Utredningsuppdrag 15/18 - Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppdrag 15/18 - Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag"

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer Utredningsuppdrag 15/18 - Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/18 om en tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag. 2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag. Landstinget i Kalmar län ska minst halvera kostnaden för bemanningsföretag 2017, utifrån kostnaden Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om landstingsplanen för Landstingsdirektören fick i uppdrag att redovisa förslag till en tidsatt handlingsplan för att minska beroendet av bemanningsföretag. Syfte och mål har formulerats utifrån fastställd plan: Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en god hälso- och sjukvård som är patientsäker och kostnadseffektiv Landstinget i Kalmar län ska minst halvera kostnaden för bemanningsföretag senast 2017, utifrån kostnaden 2014 Kostnaderna för bemanningsföretag har under de senaste tre åren varit: ,3 miljoner ,9 miljoner ,7 miljoner Det är viktigt att poängtera att kostnaden för bemanningsföretag, i sin helhet, inte utgör en merkostnad för landstinget, då landstinget skulle haft kostnader för egen personal för motsvarande verksamhet. Utvecklingen av kostnader för bemanningsföretag har ökat för i princip samtliga landsting/regioner de senaste åren. Mellan åren 2013 till 2014 har kostnaderna i riket stigit med ca 20 %. Inom Landstinget i Kalmar län var ökningen ca 5 % under samma tid. Ökningen har relativt sett varit högst för gruppen sjuksköterskor. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Referens Diarienummer 2(2) Arbetet fortsätter på nationell nivå med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som sammanhållande länk. Att samordna dessa frågor är dock ingen enkel fråga, då behov och förutsättningar skiljer sig åt i landstingen. Inom regionsjukvårdsområdet, Kalmar, Jönköping och Östergötland planeras ett särskilt möte med bl a landstingsdirektör/regiondirektör och personaldirektörer i augusti Dialog och samarbetsprojekt har även inletts med övriga närliggande landsting kring kompetensförsörjningsfrågan. Att minska beroendet av bemanningsföretagen har fyra övergripande syften: En högre patientsäkerhet En bättre arbetsmiljö Bidra till att minska svårigheterna att klara utbildningsuppdraget (handledning) för exempelvis AT- och ST-läkare samt studerande vid sjuksköterskeprogrammet Kostnadsaspekten I ett kortsiktigt perspektiv är det svårt att minska kostnaderna för bemanningsföretag, utan att tillgängligheten försämras. Peter Rydasp Personaldirektör Bilaga Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag daterad den 19 maj 2015.

3 Landstingsdirektörens stab Personalenheten HANDLINGSPLAN 1(9) Diarienummer Landstingsstyrelsen Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om landstingsplanen för Landstingsdirektören fick i uppdrag att redovisa förslag till en tidsatt handlingsplan för att minska beroendet av bemanningsföretag. Syfte och mål har formulerats utifrån fastställd plan: Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en god hälso- och sjukvård som är patientsäker och kostnadseffektiv Landstinget i Kalmar län ska minst halvera kostnaden för bemanningsföretag senast 2017, utifrån kostnaden 2014 Vidtagna åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag I det långsiktiga perspektivet har landstinget vidtagit en rad åtgärder och satsningar. Här kan särskilt lyftas fram nedanstående beslut under 2014 som på sikt kommer att bidra till ett minskat beroende av bemanningsföretag: Decentraliserad läkarutbildning 25 nya ST-tjänster, allmänmedicin och psykiatri Särskilda satsningar mot AT-läkare i allmänmedicin och psykiatri Översyn av resurspool för läkare i primärvården Positiv inställning till dubbelkompetens mot allmänmedicin Utbildningsanställningar till specialistsjuksköterska Utökad satsning på grundutbildade sjuksköterskor i norra länet En fortsatt satsning på PTP-tjänstgöring (psykologer) Utlandsrekrytering Vidare så har arbetet kring Attraktivitetsresan - så blir vi en ännu attraktivare arbetsgivare - summerats och 16 punkter har lyfts fram för fortsatt prioritering och åtgärder under planperioden. Landstinget i Kalmar län har även tagit initiativ till en utbildningsinsats för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens. Utbildningen sker via landstingets folkhögskolor. En åtgärd som på sikt kan bidra till rekrytering av medarbetare till vårt landsting. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

4 2(9) Förslag till ytterligare åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag Landstingets övergripande studierektorer för AT- och ST-läkare har diskuterat frågan om vad vi kan göra ytterligare för att minska beroendet av hyrläkare. Studierektorsgruppen lyfter fram följande fyra punkter som förslag för att på sikt säkra specialistkompetens och få fler specialistläkare till vårt landsting: 1. Ytterligare fokus på att behålla de som idag gör AT-tjänstgöring hos oss för att de ska bli kvar som ST-läkare 2. En fortsatt utökning av antalet ST-tjänster även inom sjukhusen 3. Mer resurser till utbildning för att möjliggöra ST-kurser, handledarutbildning, studierektorer och administrativ hantering 4. Riktade kampanjer till de svenskar som läser sin läkarutbildning utomlands. Erbjuda någon form av pre-st då de inte har gjort sin AT-tjänstgöring i Sverige. Ovanstående punkter beaktas i pågående arbete, men kommer även att lyftas inom ramen för kommande plan- och budgetarbete. Alternativet till punkten fyra ovan är en utökning av antalet AT-läkare. Utformningen av läkarnas grundutbildning kan komma att påverka AT-tjänstgöringen, varför denna aspekt måste finnas med i den fortsatta planeringen. Primärvårdsförvaltningen planerar under 2015 att starta upp en utbildningsenhet för att skapa förutsättningar och en god utbildningsmiljö för AT- och ST-läkare i primärvården. Utbildningsenheten ska även kunna medverka vid provtjänstgöring med bedömning/koncentrerad utbildningstid för läkare med utländsk examina. Psykiatriförvaltningen fortsätter att utveckla den mycket lyckade satsningen med särskilda åtgärder inom ramen för AT-läkarnas tjänstgöring. Vidare så sker en utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i samarbete med Linnéuniversitetet. Lärandeenheter bildas som bidrar till att fler studenter får en kvalitativ tid inom specialistpsykiatrin. Detta kommer på sikt att medverka till en bra rekryteringsbas. En särskild satsning för att rekrytera sjuksköterskor utomlands kommer att ske inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) under Arbetet har påbörjats och om planering och genomförande följer tidplan så kommer sjuksköterskor att rekryteras till Västervik i januari Inom HSF planeras även för ett pre-st-upplägg på Oskarshamns sjukhus, vilket kortfattat innebär att erbjuda nyexaminerade EU-utbildade läkare tjänstgöring i ett år med utbildningsinslag och därefter kan de anställas på en STtjänst. Utöver de rekryteringsåtgärder som sker mot de yrkesgrupper där vi har en brist idag, så finns även långsiktiga åtgärder för andra yrkesgrupper. Här kan särskilt nämnas den kvalitetssäkring som sker av utbildningen för undersköterskor och skötare via arbetet med ett Vård- och omsorgscollege i länet, teknikspår för ingenjörer m fl och lärlingsutbildningar.

5 3(9) Effektivare resursutnyttjande Bedömningen är att befolkningens livslängd, den medicinska och tekniska utvecklingen m m, gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar och att personalstyrkan inte kommer att kunna öka i samma takt. Detta innebär självklart stora utmaningar och ett förhållningssätt om att använda personalresurserna ändamålsenligt och resurseffektivt. Parallellt med landstingets rekryteringsfokus sker därför ett arbete kring: Rätt vårdadministration på rätt nivå Uppgiftsfördelning Resurs- och produktionsstyrning Vårdnära service Konsekvens av nya IT lösningar Kostnadsbedömning av bemanningsföretag Målsättningen i landstingsplanen om att minst halvera kostnaden för bemanningsföretagen senast 2017 blir en tuff utmaning. Med nuvarande utveckling och föreslagna åtgärder görs följande uppskattning, efter dialog med förvaltningarna. Bedömningen för 2016 och 2017 är högst preliminär: Kostnader för bemanningsföretag 2015 = högst 110 miljoner Kostnader för bemanningsföretag 2016 = högst 90 miljoner Kostnader för bemanningsföretag 2017 = högst 50 miljoner I övrigt så gäller den handlingsplan, i de delar den är aktuell, som antogs i landstingsstyrelsen april 2013, se bilaga 1-3. Peter Rydasp, personaldirektör

6 4(9) Bilagor till tidigare fastställd handlingsplan för att minska beroendet av bemanningsföretag, landstingsstyrelsen april 2013 Bilaga 1 Utredningsuppdrag 13/23 Redovisning av kostnader för bemanningsföretag och handlingsplan för att minska beroendet av inhyrd personal Generella åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag och öka landstingets attraktivitet som arbetsgivare Beslut att ta in bemanningsföretag ska även fortsättningsvis förankras hos förvaltningschefen. Alla andra alternativ ska vara prövade innan en beställning görs och en restriktiv hållning ska ske med utgångspunkt att endast täcka minimibehovet. En säkerställd rutin med kravspecifikation m m ska föregå all upphandling av hyrpersonal. Rutinen har införts i inledningen av I landstingets upphandlingskrav framgår bl a att samtlig personal från bemanningsföretag ska ha en karenstid på 6 månader innan man får återkomma till tidigare arbetsgivare. Situationen kring bemanningsbolagen ska under 2013 och 2014 finnas med i samtliga verksamhetsdialoger på både landsting-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att tydliggöra frågans vikt och diskutera alternativa förslag och lösningar. Förvaltningsledningen ska föra en särskild dialog kring hyrläkarproblematiken med de enheter som under 2011 och 2012 haft en årlig kostnad för hyrläkare överstigande 1,2 miljoner kronor respektive år, samt en kostnad överstigande kr/år för övriga yrkesgrupper. En återrapportering sker till sjukvårdens ledningsgrupp i syfte att diskutera lösningar ur ett landstingsperspektiv. I svårrekryterad specialitet där vakanser finns, i första hand allmänläkare, psykiatriker och vissa bristspecialiteter inom hälso- och sjukvården, kan ett särskilt lönetillägg utgå med upp till 15 % högre lön än nuvarande grundlön, dock maximalt kr/mån. Lönetillägget kan utgå till medarbetare efter fyllda 67 år och förvaltningschef har att besluta om tilläggets storlek utifrån varje specifik situation. Förvaltningarna får under 2013 i uppdrag att se över verksamheterna följsamhet av regeln för bisysslor. Bisysslor i form av arbete hos bemanningsföretag ska godkännas skriftligen och med stor restriktivitet. Se regel på intranätet.

7 5(9) Utlandsrekrytering inom svårrekryterade områden. Möjlighet till viss finansiering ur landstingscentrala anslag för rekryteringskostnader och språkstudier. Dialog med landstingets folkhögskolor om hur de kan medverka i kompletterande svenskundervisning för utlandsrekryterad personal. En fortsatt prioritering i den lokala löneöversynen mot svårrekryterade yrkesgrupper. Attraktivitetsresan, som bl a har att ta fram en strategi för när, var och hur vi ska synas i samband med annonser och mässor etc.

8 6(9) Bilaga 2 Utredningsuppdrag 13/23 Redovisning av kostnader för bemanningsföretag och handlingsplan för att minska beroendet av inhyrd personal Åtgärder för att minska beroendet av hyrläkare och öka landstingets attraktivitet som arbetsgivare Inrättande av 8 nya AT-block, nu totalt 38, med inriktning mot allmänmedicin och psykiatri. En ökad medverkan från Primärvårdsförvaltning och Psykiatriförvaltning i samband med annonsering och urval av AT-läkare. AT-läkaren följer sin handledare inom allmänmedicin eller psykiatri även under övriga AT-block. Start hösten Särskilda landstingscentralt finansierade insatser till AT för att öka attraktiviteten mot allmänmedicin och psykiatri, ex Psykiatri-AT och Primärvårds-AT (utökade AT-månader inom dessa block). Finns sedan tidigare statliga medel till denna satsning, dessa kommer dock att upphöra framöver och landstinget fortsätter sin satsning med egna medel. Den bästa rekryteringsbasen för specialister, enligt samtliga förvaltningar, är att ha en god planering och god tillgång av STläkare. Detta får beaktas i det fortsatta arbetet på förvaltningsnivå och i kommande plan- och budgetprocess. Återkommande se över Socialstyrelsens målbeskrivningar kopplat till den handlingsplan som finns för ST-utbildningen i vårt län. Se regel på intranätet. Arbeta för en läkarutbildning med koppling till Lund- och Linneuniversitetet. Under vårterminen 2013 finns ett tiotal läkarstuderande från Lund i Kalmar för att göra vissa avsnitt i kursen "Läkemedel, läkarens nyckelverktyg". Översyn av studierektorsorganisationen. En arbetsgrupp med företrädare från samtliga förvaltningar inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och studierektorer tar fram ett material för att möta upp konsekvenserna av den nya läkarutbildningen och verksamheternas framtida behov. Genomlysning Produktions- och resursplaneringen är ett fokusområde i vården, där arbete pågår med att optimera de interna resurserna och styra arbetstiden för en bättre personalplanering och bättre personalekonomi. Utgångspunkten är en strategisk planering, baserad på en behovsanalys, vilken följs av åtgärder och personalscheman. Ett inledande projekt kring vårdadministration startar 2013 och frågan om vi gör rätt administration på rätt nivå/yrkesgrupp belyses.

9 7(9) Sommarpraktik för läkarstuderande. En utökad satsning av läkarassistenter sommartid. Utveckla formerna för en ännu mer behovsstyrd karriärplanering där ex en forskarinriktning skulle kunna skapa attraktivitet under STtjänstgöringen. Avgångssamtal med samtliga läkare. Särskilt samtal med de läkare som lämnar för bemanningsföretag eller kommer från ett bemanningsbolag. Vilka skäl anges och vad kan vi som landsting dra för slutsatser. Eventuellt enkät via universitet. Se regel på intranätet. g-och-avgangssamtal1/ Rigga en inflyttarlots alternativt en väl genomarbetad checklista för att bidra till en bra start och introduktion avseende medarbetare som rekryteras från utlandet, men även vid rekrytering inom Sverige. Undersök vilka åtgärder som kan samköras med exempelvis Regionförbund, enskilda kommuner och arbetsförmedling. Lyft fram tidigare tecknat kollektivavtal med Läkarföreningen, avseende möjligheten att erbjuda redan anställd läkare högre ersättning vid tjänstgöring vid annan basenhet, där det föreligger vakansproblematik. Används vid extrema bristsituationer för att undvika bemanningsföretag. Utred frågan om vi kan inrätta seniora läkartjänster där en del i uppdraget är att överbrygga kompetensväxlingen och utöka handledning samt mentorskap. Samtal och dialog med Läkarföreningen.

10 8(9) Bilaga 3 Utredningsuppdrag 13/23 Redovisning av kostnader för bemanningsföretag och handlingsplan för att minska beroendet av inhyrd personal Åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag för sjuksköterskor, psykologer m fl och öka landstingets attraktivitet som arbetsgivare Landstinget utökar möjligheterna till finansiering av fler specialistutbildade sjuksköterskor m fl inom svårrekryterade områden med ca 2 miljoner kronor, totalt 8,2 miljoner, Prioriterade utbildningar redovisas inom ramen för den Arbetsgivarfinansierade utbildningen. Se riktlinje på intranätet. Under hösten 2013 startar i Linnéuniversitetets regi, med ekonomiskt stöd från landstinget, en utökning av antalet platser på sjuksköterskeprogrammet i norra länet (distansutbildning). Satsningen kommer på sikt innebära stora möjligheter att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor vid t ex sjukhusen i Västervik och Oskarshamn. I samband med utökningen av platser görs en satsning på ett kliniskt träningscentrum (KTC) vid Västerviks sjukhus. Centret ger möjlighet till kompetensutveckling inte bara för studenter utan även för landstingets medarbetare i norra länet. Den nya sjuksköterskeutbildningen innebär att den verksamhetsförlagda utbildningen är omlagd och alla studenter har en valfri period sista terminen. Fokusera den valfria perioden mot svårrekryterade områden för att på sikt skapa ett intresse till specialistutbildning inom området. En fortsatt satsning på ökad handledarkompetens och utveckling av utbildningsavdelningar i hela landstinget ger vinster som ökad kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket i sin tur stimulerar till anställning efter utbildning. Landstinget behöver fortsätta att utveckla formerna för att intressera unga människor att söka utbildningar med anknytning till vårdsektorn. Sommaren 2013 kommer exempelvis praktik att erbjudas till ett 30-tal gymnasieelever inom landstinget. Inom ramen för landstingets arbete med Attraktivitetsresan kommer ett av fokusspåren att belysa förutsättningar och framtida satsningar kring samverkan med utbildningsanordnare och åtgärder för att attrahera unga medarbetare. Ett sammanhållet gemensamt program för psykologer som genomför sin praktiska tjänstgöring för psykologer (PTP) har lett till ett ökat sökintresse till landstinget.

11 9(9) Som stöd för PTP-programmet och för en utvecklad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från psykologprogrammet har en funktion som kombinerad PTP-samordnare/ studierektor inrättats. Landstinget kommer inom de närmaste åren vara praktikplats för ett tiotal studenter från psykologprogrammet. Samtal och dialog med fackliga organisationer. Peter Rydasp Personaldirektör Telefon

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015 Personal- och kompetensförsörjning Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015 Personalförsörjningsstrategi Offensivare rekryteringsåtgärder Effektivare resursutnyttjande Ett långsiktigt

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Pensionärsrådet februari 2016

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Pensionärsrådet februari 2016 Personal- och kompetensförsörjning Peter Rydasp, personaldirektör, Pensionärsrådet februari 2016 Länets största arbetsgivare med ca 6 800 anställda i åtta förvaltningar Anställda fördelade på yrkesgrupper

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab HR-enheten. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1 (2) Datum

TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab HR-enheten. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1 (2) Datum Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Utredningsuppdrag 16/25 och 15/21 Handlingsplan för effektivare resursutnyttjande genom utveckling

Läs mer

Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge

Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge Personalenheten/landstingsdirektörens stab Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 2. Förslag till utbildningsenhet

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Personalenheten 2016-04-27 Diarienummer 160305 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb Förslag till beslut

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare

Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef Ärendenr HSN 2016/ Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 26 maj 2016 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för att minska behovet av hyrläkare Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2017/ februari 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2017/ februari 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Nina Ljung HR-chef Tjänsteskrivelse HSN 2017/115 22 februari 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Oberoende av inhyrd personal projekt och handlingsplan Förslag till beslut

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs Bilaga 1 till Handlingsplan för utbildning av läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING Version: 1.003 Ansvarig:

Läs mer

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar PM 2016-04-25 1 (6) Avd för arbetsgivarpolitik Lotta Christofferson Sommarplaneringen i vården 2016 Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar SKL årliga enkätundersökning ger en bild

Läs mer

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler Ärende 11 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-13 Dnr 140552 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, LARO

Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, LARO Psykiatriförvaltningen Administrativ ledning TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-10 Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Diarienummer Diarienummer 160292 Utredningsuppdrag 16/07 - Landstinget ska implementera Socialstyrelsens

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård.

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård. Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-28 Sida 1 (1) Diarienummer Diarienummer 160291, 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/06 Följa upp handlingsplanen för köfri

Läs mer

Yttrande över granskning av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnaden för inhyrd personal

Yttrande över granskning av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnaden för inhyrd personal Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-04-27 Diarienummer 160150 Landstingsstyrelsen Yttrande över granskning av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnaden

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-11-10 Diarienummer 150485 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:48 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Förslag till inrättande av utbildningsenhet i primärvården, Blekinge

Förslag till inrättande av utbildningsenhet i primärvården, Blekinge Primärvårdsförvaltning 2016-04-29 Ärendenummer: 2016/00598 Primärvårdsstab Dokumentnummer: 2016/00598-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Förslag till inrättande av utbildningsenhet

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Samverkansavtal för skärgårdstrafik

Samverkansavtal för skärgårdstrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Kalmar Länstrafik Datum 2017-03-29 Diarienummer 170254 Samverkansavtal för skärgårdstrafik Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal om skärgårdstrafik

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30 Landstingsdirektörens stab-sek Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-10 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140712 Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-05-02 Diarienummer 160346 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning

Läs mer

Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi?

Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi? Sjukvård oberoende av inhyrd personal en utopi? Martin Rödholm, Överläkare psykiatri, Med. Dr. Avd för Vård och omsorg och Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL Primärvårdskonferensen 2017-09-27 Vad är problemet?

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1.

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1. 1 Enkätensvar från chefer inom Jämtlands läns landsting. (Frågornas numrering utgår från webenkätprogrammets där "fråga 1" inte var en fråga utan en beskrivning av vad enkäten avsåg och ifyllnadsanvisningar.

Läs mer

Lokal åtgärdsplan psykologförsörjning

Lokal åtgärdsplan psykologförsörjning Förslag till Lokal åtgärdsplan psykologförsörjning Psykiatri och habiliteringsförvaltningen Februari 2017 Ärendenr: 2017/00264 Dokumentnr: 2017/00264-1 Innehåll Bakgrund... 3 Attraktiv arbetsplats... 4

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Läkarprogrammet. Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Läkarprogrammet Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet Samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och Landstinget i Kalmar län Ca 20 av de totalt 108 (120) studenter som

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Personalnämnden Maria Lindborg Handläggare 0768-87 13 20 Maria.Lindborg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-27 Dnr 1500978 1 (7) Personalnämnden Snabbspåret - lägesrapport Ordförandens förslag 1. Lägesrapporten

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Rokl IX Motion 2016:31

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-08-14 Landstingsfullmäktige Sida 1 (2) Diarienummer 170535 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar

Läs mer

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår.

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår. Ärende 9 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-01-12 Dnr 140623 1(1) Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115 Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-12 Diarienummer 140801 Landstingsstyrelsen Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-02-15 LS 2016-0409 Landstingsstyrelsen Motion 2016:11 av Jens Sjöström m.fl. (S) om kompetens och kunskap på rätt plats inrätta ett regionalt kompetens- och

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram

Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram HR-enheten vid landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1 (2) Referens Diarienummer 160308 Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Urban Oskarsson Patientnämndshandläggare TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten. Patientnämnden. Landstinget i Kalmar län

Urban Oskarsson Patientnämndshandläggare TJÄNSTESKRIVELSE. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten. Patientnämnden. Landstinget i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-01-27 Diarienummer 160288 Patientnämnden Utredningsuppdrag 16/03 I samverkan med vårdförvaltningarna ska patientnämnden utveckla

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Revisionsrapport AT/ST-utbildningen Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport AT/ST-utbildningen Landstinget Gävleborg Revisionsrapport AT/ST-utbildningen September 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund, revisionskriterier och uppdrag 2 1.2 Uppdrag och

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge Primärvårdsförvaltning 2016-09-15 Ärendenummer: 2016/01198 Primärvårdsstab Dokumentnummer: 2016/01198-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-11 LS 2015-1503 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott

Läs mer

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska

Läs mer

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-04-19 Diarienummer 160042 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler

Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler Landstingsservice Landstingsservice gemensamt TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1(1) Inventering av inomhusmiljön i landstingets lokaler Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner redovisad handlingsplan

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer