Centrala Sacorådet i Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrala Sacorådet i Malmö stad"

Transkript

1 PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då stadgan stipulerar att kallelsen ska gå ut 14 dagar innan mötet och kallelsen skickades ut den 6 mars Dagordningens fastställande. Dagordningen fasställdes enligt förslaget. 4. Ordförande för årsmötet utses. v. Attila Rostoványi utsågs till mötesordförande. 5. Sekreterare för årsmötet utses. Katrin Skatt Gåvertsson utsågs till mötessekreterare. 6. Två justeringspersoner utses. Lina Svanbrink och Andreas Jönsson utsågs till justeringspersoner. 7. Upprop och justering av röstlängd. Röstlängden justerades enligt bilaga Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, bilaga 2. att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga den till handlingarna. 9. Revisorernas rapport. att lägga revisorernas rapport till handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2013 ansvarsfrihet. 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, bilaga 3. att fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan för

2 12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. att välja v. Attila Rostoványi (DIK) till ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 1:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Catharina Niwhede (LR) till 1:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 2:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Lennart Andersson (Sv Ing) till 2:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av sekreterare för kommande verksamhetsår. att välja Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) till sekreterare för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av kassör för kommande verksamhetsår. att välja Lena Olsson (FSA) till kassör för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) Stefana Nyberg (Sv A) Marie Holmberg (Jusek) Anna Tidman (SP) Lotten Johansson (Na) och, Therese Bruce (Fysieterapeuterna) 18. Val av ersättare till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv Ing), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (SSR), Lina Svanbrink (DIK), Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) Olof Hammar (Jusek) Elisabeth Anstey (SP) Lars Brander (Na) och, Heidi Olsén (Fysioterapeuterna) 19. Val av två revisorer för budgetåret att välja Mats Hansson (SSR) och Tarek Borg (SSR) till revisorer för Centrala Sacorådet för budgetåret

3 20. Val av en revisorssuppleant för budgetåret att välja Monika Tindberg (LR) till revisorssuppleant för Centrala Sacorådet för budgetåret Val av en samordnare i arbetsmiljöfrågor för kommande verksamhetsår. att välja Eva Hofvenstam (SSR) valdes till samordnare i arbetsmiljöfrågor för Centrala Sacorådet för kommande verksamhetsår. 22. Val av valberedning, varav en sammankallande. att välja Billy Nielsen (Jusek), Inger Wester (LR) och Eva Hansson (SSR) utsågs till valberedning, varav Eva Hansson är sammankallande. 23. Motioner Inga inkomna motioner. Presidiet uppmanar årsmötet att inkomma med motioner till nästa årsmöte. 24. Övriga frågor. Ordförande tackar avgående styrelseledamot Maria Willén (Fysioterapeuterna). 25. Årsmötets avslutande. Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet Katrin Skatt Gåvertsson Justeras Lina Svanbrink Andreas Jönsson 3

4 Deltagarförteckning jämte röstlängden Bilaga 1 Lennart Andersson Sv. Ing. Attila v Rostoványi DIK Lina Svanbrink DIK Kristina Lindelöf DIK Annika Dysting DIK Lena Olsson FSA Eva Larsson FSA Catharina Niwhede LR Monica Tindberg LR Inger Wester LR Bengt Lövqvist LR Eva Olofsson LR Andreas Jönsson LR Anna Öjehagen LR Therese Bruce Fysioterapeuterna Ann- Britt Palm Sv skolled Lars Brander Na Anna Tidman Sv Ps Katrin Skatt Gåvertsson SSR Birgitta Bengtsson SSR Roland Heller SSR Eva Hofvenstam SSR Stefan Andersson SSR Christian Röder Na Patrik Nilsson DIK Andreas Ingefjord DIK Märta Lunnér DIK Eva Klamméus DIK Emelie Johansson SSR Maria Willén Fysioteraputerna Britt- Marie Liljedahl FSA Hanna Ljungberg SSR Emma Eriksson Borglund,SSR Harald Nilsson SSR Eva Hansson SSR Inger Wester LR Billy Nielsen Jusek 4

5 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 14 februari 2013 till 20 mars 2014 Bilaga 2 Styrelsens sammansättning Ordinarie Attila Rostoványi (DIK), ordf., Catharina Niwhede (LR), 1:e vice ordf., Lennart Andersson (Sv. Ingenjörer), 2:e vice ordf., Sara Ek (DIK) sekr. t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (Akademikerförb. SSR), sek fr.o.m , Lena Olsson (FSA), kassör, Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) t.o.m , Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Pernilla Theselius (Sv. Arkitekter), Marie Holmberg (Jusek), Anna Tidman (SP), Lotten Johansson (Na) och Angela Svedman (LSR) t.o.m , Maria Willén (Fysioterapeuterna) fr.o.m Ersättare Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv. Ingenjörer), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (Akademikerförb. SSR), Stefana Nyberg (Sv. Arkitekter), Olof Hammar (Jusek) och Elisabeth Anstey (SP), Therese Bruce (Fysioterapeuterna) fr.o.m , Lina Svanbrink (DIK) fr.o.m , Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Martin Dahl (Na) fr.o.m Arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam (Akademikerförb. SSR) Kontaktpersoner CR - Sören Lundgren SRAT- Ann Garö SULF - Lars Karlsson KyrkA Mia Möller Sv. Läkarförbund Karl-Axel Bankert Sv. Tandläkarförbund Björn Petri 5

6 Verksamhetsåret Översikt Verksamhetsåret 2013/2014 har till största del präglats av de stora omorganisationer som genomförts inom Malmö stads verksamheter. Tio stadsdelar har reducerats till fem stadsområden och förskole- och skolverksamhet har koncentrerats till tre förvaltningar. Utöver detta har förvaltningar såsom Sociala Resursförvaltningen, Stadskontoret, Gatukontoret och Kulturförvaltningen genomfört omorganisationer i varierande storlek. Malmös organisationsskarta och inriktning har stöpts om. Den kommunala verksamheten har inte genomgått motsvarande förändring de senaste två decennierna. Av stadens drygt medarbetare har mer än hälften upplevt en förändring i någon form under I detta sammanhang har Saco tagit sitt ansvar för inte enbart medlemmarnas utan även Malmö stads bästa. Under verksamhetsåret 2012/2013 ägnades stort fokus åt förberedelser inför påföljande års omorganisation. Innevarande verksamhetsår präglades istället av att bygga upp en tillfällig samverkansstruktur och möta upp en av fackliga företrädare och arbetsgivare efterfrågad dialog för att hantera delaktighet och inflytande i omorganiseringsprocessen. Parallellt byggde Saco upp lokala föreningar i de nya såväl som de nygamla förvaltningarna. Utöver denna verksamhet har Saco varit djupt involverad i utformandet av en kommungemensam arbetsmiljöutbildning, implementering av det nya samverkansavtalet och utarbetandet av stödmaterial, medarbetarenkäten och förhandlat arbetstidsförkortning för att bara nämna några områden. Verksamhetsåret kännetecknats av ansvarstagande, utveckling och engagemang genom att Sacos många fackliga företrädare/skyddsombud har klivit fram och tagit aktiv del i dialogen om sina medlemmars arbetsvardag och deras progression. Utbildningar och aktiviteter Sacostyrelsen har anordnat ett flertal utbildningar för sina fackliga företrädare såväl som skyddsombud. Sacostyrelsen har förfärdigat information- och stödmaterial för att förtydliga Sacos roll centralt såväl som lokalt på förvaltningarna. Skyddsombudsträffar på fyra olika teman har erbjudits vid totalt tio olika tillfällen för att ge ny arbetsmiljökunskap åt Sacos numera hundratalet skyddsombud. Dessa träffar har även haft till syfte att erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte över förvaltningsgränserna. Sacos återkommande frukostträff har riktat sig till alla fackligt förtroendevalda och syftar till att ge de fackliga representanterna möjlighet att ställa frågor till höga chefer, ledare och samordnare och lyssna till deras tankar kring sin verksamhet. Under året bjöds Eva Lundberg in för att prata om stadens vård och omsorgsverksamheten samt 6

7 upphandlingschef Gabriella Manieri för att delge oss sina tankar kring utveckling av Malmö stads upphandlingsverksamhet. Under våren och hösten genomfördes den återkommande Sacointroduktionen. Denna introduktion vänder sig till nyvalda fackliga företrädare och skyddsombud som erbjuds fördjupad kunskap om hur Sacoorganisationen fungerar lokalt såväl som nationellt. Introduktionen sätter även fokus på uppdraget och ansvaret i de olika samverkansgrupperna. Sacos utbildningsdag riktade sig till förvaltningsrådsrepresentanter, skyddsombud och styrelsen. Temat för denna dag var upphandling, arbetsmiljö i samverkan och organisationsförändringar och dess påverkan på samverkansstrukturen. Under hösten har Sacos hemsida arbetats fram och lansering skedde vid glöggminglet den 18 december. Hemsidan fokuserar på information och nyheter till fackligt förtroendevalda men vänder sig även med specifika sidor till medlemmar och chefsmedlemmar. Nätverksbyggande Saco har deltagit i följande nätverk: Tvärfacklig grupp mellan Saco, LO samt TCO förbunden har återupptagits för att driva gemensamma intressefrågor samt föra dialog kring uppkomna hinder. Ordföranden deltog i nationell Sacorådsträff. Syftet med denna träff är att utbyta erfarenheter råden emellan samt inhämta kunskap om bland annat Omställningsfonden och förebyggande hälsoarbete. Arbetsutskottet har tagit initiativ till möten med stadsdirektören för att informera sig om Malmö stad övergripande frågor samt utveckla den fackliga dialogen. Ordföranden och DIK:s styrelserepresentant besökte Saco studentmässa under hösten i syfte att inhämta kunskap om Sacos behov av information och stöd inför kommande mässor. Saco har tagit initiativ till möte med HR-cheferna i stadsområdena för att föra dialog kring fackliga villkor för våra företrädare. Dialogen är en utgångspunkt för ett bredare samtal med chefer och HR i Malmö stad. Saco har deltagit i samarbete med Malmö Företagsakademi i syfte att stödja företag i utvecklingen av deras CSR arbete. Saco har haft samarbete med Nyföretagarcentrum Syd för att erbjuda facklig kunskap i samband med nystart av småföretag. 7

8 Nordiska kvinnorörelsen arrangerar Nordiskt Forum i Malmö under juni månad Saco har deltagit i rådgörande och förberedande möte för att väcka aktuella frågor kopplade till arbetslivet. Saco har som ambition att delta på forumet och bidra med information om det arbete som idag bedrivs inom respektive förbund och av Saco i sin helhet. Saco har tagit initiativ till att skapa förutsättningar för att lyfta aktuella frågor från chefsmedlemmar. Arbetet har påbörjats under våren Uppdrag Saco representerar akademikerna i arbetsmarknadsråd Malmö. AMR Malmö utgörs av den lokala arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen. Saco har deltagit i det EU-finansierade IRTUC-samarbetet mellan Danmark och Sverige. Malmö stads medarbetarenkät 2014 har föregåtts av referensgruppsarbete i vilket Saco tagit en aktiv del. Saco har även som ett led i detta arbete genomfört en intern uppföljningsenkät som skickats ut till samtliga Sacorepresentanter i staden. Representanter för Saco har varit Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud. Under året har arbetet med att utveckla HR-processen Arbetsmiljö fortskridit på olika sätt. Malmö stad har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat fram och färdigställt en kommun-, och partsgemensam grundläggande utbildning i samverkan, arbetsmiljö och hälsa för chefer, skyddsombud och samverkansrepresentanter, som under 2014 kommer att genomföras tio gånger. I idé- och planeringsarbete samt genomförande har Sacorepresentanter varit mycket aktiva, av vilka Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud har haft en särskilt framträdande roll. Särskilt kan även nämnas det partsgemensamma arbetet med att upprätta kommungemensamma riktlinjer avseende kränkande särbehandling och hot och våld som pågår. I samband med Malmö stads samverkansorganisation bildades en interimistisk samverkan för skolförvaltningarna samt för stadsområdena. Saco utsåg två samordnare med uppdrag att driva förbundsgemensamma frågor och utgöra en enad röst i dialog med arbetsgivaren. För skolan utsågs Sara Ek (Sacosekr.) och därefter Anna Öjehagen (HSO LR). För stadsområdena utsågs Stefan Andersson (facklig sekr. Akademikerförb.SSR) och därefter Lina Svanbrink (facklig sekr. DIK). Dessa samordnare och deras fackliga Sacokollegor har på ett berömligt sätt bidragit med sin kunskap och analysförmåga för att mildra de negativa effekterna av Malmö stads omorganisation. Saco/LR:s representant i partssammansattgruppen Sara Svanlund har tagit ett sort ansvar som facklig representant tillika projektledare för implementeringsprocessen för samverkansavtalet. Ordföranden och 1:e vice ordföranden samt Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande deltog på den nationella Sacokongressen i november. I egenskap av kongressdeltagare medverkade dessa till att utforma Sacos plattform för den kommande fyraårsperioden. 8

9 Sacorepresentanterna i kommuncentral samverkan har deltagit i dialog kring Malmö stads HR-process gällande chefsrekrytering. Representation Saco har medverkat vid avtackning av: HR-konsult Torsten Johansson, Stadskontoret Kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd Ilmar Reepalu HR-chef Jörgen Stoltz, stadsdel Centrum Förvaltningschef Carina Tempel. Saco har medverkat vid ceremonin till minne av Raoul Wallenberg 27/8. Ordföranden samt arbetsmiljösamordnare deltog i den av Malmö stad anordnade hearingen kring ungdomsarbetslöshet den 24/9. Övrigt Saco vill särskilt uppmärksamma att man arbetat för att lyfta frågan om digital arbetsmiljö. Ett arbete som kommer att fortsätta och utvecklas under kommande period. Saco har skickat ut en enkät till fackligt förtroendevalda för att undersöka villkoren för det fackliga arbetet i de olika förvaltningarna. Kartläggningen fortsätter och breddas under Fackförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har bytt namn till Fysioterapeuterna fr.o.m Styrelsen Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden. Styrelsen har dessutom hållit två planeringsdagar för att planera, styra och följa upp Sacoarbetet. Styrelsen har haft ett arbetsutskott (AU) bestående av v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede, Lennart Andersson, Sara Ek (t.o.m ) Katrin Skatt Gåvertsson (fr.o.m ) samt adjungerad arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam. Arbetsutskottet träffas en vecka före varje styrelsemöte för att bestämma dagordningen och diskutera aktuella frågor. Sacokansliet Som fackliga förtroendemän har följande personer verkat: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, Katrin Skatt Gåvertsson och Lena Vallin för Akademikerförbundet SSR, Kurt- 9

10 Erik Westlund för Sveriges skolledarförbund, Lena Olsson för FSA. v. Attila Rostoványi och Sara Ek (t.o.m ) och Lina Svanbrink (fr.o.m )för DIK. LR:s fackliga förtroendemän har haft placering på LR:s kansli. Anna Öjehagen För Saco har v. Attila Rostoványi (ordförande), Eva Hofvenstam (arbetsmiljösamordnare), Sara Ek (sekreterare) t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (sekreterare) fr.o.m och Lena Olsson (kassör) verkat. För Centrala Sacorådet i Malmö stad/styrelsen v. Attila Rostoványi, ordförande Malmö 18/

11 Bilaga A Rev. och fastställd Kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper Perioden Kommuncentral samverkansgrupp, (KCS): v. Attila Rostoványi, Eva Hofvenstam och Catharina Niwhede Ersättare: Lennart Andersson, Birgitta Bengtsson samt Reine Hindberg. Samverkansgrupp för omstrukturering och trygghetsfrågor (OSG): v. Attila Rostoványi och Tina Wadsten. Ersättare: Stefan Anderson och Anna Öjehagen. Samverkansgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor och integration (INAR): Eva Hofvenstam, Lennart Andersson och Monica Tindberg Ersättare: Robert Elg, Stefan Andersson. Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet, (PSG): v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede Ersättare: Stefan Andersson och Sara Svanlund (LR) Arbetstidsgruppen (ATG): v. Attila Rostoványi och Catharina Niwhede. Ersättare: Eva Hofvenstam och Reine Hindberg. KCS med Arbetsmiljöverket: Eva Hofvenstam, Anna Öjehagen. Biträdande: v. Attila Rostoványi, Tina Wadsten. KCS Individ och familj: Stefan Andersson och Lena Vallin. Ersättare: Eva Hofvenstam, Katrin Skatt Gåvertsson. KCS Vård och omsorg: Lena Olsson, Lena Vallin och Eva Larsson Ersättare: Stefan Andersson. Partsammansatta gruppen för Medarbetarenkäten: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen. Ersättare: Katrin Skatt Gåvertsson och Tina Wadsten HR Arbetsmiljö: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. HR Rehab: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, och Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. 11

12 Bilaga B Under verksamhetsåret har Centrala Sacorådet besvarat följande remisser: 1. Utredning om KRA (kommunens rehabiliteringsavdelning) framtida uppdrag. 2. Utredning av ändrad organisation för LSS-verksamheter. 3. Strategi för jämställd personalpolitik. 4. Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden. 5. Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö stad. 6. Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst. 7. Översyn av taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. 9. Utredning finskt förvaltningsområde. 10. Uppdrag att utreda om vilken förvaltning de kommungemensamma korttidsenheterna ska samlas under samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. 12

13 Bilaga C Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Dessa ska nås genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt kan vi samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Saco-förbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 13

14 Förkortningar: AV: Arbetsmiljöverket ATG: Arbetstidsgruppen AU: Centrala Sacorådets Arbetsutskott CSR: Corporate Social Responsibility HR: Human Resources INAR: Integration- och arbetsmarknadsrådet IRTUC: The Interregional Trade Union Councils KCS: Kommuncentral samverkan KS: Kommunstyrelsen OSG: Omstruktureringsgruppen PSG: Partsammansatta gruppen 14

15 Bilaga 3 Förslag till: Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Målen ska genomföras genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Sacoförbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 15

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande SAMVERKAN INLEDNING Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Avtalet är ämnat att skapa förutsättningar för ett positivt

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56 1(6) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-11:00 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2014-03-06 1 (5) Plats och tid Beslutande Cafeterian kommunkontoret, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Thomas Eriksson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-04-08 1 (5) Sjökrogen, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-04-08 1 (5) Sjökrogen, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2015-04-08 1 (5) Plats och tid Beslutande Sjökrogen, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Jacob Spangenberg, ordförande Utses att

Läs mer

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-09:30 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Ordföran~P ~ ~:_~""b~--.::p'

Ordföran~P ~ ~:_~b~--.::p' Hässleholms kommun SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Central samverkan Sammanträdesdatum 2014-11-21 Diarienummer 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande Stadshuset, kl. 08:30-10:00 Lars-Göran Wiberg

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (7) 2016-05-12 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson, Medborgarservice Britt Karlsson, Förskola och fritid, tf.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer