Planen för småbarnsfostran. Daghemmet Blomängen. Bild Henny Parikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planen för småbarnsfostran. Daghemmet Blomängen. Bild Henny Parikka"

Transkript

1 Planen för småbarnsfostran Daghemmet Blomängen Bild Henny Parikka 1

2 Innehåll: 1. Inledning 2. Daghemmet Blomängens kvalitetsplan 2.1. Barnets välbefinnande i Blomängens vardag 2.2. Blomängens värdegrundsplan 2.3. Blomängens verksamhetsidé 2.4. Blomängens centrala verksamhetsprinciper 2.5. Blomängen vägkost för livet 2.6. Uppfattning om inlärning och kunskap 2.7. Verksamhetsmiljö 3. Fostringsgemenskap 3.1. Kundservice 3.2. Personalens och förälderns roll 3.3. Handlingssätt och avtal 3.4. Respons och utvärdering 4. Utvärdering och dokumentering 4.1. Utvärdering av verksamheten 4.2. Dokumentering av verksamheten 5. Inlärningsplan 5.1. Leken 5.2. Innehållsområden Språket och växelverkan Matematik Etik och åskådning Miljö- och naturkunskap Fysisk och motorisk utveckling Konst och kultur 5.3. Arbets- och handlingssätt 5.4. Stöd till barnet inom småbarnsfostran 5.5. Tvåspråkighet 6. Bilagor 1. Vardagspraxis 2

3 1. Inledning Daghemmet Daghemmet Blomängen är grundat 1982 och ligger i Botby i Östra Helsingfors. Daghemmet Blomängen( två daghemsgrupper) delar daghemmet med det finska daghemmet Kukkaniitty( fyra daghemsgrupper) som lyder under ansvarsområdet barndagvård, Botby dagvårdsområde( barnomsorgsverket ) De svenska grupperna lyder under utbildningsverket, dagvård och utbildning. Hela daghemmets yta är 940 kvadratmeter. Daghemmet är beläget i en naturskön miljö i ett småhusområde. Barnen Barnantalet varierar årligen beroende på behovet av dagvård. Daghemmet har kapacitet att ta emot 36 barn. Personalen I barngrupperna arbetar under året 2013 sammanlagt 2 barnträdgårdslärare och fyra barnskötare Daghemmet leds av en administrativ föreståndare. I lagar och förordningar om dagvård finns bestämmelser om personalantal i proposition till barnmängd. I daghemmet ansvarar för matlagning och städning Palmias personal. Samarbetspartner i närheten De närmaste daghemmen är Barnabo, Strandboden, Rastis, Botby Lekstugan och Landbo. På området finns lekparken Svartbäcken. Barnen från Blomängen flyttar till Botby grundskola som anordnar förskoleverksamhet för 6-åringar. Övriga samarbetspartner * Dagvårdschef * Ambulerande specialbarnträdgårdslärare * Barnträdgårdslärare som språkstöd * Barnaögonmentor * Rådgivningen * Barnskyddet * Församlingen * Skolan (Botby Grundskola) * Talterapeuten * Familjerådgivningen * Tandvården * Help desk, Effica-stödet * Övriga instanser som ansvarar för barnens välbefinnande 3

4 2. Daghemmet Blomängens kvalitetsplan 2.1. Barnets välbefinnande i Blomängens vardag Trygghet Fysisk, psykisk och social trygghet är viktiga värden i barnets vardag. Närhet, omsorg och konsekvent förhållningssätt väcker barnets tilltro till den vuxna. Gemensamma och tydliga gränser och regler samt en regelbunden dagsrytm är en del av den trygga vardagen. Vi har skapat en så trygg verksamhetsmiljö för barnen som möjligt. Blomängens säkerhetsplan uppdateras årligen. Hälsa Redan under småbarnstiden skapas en grund för barnets välbefinnande och hälsa.. Mångsidig mat och hälsosamma matvanor på daghemmet stöder barnets uppväxt och utveckling. Vi uppmuntrar barnen att smaka på olika rätter och vänja sig vid olika smaker. bild Nea Leiqvist Daglig motion och utevistelse befrämjar en god hälsa. Daghemmets gård och närmiljö erbjuder ypperliga möjligheter för en mångsidig utevistelse. Barnet behöver också tillräcklig vila för att orka leka. Därför lugnar vi ner oss efter maten för att lyssna på musik eller en saga i vilorummet (se bilaga 3). Då barnet insjuknar vårdas han eller hon hemma. Ett sjukt barn orkar och kan inte delta i aktiviteterna. Risken att smitta ner andra barn är också stor. Rättvishet I daghemmet Blomängen finns det vuxna som accepterar barn,ger dem närhet och behandlar dem jämlikt. I konfliktsituationer diskuterar vi gemensamma handlingssätt i fostringsgemenskapens anda. 4

5 Glädjen i att göra I daghemmet Blomängen kan barnet uppleva glädjen av att göra saker och vara tillsammans. Barnen får komma med förslag och delta i att bygga upp daghemmets verksamhetsmiljö. Idéer och önskemål från barn beaktas i temaverksamheten, t.ex. vid val av utfärdsmål Blomängens värdegrundsplan Trygghet Personalen har ett professionellt arbetssätt och är trygg med barnen och varandra. Tryggheten i den fysiska miljön är viktig för oss. Vi jobbar enligt egenvårdarmodellen för att skapa en psykiskt och socialt trygg miljö. Vi har organiserad och strukturerad verksamhet. Vi uppdaterar barnens olika planer för småbarnsfostran. Språk och kommunikation Vuxna jobbar medvetet som språkmodeller. Vi stöder och handleder barnen att bli förstådda med hjälp av stödmedel. Vi uppmuntrar barnen att kommunicera med varandra och vi ger dem möjlighet att bli hörda. Vi är lyhörda för det enskilda barnets intresse och använder det i verksamheten. Vuxnas och barns dialoger respekteras. Leken Vi värnar om leken och dess betydelse för barnets inlärning och motorik. Vi stöder barnets sociala utveckling genom lek i smågrupper. Vi främjar lekens kontinuitet genom att respektera barnens lek, använda lekstationer och vuxenstöd. Vi uppmuntrar barnens fantasi och lekglädje genom förändringar i lekmiljön. Vi handleder barnen att ta ansvar för sina lekar och leksaker. 5

6 2.3. Blomängens verksamhetsidé Blomängens verksamhetsidé Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö. Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag. Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet Blomängens centrala verksamhetsprinciper Samarbete där familjen respekteras Vi tar i beaktande familjernas behov och lyssnar på deras tankar i fostringsgemenskapens anda. Respekt för barnet och beaktande av barnets personlighet Vi stöder en positiv jaguppfattning och lyssnar på barnets behov, känslor och tankar. Vi berömmer och uppmuntrar dem uppriktigt. Vi ger också valmöjlighet och beslutanderätt i enlighet med barnets ålder. Empati En empatisk fostrare kan stöda barnet i att uttrycka och behandla sina känslor. En empatisk vuxen kan sätta gränser och göra rättvisa beslut. Den vuxna skall dock komma ihåg att ta barnets sinnesstämning i beaktande vid växelverkan med barnet. Miljö Vi skapar en entusiastisk, trygg och hemlik miljö utgående från de utrymmen och personalresurser som vi har till förfogande. Tillsammans lär vi oss att skapa en tolerant och varm atmosfär med lekfullhet och humor. Att växa till en social människa I daghemmets vardag lär vi oss ett gott uppförande. Vi uppskattar och respekterar de andra i gruppen. Tolerans och hänsyn till andra skapar en grund för goda människorelationer. 6

7 2.5. Blomängen vägkost för livet bild Heidi Mäkelä Daghemstiden utgör en betydelsefull period i barnets liv. Erfarenheter och upplevelser i den tidiga barndomen stöder barnets självkänsla. Vi övar dagligen färdigheter som stöder barnets självständighet, t.ex. påklädning och val av lekar. I gruppen lär sig barnet att lösa problem och acceptera olikhet. Vi värnar om hänsynstagande och respekt för andra. Det är lovligt att göra fel och begå misstag. Genom att pröva på nya saker vågar barnet uttrycka sig själv och kan bättre tolerera motgångar. Glädjen och viljan för inlärning växer i barnet Uppfattning om inlärning och kunskap Barnet är hela tiden öppet för inlärning. I våra ögon är ett barn aktivt, naturligt nyfiket och vetgirigt. Ett litet barn lever helhetsbetonat i en värld av olika erfarenheter, sinnen, språklig stimulans, egen rörelse och verksamhet. Ofta närmar sig barnet saker och ting förvånat, genom att pröva och göra olika antaganden som det sedan testar. Barnet har i sin verksamhet målsättningar och ändamål. När barnet lär sig nya saker väcker det ett vidare intresse för att lära mera om sig själv och sin omgivning. I barnets utveckling och inlärning är det viktigt att ta i beaktande olika utvecklings- och känslighetsperioder, intressemål och styrkor. I inlärningsprocessen kombineras sinnesförnimmelser, tankar, känslor, behov och erfarenheter. Genom att leka, prova, iaktta och göra ökar barnet sina färdigheter och kunskaper i växelverkan med omgivningen. Barnet lär sig nya saker genom att förena sina kunskaper och färdigheter med det tidigare lärda. Barnet bygger sin bild av världen genom att gallra och tolka det inlärda. Inlärningen sker spontant och styrs inifrån och sker i vårt daghem genom lek och verksamhet. Centralt i inlärningen är glädjen och positiva inlärningsupplevelser. Barnet lär sig genom att härma efter det som sker i omgivningen och genom att bearbeta den information som det fått. Med åldern kan barnet själv ställa målsättningar för sin verksamhet. Det kan självständigt planera, genomföra och utvärdera sina handlingar. 7

8 2.7. Verksamhetsmiljö Verksamhetsmiljön bildas av de fysiska ramarna, sociala relationerna och barnets upplevelser i dessa miljöer. Planeringen av utrymmen påverkar vad barnen gör, deras möjligheter att välja aktiviteter och förverkliga dem. Vi skapar en trygg, hemlik och positiv stämning för uppväxt och inlärning med de utrymmen och personalresurser vi har. Personalen som arbetar i gruppen ansvarar för planeringen och anordnandet av uppväxt- och inlärningsmiljön och inlärningssituationer. Personalen stöder, hjälper och handleder barnet. Växelverkan mellan de vuxna och barnen är öppen, trygg, uppmuntrande och uppskattande. I vårt daghem lär sig barnen i olika situationer också av de andra barnen. 3. Fostringsgemenskap 3.1. Kundservice Fostringsgemenskapens första steg tas redan då daghemsföreståndaren diskuterar de olika dagvårdsalternativen med föräldrarna. Målet med de första mötena med kunden är att hitta en servicehelhet som bäst lämpar sig för familjen. Personalen på Blomängen deltar i kundservice genom att ge råd till kunden och vid behov ta emot dagvårdsansökan Personalens och förälderns roll I Blomängens daghem fungerar personalen som handledare, iakttagare och stämningsskapare. Var och en med sin egen personlighet är en modell och förebild för barnen. Växelverkan mellan personalen, samt språket och språkmodellen, är viktiga för barnet. Att iaktta och stöda barnets utveckling och uppväxt hör till personalens vardag. Personalen accepterar olikheter och strävar till tolerans. Att ge positiv respons till barnet leder till växande självkänsla. Vi upprätthåller goda kontakter till granndaghem och andra samarbetspartner. Personalen har alltid ansvaret för att fostringsgemenskapen bildas och upprätthålls. Föräldrarna är sakkunniga i fråga om sitt eget barn. Föräldrarna har möjlighet att berätta viktiga saker om sina barn och sin familj Handlingssätt och hembesök Samarbetet mellan daghemmet och hemmet baserar sig på förtroendefull växelverkan, där barnets, familjens och daghemspersonalens sakkunnighet uppskattas. Vårdrelationen inleds med ett hembesök som skall stöda både familjen och daghemmet i fostringsuppgiften. Syfte med hembesökssamtal är att skapa en god relation mellan egenvårdaren, barnet och barnets föräldrar. Att träffas hemma hos barnet har föräldrarna ofta lättare att berätta om förväntningar. I svåra omständigheter kan man ha samtalet även på daghemmet. 8

9 Några månader efter att vårdrelationen inletts har vi det första samtalet för småbarnsfostran under vilken man kommer överens om ett responssamtal på våren. Principen är att egenvårdaren som sköter barnets ärenden, ansvarar årligen för ordnandet och dokumentationen av samtalen. Fostringsgemenskapens samarbetsformer är även dagliga möten, då föräldarna kommer med barnet till daghemmet och avhämtar det. Övriga samarbetsformer är föräldrakvällar, gemensamma fester och evenemang samt möjligheter att påverka via föräldrakommittén Egenvårdarens roll och invänjning Egenvårdare är alltid med vid hembesök. Föräldrarna tillger egenvårdaren viktig information som är värdefull vid inledandet av dagvården. Frågor om barnets utveckling och känslor inför daghemsstarten diskuteras på ett konstruktivt och finkänsligt sätt. Invänjningsperioden I Blomängens daghem planeras noggrannt enligt behovet av det enskilda barnet. Det är önskvärt att föräldrarna bokar ordentligt med tid för invänjning. Den första veckan är barnet tillsammans med egenvårdare och med sina föräldrar. Dagarnas längd varierar från några timmar till en hel dag. Efter den första veckan kan barnet börja vänjas vid utan föräldrar. Vissa barn kan behöva längre tid för invänjning på daghemmet. Efter en tid börjar också de andra vuxna I gruppen bekanta sig mera med barnet och familjen. Ansvaret för hela gruppen delas och alla hjälps åt I gruppen. Egenvårdaren har ändå en djupare kontakt med familjen och för de viktigaste samtalen. I daghemmet Blomängen är smågruppsverksamhet en av de viktigaste metoderna kring egenvårdarmodellen.genom att arbeta I smågrupper blir stämningen lugnare och alla barn har bättre möjligheter att bli hörda. Särskilt har de blygare barnen lättare att uttrycka sig I mindre grupp. Verksamheten I de grupperna ska planeras väl och strukturen vara tydlig. Återkommande rutiner är speciellt viktiga för de yngsta barnen på daghemmet. 9

10 4. Utvärdering och dokumentation 4.1. Utvärdering av verksamheten Syftet med utvärdering är att främja småbarnsfostran, stöda barnets uppväxt och trygga inlärningsglädjen. Utvärderingsuppgifter Utvärderingen sker på individ-, grupp- och arbetsgemenskapsnivå i syfte att befrämja barnets välbefinnande. På samma gång får föräldrarna pålitlig information om sitt barns utveckling. Genom utvärdering får personalen information om vad man lyckats med och vad som kan förbättras. Personalens självutvärdering Personalens fortgående självutvärdering är en förutsättning för utvecklandet av småbarnsfostran. Det är viktigt att personalen utvärderar sin egen del i planeringen, metoderna, observation och förverkligande i verksamheten. Självutvärdering sker bl.a. i de årligen återkommande utvecklingssamtalen med förman Utvärdering inom gruppen På gruppnivån utvärderas arbetssätten och hur fostringsmetoderna lyckats. Det är viktigt att bedömma hur intressant och aktuell verksamheten ur barnets och barngruppens synvinkel är. Utvärdering sker vid teammöten varje vecka. Utvärdering inom arbetsgemenskapen Hela arbetsgemenskapen utvärderar regelbundet sin verksamhet på utvecklingsdagar och med hjälp av arbetstrivselenkäter. Genom utvärdering förbättrar man daghemmets olika sätt att arbeta samt arbetstrivsel Dokumentation av verksamheten 10

11 En lyckad dokumentation förutsätter att barnets verksamhet och lek observeras fortgående. Vi diskuterar tillsammans både föräldrarnas och personalens observationer. Det gemensamma avtalet om vård och fostran dokumenteras i Helsingfors stads Effica-system. Varje barn har en egen uppväxtpärm där barnets skapande, historier och foton samlas. Pärmen är ett arbetsredskap i stödandet av barnets uppväxt och inlärning. 5. Inlärningsplan 5.1. Leken bild Tommy Vikman Det roligaste i daghemmet enligt barnen är leken, t.ex. att leka hem och fantasilekar. Med hjälp av leken struktureras de dagliga sorgerna och glädjeämnena som barnet möter i sin vardag. Leken fungerar som ett redskap och en inlärningsmetod i uppfostran. Leken är för barnet ett naturligt sätt att pröva på och lära sig nya saker.. I daghemmet Blomängen värnas det om traditionella lekar både ute och inne. Barnets självförtroende och färdigheter för växelverkan förstärks via leken. Genom att leka lär sig barnet att göra val, hitta lösningar och ta ansvar för sina egna handlingar. 11

12 5.2. Innehållsområden Språket och växelverkan bild Olli Autio Språkstrategi och växelverkan Språkinlärning omfattar lek, gemensam forskning och upptäckarglädje. Språket är också redskap för tänkande och med hjälp av språket lär sig barnet förstå olika begrepp samt orsak och verkan.barnet lär sig att förstå att bokstäver kan omvandlas till ljud och ljud till bokstäver. Barnet bekantar sig med språket genom rim och ramsor samt språkets rytm och dess struktur. I Blomängens daghem har personalen som uppgift att stöda och befrämja barnets språkliga färdigheter, förståelse, kommunikation och abstrakta tänkande samt väcka och öka barnets intresse för att läsa och skriva. Det är också viktigt att kunna identifiera och förebygga språkliga svårigheter. Barnet lär sig uttrycka sig själv och berätta om sina erfarenheter genom egna berättelser, sagor och lekar. Personalen i daghemmet skapar tillfällen tillräckligt ofta för det. Vuxna berättar själv också om sina tankar och erfarenheter och därmed är bra språkmodeller för barnen. I smågrupper har barnen möjlighet att använda sitt språk för att det ska utvecklas. Med hjälp av personalen lär sig barnet anlita bibliotekstjänster och blir bekant med olika litteraturgrenar. I vårt daghem har vi böckerna lockande framme och i dagligt bruk. Blomängens daghem använder dagvårdens språkstrategi. Under året 2013 arbetar vi särskilt med block nummer tre, språkutvecklande miljö. En av de större målsättningarna är att barnen uppmanas att bli intresserade av böcker av olika slag. 12

13 Daghemmet Blomängen har som tema Månadens bok för året Boken används mångsidigt i verksamheten. Vi integrerar musik, skapande, gymnastik m.m. i temaverksamheten Matematik I småbarnsfostran ingår matematiken i vardagen och lekar. Lekar och lekmässiga övningar stöder matematiskt tänkade och de dagliga problemlösningsuppgifterna skapar förutsättningar att lära sig matematik. I de vardagliga situationerna kan man tillsammans förundra sig över något, upptäcka och lära sig. Matematiskt tänkande utvecklas genom att klä det i språklig form och fundera över och diskutera det tillsammans, t.ex. att klassificera och jämföra leksaker efter färg och storlek. Personalens uppgift är att bygga en verksamhetsmiljö som motsvarar barnens intressen och behov, då matematiken kan presenteras med olika redskap, såsom klossar, bollar och spel. Barnen lär sig matematiska begrepp genom olika sinnen, lekar, rörelse, verksamhet och test. Barnet får uppleva matematiken som något positivt och inlärningen intressant. Barnet är nyfiket och aktivt i sitt prövande Etik och åskådning Målet med etisk fostran är att lära barnet komma överens med andra människor. I daghemmets vardag förverkligas den etiska fostran i lek och verksamhet. Genom olika upplevelser lär sig barnet ta i beaktande, uppskatta och respektera sig själv, andra människor och sin miljö. Barnet styrs till att förhålla sig med respekt till olika religioner och livsåskådningar. Vi lyssnar till barnets och familjens religiösa och livsåskådningsmässiga frågor och begrundar dem tillsammans. Vi upprätthåller det kristna kulturarvet genom att fira jul och påsk. Daghemmet Blomängen samarbetar med församlingarna i närheten Miljö- och naturkunskap bild Tua Järvi Daghemmet erbjuder barnet mångsidiga upplevelser i naturen och närmiljön i form av utfärder och utforskning. Barnets intresse för naturen leder till respekt för naturen och uppfattning om och tillägnande av hållbar utveckling. Upplevelserna och utforskande av naturen gör 13

14 inlärningen intressant i miljöfostran. Aktiviteterna utgår från barnets egna observationer och intresseobjekt. Målet är att barnet lär sig att glädjas över och njuta av naturen och miljön. I natur- och miljöfostran förverkligas principen för integrerad undervisning. Det innebär att de olika informationsområdena kombineras till en meningsfull helhet med hjälp av olika naturteman och projekt Fysisk och motorisk utveckling bild Jaakko Hirvonen Motion stöder en balanserad uppväxt, utveckling och hälsa hos barnet. Motion ger barnet upplevelser och erfarenheter av att lyckas. Goda grundfärdigheter i motion lägger grunden för utvecklingen av jagbilden och inlärningen av nya färdigheter. Mångsidig motion främjar också barnets inlärningsförmåga i form av att t.ex. följa regler. Motionslekar främjar växelverkan mellan barnen och utvecklar barnets samarbetsfärdigheter och kontroll av känslor. Vi ger barnen möjlighet till daglig inne- och utemotion. Barnen får bekanta sig med olika motionsformer och redskap. Vi gör utfärder till skogen och motionsplatserna i närheten. Vi anordnar årligen olika motionsevenemang Konst och kultur Konst och kultur ger barnen redskap för självuttryck och färdighet att behandla erfarenheter och upplevelser. Genom konstupplevelser är det lätt att identifiera sig med olika situationer. När barnet bekantar sig med konst och kultur får det nya upplevelser via olika sinnen. Konsten utvecklar barnets sinne för estetik. Barnet får uppmuntran i att pröva sitt eget skapande och får erfarenheter av att lyckas. I daghemmet Blomängen uppmärksammar vi festdagar som hör till den finlandssvenska och finska kulturen. Musik I vårt daghem får barnet färdigheter för självuttryck. Musikstunderna utvecklar barnets förmåga att lyssna. I småbarnsgrupperna tar vi de första stegen i musikens värld genom sång, lek och dans. Större barn får dessutom lära sig musikens olika begrepp, som t.ex. ljud, rytm och melodi. Barnen får bekanta sig med olika instrument och olika slags musik. Ibland går vi på en konsert utanför daghemmet. 14

15 Bildkonst och hantverk bild Alvaro Koskelainen Barnet lär känna och pröva olika materialer, tekniker och redskap. Genom verksamhet och observation har barnet möjlighet att uppleva och utveckla sitt sinne för estetik. Mångsidiga experiment genom leken utvecklar fantasin och problemlösningsförmågan. Genom hantverk kan man utveckla finmotoriken hos barnet. Uttryck, drama och teater Rollekar är en utmärkt metod för inlärning och undervisning då det gäller ett barn i daghemsålder. Genom rollekar kan barnet bearbeta sina känslor. Det kan sätta sig i en annans ställning och lära sig acceptera olikheter. Med hjälp av drama och humor lär sig barnet genom försök och misstag. Föreställningar som barn själva planerat samt teaterbesök uppmuntrar barnet till självuttryck Arbets- och handlingssätt Smågruppsverksamhet I smågrupperna förstärks barnets sociala relationer. I en smågrupp utvidgar barnet sitt förstånd genom diskussioner och får respons på sina egna handlingar. I en smågrupp övar barnet också att ge hjälp och ta ansvar. Ett blygare barn vågar uttrycka sina åsikter och ett livligare barn orkar koncentrera sig bättre i en mindre grupp. I en liten grupp är det lättare att stöda barnets verksamhet och utveckling. Att lära sig genom att göra Barnet lär om sig själv och sin omgivning genom att leka, pröva och utforska. Ett litet barn lär sig genom försök och misstag. Barnets förmåga att förstå orsakssammanhang och lösa problem utvecklas genom handling. En trygg omgivning där barnet uppmuntras skapar förutsättningar för att acceptera olikheter. 15

16 Integrering Integrering innebär att frågor eller teman behandlas mångsidigt på de olika informationsområdena så att de bildar för barnet meningsfulla helheter. Man lyssnar till och iakttar barnen vid val av teman Stöd till barnet inom småbarnsfostran Ett barn växer och utvecklas individuellt. Därför är det viktigt att observera och följa med barnet dagligen. Vi diskuterar med föräldrarna barnets uppväxt, utveckling och inlärning. En yrkeskunnig personal och utveckling av verksamhetsmiljön utgående från barnets behov garanterar en kvalitativ grund för småbarnsfostran. Om vi upptäcker att ett barn behöver stöd i något delområde, diskuterar vi med föräldrarna gemensam praxis mellan hem och daghem. Räcker inte ett tidigt stöd, kan vi hänvisa föräldrarna till andra stödtjänster, t.ex. talterapeut eller familjerådgivning eller kan också personalen fråga om råd av den ambulerande specialbarnträdgårdsläraren. I vårt daghem kan barnet få särskilt stöd i form av en mindre grupp eller en gruppassistent. För barn som i behov av särskilt stöd utarbetar vi i samråd med föräldrarna och sakkunniga en plan för särskilt stöd som utvärderas regelbundet Tvåspråkighet Daghemmet Blomängen är ett daghem som har tvåspråkiga familjer. Det är ytterst viktigt att daghemspersonalen skapar en språkligt varierande och stimulerande atmosfär. Det lyckas bäst genom att personalen förhåller sig positivt till barnens tvåspråkighet och att själv använda ett konsekvent och naturligt språk. Barnen börjar inse att språket är viktigt och nödvändigt i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att man i daghemmet ställer sig positivt till de tvåspråkiga barnens båda språk att man ser barnens språk, bakgrund och kultur som en värdefull resurs. Vi firar också de finlandssvenska traditioner, vilket förstärker barnens identitet samt språkutveckling. Daghemmets personal skall vara språkligt medvetna samt konsekventa. Barnen uppmuntras till att använda sitt modersmål i smågrupper som samlas regelbundet. I dessa grupper lär sig barnen nya saker genom temaverksamhet. Barn behöver språklig stimulans för att deras språk ska utvecklas och för att de ska kunna använda språket för att lära sig nya saker och använda språket på rätt sätt. Det gäller både mängden av språklig stimulans och kvaliteten av den. 16

17 bilaga 1 VARDAGSPRAXIS När barnet kommer till daghemmet och avhämtas därifrån 2013 Målet av den beskrivna proceduren: Kundservice och växelverkan Beskrivning av överenskommen procedur: Föräldrarna meddelar personalen att barnet kommit till daghemmet eller avhämtats därifrån. När barnet kommer till daghemmet, hälsar man på föräldern samt barnet och talar en stund. När barnet avhämtas från daghemmet berättar personalen eller barnet vad det hänt under dagen. Ansvarsperson: Hela arbetsgemenskapen. Samarbete med föräldrarna är viktigt. Utevistelse 2013 Målet av den beskrivna proceduren: Barnen lär sig röra på sig och vistas ute i olika väderleksförhållanden. Beskrivning av överenskommen procedur: Vår strävan är att vistas utomhus både på för- och eftermiddag oberoende av väderleken. Daglig motion och utevistelse är viktigt för utvecklingen av barnets grundkonditon. Ansvarsperson: Hela arbetsgemenskapen 17

18 VARDAGSPRAXIS Måltider 2013 Målet av den beskrivna proceduren: Hälsosam kost, goda matvanor samt hälsofostran/hygien Beskrivning av överenskommen procedur: Händerna tvättas och torkas omsorgsfullt före måltiderna. Matportionen som serveras har ett mångsidigt näringsvärde och innehåller förutom varm rätt också grönsaker, bröd, dricka och eventuell efterrätt. Barnen och de vuxna äter tillsammans i grupper. Efter maten kan barnen få en xylitol-pastil för att förhindra bakteriangrepp i munnen. Daghemmets föräldraförening bekostar pastillerna. Barnen tackar för maten och går och tvättar sig. Vilostund 2013 Målet av den beskrivna proceduren: Barnet behöver sömn eller vila för att hållas friskt och kunna utvecklas och lära sig nya saker. Beskrivning av överenskommen procedur: Efter maten samlar sig barnen i vilorummet för att lyssna på en saga och/eller lugn musik. De barn som inte somnar, stiger upp efter överenskommen tid och kan börja med lugnare verksamhet. Ansvarsperson: Hela arbetsgemenskapen Ansvarsperson: Hela arbetsgemenskapen De barn som somnar, väcks upp före mellanmål. 18

Planen för småbarnsfostran. Daghemmet Lekstugan. Bild Henny Parikka

Planen för småbarnsfostran. Daghemmet Lekstugan. Bild Henny Parikka Planen för småbarnsfostran Daghemmet Lekstugan Bild Henny Parikka 1 Innehåll: 1. Inledning 2. Daghemmet Lekstugans kvalitetsplan 2.1. Barnets välbefinnande i Lekstugans vardag 2.2. Lekstugans verksamhetsidé

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Personalen i daghemmet finns till för barnet.

Personalen i daghemmet finns till för barnet. 2. VÅR VÄRDEGRUND 2.1 TRYGGHET Vi strävar till att erbjuda barnet en god vård och en trygg miljö. Varaktiga människoförhållande och strukturerad dagsrytm. Att barnet och familjen ska känna sig varmt välkomna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14)

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) Innehållsförteckning 1 ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.1 PRIMÄR UPPGIFT... 3 1.2 VÄRDEN... 3 1.3 INLÄRNINGSSYN... 3 1.4 SPECIALDRAG, STYRKA, TYNGDPUNKTER

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan TRADITIONER Jul, påsk m.m. Vår kultur och andras SAMARBETE Föräldrar, nätverk, mångprofessionalitet, stödnivåer, fostringsgemenskap, utvecklingssamtal RUTINER

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem.

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan läroplan för förskolan uppdaterad i mars 2013 Läroplan för förskolan 1. Verksamhetsidé för förskoleundervisningen 3 2. Den pedagogiska miljön 3 3. Arbetsmetoder 3 4. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 27.6.2013 DAGHEMMET SESAM SESAMS FÖRSKOLA

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 27.6.2013 DAGHEMMET SESAM SESAMS FÖRSKOLA PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 27.6.2013 DAGHEMMET SESAM SESAMS FÖRSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEGRUND OCH MÅL 2.1 Verksamhetsidé 2.2 Värdegrund och mål 3. FOSTRARENS ROLL 4.

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Forsby daghems plan för småbarnsfostran

Forsby daghems plan för småbarnsfostran Forsby daghems plan för småbarnsfostran Beskrivning av Forsby daghem Forsby daghem är ett tvåspråkigt daghem som byggdes 1995. Tretton år senare, 2008, förstorades daghemmet. Daghemmet finns i Forsby sågs

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Godkänd av bildningsnämnden 7.4.2011, 26 Uppdaterad 1.10.2013

Godkänd av bildningsnämnden 7.4.2011, 26 Uppdaterad 1.10.2013 Godkänd av bildningsnämnden 7.4.2011, 26 Uppdaterad 1.10.2013 1 Innehåll Lovisa stads småbarnsfostran 2 Småbarnsfostrans värdegrund och mål 3 Inlärningsmiljön 4 Språklig utveckling och språkets betydelse

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran

Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran Kyrkbackens daghem Planen för småbarnsfostran 1 Planen för småbarnsfostran 2 Daghemmet Kyrkbackens daghem Ventusvägen 27 Daghemsföreståndare Leskelä Kristina Postnummer och postanstalt 67700 Tel:044-7809435

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund Stjärnans plan för småbarnsfostran Innehållsförteckning 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan 2. Målsättning och värdegrund 3. Egenvårdarmodellen - Med barnaögon 4. Gruppfamiljedagvårdarens roll inom småbarnsfostran

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer