ANTAGANDEHANDLING 1 (20) BN Upprättad: , rev samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING 1 (20) BN Upprättad: , rev samt"

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 1 (20) BN Upprättad: , rev samt PLANBESKRIVNING Detaljplan för Åhus 558:31 m fl i Åhus Flygfoto över Nya Täppetstranden och omgivande bostadsbebyggelse mm. 1 (20)

2 ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändningen för frilufts och evenemangsstrand och ange förutsättningar som är bättre anpassade till de behov som finns utifrån hittills årligen givna dispenser och tillfälliga bygglov. I det ingår utökning av evenemangsområdet samt upphävande av strandskydd i motsvarande omfattning. I syftet ingår också att möjliggöra för en promenad och badbrygga samt utöka befintlig parkering. Läge och omfattning Planområdet är beläget på Täppetstranden norr om Åhus hamn. Aktuellt område, här kallat nya Täppetstranden, är idag ett strandområde för idrott, evenemang och friluftsbad. Området består av en före detta camping i väster, sandstrand med badplats i norr samt ett utfyllt strandområde för evenemang med strandskoning mot havet. Området används idag under sommaren huvudsakligen för evenemangen Åhus Beachandboll och Åhus Beachfotboll. Evenemangen behöver en större yta än vad som är avsatt i gällande detaljplan och årligen söks därför tillfälligt bygglov samt dispens från strandskyddet. Dessutom har kommunen intresse av att kunna möjliggöra för olika typer av evenemang som t ex musikframträdanden, teater, idrott mm i området. Väster och norr om strandområdet ligger småskalig bostadsbebyggelse, i söder ligger Åhus hamn avskärmad av en skyddsvall och skyddsplantering och i öster ligger havet. Områdets läge i Åhus, markerat med röd streckad linje. 2 (20)

3 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen beslutade , att uppdra åt Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ny detaljplan för genomförande av tidigare framtagen Masterplan. Masterplanen togs fram på uppdrag av KS 2011 för att klargöra och hantera Nya Täppetstrandens kvarvarande brister som evenemangsstrand (logistik, bil och cykelparkeringsproblematik, VA och elförsörjning t ex) efter att den stod klar att användas sommaren Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret (nu miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta förslag till detaljplan, med utgångspunkt i Masterplan för Nya Täppetstranden. Inför detaljplanearbetet togs en projektdefinition fram 2013/2014 för att tydliggöra avgränsning, innehåll, resursbehov etc. Ur projektdefinition tillhörande KS beslut : Skapa utrymme och funktioner för ett fungerande evenemangsområde för sport och kultur. Uppgradering av evenemangsområdet med framtidsinriktning, innebärande utökat evenemangsområde och upphävt strandskydd. Sommaren 2014 visades förslag till utveckling av Nya Täppetstranden i samband med beachhandbollsevenemanget. Avsikten var att tidigt lyfta olika idéer som diskuterades för att ge allmänheten möjlighet att tycka till inför kommande detaljplanearbete. Bland annat illustrerades byggrätt för bollhall, utökade parkeringsytor, utökat evenemangsområde, bryggor längs stranden, nya vägförbindelser och cykelstråk. Synpunkterna redovisades muntligt för byggnadsnämndens presidie hösten Vintern 2015 hölls möte med stadsbyggnadskontoret på de boendes initiativ och 2016 påbörjades den formella detaljplaneprocessen. Markägoförhållanden Marken ägs av Kristianstads kommun. Berörda fastigheter är Åhus 557:50, 558:31, 1:52, 14:73 och 557:52. Handlingar Planhandlingar Plankarta med bestämmelser, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) , rev Planbeskrivning inkl. behovsbedömning för MKB (= denna handling), MSF, , rev samt Samrådsredogörelse, MSF Granskningsutlåtande, MSF Grundkarta Fastighetsförteckning Behov av MKB För den aktuella detaljplanen har ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Se Bedömning av miljöpåverkan och planens miljökonsekvenser. 3 (20)

4 Planprocess Processen för en detaljplan regleras i plan och bygglagen (PBL). Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 1 januari Planarbetet delas in i tre skeden: plansamråd, utställning och därefter antagande. Under de två första skedena har berörda boende, sakägare och remissinstanser möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan sedan bygglov ges och utbyggnad påbörjas. Preliminär tidplan Uppdrag Kommunstyrelsens AU maj 2011 Godkännande för samråd Byggnadsnämnden januari 2016 Godkännande för granskning Byggnadsnämnden september 2016 Godkännande för antagande Byggnadsnämnden mars 2017 Antagande Kommunfullmäktige maj 2017 Laga kraft (tidigast) juni 2017 Medverkande Förutom planförfattare, har representanter från bygglovavdelning, miljö och hälsoskyddsavdelning samt lantmäterimyndighet deltagit. Kommunledningskontoret mark och exploatering, C4 Teknik samt Kultur och fritid har också medverkat. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Gällande planer Gällande detaljplaner För området gäller detaljplan 1290K P06/75, som vann laga kraft Planens genomförandetid gick ut Planen anger bland annat kvartersmark för friluftsbad med evenemangsyta (BAD 1 ), kvartersmark för friluftsbad (BAD), idrott (Y) med en byggrätt på 1500 m 2 byggnadsarea samt kvartersmark för friluftsområde (N) med en byggrätt på 3000 m 2 byggnadsarea. I samband med genomförande av gällande plan fylldes strandområdet ut för att möjliggöra evenemangsområde på stranden (vattendom 2006). Gällande detaljplan. 4 (20)

5 Bygglov Tillfälliga bygglov och dispens från strandskydd har lämnats årligen för det utökade evenemangsområdet i samband med beachhandboll och beachfotboll. För kontorsbarack finns ett tidsbegränsat bygglov till Översiktsplan Översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2013, anger utvecklingsområde för fritid/turism. På Täppetstranden [ ] finns anläggningar och verksamheter med anknytning till turism och rekreation. Området föreslås fortsätta utvecklas med denna typ av funktioner. Planläggningen överensstämmer med ställningstagandena i översiktsplanen. Riksintressen Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen och totalförsvar (Rinkaby skjutfält samrådsområde) och gränsar till riksintresse för sjöfart (Åhus hamn). Övriga skyddsbestämmelser Fornlämningar Inom området förekommer ett minnesmärke över insatser under ofredsåren , RAÄ nummer: Åhus 8:1. Vattendom För utfyllnaden av stranden, strandskoning samt kontinuerligt underhåll av utfyllnaden finns en vattendom från Den utfyllda stranden med strandskoning. Vy mot nordväst in mot tallridån och Åhus strand. Strandskydd Strandskyddet är redan upphävt inom en stor del av evenemangsområdet. Strandskyddet återinträder inom hela planområdet i samband med planläggning, men upphävs igen i något utökad utbredning genom nu aktuell detaljplan. Strandskydd kommer fortsatt råda inom allmän platsmark närmast vattenlinjen och inom vattenområde för bryggor. Det innebär att dispens från strandskyddsbestämmelserna måste sökas om/när det blir aktuellt med genomförandet av promenad och badbrygga. Det görs lämpligtvis i samband med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt nedan. Tillstånd för vattenverksamhet Uppförande av anläggningar såsom t ex bryggor inom vattenområden ska definieras som vattenverksamheter som generellt är tillståndspliktiga. Vattenverksamheter handläggs av länsstyrelsen. 5 (20)

6 PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR Mark och bebyggelse Nya Täppetstranden är ett delvis utfyllt och anlagt strandområde för idrott, evenemang och friluftsbad norr om Åhus hamn. Längs strandkanten finns en strandskoning för det utfyllda strandområdet. Genom planområdet löper en asfalterad gång och cykelväg utmed sanddynerna. Sanddynerna är bitvis bevuxna med tallar och markvegetation. Inom planområdet finns en servicebyggnad från tidigare campingverksamhet samt, med tillfälligt bygglov, ett evenemangskontor i byggmoduler. Inom strandområdets södra del finns en teknikbyggnad och i dess sydöstra del ligger en windsurfingklubb. Direkt väster om planområdet finns villabebyggelse och söder om strandområdet, bakom skyddsvall med plantering, ligger Åhus hamnområde Kontorsbarack med tidsbegränsat bygglov till 2020, 2 Teknikbyggnad, 3 Windsurfingens klubbstuga, 4 Servicebyggnad till fd camping, 5 Sopkärl 6 Skyddsvärn Geotekniska förhållanden Området utgörs av sandstrand, flygsand på postglacialt grovkornigt sediment och utfylld sandstrand. Det är lågt beläget, större delen ca 1 möh. I västra delen finns en liten höjd (sanddyner) där marknivån är ca 2 möh. Längs den utfyllda strandlinjen ligger en strandskoning för att förhindra erosion. Viss sådan sker dock där strandskoningen tar slut. 6 (20)

7 Kulturmiljövärden Planområdet ingår i den så kallade Per Albin linjen, utpekad i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, och inom planområdet finns två skyddsvärn, varav ett är plomberat. Strandlinjen norr om Åhus är också intressant ur ett bad och turismperspektiv. Från sekelskiftet 1900 utvecklades Täppetstranden med badhotell och sommarvillor för societeten och industriägare från Kristianstad, skollovskoloni, kallbadhus mm i tallplanteringarna som tidigare anlagts för att stoppa sandflykten vid kusten. Järnvägsförbindelsen bidrog också till att olika samhällsgrupper kunde ta sig till havet över dagen. Ett par sommarvillor från sekelskiftet 1900, ligger i angränsning till planområdet i slutet av Tennisvägen (bland annat Möllerska villan). Hamnområdet har fyllts ut genom åren, kallbadhuset är sedan länge borta och stranden har fyllts ut. Bild till vänster: Planområdet markera på häradskartan från Natur- och rekreationsvärden Planområdets strandyta är till stor del anlagd genom utfyllnad och saknar naturlig strandkaraktär och ursprungliga naturvärden. Strandområdet är starkt påverkat av ständig påfyllnad av sand och slitage. Sedan genomförandet av detaljplanen från 2007 har naturvärdena på platsen förändrats mycket. Från en gräsbeklädd strand till en utfylld plan. Endast enstaka spår av tidigare kustvegetation finns kvar i området, huvudsakligen på sanddynsresterna längs gång och cykelvägen samt gles tallskog inom fd campingområdet. Som rekreationsyta skapad för idrottsevenemang fyller stranden sin funktion. Gång och cykelstråket vid sanddynerna. Minnessten till höger i bild. 7 (20)

8 Bilder från beachhandboll och beachfotboll, foto Kristianstads kommun. Strandområdets förändring före och efter utfyllnaden (som gjordes 2008) syns på ortofotona ovan till vänster, 2014 till höger Trafik Området angörs huvudsakligen från Stubbagatan/Kolonivägen som vid strandområdet avslutas i en asfalterad angörings och parkeringsyta. Området nås även från Tennisvägen där det finns en parkeringsplats. Genom strandområdet i nord västlig riktning löper en gång och cykelväg som via Stubbagatan och Lotsgatan leder in mot centrala Åhus. 8 (20)

9 Stubbagatan vy mot stranden. Till höger i bild befintlig parkeringsyta. Det finns två busshållplatser inom meters gångavstånd från planområdet, en utmed Stubbagatan och en utmed Kolonivägen norr om Tennisvägen. Bussarna (pendeln 551 Kristianstad Åhus) trafikerar med täta avgångar. Under evenemang rör sig många besökare och spelare i trafiken till och från området. Under beachhandbollen fylls parkeringsplatserna i närområdet inom en radie av ca meter. För Stubbagatan har trafikmätningar utanför sommartidens högtrafik år 2012 uppmätts till 1500 f/ådt. Teknisk försörjning Vatten och avloppsledningar samt el och fiberledningar finns utbyggt i området. Avfallshantering Inom planområdet vid Stubbagatan finns en återvinningsstation med sopkärl. Sopkärlen, i bakgrunden servicebyggnad inom fd campingen och gles tallvegetation. 9 (20)

10 Risker och störningar Åhus hamn Söder om planområdet ligger Åhus hamn. Närmast planområdet inom hamnen ligger Absoluts höglager och Danogips. Planområdet och intilliggande bostadsbebyggelse är avskärmat gentemot hamnområdet med skyddsvall för att minska ljud från hamnverksamheten samt skyddsplantering för att visuellt skärma. Hamnen har transporter på lastbil och järnväg och övriga bullerkällor utgörs bland annat av fläktar, lastning/lossning av fartyg, containerhantering etc. Särskilda tillsyns, anmälnings och tillståndsprocesser för hamnen och dess verksamheter hanteras bland annat av miljö och hälsoskyddsavdelningen. Risk för översvämning eller erosion Området ligger lågt, ca 1 2 meter över havet, inom en zon som påverkas av framtida havsnivåhöjningar. Stranden norr om strandskoningen är utsatt för ständig erosion. Skyddsvall med vegetation mot hamnområdet, höglagret skymtar bakom träden. Rinkaby skjutfält Planområdet ligger inom ljudutbredning från verksamheten på Rinkaby skjutfält där det bedrivs verksamhet med fin och grovkalibrig ammunition, vilket föranleder en ljudutbredning över fastigheten Åhus 558:31 om 55 65dBA. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor anger att friluftsområden ej bör utsättas för ljudnivåer som överstiger dba. Rubricerad detaljplan föreslår frilufts och evenemangsområde, dock med betoning på evenemangsverksamhet. 10 (20)

11 PLANFÖRSLAG Planens huvuddrag Strandområdet har anlagts genom utfyllnad för evenemang och genom detaljplaneläggningen avses frilufts och evenemangsområdet utvecklas vidare för detta ändamål. I samma del upphävs strandskyddet. Permanent byggrätt ges inom evenemangsområdet i väster och längst ut i öster (vid windsurfingklubben). Inom strandområdet medger planförslaget att tillfälliga evenemangsanläggningar får uppföras utan bygglov. Längs stranden föreslås ett område med allmän platsmark/natur och utmed strandskoningen ges möjlighet att uppföra en bad och promenadbrygga. Parkeringen vid Tennisvägen utökas i utbredning men får bestämmelser om att skogskaraktären ska behållas och att marken inte får hårdgöras. Planområdets avgränsning Planområdet följer i stor utsträckning avgränsningen i detaljplanen från Orange linje markerar planområdets avgränsning. Allmän platsmark Den allmänna platsmarken på plankartan utgörs av NATUR och GATA. NATUR anges för stranden i norr, en remsa längs vattnet samt ett stråk mellan Tennisvägen och Stubbagatan öster om befintlig bostadsbebyggelse, där det ges möjlighet anlägga en gång och cykelväg. NATUR följer även Tennisvägen för att reglera in /utfartens läge. GATA anges för in/utfart till parkering på Tennisvägen. Kvartersmark för frilufts- och evenemangsområde Markanvändning Markanvändningen för kvartersmarken på stranden anges till N 1 Frilufts och evenemangsområde. (Utbredningen föreslås i huvudsaklig överensstämmelse med tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens för beachhandboll och beachfotboll sommaren 2015.) Inom området kan idrottsevenemang så som beachhandboll in 11 (20)

12 rymmas, men även t ex konsert och kulturevenemang. Området kommer under evenemang att kunna spärras av och inhägnas. Inom ändamålet ingår också sådant som kan ses som komplement till friluftsliv och evenemang, t ex reception, kontor, restaurang, kiosk, servicehus, toalett, parkering, lekplats, badplats, klubbstuga/förenings /möteslokal, friluftsscen, bollplaner, läktare, utegym och liknande. Byggrätt Frilufts och evenemangsområdet (N1) får en byggrätt på sammanlagt 2200 m 2. I västra delen av evenemangsområdet får 2000 m 2 byggnadsarea uppföras, med begränsning av respektive enhet/byggnad till max 500 m 2 byggnadsarea. Placering av bebyggelse inom detta område ska ske med hänsyn till befintlig tallvegetation så att behovet av trädfällning blir så litet som möjligt. Tillåten byggnadshöjd är 4 meter. Exempel på hur låg bebyggelse kan utformas i tallskogs och strandmiljö. Under planprocessen inkom önskemål från närboende om att värna siktstråken från Stubbagatan och Folketsparkgatan. Detta har inte införts som planbestämmelser men bör uppmärksammas i samband med bygglovprövning inom N1, för att om möjligt undvika att permanent bebyggelse förläggs i siktstråken mot havet. Vy från Stubbagatan mot stranden Vy från Folketsparkgatan mot stranden (bild från yttrande, Mattsson mf l, ) Längst i öster vid windsurfingklubbens nuvarande klubbstuga får 200 m 2 byggnadsarea uppföras. Tillåten byggnadshöjd är 6 meter. Inom prickmark får spelplaner och liknande anläggningar i markplan anordnas och inom korsprickad mark kan tillfälliga läktare, scener, tält, bodar, bollplaner, toaletter och liknande placeras utan bygglov. Vegetation För att skydda den vegetation som finns inom N 1 området anger plankartan bestämmelser om att gräsbevuxna sanddyner med fristående tallar ska behållas (n 1 ) samt att den glesa tallskogskaraktären ska behållas (n 2 ). Marklov för trädfällning krävs också inom vissa delar av området, se avsnittet om administrativa bestämmelser. 12 (20)

13 Kvartersmark för parkering Norr om Tennisvägen utökas befintlig parkeringsyta och läggs, istället för som idag allmän parkering, som kvartersmark för parkering (P). För att skapa en tydligare trafiksituation tas den västliga in /utfarten bort så att trafiken koncentreras till en samlad in /utfart mot Tennisvägen. Bild från fd campingområdet, som visar gles tallskog. Den sammanlagda utökningen av ytan för parkering är ca 6 meter åt väster och 8 meter åt öster i förhållande till detaljplanen från Sammanlagt ryms ca p platser. Det är viktigt att behålla tallskogskaraktären och planera för föryngring. En enkel stenmjölsbeläggning likt befintlig föreslås på de ytor som tillkommer vid en utökning av parkeringsplatser. Detaljplanen reglerar att det ska vara parkering i skogsmiljö, att den glesa tallskogskaraktären ska behållas och att marken inte hårdgöras (n3). Marklov krävs också för trädfällning utanför de körbara utfarterna. Foto på befintliga parkeringen vid Tennisvägen som illustrerar de stora tallarna och det fina mötet där vegetationen på sina ställen tillåts gå in i parkeringsytan. Foto Hanna Bergström, C4 Teknik. 13 (20)

14 Vattenområde (W1) I vattenområdet utanför strandskoningen föreslås bryggor kunna anläggas, t ex en promenad och badbrygga som nås via allmän platsmark/natur. Strandskyddet ligger kvar i vattenområdet och området med Natur. Eventuella bryggor kommer att kräva prövning i form av tillstånd för vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispositionsskiss över evenemangsstranden vid beachhandboll. Promenad och badbrygga samt fri passage längs vattnet Möjlighet för gångoch cykelväg Parkeringsytan utökas 14 (20)

15 Administrativa bestämmelser Upphävande av strandskydd Strandskydd upphävs inom kvartersmarken för Frilufts och evenemangsområde (N 1 ) En fri passage längs vattnet säkerställs genom allmän plats, NATUR. Evenemangsstranden används årligen framförallt under juni/juli för sommarsportevenemang. Ett upphävande av strandskyddet i berört område motiveras dels av att det är en anläggning som måste ligga vid vatten och dels att det möjliggör/underlättar för att utvidga en pågående verksamhet som inte kan ske utanför området. Särskilda skäl (enligt 7 kap 18 c Miljöbalken) för att upphäva strandskyddet i planen är: Att det behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Kommentar: Området har planlagts och fyllts ut i syfte att anlägga ett evenemangsområde på platsen. Det finns en vattendom för utfyllnaden för att skapa en evenemangsstrand och i gällande detaljplan upphävdes strandskyddet för evenemangsområdet. Att det behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, Kommentar: Evenemangen har vuxit och ytan behöver utvidgas för sin funktion och tillväxt. Beachhandbollen och beachfotbollen överskrider evenemangsområdet och det upphävda strandskyddet i gällande detaljplan. Årligen måste tillfälligt bygglov och strandskyddsdispens sökas och hanteras för sommarevenemangen. Marklov för trädfällning (a) Marklov krävs för fällning av träd, med en stamdiameter om 10 cm eller mer vid höjden 1 meter över mark, som ligger längre bort än 2 meter från bygglovpliktig byggnad eller utanför körbar utfart. Marklovskravet gäller både inom del av evenemangsområdet och inom parkeringen. Trafik och parkering Trafik och parkering Nu aktuell detaljplan medför inte några större förändringar av trafiksituationen i förhållande till hur det fungerar i dagsläget. Tillfart till området sker fortsatt från Stubbagatan och Tennisvägen. Kvartersmarken för evenemangsområdet har utökats söderut med ca 3 meter vid Stubbagatan och ca 6 meter i anslutning till byggrätten vid Åhus Windsurfing Club. Därigenom kan både tillfart, parkering och vändmöjligheter tillgodoses inom kvartersmarken utan att trafiken behöver ledas via hamnen. Gång och cykelvägnätet kompletteras med möjlighet till en ny sträcka mellan Tennisvägen och Stubbagatan väster om frilufts och evenemangsområdet. Cykelparkering Till evenemangen (beachhandbollen och beachfotbollen) kommer många deltagare och besökare med cykel. Parkeringsplatser för cyklar bör förläggas så nära områdets 15 (20)

16 entré som möjligt. Inom Natur i anslutning till gc vägarna kan cykelparkering anordnas och även inom lämpliga delar av kvartersmarken för Frilufts och evenemangsområde. Bilparkering I planförslaget utökas befintlig parkering vid Tennisvägen så att den rymmer parkeringsplatser. Avsikten är att parkeringen ska kunna användas som avgiftsbelagd nära besöksparkering vid evenemang. I direkt anslutning till området finns även befintlig allmän parkering vid Stubbagatan med ca 17 platser. Kommunen arbetar också aktivt tillsammans med bl a evenemangsarrangörer och hamnen för att hitta ytor i Åhus för samlade evenemangsparkeringar. Teknisk försörjning (avser hela planområdet) Området är försörjt med el, vatten och avlopp. VA via Folkets Parkgatan, el och fiber via Tennisvägen och utmed befintliga cykelvägen. Inom Frilufts och evenemangsområdet förekommer ledningar som är till för områdets behov och som fastighetsägaren svarar för. Då dessa endast är av lokal karaktär så krävs inte ledningsrätt och därmed inte heller u område i detaljplanen. Risker och störningar Ljud och störningar från evenemangsverksamhet Under evenemangen förändras ljudmiljön i omgivningen framförallt med musik och speakerröst från högtalare samt att ett större antal människor befinner sig i området. Dimensionerande för omgivningspåverkan är beachhandbollen som är det största evenemanget som anordnas på platsen (idag). Publikströmmarna anges vid det evenemanget vara ca besökare/dag i 9 dagar och matcherna pågår mellan ca kl 9.00 till Ljudanläggningar, högtalare riktas med hänsyn till omgivande bebyggelse bort från dessa. Detta hanteras i samband med tillståndsansökan av miljö och hälsoskyddsavdelningen i enlighet med Miljöbalken. Miljö och hälsoskyddsavdelningen genomförde några indikativa ljudmätningar på några av de mest exponerade platserna under årets (2016) evenemang och utifrån det underlaget bedömdes ljudnivåerna uppfylla riktvärdena. Trafikbuller Vid evenemangstillfällen genereras trafik till området. Det rör sig om varutransporter, besökstrafik mm. Genom att det pågående arbetet med att tillskapa en samlad evenemangsparkering kan söktrafiken i närområdet minskas. Trafiksäkerhet Vid sommarevenemangen är en stor mängd gång och cykeltrafikanter i rörelse längs Kolonivägen och Stubbagatan samtidigt som biltrafiken också ökar. Den ökade trafiken på Hamleden kan innebära risker för hamntransporternas framkomlighet. Samlad evenemangsparkering, tydlig skyltning och välfungerade avsläppszoner är faktorer som kan bidra till att förbättra trafiksituationen i och kring evenemangsområdet. 16 (20)

17 GENOMFÖRANDE Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Organisatoriska frågor Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Huvudmannaskap för allmän platsmark Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt behov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs av NATUR och GATA. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, drift och underhåll. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, servitut mm Samtliga berörda fastigheter är i kommunal ägo. För genomförande av planen krävs fastighetsbildning enligt följande: Parkering (P) inom Åhus 14:73 läggs som egen fastighet eftersom den i planen anges som kvartersmark. Frilufts och evenemangsområdet (N1) sammanförs till en fastighet. Berörda fastigheter (hela eller delar av) är Åhus 557:50, Åhus 1:52 och Åhus 558:31. Ytor som regleras som NATUR förs över till Åhus 1:52 (delar av Åhus 558:31 längs vattnet) och Åhus 557:52 (del av Åhus 557:50). Äganderätten till vattnet är inte fullständigt utredd och det krävs en fastighetsbestämning inför genomförandet av bad och promenadbryggorna. Inom fastigheterna Åhus 557:50, Åhus 558:31 och Åhus 1:52 finns arrenden tecknade för bland annat nyttjande av skyddsvärnen. C4 Energi har avtalsservitut för ledningar och Telia Sonera nyttjanderätt. Fastighetskonsekvenser Fastigheterna Åhus 558:31 och Åhus 1:52 är i berörda delar planlagda som kvartersmark för friluftsbad. Åhus 557:50 är planlagd för friluftsområde samt angörings och parkeringsyta. Föreliggande planförslag innebär att de planläggs som frilufts och evenemangsområde. För delar av fastigheterna Åhus 557:50 och Åhus 1:52 överförs mark från kvartersmark till allmän platsmark NATUR. Byggrätten inom Åhus 558:31 på 1500 m 2 utgår och ersätts med bygglovfrihet för tillfälliga läktare, scener, tält, bodar, bollplaner och toaletter. För delen vid windsurfingklubben sätts byggrätten till 200 m 2. Byggrätten för Åhus 557:50 minskas från 3000 m 2 till 2000 m 2. Föreslagna förändringar av markanvändningen innebär att x området genom fastigheten Åhus 557:50 tas bort ur planen. 17 (20)

18 Ekonomiska frågor Avtal Kommunen tecknar avtal med evenemangsarrangörer för t ex evenemangslängd, skötsel, återställande, parkeringslösning etc. Kostnader för planläggning Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för. Kostnader för fastighetsbildning Markägaren svarar för kostnader för fastighetsbestämning och fastighetsbildning. Kommunala utbyggnadskostnader Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och vatten och avloppsnät i området. I övrigt innebär planförslaget kostnader avseende: Promenad och badbryggan Ny gc väg i väster vid evenemangsområdet Iordningställande av parkering, inkl. gestaltning av ytor och vegetation Anläggande/breddning av serviceväg/tillfartsväg till klubbstuga Justeringar och upprustning av skyddsvall och dess plantering Övriga kostnader Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare. Flytt eller andra åtgärder som krävs för säkerställande ledningar och kabelanläggningars funktion bekostas av exploatör/fastighetsägare. Likaså eventuella kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar. Skötsel av kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för. Medverkande Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med Lantmäterimyndigheten, Kommunledningskontorets mark och exploateringsenhet samt C4 Teknik. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN OCH PLANENS MILJÖKONSEVENSER Behovsbedömning Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 plan och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som underlag för kommunens ställningstagande till detta görs en behovsbedömning med utgångspunkt från MKBförordningens bilaga 4. Påvisar behovsbedömningen en betydande miljöpåverkan ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas till planärendet. Denna behovsbedömning utgör även en beskrivning av planförslagets miljökonsekvenser. Planens påverkan på platsens värden Riksintressen Planförslaget bedöms inte utgöra skada på något av de berörda riksintressena (kustzon, försvar, hamn). 18 (20)

19 Kulturmiljövärden Några kulturmiljövärden bedöms inte påverkas av planförslaget. Naturvärden och friluftsliv Planområdet berör inget Natura 2000 område. De närmast belägna Natura2000 områdena Äspet och Rinkaby skjutfält bedöms inte påverkas av planförslaget. Planförslaget bedöms inte innebära att någon fridlyst art enligt Artskyddsförordningen påverkas negativt. Inom planområdet finns noteringar i Artportalen av sandtimotej och stortapetserarbi. Stortapetserarbiet är troligen inte direkt knutet till den redan iordningställda arrangemangsytan, utan födosöker troligen istället i närområdet. Noteringen om sandtimotej är från år 2001 och det är osäkert om arten finns kvar i området. Arten är i så fall knuten till de kvarvarande naturliga sanddynerna och finns inte inom arrangemangsytan (dessutom är det osäkert om fyndet registrerats på rätt plats). Planförslaget bedöms inte utgöra någon påverkan på naturvärden och friluftsliv. Strandskydd Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs i de delar som berör frilufts och evenemangsområdets utbredning, vilket enligt Miljöbalkens definition motiveras av att det är en anläggning som måste ligga vid vatten samt att det möjliggör/ underlättar för att utvidga en pågående verksamhet som inte kan ske utanför området. Planens påverkan på hälsa och miljö Tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet Uppförande av anläggningar såsom t ex bryggor inom vattenområden ska definieras som vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Verksamheten är tillståndspliktig om den bottenyta som vattenverksamheten omfattar i vattenområdet omfattar högst 3000m 2. Vattenverksamheter handläggs av länsstyrelsen. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten kan undantag från tillståndsplikten vara lämpligt. Verksamhetsutövaren har då bevisbördan att visa att det är uppenbart att verksamheten inte medför några skador. Miljökvalitetsnormer Det aktuella planområdet gränsar till Hanöbukten som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna innebär bl a att kustvattnet ska ha uppnått god ekologisk status senast år Kustvattnet i Västra Hanöbukten har vid den nya statusklassningen fått bedömningen Otillfredsställande status. Klassningen är gjord utifrån en sk expertbedömning och grundar sig bland annat på den problematik med bl a fiskflykt som aktualiserats de senaste åren. De miljöproblem som identifierats i Hanöbukten och som bl a ligger till grund statusklassningen är bl a övergödning och miljögifter. De åtgärder som krävs för att god status ska kunna uppnås år 2027 omfattar framförallt en rad åtgärder inom jordbrukssektorn som syftar till att minska läckaget av näringsämnen. Planläggningen av det aktuella området bedöms inte bidra till en ökad transport av näringsämnen till Hanöbukten. Planläggningen av det aktuella området bedöms därför inte medföra någon negativ påverkan gällande miljökvalitetsnormerna för vatten. 19 (20)

20 Påverkan i form av buller och emissioner från trafik bedöms bli marginell. Bedömningen från kommunens miljö och hälskoskyddsavdelning är att Miljöbalkens riktlinjer för ljud hittills har följts. Dagens omfattning på evenemang (beachhandboll, beachfotboll, housemusikevenemang och komikerscen) har bedömts vara acceptabla. Planområdet bedöms inte utsättas för någon väsentlig störning från hamnområdet. Området kan dock bli utsatt för mindre s.k. tillfälliga störningar. Planförslaget bedöms sammantaget inte innebära risk för att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Planens förhållande till gällande miljökvalitetsmål De miljömål som har relevans för detaljplanen är främst frisk luft (transportalstrande vid evenemangstillfällen), ett rikt växt och djurliv (slitage på växtlighet) och hav i balans samt levande kust (fysiska närheten och promenadbryggan). Planförslaget bedöms inte försvåra möjligheterna att uppfylla dessa. Ställningstagande Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 plan och bygglagen och 6 kap 11 miljöbalken inte behöver upprättas. Tidigt samråd med länsstyrelsen Tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de inte har något att invända mot kommunens bedömning att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan och bygglagen (2010:900). Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Roger Jönsson Avdelningschef/tf stadsarkitekt Jeanette Petersén planeringsarkitekt 20 (20)

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Sid 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektavdelningen

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Sid 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektavdelningen 2015-09-09 Sid 1 (12) SAMRÅDSHANDLING Plan 13/105 Detaljplan för NORJE 6:10, 6:30 OCH 6:31 Norje, Sölvesborgs kommun PLANBESKRIVNING 2015-09-09 Sid 2 (12) Planeringens syfte och huvuddrag Byggnadsnämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Prästen 3 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen Brygga F Brygga A Brygga G SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-15 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:77, Aspö, i Länna församling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för nytt resecentrum (Kalix 23:2 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer