Centrala Sacorådet i Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrala Sacorådet i Malmö stad"

Transkript

1 PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då stadgan stipulerar att kallelsen ska gå ut 14 dagar innan mötet och kallelsen skickades ut den 6 mars Dagordningens fastställande. Dagordningen fasställdes enligt förslaget. 4. Ordförande för årsmötet utses. v. Attila Rostoványi utsågs till mötesordförande. 5. Sekreterare för årsmötet utses. Katrin Skatt Gåvertsson utsågs till mötessekreterare. 6. Två justeringspersoner utses. Lina Svanbrink och Andreas Jönsson utsågs till justeringspersoner. 7. Upprop och justering av röstlängd. Röstlängden justerades enligt bilaga Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, bilaga 2. att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga den till handlingarna. 9. Revisorernas rapport. att lägga revisorernas rapport till handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2013 ansvarsfrihet. 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, bilaga 3. att fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan för

2 12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. att välja v. Attila Rostoványi (DIK) till ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 1:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Catharina Niwhede (LR) till 1:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 2:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Lennart Andersson (Sv Ing) till 2:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av sekreterare för kommande verksamhetsår. att välja Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) till sekreterare för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av kassör för kommande verksamhetsår. att välja Lena Olsson (FSA) till kassör för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) Stefana Nyberg (Sv A) Marie Holmberg (Jusek) Anna Tidman (SP) Lotten Johansson (Na) och, Therese Bruce (Fysieterapeuterna) 18. Val av ersättare till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv Ing), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (SSR), Lina Svanbrink (DIK), Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) Olof Hammar (Jusek) Elisabeth Anstey (SP) Lars Brander (Na) och, Heidi Olsén (Fysioterapeuterna) 19. Val av två revisorer för budgetåret att välja Mats Hansson (SSR) och Tarek Borg (SSR) till revisorer för Centrala Sacorådet för budgetåret

3 20. Val av en revisorssuppleant för budgetåret att välja Monika Tindberg (LR) till revisorssuppleant för Centrala Sacorådet för budgetåret Val av en samordnare i arbetsmiljöfrågor för kommande verksamhetsår. att välja Eva Hofvenstam (SSR) valdes till samordnare i arbetsmiljöfrågor för Centrala Sacorådet för kommande verksamhetsår. 22. Val av valberedning, varav en sammankallande. att välja Billy Nielsen (Jusek), Inger Wester (LR) och Eva Hansson (SSR) utsågs till valberedning, varav Eva Hansson är sammankallande. 23. Motioner Inga inkomna motioner. Presidiet uppmanar årsmötet att inkomma med motioner till nästa årsmöte. 24. Övriga frågor. Ordförande tackar avgående styrelseledamot Maria Willén (Fysioterapeuterna). 25. Årsmötets avslutande. Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet Katrin Skatt Gåvertsson Justeras Lina Svanbrink Andreas Jönsson 3

4 Deltagarförteckning jämte röstlängden Bilaga 1 Lennart Andersson Sv. Ing. Attila v Rostoványi DIK Lina Svanbrink DIK Kristina Lindelöf DIK Annika Dysting DIK Lena Olsson FSA Eva Larsson FSA Catharina Niwhede LR Monica Tindberg LR Inger Wester LR Bengt Lövqvist LR Eva Olofsson LR Andreas Jönsson LR Anna Öjehagen LR Therese Bruce Fysioterapeuterna Ann- Britt Palm Sv skolled Lars Brander Na Anna Tidman Sv Ps Katrin Skatt Gåvertsson SSR Birgitta Bengtsson SSR Roland Heller SSR Eva Hofvenstam SSR Stefan Andersson SSR Christian Röder Na Patrik Nilsson DIK Andreas Ingefjord DIK Märta Lunnér DIK Eva Klamméus DIK Emelie Johansson SSR Maria Willén Fysioteraputerna Britt- Marie Liljedahl FSA Hanna Ljungberg SSR Emma Eriksson Borglund,SSR Harald Nilsson SSR Eva Hansson SSR Inger Wester LR Billy Nielsen Jusek 4

5 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 14 februari 2013 till 20 mars 2014 Bilaga 2 Styrelsens sammansättning Ordinarie Attila Rostoványi (DIK), ordf., Catharina Niwhede (LR), 1:e vice ordf., Lennart Andersson (Sv. Ingenjörer), 2:e vice ordf., Sara Ek (DIK) sekr. t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (Akademikerförb. SSR), sek fr.o.m , Lena Olsson (FSA), kassör, Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) t.o.m , Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Pernilla Theselius (Sv. Arkitekter), Marie Holmberg (Jusek), Anna Tidman (SP), Lotten Johansson (Na) och Angela Svedman (LSR) t.o.m , Maria Willén (Fysioterapeuterna) fr.o.m Ersättare Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv. Ingenjörer), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (Akademikerförb. SSR), Stefana Nyberg (Sv. Arkitekter), Olof Hammar (Jusek) och Elisabeth Anstey (SP), Therese Bruce (Fysioterapeuterna) fr.o.m , Lina Svanbrink (DIK) fr.o.m , Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Martin Dahl (Na) fr.o.m Arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam (Akademikerförb. SSR) Kontaktpersoner CR - Sören Lundgren SRAT- Ann Garö SULF - Lars Karlsson KyrkA Mia Möller Sv. Läkarförbund Karl-Axel Bankert Sv. Tandläkarförbund Björn Petri 5

6 Verksamhetsåret Översikt Verksamhetsåret 2013/2014 har till största del präglats av de stora omorganisationer som genomförts inom Malmö stads verksamheter. Tio stadsdelar har reducerats till fem stadsområden och förskole- och skolverksamhet har koncentrerats till tre förvaltningar. Utöver detta har förvaltningar såsom Sociala Resursförvaltningen, Stadskontoret, Gatukontoret och Kulturförvaltningen genomfört omorganisationer i varierande storlek. Malmös organisationsskarta och inriktning har stöpts om. Den kommunala verksamheten har inte genomgått motsvarande förändring de senaste två decennierna. Av stadens drygt medarbetare har mer än hälften upplevt en förändring i någon form under I detta sammanhang har Saco tagit sitt ansvar för inte enbart medlemmarnas utan även Malmö stads bästa. Under verksamhetsåret 2012/2013 ägnades stort fokus åt förberedelser inför påföljande års omorganisation. Innevarande verksamhetsår präglades istället av att bygga upp en tillfällig samverkansstruktur och möta upp en av fackliga företrädare och arbetsgivare efterfrågad dialog för att hantera delaktighet och inflytande i omorganiseringsprocessen. Parallellt byggde Saco upp lokala föreningar i de nya såväl som de nygamla förvaltningarna. Utöver denna verksamhet har Saco varit djupt involverad i utformandet av en kommungemensam arbetsmiljöutbildning, implementering av det nya samverkansavtalet och utarbetandet av stödmaterial, medarbetarenkäten och förhandlat arbetstidsförkortning för att bara nämna några områden. Verksamhetsåret kännetecknats av ansvarstagande, utveckling och engagemang genom att Sacos många fackliga företrädare/skyddsombud har klivit fram och tagit aktiv del i dialogen om sina medlemmars arbetsvardag och deras progression. Utbildningar och aktiviteter Sacostyrelsen har anordnat ett flertal utbildningar för sina fackliga företrädare såväl som skyddsombud. Sacostyrelsen har förfärdigat information- och stödmaterial för att förtydliga Sacos roll centralt såväl som lokalt på förvaltningarna. Skyddsombudsträffar på fyra olika teman har erbjudits vid totalt tio olika tillfällen för att ge ny arbetsmiljökunskap åt Sacos numera hundratalet skyddsombud. Dessa träffar har även haft till syfte att erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte över förvaltningsgränserna. Sacos återkommande frukostträff har riktat sig till alla fackligt förtroendevalda och syftar till att ge de fackliga representanterna möjlighet att ställa frågor till höga chefer, ledare och samordnare och lyssna till deras tankar kring sin verksamhet. Under året bjöds Eva Lundberg in för att prata om stadens vård och omsorgsverksamheten samt 6

7 upphandlingschef Gabriella Manieri för att delge oss sina tankar kring utveckling av Malmö stads upphandlingsverksamhet. Under våren och hösten genomfördes den återkommande Sacointroduktionen. Denna introduktion vänder sig till nyvalda fackliga företrädare och skyddsombud som erbjuds fördjupad kunskap om hur Sacoorganisationen fungerar lokalt såväl som nationellt. Introduktionen sätter även fokus på uppdraget och ansvaret i de olika samverkansgrupperna. Sacos utbildningsdag riktade sig till förvaltningsrådsrepresentanter, skyddsombud och styrelsen. Temat för denna dag var upphandling, arbetsmiljö i samverkan och organisationsförändringar och dess påverkan på samverkansstrukturen. Under hösten har Sacos hemsida arbetats fram och lansering skedde vid glöggminglet den 18 december. Hemsidan fokuserar på information och nyheter till fackligt förtroendevalda men vänder sig även med specifika sidor till medlemmar och chefsmedlemmar. Nätverksbyggande Saco har deltagit i följande nätverk: Tvärfacklig grupp mellan Saco, LO samt TCO förbunden har återupptagits för att driva gemensamma intressefrågor samt föra dialog kring uppkomna hinder. Ordföranden deltog i nationell Sacorådsträff. Syftet med denna träff är att utbyta erfarenheter råden emellan samt inhämta kunskap om bland annat Omställningsfonden och förebyggande hälsoarbete. Arbetsutskottet har tagit initiativ till möten med stadsdirektören för att informera sig om Malmö stad övergripande frågor samt utveckla den fackliga dialogen. Ordföranden och DIK:s styrelserepresentant besökte Saco studentmässa under hösten i syfte att inhämta kunskap om Sacos behov av information och stöd inför kommande mässor. Saco har tagit initiativ till möte med HR-cheferna i stadsområdena för att föra dialog kring fackliga villkor för våra företrädare. Dialogen är en utgångspunkt för ett bredare samtal med chefer och HR i Malmö stad. Saco har deltagit i samarbete med Malmö Företagsakademi i syfte att stödja företag i utvecklingen av deras CSR arbete. Saco har haft samarbete med Nyföretagarcentrum Syd för att erbjuda facklig kunskap i samband med nystart av småföretag. 7

8 Nordiska kvinnorörelsen arrangerar Nordiskt Forum i Malmö under juni månad Saco har deltagit i rådgörande och förberedande möte för att väcka aktuella frågor kopplade till arbetslivet. Saco har som ambition att delta på forumet och bidra med information om det arbete som idag bedrivs inom respektive förbund och av Saco i sin helhet. Saco har tagit initiativ till att skapa förutsättningar för att lyfta aktuella frågor från chefsmedlemmar. Arbetet har påbörjats under våren Uppdrag Saco representerar akademikerna i arbetsmarknadsråd Malmö. AMR Malmö utgörs av den lokala arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen. Saco har deltagit i det EU-finansierade IRTUC-samarbetet mellan Danmark och Sverige. Malmö stads medarbetarenkät 2014 har föregåtts av referensgruppsarbete i vilket Saco tagit en aktiv del. Saco har även som ett led i detta arbete genomfört en intern uppföljningsenkät som skickats ut till samtliga Sacorepresentanter i staden. Representanter för Saco har varit Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud. Under året har arbetet med att utveckla HR-processen Arbetsmiljö fortskridit på olika sätt. Malmö stad har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat fram och färdigställt en kommun-, och partsgemensam grundläggande utbildning i samverkan, arbetsmiljö och hälsa för chefer, skyddsombud och samverkansrepresentanter, som under 2014 kommer att genomföras tio gånger. I idé- och planeringsarbete samt genomförande har Sacorepresentanter varit mycket aktiva, av vilka Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud har haft en särskilt framträdande roll. Särskilt kan även nämnas det partsgemensamma arbetet med att upprätta kommungemensamma riktlinjer avseende kränkande särbehandling och hot och våld som pågår. I samband med Malmö stads samverkansorganisation bildades en interimistisk samverkan för skolförvaltningarna samt för stadsområdena. Saco utsåg två samordnare med uppdrag att driva förbundsgemensamma frågor och utgöra en enad röst i dialog med arbetsgivaren. För skolan utsågs Sara Ek (Sacosekr.) och därefter Anna Öjehagen (HSO LR). För stadsområdena utsågs Stefan Andersson (facklig sekr. Akademikerförb.SSR) och därefter Lina Svanbrink (facklig sekr. DIK). Dessa samordnare och deras fackliga Sacokollegor har på ett berömligt sätt bidragit med sin kunskap och analysförmåga för att mildra de negativa effekterna av Malmö stads omorganisation. Saco/LR:s representant i partssammansattgruppen Sara Svanlund har tagit ett sort ansvar som facklig representant tillika projektledare för implementeringsprocessen för samverkansavtalet. Ordföranden och 1:e vice ordföranden samt Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande deltog på den nationella Sacokongressen i november. I egenskap av kongressdeltagare medverkade dessa till att utforma Sacos plattform för den kommande fyraårsperioden. 8

9 Sacorepresentanterna i kommuncentral samverkan har deltagit i dialog kring Malmö stads HR-process gällande chefsrekrytering. Representation Saco har medverkat vid avtackning av: HR-konsult Torsten Johansson, Stadskontoret Kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd Ilmar Reepalu HR-chef Jörgen Stoltz, stadsdel Centrum Förvaltningschef Carina Tempel. Saco har medverkat vid ceremonin till minne av Raoul Wallenberg 27/8. Ordföranden samt arbetsmiljösamordnare deltog i den av Malmö stad anordnade hearingen kring ungdomsarbetslöshet den 24/9. Övrigt Saco vill särskilt uppmärksamma att man arbetat för att lyfta frågan om digital arbetsmiljö. Ett arbete som kommer att fortsätta och utvecklas under kommande period. Saco har skickat ut en enkät till fackligt förtroendevalda för att undersöka villkoren för det fackliga arbetet i de olika förvaltningarna. Kartläggningen fortsätter och breddas under Fackförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har bytt namn till Fysioterapeuterna fr.o.m Styrelsen Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden. Styrelsen har dessutom hållit två planeringsdagar för att planera, styra och följa upp Sacoarbetet. Styrelsen har haft ett arbetsutskott (AU) bestående av v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede, Lennart Andersson, Sara Ek (t.o.m ) Katrin Skatt Gåvertsson (fr.o.m ) samt adjungerad arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam. Arbetsutskottet träffas en vecka före varje styrelsemöte för att bestämma dagordningen och diskutera aktuella frågor. Sacokansliet Som fackliga förtroendemän har följande personer verkat: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, Katrin Skatt Gåvertsson och Lena Vallin för Akademikerförbundet SSR, Kurt- 9

10 Erik Westlund för Sveriges skolledarförbund, Lena Olsson för FSA. v. Attila Rostoványi och Sara Ek (t.o.m ) och Lina Svanbrink (fr.o.m )för DIK. LR:s fackliga förtroendemän har haft placering på LR:s kansli. Anna Öjehagen För Saco har v. Attila Rostoványi (ordförande), Eva Hofvenstam (arbetsmiljösamordnare), Sara Ek (sekreterare) t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (sekreterare) fr.o.m och Lena Olsson (kassör) verkat. För Centrala Sacorådet i Malmö stad/styrelsen v. Attila Rostoványi, ordförande Malmö 18/

11 Bilaga A Rev. och fastställd Kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper Perioden Kommuncentral samverkansgrupp, (KCS): v. Attila Rostoványi, Eva Hofvenstam och Catharina Niwhede Ersättare: Lennart Andersson, Birgitta Bengtsson samt Reine Hindberg. Samverkansgrupp för omstrukturering och trygghetsfrågor (OSG): v. Attila Rostoványi och Tina Wadsten. Ersättare: Stefan Anderson och Anna Öjehagen. Samverkansgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor och integration (INAR): Eva Hofvenstam, Lennart Andersson och Monica Tindberg Ersättare: Robert Elg, Stefan Andersson. Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet, (PSG): v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede Ersättare: Stefan Andersson och Sara Svanlund (LR) Arbetstidsgruppen (ATG): v. Attila Rostoványi och Catharina Niwhede. Ersättare: Eva Hofvenstam och Reine Hindberg. KCS med Arbetsmiljöverket: Eva Hofvenstam, Anna Öjehagen. Biträdande: v. Attila Rostoványi, Tina Wadsten. KCS Individ och familj: Stefan Andersson och Lena Vallin. Ersättare: Eva Hofvenstam, Katrin Skatt Gåvertsson. KCS Vård och omsorg: Lena Olsson, Lena Vallin och Eva Larsson Ersättare: Stefan Andersson. Partsammansatta gruppen för Medarbetarenkäten: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen. Ersättare: Katrin Skatt Gåvertsson och Tina Wadsten HR Arbetsmiljö: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. HR Rehab: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, och Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. 11

12 Bilaga B Under verksamhetsåret har Centrala Sacorådet besvarat följande remisser: 1. Utredning om KRA (kommunens rehabiliteringsavdelning) framtida uppdrag. 2. Utredning av ändrad organisation för LSS-verksamheter. 3. Strategi för jämställd personalpolitik. 4. Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden. 5. Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö stad. 6. Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst. 7. Översyn av taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. 9. Utredning finskt förvaltningsområde. 10. Uppdrag att utreda om vilken förvaltning de kommungemensamma korttidsenheterna ska samlas under samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. 12

13 Bilaga C Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Dessa ska nås genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt kan vi samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Saco-förbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 13

14 Förkortningar: AV: Arbetsmiljöverket ATG: Arbetstidsgruppen AU: Centrala Sacorådets Arbetsutskott CSR: Corporate Social Responsibility HR: Human Resources INAR: Integration- och arbetsmarknadsrådet IRTUC: The Interregional Trade Union Councils KCS: Kommuncentral samverkan KS: Kommunstyrelsen OSG: Omstruktureringsgruppen PSG: Partsammansatta gruppen 14

15 Bilaga 3 Förslag till: Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Målen ska genomföras genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Sacoförbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 15

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande SAMVERKAN INLEDNING Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Avtalet är ämnat att skapa förutsättningar för ett positivt

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003 Kollektivavtal om tillägg och ändringar i Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting Justeras: 2 forts. justering.. den / 2003.. den / 2003.. den / 2003 3 forts. justering

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer