Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin Ekström som hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes Monjia Manai Sonnius. Till protokolljusterare valdes Per Eriksson och Ewa Ahari. Till rösträknare valdes Göran Sandell, Björn Gustafsson och Michael Softic. 2 Anmälan av protokollförare och övrigt presidium Stämmans ordförande anmälde Karin Nordström som protokollförare under stämman, Marie Gillberg som dennes bisittare och Per-Erik Persson som bisittare med ansvar för skärmen. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande VD Johan Oppmark redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse hade skett enligt stadgarna och att stämman var behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades genom att deltagarnas rösträtt kontrollerades och kvitterades med ett numrerat röstkort (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Förslag på dagordning och arbetsordning för stämman fanns publicerade i Stämmobilagan till Grus & Guld (bilaga 2 Stämmobilagan). Stämman biföll den föreslagna dagordningen. Stämman biföll propositionen om arbetsordning för stämman. 6 Utseende av valberedningsgrupp för ny valberedning Stämman utsåg Alva Ämting, Göran Hjort och Madeleine Bengtsson till valberedningsgrupp med uppgift att till nästa dag bereda stämmans val av valberedning. 7 Valberedningens rapport och nomineringar Eva Stenius presenterade valberedningens rapport om arbetet under året. Valberedningen har haft kontinuerliga möten med och intervjuat förtroendevalda och nominerade. 1 (20)

2 Berit Lindqvist presenterade vidare valberedningens nomineringar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. (Nominerade anges med kursiverad stil.) Ordinarie styrelseledamöter Karin-Malin Ekström ordförande, fortsatt mandatperiod Sten-Inge Kedbäck fortsatt mandatperiod Lotta Friberg fortsatt mandatperiod Birgitta Harsbo fortsatt mandatperiod Johan Sandwall omval Jonas Löhnn omval Johannes Kretschmer nyval, tidigare suppleant Suppleanter i styrelsen Inger Raaby nyval & 1:e suppl. Sebastian van den Bergen nyval & 2:e suppl. Sofia Falk fortsatt mandatperiod & 3:e suppl. Etikråd Kerstin Lönngren fortsatt mandatperiod Åsa Johnsson omval Joacim Walther nyval Lekmannarevisorer Karolina Svensson ordinarie, omval Ulf Christoffersson suppleant, omval Auktoriserade revisorer Damir Matésa ordinarie, omval Roland Johansson suppleant, omval Ordförande informerade om att en ytterligare nominerad till styrelseledamot, Daniel Hedin, hade tillkommit inför stämman, samt att en presentation av Daniel Hedin fanns tillgänglig bland övrigt stämmomaterial. 2 (20)

3 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs av VD Johan Oppmark, bankchef Magnus Frank och medlemschef Ann-Marie Svensson. Händelser av väsentlig betydelse under året har varit den låga nyutlåningen och en hög inlåning. Vidare har arbetet med den interna kapitalutvärderingen redovisats till Finansinspektionen. Frågan ställdes hur den låga nyutlåningen påverkar verksamheten. Svaret blev att något eller några år med låg nyutlåning inte har så stor påverkan, medan vi över tid behöver ha en stabil utlåning för att hålla en jämn storlek på verksamheten. VD redogjorde för storleken och utvecklingen av det egna kapitalet, samt för utvecklingen av kapitaltäckningen, vilken tas fram genom analys och beräkning av bankens risker. Alla banker måste ligga över den lagstadgade nivån på 1,0. Frågor ställdes kring styrelsens beslut om att på sikt göra sig oberoende av ränteintäkter. En del i detta arbete är att erbjuda medlemmar att teckna förlagsinsatser. Arbetet pågår med att ta fram prospekt och avtal för detta. Förlagsinsatser är riskkapital som inte täcks av insättningsgarantin. Frågan ställdes vidare hur nivån på kreditförluster på blancolån ser ut jämfört med övriga krediter. Magnus Frank svarade att vi har kreditförluster på blancolån, men att de inte påverkar i särskilt stor utsträckning, då kreditbedömning är något hårdare, samt att lånen är små och korta. Medlemschef Ann-Marie Svensson redogjorde för medlemsverksamheten och utvecklingen under året. Frågor ställdes om analysen av den låga medlemsutvecklingen. Svaret blev att det sannolikt har koppling till ränteläget och lågkonjunkturen. De som svarar på enkäten som skickas till alla som går ur har uttryckt att de har fått en sämre ekonomi. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 Stämmobilagan) 1. 9 Revisorernas berättelser Auktoriserade revisor Damir Matésa föredrog sin revisionsberättelse. Revisorn redogjorde för hur revisionen går till och vad som ingår i granskningen. Den auktoriserade revisorn ansvarar för granskningen av räkenskaperna och förvaltningsberättelsen, medan lekmannarevisorn granskar verksamheten ur medlemmarnas perspektiv. Revisorn tillstyrkte att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Med anledning av den successivt växande årsredovisningen och den diskussion som pågår om förändrade regler för lång utlåning i relation till kort utlåning ställdes frågan om vi kommer att se nya regler på området. Svaret blev att det är svårt att avgöra hur de kommande reglerna kommer att se ut, men sannolikt med fokus på likviditeten snarare än regler för bedömning av kapitalbehovet. Lekmannarevisor Karolina Svensson föredrog sin granskningsberättelse. Lekmannarevisorerna granskar att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de av stämman fastställda styrande dokumenten. Stämman lade revisionsberättelsen (bilaga 3) och granskningsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna. 1 Årsredovisningen finns för nerladdning på (20)

4 10 Fastställande av resultat- och balansräkningen VD Johan Oppmark redogjorde för resultat- och balansräkningen. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 11 Beslut med anledning av föreningens underskott Styrelsen föreslog att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan: (Kronor) Fond för verkligt värde Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman beslöt att överföra årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 12 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut 12 A Styrelsens rapporter KarinMalin Ekström, Johan Oppmark och Jonas Löhnn föredrog styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmobilagan, s ): Rapport angående nya sparformer Styrelsen har arbetat efter uppdraget som gavs 2008 och som rapporterades även vid föregående stämma. Under året har arbetet fortsatt med att ta fram analyserade förslag samt i vilken juridisk form ett bo- och pensionssparande kan ske genom JAK. Arbetet har under året skett i styrelsen och i en tillsatt arbetsgrupp. Ingen juridisk utredning har gjorts då bedömningen var att förslagen inte var tillräckligt konkreta för att en juridisk utredning skulle vara givande, samt att det skulle kosta för mycket att göra en sådan. Styrelsen presenterar också i sin rapport en beskrivning av möjliga vägar framåt. Frågan ställdes om texten ska tolkas som att det är medlemmar som enskilda personer som kan arbeta med påverkansarbete eller JAK som organisation. Svaret blev att vi idag arbetar för att stötta medlemmar som vill påverka i sina sammanhang och att en satsning på opinionsarbete är en möjlig, men idag inte vald inriktning. Frågan ställdes vidare om det finns något av de förslag som har kommit fram som går att arbeta vidare med inom JAK. Svaret blev att det idag inte finns något sådant konkret förslag. Stämman ajournerade sig för lunch kl Förhandlingarna återupptogs kl Stämman beslöt att ingen muntlig presentation krävdes av rapporterna angående pengaplaceringar, angående utvecklingsarbetet, angående kostnadsfri stämma, angående jäv och angående etiska försäkringar, men att möjlighet för medlemmarna att ställa frågor skulle ges för samtliga rapporter. 4 (20)

5 Rapport angående kostnadsfri stämma Frågan framfördes om det stämmer att alla medlemmar har fått såväl resa som logi vid stämman ersatt de senaste åren. Detta stämmer och synpunkten framfördes då att det kunde vara bra att lyfta fram som information då detta kan göra att fler vågar komma till stämman. Rapport angående utvecklingsarbetet Önskemålet framfördes om att det i samband med att styrelsen arbetar vidare med medlemsstrategin under året sker en utvärdering av denna av någon oberoende person. Rapport angående ökat medlemsinflytande Styrelsens ordförande KarinMalin Ekström inledde presentationen av arbetet med demokratiuppdraget som har genomförts under året. Ambitionen är att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att delta på olika sätt i den demokratiska processen. Viktiga inslag i det förslag som nu presenteras är att det både ska finnas inslag av direktdemokrati och möjlighet att låta sig företrädas av andra genom ombud. Viktiga inslag är också att stämman dras ut i tid och rum genom att stämmoprocessen är ständigt pågående och att det inte ska vara nödvändigt att åka långt till en fysisk stämma. Deltagande lokalt i lokalavdelningarna samt digitalt på Internet ska också på olika sätt uppmuntras. Styrelsen har till stämman presenterat en översikt över hur en årscykel kan se ut med det nya förslaget. Syftet är vidare att det inte ska vara möjligt att styra valen genom propositionsordningen. I förslaget ingår att man använder kvalitetsmetoden som omöjliggör taktikröstning då alla alternativ ställs mot varandra. Jonas Löhnn föredrog en presentation av kvalitetsmetoden. Frågor ställdes kring hur ersättningar för deltagande på stämman kommer att se ut, samt om det finns prognoser för kostnaderna för att utveckla detta system. Det finns ännu inga klara bedömningar kring detta, eftersom det är på ett idéstadium. Styrelsens önskan är att få fortsatt mandat att arbeta med uppdraget under det kommande året då diskussioner också ska ske lokalt och vid seminarier. Stämman beslöt att lägga styrelsens rapporter (Bilaga 2 Stämmobilagan, s ) till handlingarna. 12 B Etikrådets rapport Etikrådets sammankallande Kerstin Lönngren presenterade rådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 15). Etikrådet har bestått av sammankallande tillsammans med Åsa Johnsson, båda nya ledamöter, då den tredje ledamoten snart efter föregående års stämman blev tvungen att avgå. Mycket tid har gått till att sätta sig in i och att förstå Etikrådets uppdrag och roll i organisationen. Synpunkten framfördes att Etikrådet bör utforma sitt arbete som man önskar utan rädsla att göra fel, eftersom det finns stort utrymme att skapa sig en roll i organisationen. Frågan lyftes om hur det ser ut med etiken inom JAK med tanke på den diskussion som har varit i samhället kring ersättningar. Stämmans ordförande pekade på att ersättningar inom JAK har varit mycket låga genom åren. De är nu något högre, men fortsatt låga. Etikrådet meddelade att de om de får fortsatt mandat kommer att granska ersättningar i JAK under året. Såväl VDs lön som övriga arvoden finns också redovisade i årsredovisningen. Stämman beslöt att lägga Etikrådets rapport till handlingarna. 5 (20)

6 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Stämman ajournerade sig klockan för dagen och stämmodeltagarna övergick till att behandla propositioner och motioner i utskott. Klockan på söndagen återupptogs stämmans förhandlingar. 14 A Styrelsens proposition förslag till Reglemente Jonas Löhnn redogjorde för styrelsens arbete med Reglementet under året. Styrelsen fick av stämman 2009 i uppdrag att redigera punkterna 1-4 i Reglementet med alla då inkomna synpunkter, samt att till Reglementet foga en text om vikten av rotation och undvikande av alltför långt innehav av förtroendeposter. Styrelsens proposition Att fastställa det reviderade förslaget till Reglemente Att uppdra åt styrelsen att, genom en process som inkluderar medlemmarna, inför stämman 2011 ta fram en definition av ränta Att vid nästkommande stadgerevision infoga en formulering om att förändring av Reglementet kräver 3/4 majoritet Utskott C Bifall till propositionen med tillägget att under ändra: Styrelsen ska utse till Styrelsen kan utse, samt Att i AU ingår styrelsens ordförande, vice ordförande, personalrepresentant och verkställande direktör. Styrelsen jämkade sig med yrkandet från utskott C Petra Modée presenterade valberedningens tilläggsyrkande till propositionens avsnitt 5.1.4: Att i andra stycket göra tillägget: Suppleanter kallas till varje möte och ska hålla sig uppdaterade. Suppleanter som ej tjänstgör har yttranderätt, men ej rösträtt. Inger Raaby yrkade att alla ställen där det står om förnyat uppdrag efter ett uppehåll på 2 mandatperioder ändras från två mandatperioder till 6 år. Stämman biföll Inger Raabys ändringsyrkande. 6 (20)

7 Stämman biföll därefter styrelsens förslag till Reglemente med den fastställda ändringen. Stämman biföll valberedningens tilläggsyrkande om suppleanter i avsnitt Stämman biföll tilläggsyrkandet om ska och kan i avsnitt Stämman biföll tilläggsyrkandet om personalrepresentant i avsnitt B Arvodesregler för av stämman utsedda förtroendevalda Petra Modée föredrog valberedningens förslag till arvodering. Inga förändringar föreslås jämfört med föregående år. Stämman beslöt att fastställa arvodesreglerna enligt förslag. 14 C Förslag angående fortsatt arbete med demokratiuppdraget KarinMalin Ekström föredrog styrelsens proposition. Styrelsen föreslog att stämman beslutar: Att ge styrelsen i uppdrag att föra ut förslaget till allmän medlemsdiskussion, och utifrån inkomna synpunkter färdigställa förslaget till stämman Utskott J yrkade bifall till propositionen. Stämman biföll propositionen. 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Valberedningen föreslog oförändrat antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och Etikrådet, dvs. sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter i styrelsen, samt tre ordinarie ledamöter i etikrådet. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa Ordförande föreslog en propositionsordning för valet av styrelseledamöter enligt följande: 1. Bestämma antalet poster som är uppe för val 2. Nomineringar 3. Bestämma mandattidens längd 4. Val av ledamöter och suppleanter Ordförande föreslog också att valet skulle ske genom sluten omröstning. Petra Modée betonade från valberedningens sida att det är viktigt att Johan Sandwall sitter kvar eftersom han är en av de få som har bankkompetens i styrelsen. Därefter följde en diskussion kring vikten av bankkompetens. Frågan ställdes om VD Johan Oppmarks bankkompetens räknas i detta sammanhang? Valberedningens svar på detta var nej. Den räknas inte och vi kommer till nästa år att behöva välja in fler personer med bankkompetens. Alva Ämting önskade ett förtydligande angående vilka som innehar bankkompetens. Eva Stenius från valberedningen svarade att det är Sten-Inge Kedbäck och Johan Sandwall. 7 (20)

8 Mårten Hermansson ifrågasatte fokuseringen på bankkompetens, då det är otydligt vad denna innebär. Helena Jönsson från valberedningen svarade att två personer som har haft chefsposition inom bank och finans måste ingå i styrelsen. Vid en kontakt med Finansinspektionen för några månader sedan betonades detta, samt att vi behöver fler med denna kompetens i styrelsen. Mårten Hermansson menade att det är en väsentlig skillnad på bankkompetens och ekonomisk kompetens. Bonnie Nilzon påpekade att vi många gånger har talat om att lyfta denna diskussion med Finansinspektionen. Johan Sandwall höll med om detta och menade att stämman bör rösta efter både hjärta och hjärna. Stämman beslöt därefter att arbeta enligt den föreslagna propositionsordningen. 1. Antalet poster som är uppe för val Stämman beslöt att det är 5 poster; 3 ordinarie och 2 suppleanter, som är uppe för val. 2. Nomineringar Mårten Hermansson nominerade Per Eriksson till suppleant i styrelsen. Ewa Ahari nominerade Petra Modée som tackade nej till nomineringen. Stämman beslöt därefter om nomineringsstopp. 3. Bestämmande av mandattidernas längd Ordförande föreslog att de av valberedningen föreslagna kandidaterna väljs in på föreslagen mandatperiod, samt att nya kandidater väljs in på 1 år. Stämman beslöt enligt detta förslag. Ordförande förslog att valet skulle genomföras i en omgång, dvs. val till ordinarie ledamöter och suppleanter i samma val. Bonnie Nilzon föreslog att valet sker i två omgångar, ordinarie och suppleanter var för sig. Ordförande ställde de två förslagen mot varandra. Stämman beslöt att valet ska genomföras i två omgångar Därefter uppstod en diskussion kring konsekvenserna av att genomföra valet i två omgångar. Jonas Löhnn önskade ett förtydligande angående nomineringarna till ordinarie- respektive suppleantplatser. Kerstin Lönngren önskade ett klargörande angående vilka som ställer upp till ordinarie plats, samt nominerade Inger Raaby till en ordinarie plats. Ordförande klargjorde att de som inte väljs in som ordinarie finns med på suppleantvalet som genomförs därefter. Alva Ämting, Åsa Johnsson, Helena Jönsson och Elisabeth Askvärn önskade votering om det tidigare beslutet. Johan Sandwall föreslog att vi gör alla val i en omgång. Bonnie Nilzon påpekade att man inte kan räkna röster i efterhand på ett beslut som redan är fattat. Kerstin Lönngren yrkade att beslutet rivs upp. Sten-Inge Kedbäck instämde i detta som ett undantagsfall. Ordförande frågade stämman om det tidigare beslutet ska rivas upp. Votering begärdes. Stämman beslöt därefter att riva upp det tidigare beslutet. 8 (20)

9 Alva Ämting påpekade att Inger Raaby med det första systemet kan bli invald som ordinarie, men inte med det andra. Detsamma gäller för övriga nominerade. Bonnie Nilzon påpekade att det är ett problem med detta röstsystem att personer som inte önskar en ordinarie plats ändå kan väljas in som ordinarie. Jonas Löhnn påpekade att det är en rättighet man har som kandidat att avstå ett uppdrag. Ordförande ställde därefter på nytt de två förslagen om hur valet ska gå till mot varandra. 1. En valomgång där de som ges flest röster blir ordinarie. Möjlighet för de valda att gå ned till suppleantplats. 2. Två valomgångar där val till ordinarie och suppleanter görs var för sig. Stämman beslöt enligt alternativ 1 att valet ska ske i en valomgång. Björn Gustafsson önskade en presentation av den nya nominerade Per Eriksson, som presenterade sig och svarade på frågor. Stämman genomförde därefter valet. Resultatet av valet av styrelseledamöter och suppleanter: Jonas Löhnn: 63 röster Johan Sandwall: 54 röster Johannes Kretschmer: 42 röster Inger Raaby: 40 röster Daniel Hedin: 39 röster Sebastian van den Bergen: 37 röster Per Eriksson: 30 röster Stämman hade därmed beslutat att välja Jonas Löhnn, Johan Sandwall och Johannes Kretschmer till ordinarie ledamöter och Inger Raaby och Daniel Hedin till suppleanter i styrelsen. Ordförande föreslog att Sofia Falk behåller kvar sin plats som 3:e suppleant och att Inger Raaby som fick flest röster blir 1:a suppleant och Daniel Hedin 2:a suppleant. Bonnie Nilzon föreslog Sofia Falk som 1:a suppleant. Ordförande ställde de två förslagen mot varandra: Stämman beslöt att suppleanterna väljs i följande ordning: Inger Raaby, 1:a suppleant Daniel Hedin, 2:a suppleant Sofia Falk, 3:e suppleant 17 Val av revisorer och suppleanter för dessa Stämman beslöt att välja lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer enligt valberedningens förslag (se nedan). Lekmannarevisorer Karolina Svensson ordinarie, omval Ulf Christoffersson suppleant, omval 9 (20)

10 Auktoriserade revisorer Damir Matésa ordinarie, omval Roland Johansson suppleant, omval 18 Val av ledamöter i Etikrådet varav en sammankallande Endast valberedningens förslag förelåg. Stämman biföll förslaget (se nedan). Etikråd Kerstin Lönngren Pågående mandat Åsa Johnsson Omval Joacim Walther Nyval 19 Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande Den av stämman valda beredningsgruppen för detta val presenterade sitt förslag. Petra Modée och Eva Stenius hade pågående mandat. Beredningsgruppen föreslog att Berit Lindqvist, vars mandatperiod var avslutad, får fortsatt förtroende. Utöver dessa nominerades Núria Albet, Ali Hamidian, Per Eriksson, Leif Öhlund och Ewa Ahari. Valberedningsgruppen föreslog att antalet ledamöter ska vara 5 stycken, samt att mandatperioderna för de som väljs in ska vara 2 år. Valberedningsgruppen föreslog Petra Modée som ny sammankallande efter avgående Helena Jönsson. Helena Jönsson påpekade att det inte är önskvärt att samtligas mandatperioder slutar samtidigt. Kerstin Lönngren betonade vikten av valberedningens arbete. Jonas Löhnn föreslog att någon av dem som väljs bör ha 1 års mandat, för att inte alla ska ha samma mandattid. Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter. Ordförande föreslog att den kandidat som får flest röster får 3 års mandattid, näst flest får 2 år och minst antal röster får 1 års mandat. Kerstin Lönngren, Jonas Löhnn och valberedningsgruppen jämkade sig med detta yrkande. Miguel Ganzo presenterade därefter Núria Albet, Ali Hamidian presenterade sig själv, Inger Raaby presenterade Leif Öhlund och Ewa Ahari presenterade sig själv. Stämman genomförde därefter sluten omröstning. Resultatet av valet av valberedning: Berit Lindqvist 44 Leif Öhlund 38 Núria Albet 33 Ali Hamidian 27 Per Eriksson 20 Ewa Ahari (20)

11 Stämman hade därmed valt ledamöter i valberedningen med mandatperioder enligt nedan. Petra Modée Pågående mandat Eva Stenius Pågående mandat Berit Lindqvist Leif Öhlund Núria Albet Beslut med anledning av inkomna motioner Under eftermiddagen den första stämmodagen behandlade stämmodeltagarna propositioner och motioner i utskott. Styrelsen hade sammanställt utskottens yrkanden som presenterades tillsammans med motionärernas yrkanden och i förekommande fall jämkningar från styrelsen. Motion 1: Utveckling av banktjänster Jonas Löhnn föredrog styrelsens yrkande. Styrelsen delar motionärens önskemål, men föreslår att motionen ska anses vara besvarad eftersom det idag är osäkert hur lång tid som kommer att krävas för att utveckla banktjänster och kortsystem. Motionärens yrkande Att uppdra åt styrelsen att snarast införa möjligheten att betala räkningar av alla slag via JAK, att snarast införa ett system för uttag av kontanter, att omedelbart införa tjänsten kontokredit, samt att upprätta en detaljerad plan för den övriga utvecklingen av banktjänster inom JAK. Utskott B yrkade bifall till motionen. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. Alva Ämting föredrog utskottets yrkande och betonade utskottets inställning att det är viktigt att frågan prioriteras av styrelsen. Sten-Inge Kedbäck instämde med utskottets yrkande om att bifalla motionen då detta kommer att bli en avgörande utveckling för JAK Medlemsbank. Lennart Andersson önskade få en uppdatering hur läget är gällande utvecklingen av dessa tjänster. VD Johan Oppmark berättade att det stora arbetet för detta år är arbetet med den nya låneintäktsberäkningen som kräver mycket tid. Arbetet pågår med lösningar för kontantuttag, vilket inte är klart ännu. Vidare pågår arbetet med Internetbanken och det kommer att vara möjligt att betala räkningar för en del medlemmar under hösten, därefter successivt för fler. Att bifalla denna motion kommer att innebära att banken behöver prioritera ned andra projekt. Per Wikholm uttryckte att utskottets syfte med att yrka bifall är att sätta press på att ta fram en plan för arbetet. Alva Ämting frågade vilka projekt som kommer att behöva prioriteras ned. VD svarade att det kan handla om olika projekt som idag finns på projektlistan, dvs. demokratiuppdraget, arbetet med förlagslån m.m. Eva Stenius och Ewa Ahari uttryckte att betaltjänster är viktiga, men inte en kortfunktion som sannolikt kommer att kosta och yrkade bifall till styrelsens förslag att anse motionen vara besvarad. 11 (20)

12 Per Wikholm yrkade på att styrelsen upprättar en plan för en utveckling mot helbank, som offentliggörs för medlemmarna. Elisabeth Askvärn yrkade på en tidsplan för när planen ska rapporteras. Per Wikholm kompletterade sitt tilläggsyrkande till följande: att styrelsen upprättar en plan för en utveckling mot helbank, som offentliggörs för medlemmarna i Grus & Guld inom 6 månader. Jonas Löhnn uttryckte att styrelsen kan presentera en plan inom 6 månader, men poängterade att orsaken till att vi inte har kommit längre är att det är ett tidskrävande och kostsamt arbete. Sten-Inge Kedbäck poängterade att skillnaden mellan de två alternativen är att man genom bifall uttrycker en vilja från stämman att arbetet ska prioriteras högre. Ordförande ställde därefter styrelsens yrkande om att anse motionen vara besvarad mot motionärens och utskottets yrkande om att bifalla motionen mot varandra. Stämman beslöt att anse motionen vara besvarad. Ordförande ställde därefter Per Wikholms tilläggsyrkande mot avslag. Stämman beslöt att bifalla tilläggsyrkandet. Motion 2: Att berätta om JAK Medlemsbank Per-Erik Persson föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärens yrkande: Att stämman ger styrelsen i uppdrag att överväga ändring av vår slogan till den som har föreslagits i motionen. Att stämman ger styrelsen i uppdrag att rekommendera alla aktiva och även andra medlemmar att inte redovisa sättet att beräkna avgiften utom då någon absolut vill veta det. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Utskott C Ställde sig bakom styrelsens yrkande. Ordförande ställde bifall till motionen mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen. Motion 3: Utvärdering av medlemsstrategin Johannes Kretschmer föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkande. Motionärerna yrkade: 12 (20)

13 Att styrelsen undersöker den VERKLIGA andelen aktiva medlemmar och rapporterar resultatet till stämman. Att styrelsen undersöker VARFÖR medlemmar väljer att inte längre vara aktiva och rapporterar resultatet till stämman. Att styrelsen analyserar medlemsstatistiken och utifrån detta utvärderar medlemsstrategin och rapporterar resultatet till stämman. Utskott D Yrkade bifall till motionens andra yrkande, med tilläggsyrkande: att stämman uppdrar åt styrelsen att utvärdera medlemsstrategin efter att en översyn har gjorts av systemet med, kriterierna för och funktionen av kodningen av aktiva medlemmar. Styrelsen jämkade sig med yrkandet från utskott D. Den ena av motionärerna, Petra Modée, drog tillbaka motionens yrkanden, medan den andra motionären, Ewa Ahari, vidhöll yrkandena. Ann-Marie Svensson påpekade att det finns en risk i att fråga medlemmar som vi bedömer att de inte är aktiva, om de är aktiva. Detta eftersom vi omöjligt kan ha överblick över aktiviteten lokalt. Petra Modée påpekade att det finns ett inbyggt problem i att de som inte är aktiva själva behöver anmäla detta. Detta görs sannolikt inte av någon som vill vara passiv. Ett nyckeltal måste vara fungerande och kan annars inte användas som underlag för att utvärdera strategin. Karolina Svensson påpekade att utskottets uppfattning var att utvärderingen ska ske i samarbete med Idé- och medlemsstöd som känner medlemmarna bäst. Lennart Andersson påpekade att en viktig poäng är att ifrågasätta nyckeltalet aktiv och dess funktion. Ewa Ahari påpekade att det faktum att man frågar någon inte behöver ses som ett ifrågasättande. Bonnie Nilzon instämde i detta och menade att man kan ställa frågan vill du fortsätta att vara aktiv? Miguel Ganzo uttryckte att svar på frågan om huruvida man fortfarande är aktiv kan ske på flera sätt. Exempelvis kommer det svar när administrationen skickar ut nyhetsbrev och liknande där de som mottar dessa ibland anmäler att de inte längre är aktiva. Alva Ämting yrkade att stämman avslår motionen i sin helhet. KarinMalin Ekström instämde med det som uttryckts av Ewa Ahari och Bonnie Nilzon och att frågan lämpligen bör ställas till dem som avanmäler sig. Helena Jönsson uttryckte att detta bör kunna göras till stor del av lokalavdelningarnas sammankallande. Ewa Ahari uttryckte att aktivitet kan ske på många olika sätt, det viktiga är att vi får ut och arbetar med idén. Ordförande ställde att-sats nr 2 mot avslag. Stämman beslöt att bifalla den andra att-satsen. Ordförande ställde därefter att-sats 1 mot avslag. Stämman beslöt att avslå den första att-satsen. Ordförande ställde därefter att-sats 3 mot avslag. Stämman beslöt att avslå den tredje att-satsen. Ordförande ställde därefter tilläggsyrkandet mot avslag. 13 (20)

14 Stämman beslöt att bifalla tilläggsyrkandet. Stämman hade därmed beslutat att styrelsen undersöker VARFÖR medlemmar väljer att inte längre vara aktiva och rapporterar resultatet till stämman, samt att styrelsen utvärderar medlemsstrategin efter att en översyn har gjorts av systemet med, kriterierna för och funktionen av kodningen av aktiva medlemmar. Motion 4: Angående ändamålsparagrafen Johannes Kretschmer föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkande. Motionärernas yrkande: Vi yrkar att: 2 i stadgarna för JAK ändras tillbaka till följande lydelse (som den hade innan vi blev medlemsbank): 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att sprida information om räntefri ekonomi, - att utan vinstsyfte bedriva in- och utlåningsrörelse med målsättningen att främja ett genomförande av räntefri finansiering. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Föreningens utveckling och oberoende bör säkras genom en tillräcklig kapitalbildning. Föreningens verksamhet grundar sig på de kooperativa idéerna med demokrati och ideellt arbete som viktiga inslag. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Utskott D Bifall till motionen med tillägget att stadgeändringen sker vid tillfälle då ytterligare stadgeändringar ska göras, samt att detta ska ske inom 5 år. Styrelsen jämkade sig med yrkandet från utskott D. Ordförande ställde bifall mot avslag och därefter tilläggsyrkandet från utskott D mot avslag. Stämman beslöt att bifalla motionen. Stämman beslöt att bifalla tilläggsyrkandet. Motion 5: JAK och framtiden Johan Sandwall föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärernas yrkande: Att styrelsen initierar arbetet med både föreningens och bankens visioner för framtiden (hur vi vill att JAK ska se ut om 5-10 år), övergripande mål och strategier för att nå dem, Att de diskussionerna förs med medlemmarna, via lokalavdelningar (där så finns). Utskott D 14 (20)

15 Yrkade bifall till motionen, med tilläggsyrkandet: att stämman uppdrar åt styrelsen att tillsätta en framtidsgrupp som ska ta ett samlat grepp om JAKs vision, omvärldsanalys och strategi. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att under året ta ett samlat grepp om JAKs vision, omvärldsanalys och strategi och återrapportera till stämman Lennart Andersson uttryckte att orsaken till att utskottet ville tillsätta en separat grupp för detta arbete är att styrelsen har mycket annat arbete att göra som är prioriterat. Elisabeth Askvärn uttryckte att formuleringen samlat grepp är en floskel som är svår att förstå vad den betyder. Johan Sandwall och ordförande svarade på detta. Ambitionen från styrelsens sida är att prioritera detta arbete under året. Johannes Kretschmer instämde i detta och uttryckte att detta är ett arbete som ligger på styrelsens ansvar och därmed inte bör ske i en separat grupp. Ewa Ahari betonade vikten av att få in nya, unga och kunniga människor i JAK. Petra Modée uttryckte att det är viktigt att inte skriva strategier utan att först ha en bild av målet. Ordförande ställde motionärernas yrkande mot styrelsens yrkande. Stämman beslöt att bifalla styrelsens yrkande och tilläggsyrkandet föll därmed. Motion 6: Avskaffa utskotten Per-Erik Persson föredrog motionen och styrelsens yrkande. Michael Softic föredrog utskottets yrkande. Motionärens yrkande Att årsstämman avskaffar utskotten i nuvarande form, om inte uppmanar jag styrelsen att utreda formen för utskott. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Utskott C Stödjer styrelsens avslagsyrkande med kommentaren att man håller tiderna och stoppar plenum vid utsatt tid för att ge mer tid i utskotten, eventuellt en förlängning av tiden till kl. 19 på lördagen. Michael Softic klargjorde att kommentaren från utskottet inte är en del av yrkandet. Stämman beslöt att avslå motionen. Motion 7: Ansvarig utlåning Birgitta Harsbo föredrog motionen och styrelsens yrkande. Per Eriksson föredrog utskottets yrkande. 15 (20)

16 Motionärens yrkande JAK ska ställa etiska krav vid utlåning till juridiska personer. Styrelsen utreder hur dessa krav ska vara formulerade. Styrelsen återrapporterar till stämman. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och istället ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Utskott I Yrkade avslag på motionen i sin helhet. Petra Modée (motionären) drog tillbaka sitt yrkande till förmån för styrelsens yttrande. Johannes Kretschmer uttryckte att vi bör kunna vara tydligare med den etik som vi har så att det blir något som vi kan lyfta fram. Eva Stenius återyrkade på motionens yrkanden. Ordförande ställde bifall till motionen mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen. Ordförande ställde därefter styrelsens två yrkanden mot avslag. Stämman beslöt att bifalla styrelsens yrkanden. Motion 8: Småföretagarfrämjande åtgärder Marie Gillberg föredrog motionen och styrelsens yrkande. Alva Ämting föredrog utskottets yrkande. Motionärens yrkande Att stämman ger styrelsen i uppdrag att grundligt utreda frågan om småföretagslån. Att stämman ger styrelsen i uppdrag att sammanställa möjligheterna till småföretagslån i en broschyr. Att stämman ger styrelsen i uppdrag att redovisa sina åtgärder till nästa årsstämma. Utskott B Yrkade bifall till styrelsens yrkande med tillägget att till stämman 2011 avlämna rapport. Styrelsens yrkande 16 (20)

17 Att anse motionen vara besvarad, med tillägget att ge styrelsen i uppdrag att rapportera om arbetet med småföretagandefrämjande åtgärder till stämman Petra Modée uttryckte att styrelsens yttrande inte stämmer överens med kommunikationsstrategin där småföretagare inte är en prioriterad målgrupp och att det tidigare från styrelsen har uttryckts att vi endast arbetar mot privatpersoner med bolån. Hon frågade vidare hur arbetet med att ta fram nya tjänster går till. Marie Gillberg svarade att banktjänsterna tas fram efter kontakter med medlemmar och att analysen av vilka tjänster vi ska ha också sker efter bedömningar som bland annat innefattar riskanalys. KarinMalin Ekström påpekade att styrelsen gör prioriteringar bland annat avseende målgrupper och att småföretagare inte är en av de mest prioriterade, men att detta inte innebär att vi inte alls arbetar för att ta fram tjänster för småföretagare. Ordförande ställde styrelsens yrkande mot motionärens. Stämman beslöt att bifalla styrelsens yrkande. Motion 9: JAK Investerings- och utvecklingsfond för socialt företagande Marie Gillberg föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärernas yrkande Att JAK Medlemsbank utarbetar ett pilotprojekt JAK Investerings- och Utvecklingsfond för Socialt företagande i liten skala till att börja med, för att testa idéns bärkraft. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. Utskott B Bifall till styrelsens yrkande. Ordförande ställde motionärens yrkande mot styrelsens och utskottets avslagsyrkande. Stämman beslöt att avslå motionen. Motion 10: Blancolån Birgitta Harsbo föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärens yrkande Att JAK ändrar begränsningen av blancolån från per hushåll till per person. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 17 (20)

18 Utskott I Yrkade bifall till motionen och styrelsens förslag, med tillägget att motiveringen i styrelsens yttrande tas bort, då denna förvillar. Ordförande ställde motionärens och styrelsens bifallsyrkanden mot avslag. Stämman beslöt att bifalla motionen. Motion 11: Demokratins möjlighet Mårten Hermansson föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärernas yrkande Att JAK Bankens Riksstyrelse inför ett regelbundet remissförfarande till alla LA i alla stora frågor. Styrelsens yrkande Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad. Utskott J Utskott J var oenigt och lade fram två yrkanden: 1. Bifall till styrelsens yrkande. 2. Bifall till motionärernas yrkande med tillägget att även alla aktiva utanför LA får remisser. Michael Softic, Elisabeth Askvärn med flera uttryckte att rutinerna för remisser behöver förbättras. Jonas Löhnn instämde i detta och pekade på att svarsfrekvensen har varit låg. Styrelsen instämde med motionärens önskemål. KarinMalin Ekström uttryckte att en del av syftet med att skicka remisser till lokalavdelningarna är att främja den lokala diskussionen, samtidigt som bedömningen måste vara hur stor fråga det är, hur lämplig den är som remiss osv. Åsa Johnsson instämde med tilläggsyrkandet om att även medlemmar utanför lokalavdelningarna bör få ta del av remisser. Petra Modée uttryckte att det är viktigt att ha rutiner så att det blir remissutskick när detta är lämpligt. Möjligen är ordet regelbundet i motionärens yrkande olämpligt eftersom det kan tolkas som att det ska ske med jämna mellanrum och inte när det passar. Jonas Löhnn betonade att olika frågor kräver olika verktyg och att det är olämpligt att fastslå en rutin som inte är anpassad efter verkligheten och påpekade att pappersform inte bör vara det enda medlet 2010, att man lämpligen bör kunna hämta information på Internet också. Alva Ämting uttryckte att det är roligt att få remisser till lokalavdelningarna. Elisabeth Askvärn betonade att det från motionärernas sida inte finns något önskemål om att få ständiga remisser, men att poängen är att de önskar få del av mer information och bolla idéer med styrelsen. Ordförande ställde motionärernas yrkande och styrelsens yrkande mot varandra. Stämman beslöt att anse motionen vara besvarad. 18 (20)

19 21 Styrelsens redogörelse för budget för det kommande verksamhetsåret 2011 samt fastställande av medlemsavgift för 2011 VD Johan Oppmark redogjorde för budget för kommande verksamhetsår samt för förslaget att bibehålla samma medlemsavgift 2011 som Stämman beslöt att bibehålla samma medlemsavgift 2011 som Stämman beslöt vidare att lägga budgeten till handlingarna. 22 Övriga frågor Anna Gustin frågade om resultatet av personvalen kommer att presenteras i protokollet och fick svaret att så kommer att ske. Reynaldo Lopez lyfte frågan om social ekonomi och föreslog att en kommitté borde tillsättas inom JAK för att arbeta med detta. Bror Kajsajuntti uppmuntrade stämmans deltagare att komma till sommarseminariet i Boden den 29 juli-1 augusti Monjia Manai Sonnius tackade stämman och presidiet för hjälp och en väl genomförd stämma. KarinMalin Ekström tackade Rose-Mary O`Leary för hennes insats i styrelsen och kreditutskottet under året, Matias Diessler för hans insats i valberedningen, Helena Jönsson för hennes insats som sammankallande i valberedningen och Mårten Hermansson för hans insatser under 5 år i styrelsen. Alla som avtackades fick 10 träd i VI-skogen. 23 Stämmans avslutande KarinMalin Ekström tackade slutligen Monjia Manai Sonnius för en väl genomförd stämma och förklarade mötet avslutat. Protokollet är skrivet av Karin Nordström. Protokollet justeras av: Per Eriksson justeringsperson Ewa Ahari justeringsperson Monjia Manai Sonnius, stämmans ordförande 19 (20)

20 Bilaga 1. Röstlängd vid stämmans öppnande Bilaga 2. Stämmobilagan till Grus & Guld Bilaga 3. Auktoriserade revisorns berättelse Bilaga 4. Lekmannarevisorns granskningsberättelse 20 (20)

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Protokoll från årsstämma, Brf Årsta gård 2011

Protokoll från årsstämma, Brf Årsta gård 2011 Protokoll från årsstämma, Brf Årsta gård 2011 Datum: Måndagen den 23 maj 2011 Plats: Gemensamhetslokalen, Svärdlångsvägen 19, Årsta 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Ronny Schueler hälsade alla

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015.

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Undertecknad föreslår stämman på årsmötet en ny stadga STADGAR För Föreningen för den Beridna Högvakten 1 Ändamål Föreningen för

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer