut till personer under 21 år. En annan stor skillnad till snabblånsföretag är att vi förmedlar pengar från investerare som får avkastning på sitt kapital. På OK Indrivning hanteras och förvaras kundinformationen på ett strikt konfidentiellt sätt. Detta gäller såväl uppdragsgivar- som gäldenärskundernas information. Inte i något fall prutar vi på kundernas integritetsskydd. Telefoninkassot är ett effektivt inkassosätt eftersom inkassohandläggaren personligen har möjlighet att diskutera betalningen av en skuld med gäldenärskunden. Under dessa samtal berättar gäldenärskunden ofta mycket öppet om sin livssituation och betalningsförmåga för inkassohandläggaren. Ofta får inkassoföretaget på detta sätt ta del av privata, till och med känsliga fakta om gäldenärskundens livssituation. Vi har mycket stränga bestämmelser om hur vi behandlar och överlåter information som kommit fram i samtalen. Vi slår vakt om klienternas integritetsskydd och vi iakttar lagstiftningen gällande dataskydd, säger Kennet Kronman marknadsföringsdirektör på OK Indrivning. Samma strama linje gäller naturligtvis även för den information som våra uppdragsgivare ger oss. De företag som ger oss uppdrag kan vara säkra på att de uppgifter de lämnat förblir konfidentiella, betonar Kronman. Vi har tystnadsplikt, precis som läkare eller banker, och därför berättar vi inte ens vilka våra uppdragsgivare är, om vi inte fått tillstånd att göra det, påpekar Kronman. Informationen skyddas även fysiskt Elektronisk hantering av data medför vissa slags hot mot dataskyddet, detta vet alla som behandlar konfidentiell information. Enligt OK Indrivnings ICT-chef Jukka Ketola är företagets datafiler skyddade på bästa möjliga sätt. Hackerintrång har gjorts så omöjliga som det med dagens skyddsmetoder bara är möjligt. Jag ser något fysiskt hot utifrån, så som skadegörelse eller brand som ett större hot än dataintrång, säger Ketola. På OK Indrivning har man god beredskap också mot sådana hot. Företagets huvuddatorer finns i utrymmen där säkerheten är av toppklass, nämligen i inbrotts- och brandskyddade rum som tidigare var arméns skyddsrum. Våra servrar övervakas av både automatiska övervakningssystem och av övervakningspersonal. Säkerhetskopieringen av filerna har naturligtvis också skötts om på ett adekvat sätt. Vi har också ett eget alarmsystem i händelse av brand eller överhettning av apparaturen, tillägger Ketola. Även möjligheten att komma in i utrymmena där huvuddatorerna finns är begränsad. Inte ens vår egen personal, med några få undantag, har möjlighet att komma in i datorrummet. Sandvik har tidigare jobbat som bilförsäljare och Samuelsson som fastighetsförmedlare så ingendera har tidigare erfarenhet av finanssektorn. Vi kanske kan tänka mer kreativt då vi inte är bundna av gamla föreställningar. Vi har skapat en sådan produkt som vi själva skulle vilja använda. På Ok Indrivning är hanteringen av data skyddad, säger ICT-chef Jukka Ketola. 7

8 OK Indrivning är Finlands Juniorhandelskammare rf:s samarbetspartner Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Junior Chamber International, JCI, eller på svenska Juniorhandelskammaren är en internationell utvecklings- och ledarskapsutbildningsorganisation och samtidigt ett kontaktnät för medlemmarna. Juniorhandelskammaren utvecklar unga vuxnas ledarskapsförmåga, sociala ansvar, företagsamhet och internationalisering. Juniorhandelskammaren är avsedd för personer under 40 år som är intresserade av personlig utveckling och utbildning. Finlands juniorhandelskammare rf grundades år 1957 och i dag finns det 73 lokala juniorhandelskamrar runt om i Finland. Föreningen har omkring medlemmar och tillsammans med hedersmedlemmar, provmedlemmar och senatorer bildar dessa ett aktivt nätverk med omkring medlemmar. I hela världen finns totalt JCI juniorhandelskamrar i 120 länder. Vi bygger upp vårt samarbetsnätverk så, att branschen representeras av ett företag i gången. Det här är en fördel för såväl våra samarbetspartner som för juniorhandelskamrarna, säger Mika Tuomainen nationell ordförande för Finlands Juniorhandelskammare rf och verkställande direktör på Opasmedia Oy. Även valet av nya medlemmar till juniorhandelskamrarna följer denna samma logik. Det finns inte plats för speciellt många representanter samtidigt inom en och samma bransch i en handelskammare. Organisationen har ett medlemsansökningsförfarande med provmedlemskap. Under prövotiden testar man huruvida den som söker medlemskap verkligen är tillräckligt motiverad att utveckla sig själv inom Juniorhandelskammarens inlärnings- och utvecklingssystem. Vi utbildar i första hand organisationsmedlemmar, men vi håller på att inleda ett samarbete med handelskamrarna och vi kommer att erbjuda våra egna utbildningsprogram också till våra samarbetspartners personal, berättar Tuomainen. En unik organisation Mika Tuomainen har själv under knappt tio års tid hunnit med, att förutom att utveckla sina chefsfärdigheter, också nå senators värdighet, och han har även blivit utsedd till organisationens ordförande på nationell nivå. År 2006 blev han utsedd till bästa ordförande inom Europas juniorhandelskamrar. Tuomainen har samtidigt också utvecklat informationssökningsmediet Opasmedia, som han är ledare för, ett medium som månatligen används av mer än två miljoner finländare. Det finns ingen annan organisation som kopplar samman personlig utveckling, ledarskapsutveckling, nätverksbyggande baserat på affärsverksamhet och global internationalisering på det sätt som JCI gör, säger Tuomainen. Han betonar särskilt betydelsen av internationalisering. Internationella JCI- evenemang gör det lätt att bygga nätverk. Egen aktivitet är självfallet avgörande, men organisationen erbjuder utmärkta förutsättningar för detta. Världens bästa juniorhandelskammarverksamhet Enligt Mika Tuomainen har Finland och Japan internationellt sett den högklassigaste juniorhandelskammarverksamheten i världen. Vi har klarat oss bra då man beaktar att det finns juniorhandelskammarmedlemmar i Japan och att nivån i världen är verkligt hög, konstaterar Tuomainen. Tammerfors Juniorhandelskammare, där han själv är medlem, har bland annat två gånger valts till världens bästa juniorhandelskammare. Att delta i juniorhandelsverksamheten innebär många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. konstaterar Tuomainen. Juniorhandelskammarens medverkan ger många möjligheter för såväl medlemmar som samarbetspartner. MIKA TUOMAINEN 8 Pengadrängen är OK Indrivnings kundtidning Förläggare OK Indrivning Ab Chefredaktör Marina Johansson, tel Redaktion och layout Viestintätoimisto Elettaria Följande tidning utkommer våren Beställningar, adressändringar och feedback till redaktionen på adressen OK Indrivning Ab tel , VASA Tegelbruksgatan 7 A, Vasa, HELSINGFORS Televisionsgatan 3, Helsingfors, TAMMERFORS Rautatienkatu 26 B, Tammerfors, ÅBO Tieragatan 4 B, Åbo. Pengadrängen 2/2011

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer