KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen"

Transkript

1 HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen DAGORDNING 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Ombyggnation av tidigare Sege Livs till lägenheter 8. Miljöhus 9. Styrelsens årsredovisning 10. Revisorns berättelse 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 14. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden. 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen 16. Val av revisor och suppleant 17. Val av valberedning 18. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB 19. Avslutning 20. Övriga frågor

2 HSB Brf Almedal i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB BRF Almedal i Malmö Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna: Ögonfransen 2 samt Ögonlocket Totalt antal p-platser som hyrs ut uppgår till 225 st, varav 75 st garageplatser och 150 p-platser. Fastigheternas adresser är: Kronetorpsgatan 60 A-B, 62 A-C, 64 A-D, 66A-C, 68 A-B samt Segevångsgatan 13 A 21 B. Fastigheterna innehåller: 391 st lägenheter 6 st lokaler I fastigheten finns: 6 st bostadshus 24 st trapphus Föreningens 391 st bostäder fördelar sig enligt följande: 50 st 1 r o k 177 st 2 r o k 102 st 3 r o k 60 st 4 r o k 391 st Total lägenhetsyta kvm. Total lokalyta 741 kvm.. Lägenheternas medelyta 61 kvm. Föreningens byggnader färdigställdes år Garageplatser som hyrs ut uppgår till 75 st P-platser som hyrs ut uppgår till 150 st.

3 HSB Brf Almedal i Malmö FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hölls den 13 februari p å Scandic hotell Segevång. Närvarande var 30 röstberättigade medlemmar. STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Ordförande Jan Anderberg Vice ordförande Kjell Petersson Sekreterare Peter Freed Studieorganisatör Helgot Gerstig Ledamot Bengt Frösslund Ledamot Fredrik Jönsson Ledamot Ivan Malmlöf Utsedd av HSB Claes Gannfelt I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ordförande Jan Anderberg. Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden. FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING Jan Anderberg, Kjell Petersson, Bengt Frösslund och Peter Freed. REVISORER Johnny Nilsson med Ingalill Rasmussen som suppleant samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. VALBEREDNING Frank Jurs och Andreas Nilsson. REPRESENTANTER I HSB FULLMÄKTIG Ordinarie ledamöter har varit Jan Anderberg och Kjell Petersson med Peter Freed som suppleant. VICEVÄRD Från och med 1 augusti köps vicevärdstjänsten av HSB Malmö. MEDLEMSANTALET - LÄGENHETSÖVERLÅTELSER Vid årets slut var medlemsantalet 439 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 34 st.

4 HSB Brf Almedal i Malmö VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ombyggnad och underhållsplan Fasaden på hus 64, bredvid tidigare Sege Livs, har klätts in med plåt. Områdesskyltar har satts upp. Automatisk trappbelysning i hus 60 och 68. Under verksamhetsåret har underlag tagits fram för ombyggnad av tidigare Sege Livs till lägenheter. Föreningen har fått en egen hemsida med domännamnet brfalmedal.se Årets löpande underhåll En del kostnader för fasadrenoveringar på hus 60 och 68. Aktiviteter Under verksamhetsåret har det i föreningens fritidslokal bedrivits fritidsaktiviteter i form av schack, backgammon, canasta. Det har även anordnats onsdagsträffr.ar Föreningens Almedalsblad har utkommit 2 gånger. Årsavgifter Årsavgifterna har varit oförändrade uner året. Avsägelser lägenheter Under året har det ej skett några avsägelser av lägenheter. ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING Den årliga stadgeenliga besiktningen och inventeringen av föreningens allmänna utrymmen genomfördes den 19 juni Deltog gjorde Jan Anderberg, Peter Freed och Kjell Petersson. Generellt har fastigheterna bedömts vara i gott skick. I de fall anmärkningar har påträffats har de åtgärdats.

5 HSB Brf Almedal i Malmö FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Ombyggnad och underhållsplan Under förutsättning att stämman godkänner byggnationen av Sege Livs till lägenheter kommer styrelsen att arbeta med detta. Årsavgifter Från 1 januari 2014 höjs årsavgifterna med 3%. Tomträttsavgäld Avtalet gäller t o m Nuvarande tomrättsavgäld är kr per år. Från och med är tomrättsavgälden kr per år. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Femårigt sammandrag Alla belopp i tusentals kronor 2012/ / / / /09 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansiella poster, netto Skatter Årets resultat Likvida medel & fin. placeringar Skulder till kreditinstitut Fond för yttre underhåll Balansomslutning Fastighetens taxeringsvärde

6 HSB Brf Almedal i Malmö Förslag till resultat disposition Till stämmans förfogande står följande medel i kr Balanserat resultat före reservering/ianspråkstagande av yttre fond Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Summa till stämmans förfogande Styrelsen föreslår följande disposition Balanseras i ny räkning STYRELSENS SLUTORD I syfte att förbättra styrelsearbetets hantering av föreningen, sker det fortlöpande utbildningar på olika nivåer i styrelsen. Att ta sig an sina uppgifter och uppkomna problem på bästa sätt har styrelsen under året eftersträvat. På föregående stämma fick vi en valbredning, det är positivt anser vi. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet och för det stöd vi har fått. Vi hoppas att även kommande räkneskapsår kommer att präglas av en god stämning och samförstånd. Styrelsen beklagar vår tidigare vicevärd Bo-Göran Nilssons bortgång. Ni når oss på våra telefonnummer, eller i styrelserummet varje första helgfria torsdag i månaden.

7 Resultaträkning Netoomsätning Not Fastighetskostnader Drift Not Löpandeunderhål Not Periodisktunderhål Not Fastighetsskatt/avgift Tomträtsavgäld Not Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkterochliknanderesultatposter Räntekostnaderochliknanderesultatposter Summa finansiella poster Åretsresultat

8 Balansräkning Tilgångar Anläggningstilgångar Materielaanläggningstilgångar Byggnader och Mark Not Pågåendebyggnation Not Finansielaanläggningstilgångar Andelar Not EgnaBrf,långvarigtbruk Not Andralångfristigafordringar Not Summaanläggningstilgångar Omsätningstilgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar AvräkningskontoHSBMalmö Övrigafordringar Not Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Not Kassa och bank Kassa och Bank Summaomsätningstilgångar Summatilgångar

9 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Fondförytreunderhål Fritt eget kapital Balanserat resultat Åretsresultat Summa eget kapital Skulder Långfristigaskulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Fondförinreunderhål Övrigaskulder Not Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Stäldasäkerheter Panterförfastighetslån varav frigjorda Ansvarsförbindelser inga inga

10 Redovisningsprinciper m.m. ÅrsredovisningenärupprätadenligtÅrsredovisningslagenochBokföringsnämndens(BFN)almännaråd. Byggnader Avskrivningskerenligten90-årigrakplansom grundarsigpåanläggningarnasanskafningsvärdeochförväntad nytjandeperiod.åretsavskrivninguppgårtil0,83% avanskafningsvärdet.byggnadenärslutavskrivenår2051enligt nuvarande plan. Ombyggnader Avskrivningpåombyggnaderskerenligtrakavskrivningsplansom sträckersigöve20-40årochsom grundarsigpå anläggningarnasanskafningsvärdeochförväntadnytjandeperiod. Fordringar Fordringarharupptagitstildebeloppvarmeddeberäknasinflyta. Fondförytreunderhål Reserveringförframtidaunderhålavföreningensfastigheterbaseraspåföreningensunderhålsplan.Enligtnytolkningav föreningensstadgarärdetstyrelsensom ärbehörigtorganförbeslutom reserveringtilytrefondenligtföreningens underhålsplan.detainnebäratåretsomföringmelanfritochbundetegetkapitalinnehålerreserveringtiloch ianspråkstagande av y tre fond enligtstyrelsens beslutgä lande Inkomstskatt Föreningenhartidigarebeskatatsförkapitalintäkter.Högstaförvaltningsdomstolensbeslut innebärat bostadsrätsföreningarintebeskatasförkapitalintäktersom ärhänförligatilföreningensfastigheter. Övrigt Övrigatilgångarochskulderharvärderatstilanskafningsvärdeom ejannatangesinotnedan. Övrigabokslutskommentarer Arvoden,löner,andraersätningarochsocialakostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Revisorsarvode Lönerochandraersätningar Övrigaanstälda Lönerochersätningar Övrigakostnaderanstälda Gemensammaersätningar Sociala kostnader Totalt Lönerocharvodeningåripersonalkostnaderundernot2Drift.

11 Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Netoomsätning Årsavgifterbostäder Årsavgifterlokaler Hyresintäkter Övrigaintäkter Drift Personalkostnader Fastighetsskötselochlokalvård El Uppvärmning Vatten Sophämtning Övrigaavgifter Förvaltningsarvoden Övrigadriftskostnader Löpandeunderhål Löpandeunderhål Materialilöpandeunderhål Löpandeunderhålavbostäder Löpandeunderhålavlokaler Löpandeunderhålavgemensammautrymmen Löpandeunderhåltvätutrustning Löpandeunderhålavinstalationer LöpandeunderhålVa/sanitet Löpandeunderhålvärme Löpandeunderhålventilation Löpandeunderhålel Löpandeunderhåltele/tv/portelefon Löpandeunderhålhissar Löpandeunderhålhuskropputvändigt Löpandeunderhålmarkytor Löpandeunderhålgarageochp-platser Skadegörelse Försäkringsskador Periodisktunderhål Periodisktunderhållokaler Periodisktunderhålgemensammautrymmen Periodisktunderhåltvätutrustning Periodisktunderhålinstalationer Periodisktunderhålvärme Periodisktunderhålel Periodisktunderhålhuskropputvändigt Periodisktunderhålmarkytor Tomträtsavgäld Tomträtsavgäld Avskrivningar Byggnader och ombyggnader

12 Noter Not 7 Byggnader och Mark Ingående anska fningsvärde byggnader Utgåendeackumuleradeanskafningsvärden Ingående ackum ulerade avskrivningarbyggnader Åretsavskrivningar Utgåendeavskrivningar BokförtvärdeByggnader BokförtvärdeByggnaderochMark Taxeringsvärdeför: Byggnad-bostäder Byggnad - lokaler Mark-bostäder Mark - lokaler Taxeringsvärdetotalt Not 8 Pågåendebyggnation Aktivering 0 0 Åretsinvesteringar Pågåendenyanläggningar Avserkonsultkostnaderavseendeombyggnadavlokal132 tilmarklägenheter Not 9 Not 10 Andelar AndelHSBMalmö Andel Fonus AndelÖgonlocketEkonomiskFörening Egnabostadsräter,långvarigtbruk lgh 091 inköpt användssom fastighetskontor lgh 130 inköpt uthyrd lgh 131 inköpt uthyrd lgh 132 inköpt ej uthyrd

13 Noter Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Övrigafinansielaanläggningstilgångar LåntilÖgonlocketEkonomsiskFörening Övrigakortfristigafordringar Skattekonto Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Förutbetaldakostnader Upplupnaintäkter Övrigaförutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Förändringavegetkapital Uppl. Underhåls- Balanserat res. Insatser avgifter fond /Disp.fond Åretsresultat Beloppvidåretsingång Resultatdisponeringunderåret Ianspråkstagande 2013 av y tre fond Avsätningår2013ytrefond Åretsresultat Beloppvidåretsslut Långfristigaskuldertilkreditinstitut Nästaårs Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Swedbank Hypotek ,67% SBAB ,49% Långfristigaskulderexklusivekortfristigdel Om fem årberäknasnuvarandeskuldertilkreditinstitutuppgåtil

14 Noter Not 16 Övrigakortfristigaskulder Mervärdesskat Not 17 Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Upplupnaräntekostnader Övrigaupplupnakostnader Förutbetaldahyrorochavgifter Malmö / Jan Anderberg Kjell Petersson Peter Freed Helgot Gerstig BengtAlanFrösslund FredrikJönsson Ivan M alm löf Claes Ganfelt Vårrevisionsberätelsehar / - avgivitsbeträfandedennaårsredovisning Johnny Nilsson Avföreningenvaldrevisor BoRevision AB AvHSBRiksförbundutseddrevisor

15 Revisionsberätelse Tilföreningsstämmani,org.nr Rapportom årsredovisningen Viharutförtenrevisionavårsredovisningen,vilkenären delavåresredovisningoch verksamhetsplaneringförhsb BrfAlmedaliMalmöföråret Styrelsensansvarförårsredovisningen Detärstyrelsensom haransvaretföratupprätaenårsredovisningsom gerenrätvisandebildenligtårsredovisningslagenochfördeninternakontrolsom styrelsen bedömerärnödvändigföratupprätaenårsredovisning som inteinnehålerväsentligafelaktigheter,varesigdessa berorpåoegentligheterelerpåfel. Revisorns ansvar Vårtansvaräratutalaossom årsredovisningenpå grundvalavvårrevision.granskningenharutförtsenligt gogredovisningssed.förrevisornfrånborevisionab innebärde ta a tdenne harutförtrevisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.Dessastandarderkräveratrevisornföljer yrkesetiskakravsamtplanerarochutförrevisionenförat uppnårimligsäkerhetatårsredovisningeninteinnehåler väsentligafelaktigheter. Enrevisioninnefataratgenom olikaåtgärderinhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.revisornväljervilkaåtgärdersom ska utföras,blandannatgenom atbedömariskernaför väsentligafelaktigheteriårsredovisningen,varesigdessa berorpåoegentligheterelerpåfel.viddenna riskbedöm ning beaktarrevisorn de delaravden interna kontrolensom ärrelevantaförhurföreningenupprätar årsredovisningenföratgeenrätvisandebildisyfteat utformagranskningsåtgärdersom ärändamålsenligamed hänsyntilomständigheterna,meninteisyfteatgöraet utalandeom efektiviteteniföreningensinternakontrol. Enrevisioninnefatarocksåenutvärderingavändamålsenlighetenideredovisningsprincipersom haranväntsoch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vianseratderevisionsbevisviharinhämtatärtilräckliga ochändamålsenligasom grundförvårautalanden. Uttalanden Enligtvåruppfatningharårsredovisningenupprätatsi enlighetmedårsredovisningslagenochgereniala väsentligaavseendenrätvisandebildavföreningens finansie la stälning perden och avdess finansie la resultatföråretenligtårsredovisningslagen. Förvaltningsberätelsenärförenligmedårsredovisningens övrigadelar. Vitilstyrkerdärföratföreningsstämmanfaststäler resultaträkningen och balansräkningen förföreningen. Rapportom andrakravenligtlagarochandraförfatningar Utövervårrevisionavårsredovisningenharviävenreviderat förslagettildispositionerbeträ fande föreningens vinsteler förlustsam tstyrelsens förvaltning förhsb BrfAlm edalim alm ö förår Styrelsens ansvar Detärstyrelsensom haransvaretförförslagettildispositionerbeträfandeföreningensvinstelerförlust,ochdetär styrelsensom haransvaretförförvaltningenenligt bostadsrätslagen. Revisorns ansvar Vårtansvaräratmedrimligsäkerhetutalaossom förslaget tildispositionerbeträ fande föreningens vinste lerförlustoch om förvaltningenpågrundvalavvårrevision.viharutfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlagförvårtutalandeom styrelsensförslagtil dispositionerbeträfandeföreningensvinstelerförlustharvi granskatom förslagetärförenligtmedbostadsrätslagen. Som underlagförvårtutalandeom ansvarsfrihetharviutöver vårrevisionavårsredovisningengranskatväsentligabeslut, åtgärderochförhålandeniföreningenföratkunnabedöma om någonstyrelseledamotärersätningsskyldigmot föreningen.viharäven granskatom någon styrelseledam otpå annatsätharhandlatistridmedårsredovisningslageneler föreningens stadgar. Vianseratderevisionsbevisviharinhämtatärtilräckligaoch ändamålsenligasom grundförvårautalanden. Uttalanden Vitilstyrkeratföreningsstämmanbehandlarresultatetenligt förslagetiförvaltningsberä telsen och beviljarstyrelsens ledam öteransvarsfrihetförräkenskapsåret Malmö / 2013 Johnny Nilsson Avföreningenvaldrevisor Borevision AB AvHSBRiksförbundutsedd revisor

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer