Centrala Sacorådet i Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrala Sacorådet i Malmö stad"

Transkript

1 PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då stadgan stipulerar att kallelsen ska gå ut 14 dagar innan mötet och kallelsen skickades ut den 6 mars Dagordningens fastställande. Dagordningen fasställdes enligt förslaget. 4. Ordförande för årsmötet utses. v. Attila Rostoványi utsågs till mötesordförande. 5. Sekreterare för årsmötet utses. Katrin Skatt Gåvertsson utsågs till mötessekreterare. 6. Två justeringspersoner utses. Lina Svanbrink och Andreas Jönsson utsågs till justeringspersoner. 7. Upprop och justering av röstlängd. Röstlängden justerades enligt bilaga Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, bilaga 2. att godkänna styrelsens Verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga den till handlingarna. 9. Revisorernas rapport. att lägga revisorernas rapport till handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2013 ansvarsfrihet. 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, bilaga 3. att fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan för

2 12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. att välja v. Attila Rostoványi (DIK) till ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 1:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Catharina Niwhede (LR) till 1:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsåret Val av 2:e vice ordförande för kommande verksamhetsår. att välja Lennart Andersson (Sv Ing) till 2:e vice ordförande för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av sekreterare för kommande verksamhetsår. att välja Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) till sekreterare för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av kassör för kommande verksamhetsår. att välja Lena Olsson (FSA) till kassör för Centrala Sacorådet för verksamhetsår Val av ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) Stefana Nyberg (Sv A) Marie Holmberg (Jusek) Anna Tidman (SP) Lotten Johansson (Na) och, Therese Bruce (Fysieterapeuterna) 18. Val av ersättare till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. att välja Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv Ing), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (SSR), Lina Svanbrink (DIK), Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) Olof Hammar (Jusek) Elisabeth Anstey (SP) Lars Brander (Na) och, Heidi Olsén (Fysioterapeuterna) 19. Val av två revisorer för budgetåret att välja Mats Hansson (SSR) och Tarek Borg (SSR) till revisorer för Centrala Sacorådet för budgetåret

3 20. Val av en revisorssuppleant för budgetåret att välja Monika Tindberg (LR) till revisorssuppleant för Centrala Sacorådet för budgetåret Val av en samordnare i arbetsmiljöfrågor för kommande verksamhetsår. att välja Eva Hofvenstam (SSR) valdes till samordnare i arbetsmiljöfrågor för Centrala Sacorådet för kommande verksamhetsår. 22. Val av valberedning, varav en sammankallande. att välja Billy Nielsen (Jusek), Inger Wester (LR) och Eva Hansson (SSR) utsågs till valberedning, varav Eva Hansson är sammankallande. 23. Motioner Inga inkomna motioner. Presidiet uppmanar årsmötet att inkomma med motioner till nästa årsmöte. 24. Övriga frågor. Ordförande tackar avgående styrelseledamot Maria Willén (Fysioterapeuterna). 25. Årsmötets avslutande. Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet Katrin Skatt Gåvertsson Justeras Lina Svanbrink Andreas Jönsson 3

4 Deltagarförteckning jämte röstlängden Bilaga 1 Lennart Andersson Sv. Ing. Attila v Rostoványi DIK Lina Svanbrink DIK Kristina Lindelöf DIK Annika Dysting DIK Lena Olsson FSA Eva Larsson FSA Catharina Niwhede LR Monica Tindberg LR Inger Wester LR Bengt Lövqvist LR Eva Olofsson LR Andreas Jönsson LR Anna Öjehagen LR Therese Bruce Fysioterapeuterna Ann- Britt Palm Sv skolled Lars Brander Na Anna Tidman Sv Ps Katrin Skatt Gåvertsson SSR Birgitta Bengtsson SSR Roland Heller SSR Eva Hofvenstam SSR Stefan Andersson SSR Christian Röder Na Patrik Nilsson DIK Andreas Ingefjord DIK Märta Lunnér DIK Eva Klamméus DIK Emelie Johansson SSR Maria Willén Fysioteraputerna Britt- Marie Liljedahl FSA Hanna Ljungberg SSR Emma Eriksson Borglund,SSR Harald Nilsson SSR Eva Hansson SSR Inger Wester LR Billy Nielsen Jusek 4

5 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 14 februari 2013 till 20 mars 2014 Bilaga 2 Styrelsens sammansättning Ordinarie Attila Rostoványi (DIK), ordf., Catharina Niwhede (LR), 1:e vice ordf., Lennart Andersson (Sv. Ingenjörer), 2:e vice ordf., Sara Ek (DIK) sekr. t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (Akademikerförb. SSR), sek fr.o.m , Lena Olsson (FSA), kassör, Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) t.o.m , Kurt Westlund (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Pernilla Theselius (Sv. Arkitekter), Marie Holmberg (Jusek), Anna Tidman (SP), Lotten Johansson (Na) och Angela Svedman (LSR) t.o.m , Maria Willén (Fysioterapeuterna) fr.o.m Ersättare Reine Hindberg (LR), Peter Björk (Sv. Ingenjörer), Eva Larsson (FSA), Birgitta Bengtsson (Akademikerförb. SSR), Stefana Nyberg (Sv. Arkitekter), Olof Hammar (Jusek) och Elisabeth Anstey (SP), Therese Bruce (Fysioterapeuterna) fr.o.m , Lina Svanbrink (DIK) fr.o.m , Jörgen Håkansson (Sv. Skolledarförb.) fr.o.m , Martin Dahl (Na) fr.o.m Arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam (Akademikerförb. SSR) Kontaktpersoner CR - Sören Lundgren SRAT- Ann Garö SULF - Lars Karlsson KyrkA Mia Möller Sv. Läkarförbund Karl-Axel Bankert Sv. Tandläkarförbund Björn Petri 5

6 Verksamhetsåret Översikt Verksamhetsåret 2013/2014 har till största del präglats av de stora omorganisationer som genomförts inom Malmö stads verksamheter. Tio stadsdelar har reducerats till fem stadsområden och förskole- och skolverksamhet har koncentrerats till tre förvaltningar. Utöver detta har förvaltningar såsom Sociala Resursförvaltningen, Stadskontoret, Gatukontoret och Kulturförvaltningen genomfört omorganisationer i varierande storlek. Malmös organisationsskarta och inriktning har stöpts om. Den kommunala verksamheten har inte genomgått motsvarande förändring de senaste två decennierna. Av stadens drygt medarbetare har mer än hälften upplevt en förändring i någon form under I detta sammanhang har Saco tagit sitt ansvar för inte enbart medlemmarnas utan även Malmö stads bästa. Under verksamhetsåret 2012/2013 ägnades stort fokus åt förberedelser inför påföljande års omorganisation. Innevarande verksamhetsår präglades istället av att bygga upp en tillfällig samverkansstruktur och möta upp en av fackliga företrädare och arbetsgivare efterfrågad dialog för att hantera delaktighet och inflytande i omorganiseringsprocessen. Parallellt byggde Saco upp lokala föreningar i de nya såväl som de nygamla förvaltningarna. Utöver denna verksamhet har Saco varit djupt involverad i utformandet av en kommungemensam arbetsmiljöutbildning, implementering av det nya samverkansavtalet och utarbetandet av stödmaterial, medarbetarenkäten och förhandlat arbetstidsförkortning för att bara nämna några områden. Verksamhetsåret kännetecknats av ansvarstagande, utveckling och engagemang genom att Sacos många fackliga företrädare/skyddsombud har klivit fram och tagit aktiv del i dialogen om sina medlemmars arbetsvardag och deras progression. Utbildningar och aktiviteter Sacostyrelsen har anordnat ett flertal utbildningar för sina fackliga företrädare såväl som skyddsombud. Sacostyrelsen har förfärdigat information- och stödmaterial för att förtydliga Sacos roll centralt såväl som lokalt på förvaltningarna. Skyddsombudsträffar på fyra olika teman har erbjudits vid totalt tio olika tillfällen för att ge ny arbetsmiljökunskap åt Sacos numera hundratalet skyddsombud. Dessa träffar har även haft till syfte att erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte över förvaltningsgränserna. Sacos återkommande frukostträff har riktat sig till alla fackligt förtroendevalda och syftar till att ge de fackliga representanterna möjlighet att ställa frågor till höga chefer, ledare och samordnare och lyssna till deras tankar kring sin verksamhet. Under året bjöds Eva Lundberg in för att prata om stadens vård och omsorgsverksamheten samt 6

7 upphandlingschef Gabriella Manieri för att delge oss sina tankar kring utveckling av Malmö stads upphandlingsverksamhet. Under våren och hösten genomfördes den återkommande Sacointroduktionen. Denna introduktion vänder sig till nyvalda fackliga företrädare och skyddsombud som erbjuds fördjupad kunskap om hur Sacoorganisationen fungerar lokalt såväl som nationellt. Introduktionen sätter även fokus på uppdraget och ansvaret i de olika samverkansgrupperna. Sacos utbildningsdag riktade sig till förvaltningsrådsrepresentanter, skyddsombud och styrelsen. Temat för denna dag var upphandling, arbetsmiljö i samverkan och organisationsförändringar och dess påverkan på samverkansstrukturen. Under hösten har Sacos hemsida arbetats fram och lansering skedde vid glöggminglet den 18 december. Hemsidan fokuserar på information och nyheter till fackligt förtroendevalda men vänder sig även med specifika sidor till medlemmar och chefsmedlemmar. Nätverksbyggande Saco har deltagit i följande nätverk: Tvärfacklig grupp mellan Saco, LO samt TCO förbunden har återupptagits för att driva gemensamma intressefrågor samt föra dialog kring uppkomna hinder. Ordföranden deltog i nationell Sacorådsträff. Syftet med denna träff är att utbyta erfarenheter råden emellan samt inhämta kunskap om bland annat Omställningsfonden och förebyggande hälsoarbete. Arbetsutskottet har tagit initiativ till möten med stadsdirektören för att informera sig om Malmö stad övergripande frågor samt utveckla den fackliga dialogen. Ordföranden och DIK:s styrelserepresentant besökte Saco studentmässa under hösten i syfte att inhämta kunskap om Sacos behov av information och stöd inför kommande mässor. Saco har tagit initiativ till möte med HR-cheferna i stadsområdena för att föra dialog kring fackliga villkor för våra företrädare. Dialogen är en utgångspunkt för ett bredare samtal med chefer och HR i Malmö stad. Saco har deltagit i samarbete med Malmö Företagsakademi i syfte att stödja företag i utvecklingen av deras CSR arbete. Saco har haft samarbete med Nyföretagarcentrum Syd för att erbjuda facklig kunskap i samband med nystart av småföretag. 7

8 Nordiska kvinnorörelsen arrangerar Nordiskt Forum i Malmö under juni månad Saco har deltagit i rådgörande och förberedande möte för att väcka aktuella frågor kopplade till arbetslivet. Saco har som ambition att delta på forumet och bidra med information om det arbete som idag bedrivs inom respektive förbund och av Saco i sin helhet. Saco har tagit initiativ till att skapa förutsättningar för att lyfta aktuella frågor från chefsmedlemmar. Arbetet har påbörjats under våren Uppdrag Saco representerar akademikerna i arbetsmarknadsråd Malmö. AMR Malmö utgörs av den lokala arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen. Saco har deltagit i det EU-finansierade IRTUC-samarbetet mellan Danmark och Sverige. Malmö stads medarbetarenkät 2014 har föregåtts av referensgruppsarbete i vilket Saco tagit en aktiv del. Saco har även som ett led i detta arbete genomfört en intern uppföljningsenkät som skickats ut till samtliga Sacorepresentanter i staden. Representanter för Saco har varit Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud. Under året har arbetet med att utveckla HR-processen Arbetsmiljö fortskridit på olika sätt. Malmö stad har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat fram och färdigställt en kommun-, och partsgemensam grundläggande utbildning i samverkan, arbetsmiljö och hälsa för chefer, skyddsombud och samverkansrepresentanter, som under 2014 kommer att genomföras tio gånger. I idé- och planeringsarbete samt genomförande har Sacorepresentanter varit mycket aktiva, av vilka Sacos arbetsmiljösamordnare och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud har haft en särskilt framträdande roll. Särskilt kan även nämnas det partsgemensamma arbetet med att upprätta kommungemensamma riktlinjer avseende kränkande särbehandling och hot och våld som pågår. I samband med Malmö stads samverkansorganisation bildades en interimistisk samverkan för skolförvaltningarna samt för stadsområdena. Saco utsåg två samordnare med uppdrag att driva förbundsgemensamma frågor och utgöra en enad röst i dialog med arbetsgivaren. För skolan utsågs Sara Ek (Sacosekr.) och därefter Anna Öjehagen (HSO LR). För stadsområdena utsågs Stefan Andersson (facklig sekr. Akademikerförb.SSR) och därefter Lina Svanbrink (facklig sekr. DIK). Dessa samordnare och deras fackliga Sacokollegor har på ett berömligt sätt bidragit med sin kunskap och analysförmåga för att mildra de negativa effekterna av Malmö stads omorganisation. Saco/LR:s representant i partssammansattgruppen Sara Svanlund har tagit ett sort ansvar som facklig representant tillika projektledare för implementeringsprocessen för samverkansavtalet. Ordföranden och 1:e vice ordföranden samt Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande deltog på den nationella Sacokongressen i november. I egenskap av kongressdeltagare medverkade dessa till att utforma Sacos plattform för den kommande fyraårsperioden. 8

9 Sacorepresentanterna i kommuncentral samverkan har deltagit i dialog kring Malmö stads HR-process gällande chefsrekrytering. Representation Saco har medverkat vid avtackning av: HR-konsult Torsten Johansson, Stadskontoret Kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd Ilmar Reepalu HR-chef Jörgen Stoltz, stadsdel Centrum Förvaltningschef Carina Tempel. Saco har medverkat vid ceremonin till minne av Raoul Wallenberg 27/8. Ordföranden samt arbetsmiljösamordnare deltog i den av Malmö stad anordnade hearingen kring ungdomsarbetslöshet den 24/9. Övrigt Saco vill särskilt uppmärksamma att man arbetat för att lyfta frågan om digital arbetsmiljö. Ett arbete som kommer att fortsätta och utvecklas under kommande period. Saco har skickat ut en enkät till fackligt förtroendevalda för att undersöka villkoren för det fackliga arbetet i de olika förvaltningarna. Kartläggningen fortsätter och breddas under Fackförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har bytt namn till Fysioterapeuterna fr.o.m Styrelsen Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden. Styrelsen har dessutom hållit två planeringsdagar för att planera, styra och följa upp Sacoarbetet. Styrelsen har haft ett arbetsutskott (AU) bestående av v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede, Lennart Andersson, Sara Ek (t.o.m ) Katrin Skatt Gåvertsson (fr.o.m ) samt adjungerad arbetsmiljösamordnare Eva Hofvenstam. Arbetsutskottet träffas en vecka före varje styrelsemöte för att bestämma dagordningen och diskutera aktuella frågor. Sacokansliet Som fackliga förtroendemän har följande personer verkat: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, Katrin Skatt Gåvertsson och Lena Vallin för Akademikerförbundet SSR, Kurt- 9

10 Erik Westlund för Sveriges skolledarförbund, Lena Olsson för FSA. v. Attila Rostoványi och Sara Ek (t.o.m ) och Lina Svanbrink (fr.o.m )för DIK. LR:s fackliga förtroendemän har haft placering på LR:s kansli. Anna Öjehagen För Saco har v. Attila Rostoványi (ordförande), Eva Hofvenstam (arbetsmiljösamordnare), Sara Ek (sekreterare) t.o.m , Katrin Skatt Gåvertsson (sekreterare) fr.o.m och Lena Olsson (kassör) verkat. För Centrala Sacorådet i Malmö stad/styrelsen v. Attila Rostoványi, ordförande Malmö 18/

11 Bilaga A Rev. och fastställd Kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper Perioden Kommuncentral samverkansgrupp, (KCS): v. Attila Rostoványi, Eva Hofvenstam och Catharina Niwhede Ersättare: Lennart Andersson, Birgitta Bengtsson samt Reine Hindberg. Samverkansgrupp för omstrukturering och trygghetsfrågor (OSG): v. Attila Rostoványi och Tina Wadsten. Ersättare: Stefan Anderson och Anna Öjehagen. Samverkansgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor och integration (INAR): Eva Hofvenstam, Lennart Andersson och Monica Tindberg Ersättare: Robert Elg, Stefan Andersson. Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet, (PSG): v. Attila Rostoványi, Catharina Niwhede Ersättare: Stefan Andersson och Sara Svanlund (LR) Arbetstidsgruppen (ATG): v. Attila Rostoványi och Catharina Niwhede. Ersättare: Eva Hofvenstam och Reine Hindberg. KCS med Arbetsmiljöverket: Eva Hofvenstam, Anna Öjehagen. Biträdande: v. Attila Rostoványi, Tina Wadsten. KCS Individ och familj: Stefan Andersson och Lena Vallin. Ersättare: Eva Hofvenstam, Katrin Skatt Gåvertsson. KCS Vård och omsorg: Lena Olsson, Lena Vallin och Eva Larsson Ersättare: Stefan Andersson. Partsammansatta gruppen för Medarbetarenkäten: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen. Ersättare: Katrin Skatt Gåvertsson och Tina Wadsten HR Arbetsmiljö: Eva Hofvenstam samt Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. HR Rehab: Eva Hofvenstam, Stefan Andersson, och Anna Öjehagen Ersättare: Tina Wadsten. 11

12 Bilaga B Under verksamhetsåret har Centrala Sacorådet besvarat följande remisser: 1. Utredning om KRA (kommunens rehabiliteringsavdelning) framtida uppdrag. 2. Utredning av ändrad organisation för LSS-verksamheter. 3. Strategi för jämställd personalpolitik. 4. Överflytt av JobbMalmö från servicenämnden till den nya gymnasienämnden. 5. Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö stad. 6. Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst. 7. Översyn av taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. 9. Utredning finskt förvaltningsområde. 10. Uppdrag att utreda om vilken förvaltning de kommungemensamma korttidsenheterna ska samlas under samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. 12

13 Bilaga C Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Dessa ska nås genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt kan vi samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Saco-förbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 13

14 Förkortningar: AV: Arbetsmiljöverket ATG: Arbetstidsgruppen AU: Centrala Sacorådets Arbetsutskott CSR: Corporate Social Responsibility HR: Human Resources INAR: Integration- och arbetsmarknadsrådet IRTUC: The Interregional Trade Union Councils KCS: Kommuncentral samverkan KS: Kommunstyrelsen OSG: Omstruktureringsgruppen PSG: Partsammansatta gruppen 14

15 Bilaga 3 Förslag till: Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad. Mål för verksamheten: knyta förbunden och styrelsen närmare varandra. att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden. en konstruktiv samverkansdialog där Saco är med i ett tidigt skede. förtydliga Sacos organisation i Malmö stad. synliggöra Saco och dess arbete. stärka och utveckla lokala Sacoföreningar. att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan. befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans. Målen ska genomföras genom: utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter. nätverksträffar för skyddsombuden. Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare. möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna. att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas. att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan. att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer. att i övrigt samverka med Sacoföreningar i andra kommuner, Akademikeralliansen och Sacoförbund inom OFR samt övriga fackliga nätverksträffar. Malmö v. Attila Rostoványi Ordförande 15

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer