Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Staffan Waldau, säkerhetssamordnare 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Staffan Waldau, säkerhetssamordnare 97"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (25) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa klockan Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Claes Brandén (MP) Ing-Britt Andersson (S) Hans Måhagen (S) Roger Nyman (V) Lars Karlsson (FP) Övriga deltagande: Pontus Wessman (MP) Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Staffan Waldau, säkerhetssamordnare 97 Utses att justera: Malin Svensson Hans Måhagen Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Majlis Johansson Pia Tingvall Malin Svensson Paragrafer: Hans Måhagen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, Kisa Susann Johansson, kommunassistent

2 Kommunstyrelsen (25) KS 93 Dnr 0188/ Arbetsmarknadsenhet, Kinda kommun I Kinda kommun har arbetsmarknadsfrågorna varit organiserade under socialnämnden sedan början av 2000-talet. Någon särskild tjänst, som aktivt har arbetat för att skapa möjligheter för människor att ta sig ut på arbetsmarknaden har inte funnits. Vi kan nu se att försörjningsstödet ökar och för att motverka detta vill man från politiskt håll skapa en aktiv arbetsmarknadsenhet. Tjänsteskrivelse Medel avsätts för en tjänst som arbetsmarknadshandläggare, samt för diverse kringkostnader. 2. Tjänsten ska i första hand vara fram till halvårsskiftet Under hösten 2013 ska en utredning göras för att ta fram förslag på hur en framtida arbetsmarknadsenhet ska vara organiserad. 4. HR-avdelningen får i uppdrag att rekrytera en arbetsmarknadshandläggare, som anställs på 100% i första hand fram till halvårsskiftet Finansiering med kronor av den strategiska miljonen Verksamheten organiseras under kommunstyrelsen. Kommunchef HR-chef Ekonomiavdelningen Kommunsekreterare

3 Kommunstyrelsen (25) KS 94 Dnr 0041/ Ej besvarade motioner äldre än ett år Alla motioner som inte har handlagts inom ett år ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per år. För närvarande finns följande motioner som är äldre än ett år 1. Kinda som barnkommun (V) ( ) 2. Synliggörande av kostnader och intäkter för flyktingmottagning (FP) ( ) 3. Hjärtstartare i varje tätort i Kinda motion (Christina Nilsson (-) ( Stöd till kvinnors utbildning i Pakistan (Christina Nilsson (-) ( Vidareutveckla Kindaförslaget (SD) ( Motion om införande av utmanarrätt i Kinda kommun (FP) ( ) 7. Energisparande åtgärder (V) ( ) 8. Avsätta resurser för utredning och vidareutveckling av migrationsmuseum i Columbiahuset och hus i nära anslutning (S) ( ) Motioner Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige har mottagit redovisningen. 2. Kommunstyrelsens får i uppdrag att handlägga ovanstående motioner under augusti september 2013

4 Kommunstyrelsen (25) KS 95 Dnr 0189/ Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. - utställning En ny strandskyddslagstiftning infördes 1 juli En av de viktigaste nyheterna i de nya reglerna är att kommunen får möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa områden benämns ofta LIS-områden. Planen som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan har varit ute på samråd under Inkomna remissyttranden har behandlats av vår arbetsgrupp och sammanställts i en samrådsredogörelse. Planen har reviderats utifrån inkomna remissyttrande. Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (utställningshandling) Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen antar planen för utställning. Jonny Andersson

5 Kommunstyrelsen (25) KS 96 Dnr 0154/ Aktivitetscenter Rimforsa Projekt AktivitetsCentra Rimforsa (ACR) omfattar planläggning, projektering och byggnation av Hackelområdet och andra områden i Rimforsa med syftet att skapa fritidsaktiviteter för alla i Rimforsa. Som utgångspunkt för arbetet finns aktivitetsplan/handlingsplan för Hackel/Rimforsa, daterad Aktivitetsplanen bör prövas av kommunstyrelsen för ställningstagande om den ska revideras. PM ACR utvärdering samlat alternativt delat alternativ, daterad PM ACR Investeringskalkyl, daterad Karta samlat alternativt delat ACR, daterad Kartskiss ACR samlat Hackel, daterad Kartskiss ACR delat Hackel, daterad Förvaltningens förslag till alternativa beslut Beslutsförslag delat ACR-alternativ Arbetet med ACR ska fortsätta enligt det förslag som kallas delat alternativ, vilket innebär att en löpoval byggs söder om Rimforsa skola och att fotbollsytor, idrottshall och andra ytkrävande åtgärder förläggs på Hackelområdet. En del aktiviteter kan förläggas till området vid Åsunden Strand. Arbetena ska genomföras i den takt som budgeten och personella resurser tillåter. Markköp och arbete med ny detaljplan görs i den takt som utbyggnadsarbetena kräver. Kostnaderna för att genomföra åtgärderna ska beaktas i arbetet med budgeten för 2014 och för kommande år. Beslutet ersätter/kompletterar de tidigare beslut som fattats som grundades på den tidigare rapporten Aktivitetsplan/handlingsplan för Hackel/Rimforsa, daterad Beslutsförslag samlat ACR-alternativ Arbetet med ACR ska fortsätta enligt det förslag som kallas samlat alternativ. En fyrahundra meters löpoval, idrottshall, fotbollsytor med mera ska förläggas på Hackelområdet. Arbetena ska genomföras i den takt som budgeten och personella resurser tillåter. Köp av mark ska genomföras omgående för att kunna genomföra förslaget. En ny detaljplan ska tas fram så snart marken är tillgänglig. Kostnaderna för att genomföra åtgärderna ska beaktas i arbetet med budgeten för 2014 och för kommande år. Beslutet ersätter/kompletterar de tidigare beslut som fattats som grundades på den tidigare Aktivitetsplan/handlingsplan för Hackel/Rimforsa, daterad Kostnaderna för att genomföra åtgärderna ska beaktas i arbetet med budgeten för 2014 och för kommande år. Beslutet kompletterar de tidigare beslut som fattats som grundades på den tidigare rapporten Aktivitetsplan/handlingsplan för Hackel/Rimforsa, daterad

6 Kommunstyrelsen (25) Förslag till beslut vid sammanträdet Malin Svensson (M), Pia Tingvall: Konstgräsplan på befintlig grusplan och omklädningsrum med möjlighet att docka till en hall på Hackelområdet är prioriterat I övrigt är kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till det ena eller andra alternativet som huvudspår. et måste omarbetas så att det finns möjligheter att göra fortsatta prioriteringar i realistisk tid och finansiering. 1. Kommunstyrelsen tar idag inte ställning till det ena eller andra alternativet som huvudspår. 2. Prioritering nu är konstgräsplan på befintlig grusplan och omklädningsrum, med möjlighet att docka till en hall på en hal på Hackelområdet. 3. Därefter måste beslutsunderlaget omarbetas så att det finns möjligheter att göra fortsatta prioriteringar i realistisk tid och finansiering. Kommunchef Gunnar Karlsson Ture Göransson Pia Tingvall

7 Kommunstyrelsen (25) KS 97 Dnr 0084/ Säkerhetsarbetet i Kinda kommun 2012 En årlig redovisning av kommunens säkerhetsarbete ska enligt kommunfullmäktiges beslut lämnas till kommunstyrelsen. Säkerhetssamordnarens rapport Rapporten är mottagen

8 Kommunstyrelsen (25) KS 98 Dnr 0190/ Medborgardialog i Kinda kommun fortsättning och utveckling Kinda kommun har fem former av medborgardialog idag. Dels är det felanmälan samt synpunktshantering som man kunnat fylla i via pappersformat och nu även via enkätform på kommunens hemsida. Utöver detta finns medborgarträffarna som startade upp år 2001, där medborgare, förtroendevalda och tjänstemän träffas fysiskt för att framföra sina åsikter. Medborgarpanelen startade upp 2009 och det är en form av dialog som förs via mail och SMS till en panel där det idag finns 133 medverkande. Kindaförslaget startade upp Detta är en vidareutveckling av synpunktshantering som är tänkt att fungera som inspiration för kommunfullmäktige och nämnder. Tjänsteskrivelse Utvärdering av medborgardialog (Rickard Hellström) 1. Förvaltningen får i uppdrag att se över de olika alternativen av nya tekniska lösningar och tillvägagångssätt till de fem olika medborgardialogerna samt att se över vad vi har idag. 2. Organisationen på tjänstemannasidan för medborgardialog ska också ses över, för att skapa effektivitet och hållbarhet. 3. Uppföljning i kommunstyrelsen i oktober Madeleine Rulander Jimmy Bexell Malin Forsberg Kommunsekreterare

9 Kommunstyrelsen (25) KS 99 Dnr 0191/ Stiftelsen Kindahus inriktningsbeslut att verka för överlåtelse Kommunstyrelsen uppdrog , åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en överlåtelse av fastigheterna i Stiftelsen Kindahus till ett helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag. Tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut som innebär att kommunen ska verka för att bedriva kommunens bostadsförsörjning genom ett nybildat helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag; 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av extern expertis utreda processen för samt konsekvenserna av en avveckling av Stiftelsen Kindahus samt utreda huruvida stämpelskatt ska betalas vid en överlåtelse av fastigheterna till ett helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag. 3. Finansiering av utredningen sker via kommunchefens utredningskonto. Förslag till beslut vid sammanträdet Göran Landström (M): Komplettera beslutet med att kommunstyrelsen fortlöpande har kontakt med styrelsen för Stiftelsen Kindahus för en diskussion om deras syn på en ombildning. Kommunstyrelsen har fortlöpande kontakt med styrelsen för Stiftelsen Kindahus för en diskussion om deras syn på en ombildning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut som innebär att kommunen ska verka för att bedriva kommunens bostadsförsörjning genom ett nybildat helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag; 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av extern expertis utreda processen för samt konsekvenserna av en avveckling av Stiftelsen Kindahus samt utreda huruvida stämpelskatt ska betalas vid en överlåtelse av fastigheterna till ett helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag. 3. Finansiering av utredningen sker via kommunchefens utredningskonto. Protokollsanteckning Hans Måhagen (S) får antecknat till protokollet att han inte deltar i beslutet

10 Kommunstyrelsen (25) KS 100 Dnr 0192/ Tecknande av kommunens firma Det har visat sig att vi ibland behöver flera ersättare för de personer som har rätt att teckna kommunens firma än vad vi har idag. Behovet kan uppstå vid sjukdom och ledighet. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsens ordförande Pia Tingvall (C) ska teckna kommunens firma. 2. Vid ordförandens förfall ska kommunstyrelsens vice ordförande Malin Svensson (M) träda i dennes ställe vad gäller att teckna kommunens firma. I andra hand träder andre vice ordföranden Roger Rydström (S) in och tecknar kommunens firma. 3. Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av tillförordnad kommunchef, Eva-Lena Hellsing, vad gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknade handlingar. 4. Vid kommunchefens förfall skall tillförordnad ekonomichef Jennie Blomberg träda i hennes ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand träder ekonom Linda Svensson in och kontrasignerar ovanstående handlingar. 5. Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av tillförordnad ekonomichef Jennie Blomberg vad gäller låne- och borgensförbindelser. 6. Vid ekonomichefens förfall ska tillförordnad kommunchef Eva-Lena Hellsing träda i hennes ställe vad gäller kontrasignering av låne- och borgensförbindelser. I andra hand träder ekonom Linda Svensson in för kontrasignering av låne- och borgensförbindelser. 7. Beslutet gäller från och med och ersätter tidigare beslut av KF , som därmed upphör att gälla.

11 Kommunstyrelsen (25) KS 101 Dnr 0181/ Idrottsplats Kisa/Värgårdsskolans utemiljö Kultur- och fritidsnämnden fick i början av 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda framtida placering för en idrottsplats i Kisa. Uppdraget utökades sedan till att även omfatta Värgårdsskolans utemiljö med integrerad anläggning för friidrott och en säker gång och cykelväg mellan anläggningarna. Även en skateboardpark har tagits med i beslutsunderlaget. Följande är ingående delar att besluta om, samt genomförande och tidplan. Prioriteringarna ska handläggas i samband med budgetarbetet. Andra frågor som kräver beslut är: Avtal angående drift ska ingås med berörda föreningar. En kostnadsfördelning mellan BUN och KF-nämnden bör upprättas när det gäller driften av utomhusmiljön vid Värgårdsskolan. Det är viktigt att de delar i förslaget som berör Värgårdsskolans utemiljö genomförs i nära samarbete med projektledningen för skolans ombyggnad. Alla nya ytor eller anläggningar i anslutning till Värgårdsskolan kan utföras genom tillägg till befintlig upphandling. Ny upphandling ska göras när det gäller idrottsplatsen, gång och cykelvägen och skateboardparken. Gång och cykelvägen är den del av förslaget som behöver utredas ytterligare. Den nya säkerhetsvägen berör plan- och markägarfrågor Det behövs också en fortsatt dialog med Trafikverket. med tidplan och kostnader Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt de förslag som finns redovisade i dokumentet Idrottsplats Kisa- Friidrott- Värgårdsskolans utemiljö Förslag till beslut vid sammanträdet Pia Tingvall (C): Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och hänskjuter till budgetarbetet att ta fram en tidsordning och finansiering med driftkostnad. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och hänskjuter till budgetarbetet att ta fram en tidsordning och finansiering med driftkostnad. Kommunchef Ekonomiavdelningen Pia Tingvall

12 Kommunstyrelsen (25) KS 102 Dnr 0172/ Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut KF punkt 5 (Mål nr ) Kommunfullmäktige beslutade punkt 37 att tid för oppositionen med 5 timmar per mandat och månad utöver sammanträdestid ska finnas. Den ersättning som betalas ut är ersättning för förlorad arbetsförtjänst. En kommuninvånare har begärt att förvaltningsrätten ska pröva lagligheten i beslutet. Kommunens yttrande ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Överklagande Föreläggande Förvaltningens förslag till yttrande 1. Kommunstyrelsen anser att ärendet beretts i enlighet med kommunallagens bestämmelser, och att beslutet inte strider mot kommunallagen, och yrkar därför att förvaltningsrätten inte upphäver beslutet. 2. Kommunstyrelsen avlämnar yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med förvaltningens förslag. Förvaltningsrätten (inklusive yttrande) Kommunfullmäktige (inkl yttrande, delgivning)

13 Kommunstyrelsen (25) KS 103 Dnr 0147/ Ny förskola Rimforsa finansiering Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en ny förskola i Rimforsa ska byggas med byggstart under år Medel finns inte fullt ut avsatta i budget för i år och måste därför tillföras årets budget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut För att komma igång med byggnation av ny förskola i Rimforsa tillförs 2 miljoner kronor i årets investeringsbudget, utöver de kronor som finns avsatta sedan tidigare.

14 Kommunstyrelsen (25) KS 104 Dnr 0175/ Ansökan om permutation enligt Stiftelselagen 6:1 - Social samfond Kommunstyrelsen förvaltar fonden Social samfond som inte längre har ansvaret för gravskötseln enligt föreskriften. Därför behövs en permutation som ger tillåtelse att även den delen av avkastningen kan delas ut. Ansökan om permutation 1. I enlighet med stiftelselagen 6:1 beslutar kommunstyrelsen att för Social samfond i sin helhet stryka föreskriften i stadgarna 7 som lyder Skötseln av Emilia och Axel Johanssons gravar och Isak Leander Larssons grav på Kisa kyrkogård skall, i den mån det inte sker på annat sätt, årligen bekostas av samfondens avkastning, dock högst med belopp motsvarande respektive fonds andel i samfondens totala avkastning. 2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ändra föreskriften i stadgarna 3 som lyder Av den årliga avkastningen från de i samfonden ingående ursprungliga donationsfonderna skall minst 1/10 läggas till fondens kapital. Beslut om utdelning skall fattas av Socialnämnden. 3. Utdelningen skall användas åt behövande inom kommunen till att i stället lyda Beslut om utdelning skall fattas av socialnämnden. Stiftelsens kapital och avkastning skall användas åt behövande inom kommunen. 4. Styrelsen beslutar att ansöka om godkännande av ovanstående ändring hos Kammarkollegiet. 5. Permutationsavgift kr ska inbetalas i samband med ansökan. Kammarkollegiet Pwc, Malmö Eva-Lena Hellsing Susann Johansson

15 Kommunstyrelsen (25) KS 105 Dnr 0193/ Kravprofil kommunchef Kinda kommun Kinda kommun står i begrepp att rekrytera en ny kommunchef. Kommunstyrelsen ska inför rekryteringen besluta hur kravprofilen för en ny kommunchef ska se ut. Förslag till kravprofil 1. Kommunstyrelsen godkänner det framtagna förslaget till kravprofil för ny kommunchef i Kinda kommun. 2. Kommunstyrelsens presidium utgör rekryteringsgrupp. HR-chef (inklusive kravprofil) AS & B, Kungsgatan 41, Linköping. (inklusive kravprofil) Pia Tingvall Malin Svensson Roger Rydström

16 Kommunstyrelsen (25) KS 106 Dnr 0194/ Rekrytering av ny kommunsekreterare Nuvarande kommunsekreterare har aviserat att hon avser lämna sin anställning under våren En ny kommunsekreterare behöver därför rekryteras omgående för att finnas på plats så snart som möjligt. En behovsinventering och behovsanalys inleder rekryteringsarbetet. Förslag från i.o.h organisationsutveckling 1. Kommunstyrelsens fastställer att arbetet med rekrytering av ny kommunsekreterare ska ske i enlighet med förslag från i.o.h organisationsutveckling. 2. T f kommunchef får i uppdrag att ansvara för rekryteringen T f kommunchef HR-chef i.o.h organisationsutveckling akten

17 Kommunstyrelsen (25) KS 107 Dnr 0195/ Överföring av investeringsmedel från 2012 till års investeringsbudget uppgick till tkr. Utfallet blev tkr. Det finns några projekt som, av olika anledningar, inte kunnat påbörjas eller som inte hunnit slutföras under Medel att slutföra dessa behöver därför överföras till Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Investeringar enligt förslag från förvaltningen överförs från 2012 till 2013 års investeringsbudget.

18 Kommunstyrelsen (25) KS 108 Dnr 0003/ Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut i upphandling ramavtal under tiden Delegat är inköpssamordnare Kristina Salomonsson. Delegationsbeslut i färdtjänstärenden avseende tiden Delegater är Jimmy Bexell, Monica Länsberg och Madeleine Rulander. Beslut om deltagande i forskningsprojekt Innovativ organisering i krympande kommuner. Delegat är kommunstyrelsens ordförande Pia Tingvall (C) Delegationsärendena är mottagna

19 Kommunstyrelsen (25) KS 109 Dnr 0052/ Uppföljning av internkontroll 2012 och nya områden 2013 Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall den ansvariga nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Vid förra sammanträdet med kommunstyrelsen lades ett förslag till internkontrollområden fram till kommunstyrelsen. Förvaltningen fick i uppdrag att ge en återkoppling med en analys under respektive punkt, förslag till åtgärdsplan, och på vilket sätt det ska redovisas. Återrapportering till kommunstyrelsens sammanträde i juni Förvaltningen har påbörjat arbetet, men önskar mera tid för att fullfölja och att kommunstyrelsen gör en prioritering av områden, då det är för tidskrävande att följa upp samtliga föreslagna områden. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får återkomma i september månad med återkoppling, analys och förslag till åtgärdsplan. T f kommunchef Kommunsekreterare

20 Kommunstyrelsen (25) KS 110 Dnr 0125/ Direktiv till ombud - byggnadsföreningen Folkets Hus Kommunstyrelsen kan konstatera att den kontrollbalansräkning kommunen tidigare har begärt ska finnas till årsstämman är inte upprättad. Årsredovisning Byggnadsföreningen Folkets Hus Kallelse och dagordning årsstämma Kommunstyrelsen lämnar följande direktiv till ombuden: Om en kontrollbalansräkning och en genomarbetat åtgärdsplan fortfarande saknas vid årsstämma så uppmanar Kinda kommun, genom sina ombud, att byggnadsföreningen Folkets Hus begär sig själva i frivillig likvidation. Reservation Ing-Britt Andersson (S) och Hans Måhagen (S) reserverar sig mot beslutet. Ombuden

21 Kommunstyrelsen (25) KS 111 Dnr 0013/ Delårsrapport tertial Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för tertial 1, Delårsrapport Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsrapport för tertial 1, 2013 och delger kommunfullmäktige redovisningen. Kommunfullmäktige (inkl rapport) Kommunrevisionen (inkl rapport) Ekonomiavdelningen Kommunchef Samtliga nämnder

22 Kommunstyrelsen (25) KS 112 Dnr 0196/ Akuta reparationsåtgärder Åsundahallen, Regnbågen och lokal vid Rimf0rsa skola Avvikande lukt har konstaterats i flera lokaler i Rimforsa: - Rimforsa skola lokal Regnbågen som används till barnomsorg före och efter skoltid fritidsverksamhet. - Åsundahallen som används i skolans gymnastikundervisning och för omfattande föreningsverksamhet. - Lokal i anslutning till matsal Rimforsa skola som används för omklädning och dusch. Akuta reparationsåtgärder behöver vidtas för att Regnbågen och Åsundahallen ska kunna nyttjas. För lokalen i anslutning till Rimforsa skolas matsal behövs mindre åtgärder i form av avfuktare i krypgrunden. Utredningsprotokoll Anticimex Prot nr UTR Åsundahallen Rimforsa Prot nr UTR Rimforsa skola Regnbågen Prot nr UTR Rimforsa skola matsalsbyggnaden. 1. Tekniska avdelningen beställer omgående erforderliga åtgärder för lokal Regnbågen, Åsundahallen och lokalen i anslutning till Rimforsa skolas matsal. 2. Åtgärderna är uppskattade till cirka 2,5 miljoner kronor och tas ur tekniska avdelningens driftbudget. 3. Överskridandet belastar kommunstyrelsens resultat för Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen Kommunchefen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

23 Kommunstyrelsen (25) KS 113 Dnr 0165/ Åsundens strand, Rimforsa detaljplan White arkitekter AB har arbetat fram ett förslag som ska ligga till grund för en detaljplan för Åsundens strand i Rimforsa. Förslaget har presenterats för kommunstyrelsen. De politiska partierna har haft möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med att ta fram en detaljplan för Åsundens strand i Rimforsa i enlighet med förslag från White arkitekter AB påbörjas. I beslutet bör tydliggöras om planen ska innehålla möjligheter till bostäder eller inte. Den frågan är idag uppe i kommunstyrelsen för ett förtydligande beslut. Detaljplanen ska innehålla möjlighet för bostadsbebyggelse. Ture Göransson Kommunchef

24 Kommunstyrelsen (25) KS 114 Dnr 0197/ Val av representant till riskanalysgrupp köksutredning En utredning av kommunens kök pågår. Utredningen har nu kommit så långt att en riskanalys ska göras. I gruppen som arbetar fram den riskanalysen bör det också finnas en politisk representation. I riskananlysgruppen ska Malin Svensson (M) och Roger Rydström (S) ingå. Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Staffan Andersson Troman HR

25 Kommunstyrelsen (25) KS 115 Dnr 0155/ Kulturskola på Värgårdsskolan En diskussion har sedan länge förts om att anordna en kulturskola i kommunen. I samband med ombyggnad av Värgårdsskolan har det diskuterats att inrymma kulturskolan där. Protokoll och tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunstyrelsen uppdrar till WSP att utreda möjligheterna för samordning av lokaler i den del som nu byggs på Värgårdsskolan för att inrymma de elever som idag går på Stjärneboskolan. 2. Uppdraget finansieras genom Värgårdsskolans investeringskonto. Kommunchef Gösta Gustavsson WSP Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180 Kommunstyrelsen 2013-10-14 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-10-14 klockan 13.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S)

Läs mer

Utses att justera: Claes Brandén Marie T Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 128-145. Majlis Johansson.

Utses att justera: Claes Brandén Marie T Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 128-145. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-10-01 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-10-01 klockan 10.00 16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) 133-134, 137-139 Pia Tingvall (C) 128-132,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson Ing-Britt Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson Ing-Britt Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2013-04-08 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret 2013-04-08 klockan 14.00 18.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Claes

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Utses att justera: Jan-Olof Andersson Ing-Britt Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 84-98. Majlis Johansson.

Utses att justera: Jan-Olof Andersson Ing-Britt Andersson. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 84-98. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-06-04 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-06-04 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 119-127. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 119-127. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-09-03 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, sammanträdesrum Ängen 2012-09-03 klockan 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Pia Tingvall

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, klockan 10.00 11.45 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes Brandén (MP) Rickard Lindh

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7) Kommunstyrelsen 2014 06 09 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 9 juni 2014 klockan 10.00 11.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Björn Hoflund (M) Claes Brandén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-04-29 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa måndag 2013-04-29 klockan 18.00-19.05

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-04-29 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa måndag 2013-04-29 klockan 18.00-19.05 Kommunfullmäktige 2013-04-29 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa måndag 2013-04-29 klockan 18.00-19.05 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Majlis Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-09-13 klockan 08.00-15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Solveig Danielsson (KD) Sigvard

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19. Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19.10 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina Salomonson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-09-14 1 (15)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-09-14 1 (15) Kommunstyrelsen 2015-09-14 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 14 september 2015 klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 05 19 1 (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 05 19 1 (9) Kommunstyrelsen 2014 05 19 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 19 maj 2014 kl. 10.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Richard Lind (C) Björn Hoflund (M) Claes Brandén

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-01-28 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2013-01-28. Majlis Johansson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-01-28 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2013-01-28. Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2013-01-28 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2013-01-28 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Utses att justera: Jan-Olof Andersson (C) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 150-163.

Utses att justera: Jan-Olof Andersson (C) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 150-163. Kommunstyrelsen 2012-11-05 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-11-05 klockan 10.00-18.15 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Göran Landström (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-08-29 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2011-08-29 klockan 18.00-20.30

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-08-29 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2011-08-29 klockan 18.00-20.30 Kommunfullmäktige 2011-08-29 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2011-08-29 klockan 18.00-20.30 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Majlis Johansson, kommunsekreterare Besökare från Kimilili

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-01-10 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-01-10 1 (30) Kommunstyrelsen 2011-01-10 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret 2010-01-10 klockan 10.00-15.00 Närvarande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Pia Tingvall (C) Åke Almqvist (M) Malin Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-12-17 klockan 18.00 21.00 Ajournering 19.50 20.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-12-17 klockan 18.00 21.00 Ajournering 19.50 20. Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-12-17 klockan 18.00 21.00 Ajournering 19.50 20.30 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Eva-Lena Hellsing, tf kommunchef

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-26 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum, Ängen kl. 08.30-09.30 Beslutande: Pontus Wessman, ordförande (mp) Woldurf Skallbom (c) Torbjörn Mellgren (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-11-21 Anslags nedtagande: 2012-12-13

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-11-21 Anslags nedtagande: 2012-12-13 Socialnämnden 2012-11-15 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-11-15, kl. 10.00-12.10 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M) Ingegärd Brogren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09 2013-12-16 1(9) Plats och tid Höganoft, Hestra kl 14.00-15.40 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2008-06-18 1 (12) Plats och tid: Framnäs Gård, onsdag 18 juni 2008 kl. 10.00-12.40 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Kerstin Almqvist

Läs mer