HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst."

Transkript

1 Författat av Advokaten Dan Nordenberg Kontrakt 2013A 1 PARTER Säljare Namn/Firma HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst. Personnummer/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort e-post Telefon Bankkonto/Bankgiro/Plusgiro Clearingnr Kontonr Kontoinnehavare (om annan än säljaren) Bank Momsredovisningsnummer Köpare Namn/Firma Personnummer/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort e-post Telefon 2 ÖVERLÅTEN HÄST Hästnamn Födelseår Kön Sto Valack Hingst Färg Tecken Pass-nr Reg. Nr Härstamning Övrigt 1 Sign

2 3 KÖPESKILLING Köpeskillingen uppgår till SEK varav SEK utgör moms. Köpeskillingen ska betalas senast när hästen avlämnas till köparen. Betalning kan ske till av säljaren angivet konto. Säljare och köpare har gjort en särskild överenskommelse om betalning eller avbetalning som antecknats under punkt 9. 4 BELASTNINGAR OCH ÄGANDERÄTTSÖVERGÅNG Säljaren försäkrar att säljaren är ensam ägare till hästen och att hästen innehas med full äganderätt. Hästen är inte belastad av panträtt eller annan säkerhetsrätt, nyttjanderätt eller andra rättigheter. Äganderätten till hästen övergår först sedan full betalning erlagts till säljaren (återtagandeförbehåll). 5 HÄSTENS SKICK Säljaren har uppmanat köparen att provrida och i övrigt undersöka hästen. Köparen har låtit provrida hästen och i övrigt undersökt hästen. Hästen har veterinärbesiktigats och köparen har tagit del av besiktningsprotokollet. Hästen har röntgenundersökts och köparen har tagit del av resultatet. Säljaren har uppmanat köparen att exportröntga hästen. Hästen överlåts i befintligt skick. Säljaren har lämnat de uppgifter om hästens skick som följer nedan. Hästen lämpar sig till följande användning: Upplysningar om hästens skick: 2 Sign

3 6 AVHÄMTNING Om ej annat avtalats (under punkt 9) ska köparen eller av köparen anlitad transportör avhämta hästen hos säljaren. Besittningen till hästen övergår när hästen avlämnats till köparen på sätt som anges under punkten 7. 7 RISKENS ÖVERGÅNG Risken för att hästen skadas eller annars minskar i värde övergår på köparen i det ögonblick köparen från säljaren övertar ledandet av hästen i grimskaft, tygel eller motsvarande. Är hästen i köparens eller tredje mans besittning vid köpet övergår risken när avtalet undertecknas. 8 FÖRSÄKRING Säljaren ska verka för att köparen kan överta befintlig försäkring om köparen begär det och i så fall ska säljaren hålla hästen försäkrad minst fram till när hästen avlämnas till köparen. Hästen är ej försäkrad. Hästen är försäkrad enligt följande: (bolag, typ av försäkring, belopp). 9 ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER Hästens handlingar ska överlämnas till köparen senast när full betalning av skett. Hästpass ska dock överlämnas senast i samband med riskens övergång. Om inte annat särskilt tillagts detta avtal skriftligen ska öppet köp eller provtid ej gälla. Köparen har åtagit sig och fullgjort åtagandet att noga undersöka hästen före köpet. Säljaren har upplyst köparen om sådana väsentliga egenskaper som har betydelse för köparens beslut att köpa hästen. Det ankommer på köparen att särskilt undersöka hästen i nämnda avseenden. Priset har bestämts med hänsyn till vad som framkommit vid denna undersökning av hästen samt hästens avtalade skick. Ändringar eller tillägg till detta avtal ska göras skriftligen för att äga tillämplighet. Parterna överenskommer även om följande: 10 TILLÄMPLIG LAG, FORUM OCH UNDERTECKNANDE Tvist mellan avtalsparterna ska bedömas enligt svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten tagit vars ett. Ort och datum Ort och datum Säljarens namnteckning 3 Köparens namnteckning

4 ANVISNINGAR OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HÄSTKÖPEAVTAL När avtalet upprättas ska optionsrutor kryssas när de ska gälla. Text och optionsrutor som inte ska gälla bör strykas. Det är lämpligt att både köpare och säljare signerar strykningar i marginalen, även om det inte är nödvändigt. Har en optionsruta lämnas utan vare sig kryss eller strykning ska skrivningen inte gälla. 1. Parter Ange noga vilka fysiska eller juridiska personer som är parter till avtalet (kontrollera också organisationsnr/ personnr). Är hästen delägd av flera personer ska det uppges och samtliga delägare ska även underteckna avtalet. Detta avtal är anpassat att användas både då en privatperson säljer häst samt när näringsidkare säljer (eller förmedlar) häst till konsument. När en näringsidkare är säljare av häst till konsument gäller konsumentköplagen vilket kan innebära att effekten av eventuella friskrivningar minskas eller sätts ur spel. 2. Överlåten häst Uppgifter om hästen identitet bör preciseras så att det går att identifiera hästen. Kontrollera att korrekta uppgifter lämnas (ålder, härstamning etc.) eftersom felaktigt lämnade uppgifter i vissa fall kan leda till ansvar. 3. Köpeskilling Beloppet ska anges inklusive mervärdeskatt och eventuell handpenning. Ingår mervärdeskatt bör säljaren ange organisationsnummer (momsredovisningsnummer) under punkt 1. Att lämna ut hästen före betalning skett eller att betala före hästen överlämnats kan innebära en risk. 4. Belastningar och äganderättsövergång Det rekommenderas att köparen kontrollerar ägaren emot tävlingsregister o.d. Att äganderätten övergår först efter full betalning skett innebär att säljaren under vissa premisser kan återta hästen för det fall full betalning ej sker (s.k. återtagandeförbehåll). Ett sådant återtagande ska ske enligt ett särskilt förfarande via kronofogdemyndigheten. Säljaren kan alltså inte själv utan köparens godkännande hämta tillbaka hästen om betalning uteblir. 5. Hästens skick Genom avtalsklausulen om hästens skick kan senare tvister om dolda fel undvikas. För det första ankommer det på köparen att undersöka hästen innan köpet och det bör anges i avtalet vilka undersökningar som köparen vidtagit. Veterinärbesiktning ingår normalt i köparens undersökning av hästen. Köparen bör även ta ställning om hästen ska röntgenundersökas. För det andra har säljaren en upplysningsplikt avseende hästens skick vilket innebär att säljaren ska upplysa om sådana väsentliga egenskaper hos hästen som har betydelse för köparens beslut att köpa hästen. Säljaren bör lämna uppgifter om tidigare allvarliga skador eller andra viktiga uppgifter som köparen behöver veta. Säljaren bör uppmana köparen att exportröntga hästen, men det är köparens beslut om det är nödvändigt att genomföra en sådan undersökning. Med exportröntgen avses röntgenprojektioner av yttre falanger alla fyra benen (dvs. kotled, kronled och hovled), strålben, haser (2 vinklar) samt bakknän. Att lämna detaljerade uppgifter om tidigare problem i hästens träning eller hantering liksom hälsomässiga symtom såsom svullnader, orenheter i rörelserna, ryggömheter och gallor rekommenderas. En sådan upplysning medför 4

5 att köparens undersökningsplikt utvidgas i angivet avseende. Viktigt är att köparen efteråt i princip inte har rätt göra fel gällande för sådana egenskaper som köparen kunnat upptäcka vid sin undersökning av hästen före köpet. Följer inte köparen säljarens uppmaning att undersöka hästen i ett visst avseende kan köparen i princip inte göra gällande fel pga. sådant som kunde ha upptäkts vid en sådan undersökning. Att hästen säljs i befintligt skick är en friskrivning som innebär en väsentligt utökad undersökningsplikt för köparen och en reducerad upplysningsplikt för säljaren. För det fall konsumentköplagen är tillämplig kan friskrivningar få minskad effekt. Det går bra att lämna utförliga upplysningar om hästens skick i en bilaga till avtalet, men då bör en hänvisning till bilagan finnas i avtalet, t.ex. Säljarens redogörelse för hästens skick, se bilaga. Avsikten är att sådana bilagor, eller kopior på veterinärbesiktning, eventuellt röntgenutlåtande och andra relevanta handlingar som bilagts avtalet, ska anses utgöra avtalsinnehåll. 6. Leverans Oavsett om hästen ska avhämtas av köparen själv eller en av köparen anlitad transportör är det lämpligt att se över försäkringsskyddet före det förfogas med hästen. 7. Riskens övergång Det är lämpligt att risken övergår till köparen när köparen (eller köparens syssloman) mottar hästens grimskaft e.d. Köparen står alltså risken för om hästen skadas vid lastning efter köpet. Önskar parterna en annan tidpunkt för riskens övergång ska ändringen föras in i avtalet. Är hästen redan i köparens besittning vid köpet (t.ex. om hästen innehafts på foder eller prov) anses det lämpligt att risken övergår i det ögonblick avtalet undertecknas. 8. Försäkring Om hästen har ett försäkringsskydd bör det anges. Vill köparen överta hästens befintliga försäkring ska försäkringsbolaget kontaktas. Om det är en förutsättning för köpet att hästen går att försäkra på visst sätt ska det föras in i avtalet (under punkt 9), t.ex. Köpet ska gå åter om hästen inte kan försäkras i A1 för kr inom 30 dagar. 9. Övriga överenskommelser Överenskommelser om öppet köp, att ha hästen på prov eller avbetalningsplaner måste skrivas in särskilt. Vill säljaren lämna garantier för hästen i något avseende eller friskriva sig från dolda fel hos hästen ska det skrivas till i avtalet. En friskrivnings effekt kan minskas eller sättas ur spel om konsumentköplagen är tillämplig. Observera att handskrivna överenskommelser gäller minst lika mycket som tryckta. Kravet på skriftlighet för ändringar har införts för att undvika bevisproblem för sidoöverenskommelser som ingås muntligen. Det är därför viktigt att alla överenskommelser mellan parterna förs in i avtalet, t.ex. om sadel eller annan utrustning ska ingå i köpet. 10. Tillämplig lag och tvist Klausulen om lagval och forum för eventuell tvist är viktigt om det finns någon anknytning till utlandet samt till undvikande av klausuler om skiljenämnd, vilket inte är tillrådligt för enskilda personer. Använd alltid två exemplar av avtalet så att var part kan behålla ett original. Dessa anvisningar ska i tillämpliga fall ge vägledning vid tolkning och utfyllnad av avtalet. Ambitionen har varit att upprätta ett avtal som minskar risken att parterna hamnar i tvist efter hästköpet. Detta tryck får mångfaldigas Advokat Dan Nordenberg Advokatfirman Bergman & Persson HB, Box 123, Landskrona, , org. nr

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet Ds 2010:24 Hyra av lös sak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer