Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm,"

Transkript

1 Bild: Nordic Modular Group Svenska folkets attityder till friskolor och skolval David Ahlin, Ipsos Stockholm,

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning av resultat... 3 Kommentar till resultatet... 4 Synen på den svenska skolan, går utvecklingen åt rätt håll?... 5 Vad är viktigt för att skolan ska utvecklas åt rätt håll?... 7 Attityder till friskolor Stödet för skolval Alternativ till skolval närhetsprincipen Alternativ till skolval tilldelning av skolplats för att skapa jämn social fördelning mellan skolor Stöd för debattens två huvudlinjer Först till kvarn eller utlottning av platser Skolpeng Appendix 1 Presentationsbilder i PowerPoint (infoga länk till bilder på friskola.se) Appendix 2 Frågeformulär Appendix 3 vägning av data

3 Bakgrund och syfte På uppdrag av Friskolornas riksförbund har Ipsos genomfört en undersökning bland allmänheten år för att kartlägga svenska folkets attityder till skolans utveckling, synen på friskolor och skolval. Frågeformuläret innehåller även frågor om möjliga alternativ till dagens ordning med skolval eftersom skolvalet på senare tid har blivit föremål för mer diskussion och debatt. En ambition med frågeformuläret är också att få en uppfattning om hur svenska folket värderar olika faktorer eller åtgärder för att vända den svenska skolans utveckling i rätt riktning. Hela frågeformuläret finns i appendix. Metod 1017 digitala intervjuer har genomförts februari i slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Ansvarig för frågeformulär, genomförande och analys är David Ahlin på Ipsos. För detaljerad information om Ipsos metod och rutiner för vägning av data, se appendix. Sammanfattning av resultat Skolfrågorna debatteras i ett sammanhang där de flesta har en negativ uppfattning om tillståndet i skolan. En majoritet tycker att skolan idag utvecklas åt fel håll. Att elever som behöver får extra stöd, bättre ordning i klassrummet, fler kompetenta lärare, bättre arbetsvillkor för lärare och mer lärarledda lektioner ses som de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll i framtiden o 12 procent ser vinstförbud för friskolor som en av de tre viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll En av fyra tycker att friskolor, på det hela taget, påverkar den svenska skolan negativt. Något fler, knappt 3 av 10, tycker att friskolor påverkar positivt. Den största gruppen, varannan svarande, tycker att friskolor varken påverkar positivt eller negativt eller har ingen uppfattning. o Föräldrar med barn i friskola svarar oftare att friskolor påverkar positivt 7 av 10 anser att skolvalet bör vara kvar o De under 30 år vill oftare ha kvar skolvalet, de över 60 år vill oftare ta bort skolvalet o Föräldrar med barn i friskola svarar oftare att skolvalet bör vara kvar En majoritet är emot att återgå till en strikt närhetsprincip som alternativ till skolvalet o Unga är oftare emot att återgå till närhetsprincipen, äldre är oftare för Två av tre är negativa till förslag att kommunen tilldelar elever skolplats med syfte att uppnå en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden 7 av 10 anser att samma skolpeng bör utgå oavsett friskola eller kommunal skola 7 av 10 instämmer helt och hållet i påståendet Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas 3 av 10 instämmer helt och hållet i påståendet Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet 3

4 På frågan om vilket av de två påståendena ovan (dvs. Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas och Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet ) som stämmer bäst med ens uppfattning svarar 67 procent Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. 12 procent svarar att båda påståendena stämmer lika bra. Kommentar till resultatet Friskolornas roll och betydelse inom den svenska skolan delar väljarna längs den traditionella vänster-högerskalan i politiken. Väljare till vänster är oftare negativa till friskolor överhuvudtaget och vill gärna begränsa möjligheten att dela ut vinst medan väljare till höger oftare anser att friskolor bidrar med positiva inslag till den svenska skolan i stort. Det riktiga engagemanget för eller emot friskolor finns framförallt på vänster- och högerkanterna i politiken. Den större gruppen väljare verkar ha ett begränsat intresse för villkoren för friskolor. Många har ingen uppfattning eller svarar att friskolor varken påverkar positivt eller negativt. När det handlar om vilka åtgärder som skulle kunna förbättra den svenska skolan och få utvecklingen att gå åt rätt håll nämner människor framförallt faktorer kopplade till lärarnas förutsättningar och villkor samt vad som händer i klassrummet. Få ser vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll. Vinstfrågan är en mobiliseringsfråga som kan användas av partierna för att få igång de mer politiskt intresserade, en fråga som kan väcka entusiasm och kämpaglöd hos de egna. Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper, åtminstone bland bredare väljargrupper i mitten, risken att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar. Noterbart är också att ålder verkar ha en viss betydelse som förklaringsfaktor när det gäller synen på friskolor och skolval. Unga är genomgående mer positiva till friskolor, skolval och relaterade frågor medan svenskar över 60 år oftare har en negativ inställning. 4

5 Synen på den svenska skolan, går utvecklingen åt rätt håll? Rubrikerna om skolan har under senare år ofta handlat om problem och dåliga kunskapsresultat och de flesta svenskar har idag en övervägande negativ bild av tillståndet i den svenska skolan. En majoritet tycker att utvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll. Resultatet ligger i linje med de mätningar om synen på skolan som Ipsos genomfört på uppdrag av Dagens Nyheter under hösten av 10 tycker att utvecklingen inom skolan går åt rätt håll. Andelen positiva är lika låg bland förändrar som har barn i skolan som bland övriga intervjuade. Svenskar under 30 år tycker mer sällan att utvecklingen går åt fel håll, istället svarar man oftare att utvecklingen varken går åt rätt eller fel håll. De äldsta, 60 år eller äldre, är oftare negativa. Majoritet anser att skolan utvecklas åt fel håll Tycker du att utvecklingen i den svenska skolan, på det hela taget, går åt rätt håll eller åt fel håll? Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 11% 10% 11% 11% 10% 11% Rätt håll Varken rätt eller fel håll Vet ej Fel håll 25% 29% 30% 35% 26% 23% 26% 29% 5% 8% 11% 9% 4% 2% 7% 3% 55% 55% 58% 41% 58% 58% 60% 56% 54% % 20% 40% 60% 80% 100% 5

6 Partipolitisk hemvist har betydelse för synen på hur den svenska skolan utvecklas. Miljöpartiets och socialdemokraternas väljare tycker oftare att utvecklingen går åt rätt håll. Sverigedemokraternas väljare har oftare en negativ syn och svarar att utvecklingen går åt fel håll. Partiernas väljare om skolans utveckling Total Miljöpartiet Socialdemokraterna Liberalerna Centerpartiet Vänsterpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Rödgröna Alliansen 11% 25% 31% 20% 15% 9% 7% 24% 33% 5% 20% 3% 7% 18% 10% Rätt håll Varken rätt eller fel håll Vet ej Fel håll 23% 31% 32% 24% 32% 9% 27% 9% 6% 10% 7% 17% 6% 9% 72% 74% 55% 34% 48% 37% 47% 54% 55% 48% 51% % 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Vad är viktigt för att skolan ska utvecklas åt rätt håll? Utifrån resultat från tidigare undersökningar där frågan ställts helt öppet formulerades elva olika faktorer, eller åtgärder, som skulle kunna påverka skolan och vända utvecklingen i skolan åt rätt håll. De fem faktorer som står ut som extra viktiga för att skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver är att elever kan få extra stöd när de behöver, fler kompetenta lärare, bättre ordning i klassrummet, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare samt mer av lärarledda lektioner. Extra stöd och kompetenta lärare ses som viktiga faktorer Hur viktigt anser du att följande är för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver? Mycket viktigt Ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Vet ej Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Att elever kan få extra stöd när de behöver 80% 16% 3% Fler kompetenta lärare 75% 20% 3% Bättre ordning i klassrummet 76% 18% 3% Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare 64% 27% 6% Mer av lärarledda lektioner 59% 30% 5% 4% Fler vägar in i läraryrket för att minska lärarbristen 28% 44% 13% 6% 6% Att elever och föräldrar ska kunna välja skola 23% 35% 20% 3% 13% 6% Vinstförbud för friskolor 30% 22% 18% 5% 11% Att ansvaret för skolan går över från kommunerna till staten 23% 27% 18% 16% 10% 6% Att friskolorna läggs ner och tas över av kommunerna 18% 22% 8% 21% Tidigare betyg i skolan 9% 3% 24% 26% 7

8 För att också få mer diskriminerande svar och en tydligare värdering av faktorerna, vad ses som mest betydelsefullt, ställdes frågan igen men denna gång med instruktionen till respondenterna att välja ut de tre mest betydelsefulla faktorerna från listan av totalt elva faktorer. De fem faktorer som ses som viktigast (nämns bland topp tre) för att skolan ska utvecklas åt rätt håll är 1. Att elever kan få extra stöd när de behöver 56 % 2. Bättre ordning i klassrummet 55 % 3. Fler kompetenta lärare 49 % 4. Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare 41 % 5. Mer av lärarledda lektioner 30 % Tolv procent ser vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna och sex procent nämner som viktigast att friskolornas verksamhet bör tas över av kommunerna. Sju procent nämner skolvalet som allra viktigast för skolans utveckling framöver. Viktigaste faktorerna för att utveckla skolan Vilka av följande skulle du säga är viktigast för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver? (markera max tre alternativ) Att elever kan få extra stöd när de behöver Bättre ordning i klassrummet Fler kompetenta lärare Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare Mer av lärarledda lektioner Att ansvaret för skolan går över från kommunerna till staten Vinstförbud för friskolor Fler vägar in i läraryrket för att minska lärarbristen Att elever och föräldrar ska kunna välja skola Att friskolorna läggs ner och tas över av kommunerna Tidigare betyg i skolan 18% 7% 6% 5% 30% 56% 55% 49% 41% 8

9 Bland socialdemokraternas väljare nämner 15 procent vinstförbud för friskolor som en av de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll. SD-väljare, men även M-väljare, prioriterar oftare bättre ordning i klassrummet. Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna Att elever kan få extra stöd när de behöver Fler kompetenta lärare Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare Bättre ordning i klassrummet Mer av lärarledda lektioner Att ansvaret för skolan går över från kommunerna till staten Vinstförbud för friskolor Fler vägar in i läraryrket för att minska lärarbristen Att friskolorna läggs ner och tas över av kommunerna Att elever och föräldrar ska kunna välja skola Tidigare betyg i skolan 47% 46% 49% 48% 41% 42% 36% 33% 40% 27% 39% 33% 26% 17% 15% 4% 9% 11% 13% 7% 8% 2% 7% 7% 13% 9% 2% 9% 7% 64% 64% 77% 9

10 Attityder till friskolor När det gäller attityderna till friskolor i allmänhet går åsikterna isär. En av tre anser att friskolor, på det hela taget, påverkar den svenska skolan mest positivt. Ungefär lika många, var tredje, svarar att friskolor varken påverkar positivt eller negativt medan var fjärde anser att friskolor påverkar den svenska skolan mest negativt. 16 procent har ingen uppfattning. Föräldrar med barn i friskola svarar oftare att friskolor påverkar positivt. De som själva skattar sin kännedom om friskolor som god (skalsteg 8-10 på en 11-gradig skala, knappt var femte intervjuad i undersökningen) svarar oftare att friskolor påverkar mest positivt. En av fyra tycker att friskolor påverkar negativt På det hela taget, skulle du säga att friskolor påverkar den svenska skolan mest positivt eller mest negativt? Friskolor påverkar mest positivt Vet ej Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 28% 29% 41% 28% 28% 28% 27% 28% 51% 32% 32% 33% 28% 31% 38% 36% Friskolor påverkar varken positivt eller negativt Friskolor påverkar mest negativt 28% 16% 6% 17% 15% 8% 2% 25% 26% 26% 22% 26% 26% 23% 28% 28% % 20% 40% 60% 80% 100% Bland partiernas väljare är det endast bland vänsterpartiets sympatisörer som en majoritet anser att friskolor påverkar skolan mest negativt. Bland S-väljare svarar 37 procent att friskolor påverkar mest negativt, bland MP-väljare 34 procent. Partiernas väljare om hur friskolorna påverkar den svenska skolan Friskolor påverkar mest positivt Vet ej Total Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Alliansen Rödgröna 8% 6% 8% 28% 32% 53% 50% 45% 45% 34% 28% 37% 41% 29% 9% 48% 38% 13% Friskolor påverkar varken positivt eller negativt Friskolor påverkar mest negativt 16% 16% 28% 32% 39% 29% 16% 13% 57% 16% 8% 5% 41% 25% 15% 25% 34% 37% 13% 9% 11% 11% % 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Ungefär motsvarande andel som ovan, var fjärde väljare, tror att det vore positivt för den svenska skolans utveckling i stort om de företag och stiftelser som idag driver friskolor lade ner verksamheten och att skolorna istället togs över och drevs av kommunerna där skolorna finns idag. En högre andel, 35 procent, tror att det skulle vara negativt för skolans utveckling i stort. 22 procent svarar varken positivt eller negativt och 18 procent har ingen uppfattning. Personer under 30 år tror mer sällan (18 procent) att det vore positivt för den svenska skolan om friskolorna lade ner och verksamheten togs över av kommunerna där skolorna finns idag. Äldre personer över 60 år svarar oftare (28 procent) att det vore bra för skolans utveckling. Svarande med god kännedom om friskolor svarar oftare att det vore negativt om skolorna lade ner/ om de togs över av kommunen där de finns idag. 1 av 4 tror att det vore positivt om friskolorna lade ner I Sverige går elever i 4000 olika friskolor. Tror du att det skulle vara positivt eller negativt för den svenska skolans utveckling i stort om de företag och stiftelser som driver skolorna idag skulle lägga ner sin verksamhet och att skolorna istället togs över och drevs av de kommuner där skolorna finns idag? Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor Det vore positivt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner Varken positivt eller negativt Vet ej Det vore negativt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner 24% 22% 22% 18% 24% 26% 28% 27% 27% 20% 22% 25% 22% 22% 15% 24% 22% 23% 5% 9% 23% 18% 22% 16% 53% 47% 35% 34% 39% 33% 36% 34% 37% % 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 De friskolekritiska väljarna finns framförallt bland personer som röstar på S, V eller MP. 41 procent av S-väljarna svarar att det vore positivt för den svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner verksamheten. Bland V- och MP-väljare anser 53 procent respektive 35 procent att det vore positivt för den svenska skolan om friskolorna lade ner. Bland SD-väljare svarar 43 procent att det vore negativt om friskolorna lade ner verksamheten medan 19 procent svarar att det vore positivt. Rödgröna väljare mindre positiva till friskolor Total Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Rödgröna Alliansen Det vore positivt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner Varken positivt eller negativt Vet ej Det vore negativt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner 11% 10% 13% 24% 53% 41% 35% 20% 20% 17% 43% 18% 22% 16% 10% 8% 17% 18% 24% 33% 18% 26% 35% 27% 15% 5% 18% 17% 18% 43% 53% 57% 62% 55% 17% 15% 56% % 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Stödet för skolval Två av tre anser att dagens ordning med skolval bör vara kvar. Balansmåttet är + 48, det vill säga det är 48 procent fler som anser att skolvalet bör vara kvar än som anser att det bör tas bort. Bland föräldrar med barn i skolan svarar 70 procent att skolvalet bör vara kvar. Föräldrar med barn i friskola svarar något oftare att skolvalet bör vara kvar (80 procent). Svenskar under 30 år vill något oftare (72 procent) behålla skolvalet, liksom de som har bättre kännedom om friskolor. 7 av 10 anser att skolvalet bör vara kvar I dagsläget har familjer rätt att välja skola och som elev kan man välja bland både kommunala skolor och godkända friskolor. Anser du att skolvalet bör vara kvar, eller bör det tas bort? Tas bort Vara kvar Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 17% 17% 13% 16% 22% 25% 23% 16% 67% 70% 80% 72% 71% 61% 63% 65% 79% 13

14 Stödet för att ha kvar skolval är svagare bland S- V- och MP-väljare jämfört med bland övriga partiers väljare, men även bland de rödgröna partiernas väljare är andelen som vill ha kvar skolvalet större än andelen som vill ta bort skolvalet. Bland SD-väljare svarar 76 procent att skolvalet bör vara kvar medan 19 procent svarar att skolvalet bör tas bort. Partiernas väljare om skolvalet Total Kristdemokraterna Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Alliansen Rödgröna Tas bort 6% 10% 10% 9% 23% 33% 34% 9% 32% Vara kvar 67% 90% 82% 81% 79% 76% 57% 50% 47% 81% 50% 14

15 Alternativ till skolval närhetsprincipen Ett alternativ till dagens ordning med skolval vore att tillämpa en strikt närhetsprincip, det vill säga att kommunen placerar barnet i den skola som ligger närmast bostaden, oavsett familjens önskemål. Var fjärde är för att återgå till närhetsprincipen som alternativ till dagens ordning med skolval medan en majoritet är emot. Balansmåttet är 32, det vill säga det är 32 procent fler som är emot förslaget än som är för förslaget. Attityderna bland föräldrar med barn i skolan skiljer sig inte från genomsnittet. Svenskar under 30 år är mer sällan positiva till att återgå till närhetsprincipen (14 procent) medan äldre väljare över 60 år oftare vill det (29 procent). Majoritet är emot förslag om närhetsprincip Ett alternativ till dagens ordning med skolval vore att tillämpa en strikt närhetsprincip. Det vill säga kommunen placerar alltid barnet i den skola som ligger närmast hemmet, oavsett familjens önskemål. Är du för eller emot ett sådant förslag som alternativ till dagens skolval? Emot För Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 56% 59% 64% 66% 60% 50% 49% 55% 68% 24% 23% 27% 31% 29% 26% 24% 15

16 S-väljare är något oftare positiva till att återgå till närhetsprincipen, men där finns ett samband med ålder, S-väljarna har en äldre åldersprofil. 39 procent bland S-väljarna är för men lika många, 39 procent, är emot. 15 procent bland allianspartiernas väljare vill återgå till närhetsprincipen och 23 procent av sverigedemokraternas väljare anser att det vore bättre än dagens ordning med skolval. Rödgröna väljare splittrade om närhetsprincip Emot För Total 56% 24% Socialdemokraterna 39% 39% Vänsterpartiet 40% 33% Miljöpartiet 46% 30% Sverigedemokraterna Centerpartiet 73% 55% 23% 17% Moderaterna 69% 16% Liberalerna 75% 9% Kristdemokraterna 86% 6% Rödgröna 40% 37% Alliansen 72% 15% 16

17 Alternativ till skolval tilldelning av skolplats för att skapa jämn social fördelning mellan skolor Ett annat alternativ till dagens ordning med skolval vore att kommunen tilldelar alla elever en skola med syftet att fördela elever så att det blir en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. Förslaget kallas ibland i debatten för bussning eftersom elever kan behöva köras till skolor långt från hemmet oavsett familjens önskemål. 14 procent är positiva till ett sådant förslag som går ut på att kommuner tilldelar elever en skolplats med syfte att skapa en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. 66 procent är negativa och 20 procent har ingen uppfattning. Balansmåttet är 52, det vill säga att 52 procent fler är emot förslaget är som är för. Förslaget är nytt och okänt för de flesta väljare och frågeformuleringen har i sådana fall extra stor betydelse för skattningen av stödet vilket talar för en försiktig tolkning av siffrorna. I det här fallet är resultatet förhållandevis tydligt och man bör kunna dra slutsatsen att ett sådant förslag som alternativ till dagens ordning med skolval har ett svagt stöd. Majoritet är emot förslag om tilldelning för att skapa jämn social fördelning Ett annat alternativ till dagens ordning med skolval vore att kommunen tilldelar alla elever en skola med syftet att fördela elever så att det blir en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. Förslaget kallas ibland för bussning eftersom elever kan behöva köras till skolor långt från hemmet oavsett familjens önskan. Är du för eller emot ett sådant förslag som alternativ till dagens skolval? Emot För Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 66% 72% 72% 65% 65% 70% 65% 68% 69% 13% 13% 17% 16% 15% 17

18 En majoritet bland alla partiers väljare är emot ett sådant förslag med undantag för vänsterpartiets väljare. Partiernas väljare om tilldelning för att skapa jämn social fördelning Total Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Kristdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Alliansen Rödgröna 66% 81% 78% 77% 74% 62% 57% 53% 77% 56% Emot 38% För 13% 15% 7% 9% 11% 20% 28% 11% 21% 18

19 Stöd för debattens två huvudlinjer 9 av 10 (89 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. 9 av 10 instämmer: låt kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påstående? Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas Instämmer helt och hållet Varken instämmer eller tar avstånd Tar helt avstånd Instämmer delvis Tar delvis avstånd Vet ej/ingen uppfattning Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 68% 66% 60% 67% 64% 69% 73% 67% 70% 21% 24% 34% 16% 28% 22% 17% 23% 23% 8% 5% 5% 4% 4% 3% 8% 3% 4% 4% 4% 6% 2% 6% 3% 3% 2% % 20% 40% 60% 80% 100% Påståendet är inte särskilt politiskt polariserande, även om vänsterväljare oftare än andra instämmer delvis snarare än helt och hållet. 7 av 10 instämmer helt: låt kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas Total Kristdemokraterna Centerpartiet Sverigedemokraterna Moderaterna Socialdemokraterna Miljöpartiet Liberalerna Vänsterpartiet Alliansen Rödgröna Instämmer helt och hållet Varken instämmer eller tar avstånd Tar helt avstånd 68% 60% 71% 79% 75% 65% 64% 71% 47% 72% 61% Instämmer delvis Tar delvis avstånd Vet ej/ingen uppfattning 21% 38% 23% 5% 5% 3% 3% 3% 36% 16% 24% 25% 16% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 8% 10% 11% 20% 4% 3% 27% 6% 3% % 20% 40% 60% 80% 100% 19

20 Varannan (53 procent) instämmer helt eller delvis i påståendet Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet. 32 procent instämmer helt, 21 procent instämmer delvis. 3 av 10 instämmer helt: förbjud friskolor att dela ut vinst till ägarna oavsett kvalitet Instämmer du eller tar du avstånd från följande påstående? Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet Instämmer helt och hållet Varken instämmer eller tar avstånd Tar helt avstånd Instämmer delvis Tar delvis avstånd Vet ej/ingen uppfattning Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 32% 34% 36% 25% 30% 39% 34% 31% 37% 15% 21% 24% 23% 17% 27% 20% 23% 25% 11% 7% 16% 9% 10% 17% 10% 10% 4% 16% 24% 9% 7% 9% 7% 4% 6% 3% % 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Påståendet är som väntat kraftigt politiskt polariserande. 72 procent av vänsterväljare instämmer helt, 10 procent instämmer delvis. 47 procent av S-väljare instämmer helt, 29 procent instämmer delvis. Bland alliansväljare instämmer 18 procent helt och hållet medan 17 procent instämmer delvis. 28 procent av SD-väljarna instämmer helt, 20 procent instämmer delvis. Partiernas väljare Instämmer du eller tar du avstånd från följande påstående? Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet Total Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna Liberalerna Rödgröna Alliansen Instämmer helt och hållet Varken instämmer eller tar avstånd Tar helt avstånd 32% 28% 17% 5% 18% 47% 39% Instämmer delvis Tar delvis avstånd Vet ej/ingen uppfattning 21% 9% 72% 10% 9% 1% 29% 10% 6% 3% 5% 18% 9% 9% 13% 20% 16% 9% 21% 6% 11% 20% 23% 8% 16% 25% 20% 2% 9% 36% 10% 11% 24% 21% 21% 15% 51% 24% 9% 7% 3% 6% 17% 23% 21% 7% % 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 När vi sedan frågar vilket av de två påståendena som stämmer bäst med ens uppfattning svarar 67 procent Ställ kvalitetskrav på alla skolor medan 12 procent svarar Förbjud friskolor att dela ut vinst. 12 procent svarar att båda påståendena stämmer lika bra och 6 procent svarar vet ej. De flesta föredrar kvalitetskrav framför vinstförbud Vilket av följande påståenden nedan stämmer bäst med din uppfattning? Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år 67% 69% 66% 68% 70% 66% 66% 10% 10% 8% 13% Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet. Mellan kunskap friskolor 69% 13% Hög kunskap friskolor 72% 17% Bland S-väljare svarar att 56 procent att Ställ kvalitetskrav på alla skolor stämmer bäst medan 19 procent föredrar Förbjud friskolor att dela ut vinst. 16 procent tycker att båda påståendena stämmer lika bra. 22

23 Bland SD-väljare svarar 79 procent att Ställ kvalitetskrav på alla skolor stämmer bäst, sex procent föredrar Förbjud friskolor att dela ut vinst. Partiernas väljare Total 67% Vänsterpartiet 32% 37% Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Sverigedemokraterna Moderaterna Liberalerna 56% 67% 77% 79% 85% 85% 16% 8% 6% 3% 6% Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet. Kristdemokraterna 89% 6% Rödgröna 52% 22% Alliansen 82% 5% 23

24 Först till kvarn eller utlottning av platser Om det finns fler sökande elever än platser på en friskola så tilldelas i dagsläget plats efter när ansökan gjordes enligt principen först till kvarn. Nu finns förslag att lotta ut platserna bland de elever som visat intresse för en friskola, istället för att eleverna ges plats efter ansökningsdatum. Var fjärde är positiv till förslaget att lotta ut platserna, 45 procent är emot och 29 procent har ingen uppfattning. Balansmåttet är 19, det vill säga 19 procent fler är emot förslaget. Fler är emot förslag att lotta ut skolplatser, många är osäkra Om det finns fler sökande elever än platser på en friskola så tilldelas i dagsläget plats efter när ansökan gjordes, enligt principen ''först till kvarn''. Nu finns förslag att lotta ut platserna bland de elever som visat intresse för en friskola, istället för att eleverna ges plats efter ansökningsdatum. Är du för eller emot förslaget att lotta ut platserna? Emot För Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor 45% 45% 60% 45% 44% 45% 45% 45% 52% 26% 25% 26% 28% 24% 26% 27% 27% 24

25 Alliansväljare och SD-väljare är oftare emot lottning medan rödgröna väljare är jämnt splittrade. 3 av 10 har ingen uppfattning alls vilket indikerar ett lågt engagemang i frågan. Partiernas väljare om att lotta ut skolplatser Total Kristdemokraterna Liberalerna Sverigedemokraterna Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Alliansen Rödgröna Emot 45% 61% 59% 54% 52% 44% 37% 25% 23% 51% 33% För 26% 22% 25% 21% 21% 30% 31% 31% 43% 25% 32% 25

26 Skolpeng De flesta, 7 av 10, anser att samma skolpeng bör utgå oavsett om en elev går i en friskola eller i en kommunal skola. Knappt var femte anser att skolpengen bör vara lägre om eleven går i en friskola. 7 av 10 anser att samma skolpeng bör utgå oavsett skola Anser du att samma skolpeng bör utgå oavsett om en elev går i friskola eller i kommunal skola, eller anser du att skolpengen bör vara olika stor? Totalt Barn i skolan Barn i friskola år år år 60+ år Mellan kunskap friskolor Hög kunskap friskolor Samma skolpeng bör utgå, oavsett om eleven går i friskola eller i kommunal skola Skolpengen bör vara lägre om eleven går i en friskola Skolpengen bör vara högre om eleven går i en friskola Vet ej/ingen uppfattning 70% 72% 86% 74% 67% 69% 70% 69% 75% Väljare som oftare är negativa till friskolor anser oftare att skolpengen bör vara lägre om eleven går i en friskola. 7 av 10 anser att samma skolpeng bör utgå oavsett skola Total Kristdemokraterna Liberalerna Centerpartiet Sverigedemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Alliansen Rödgröna 17% 18% 8% 20% 18% 21% 1% 1% 10% 7% 3% 4% 2% 16% 13% 1% 1% 8% 1% 11% 18% 2% 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Samma skolpeng bör utgå, oavsett om eleven går i friskola eller i kommunal skola Skolpengen bör vara lägre om eleven går i en friskola Skolpengen bör vara högre om eleven går i en friskola Vet ej/ingen uppfattning 70% 91% 88% 83% 79% 78% 66% 60% 48% 81% 58% 30% 17% 22% 27% 27% 5% 4% 10% 2% 5% 8% 10% 11% 21% 11% 7% 11% 11% % 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Appendix 1 Presentationsbilder i PowerPoint 27

28 28 Appendix 2 Frågeformulär

29 ( KON_W ) Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna ( ALDER_W ) Vilket år är Du född? (GEOGRAFI_W) ( MEDBORGARE_W ) Är du svensk medborgare? 1 Ja 2 Nej ( VAL_IDAG_1_W ) OM ( MEDBORGARE_W ) = 1 Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? VISA PARTIER (1-9) I SLUMPMÄSSIG ORDNING 1 Moderaterna 2 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 5 Socialdemokraterna 6 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet 8 Sverigedemokraterna 9 Feministiskt Initativ 10) Annat parti, nämligen (ÖPPEN) 11) Skulle inte rösta 12) Skulle rösta blankt 13) Osäker\Vet inte hur jag skulle rösta 29

30 (VAL_IDAG_2_W ) OM ( VAL_IDAG_1_W ) = Men vilket parti lutar det mest mot för dig? VISA PARTIER (1-9) I SLUMPMÄSSIG ORDNING 1 Moderaterna 2 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 5 Socialdemokraterna 6 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet 8 Sverigedemokraterna 9 Feministiskt Initativ 10) Annat parti, nämligen (ÖPPEN) 11) Skulle inte rösta 12) Skulle rösta blankt 13) Osäker\Vet inte hur jag skulle rösta ( UTB_1_W ) Vilken är din högsta fullföljda utbildning? 1. Grundskola, Folkskola, realskola eller liknande 2. Folkhögskola 3. 2-årig gymnasieutbildning, yrkesskola eller fackskola årig gymnasieutbildning 5. Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (universitet/högskola/yrkeshögskola) 6. Eftergymnasial utbildning längre än 3 år (Universitet/högskola) (Skolan_1_W) Tycker du att utvecklingen i den svenska skolan, på det hela taget, går åt rätt håll eller åt fel håll? 1. Rätt håll 2. Varken rätt eller fel håll 3. Fel håll 4. Vet ej (Skolan_2_W) Hur viktigt anser du att följande är för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver? Randomisera Fler kompetenta lärare 2. Bättre ordning i klassrummet 3. Att elever kan få extra stöd när de behöver 4. Mer av lärarledda lektioner 5. Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare 6. Tidigare betyg i skolan 7. Att ansvaret för skolan går över från kommunerna till staten 8. Vinstförbud för friskolor 9. Att elever och föräldrar ska kunna välja skola 10. Att friskolorna läggs ner och tas över av kommunerna 11. Fler vägar in i läraryrket för att minska lärarbristen Växla startpunkt Växla startpunkt

31 1. Mycket viktigt 2. Ganska viktigt 3. Varken viktigt eller oviktigt 4. Inte särskilt viktigt 5. Inte alls viktigt 6. Vet ej (Skolan_3_W) Vilka av följande skulle du säga är viktigast för att den svenska skolan ska utvecklas åt rätt håll framöver? Markera max tre alternativ 1. Fler kompetenta lärare 2. Bättre ordning i klassrummet 3. Att elever kan få extra stöd när de behöver 4. Mer av lärarledda lektioner 5. Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärare 6. Tidigare betyg i skolan 7. Att ansvaret för skolan går över från kommunerna till staten 8. Vinstförbud för friskolor 9. Att elever och föräldrar ska kunna välja skola 10. Att friskolorna läggs ner och tas över av kommunerna 11. Fler vägar in i läraryrket för att minska lärarbristen 12. Vet ej (Exkluderande) (Skolan_4_W) Hur mycket kunskap skulle du säga att du själv har om friskolor i Sverige? Svara med hjälp av en skala från 0 10 där 0 betyder Nästan ingen kunskap alls och 10 betyder Mycket god kunskap. 0. Nästan ingen kunskap alls Mycket god kunskap 11. Osäker/Vet ej (Skolan_5_W) På det hela taget, skulle du säga att friskolor påverkar den svenska skolan mest positivt eller mest negativt? 1. Friskolor påverkar mest positivt 2. Friskolor påverkar varken positivt eller negativt 3. Friskolor påverkar mest negativt 4. Vet ej 31

32 (Skolan_6_W) OM Skola_5_W=1 Varför tycker du att friskolor påverkar mest positivt? Motivera gärna ditt svar! 1. Öppet svar: 2. Vet ej (Skolan_7_W) OM Skola_5_W=3 Varför tycker du att friskolor påverkar mest negativt? Motivera gärna ditt svar! 1. Öppet svar: 2. Vet ej (Skolan_8_W) I dagsläget har familjer rätt att välja skola och som elev kan man välja bland både kommunala skolor och godkända friskolor. Anser du att skolvalet bör vara kvar, eller bör det tas bort? 1.Vara kvar 2.Tas bort 3.Vet ej (Skolan_9_W) Ett alternativ till dagens ordning med skolval vore att tillämpa en strikt närhetsprincip. Det vill säga kommunen placerar alltid barnet i den skola som ligger närmast hemmet, oavsett familjens önskemål. Är du för eller emot ett sådant förslag som alternativ till dagens skolval? 1. För 2. Emot 3. Vet ej (Skolan_10_W) Ett annat alternativ till dagens ordning med skolval vore att kommunen tilldelar alla elever en skola med syftet att fördela elever så att det blir en jämn social fördelning mellan skolor i olika bostadsområden. Förslaget kallas ibland för bussning eftersom elever kan behöva köras till skolor långt från hemmet oavsett familjens önskan. Är du för eller emot ett sådant förslag som alternativ till dagens skolval? 1. För 2. Emot 3. Vet ej 32

33 (Skolan_11_W) Om det finns fler sökande elever än platser på en friskola så tilldelas i dagsläget plats efter när ansökan gjordes, enligt principen först till kvarn. Nu finns förslag att lotta ut platserna bland de elever som visat intresse för en friskola, istället för att eleverna ges plats efter ansökningsdatum. Är du för eller emot förslaget att lotta ut platserna? 1. För 2. Emot 3. Vet ej/ingen uppfattning (Skolan_12_W) Anser du att samma skolpeng bör utgå oavsett om en elev går i friskola eller i kommunal skola, eller anser du att skolpengen bör vara olika stor? 1. Samma skolpeng bör utgå, oavsett om eleven går i friskola eller i kommunal skola 2. Skolpengen bör vara lägre om eleven går i en friskola 3. Skolpengen bör vara högre om eleven går i en friskola 4. Vet ej/ ingen uppfattning (Skolan_13_W) I Sverige går elever i 4000 olika friskolor. Tror du att det skulle vara positivt eller negativt för den svenska skolans utveckling i stort om de företag och stiftelser som driver skolorna idag skulle lägga ner sin verksamhet och att skolorna istället togs över och drevs av de kommuner där skolorna finns idag? 1. Det vore positivt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner/ om kommuner tog över skolorna 2. Det vore negativt för svenska skolans utveckling om friskolorna lade ner/ om kommuner tog över skolorna 3. Varken positivt eller negativt 4. Vet ej (Skolan_14_W) 33

34 Instämmer du eller tar du avstånd från följande påstående? Randomisera A-B A.Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. B.Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet. Variera startpunkt Instämmer helt och hållet 2.Instämmer delvis 3.Varken instämmer eller tar avstånd 4.Tar delvis avstånd 5.Tar helt avstånd 6.Vet ej/ingen uppfattning (Skolan_15_W) Vilket av följande påståenden nedan stämmer bäst med din uppfattning? Randomisera Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas. 2. Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet. 3. Inget av dessa 4. Båda stämmer lika bra 5. Vet ej (Skola_16_W) Har du barn som går i förskola, skola eller gymnasium? 1. Ja 2. Nej 3. Osäker/Vet ej (Skola_17_W) Om (Skola_16_W)=1. Har du barn som går i en fristående förskola, skola eller gymnasium? 1. Ja 2. Nej 3. Vet ej ( VAL_2014_1_W ) 34

35 OM ( MEDBORGARE_W ) = 1 OM ( ALDER_W ) = 1996 OCH ÄLDRE Var du röstberättigad vid senaste riksdagsvalet, alltså i september 2014? 1 Ja 2 Nej 3 Osäker\Vet ej ( VAL_2014_2_W ) OM ( VAL_2014_1_W ) = 1 Vilket parti röstade du på i riksdagsvalet 2014? 1 Moderaterna 2 Folkpartiet 3 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 5 Socialdemokraterna 6 Vänsterpartiet 7 Miljöpartiet 8 Sverigedemokraterna 9 Fi 10 Annat parti, nämligen (ÖPPET) 11 Röstade inte 12 Röstade blankt 13 Minns inte\vet ej ( SYSSELSATT_W ) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Egen företagare 2 Förvärvsarbetar (/föräldraledig) 3 Studerar 4 Förtidspension\sjukpensionär 5 Ålderspensionär 7 Arbetslös 8 Långtidssjukskriven 9 Annan, nämligen (ÖPPET) 35

36 ( FACK_W ) Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO, SACO eller liknande? ## DENNA FRÅGA BÖR FORMATERAS SÅ ATT SVARSALTERNATIVEN ÅTERFINNS PÅ EN RAD OCH FÖRBUNDEN I KOLUMNER UNDER RESPEKTIVE CENTRALORGANISATION 1 Ja, LO-förbund 2 Ja, TCO-förbund 3 Ja, SACO-förbund 4 Ja, annat (öppet) 5 Nej, inte medlem i facket LO-FÖRBUND Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas Förbund GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Handelsanställdas förbund Hotell- och restaurangfacket Industrifacket Metall Kommunalarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet Musikerförbundet Målareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Seko, Facket för Service och Kommunikation Transportarbetareförbundet TCO-FÖRBUND Fackförbundet ST Finansförbundet FTF Försvarsförbundet Journalistförbundet Lärarförbundet Polisförbundet SLF Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf) Teaterförbundet TULL-KUST Unionen Vision Vårdförbundet SACO-FÖRBUND Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Fysioterapeuterna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Jusek Kyrkans Akademikerförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Officersförbundet Reservofficerarna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ SRAT Sveriges Arkitekter Sveriges Farmaceuter Sveriges Ingenjörer Sveriges läkarförbund 36

37 Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges universitetslärarförbund, SULF Sveriges Veterinärförbund ( INTRESSE_POL_2_W ) Hur ofta läser, lyssnar eller tittar du på nyheter som rör partier, politik och samhällsutvecklingen? 6-7 dagar/vecka 3-5 dagar/ vecka 1-2 dagar/ vecka 2-3 gånger/månad Någon (1) gång/månad Mer sällan än någon gång/månad Vet ej 37

38 Appendix 3 vägning av data Kön och ålder (5 åldersgrupper) Utbildning (förgymnasial, 2-åring gymnasial, 3-årig gymnasial samt eftergymnasial utbildning) Geografi (fördelning mellan storstäder inklusive förorter, större städer inklusive förorter samt övriga kommuntyper) Politisk geografi (Indelning av kommunerna utifrån partiblockens genomsnittliga resultat i valen 2006, 2010 och 2014) Politisk nyhetskonsumtion (Mäts med frågan "Hur ofta läser, lyssnar eller tittar du på nyheter som rör partier, politik och samhällsutvecklingen?") Värderingsvägning enligt GAL-TAN- dimensionen (grön, alternativ, libertär vs traditionell, auktoritär, nationalistisk). Dimensionen mäts med fyra frågeställningar som fångar respondenternas syn på: o Nationellt självbestämmande kontra globalisering o Ska de som avviker från majoritetens normer anpassa sig eller få avvika o Gemensam kultur kontra mångkultur o Bör brottslingar i första hand vårdas eller straffas o Utifrån svaren delas respondenterna in i tre grupper utifrån vilka värderingar man har (GAL, TAN och de med blandade värderingar). Parti i riksdagsvalet

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS FÖRSVAR OCH NATO Januari 2018 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 SAMMANFATTNING Nato-opinionen december 2017 31 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato medan 44 procent anser

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos.

Bankbytare Stockholm, 15 december Ipsos Ipsos. Bankbytare Stockholm, 15 december 2016 Ipsos 1 2015 Ipsos. 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren Har du bytt bank under de senaste tre åren? Ja, bytt helt (flyttat alla mina engagemang till

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos.

Stockholmarna om tiggeri 24 oktober Ipsos. Stockholmarna om tiggeri 24 oktober 2016 1 2015 Ipsos. Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det

Läs mer

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern RJ-finansierat infrastrukturprojekt Jenny Jansson Statsvetenskapliga institutionen Vad händer med

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Postbeskrivning. Sjukanmälan

Postbeskrivning. Sjukanmälan Postbeskrivning Sjukanmälan Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID... 6 Yrkeskategori/JobCategoryID...

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014 DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 14 Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj 2015 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar i

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan 2017 MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 15 25 augusti Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: -08-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser 2014-02- 18 Med reservation för ev. ändringar. 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner

Läs mer

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv hanne.randle@kau.se Egen forskning om fackligt utvecklingsarbete MALM män i vården Flexibla gymnasiet och Lärcentrum på lasarett samt kompetensstegen Hälsofrämjande

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport JANUARI 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 694 355 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 383 personer) 8 389 var heltidsarbetslösa 2 579 var

Läs mer

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 Ipsos: David Ahlin 2015 Ipsos. All rights reserved Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare men betydligt färre tycker att det

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: st.

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: st. @Ungdomsb Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning i telefonrekryterad panel 21/03/14 14/04/14 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 1.115 st. Kvoturvalssystem samt viktning

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Underkänt! Boråsarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor

2015-03-24 Karin Nelsson. Kristdemokraterna och olika politiska frågor 2015-03-24 Karin Nelsson Kristdemokraterna och olika politiska frågor Kristdemokraterna och olika politiska frågor Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport AUGUSTI 28% direktanslutna 72% i förbund 35% programtagare 65% ersättningsdeltagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 690 277 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 954 personer) 8 926 var heltidsarbetslösa 2 456 var

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan

Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Underkänt! Eskilstunabornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01

Almedalen 2014. Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 Almedalen 2014 Om ingen vinner valet Kompromisser i politiken 2014-07-01 2 Opinionsläget Opinionen idag Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? % 50 Valresultat 2010 40 30 30,1 30,6 30,7 20

Läs mer