Test av sjökortsplottrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Test av sjökortsplottrar"

Transkript

1 Test av sjökortsplottrar med fokus på navigationssäkerhet Bakgrund 2014 testade Alandia sjökortsplottrar och elektroniska sjökort som är vanliga bland finländska och svenska fritidsbåtägare. En anledning till testet var att antalet grundstötningar ökat. Resultatet publicerades i en rapport och i ett antal tidningar våren Testet visade att det finns ett antal grundläggande problem och en del kan bli synnerligen allvarliga om endast plottern används vid navigeringen. De allvarligaste bristerna var: Brister i presentation av sjökortsinformation i olika skalor. Flera små objekt som öar/kobbar, djupområden och vissa djupsiffror presenteras först när man zoomar djupt in i sjökortet. I flera fall handlar det om så kraftig inzoomning att man går miste om den framförhållning och översikt som krävs för navigering i skärgården. Felet är svårt att upptäcka och förstå, även av erfarna navigatörer, och innebär en stor säkerhetsrisk. Vektoriserad sjökortsinformation har bra funktionalitet men kan innehålla fel. Funktioner och effekter kan dessutom avleda användarens uppmärksamhet. I vissa system kan man inte ändra text- eller symbolstorlek. Liten textstorlek kan skapa problem om skärmen måste avläsas på längre avstånd eller om man har nedsatt syn. Ingen av de testade plottrarna kunde visa både dagbild och nattbild på ett optimalt sätt. Vissa system hade stor eftersläpning i presentation (beräkning) av position samt KÖG (Kurs Över Grund) och FÖG (Fart Över Grund). Inget system hade en lättåtkomlig Visa allt-knapp om man råkat stänga av informationslager som plötsligt behövs. Att skärmen har stor yta betyder inte att läsbarheten per automatik är bra. Resultaten både ifrågasattes och debatterades i ett antal olika forum under Några av tillverkarna tog till sig anmärkningarna och har åtgärdat en del av de brister som framkom. Test av plottrar 2017 Hur är läget tre år efter vårt först test? Har plottrar och sjökort blivit bättre? Det ville vi få svar på och genomförde därför ett nytt test i januari februari Fokus låg åter på navigationssäkerhet, eftersom det inte har skett någon minskning i antalet grundstötningar och tillbud som beror på att apparaturen hanteras fel samt brister i sjökortsplotter och elektroniska sjökort. Funktionaliteten testades inte. Den sidan har belysts väl i flera tester i båtmagasin. Merparten av testerna genomfördes i en testbänk där samtliga plottrar matades via NMEA 0183/NMEA 2000 av en simulator. Det innebar att testerna blev likvärdiga och utan påverkan av yttre faktorer. Som referens för sjökortsinformation och dess presentation har ett ECDIS (Electronic Chart Information System) med officiella sjökort ENC (Electronic Navigation Charts som uppfyller kraven enligt IHO) från Sverige och Finland använts. Kompletterande tester genomfördes till sjöss på en av Sjöräddningssällskapets båtar. Här testades plottrarna i rätt miljö och med tillverkarnas egen positionssensor GPS.

2 Följande utrustning ingick i testet: Nr Sjökortsplotter/Typ Sjökortsleverantör 1 Garmin GPS 7012 Bluechart 2 Raymarine C127 Navionics, C-MAP, Rasterkort 3 Brokes & Gatehouse Zeus Evo2 C-MAP, Navionics 4 Simrad NSS Evo2 C-MAP, Navionics 5 Lowrance HDS Carbon C-MAP 6 Furuno TZTL12F C-MAP (Navionics) 7 Buster plotter Q C-MAP 8 Raymarine C120 Navionics Digitala sjökort De digitala sjökort som används är i de flesta fall vektoriserade, några plottrar kan även använda rasterkort. Skillnaden är att man kan man ta bort och förstärka information och även generera larm i ett vektoriserat sjökort. Ett rasterkort är i princip ett digitalt foto av ett papperskort. För den som är mindre van kan rasterkortet vara väl så bra. Man känner igen sig från papperskortet och riskerar inte att tappa information vid zoomning eller på grund av fel i inställningarna.

3 exempelbilder vektor-/rastersjökort Vektorsjökort. Rastersjökort. Äldre versioner av vektorkorten är digitaliserade kopior på papperssjökorten, oftast i skalorna 1:10 000, 1: (Gauss projektion), och 1: (Mercators projektion). De sistnämnda har större positionsavvikelser i förhållande till GPS. Sjöfartsverket tillhandahåller sedan några år digitala data i ENC-format, det vill säga samma format som används inom yrkessjöfarten. Dessa har sedan sjökortstillverkarna använt i senare versioner av de digitala sjökorten. Här är skalorna oftast 1: och 1: Ett sjökort i skala 1: innehåller mer detaljer än ett sjökort i skala 1: I plottern ligger sjökorten i olika skalor ovanpå varandra. Vilket sjökort som presenteras för stunden beror på vilken skala eller zoomningsnivå man valt. Informationen i sjökortet som djupsiffror, bojar och text är placerade i olika lager. De olika lagren presenteras inom vissa definierade skalområden. Detta för att bilden inte ska bli full med information och därmed oläsbar när man zoomar ut. Detta är ett av de största problemen med i stort sett alla plottrar vi testat vid zoomning och när plottern byter sjökort försvinner ibland väsentlig information. Hur bra är de digitala sjökorten? Var ligger skillnaden mellan olika tillverkare? Elektroniska sjökort, som baseras på information från Sjöfartsverket och deras landkurva tillsammans med en väl fungerande GPS-position, ger en bra noggrannhet i förhållande till land. Sjöfartsverket har korrigerat sjökortens landkurvor med hjälp av moderna flyg- och satellitfoton och de stämmer generellt bra idag. Problemen med noggrannheten i sjökorten ligger under havsytan. Fortfarande finns det stora havs- och skärgårds-

4 områden i Sverige som enbart sjömätts med handlod före Större områden har förvisso sjömätts efter 1940, men med varierande teknik och kvalitet. Enbart begränsade områden och huvudfarleder har sjömätts enligt moderna, höga och standardiserade krav på noggrannhet. I många områden och särskilt utanför de allmänna farlederna kan sjömätningen därför uppvisa stora brister och avvikelser från verkligheten. Det är viktigt att beakta om man navigerar i grunda vatten. Exempel på felfaktorer i sjökorten och information om när de svenska sjömätningarna har gjorts, hur de har genomförts, information om pågående och kommande sjömätning i svenska vatten: Felkällor för sjökort: Svensk sjökortskvalitet och sjömätningsplan Våren 2016 inleddes ett projekt där stora delar av Stockholms skärgård ska sjömätas med moderna metoder som ska ge säkrare sjökort. Projektet, ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation), är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering och har beviljats EU-finansiering genom EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic. Läs mer om ADAPT här: Elektroniska sjökort kan ha flera källor/grunddata. Rasterkort är en fotografisk avbildning av ett papperssjökort och därmed enklare att förstå. Källan till vektoriserade sjökort är däremot svårare att se och förstå. Olika leverantörer har dessutom olika utseende (symbolik och färgsättning) på sina vektoriserade sjökort. Det finns flera tillverkare och metoder för vektoriserade sjökort. Den primära för Sverige är Sjöfartsverket, som förutom papperssjökort också tillverkar och levererar vektoriserade sjökortsdata som kallas S57 eller ENC-data (officiella elektroniska sjökort). S57/ENC används framför allt professionellt, men också i allt större omfattning för fritidsbruk. Sjöfartsverkets sjökort i S57-format är samma sjökortsdata som idag används som standard inom den professionella sjöfarten världen över i så kallade ECDIS (Electronic Chart Display Information System) och som tillåter navigering helt utan papperssjökort. Men det finns också flera tillverkare av vektoriserade sjökort som använder befintliga papperssjökort som underlag. Papperssjökorten kan komma från olika tillverkare som Sjöfartsverket, British Admiralty, USA eller Ryssland. Leverantörerna av vektoriserade sjökort använder ofta en blandning av källor det vill säga färdiga S57-data direkt från ett lands sjökarteverk och/eller vektoriserade papperssjökort. Vissa länder, som Norge, tillåter inte andra leverantörer att distribuera vektoriserade papperssjökort över norska vatten utan tillåter bara att man använder data från norska S57 (ENC). I testet har vi använt och jämfört sjökort från följande tillverkare: C-MAP, Garmin, Navionics och Sjöfartsverket. Sjökorten har olika härkomst och utseende/presentation. De testade sjökorten (svenska och finska) har följande källor: 1. Sjökort som vektoriserats från befintliga papperssjökort, t.ex. C-MAP, Navionics. 2. Sjöfartsverkets i S57(ENC) format, t.ex. Garmin/Bluechart, Navionics och C-MAP. 3. Rasterkort från Solteknik (Sjöfartsverket). Presentation av sjökortsinformation Även om informationen stämmer i det vektoriserade sjökortet kan en del information försvinna i plotterhanteringen. Det beror på hur den så kallade kartmotorn i en plotter hanterar och presenterar de olika informationslagren i olika skalor. Här ser vi fortfarande stora skillnader mellan tillverkarna och det finns några generella brister som till exempel:

5 Information och funktion avseende sjökortens originalskala, det vill säga den presentationsskala som originalet (papperssjökort eller ENC) är tillverkat och där o information saknas om vad som är kortets originalskala o man inte kan se om man är i ett sjökorts originalskala o man inte kan gå till originalskala med en knapptryckning. Zoomning och skalbyten o information saknas om vilken presentationsskala som är vald. Oftast anges zoomnivå med ett skalstreck samt en angivelse hur långt exempelvis 200 meter är o man tappar information när man zoomar in eller ut o det saknas varning till användaren när man använder en skala där man förlorat sjökortsinformation. Om man skalar ut/in i ett elektroniskt sjökort mer än dess originalskala så växer/ökar alla fel i kortet i motsvarande grad som skalan ändras. Det saknas snabbval som med ett knapptryck o visar väsentlig och kritisk navigationsinformation o presenterar sjökortet i dess originalskala. Samtliga plottrar har möjligheter att justera sjökortsinformationen och vi har granskat detta ur ett navigationssäkerhetsperspektiv. Användarvänligheten skiljer sig mellan plottrarna. Vissa är enkla och intuitiva medan andra kräver att man använder manualen för att hitta rätt. Vilka krav kan man ställa? Inställningar för säker navigering bör vara samlade i en meny som man kan nå utan att behöva lämna sjökortspresentationen. Det ska vara enkelt att o slå på alla sjökortslager o ändra orientering av sjökortsbilden mellan Nord-Upp, Stäv-Upp eller Rutt-Upp o ändra mellan Relativ och Sann rörelse (om funktionen finns) o välja Max vy, det vill säga att båtsymbolen placeras i kortets ytterkant så att man ser så mycket sjökortsbild som möjligt. Några plottrar saknar möjlighet att ändra presentationen till nattbild. Ett minimikrav är att man kan se informationen i sjökortet i mörker, men ljuset får inte vara så starkt att det påverkar mörkerseendet för mycket. Hur fungerade sjökortsplottrarna ur ett navigationssäkerhetsperspektiv? Flera av de fel och brister som upptäcktes vid förra testet har rättats till, men fortfarande har samtliga tillverkare brister som kan förbättras för att uppnå säkrare navigering. Kan vi lita på plottern och det digitala sjökortet? Antalet grundstötningar där plottern använts som huvudhjälpmedel vid navigering har inte minskat. Å andra sidan finns inget facit över hur många grundstötningar som undvikits för att man använt plotter. Vi ser fem huvudsakliga orsaker till grundstötningar: 1. Information saknas i vissa skallägen (zoomnivån) 2. Felaktiga inställningar i plottern 3. Brister i underlaget (sjömätningen) 4. Sjökort som inte uppdateras 5. Rena fel i sjökortet

6 På bilden nedan ser vi hur farledslinjen är dragen på fel sida om pricken, vilket ledde till en allvarlig grundstötning. I Navionics sjökort från 2016 är farledssträckningen på fel sida om den gröna pricken. Felet fanns även kvar i januari I Navionics sjökort under perioden 2012 till 2015 är farledssträckningen i förhållande till pricken rätt. Efter påtalande av Alandia i februari 2017 har felet rättats. C-MAP:s sjökort från september 2016 med farledssträckningen på rätt sida av den gröna pricken. Navionics sjökort rättat i februari 2017.

7 vikten av att uppdatera sjökort Sjöfartsverkets rasterkort. Uppdaterat efter UFS-meddelande augusti Navionics sjökort från Kortet är inte rättat. Korrekt presentation efter rättelse av sjökortsdata. Information om grundet meddelades av Sjöfartsverket i UFS augusti 2014.

8 presentationsfel i plotterns kartmotor Bild 1 Bild 1 bilder visar Sjöfartsverkets rasterkort. Bild 2 har delvis tappat sjökortsinformationen. Bild 3 har tappat all information om prickarna efter zoomning. Bild 4 har delvis tappat sjökortsinformation. Bild 5 har en extra grön prick som inte ska vara där. Bild1. Rasterkort från Solteknik/Sjöfartsverket. Bild 2. Har delvis tappat sjökortsinformation. Bild 3. Har tappat all information om prickarna efter zoomning.

9 Sjökortsinformationen i C-MAP:s sjökort försvinner helt eller delvis i vissa skalor i B&G, Simrad och Lowrance. Detta gäller även Buster Q med C-MAP. Bild 4. Information saknas delvis i Navionics sjökort från Bild 5. Navionics sjökort från januari 2017 visar ett sjömärke som inte ska vara där. Felet har rättats i mars För att undvika grundstötningar och TillBud rekommenderar vi Följande: Lär dig hur din plotter hanterar sjökortsinformationen på olika zoomnivåer. Är du osäker byt skala med jämna mellanrum för att vara säker på att du inte förlorar information. Jämför med papperssjökortet. Håll ordentliga marginaler till grund och andra hinder och anpassa farten. Planera rutten, särskilt vid gång i nedsatt sikt och mörker. Dela upp arbetet! Är ni två kan en styra och den andra navigera. Titta dig omkring, följ med i verkligheten. sjökortspresentation i närområdet Om man är väl inzoomad ger flertalet plottrar en bra bild och presentation av båtens närområde i sjökort från hösten Det finns dock en risk att man invaggas i falsk trygghet och tror att tillförlitligheten är lika bra också i normalt zoomläge, där man kan ha en rimlig framförhållning i sin navigering. Summan av felet är beroende av zoomningsgraden och kan ge en osäkerhet på meter eller mer.

10 För plottrar finns ingen standard för hur all information på ett sjökort ska anges. En del tillverkare försöker följa standarden för ECDIS, andra har skapat egna symboler, med bättre eller sämre resultat. Ett exempel är broar. Ibland framgår de tydligt, i andra fall kan bron förväxlas med kartlinjer. Det är inte heller alltid lätt att hitta information om seglingsfri höjd. Tillverkarna borde satsa på den information som behövs för säker navigering och göra den enkel och tydlig. Dessutom bör det vara enkelt att dölja/visa annan information som inte behöver vara dominerande ur ett säkerhetsperspektiv, exempelvis markering av kablar. Framförhållning är viktig vid navigering. Vad händer längs rutten om ett par nautiska mil? Under testet förlorar flera av plottrarna viktig information som prickar, grund och djupinformation i vissa skallägen och det oavsett vilka inställningar som gjorts för säkerhetsdjup. Problemet beror på en kombination av plotterns kartmotor och sjökortet. Här såg vi skillnader i samma plotter när vi använde exempelvis C-MAP eller Navionics. Vid grundstötningar, som anses bero på plottern, är det här den vanligaste orsaken. Man tycker sig ha en bra skala och ser 1,5 till 2 NM framåt, men inser inte att man kanske saknar väsentlig information om grynnor och djup. Positions- och sjökortsuppdatering Under testerna har vi stressat plottrarna i simulatorn med farter upp till 50 knop och i sjötester upp till 34 knop. Uppdateringen av sjökortet fungerade förvånansvärt bra på så väl rak kurs som under gir. Eftersläpningen var i de flesta fall acceptabel, det vill säga något över en sekund men sällan över 2 sekunder. Flera av systemen uppdaterar positionen upp till 10 gånger per sekund vilket ger ett fint flyt i bilden. Eftersläpningen är däremot högre när det gäller positionsuppdatering från äldre plottrar. Det är inget större problem i låg hastighet. Vid farter över 25 knop bör man vara extra noggrann både vad gäller val av GPS och plotter. Man bör också anpassa farten efter utrustning och yttre omständigheter. Skalbyte och zoomning Ingen av plottrarna uppgav vilken zoomnivå/skalnivå som är vald. Zoomfunktionen skiljer sig åt och fyra olika metoder används: Analog zoom med ratt. Fysiska knappar för zoom in/ut. Symboler på pekskärmen för zoom in/ut. Pekskärmszoom med två fingrar. Den analoga zoomratten fungerar klart bäst och är lättast att manövrera på en gungande båt. En ändring av skalläget i sjökortet fungerar bra om man väljer endast ett eller två steg upp eller ner. Men om man gör kraftigare zoomningar tar många plottrar tid på sig innan bilden är färdigritad. Det är direkt olämpligt om man kör i högre fart. Generell bedömning av de olika plottrarna Det är svårt att göra en enhetlig och genomgripande bedömning av samtliga plottrar. Vi väljer därför att redovisa våra viktigaste iakttagelser utgående från att plottern används för säker navigering. Det har skett förbättringar när det gäller kvaliteten på sjökorten, men många av de brister vi påpekade 2014 kvarstår när det gäller presentationen. Det krävs att alla användare uppdaterar sina sjökort för att få del av de rättelser som sjöfartsverket gjort i sina kort. Många låter dessvärre bli att göra det, vilket kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Det händer nämligen mycket som påverkar navigationssäkerheten, till exempel nyupptäckta grund, installation av vindkraftverk eller konstgjorda grund skapats som lekplatser för fisk och skaldjur. Problem med kompabilitet mellan de uppdaterade sjökorten och programvaran i några av plottrarna har konstaterats. Därför är det viktigt att även uppdatera programvaran så att den harmonierar med de uppdaterade sjökorten.

11 Garmin 7012 (Garmin Blue Chart) Lätt att använda, tydliga och enkla menyer. Stor lättläst display. Tydlig markering av farligt djup (säkerhetsdjup). Förlorar inte information när sjökortsskalan ändras. Visning med framförhållning endast vid kurs upp. Viktig sjökortsinformation kan stängas av. Tar tid att läsa in sjökort vid stora skalbyten. Utspridd information, placerad i hörnen. Kan ändras i nyare plottrar. Information om segelfri höjd visas först efter knapptryckning. Liten färgskillnad mellan grundkurvan för 3 och 6 meters djup. Raymarine C127 (Navionics) Bra sjökortsbild. Zoomratt. Användarvänlig, enkla menyer. Tydlig presentation av kurs, fart m.m. i bildens överkant. Tydlig presentation av säkerhetsdjupkurva. Saknar inställning för nattbild. Viktig sjökortsinformation kan stängas av. Funktion för att förtydliga farliga grund och djupsiffror saknas. Sjökortsymboler och text kan upplevas som små även vid inzoomning. Med C-MAP:s sjökort kan djupangivelser, symboler och text ökas i storlek. B&G Zeus12 Evo2 (C-MAP), vänder sig till seglare Bra och tydlig sjökortsbild. Zoomratt. Möjlighet att markera farliga grund. Bra och tydlig presentation av kurs och fart. Tydlig information om segelfri höjd. Menyerna är inte helt logiska, det tar tid att få till relevanta inställningar för säker navigering. Förlorar sjökortsinformation vid zoomning. Dålig nattbild. Med Navionics sjökort kan plottern visa nattbild med inverterade färger, vilket ger bra läsbarhet av symboler och sjömärken.

12 Simrad NSS Evo2 (C-MAP) Bra och tydlig sjökortsbild. Zoomratt. Möjlighet att markera farliga grund. Bra och tydlig presentation av kurs och fart m.m. Menyerna är inte helt logiska, det tar tid att få till relevanta inställningar för säker navigering. Tappar sjökortsinformation vid zoomning. Dålig nattbild. Med Navionics sjökort kan plottern visa nattbild med inverterade färger, vilket ger bra läsbarhet av symboler och sjömärken. Lowrance HDS Carbon (C-MAP) Bra och tydlig sjökortsbild. Möjlighet att markera farliga grund. Bra och tydlig presentation av kurs, fart m.m. Menyerna är inte helt logiska, det tar tid att få till korrekta inställningar för säker navigering. Dålig nattbild. Med Navionics sjökort kan plottern visa nattbild med inverterade färger och ger bra läsbarhet av symboler och sjömärken. Furuno TZTL12F (C-MAP) Bästa displayen, hög upplösning. Farliga grund presenteras tydligt. Pekskärm med bra pekfunktion, information nås via kontextuella menyer. Förlorar inte information vid skalbyte. Bra och tydlig nattbild. Kurs, fart m.m. presenteras med för liten textstorlek. För många inställningsmöjligheter för den ovana användaren. Buster Q (C-MAP) Bra skärm med hög upplösning. Bra och överskådliga menyer. Saknar djupkurvor i form av linje.

13 Förlorar sjökortsinformation vid skalbyte. Saknar vektorlinje. Ingen inställning av farliga djup. Bristfällig nattbild. Raymarine C120 med Navionics, äldre modell Bra sjökortsbild. Bra presentationen av kurs och fart. Saknar nattbild. Storleken på sjömärken och symboler är små och kan inte ändras. Långsam vid uppdatering av sjökortsbild. Kan endast användas med Navionics sjökort. Sammanfattning av testet Generellt visar sjökorten och plottrarna en bra bild av närområdet. Vid utzoomning däremot saknas i flera fall en bra översiktsbild som visar farledssträckningen och enskilda öar. Logiken att förstå och att ändra inställningar kan bli komplicerad för den som bara använder plottern under en kort sommarperiod. Här ser vi fram emot ett förenklat användningssätt som bara kräver några få knapptryckningar för att man ska kunna navigera båten säkert. Hur och när sjökortsdata visas på skärmen bestäms av plotterns kartmotor. Vi ser skillnader i visningen inte bara mellan de olika plotterfabrikaten utan även inom samma familj av plottrar (Simrad, Lowrance och B&G), beroende på vilken version av kartmotorn som installerats. En stor skärm behöver inte betyda att man ser mer. Man kan lätt invaggas i tron att man har all information synlig på en större skärm, men så är det inte. Det kan fortfarande vara så att det finns mer information att hämta i underliggande kartlager som inte träder fram förrän man har zoomat in. I en del plottrar går det att ta bort visning av djupet fullständigt, likaså färgen på grundkurvan för 3 meters djup. Möjligheten att ändra den här informationen borde tas bort, eftersom man ska undvika att färdas innanför grundkurvan för 3 meter då djupinformationen är mer bristfällig där. I några av plottrarna kan säkerhetsdjup ställas in och tydligt markera de grund som utgör en fara. En bra funktion som underlättar navigeringen. Ingen av plottrarna har någon symbol eller text som varnar att det finns ytterligare information om det aktuella området. Vi saknar information om skalan på det visade kortet samt en funktion för att omedelbart visa sjökortet i originalskala med all tillgänglig information. Dessutom borde det finnas information om båtens position oavsett markörens position. Vi noterar även att Raymarines plottrar numera kan hantera sjökort från C-MAP, Navionics och rasterkort. En klar förbättring sedan förra testet. Följande plottrar lämpar sig bra för navigering efter mörkrets inbrott: Garmin med BlueChart, Furuno med C-MAP:s sjökort, B&G, Simrad och Lowrance med Navionics sjökort. Övriga saknar helt möjlighet att ställa om sjökortsbilden till nattbild eller har bristfällig bild. Information om seglingsfri höjd saknas i vissa av sjökorten. Samtliga plottrar ger en bra positionsnoggrannhet.

14 Navionics Sjökorten från 2016 har förbättrats sedan det förra testet Sjökortsdata från Sjöfartsverket används i större utsträckning än tidigare. Däremot har en utprickning som tidigare varit korrekt nu blivit fel. I ett fall har en farledssträckning placerats på fel sida om en prick, vilket lett till åtminstone en grundkänning för en större båt. Det ger anledning att befara att Navionics inte använder Sjöfartsverkets sjökortsdata fullt ut eller att informationen inte konverterats korrekt. Båtägare rekommenderas ändå att uppdatera sina sjökort eftersom de från 2016 generellt håller en betydligt högre kvalitet än tidigare. C-MAP Korten håller en hög kvalitet, men i kombination med plottrar från Lowrance, Simrad och B&G är det problem med visning av sjökortsdata. Prickar och grund försvinner i vissa zoomningslägen. Graden av visningsfel varierar beroende på vilken programvaruversion som är installerad. Felet med prickar som inte visas förekommer även i Busters plotter Q. I övriga plottrar har inte motsvarande fel noterats. C-MAP och företaget Navico (som har varumärkena Lowrance, Simrad och B&G) har efter vårt påtalande åtgärdat presentationsfelet och en uppdatering av programvaran kommer att finnas tillgänglig under våren. Rasterkort från Solteknik Korten är skannade bilder från papperssjökort och kan inte ändras. Information i det aktuella sjökortet visas alltid oavsett inställning i plottern. Korten blir vid över- eller underskalning pixliga och svårtolkade men är tillförlitliga. Korten vi testat innehåller information från Hydrographica som ger betydligt bättre sjökortsinformation för de platser där de är tillgängliga. Testet har utförts av Lars Littke och Anders Rydlinger. Testansvarig: Denniz Corsman.

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator Har du funderat på att skaffa en PC instället för plotter för presentation av sjökort? De främsta fördelarna är: Extremt snabbt att arbeta med Mer detaljerade sjökort Möjlighet att använda olika program

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando

Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando Simrad NSS blixtsnabb med dubbelkommando Artiklar ur tidningen Ur nummer: 10/2011 Max Carlgren. Foto Simon Carlgren NSS7/NSS8/NSS12 Skärm 6,4/8/12,1 tums LED-skärm Mått mm 155 x 149,5 x 110,5 inkl fäste

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Navigera. med fingertoppskänsla

Navigera. med fingertoppskänsla segling TESTAR DÅLIG SIKT. Efter en tids användning blir pekskärmarna ganska kladdiga vilket försämrar läsbarheten, speciellt i solsken. Foto: Göran Jonsson Båtvärlden har börjat anamma paddornas och de

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

BILAGA GO XSE programversion 2.0

BILAGA GO XSE programversion 2.0 *988-11681-001* BILAGA GO XSE programversion 2.0 Den här bilagan beskriver nya funktioner som ingår i programvaruuppdateringen av GO XSE 2.0 och som varken beskrivs i användarhandboken eller i annan dokumentation.

Läs mer

Av Jonas Ekblad. Utgiven av Bilda Förlag Pris kr 269 inkl moms + porto http://butiken.bildaforlag.se/bildabutiker/

Av Jonas Ekblad. Utgiven av Bilda Förlag Pris kr 269 inkl moms + porto http://butiken.bildaforlag.se/bildabutiker/ Navigatorboken GPS- och dator april 2009 Av Jonas Ekblad. Utgiven av Bilda Förlag Pris kr 269 inkl moms + porto http://butiken.bildaforlag.se/bildabutiker/ Innehåll Förord. Historik. Möjligheter. Sid 5

Läs mer

Variation i funktion och information

Variation i funktion och information Seg 2-2004 04-02-15 15.57 Sida 32 5 sjökortsplottrar i test Variation i funktion och information Tänker du skaffa en sjökortsplotter? Priserna är på väg ner, många ligger nu under 10.000 kr-strecket. Segling

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund.

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund. Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2013-01-16 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända

Läs mer

Röka ström två farleder kvadratmeter 25 prickar

Röka ström två farleder kvadratmeter 25 prickar Röka ström två farleder 120 000 kvadratmeter 25 prickar 1 Röka ström: 14 M Västra rundvägen: 15 M Östra rundvägen: 22 M 2 Varför Röka ström? genväg vid dåligt väder binder ihop mellersta Mälaren bra farled

Läs mer

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics Cuda Produktkatalog 2010 www.eaglenav.se A Navico brand - Leader in Marine Electronics 1 Cuda Eagle 2010 Eagle har producerat ekolod och GPS/Kartplottrar i flera decennier. Detta har gett ett långsiktigt

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (140425) Rev. 1.2

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (140425) Rev. 1.2 Kopplingsanvisningar för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.2 (140425) OBS! OBS! OBS! VID INKOPPLING AV : ÄVEN OM DET GÅR ATT KOPPLA IN AIS CTRX GRAPHENE OCH AIS CTRX GRAPHENE+ VIA, SÅ FÖRESPRÅKAR VI ÄNDÅ

Läs mer

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST

ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST ITS I SJÖFARTSVERKETS TJÄNST Säker sjöfart på ett hav av möjligheter! ITS-applikationer är viktiga verktyg inom alla verkets kärnområden. Tekniska landvinningar skapar löpande möjligheter att effektivisera

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (130124) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (130124) Rev. 1.0 Kopplingsanvisningar för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130124) OBS! OBS! OBS! VID INKOPPLING AV : ÄVEN OM DET GÅR ATT KOPPLA IN AIS CTRX GRAPHENE OCH AIS CTRX GRAPHENE+ VIA, SÅ FÖRESPRÅKAR VI ÄNDÅ

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D)

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) 1 Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) För att öppna Menyn håller man Page/Menu-knappen intryckt i 3 sekunder. Språk Menu > systeminställningar > språk

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare DATOR OMBORD BÅTMÄSSAN 2006 Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik av och med Thomas Lundgren Datorseglare Lars Lars Fjelddahl Långfärdsseglare Thomas Båtmässan 2006 - Dator Ombord 1 VILKA BÅTAR

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 )

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Sjökortsarbete övningssjökort SE 61 Vid lösning av navigationsuppgifter skall missvisning tas fram på vedertaget sätt och användas om inte

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

Kopplingsanvisningar för. RX Carbon och Carbon+ (120329) Rev. 1.2

Kopplingsanvisningar för. RX Carbon och Carbon+ (120329) Rev. 1.2 Kopplingsanvisningar för RX Carbon och Carbon+ Rev. 1.2 (120329) Så kopplas RX Carbon och Carbon+ till Raymarine C-xx. Anslutningar för Raymarine C-Serie VIT (Tx-A) GRÖN (Tx-B) Så kopplas RX Carbon och

Läs mer

Användarmanual och Installationsguide

Användarmanual och Installationsguide Användarmanual och Installationsguide Innehåll 1.0 Introduktion 3 2.0 Systemkrav 3 2.1 Tsunamis Navigator 3 2.2 Pocket Sailor 3 3.0 Installation 4 3.1 Tsunamis Navigator 4 3.2 Pocket Sailor 5 4.0 Sjökort

Läs mer

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9 NAVIGATION 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9.4 Navigationsprogram 9.5 Position, latitud och longitud 9.6 Radiokommunikation Navigation är konsten att kunna bestämma sin position,

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

GPS-dator-plotter 24 maj 2010

GPS-dator-plotter 24 maj 2010 Repetition datorprogram - SeaClear * Sjökort och sökvägar i Mapcal * Språk, kartdatum, instrument, portar mm, - Fugawi Ver 3+ * Arkiv Import av sjökort * Anpassa Inställningar, bibliotek, autoladda * Anpassa

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Innehåll 1. Datakatalog... 2 1.1. SystemID... 2 1.2. Minnesplatser... 2 1.3. Datalista... 3 1.3.1. Referens... 3 1.3.2. Status... 3 1.3.3. Utgåva... 3 2. Installera

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Vi tog upp kompassen och kompassens missvisning. Det är ju tyvärr så att magnetpolerna och nord och syd polen inte sitter helt ihop, utan den magnetiska

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

Användarmanual. v 1.0

Användarmanual. v 1.0 Användarmanual v 1.0 Innehållsförteckning Välkommen!... 4 Komma igång!... 5 Vad som behövs!... 5 Ladda ner dina produkter... 5 Installera 88 SEA... 6 Innan du öppnar 88 SEA... 7 Starta 88 SEA för första

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

CTRX Carbon och Carbon+ Kopplingsanvisningar för (100813) Rev. 1.1

CTRX Carbon och Carbon+ Kopplingsanvisningar för (100813) Rev. 1.1 Kopplingsanvisningar för CTRX Carbon och Carbon+ Rev. 1.1 (100813) Så kopplas CTRX Carbon och Carbon+ till Raymarine C-xx. Anslutningar för Raymarine C-Serie VIT (Rx-A) GRÖN (Rx-B) Till PC Så kopplas CTRX

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Använda Navionics sjökort. Fugawi Software User s Guide

Använda Navionics sjökort. Fugawi Software User s Guide Använda Navionics sjökort Ett supplement till Fugawi Software User s Guide För Fugawi Marine ENC programvara version 4.10 eller högre Introduktion Använda Navionics sjökort Introduktion Fugawi Marine ENC

Läs mer

Kartering av grunda havsbottnar

Kartering av grunda havsbottnar Kartering av grunda havsbottnar Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant AB Kartering av bottnar och identifiering Sjöfartsobjekt? Kan högupplöst satellitdata användas för kartering av grunda bottnar

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok

GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok GPSMAP 500-/700-serien och echomap 50-/70-serien Användarhandbok April 2013 190-01556-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater

Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Grupp 6 Kognitionsergonomi Användbarhet av uttagsautomater Inledning I syftet att undersöka och identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt, har vi jämför och analyserat två olika uttagsautomater.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Sjöfartsverkets uppgifter

Sjöfartsverkets uppgifter Sjöfartsverkets uppgifter SFS nr. 1995:589, instruktion för Sjöfartsverket 1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten, 2. tillhandahålla lotsning,

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Storcirkelnavigering

Storcirkelnavigering ÖPPET HAV KUSTNÄRA INOMSKÄRS Storcirkelnavigering Storcirkeln. En rak kurslinje mellan A och B i vanliga sjökort* - loxodromkursen - är, frånsett specialfall, inte den kortaste vägen. Söks den måste istället

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN TRACKER 5600 C H A R T P L O T T E R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78 www.navman.com Innehåll 1 Inledning... 43 1-1 Skötsel... 43 1-2 Sjökortskassett... 43 1-3

Läs mer

Swedish MY094. Snabb guide

Swedish MY094. Snabb guide Swedish MY094 Snabb guide Ställa in myreader A Tryck och håll inne knappen. Lyft handtaget, släpp knappen, lyft tills apparaten låser sig i uppfällt läge B Tryck och håll inne knappen. C Tryck här för

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

Uppdrag 9. Landhöjningen med ny teknik Övningar med GPS, läsplattor, appar m.m.

Uppdrag 9. Landhöjningen med ny teknik Övningar med GPS, läsplattor, appar m.m. Uppgift 1. Hitta koordinater på nätet! Ta hjälp av kartor på webbsidor och moderna hjälpmedel som GPS, läsplattor och mobiltelefoner. 1. Hitta tre intressanta besöksplatser i vårt gränsöverskridande gemensamma

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER. Installation and Operation Manual. Svenska. www.navman.com NAVMAN

TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER. Installation and Operation Manual. Svenska. www.navman.com NAVMAN TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER Installation and Operation Manual Svenska www.navman.com NAVMAN Innehåll 1 Introduktion... 7 1-1 Översikt.....................................................................

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Innehåll. 3 Ufs A. 1 Sjöfartsverket... 6. 2 Transportstyrelsen... 9. 3 Sjökort och publikationer... 10. 1.1 Kontaktinformation...6

Innehåll. 3 Ufs A. 1 Sjöfartsverket... 6. 2 Transportstyrelsen... 9. 3 Sjökort och publikationer... 10. 1.1 Kontaktinformation...6 3 Ufs A Innehåll 1 Sjöfartsverket... 6 1.1 Kontaktinformation...6 2 Transportstyrelsen... 9 2.1 Sjö- och luftfartsavdelningen...9 2.2 Kontaktinformation...9 3 Sjökort och publikationer... 10 3.1 Sjökortens

Läs mer

Installations- och driftshandbok

Installations- och driftshandbok Datahelm 8120 Installations- och driftshandbok w w w. n a v m a n. c o m ! CAUTION VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noga före installation och användning.! WARNING Detta är symbolen för säkerhetsvarning.

Läs mer

Cruisemaster BENSIN och Twinscan instrument Bensin för 2 motorer Twin*

Cruisemaster BENSIN och Twinscan instrument Bensin för 2 motorer Twin* Flödesmätare För maximal säkerhet och räckvidd FloScan flödesmätare för diesel- och bensinmotorer ökar varje båts räckvidd genom att ge korrekt information om båtens bränsleförbrukning och den mest optimala

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

echomap 40/50/70/90-serien

echomap 40/50/70/90-serien echomap 40/50/70/90-serien Användarhandbok Februari 2015 Tryckt i Taiwan 190-01834-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett

Läs mer

På sjön 2.0 Intern Guide för Android

På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 - Guide 1 Översikt Meny Eniro sök GPS position/ Kartorientering Dashboard 2. Meny Innehåller följande funktioner: Min profil/båt information (se 2.1) Mina

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer