16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014."

Transkript

1 Eftermiddag, station Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år Förslag lagt av Riksstyrelsen Budget Redovisning av de förändringar som gjorts i den reviderade budgeten för år Intäkter Statligt bidrag Varje år får Unga Hörselskadade bidrag från staten för våra medlemmar mellan 6-25 år. I december år varje år får UH besked om hur mycket statsbidrag vi kommer att få kommande år. UH fick för år 2014 lite mer statsbidrag än vad som först var budgeterat. Budget fastställd på årsmötet 2013: kr. Aktuell reviderad budget för år 2014: kr. Fondmedel Med trygga rutiner för fondansökningsarbetet har riksstyrelsen i den reviderade budgeten valt att öka mängden fondmedelsintäkter. Detta har gjorts utifrån en diskussion om hur vi kan utveckla lägerverksamheten för barn och unga, vad vi vill arrangera för verksamhet för den äldre målgruppen inom UH och vad för typ av kurser som kan vara givande för UH:s utveckling. I skrivande stund har ca 50 % av budgeterade summan i fondmedelsintäkter beviljats och vi väntar fortfarande på svar från en stor del av de ansökningar som skickats iväg. Vilka verksamheter UH planerar år 2014 kan ni läsa under kostnader i förslaget på reviderad budget för år 2014.

2 Kostnader Rabalder Riksstyrelsen har valt att utöka antalet nummer per år av Rabalder. År 2011 drogs antalet nummer ner från fyra till två per år. Då riksstyrelsen anser att Rabalder för vissa av UH:s medlemmar är enda kontakten med organisationen så är det ytterst viktigt att vi har medlemstidning som når medlemmarna kontinuerligt. Riksstyrelsen har valt att vara öppnare än tidigare för att ta emot annonsering i Rabalder vilket hjälper till att finansiera kostnaden för Rabalder. Intäkter kopplade till Rabalder ser ni under posten Övriga intäkter i förslag till reviderad budget för år Webbutveckling och tillgänglighet Riksstyrelsen har i förslaget om reviderad budget för år 2014 valt att lägga till posten Webbutveckling och tillgänglighet, kr. UH:s hemsida behöver ständig utveckling för att fungera så bra som möjligt för våra medlemmar och andra besökare på hemsidan. Riksstyrelsen avsatte pengar för detta redan under år 2013 för att kunna skapa bättre tillgänglighet på hemsidan genom att delar av hemsidan översattes till svenskt teckenspråk. Arbetet med att göra hemsidan mer tillgänglig bör fortsätta och riksstyrelsen anser att det är viktigt att ha en budgetpost avsatt för detta. Arbetsgrupper I den reviderade budgeten för år 2014 har riksstyrelsen tagit fram en budgetpost Arbetsgrupper som tillsätts under året för att enkelt kunna fördela pengar till de arbetsgrupper som kan komma att skapas under året och som kommer utgöra en kostnad. Det skapar en större flexibilitet i arbetet med arbetsgrupper eftersom engagemanget i de olika grupperna som skapas varierar över tid. Stöd till föreningar ekonomiskt och praktiskt I budget för 2014 som fastställdes på årsmötet 2013 så fanns två poster gällande stöd till UH:s lokalavdelningar. Den ena posten kallades stöd till förening ekonomiskt och den andra stöd till förening praktiskt. Sedan posten stöd till förening praktiskt infördes i budget för några år sedan så har ytterst lite av budgetposten använts. Riksstyrelsen har dragit slutsatsen att möjligheten att kunna söka ekonomiskt stöd från UH är intressantare och av större värde än möjligheten att få praktiskt stöd. Vid kontakt med lokalavdelningarna så har kansliet erbjudit stöd i form av att organisationssamordnare åker till lokalavdelningen och har möjlighet att hjälpa till praktiskt på plats. Detta har dock efterfrågats ytterst lite. Riksstyrelsen har därför valt att i förslaget på reviderad budget för år 2014 placera pengarna från stöd till förening praktiskt i samma budgetspost som stöd till förening ekonomiskt. I de fall lokalavdelningarna efterfrågar praktiskt stöd och besök av organisationssamordnaren så är detta fortfarande något som kansliet har i uppdrag att bistå med. Internationellt Under år 2013 påbörjades ett internationellt utvecklingssamarbete med Nepal. Första kontakten med Nepal skedde först efter årsmötet 2013 det var därför inte med i det ursprungliga förslaget

3 på budget för år Sedan dess har en kontaktresa genomförts och nu i början på 2014 har en förstudieresa genomförts. Just nu arbetar vi på projektansökan till My Right och går det bra så kommer projektet att starta år Budget för förstudieresan är beräknad utifrån resa och omkostnader för tre representanter från UH, resan finansieras av bidrag från My Right samt en egeninsats på kr. Avskrivningar (av investeringar) Den allra största förändringen med förslaget på reviderad budget för år 2014 i jämförelse med ursprungliga budget för år 2014 är posten avskrivningar. Under år 2013 beslutade riksstyrelsen att köpa in nya mobila slingor till UH. Vi har i flera år tragglats med det tidigare mobila systemet UH hade och det var längesedan det fungerade som det borde. Det är av hög prioritet att erbjuda tillgänglig verksamhet för våra medlemmar, egna mobila slingor är därför av högsta grad nödvändigt. Vi har ofta lånat HRF:s mobila system men det är inte alltid möjligt att förlita oss på deras slingor då det är deras i första hand. De nyinköpta slingorna är avskrivna på 5 år. Det innebär att kostanden för slingorna fördelas på 5 verksamhetsår. Detta skedde med start år 2013 då UH hade avskrivningar på kr. En stor del av den summan var de nyinköpta slingorna. Det är viktigt för riksstyrelsen att visa upp en sanningsenlig budget och lämnar därför fram en reviderad budget för år 2014 som har ett planerat minusresultat till följd av kostnaden för slingorna. Sammanfattning Ovan har ni kunnat läsa om de största förändringarna i förslaget till reviderad budget Den budget som årsmötet 2013 beslutade omsatte kr. Intäkterna är alltså kr större i detta reviderade förslag. Riksstyrelsen tycker förslaget är realistiskt då skillnaden bygger på en ökning av fondmedel och statsbidrag samt en avvägning i vad som faktiskt är rimligt när det kommer till kostnader för riksstyrelsens arbete och våra verksamheter. Det är viktigt att vara medveten om att det minusresultat som den reviderade budgeten visar på är orsakat av de nyinköpta slingorna. Vägen till att det beslutet togs kantades av diskussioner och avvägningar. Minusresultatet är ett medvetet och planerat beslut då slingorna ska finansieras av UH:s egna kapital. Riksstyrelsens förslag till beslut: Att anta den reviderade verksamhetsplanen och budget för år 2014

4 Budget 2014 Reviderad budget som förslag till årsmötet 2014 Intäkter Organisation Statsbidrag Verksamhetsstöd från HRF Förvaltade medel Räntor Övriga intäkter (prenumerationer, annonser) Summa organisation Medlemsaktivteter Fondmedel kurs/konferens/läger SPSM bidrag Medel förstudieresa Nepal Ekonomiskt stöd från HRF för Almedalen 2014 Deltagaravgifter Summa medlemsaktiviteter Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kostnader Mötesplatser Verksamhetskostnader Ungdomskonferens Teckenspråksläger Barnläger Herrfallet 7 dgr 6-16 år Barnläger Jämtland 4 dgr 7-15 år Segling + teckenspråk Summa Mötesplatser ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

5 Påverkansarbete Opinion och påverkan Almedalen Intressepolitiska arbetsgruppen Summa Påverkansarbete Kunskapsbank Utåtriktad information Kunskapsutveckling för medlemmar Ledarutbildning Årsmötesutbildning Informatörsutbildning Vägskälsdag Dataavtal & webbhotell Webbutveckling och tillgänglighet Rabalder Summa Kunskapsbank Organisation Personalkostnader Kanslikostnader Kansliavtal HRF Administration Medlemsregistret Utbildning Årsmöte Valberedning 1 Valberedning 2 Revisor Riksstyrelsen Riksstyrelsens möten Representantion Arbetsutskottet Övriga organisationskostnader Stöd till föreningar ekonomiskt Lokala träffar Arbetsgrupper som tillsätts under året Samarbete med andra org. (medl.p etc.) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 9 000,00 kr ,00 kr 7 500,00 kr 7 500,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr

6 Internationellt Projektgrupp Nepal Förstudieresa Nepal IFHOHYP Avskrivningar (av investeringar) Avsättning till eget kapital Summa Organisation Summa intäkter Summa kostnader Årets resultat ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

7 Reviderad verksamhetsplan 2014 Det här är vår verksamhetsplan för Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga mål som verksamheten ska drivas mot. Målen är upprättade inom de tre områden som vår verksamhet är fokuserad på - mötesplatser, påverkansarbete och kunskapsbank. Verksamhetsplanen utgår från Unga Hörselskadades stadgar som beskriver Unga Hörselskadades ändamål enligt följande. Unga Hörselskadade är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden demokratisk förening. Vi bygger vår verksamhet på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla barn och unga ska utvecklas på lika villkor. Unga Hörselskadades ändamål är: Att tillvarata unga hörselskadades intressen samt medborgerliga fri och rättigheter genom att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla områden. Att samla, stärka och utveckla barn och unga med hörselskada Att verka för att skapa mötesplatser för barn och unga med hörselskada Att fylla funktionen som kunskapsbank kring att vara barn eller ung med hörselskada Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör barn och unga med hörselskada Verksamhetsplanen är en grund för det fortsatta planerings- och utvecklingsarbetet i organisationen. Vi har strävat efter att formulera mätbara mål. En del mål lämnas dock mer visionära för att ha möjligheten att påverka innehållet mer konkret under året. Riksstyrelsen har i uppgift att i samråd med bland andra lokalföreningar, intressegrupper, lokalgrupper, arbetsgrupper och enskilda medlemmar skapa en tydlig planering för hur verksamheten ska genomföras och därigenom hur målen ska uppnås. Detta är ett aktivt och föränderligt arbete som ständigt pågår. Det viktiga är att vi gemensamt alltid fokuserar och relaterar till de mål som vi tillsammans sätter upp och ska uppnå. Tema 2014 Unga Hörselskadade har valt att på varje årsmöte ta fram ett tema som organisationen ska arbeta med under följande år. Syftet med att ha ett tema är att fokusera arbetet och arbeta med aktuella ämnen i samhället. På årsmötet 2013 beslutades att tema för 2014 är Medlemsrekrytering.

8 Mötesplatser En mötesplats är ett tillgängligt forum där unga människor med hörselskador träffas och utbyter erfarenheter. Detta kan se ut på många olika sätt, det kan vara tillfällen som är rent sociala eller i kombination med kunskapsinhämtning. De mötesplatser vi erbjuder är både i fysisk form och genom sociala medier. De arrangemang som ligger under denna kategori är läger, kortare träffar och ungdomskonferensen, medan de kurser vi erbjuder återfinns under kunskapsbanksrubriken. Träffarna kan vara på lokal, nationell och internationell nivå. Även stöd till lokalföreningar som erbjuder mötesplatser ingår under denna rubrik. Mål 1 Vi ska ge barn och unga med hörselskada möjlighet att återkommande få träffas, utbyta erfarenheter samt delta i olika aktiviteter runtom i landet på sina egna villkor. Vi ska sprida våra aktiviteter geografiskt Genom att sprida våra aktiviteter geografiskt kan vi stimulera till att barn och unga i hela Sverige blir delaktiga i Unga Hörselskadade. Våra läger kommer att hållas på olika platser och även andra stora aktiviteter kommer i största möjliga mån spridas. Ungdomskonferens: xxx Barnläger: Frösövallen i Jämtland 4-7 augusti, Herrfallet i Västmanland juni Ungdomsläger: Herrfallet i Västmanland juni Teckenspråksvecka: Västanviks Folkhögskola i Leksand 3-10 augusti Seglingsläger med teckenspråk: Vässarö i Stockholms skärgård 2-6 juli Ledarutbildning: Stockholm maj Årsmöte: Västanviksfolkhögskola i Leksand april Vi ska erbjuda en Ungdomskonferens Ungdomskonferensen är Unga Hörselskadades största medlemshelg och innehåller olika föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. Ungdomskonferensen skapar gemenskap bland våra medlemmar där erfarenheter utbyts och kontakter för livet skapas. Varje år har vi ett specifikt tema på konferensen som väljs av medlemmarna på årsmötet i april Plats: xxx Tidpunkt: xxx november Ansvariga: Organisationssamordnare och av denne utsedd ledargrupp Vi möts via Sociala medier Sociala medier fungerar idag som en mötesplats för flera unga. Unga Hörselskadade ska vara där våra medlemmar befinner sig. Därmed blir det naturligt att Unga Hörselskadade ska använda sig av sociala medier i det dagliga arbetet. Det kan handla om att sprida information, svara på frågor och fånga upp idéer som kan användas i Unga Hörselskadades arbete. Ansvarig: Kommunikatör, generalsekreterare och riksstyrelse

9 Mål 2 Vi ska genomföra två barnläger, ett ungdomsläger, en teckenspråksvecka och en aktivitet som efterfrågas av våra medlemmar. Två barnläger Plats: Jämtland 4 dagar (Frösövallen), Västmanland 7 dagar (Herrfallet) Tidpunkt: 4-7 augusti samt juni Ansvariga: Organisationssamordnare och av denne utsedda ledargrupper Ett ungdomsläger år Plats: Västmanland (Herrfallet) Tidpunkt: juni i samband med barnlägret Ansvariga: Organisationssamordnare och av denne utsedda ledargrupper Teckenspråksvecka Plats: Västanviks Folkhögskola, Leksand Tidpunkt: 3-10 augusti Ansvariga: Organisationssamordnare och av denne utsedda ledargrupp Segling + teckenspråk Plats: Vässarö, Stockholms skärgård Tidpunkt: 2-6 juli. Ansvariga: Organisationssamordnare och av denne utsedda ledargrupp Mål 3 Vi ska aktivt arbeta med att stärka våra föreningar och lokalgrupper så att de kan fungera som naturliga och inbjudande mötesplatser. Praktiskt stöd till lokalavdelningar Organisationssamordnaren på Unga Hörselskadades kansli har särskilt i uppdrag att stärka Unga Hörselskadades lokalgrupper och föreningar. Det är möjligt att vända sig till organisationssamordnaren för att få stöd och hjälp i allt från planering av lokala aktiviteter till styrelsearbete. Vi strävar efter god och öppen kommunikation med Unga Hörselskadades lokalavdelningar och det är viktigt att våra medlemmar upplever ett stöd från Unga Hörselskadades kansli och riksstyrelse vilket kan inspirera till att starta och driva lokalavdelningar runt om i landet. Ansvariga: Organisationssamordnare och kansliet med stöd av Riksstyrelsen

10 Ekonomiskt stöd till lokalföreningar Varje år ger Unga Hörselskadade ett riktat ekonomiskt stöd till sina lokalföreningar för att uppmuntra till löpande aktiviteter. Bidraget består av två delar: LOK-bidrag ges till alla föreningar som redovisar aktiviteter de haft till Unga Hörselskadade. Stödet är på 100 kr per aktivitet och kan som störst bli kr per förening. Lokalgrupper och föreningar kan två gånger per år söka medel från Unga Hörselskadade för särskilda ändamål Vägskälsdag Tidpunkt: 1 februari 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen samt generalsekreterare Informatörsutbildning Tidpunkt: oktober Ansvariga: Kommunikatör och generalsekreterare Mål 4 Vi ska sträva efter att starta en ny förening eller lokalgrupp och fånga upp nya engagerade unga. Vi ska fånga upp det engagemang som finns där det inte finns någon förening eller lokalgrupp. Unga Hörselskadade ska bli tillgängligt för fler unga med hörselskada runt om i Sverige. För att lyckas med detta behöver vi sprida information om organisationen och ordna aktiviteter i områden där det idag inte finns någon förening. Tillvägagångssätt: Delta aktivt i projektet En Stärkt Röst Organisationssamordnaren ska finnas tillgänglig som stöd för intresserade medlemmar. Föreläsa på hörcentraler, skolor och andra ställen där blivande medlemmar kan finnas runtom i landet. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen Vägskälsdag Tidpunkt: 1 februari 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen samt generalsekreterare

11 Mål 5 Vi ska arbeta för att våra medlemmar ska få möjlighet att delta i verksamhet tillsammans med andra unga med hörselskada internationellt. Vi ska också jobba för att Unga Hörselskadades medlemmar som har ett internationellt intresse ska få möjlighet att arbeta med detta inom Unga Hörselskadade. Annual General Meeting (AGM) Vi ska skicka ett ombud och en observatör till IFHOHYP:s årsmöte 5-7 april 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen MyRight Funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete Vi ska genom MyRight arbeta med internationellt utvecklingssamarbete. Ansvariga: Riksstyrelsen samt organisationssamordnare Utvecklingssamarbete med hörselorganisationen NAHOH i Nepal Vi fortsätter att arbeta med vårt påbörjade utvecklingssamarbete med hörselorganisationen i Nepal. I februari 2014 genomförs en förstudieresa. Projektansökan beräknas därefter skickas in till sommaren. Ansvariga: Organisationssamordnare och arbetsgruppen för Nepal. Internationellt utbyte med Bolivia genom Hörselskadades Riksförbunds samarbetsprojekt med APANH Vi har under 2014 ett internationellt utbyte med ungdomarna i APANH genom Hörselskadades Riksförbunds projekt i Bolivia. Två representanter från UH har plats i HRF:s projektgrupp samt två representanter har möjlighet att besöka Bolivia för utbyte i februari Ansvariga: Organisationssamordnare och riksstyrelsen.

12 Påverkansarbete Påverkansarbete i Unga Hörselskadade innebär att vi lyfter upp unga hörselskadades utmaningar och möjligheter i samhället vilket kan ske på många olika sätt. Det kan handla om aktiv omvärldsbevakning, eller att upplysa, uppmuntra och påverka beslutsfattare, personer som arbetar med hörselskadade eller andra personer i vår omgivning. Påverkansarbetet ska utgå från vårt politiska program och kan ske på lokal, nationell och internationell nivå. Påverkansarbetet förutsätter att vi har många medlemmar att företräda. Ju fler vi är, desto starkare blir vår påverkansröst i samhället. Mål 6 Vi ska jobba för att öka kunskapen om hörselskador i samhället. Vi ska även jobba för att påverka samhället i minst en aktuell fråga i en riktning som förbättrar situationen för unga personer med hörselskada. Vi ska släppa minst 2 pressmeddelanden i aktuella politiska frågor. Ansvariga: Kommunikatören i samarbete med Intressepolitiska arbetsgruppen Vi ska medverka i offentliga sammanhang på platser där politiker och övriga nyckelpersoner i samhället deltar och sprida budskapet i vår aktuella fråga. Tidpunkt: Löpande under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen, Intressepolitiska arbetsgruppen, Kommunikatören, Generalsekreteraren. Intressepolitisk arbetsgrupp Vi ska ha en aktiv arbetsgrupp som driver Unga Hörselskadades påverkansarbete framåt. Arbetsgruppen ska bestå av så väl personer från Riksstyrelsen samt intresserade medlemmar. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen Mål 7 Vi ska använda det tema som bestäms på årsmötet 2013 som grund för vårt arbete under Årets tema är medlemsrekrytering och det är naturligt att detta blir en huvudfråga under Tillvägagångssätt: Informatörsutbildning Vägskälsdag Samarbete med andra organisationer Hörselveckan Temat ska även genomsyra all vår övriga verksamhet och vårt mediearbete

13 Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen Vägskälsdag Tidpunkt: 1 februari 2014 Ansvariga: Generalsekreterare och kommunikatör samt riksstyrelsen. Informatörsutbildning Tidpunkt: oktober Ansvariga: Kommunikatör och generalsekreterare Mål 8 Vi ska delta i forum där frågor som både rör unga generellt och unga med hörselskada specifikt diskuteras. LSU Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer Vi ska ha ett aktivt samarbete med och engagemang i LSU Tillvägagångssätt: Delta i nätverk Delta i kurser Ha någon från NUFT:s medlemsorganisationer representerad i LSU:s styrelse Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen Delta i Projektet En Stärkt Röst Unga Hörselskadade sitter i Styrgruppen för projektet En Stärkt Röst som syftar till att öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället. Vi vill aktivt delta i arbetet och kommer därför också att försöka medverka på de aktiviteter som projektet genomför och använda kunskapen från projektet i vår egen organisation. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvarig: Riksstyrelsen NUFT Nätverket Unga För Tillgänglighet Unga Hörselskadade vill aktivt delta i nätverket NUFT och medverka på aktiviteter som nätverket genomför. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen

14 Delta i olika övriga aktuella referensgrupper och nätverk SPSM:s skolråd Arbetsförmedlingens brukarråd Mångfaldsnätverk Referensgrupper till projekt Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen och kansliet Mål 9 Vi ska sträva efter att öka antalet medlemmar mellan 6-25 år. Ju fler vi är, ju starkare blir vi En förutsättning för att kunna påverka i samhället är att ha många medlemmar i vår organisation. För att kunna påverka krävs också ekonomiska medel vilket är tätt sammankopplat med antalet medlemmar. Ju fler medlemmar, ju större möjligheter har vi att påverka samhället. Tillvägagångssätt: Informera om Unga Hörselskadade på specialskolor och skolor där unga med hörselskada går integrerat Samarbeta med hörselvården inom respektive landsting och sprida information om Unga Hörselskadade Samarbeta med andra organisationer Stödja våra lokalavdelningar i rekryteringsarbete och medlemsvärvning Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvarig: Riksstyrelsen, kansliet och lokalavdelningar Medlemssamarbete med Hörselskadades Riksförbund Tillvägagångssätt: Erbjuda alla medlemmar i Hörselskadades Riksförbund under 25 år gratis medlemskap i Unga Hörselskadade. Tidpunkt: start i januari Ansvariga: Riksstyrelsen Vägskälsdag Tidpunkt: 1 februari 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen samt generalsekreterare

15 Informatörsutbildning Tidpunkt: oktober Ansvariga: Kommunikatör och generalsekreterare Kunskapsbank Vår organisation fungerar som en kunskapsbank av samlade erfarenheter och kompetenser. Vår största styrka är våra personliga erfarenheter av att vara ung med hörselskada och det är något vi vill lyfta fram som en rik kunskapskälla. Vi har en viktig roll i samhället att sprida information om barn och unga med hörselskada till omgivningen, både vad gäller faktamässig information och erfarenhetsmässigt. Det här kan ske på flera olika sätt men en viktig bas är vår hemsida och vårt tryckta material. Vi anordnar även utbildningsmöjligheter för våra medlemmar. Mål 10 Vi ska jobba för att öka kunskapen om hörselskador både bland våra medlemmar och i övriga samhället. Vi ska jobba för att stärka unga med hörselskada genom att ge dem ökad kunskap och strategier och verktyg till sin vardag. Att aktivt informera om Unga Hörselskadade Tillvägagångssätt: Att aktivt och regelbundet besöka specialskolor, hörselklasser, hörselskolor och Riksgymnasium för döva och hörselskadade för att informera om Unga Hörselskadade för lärare och elever. Vi ska också aktivt söka kontakt med hörselvården för att sprida information om oss och våra medlemmars värdefulla erfarenheter. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Riksstyrelsen Sociala medier Vi ska i det dagliga arbetet använda vår hemsida och blogg som kunskapsspridare om hörselfrågor, aktuell information och erfarenheter inom organisationen. Vi ska också lyfta fram positiva exempel och berättelser om hur unga med hörselskada kan förbättra sin livssituation. Bloggen ska vara tillgänglig för alla medlemmar att skriva på. Tidpunkt: Under hela 2014 Ansvariga: Kommunikatören Rabalder Rabalder är vår medlemstidning som utkommer 4 gånger per år. Rabalder fungerar som en informationskälla och kunskapsbank för våra medlemmar och utomstående prenumeranter. Tidpunkt: 1 tidning per kvartal Ansvariga: Kommunikatören

16 Informatörsutbildning Tidpunkt: oktober Ansvariga: Kommunikatör och generalsekreterare Mål 11 Vi ska anordna en ledarutbildning och en utbildning för årsmötesfunktionärer. Ledarutbildningen Vår ledarutbildning är en kompetenshöjande internutbildning för dem som ska arbeta som ledare på våra läger under Tidpunkt: maj Ansvariga: Organisationssamordnaren och kommunikatör Utbildning för årsmötesfunktionärer Utbildningen är till för dem som ska fungera som funktionärer på vårt årsmöte Utbildningen är viktig för att stärka kunskaperna och kompetensen inför årsmötet, på så sätt förbättrar vi vår organisation internt och externt. Tidpunkt: 22 mars Ansvariga: Organisationssamordnaren

17 Förutsättningar för en stark organisation Här har vi samlat verksamheter som inte är målstyrda utifrån den verksamhetsplan som årsmötet har fattat beslut om, men som är nödvändiga för att stärka och utveckla organisationen Unga hörselskadade. Årsmöte Årsmötet är Unga Hörselskadades högsta beslutade organ. Det är också en mötesplats för engagerade unga med hörselskada från hela landet som här kan utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Här träffas Unga Hörselskadades medlemmar och bestämmer vad organisationen ska göra under det närmaste året. Dessutom väljs en ny styrelse och andra förtroendevalda. Årsmötet är även det tillfället då Riksstyrelsen berättar vad som hänt året innan. Ansvarig: Riksstyrelsen Riksstyrelsen Riksstyrelsen är Unga Hörselskadades styrelse, som verkar på uppdrag av medlemmarna. Riksstyrelsen väljs av årsmötet, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör samt ett antal ledamöter. Uppgifterna består i att följa upp vad medlemmarna beslutat på organisationens årsmöte. Till stöd för deras arbete finns en verksamhetsplan samt ett politiskt program. Riksstyrelsen har protokollförda möten, och protokollen är offentliga. Valberedning Valberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag på kandidater till Riksstyrelsen, valberedningen, revisorer samt arvode till förtroendevalda inom Unga Hörselskadades organisation. Valberedningen väljs av årsmötet. Revisorer För att granska förbundets förvaltning och räkenskaper har Unga Hörselskadade en auktoriserad revisor dessutom har förbundet en föreningsrevisor och en föreningsrevisorssuppleant. Revisorerna utses av årsmötet. Tillfälliga arbetsgrupper Ibland finns ett behov att under en vis period engagera sig och jobba inför ett speciellt mål. Då finns möjlighet att skapa en tillfällig arbetsgrupp. Ett initiativ till en sådan grupp kan komma från vem som helst som är ansluten medlem i Unga Hörselskadade. Gruppen startas i och med att den godkänts av Riksstyrelsen. Riksstyrelsen är även ansvarig för ekonomiskt stöd till gruppen. Kansli För att kunna genomföra vår verksamhet behövs ett väl fungerande kansli. Organisationen betalar också för de lokaler och tjänster som behövs för kansliet.

18 Medarbetarna på Unga Hörselskadades kansli arbetar med en rad områden för att stärka vår organisation. Bland de administrativa sysslorna finns hantering av vårt medlemsregister och löpande ekonomiskt arbete. Dessutom ansvarar de för samordning av vårt föreningsstöd, bildande av nya föreningar, marknadsföring och påverkansarbete samt är inblandade i verksamheter som Unga Hörselskadade genomför på riksnivå. De finns också tillhands dagtid för medlemmar och andra som vill ha svar på frågor, få stöd med mera. Personalen på Unga Hörselskadades kansli är anställda av Unga Hörselskadade. Arbetsgivaransvaret ligger på Riksstyrelsen.

19 Unga Hörselskadade är en intresseorganisation för barn och unga med hörselskada. Unga Hörselskadade arbetar lokalt, på riksnivå och samverkar även med Hörselskadades Riksförbund. Unga Hörselskadade ordnar mötesplatser för barn och unga med hörselskada genom träffar, läger, kurser och konferenser samt skapar mötesplatser på nätet. Unga Hörselskadade arbetar aktivt med olika metoder för att mötet med andra barn och unga med hörselskada ska leda till personlig utveckling, ökat medvetande om hörselskadan, få en större självkänsla och bättre kunna hantera olika situationer i livet med hörselskada. Unga Hörselskadades mål är att förebereda barn och unga med hörselskada för framtiden Genom Unga Hörselskadades verksamhet samlas kunskap. Unga Hörselskadade verkar därför som en kunskapsbank för barn och unga med hörselskada och deras omgivning. Unga Hörselskadades styrka är att kunskapen om barn och unga med hörselskada kommer från barnen och ungdomarna själva. Unga Hörselskadade arbetar med att vidareförmedla denna kunskap till professionella som arbetar med barn och unga med hörselskada: pedagoger, vårdpersonal, myndigheter och företag. Unga Hörselskadade arbetar med påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter för att barn och ungdomar med hörselskada ska vara delaktiga, självständiga, utvecklas efter lika villkor och få möjlighet att leva i ett tillgängligt samhälle.

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Unga Hörselskadades Verksamhetsplan 2015

Unga Hörselskadades Verksamhetsplan 2015 Unga Hörselskadades Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Det här är vår verksamhetsplan för 2015. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag till nya stadgar varför?

Förslag till nya stadgar varför? Förslag till nya stadgar varför? Svenska Downföreningen fyller i år 13 år. Vi är en ung förening, en tonåring, som har vuxit mycket sedan starten och som fortsätter växa. Tonåren innebär ofta stora förändringar,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA #2 2014 1 RABALDER ÄR TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER GES UT AV UNGA HÖRSELSKADADE // SVERIGES INTRESSEORGANISATION FÖR BARN OCH UNGA MED HÖRSELSKADA

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades intresseorganisation. Stadgarna omfattar

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA #1 2014 1 RABALDER ÄR TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER GES UT AV UNGA HÖRSELSKADADE // SVERIGES INTRESSEORGANISATION FÖR BARN OCH UNGA MED HÖRSELSKADA

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer