RAPPORT. Kontrollberäkningar av Strömslunds avloppsledningsnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Kontrollberäkningar av Strömslunds avloppsledningsnät"

Transkript

1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB Kontrollberäkningar av Strömslunds avloppsledningsnät UPPDRAGSNUMMER Modellberäkning av maximala trycklinjer i avloppssystemet vid nederbörd med återkomsttiden 10 år SWECO ENVIRONMENT AB ZOYA SALEHPOUR MATS ANDRÉASSON

2 Organisation Personer Roll Telefon Mats Andréasson Uppdragsledare +46 (0) Zoya Salehpour Handläggare +46 (0) Ove Nordmark Kvalitetsgranskare +46 (0) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

3 MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

4 Sammanfattning I augusti 2014 inträffade ett stort antal källaröversvämningar i samband med kraftig nederbörd i Strömslund. Sweco har på uppdrag av Trollhättan Energi AB genomfört en kontrollberäkning av avloppssystemet. Detta för att kontrollera om avloppsledningarna i anslutning till 41 st. drabbade fastigheter uppfyller skäliga anspråk på säkerhet mot översvämning. En hydraulisk modell har upprättats utifrån digitalt underlag och inmätningar i avloppssystemet. Modellen har kalibrerats genom inläggande av deltagande belastningsytor vid nederbörd motsvarande uppmätta flöden (nivå- och hastighetsmätning) i 15 st. punkter och uppmätta nivåer i 8 st. punkter i avlopps- och dagvattensystemet. Vid belastning med ett kontrollberäkningsregn har en serie med så kallade blockregn med återkomsttiden 10 år och olika återkomsttider, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P90, använts. Resultat från modellberäkningen visar om flödeskapaciteten är tillräcklig eller om risk finns för uppdämning i ledningssystemet. Beräkningar har utförts enligt beräkningsfall nedan: 1. Kontrollberäkning med kalibrerad datormodell under förutsättning att ledningarna i systemet har Mannings tal (råhetstal) 82 för betongledningar och 90 för plastledningar (även benämnt grundfall) 2. Känslighetsanalys genom att Mannings tal generellt har sänkts till 60 för hela ledningssystemet, d.v.s. friktionsförlusterna i ledningssystemet ökas 3. Känslighetsanalys genom en generell ökning av alla deltagande hårdgjorda ytor i systemet med 10 % Beräkningarna har visat följande: 1. Vid beräkningar enligt fall 1 (grundfall) ovan erhålls källaröversvämning för 17 st. fastigheter inom området (Orvar 8, Urd 4, Mimer 11, Höder 4, Heimdall 17, Visbur 3, Visbur 7, Höder 5, Ägir 1, Sleipner 8, Poppeln 1, Heimdall 18, Heimdall 19, Mimer 12, Mimer 6, Nore 6 och Hildur 4). Ytterligare 4 st. fastigheter (Munin 1, Urd 5, Urd 3 och Urd 2) erhåller en maximal trycklinje om endast ca 0,10 m, 0,14 m, 0,07 m resp. 0,17 m under källargolvsnivån 2. Vid beräkningar enligt fall 2 ovan erhålls källaröversvämningar för ytterligare 4 st. fastigheter (Munin 1, Urd 5, Urd 3 och Urd 2) 3. Vid beräkningar enligt fall 3 ovan erhålls källaröversvämningar för de 17 fastigheterna i beräkningsfall 1, samt även för ytterligare en fastighet (Urd 3) För de övriga fastigheterna indikerar beräkningsresultaten god funktion beträffande ledningssystemen, då de beräknade maximala trycklinjerna låg under källargolvsnivåerna även vid känslighetsanalysen. Minskningen av Mannings tal hade en något större effekt på beräkningsresultaten än ökningen av ansluten hårdgjord yta. Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE Göteborg, Telefon Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Zoya Salehpour Civilingenjör Vattensystem Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Metodik 4 3 Modelluppbyggnad 4 4 Mätningar 5 5 Modellkalibrering 7 6 Förutsättningar för kontrollberäkningar 7 7 Känslighetsanalys 8 8 Resultat av kontrollberäkning Fastigheterna Höder 4-5, Heimdall 17-19, Hildur 4 och Nore Fastigheterna Mimer 11, Sleipner 8, Orvar 8 och Urd Fastigheterna Mimer 6 och Fastigheterna Urd 3-7 och 9, samt Munin 1 och Fastigheterna Magne 5 och 6, samt Munin Fastigheten Magne Fastigheten Ägir Fastigheterna Visbur 3 och Fastigheten Ägir Fastigheterna Rönnen 16 och Fastigheten Jorund Fastigheterna Åsyn 1 och 5, samt Midgård Fastigheten Poppeln Fastigheterna Pyramidpoppeln 1 och 2, samt Almen 3 och Boken Fastigheten Balder Sammanställning av beräkningsresultat 39 9 Slutsatser Referenser 41 MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

6 Bilagor Bilaga A Bilaga B Kalibreringsresultat för hydraulisk modell över Strömslunds avloppssystem Beräkningsresultat (avloppssystem) för översvämmade fastigheter i Strömslund Förklaringstabell Förklaring till figurer / ritningar nr 2-6 och nr 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 och 37. Figur/beteckning Förklaring Spillvattenledning Dagvattenledning XXXNNNN (exempelvis DNB3201, SPL197, SRB192, kombination av 3 bokstäver och 3-4 siffror) Identitetsnummer för en nedstigningsbrunn eller punkt på ledningsnätet. Vissa av dessa brunnar/punkter i ledningsnätet återfinns även i trycklinjeprofilerna. MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

7 1 Inledning I augusti 2014 inträffade ett stort antal källaröversvämningar i samband med mycket kraftig nederbörd i Strömslund, beläget i den västra delen av Trollhättans stad. Med anledning av denna händelse har Sweco fått i uppdrag av Trollhättan Energi AB att utreda om avloppssystemet uppfyller skäliga anspråk på säkerhet mot översvämning. Detta har utförts genom kontrollberäkningar av avloppssystemet, i enlighet med Svenskt Vattens dimensioneringskrav för avloppsledningsnät. Sweco har utfört kontrollberäkningar avseende totalt 41 st. fastigheter i Strömslund, som enligt uppgift ska ha drabbats, se figur 1 nedan. Figur 1 Fastigheter i Strömslund (rödmarkerade) drabbade av källaröversvämning, augusti (41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

8 För utförande av kontrollberäkningar har Sweco vidareutvecklat en redan uppbyggd hydraulisk datormodell över avloppssystemet i Strömslund med programvaran Mikeurban CS I den tidigare upprättade modellen fanns ledningssystemet i Strömslund norra beskrivet. Sweco har kompletterat modellen med ledningar i Strömslund södra, se figur 2 nedan. Modellen har också uppdaterats och kompletterats avseende bräddavlopp i det kombinerade avloppssystemet. Det har också lagts till en spillvattenbelastning i form av debiterad dricksvattenförbrukning. Modellen omfattar både dagvattensystem och avloppssystem. Detta skapar möjligheter att utreda potentiell bakvatteninträngning från dagvattensystemet via de bräddavlopp, som eventuellt saknar backventil/bakvattenlucka. Figur 2 Omfattning av modell över dagvattenledningsnätet (gröna linjer) och avloppsledningsnätet (röda linjer) samt fastigheter som rapporterat om översvämning i augusti 2014 i Strömslund 2(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

9 Bräddavlopp i det kontrollberäknade avloppsledningsnätet framgår av Figur 3 nedan. Figur 3 Bräddavloppspunkter i det modellerade området, Strömslund Under sommaren 2015 genomfördes flödesmätningar och nivåmätningar i dagvattenledningsnätet och avloppsledningsnätet (se även Mätrapport för Strömslund). Samtidigt utfördes kontinuerligt registrerande nederbördsmätning på tre platser inom området. Resultaten har använts för kalibrering av den upprättade beräkningsmodellen. 3(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

10 2 Metodik Sweco har använt en utredningsmetodik enligt nedan i uppdraget: Uppbyggnad av datormodell genom komplettering/justering av tidigare modell för berörda ledningsnät, bräddavlopp, samt debiterad dricksvattenmängd med ett förbrukningsmönster Justeringar av modellen utifrån resultat från inmätningar av bräddavlopp, samt analys av resultat från genomförda nivå- och flödesmätningar Kalibrering av modellen genom inläggande av deltagande ytor vid nederbörd motsvarande uppmätta flöden (15 st. punkter), samt uppmätta vattennivåer i ledningsnät och bräddavlopp (8 st. punkter) i Strömslund (se figur 4 och 5) Vid kalibreringen har uppmätt nederbörd från 3 st. platser använts, se figur 6 Inläggande av läck- och dränvattenflöden utifrån studier av uppmätta flöden Justering av ledningsråhet i anslutning till mätpunkter på ledningsnätet i syfte att efterlikna uppmätta flödesförhållanden Kontroll av risk för bakvatteninträngning från dagvattensystem via bräddavlopp genom nivåmätning i 8 st. punkter i Strömslund Inmätning av källargolvsnivåer av Trollhättan Energi AB, vilka har lagts in i datormodellen Utförande av kontrollberäkningar för dimensionerande nederbörd med återkomsttiden 10 år i enlighet med Svenskt Vattens publikation P90 i syfte att undersöka om skälig säkerhet mot källaröversvämning kan erhållas beträffande de drabbade fastigheterna eller om de riskerar att drabbas av översvämning Sammanställning av beräkningsresultat i tabellform och beräknade trycklinjeprofiler längs ledningssträckor med drabbade fastigheter i denna rapport 3 Modelluppbyggnad 4(41) I den upprättade datormodellen över Strömslund har både dagvattenledningssystem och avloppssystem inkluderats, se figur 2. Detta skapar möjligheter att utreda potentiell bakvatteninträngning från dagvattensystemet via de bräddavlopp, som eventuellt saknar backventil/bakvattenlucka. Det finns 7 st. bräddavlopp i modellen, se figur 3. Modellen omfattar också en spillvattenbelastning i form av debiterad dricksvattenförbrukning. Belastningen på dagvattensystemet har baserats på ytor från GIS-material, enligt dimensioneringsanvisningar P90 och har sedan justerats i vissa delar enligt utförda mätningar under sommaren Inlagda läck- och dränvattenflöden, samt deltagande ytor i avloppssystemet i modellen är baserade på utförda mätningar under sommaren Modellen är i höjdsystem RH2000 och i koordinatsystem SWEREFF MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

11 4 Mätningar Under perioden juni september 2015 utförde Sweco flödesmätningar och nivåmätningar i dagvattensystemet och avloppsledningssystemet (se Mätrapport för Strömslund). Samtidigt utfördes nederbördsmätning inom området. Placering av mätpunkter (kontrollpunkter) framgår av figur 4 och 5 nedan. Figur 4. Placering av mätpunkter i avloppssystemet (rödmarkerade) och dagvattensystemet (grönmarkerade) i Strömslund norra. Mätpunkterna nr. 21, och nr. 22 gäller flödesmätningar i avloppssystemet, samt nivåmätningar i dagvattensystemet i bräddpunkterna 7 och 8. Mätpunkten nr. 23 gäller nivåmätning i dagvattensystemet i bräddpunkt 3. Mätpunkt nr. 25 gäller nivåmätning i både dagvatten- och avloppssystemet i bräddpunkt 9. Resterande mätpunkter gäller flödesmätningar (mätning av nivå och hastighet). 5(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

12 Figur 5 Placering av mätpunkter i avloppssystemet (rödmarkerade) och dagvattensystemet (grönmarkerade) i Strömslund södra. Mätpunkt nr. 15 gäller flödesmätningar i avloppssystemet samt nivåmätning i dagvattensystemet i bräddpunkt 17. Mätpunkt nr. 11 gäller nivåmätning i dagvatten- och avloppssystemet i bräddpunkt 13. Resterande mätpunkter gäller flödesmätningar (nivå- hastighetsmätning) Placering av nederbördsmätare framgår av figur 6 nedan. Figur 6 Placering av nederbördsmätare i Torsred och Strömslund 6(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

13 5 Modellkalibrering Modellen kalibrerades genom att belastning i form av deltagande hårdgjorda ytor med olika storlekar och med olika koncentrationstider lades in i modellen. Beräkningar utfördes sedan då modellen belastades med uppmätta regn för att efterlikna uppmätta flödes- och nivåförhållanden. För att åstadkomma en god kalibrering av modellen användes förutom de hårdgjorda ytorna även uppmätta basflöden (läck- och dränvatten), samt en spillvattenbelastning motsvarande debiterad drickvattenförbrukning. Friktionsförlusterna, d.v.s. ledningsnätets råhet, har vid kalibreringen av modellen justerats i syfte att efterlikna uppmätta flödesförhållanden. Under mätperioden föll regn med olika lämplighet för kalibrering. Sweco bedömde att främst de tre regntillfällena 8 juli, 9 juli och 26 juli var de som var lämpligast att kalibrera mot. Vid vissa av mätpunkterna uppvisade dock uppmätta data vid dessa tillfällen en del osäkerheter och därför lades fokus på andra regntillfällen för dessa punkter. Slutresultatet av kalibreringen för Strömslund ger ett medelfel för toppflödet i alla mätpunkter och för de utvalda regnen om ca 2 %. I Bilaga A redovisas kalibreringsresultat för den hydrauliska modellen över Strömslunds avloppssystem i Trollhättan. För de flesta mätpunkterna redovisas kalibreringsresultat för hela mätperioden samt vid regntillfällen under och , men för några mätpunkter bara vid en utvald regnperiod. Det var dock stopp i en avloppsledning innan mätpunkt SNB470 under mätperioden. För att efterlikna stoppsituationen vid kalibreringen har den aktuella ledningsdimensionen uppströms SNB470 minskats vid kalibreringsberäkningarna. Efter spolning och filmning av ledningen fortsatte därför mätningarna i DNB2596 och SNB 470, samt även nederbördsmätning vid förskolan, under september Den kalibrerade modellen kontrollerades sedan igen utifrån nya mätdata med normal dimension för ledningssträckan uppströms SNB Förutsättningar för kontrollberäkningar Nedanstående förutsättningar har använts vid kontrollberäkningarna: Spillvattenavrinningen har lagts in i modellen för anslutna fastigheter och kopplats till brunnar i anslutning till servislägena, samt givits ett normalt förbrukningsmönster Mannings tal (M) om 82 enligt dimensioneringsantaganden har antagits för betongledningar och 90 för plastledningar (PP och PVC) Endast mindre brunnsförluster om 0,1 har lagts in i modellen i skarpa krökar Bedömda deltagande ytor från kalibrering har fördelats proportionellt inom ledningsnätet uppströms mätpunkten Modellen omfattar både dagvattensystem och avloppssystem vilket skapar möjligheter till att bedöma potentiell bakvatteninträngning från dagvattensystem via bräddavlopp, som eventuellt saknar backventil/bakvattenlucka 7(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

14 Modellen belastas med blockregn, som har återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter (se nedan), beräknade enligt Dahlströms nya formel motsvarande Z-värdet 18 Figur 7 10-års blockregn som använts vid kontrollberäkningen. Regnintensitet beräknad enligt Dahlströms nya formel, varaktigheter 10, 20, 30 och 40 min. samt 1 tim. 7 Känslighetsanalys 8(41) En känslighetsanalys har genomförts med två olika justeringsfall jämfört med kontrollberäkningen (grundfallet). I första fallet justerades ledningarnas råhet, d.v.s. Mannings tal, för att åstadkomma högre friktionsförluster i ledningssystemet. Beräkningar utfördes då med ett lägre Mannings tal (60) för samtliga ledningar i systemet. I kolumn 6 i tabellen på sidan 38 redovisas beräkningsresultaten med lägre Mannings tal. I det andra fallet ökades de kalibrerade deltagande ytorna i modellen med 10 %. Beräkningar utfördes sedan med dessa ökade deltagande ytor. I kolumn 7 i tabellen på sidan 38 redovisas beräkningsresultaten med ökade deltagande ytor. 8 Resultat av kontrollberäkning Nedan redovisas beräkningsresultat i form av beräknade maximala trycklinjer (röd linje) för de olika ledningssträckorna med de översvämningsdrabbade fastigheterna vid grundfallet. I tabellen på sidan 38 redovisas även beräkningsresultaten. I Bilaga B återfinns en karta med beräkningsresultaten (avloppsledningsnät) för drabbade fastigheter i Strömslund. Beräkningsresultat för dagvattensystem redovisas i en separat rapport Kontrollberäkningar av Strömslund dagvattensystem med avseende på marköversvämningar. MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

15 8.1 Fastigheterna Höder 4-5, Heimdall 17-19, Hildur 4 och Nore 6 Figur 8 Ledningssträcka 1 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 9(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

16 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 1 med fastigheterna Höder 4-5, Heimdall 17-19, Hildur 4 och Nore 6. Figur 9 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 1 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för samtliga fastigheter är belägna under den högsta beräknade trycklinjen. 10(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

17 8.2 Fastigheterna Mimer 11, Sleipner 8, Orvar 8 och Urd 2 Figur 10 Ledningssträcka 2 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 11(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

18 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 2 med fastigheterna Mimer 11, Sleipner 8, Orvar 8 och Urd 2. Figur 11 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 2 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för fastigheterna Mimer 11, Sleipner 8, Orvar 8 är belägna under den högsta beräknade trycklinjen och källargolvet för fastigheten Urd 2 är beläget över den högsta beräknade trycklinjen. 12(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

19 8.3 Fastigheterna Mimer 6 och 12 Figur 12 Ledningssträcka 3 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 13(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

20 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 3 med fastigheterna Mimer 6 och 12. Figur 13 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 3 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för båda fastigheterna är belägna under den högsta beräknade trycklinjen. 14(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

21 8.4 Fastigheterna Urd 3-7 och 9, samt Munin 1 och 10 Figur 14 Ledningssträcka 4 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 15(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

22 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 4 med fastigheterna Urd 3-7 och 9, samt Munin 1 och 10. Figur 15 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 4 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för alla fastigheter, förutom fastigheten Urd 4, är belägna över den högsta beräknade trycklinjen. 16(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

23 8.5 Fastigheterna Magne 5 och 6, samt Munin 9 Figur 16 Ledningssträcka 5 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 17(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

24 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 5 med fastigheterna Magne 5 och 6, samt Munin 9. Figur 17 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 5 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för samtliga fastigheter är belägna över den högsta beräknade trycklinjen. 18(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

25 8.6 Fastigheten Magne 4 Figur 18 Ledningssträcka 6 i Strömslund 19(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

26 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 6 med fastigheten Magne 4. Figur 19 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 6 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolvet för fastigheten Magne 4 är beläget över den högsta beräknade trycklinjen. 20(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

27 8.7 Fastigheten Ägir 1 Figur 20 Ledningssträcka 7 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 21(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

28 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 7 med fastigheten Ägir 1. Figur 21 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 7 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolvet för fastigheten Ägir 1 är beläget under den högsta beräknade trycklinjen. 22(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

29 8.8 Fastigheterna Visbur 3 och 7 Figur 22 Ledningssträcka 8 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 23(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

30 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 8 med fastigheterna Visbur 3 och 7. Figur 23 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 8 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för båda fastigheterna är belägna under den högsta beräknade trycklinjen. 24(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

31 8.9 Fastigheten Ägir 9 Figur 24 Ledningssträcka 9 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 25(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

32 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 9 med fastigheten Ägir 9. Figur 25 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 9 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolvet för fastigheten är beläget över den högsta beräknade trycklinjen. 26(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

33 8.10 Fastigheterna Rönnen 16 och 17 Figur 26 Ledningssträcka 10 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 27(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

34 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 10 med fastigheterna Rönnen 16 och 17. Figur 27 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 10 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för fastigheterna är belägna över den högsta beräknade trycklinjen. 28(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

35 8.11 Fastigheten Jorund 3 Figur 28 Ledningssträcka 11 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 29(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

36 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 11 med fastigheten Jorund 3. Figur 29 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 11 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolvet för fastigheten är beläget över den högsta beräknade trycklinjen. 30(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

37 8.12 Fastigheterna Åsyn 1 och 5, samt Midgård 8 Figur 30 Ledningssträcka 12 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 31(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

38 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 12 med fastigheterna Åsyn 1 och 5, samt Midgård 8. Figur 31 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 12 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för samtliga fastigheter är belägna över den högsta beräknade trycklinjen. 32(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

39 8.13 Fastigheten Poppeln 1 Figur 32 Ledningssträcka 13 i Strömslund (röd sträcka avser redovisad profil) 33(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

40 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 13 med fastigheten Poppeln 1. Figur 33 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 13 i Strömslund, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolvet för fastigheten är beläget under den högsta beräknade trycklinjen. 34(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

41 8.14 Fastigheterna Pyramidpoppeln 1 och 2, samt Almen 3 och Boken 7 Figur 34 Ledningssträcka 14 i Strömslund södra (röd sträcka avser redovisad profil) 35(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

42 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 14 med fastigheterna Pyramidpoppeln 1 och 2, Almen 3 och Boken 7. Figur 35 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 14 i Strömslund södra, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för samtliga fastigheter är belägna över den högsta beräknade trycklinjen. 36(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

43 8.15 Fastigheten Balder 8 Figur 36 Ledningssträcka 15 i Strömslund södra (röd sträcka avser redovisad profil) 37(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

44 Nedan redovisas beräknad maximal trycklinje för ledningssträcka 15 med fastigheten Balder 8. Figur 37 Resulterande maximal trycklinje (röd) längs med ledningssträcka 15 i Strömslund södra, beräknat för blockregn med 10 års återkomsttid (Dahlströms nya formel, P104). Av den beräknade trycklinjeprofilen framgår att källargolven för fastigheten är beläget över den högsta beräknade trycklinjen. 38(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

45 8.16 Sammanställning av beräkningsresultat Fastighetsbeteckning Adress Inmätt källargolvsnivå (+m) Absolut nivå (+m) (grundfall) Trycklinje över/under källargolv (grundfall) Absolut nivå (+m) (Mannings tal 60) Absolut nivå (+m) (10 % ökning av ytor) Trycklinje över/under källargolv (värsta fall) ALMEN 3 Daltorpsvägen 17 66,1 65,4 under 65,4 65,4 under BALDER 8 Kapellgatan 10 81,3* 79,6 under 80,1 79,8 under BOKEN 7 Vallbrottsgatan 4 67,6* 67,3 under 67,3 67,3 under HEIMDALL 17 Strömslundsgatan 12 80,7 82,0 över 82,5 82,2 över HEIMDALL 18 HEIMDALL 19 Kvarnliden 2 80,9 81,7 över 82,1 81,9 över Kvarnliden 4 80,6 81,4 över 81,6 81,5 över HILDUR 4 Lindgatan25 78,8 79,6 över 80,1 80,1 över HÖDER 4 Strömslundsgatan 11 81,1 82,0 över 82,5 82,2 över HÖDER 5 Kapellgatan 1 81,2 81,9 över 82,4 82,1 över JORUND 3 Albertsvägen 45 71,1 69,2 under 69,2 69,2 under MAGNE 4 Nornornas väg 11 66,9 66,5 under 66,5 66,5 under MAGNE 5 Nornornas väg 9 66,7 66,4 under 66,4 66,4 under MAGNE 6 Nornornas väg 7 66,8 66,4 under 66,4 66,4 under MIDGÅRD 8 Bohusgatan 7 69,6 68,8 under 68,8 68,8 under MIMER 11 Felterusgatan 23 73,9 73,9 över 74,6 74,1 över MIMER 12 MIMER 6 Källstorpsvägen 14 Källstorpsvägen 20 71,9 73,1 över 73,3 73,2 över 73,7 74,5 över 74,7 74,6 över MUNIN 1 Albertsvägen 29 66,5 66,4 under 66,6 66,5 över MUNIN 10 Vässlegatan 14 66,5 66,1 under 66,4 66,4 under MUNIN 9 Nornornas väg 8 66,8 66,4 under 66,4 66,4 under NORE 6 Lindgatan 22 78,8 79,8 över 80,3 80,3 över ORVAR 8 Albertsvägen 28 66,6 66,8 över 67,1 67,0 över POPPELN 1 PYRAMID- POPPELN 1 PYRAMID- POPPELN 2 RÖNNEN 16 RÖNNEN 17 SLEIPNER 8 Torsredsvägen 46 64,4* 64,5 över 65,2 65,0 över Daltorpsvägen 15 66,5 65,6 under 65,6 65,6 under Daltorpsvägen 13 66,6 65,9 under 65,9 65,9 under Albertsvägen 69A 73,8* 71,9 under 71,9 71,9 under Albertsvägen 69B 73,8* 71,9 under 71,9 72,0 under Torsbogatan 34 72,2 73,2 över 73,6 73,4 över URD 2 Albertsvägen 37 66,6 66,5 under 66,9 66,6 över 39(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

46 Fastighetsbeteckning Adress Inmätt källargolvsnivå (+m) Absolut nivå (+m) (grundfall) Trycklinje över/under källargolv (grundfall) Absolut nivå (+m) (Mannings tal 60) Absolut nivå (+m) (10 % ökning av ytor) Trycklinje över/under källargolv (värsta fall) URD 3 Albertsvägen 35 66,5 66,5 under 66,9 66,6 över URD 4 Albertsvägen 33 66,4 66,4 över 66,8 66,6 över URD 5 Albertsvägen 31 66,5 66,4 under 66,6 66,5 över URD 6 Vässlegatan 11 67,0 66,5 under 66,5 66,5 under URD 7 Nornornas väg 14 67,1 66,6 under 66,6 66,6 under URD 9 Nornornas väg 18 68,0 67,5 under 67,5 67,5 under VISBUR 3 VISBUR 7 Strömslundsgatan 27 Strömslundsgatan 31 82,3 82,5 över 84,0 83,3 över 82,6 82,7 över 84,0 83,4 över ÅSYN 1 Albertsvägen 51 71,1 69 under 69,0 69,0 under ÅSYN 5 Bohusgatan 8 69,8 68,7 under 68,7 68,7 under ÄGIR 1 Kapellgatan 21 79,4 79,6 över 79,9 79,8 över ÄGIR 9 Naglumsgatan 10 79,0 78,4 under 78,4 78,4 under *fastigheten har bedömd källargolvsnivå (2,25 m under avvägd sockelnivå) Möjliga osäkerheter i resultaten utgörs av: Eventuella brister i underlag. Osäkerheter kring underlaget har dock i största möjliga mån klarats ut med Trollhättan Energi AB eller genom de inmätningar som gjorts i fält Lokala avvikelser i nederbördsmätningar. 3 st. nederbördsmätare har placerats ut i respektive område. Kalibreringar har fokus på de nederbördstillfällen som alla nederbördsmätare inom/nära området visar ungefär samma värde både för volym och för intensitet. Dessa för att minimera risken för större lokala avvikelser Osäkerheter beträffande mätningsresultat. Kalibreringarna har fokus på de tillfällen då uppmätt värde i varje mätpunkt ser rimligt ut i jämförelse med värdena från mätpunkter i uppströms och nedströms Belastningen från hårdgjorda ytor i de separata dagvattensystemen har till vissa delar inte kalibrerats. Belastningen är teoretiskt baserad på de dimensioneringsanvisningar som är angivna i P90. Erfarenhetsmässigt brukar dock den verkliga belastningen oftast vara lägre 40(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

47 9 Slutsatser Sammantaget så visar analysen att den maximala trycklinjen vid dimensionerade nederbörd överskrider källargolvsnivån för totalt 21 st. fastigheter, varav 17 st. i grundfallet och ytterligare 4 st. i känslighetsanalysen, vilket också redovisas i Bilaga B. Alla dessa fastigheter återfinns i Strömslund norra enligt nedan: Alla fastigheter innan mätpunkt SNB3222 (7 st.) Alla fastigheter innan mätpunkt SNB2132 (4 st.) Alla fastigheter mellan mätpunkt SNB474 och SNB3958 (4 st.) Två fastigheter vid mätpunkt SNB474 Alla fastigheter innan mätpunkt SNB2126 (3 st.) En fastighet vid Torsredsvägen (Poppeln 1) För de övriga fastigheterna indikerar beräkningsresultaten god funktion beträffande ledningssystemen, då de beräknade maximala trycklinjerna låg under källargolvsnivåerna även vid känslighetsanalysen. Minskningen av Mannings tal hade större effekt på beräkningsresultaten än ökningen av ansluten hårdgjord yta. 10 Referenser Dahlström B. (2010): Regnintensitet- en molnfysikalisk betraktelse. Svenskt Vatten Utveckling, rapport Svenskt Vatten (2004): Dimensionering av allmänna avloppsledningar, publikation P90. Svenskt Vatten (2011): Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, publikation P104. Sweco (2016): Mätrapport Strömslund, mätningsinsats för underlag till hydraulisk modellering. Sweco (2016): Kontrollberäkningar av Strömslund dagvattensystem med avseende på marköversvämningar SWECO Environment AB Västra Regionen Mats Andréasson Uppdragsledare Zoya Salehpour Handläggare modellering Ove Nordmark Kvalitetsgranskare 41(41) MODELLBERÄKNING AV MAXIMALA TRYCKLINJER I AVLOPPSSYSTEMET VID NEDERBÖRD MED

48 Bilaga A - Kalibreringsresultat för hydraulisk modell över Strömslunds avloppssystem I följande figurer visas exempel på kalibreringsresultat för den hydrauliska modellen över Strömslund avloppssystem i Trollhättan. Figur 1 Kalibrering av flöde i mätpunkt SNB2132 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 2 Kalibrering av flöde i mätpunkt SNB2132 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

49 Figur 3 Kalibrering av flöde i mätpunkt DNB2596 (i spillvattenledning innan brädd vid DNB2596) i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 4 Kalibrering av flöde i mätpunkt DNB2596 (i spillvattenledning innan brädd vid DNB2596) i Strömslund norra under en utvald tidperiod efter spolning. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

50 Figur 5 Kalibrering av nivå i SNB470 i Strömslund norra under en månad. Röd linje - beräknad nivå, blå linje - uppmätt nivå. Figur 6 Kalibrering av nivå i SNB470 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknad nivå, blå linje - uppmätt nivå.

51 Figur 7 Kalibrering av flöde i SNB470 i Strömslund norra under en utvald tidperiod efter spolning. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 8 Kalibrering av nivå i DNB2595 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknad nivå, blå linje - uppmätt nivå.

52 Figur 9 Kalibrering av nivå i DNB2595 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknad nivå, blå linje - uppmätt nivå. Figur 10 Kalibrering av flöde i SNB474 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

53 Figur 11 Kalibrering av flöde i SNB3222 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 12 Kalibrering av flöde i SNB3222 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

54 Figur 13 Kalibrering av flöde i SNB3222 i Strömslund norra under en utvald tidperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 14 Kalibrering av flöde i SNB3958 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

55 Figur 15 Kalibrering av flöde i SNB3958 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 16 Kalibrering av flöde i SNB4001 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje- beräknat flöde, blå linje- uppmätt flöde.

56 Figur 17 Kalibrering av flöde i SNB4001 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 18 Kalibrering av flöde i SNB2126 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

57 Figur 19 Kalibrering av flöde i SNB2126 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 20 Kalibrering av flöde i SNB3760 i Strömslund norra vid det enda regntillfället då godtagbara mätdata erhölls. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

58 Figur 21 Kalibrering av flöde i DNB2580 (i spillvattenledning innan brädd 17 vid DNB2580) i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 22 Kalibrering av flöde i DNB2580 (i spillvattenledning innan brädd 17 vid DNB2580) i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

59 Figur 23 Kalibrering av flöde i SNB3673 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 24 Kalibrering av flöde i DNB3305 i Strömslund norra under hela mätperioden. Röd linje- beräknat flöde, blå linje- uppmätt flöde.

60 Figur 25 Kalibrering av flöde i DNB3305 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 26 Kalibrering av flöde i DNB706 i Strömslund norra under en utvald mätperiod. Röd linje- beräknat flöde, blå linje- uppmätt flöde.

61 Figur 27 Kalibrering av flöde i SNB713 i Strömslund södra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 28 Kalibrering av flöde i SNB713 i Strömslund södra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

62 Figur 29 Kalibrering av nivå i DNB2735 i Strömslund södra under hela mätperioden. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde. Figur 30 Kalibrering av nivå i DNB2735 i Strömslund södra under en utvald mätperiod. Röd linje - beräknat flöde, blå linje - uppmätt flöde.

63 I följande figurer visas avrinningsområdena för den hydrauliska modellen över Strömslunds avloppssystem i Trollhättan. Figur 31 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB2132 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 1,4 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren Figur 32 Avrinningsområdet till mätpunkt DNB2596 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,29 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

64 Figur 33 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB474 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,25 ha med koncentrationstider mellan ca 10 till 30 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren Figur 34 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB3958 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,32 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) och långsammare yta (minst ca 0,5 ha med koncentrationstider längre än 60 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

65 Figur 35 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB4001 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,62 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 15 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren Figur 36 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB2126 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 1,1 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

66 Figur 37 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB3760 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,3 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren Figur 38 Avrinningsområdet till mätpunkt innan brädd vid DNB2580 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,34 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 10 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

67 Figur 39 Avrinningsområdet till SNB3673 (ljusblå linje), med försumbar belastande hårdgjord yta utifrån utförda mätningar under sommaren Figur 40 Avrinningsområdet till mätpunkt SNB3222 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,5 ha med koncentrationstider mellan ca 5 till 15 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

68 Figur 41 Avrinningsområdet till SNB713 (ljusblå linje), med beräknad belastande hårdgjord yta (totalt ca 0,2 ha med koncentrationstid ca 8 minuter) utifrån utförda mätningar under sommaren 2015.

69

Kontrollberäkningar av Strömslunds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar

Kontrollberäkningar av Strömslunds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar TROLLHÄTTAN ENERGI AB Kontrollberäkningar av Strömslunds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar UPPDRAGSNUMMER 1321574100 Modellberäkning av maximala trycklinjer i dagvattensystemet vid nederbörd

Läs mer

Kontrollberäkningar av Torsreds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar

Kontrollberäkningar av Torsreds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar TROLLHÄTTAN ENERGI AB Kontrollberäkningar av Torsreds dagvattensystem med avseende på marköversvämningar UPPDRAGSNUMMER 1321574000 Modellberäkning av maximala trycklinjer i dagvattensystemet vid nederbörd

Läs mer

Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB Trollhättan Energi AB Resultatsammanställning av kontrollberäkningar av det spillvattenförande avloppsledningsnätet i Håjum efter källaröversvämningar i augusti 2014 Trollhättan Energi AB Rapport november

Läs mer

Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB Trollhättan Energi AB Resultatsammanställning Kontrollberäkningar av det spillvattenförande avloppsledningsnätet i Eriksro efter källaröversvämningar i augusti 2014 Kontrollberäkningar av dagvattenledningsnätet

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilaga E - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING Rosendalsfältet. Rapport

HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING Rosendalsfältet. Rapport HYDRAULISK MODELLERING & ÖVERSVÄMNINGSKARTERING sfältet Rapport Rev 2015-04-17 (Förhandskopia) Upprättad av: Jonas Wenström Granskad av: Maria Näslund Godkänd av: Christina Borg HYDRAULISK MODELLERING

Läs mer

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Arbete med bräddar i Trollhättan Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Spill- och dagvattentunnlar i Trollhättan Ledningsnät inklusive pumpstationer Fällningskemikalier Arvidstorps avloppsreningsverk

Läs mer

Kalibrering av datamodeller

Kalibrering av datamodeller Kalibrering av datamodeller - förenkla kalibreringsmålingerna - utnyttja modellen för att bättre förstå mätresultaten Bertil Forsberg, GF Konsult AB Bakgrund: 30 års erfarenhet av fältmätningar 20 års

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

KAPACITETSUTREDNING VALLMON 11

KAPACITETSUTREDNING VALLMON 11 RAPPORT KAPACITETSUTREDNING VALLMON 11 SLUTRAPPORT 2015-03-24 Uppdrag 260508, Knislinge Vallmon 11 dimensionering dagvatten Titel på rapport: Kapacitetsutredning Vallmon 11 Status: Datum: 2015-03-24 Medverkande

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter

Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 1 Bräddning - problemets omfattning i svenska tätorter 2 Bräddning Vad, när och varför? Problemets omfattning i Svenska tätorter: Ca 20 % av bräddavloppen står för ca 80 % av total bräddad avloppsvattenmängd

Läs mer

RAPPORT KAPACITETSKONTROLL AV DAGVATTENSYSTEMET DEL AV BJUV RAPPORT

RAPPORT KAPACITETSKONTROLL AV DAGVATTENSYSTEMET DEL AV BJUV RAPPORT RAPPORT KAPACITETSKONTROLL AV DAGVATTENSYSTEMET DEL AV BJUV RAPPORT 2016-12-09 UPPDRAG 271700, Skyfallsberäkningar Bjuv Titel på rapport: Del av Bjuv kapacitetskontroll dagvatten Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Planprogram för Norra Borstahusen

Planprogram för Norra Borstahusen , Helsingborg Planprogram för Norra Borstahusen 1 Utredning av kapacitet för avloppsnät och anslutnings möjligheter på VA system , Helsingborg Anslutningsförhållenden: Inom Norra Borstahusens planområde

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:17

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:17 29:17 Vid ett kraftigt regn drabbades en fastighet av översvämning inomhus. Kommunen, som inte förmått bevisa att den kombinerade avloppsledningen kunnat avleda ett tioårsregn utan dämning till källargolvets

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:5 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅF-Infrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE-211 19 Malmö Telefon +46 505 00 00.

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Sara Eriksson,

Sara Eriksson, Att vara Utredningsingenjör VA Hur funkar hydraulisk modellering? Vilka utmaningar har VA-huvudmännen med de befintliga näten och vad är viktigt för framtiden? Sara Eriksson, 2015-05-19 1 Planen för denna

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

ARBETSDOKUMENT /KONCEPT

ARBETSDOKUMENT /KONCEPT DAGVATTENUTREDNING FÖR OMRÅDE VID SISJÖVÄGEN ETAPP 1 - STUDIE ANGÅENDE MÖJLIGHET TILL UTJÄMNING VID SISJÖVÄGEN GÖTEBORG 2010-08-25 Sweco Environment AB Elisabet Sterner Mats Andreasson 1 (9) Sweco Gullbergs

Läs mer

Dagvattenutredning och modellering för Lillängsvägen - Detaljplaneprogram

Dagvattenutredning och modellering för Lillängsvägen - Detaljplaneprogram Haninge Kommun Dagvattenutredning och modellering för Lillängsvägen - Detaljplaneprogram 2015-09-10 Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 Linköping Linköping Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20 00

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

AH och PH yrkade förpliktande för Malmö Stad att till dem betala kr i skadestånd på grund av översvämningarna.

AH och PH yrkade förpliktande för Malmö Stad att till dem betala kr i skadestånd på grund av översvämningarna. 29 En huvudman för allmän va-anläggning har inte ansetts ersättningsskyldig för skada när en fastighets källargolv låg betydligt lägre än vad som lovgivits. AH och PH äger fastigheten Hilding 4 belägen

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS

VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS RAPPORT VAXÖN - ÖVERSVÄMNINGSANALYS 2013-01-22 Uppdrag: 225402, VA-PLAN FÖR VAXHOLMS STAD Titel på rapport: Vaxön översvämningsanalys Status: Slutrapport Datum: 2013-01-22 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Analys av översvämningar i ledningsnät i Kungshult

Analys av översvämningar i ledningsnät i Kungshult VATTEN 66:133 137. Lund 2010 Analys av översvämningar i ledningsnät i Kungshult effekt av klimatförändringar Analysis of the sewer network in Kungshult effects of climate change av Håkan Emanuelsson Norconsult

Läs mer

Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla

Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla Översiktlig översvämningskartering vid skyfall för tunnelbanan i Barkarby, Järfälla FUT / Ramböll Sverige AB Rapport November 2016 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet certifierat

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Rörnätskonferens 20120327--28 Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Rörnätskonferens 20120327--28 1 Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten Referensgrupp Tomas Wolf VASyd Jan Nilsson NSVA Roland

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Bilaga H. - Framtagande av nettonederbörd till hydraulisk markavrinningsmodell. Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad

Bilaga H. - Framtagande av nettonederbörd till hydraulisk markavrinningsmodell. Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilaga H - Framtagande av nettonederbörd till hydraulisk markavrinningsmodell Joakim Pramsten

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Prästgatan 24, 831 31 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com Vem ansvarar för avvattningen?

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

Skyfallsanalys Oskarshamn

Skyfallsanalys Oskarshamn Skyfallsanalys Oskarshamn Utredning av marköversvämning vid extrema regn för delar av Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun Oktober 2014 pm_skyfallsanalys_oskarshamn_02.docx / Initials / yyyy-mm-dd Skyfallsanalys

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN 01-11 Bakgrund I samband med de förberedande arbetena med detaljplanering av rubricerat område har Sundsvalls kommun beslutat att utföra en fördjupad studie avseende hur dagvatten kan hanteras inom ramen

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden Ängelholms kommun November 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

MÄTRAPPORT. Sjuntorp/Upphärad TROLLHÄTTAN ENERGI AB GBG VA-SYSTEM MÄTNINGSINSATS FÖR UNDERLAG TILL HYDRAULISK MODELLERING

MÄTRAPPORT. Sjuntorp/Upphärad TROLLHÄTTAN ENERGI AB GBG VA-SYSTEM MÄTNINGSINSATS FÖR UNDERLAG TILL HYDRAULISK MODELLERING TROLLHÄTTAN ENERGI AB Sjuntorp/Upphärad UPPDRAGSNUMMER 1321574-200/300 MÄTNINGSINSATS FÖR UNDERLAG TILL HYDRAULISK MODELLERING GBG VA-SYSTEM OVE NORDMARK Sweco Environment AB Fredrik Albertsson Lars Gillsjö

Läs mer

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden - för dimensionering av transportsystem (kortare regnvaraktighet) och fördröjningsvolymen i utjämningsanläggningar

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ Örestads golfbana under översvämningarna i juli 2007 SWECO Environment AB Södra Regionen Vatten- och miljösystem Fredrik Wettemark

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KÄMPERSVIKS HAMN AB DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 1351452000 KOMPLETT AV HYDRAULISK MODELLERING AV VATTENDRAGET I KÄMPERSVIK I NULÄGET

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

PM BILAGA 4 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. Andreas P Karlsson, C-G Göransson

PM BILAGA 4 UPPDRAGSLEDARE. Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV. Andreas P Karlsson, C-G Göransson UPPDRAG Stensjö dämme UPPDRAGSNUMMER 1321069000 UPPDRAGSLEDARE Mats Andréasson UPPRÄTTAD AV Andreas P Karlsson, C-G Göransson DATUM, rev. 2013-01-25 Mölndalsån Kritiska vattennivåer mellan Mölndals centrum

Läs mer

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 13U24246. Dagvattenutredning. Ångström 4, Uppsala. www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U24246 Dagvattenutning Ångström 4, Uppsala www.bjerking.se Sida 2 (7) Uppdragsnamn Dagvattenutning Ångström 4 Uppsala kommun Akademiska hus Uppsala AB Box 185 751 04 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö.

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö. ÄNGELHOLMS KOMMUN Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. Uppdragsnummer 1291722000 Ytinventering och överläckagekontroll i samhällena Spannarp, Ausås och Härninge Växjö 2012-02-02 Sweco Environment

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

Avledning av vatten med diken

Avledning av vatten med diken Avledning av vatten med diken Anna-Maria Perttu innovativ dagvattenhantering Avledning av vatten med diken Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

VA-utredning Märsta Centrum

VA-utredning Märsta Centrum Märsta Centrum AB VA-utredning Märsta Centrum Västerås VA-utredning Märsta Centrum Datum 2012-12-20 Uppdragsnummer 61201254732 Utgåva/Status Granskningshandling Mario Rivera Jon Vall Lars Jansson Uppdragsledare

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 64 2014-07-22 Va 307/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 64 2014-07-22 Va 307/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 64 2014-07-22 Va 307/11 Stockholm SÖKANDE 1. K G 2. U G Ombud för 1 och 2: Advokaten A Ö MOTPART Mörbylånga kommun Ombud: Tekniske chefen K-G J Adress som

Läs mer

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983

Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984 2 exemplar 16 april 1981. 3 februari 1983. 10 februari 1984. 26 mars 1981' 22 december 1983 Titel/Beskrivning Saneringsplan för Eslöv Eslövs kommun; Marieholms Samhälle; Sanering av 212/81 avloppsvattennätet; Förprojekt (Backö kommunaltekniska byrå AB) Diarienummer Datum Övrigt 18 december 1984

Läs mer

Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik

Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik Tillskottsvatten i avloppsledningsnät Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Bertil Forsberg Filnamn och sökväg: u:\internt\mv\ao-möten\bertil f rapport\slutrapport\svuslutdokument-2011-

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Svedala Kommun i södra Skåne

Svedala Kommun i södra Skåne Kontroll av felkopplingar i egen regi Vad kan man orka med i en mindre kommun? Erfarenheter från Svedala Kommun Svedala Kommun i södra Skåne 1 Fakta om Svedala Kommun 2010 Antal invånare: 19 800 hela kommunen,

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer