ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ

2

3 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma onsdagen den 13 februari kl Lokal: Fritidslokalen Solvändegatan 5, källarvåningen Vi bjuder på vatten, kaffe och kaka. Var vänlig att lämna in nedanstående svarstalong senast onsdag den 6 februari Styrelsen Brf Almhög DAGORDNING 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisoremas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning lo. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen 14. Val av revisorer och suppleanter 15. Val av valberedning 16. Val av HSB-fhllmäktige jämte suppleant till HSB 17. Motioner 18. Avslutning 19. Ovriga frågor Svarstalong Namn Antal personer Lgh nr Lämnas senast den 6 februari 2013

4

5 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB BRF Almhög i Malmö Styrelsen f~r härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheterna: Kärven 2 samt Strået 3 och 4, vilka innehåller 280 stycken bostadsrättslägenheter och 3 stycken lokaler. 1 fastigheterna finns 4 bostadshus med tillsammans 14 stycken trapphus. Fastigheternas adresser är: Rödkullastigen 5, 6 och 7 samt Solvändegatan 5. Föreningens 280 st bostäder fördelar sig enligt följande: 4 st 1 r o k l4ost 2rok l2ost 3rok l6st 4rok Total lägenhetsyta kvm Total lokalyla 237 kvm. Lägenheternas medelyta 64,5 kvm. Föreningens byggnader färdigställdes år P-platser som hyrs ut uppgår till 172 st. 19 1

6 Org Nr: HSB BrfAlmhög i Malmö FORENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma hölls den 8 februari 2012 i Fritidslokalen på Solvändegatan 5 Närvarande var 47 röstberättigade medlemmar. Extra föreningsstämmanäsentliga beslut under året Extra stämmor avhölls den 21 mars 2012 där 121 röstberättigade var närvarande och den 29 augusti där 91 röstberättigade var närvarande. STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Fram till och med den 26 mars var: Ordförande Margareta Ragnarsson Vice ordförande Jonas Nilsson Sekreterare Marie Järnström Studieorganisatör Nenad Stevanovic Ledamot Nenad Stefanovic Ledamot Marie Järnström Utsedd av HSB Rune Esbjörnsson Suppleant Maggie Sanda Suppleant Heida Sigurdardottir Vid extra stämman den 26 mars valdes: Ordförande Roger Nordin Vice ordförande Morten Sundsgaard Sekreterare Maggie Sanda, hon valde att avgå den 1 augusti 2012 Studieorganisatör Adnan Okic, som efter den 1 augusti fi.ingerat som sekreterare. Utsedd av HSB Rune Esbjörnsson till och med oktober och därefter ersatt med Kent Bengtsson Suppleant Arne Beijer vilken avlidit i början av december Suppleant Sevki Göltaslar 1 tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är fs llnadsval för, Maggie Sanda som avgick den 1 augusti 2012, och Arne Beijer som avlidit under verksamhetsåret och även Sevki Gtiltaslar. Styrelsen har under året hållit 17 sammanträden. FIRMATECKNARE, TVÅl FÖRENING, efter den 26 mars 2012 Har varit Roger Nordin, Morten Sundsgaard, Adnan Okic och Maggie Sanda till och med när hon avgick den 1 augusti. REVISORER Göran Gullberg och Lise-Lotte Johansson samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. VALBEREDN ING Annette Holmberg(sammanlcallande), Johan Järnström, Mattias Dahl. REPRESENTANTER 1 HSB FULLMÄKTIG Roger Nordin och Morten Sundsgaard, ordinarie. Adnan Okic, suppleant. VICEVÄRD Har varit Inger Löfquist till och med den den 26 mars och därefter avslutat sin tjänst hos oss per den 19 maj Därefter har Roger Nordin fhngerat som vicevärd tillika ordförande i föreningen 2 7?

7 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö MEDLEMSANTALET - LÄGENHETSOVERLÅTELSER Vid årets slut var medlemsantalet 339 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 20 st. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ombyggnad och underhålisplan Frånluftsfläktarna på höghusen har bytts ut under året! Styr och reglercentralen har bytts mot ny och injusteringar fortsätter under vinter halvåret! Alla funktioner var inte upphandlade sedan tidigare men det ska göras under injusteringsperioden. Årets löpande underhåll Har utförts av våra egna alldeles utmärkta och självgående fastighetsskötare och i vissa trängande fall även av inköpta entreprenörer. Aktiviteter Förutom våra extra stämmor har vi anordnat en Julfest för våra barn med aktivitetstant och hennes son som är danspeclagog tillika danslärare! Mycket uppskattat av alla närvarande, barn och vuxna!!! Årsavgifter Höjdes i mars retroaktivt med 3%. ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING Besiktning har utförts av Inger Löfquist och Björn Norrman i mars EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 1 3

8 Org Nr: HSB BrfAlmhög i Malmö Femårigt sammandrag 5-årigt sammandrag Alla belopp i tusentals kronor 2011/ / / / /08 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansiella poster, netto Skatter Årets resultat Likvida medel & fm. placeringar Skulder till kreditinstitut Fond för yttre underhåll Balansomslutning Fastighetens taxeringsvärde Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står följande medel i kr Balanserat resultat före reservering/ianspråkstagande av yttre fond Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Reservering till fond rör yttre underhåll enligt underhålispian Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Summa till stämmans förfogande Styrelsen föreslår följande disposition Balanseras i ny räkning

9 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö Resultaträkning [NéttoomsättFiing Not Fastighetskostnadér Drift Not Löpande underhåll Not Periodiskt underhåll Not Fastighetsskattiavgift Tomträttsavgäld Not Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresuftat ~J~3 544 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntebidrag Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster lnkomstskatt Årets resultat lp 5

10 Org Nr: HSB Bd Almhög i Malmö Balansräkning ~jjångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Malmö Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 15 Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Panter för fastighetslån varav frigjorda Ansvarsförbindelser Fastigo Inga Inga

12 Org Nr: HSB Bil Almhög 1 Malmö Redovlsningsprlnciper m.m. Årsredovisningen är upprättad enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Byggnader Avskrivning sker enligt en 70-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningamas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivning uppgår till 1,6 % av anskaffningsvärdet. Byggnaden är slutavskriven år 2023 enligt nuvarande plan. Ombyggnader Avskrivning på ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över år och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskafffiingsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kommunal fastighetsavgift Enligt lagen skall den som är lagfaren ägare den 1januari betala kommunal fastighetsavgift för hela året. Enligt rekommendation från BFN bör den kommunala fastighetsavgiften inte periodiseras. Under detta räkenskapsår kommer tidigare periodisering att tas bort vilket innebär att årets kostnad avser 1/ tom 31/ Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan Enligt ny tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt stämmans beslut gällande 2011, samt enligt styrelsens beslut gällande lnkomstskatt Föreningen har tidigare beskattats för kapitalintäkter. Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att bostadsrättsföreningar inte beskattas för kapitalintäkter som är hänförliga till föreningens fastigheter. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Övriga bokslutskommentarer Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Sammanträdesersättningar 0 0 Revisorsarvode Löner och andra ersättningar Övriga anställda Lönerochersättningar Uttagsskaft Övriga kostnader anställda Lönebidrag Gemensamma ersättningar Sociala kostnader Övriga gemensamma kostnader Totalt Löner och anioden ingår 1 personalkostnader under not 2 Drift. 8

13 Org Nr: HSB Brf Almhög i Malmö Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Nettoomsättning Arsavgifter bostäder Hyresintäkter Övriga intäkter Bruttoomsättning Avsatt till inre fond Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård El Uppvärmning Vallen Sophämtning Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Löpande underhåll Löpande underhåll Material i löpande underhåll Löpande underhåll av bostäder Löpande underhåll av lokaler Löpande underhåll av gemensamma utrymmen Löpande underhåll tvättutrustning Löpande underhåll av installationer Löpande underhåll Va/sanitet Löpande underhåll värme Löpande underhåll ventilation Löpande underhåll el Löpande underhåll tele/tv/porttelefon Löpande underhåll hissar Löpande underhåll huskropp utvändigt Löpande underhåll markytor Löpande underhåll garage och p-platser Skadegörelse Försäkringsskador Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen Periodiskt underhåll installationer Periodiskt underhåll va/sanitet Periodiskt underhåll värme Periodiskt underhåll ventilation Periodiskt underhåll el Periodiskt underhåll markytor Periodiskt underhåll garage och p-plats Tomträttsavgäld Tomträttsavgäld Avskrivningar Byggnader och ombyggnader Inventarier ?? 9

14 Org Nr: HSB BrfAlmhög i Malmö Noter Not 7 Byggnader och Mark Ingående anskaffningsvärde byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar byggnader Arets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Byggnader Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvården Bokfört värde Mark Bokfört värde Byggnader och Mark Taxeringsvärde för: Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxeringsvärde totalt Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Arets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Andelar Andel HSB Malmö Andel Fonus

15 Org Nr: HSB Bri Almhög i Malmö Noter Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Ovriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga törutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Fastränteplaceringar HSB Malmö ek. för Förändring av eget kapital UppI. tinderhålls- Balanserat res. Insatser avgifter fond /Disp.fond Arets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut lanspråkstagande 2012 av yttre fond Avsättning år 2012 yttre fond Arets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv,datum Belopp amortering SEB Bolån % SEB Bolån ,06% SEB Bolån ,06% Stadshypotek ,47% SEB Bolån ,06% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

16

17 Org Nr; Revisiortsberättelse Till föreningsstämman 1 HSB Brf Almhög i Malmö Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för HSB Brf Almhög i Malmö för året Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisioneri för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Almhög i Malmö för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo- sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen. årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk- ningen och balansräkningen för föreningen. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö (Oi ( Av föreningen vald revisor /,s~-l4 cqå/y1t4%7g7-z Lise-Lotte Johansson Av föreningen vald revisor Borevisiot~h~rm0 Predal Av HSB Riksförbund utsedd 13

18 Malmö 31/ Motion till årsstärnrnan 2013 i Hsb BrfAlmhög i Malmö att välja in minst 3 nya ledamöter i styrelsen för Hsb BrfAlmhög Varför: Så att det inte tages felaktiga och ensidiga beslut i styrelsen och att fler ledamöter kan hjälpa styrelsen att besluta rätt och demokratiskt. ag röreslår att styrelsen ger valberedningen i uppdrag att utse minst 3 andidater för val av nya ledamöter inför ~rsstämman 2013 ~lighälsng Sevki Gultaslar Rödkullastigen 5B Lägenhet 1404/ Malmö

19 Styrelsen svar: Att få fler styrelsemedlemmar i styrelsen garanterar inte bättre beslut Stadgarna tillåter oss redan att välja upp till 11 ledamöter. Styrelsen rekommenderar därför stämman att avslå motionen. 15

20 Motion till årsstämman Hsb BrfAlmhög Styrelsen rekommenderar att inre reparationsfonden tas bort Styrelsens motivering är att ErfAimhög sparer pengar, samt ej höjer hyrorna. 16

21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar verksamheten. Resultaträkning Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i posten årets resultat. Intäkt En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad. Kostnader Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad brukar definieras som en periodiserad utgift. Årets resultat Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken Eget kapital. Balansräkning Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital. Tillgång En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. Fordringar Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår. Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark. Omsättningstillgång Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Avräkningskonto HSB Malmö Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. Eget kapital Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att eget kapital är negativt. 17

22 Avsättning Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som tidpunkt för infriande. Fond för yttre underhåll Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus. Fond för inre underhåll Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare. Skuld En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således skulder som förfaller efter mer än ett år. Upplupen kostnad och förutbetald intäkt Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att intäktsföras kommande år. Ställda säkerheter Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Ansvarsförbindelser Förpliktelser som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) som inte redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. Föreningsavgäld För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. Balansomslutning Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora. Noter Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m Räkenskapsår Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår. Periodisering Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden. Kassaflödesanalys Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed likviditetssituation för föreningen. 18

23

24 Årsredovisningen är framställd av HSB Malmö i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat förvaltningsavtal med bostadsrättsföreningens styrelse. HSB Malmö bistår bostadsrättsföreningar även andra än HSB bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med heltäckande ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning genom bl a löpande bokföring, upprättande av årsredovisning, långtidskalkyl, årsbudget, likviditetsbudget och underhållsplan enligt Repab. HSB Malmö ek för, HSB Turning Torso, Malmö, tfn

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer