Larsåke Larsson. Fyra av tio saknar förtroende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larsåke Larsson. Fyra av tio saknar förtroende"

Transkript

1 Stadig misstro mot lobbyismen Stadig misstro mot lobbyismen Larsåke Larsson En fungerande demokrati bygger på att medborgarna har förtroende för sina samhällsorgan och deras funktionärer och företrädare. Det är en genomgående tes hos analytiker av demokratins villkor, även om det finns röster som menar att förtroende inte alls är nödvändigt för detta styrelseskick; det viktiga är att människor upplever interpersonellt förtroende (se t.ex. Warren 1999a). Förtroende skapas i relationen med andra, personligt eller intermedierat. Teoretiker på området skiljer på specifikt och generaliserat förtroende, där det första är erfarenhetsbaserat och begränsat till de grupper man själv ingår i, medan det andra gäller relationen till utomstående och olika enheter (Uslaner 1999, se även Gambetta 1988). Trust is the cognitive premise with which individual or collective/ corporate actors enter into interaction with other actors. / / Trust is the belief that others, through their action or inaction, will contribute to my/our well-being and refrain from inflicting damage upon me/us (Offe 1999:45ff; se även kapitlet om institutionsförtroende i denna volym). I en demokratisk kontext handlar förtroendet främst om tilltro och tillit till samhällets institutioner och dess aktörer, som riksdag, regeringen och myndigheter på central nivå och kommunapparaten på lokal nivå. Men en rad andra parter och intressegrupper deltar i den demokratiska processen och spelet om inflytande, av typ intresseorganisationer och branschorganisationer. Hit hör också lobbyister, PRaktörer och andra rela tions- och kommunikationsexperter. Frågan för denna delstudie inom SOM-undersökningen är hur stort förtroende allmänheten har för dessa kommunikativa specialister. Fyra av tio saknar förtroende Medborgarnas förtroende för lobbyister står därmed i centrum för studien. Frågan gäller vilket förtroende svenska folket har för denna yrkesgrupp. Studien innehåller därutöver en tilläggs fråga huruvida de näringslivs- och intresseorganisationer som verkar i riksdagen bör registreras när deras lobbyister agerar där. Förtroendet för andra kommunikativa yrkesgrupper, som informatörer och PRkonsulter, har studerats vid flera tillfällen inom SOM-institutets undersökningsverksamhet (Larsson 2004; 2008). Den nu aktuella studien ställs i relation till vissa av dessa mätresultat. 155

2 Larsåke Larsson Tabell 1 Förtroende för lobbyister 2008 jämfört med förtroende för PRkonsulter 2002, informatörer 2007 och lobbyister 2007 (procent) PR-konsulter Informatörer Lobbyister Lobbyister Mycket stort förtroende Ganska stort förtroende Varken-eller Ganska litet förtroende Mycket litet förtroende Totalt Förtroendebalans Antal svar Kommentar: Balansmåttet anger förhållandet mellan stort och litet förtroende. Det går från +100 (alla har stort förtroende) till -100 (alla har lågt förtroende). De som svarat Ingen uppfattning ingår inte i någon av tabellerna 1-4. Svar Ingen uppfattning är exkluderade. En knapp tiondel av den tillfrågade delen av svenska folket uppger sig ha förtroende för lobbyister (mycket eller ganska stort förtroende). Närmare 45 procent anger å andra sidan litet eller mycket litet förtroende för gruppen. Det skapar en betydande negativ förtroendebalans. Det bör dock noteras att närmare hälften av alla tilltalade undviker att ta ställning och svarar varken-eller på förtroendefrågan. Jämfört med mätningen 2007 har dock förtroendet för lobbyister ökat något även om balansen är densamma. Jämfört med närstående kommunikativa yrkesgrupper ligger förtroendet (stort förtroende) i nivå med PR-konsulter i en tidigare mätning men balansen är bättre genom en mindre andel med bristande tilltro (I en mätning 2000 erhöll dock PRkonsulter -22 i förtroendebalans). Informatörer ges samtidigt bättre omdömen; deras balansvärde ligger dock fortfarande på minussidan, men i mätningen 2000 nådde de dock ett knappt plusvärde. Lobbyisterna eller lobbarna får i särklass lägst förtroendeomdöme av alla undersökta yrkesgrupper. Närmast hamnar journalister med balansvärdet -15 och politiker med värdet -7. Företagsledare skapar bättre förtroende med ett motsvarande plusvärde, samtidigt som sjukvårdspersonal, poliser, lärare och forskare uppvisar mycket höga plusvärden (jfr kapitlet om förtroende för vetenskap i denna volym). En korrelationsanalys (Pearson s r) uppvisar vissa samband mellan synen på lobbyister och andra yrkeskategorier, däribland journalister och politiker (0.33 resp. 0.27). I förhållande till företagare är dock sambandet högre (0.55). Särskilt i det senare fallet kan således noteras att det i hög grad är samma personer som är tveksamma till lobbyister som företagare. 156

3 Stadig misstro mot lobbyismen Män mer tveksamma än kvinnor Vid en nedbrytning av hela populationen av svarande i olika demografiska och politiska skikt kan vi notera mer eller mindre tydliga skillnader vad gäller exempelvis kön, ålder och politisk preferens. Det framgår av tabell 2: Tabell 2 Förtroende för lobbyister 2008 jämfört med förtroendet för PRkonsulter 2002, informatörer 2007 och lobbyister 2007, fördelade efter kön, ålder, utbildning, yrke och politisk syn m.m. (balansmått) PR-konsulter Informatörer Lobbyister Antal Kön Kvinnor Män Ålder år år år Utbildning Låg Medel Hög Yrkesgrupp Tjänstemän Arbetare Företagare Anställning Statlig Kommunal Privat Ideologisk självplacering Till vänster Varken-eller Till höger Politiskt intresse Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intr Inte alls intresserad Syn storföretagen Stort förtroende Litet förtroende Kommentar. Om balansmått se tabell

4 Larsåke Larsson Kvinnor är mindre skeptiska till lobbyister än män som alltså har en mer negativ syn på denna grupp. Förtroendenivån är i det närmaste helt identisk för båda könen jämfört med motsvarande mätning för ett år sedan. Jämfört med en tidigare mätning av de närstående PR-konsulterna är dock förtroendet bättre även om det fortfarande är klart negativt. Informatörer renderar samtidigt bättre värden vid en jämförelse, särskilt hos kvinnor. Förtroendet för lobbyister varierar betydligt beroende på ålder. Balansmåttet faller negativt från den yngsta till den äldsta gruppen där den senare uppvisar tämligen låga värden, i linje med mätningen för ett år sedan. Bilden är densamma i jämförelse med PR-konsulter (2002) där förtroendet dock låg ännu lägre för alla åldersskikten. För informatörer (2007) faller balansvärdet på samma sätt, men på en helt annan och högre nivå, där ungdomarna till och med anmälde ett plusvärde. Personer med hög utbildning anger ett större misstroende än övriga åldersgrupper, där de med lägst utbildning uppger ger sig vara minst negativa. Samtidigt visar det sig på yrkesfrågan att de som betecknar sig som arbetare är minst negativa medan tjänstemän är mest negativa. Fortfarande (jämfört med 2002 och 2007) är det också så att statligt anställda är betydligt mer kritiska till lobbyister än de med kommunal eller privat anställning. Statliga tjänstemän med hög utbildning är således djupt kritiska till lobbyister. Människors inställning till påverkansaktörer som lobbyister kan antas vara kopplade till deras allmänna inställning till politik och politikens funktioner. På denna punkt kan vi först konstatera att människor med högt politiskt intresse (mycket/ ganska intresserade) anger sig vara mer kritiska än dem med lågt sådant intresse. Särskilt de som uppger sig vara mycket politiska intresserade anger en mycket negativ hållning (med ett balansvärde på -60). Denna grupps aktning för lobbyister har sjunkit påtagligt sedan den tidigare mätningen. För det andra kan vi konstatera att synen varierar avsevärt beroende på politisk tillhörighet. De som placerar sig till vänster på den politiska skalan är mer negativt inställda än de som identifierar sig höger ut. Noteras kan också att vänster anhängarnas negativism ökat sedan mätningen förra året, medan högeranhängarna blivit mindre kritiska. Jämfört med PR-konsulter (2002) är inställningen dock mindre negativ på båda sidor, särskilt hos dem som står till höger. Vid en närmare partipolitisk besiktning (partisympatier) framträder tydliga skillnader mellan blocken. För den borgerliga alliansen uppvisas genom gående balansvärden på cirka -30 med undantag av centerpartiet där dess sympatisörer tycks vara mindre negativa med ett värde på -15. Inom det andra blocket är förtroendet klart lägre, lägst hos vänsterpartister (-63), följt av miljöpartister (-48) medan socialdemokrater är minst negativa (-36). Slutligen vid en kontextuell kontroll framträder ett samband mellan förtroendet för de påtryckande specialisterna och förtroendet för de institutioner som dessa är ute efter att påverka. Tilltron är som väntat lägre (mer negativ) hos dem med lågt förtroende för riksdag och regering jämfört med dem med högt institutionsförtro- 158

5 Stadig misstro mot lobbyismen ende. En korsning med förtroendet för storföretagen visar att personer med litet sådant förtroende är betydligt mer negativa till lobbyister än dem med högt företagsförtroende (balansvärdena är -61 respektive -8). Registrera lobbyisterna och deras uppdragsgivare? En aktuell debattfråga handlar om man i riksdagen ska låta registrera lobbyister och deras uppdragsgivare. Under det senaste riksdagsåret har således ett antal motioner föreslagit en sådan registrering, något som dock avslogs i utskotts- och riksdagshanteringen. I USA:s kongress gäller sådan registrering och även EU har infört en viss typ av registrering (SR 2008/09:27ff). I SOM-undersökningen 2003 ombads de tillfrågade att ta ställning till förslaget att kontakterna mellan lobbyister och regeringen/riksdagen ska begränsas. Förslaget konkretiserades i 2007 års undersökning med frågan om lobbyisterna bör registreras i riksdagen. I den nu aktuella studien riktades i stället fokus på lobbyisternas uppdragsgivare med den något omformulerade frågan om de näringslivs- och intresseorganisationer som verkar i riksdagen bör registreras, vilket framgår av tabell 3 nedan: Tabell 3 Inställningen till förslag att registrera näringslivs- och intresseorganisationer som verkar i riksdagen, jämfört med synen på att registrera lobbyister 2007 och att begränsa lobbyistkontakterna i riksdagen 2003 (procent) Begränsa lobbyist- Registrera Registrera kontakterna lobbyister intresseorgan Mycket bra förslag Ganska bra förslag Varken-eller Ganska dåligt förslag Mycket dåligt förslag Totalt Balans Antal Kommentar: Om balansmått se tabell 1. Svar Ingen uppfattning är exkluderade. Reaktionen på förslagen om registrering av de lobbande aktörerna i riksdagen är i det närmaste identisk 2007 och Närmare fyra av tio tillfrågade anser att det är ett bra förslag medan en av tio har motsatt mening, att det är ett dåligt förslag. 159

6 Larsåke Larsson En svag sänkning av balansen kan iakttas. Noteras bör dock att hälften lägger sig mitt emellan utan att ta ställning i frågan. Balansvärdet ligger på knappt +30 i de tre fallen. Siffrorna kan tolkas som att det finns en opinion bland medborgarna för registrering av lobbyister i riksdagen, även denna inte utgör en majoritets opinion. Opinionsläget är inte tillfälligt; det är i det närmaste oförändrat åtminstone sett fem år tillbaka, genom att en lika stor andel 2003 ansåg att riksdagens och regeringens kontakter med lobbyister bör begränsas. Det finns således en opinion kring restriktion i någon form av lobbyister och deras uppdrags givare gentemot de centrala beslutsfattarna i samhället. Olika uppfattningar hos vänster- och allianssympatisörer När siffrorna över inställningen till att registrera lobbyister och lobbande organisationer bryts ner i bakgrundsvariabler så framträder även här, på samma sätt som när det ovan gällde det allmänna förtroendet för denna grupp, flera klara skillnader beroende på bland annat kön, ålder och politiska värderingar, enligt tabell 4. Tabellen visar för det första att kvinnor och män bedömer registrerings frågan på samma sätt, när det gäller opinionsläget Det kontrasterar dock mot den tidigare mätningen (2007) liksom mot förtroendet för lobbyister (se tabell 2 ovan) där det framträder en förhållandevis stor skillnad mellan könen. Andelen kvinnliga bra-svar har ökat medan andelen manliga sådana svar minskat klart jämfört med föregående år; samtidigt var andelen kvinnor som inte tog ställning mycket högt Beror synförändringen på att det nu är organisationerna som föreslås bli registrerade i stället för lobbyisterna? Ålder spelar heller ingen nämnvärd roll, även om den äldre åldergruppen är något mer positiv till registrering. Det strider också mot föregående mätning där den yngre gruppen var klart mindre positiv än övriga åldersgrupper. För det tredje visar det sig när det gäller utbildningsnivå att de högutbildade vill registrera lobbyister i större grad än dem som tillhör de övriga skolnivåerna. Boendet spelar vidare en viss roll i betydelsen att förslaget gillas i ökande grad efter ortsstorlek, med lägst värden på landsbygd och högst värden i storstad. Statligt och kommunalt anställda är betydligt mer tilltalade av registrering än de privat anställda. Tjänstemän är mer positivt inställda än övriga yrkeskategorier. Hållningen till registrering efter politiskt intresse resulterar i en fallande (balans) skala från ett högt bejakande av förslaget hos de mycket politiskt intresserade till en klart lägre grad av instämmande hos dem som uppger sig sakna politiskt intresse mer än 50 procent av de förra svarar ja medan mindre än 20 procent av de senare har samma syn. Personer som placerar sig själva till vänster anser att förslaget till registrering är bra i större utsträckning än dem som står till höger. 160

7 Stadig misstro mot lobbyismen Tabell 4 Synen på förslag att registrera näringslivs- och intresse organi sationer som verkar i riksdagen, fördelade på kön, ålder och politisk syn m.m. (balansmått) Begränsa lobbyist- Registrera Registrera kontakterna lobbyisterna intresseorgan Antal Alla Kön Kvinnor Män Ålder år år år Utbildning Låg Medel Hög Demokratisyn Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd Politiskt intresse Mycket intresserade Ganska intresserade Inte särskilt intresse Inte alls intresserade Ideologisk självplacering Till vänster Varken-eller Till höger Partisympati Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna Kommentar: Om balansmått se tabell 1. Sverigedemokraterna fanns inte med i undersökningarna före

8 Larsåke Larsson Vad avser partisympati anser hälften av vänster- och miljöpartisterna att registrering är en bra idé. Sympatisörer till Socialdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna ligger runt 40 procent i bejakande av detta förslag, medan centerpartister och moderater hamnar på 30-procentnivån samtidigt som kristdemokraterna placerar sig lägst. Jämfört med tidigare undersökningar (2003 och 2007) har andelen bejakare ökat för de flesta utom för centerpartisterna där andelen ja-sägare tidigare var hög, särskilt vid den första studien. Sammantaget uppvisar vänster- och miljöpartister höga balansvärden medan centerpartister och moderater presterar låga men dock klart positiva värden. När det gäller kontextuella faktorer kan vi notera att de som uppger sig vara missnöjda med demokratin i Sverige är något mer positiva till registrering än de nöjda. De med litet förtroende för riksdag och regeringen biträder förslaget i större grad än de med stort förtroende för dessa institutioner. Det är slutligen väntat att synen på registrering påverkas av förtroendet för lobbyister närmare 60 procent av dem som uttrycker lågt förtroende för denna grupp bejakar förslaget, medan en mycket liten andel av dem med stort förtroende gillar förslaget. Brist på förtroende och legitimitet? Lobbning och lobbyister som fenomen har funnits under lång tid, i betydelsen olika intresse parters kontakttagande och försök till påverkan av beslutsfattare i samhället. Att denna typ av politisk aktivitet ökat under senare decennier i och med korporativismens nedmontering och en marknadisering av samhället kan knappast ifrågasättas. Lobbning har blivit en betydande industri som inte längre bara sker i form av tillfälliga uppvaktningar utan fungerar som en regelbunden aktivitet av närmast institutionaliserad karaktär. Under senare år har denna företeelse blivit mer omdiskuterad. Det har bland annat resulterat i ett antal motioner i riksdagen om att lobbyisterna och deras uppdragsgivare bör registreras eller anmälas, vilket som sagt dock avslogs. I EU har vissa sådana regler nyligen införts. Medborgarnas förtroende för lobbningsfenomenet och lobbyister är mycket lågt, visar denna studie. Fyra av tio tillfrågade i denna studie anger bristande och litet förtroende medan enbart en av tio uttrycker stort förtroende. Det är speciellt män och personer i det övre åldersskiktet som saknar förtroende liksom politiskt intresserade personer. Är de dessutom statsanställda högutbildade tjänstemän är de särskilt kritiska. Det bristande förtroendet för lobbningsfunktionen skapar rimligen också en svag legitimitet för denna funktion. Förtroende och legitimitet går hand i hand (Warren 1999b). Ska man registrera de näringslivs- och intresseorganisationer som verkar i riksdagen, dvs. lobbyisternas uppdragsgivare? Den frågan har också ställts i undersökningen. Opinionsläget är detsamma som när det gäller synen på lobbyister: Fyra av 162

9 Stadig misstro mot lobbyismen tio tillfrågade svarar ja på detta påstående medan även här enbart en av tio anser att det är en dålig idé (hälften svarar dock undvikande eller saknar uppfattning i denna sak). Personer som sympatiserar med vänsterblocket är mer positiva till registreringsförslaget än dem som sympatiserar med de borgerliga allianspartierna. Noteras kan att sympatisörerna till två av de senare partierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (då oppositions- men idag regeringspartier) har svängt betydligt i syn uppfattning från 2003 till 2007, från klara till svagare förespråkare för förslaget. Även om de ja-svarande inte utgör en majoritet kan vi säga att det finns en relativt tydlig opinion bland allmänheten för registrering av lobbyister och/eller deras uppdragsgivare. Referenser Gambetta, Diego (1988): Can We Trust Trust?, i Gambetta, Diego (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Basil Blackwell. Larsson, Larsåke (2004): Synen på PR- och reklamkonsulter, i Holmberg & Weibull (red): Ju mer vi är tillsammans. Göteborg: SOM-institutet. Larsson, Larsåke (2008): Dåligt betyg för lobbyister registrera dem, i Holmberg, S & Weibull, L (red): Skilda världar. Göteborg: SOM-institutet. Offe, Claus (1999): How can we trust our fellow citizens?, i Warren (red): Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press. Uslaner, Eric (1999): Democracy and social trust, i Warren (red): Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press. Warren, Mark (1999a)(red): Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press. Warren, Mark (1999b): Introduction. i Warren (red): Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press. SR/Sveriges Riksdag (2008/09): Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU15 ang. Riksdagens arbetsformer m.m. Riksdagen: Stockholm. 163

10

Medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och representanter är en

Medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och representanter är en Dåligt betyg för lobbyister registrera dem! Dåligt betyg för lobbyister registrera dem! Larsåke Larsson Medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och representanter är en viktig parameter i

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Nato-medlemskap och svensk militär

Nato-medlemskap och svensk militär Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Ulf Bjereld F rågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens

Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens Flyktingpolitik viktigt för vem? Flyktingpolitik viktigt för vem? Marie Demker Under hösten 2006 byttes den svenska socialdemokratiska regeringen ut. Valdagens viktigaste budskap var förstås just det en

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

SVENSKA FOLKET OCH NATO

SVENSKA FOLKET OCH NATO Svenska folket och Nato SVENSKA FOLKET OCH NATO ULF BJERELD E fter det kalla krigets slut har neutraliteten successivt lyfts ut ur den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Under det kalla kriget användes

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Den årliga förtroendemätningen

Den årliga förtroendemätningen Den årliga förtroendemätningen Lennart Weibull Varför förtroende? Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Faktorer som påverkar förtroendet för en verksamhet är bl a: Kompetens/kvalitet Integritet

Läs mer

SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET

SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET Svenskarna, Nato och Irak-kriget SVENSKARNA, NATO OCH IRAK-KRIGET ULF BJERELD Ä nda sedan det kalla krigets slut har den svenska folkopinionen präglats av stabilitet i frågor kring alliansfrihet och Nato-medlemskap.

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA

ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA ARBETSLÖSHETEN SOM POLITISK SAKFRÅGA MARIA OSKARSON Långt in på 1980-talet var arbetslöshet ett perifert politiskt problem i Sverige. Den öppna arbetslösheten låg på endast några få procent, och sågs knappast

Läs mer

Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande

Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande DEN SVENSKA NATO-OPINIONEN EN FRÅGA OM SÄKERHETSPOLITISK IDENTITET? ULF BJERELD Ien debattartikel i Dagens Nyheter strax före valet 1991 förespråkade dåvarande moderatledaren Carl Bildt en förändring av

Läs mer

svenska valrörelsen Ulf Bjereld

svenska valrörelsen Ulf Bjereld Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld D e borgerliga partierna vill under namnet Allians för Sverige samordna sin politik och inför den svenska

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige

Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 2013 om att Sverige Svensk Nato-opinion i förändring? Svensk Nato-opinion i förändring? Ulf Bjereld Överbefälhavare Sverker Göransons uttalande i januari 13 om att Sverige endast hade militär förmåga att försvara begränsade

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet? LENNART WEIBULL Individens förtroende för en verksamhet påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera ( utvärdering ) * * * Det egna beroendet

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

SVENSK NATO-OPINION EFTER DEN 11 SEPTEMBER

SVENSK NATO-OPINION EFTER DEN 11 SEPTEMBER Svensk NATO-opinion efter den 11 september SVENSK NATO-OPINION EFTER DEN 11 SEPTEMBER ULF BJERELD N eutraliteten fortsätter att väcka starka känslor. I överläggningarna mellan regering och opposition om

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Journalistkårens partisympatier

Journalistkårens partisympatier partisympatier 20 Kapitel 13 Journalistkårens partisympatier Kent Asp Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Och vad anser nu svenska folket om allt detta?

Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Sverigedemokraterna, som överraskande placeras i den politiska mitten i årsbokens opinionsundersökning, bedöms vara nöjda med riksdagsarbetet hittills medan

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten.

Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten. EU ja, men... EU JA, MEN RUTGER LINDAHL Bilden av det kluvna Sverige i EU-frågor utnyttjas flitigt i den allmänna debatten. Detta framkom inte minst efter folkomröstningen om införande av euro som officiell

Läs mer

FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL

FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER LENNART WEIBULL Förtroende för verksamhet skapas av bl a: Kompetens/kvalitet Integritet Konsistens och standards Öppenhet Kontext Individens förtroende för en verksamhet

Läs mer

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld Ökat stöd för Nato efter Rysslands krig i Kaukasus? Ökat stöd för NATO efter Rysslands krig i Kaukasus? Ulf Bjereld N atten till den 8 augusti 2008 omringade georgiska soldater utbrytarrepubliken Sydossetiens

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Den Svenska Monarkins Legitimitet, Journalisterna och Riksdagsledamöterna Lennart Nilsson

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 2 s eptember 2016 Svenskarnas syn på flyktingsituationen För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets

Läs mer

Vad anser medborgarna om PR-konsulter och deras verksamhet? Hur ser allmänheten

Vad anser medborgarna om PR-konsulter och deras verksamhet? Hur ser allmänheten Synen på PR- och reklamkonsulter SYNEN PÅ PR- OCH REKLAMKONSULTER LARSÅKE LARSSON Vad anser medborgarna om PR-konsulter och deras verksamhet? Hur ser allmänheten på användningen av kommunikativa konsulter

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla

Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla Institutionsförtroende på väg upp för somliga, men inte för alla Lennart Weibull #somgu Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroende påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Trängselskatten och den kommunala demokratin

Trängselskatten och den kommunala demokratin Trängselskatten och den kommunala demokratin Trängselskatten och den kommunala demokratin Folke Johansson V åren 2010 tog kommunfullmäktige i Göteborg ganska snabbt beslut om att införa trängselskatt.

Läs mer

TRENDBROTT I SVENSK NATO-OPINION

TRENDBROTT I SVENSK NATO-OPINION TRENDBROTT I SVENSK NATO-OPINION ULF BJERELD I april 1999 firade NATO sitt 50-årsjubileum. Firandet hade förberetts mer än ett år i förväg. Avsikten var att inför millenieskiftet odelat hylla och hedra

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Trängselskatt och förtroende för kommunpolitiker

Trängselskatt och förtroende för kommunpolitiker Trängselskatt och förtroende för kommunpolitiker Trängselskatt och förtroende för kommunpolitiker Folke Johansson F rågan om trängselskatt för bilar i Göteborg har varit aktuell i snart tio år. Under en

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Den 10 december 2001 meddelade Continental att produktionen vid företagets

Den 10 december 2001 meddelade Continental att produktionen vid företagets Synen på industrisamhället SYNEN PÅ INDUSTRISAMHÄLLET MARIA PETTERSSON, SÖREN HOLMBERG OCH LENNART WEIBULL Den 10 december 2001 meddelade Continental att produktionen vid företagets däckfabrik i Gislaved

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

VARFÖR ÄR DEN SVENSKA NATO-OPINIONEN SÅ NEGATIV?

VARFÖR ÄR DEN SVENSKA NATO-OPINIONEN SÅ NEGATIV? Varför är den svenska NATO-opinionen så negativ? VARFÖR ÄR DEN SVENSKA NATO-OPINIONEN SÅ NEGATIV? ULF BJERELD S veriges säkerhetspolitiska läge har kanske aldrig varit bättre. Politiker, militärer och

Läs mer

Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen

Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld U trikes- och säkerhetspolitiska frågor spelar sällan eller aldrig en avgörande roll i svenska valrörelser.

Läs mer

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006

AlliansSverige. Politik Media Kultur Livsstil. Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 AlliansSverige Politik Media Kultur Livsstil Tidsserier och resultat från den senaste SOM-undersökningen 2006 Ny bok från SOM-institutet kommer i juni Det nya Sverige Beställ den redan nu på order@som.gu.se

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007 FÖRTROENDE BAROMETER 07 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 21 november 07. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer