NIX-Telefon. Ett ja till självreglerad telefonförsäljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NIX-Telefon. Ett ja till självreglerad telefonförsäljning"

Transkript

1 NIX-Telefon Ett ja till självreglerad telefonförsäljning NIX-Telefon är en tjänst som näringslivet tillhandahåller för att privatpersoner ska kunna spärra sitt telefonabonnemang mot försäljning via telefon. NIX-registret uppskattas av konsumenterna och respekteras av näringslivet. Självreglering är mer effektivt än lagstiftning. Föreningen NIX-Telefon 20 april 2017

2 Sid 2 (19) Förord Denna rapport är framtagen av föreningen NIX-Telefon som ett kunskapsunderlag för offentliga beslutsfattare och andra intresserade. Den ger en kortfattad bakgrund till telefonens roll som affärskanal och konsumenternas rätt att kunna tacka nej till oönskad telefonförsäljning. Syftet med rapporten är att tydliggöra vikten av balans mellan näringslivets och konsumenternas intressen samt att den opt out -modell som NIX-Telefon representerar är effektiv och bör behållas även då EU:s nya förordning om integritet och elektronisk kommunikation börjat gälla Stockholm, 20 april 2017 Jonas Edström ordförande Föreningen NIX-Telefon

3 Sid 3 (19) Innehåll Förord... 2 Innehåll... 3 Sammanfattning Telefonen som affärskanal... 6 Försäljning via telefon... 6 Insamling via telefon Konsumenternas rätt att tacka nej... 8 Oönskad försäljning via telefon... 8 Oseriös försäljning via telefon NIX-Telefon en effektiv spärrtjänst EU-rätt och lagstiftning Om NIX-Telefon Regelverket för NIX-Telefon Undantag för uttryckligt samtycke Undantag för lämnade personuppgifter Undantag för etablerat kundförhållande Granskning av NIX-Telefon Telefonförsäljning (SOU 2007:1) Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Konsumentverkets roll Förbättringar i NIX-Telefon Uttryckligt medgivande tidsbegränsas till tre månader Uttryckligt medgivande begränsas till aktörer som konsumenten aktivt väljer Försäljare av kontaktlistor får ett tydligare ansvar Säljkontakter till företag begränsas till dagtid Konsumentrepresentanter erbjuds plats i samverkansråd Självreglering bättre än lagstiftning Självreglerad opt out Statlig opt out Opt in Källor... 19

4 Sid 4 (19) Sammanfattning EU-kommissionen presenterade den 10 januari 2017 ett förslag till förordning om integritet och elektronisk kommunikation, som kommer att bli lag den 25 maj Förordningen innebär att grunden för all elektronisk kommunikation till en fysisk person ska vara ett aktivt samtycke, så kallad opt in. En medlemsstat kan dock behålla ett system med underförstått samtycke, så kallad opt out, för marknadsföring via telefonen genom att införa en nationell lag. I samband med instiftandet av Personuppgiftslagen 1998 infördes det så kallade underförstådda samtycket rätten att kontakta en individ så länge denne inte har uttryckt en vilja att inte bli kontaktad. 2 Näringslivets svar inom telefonförsäljningen blev spärrtjänsten NIX-Telefon, som startades 1999, i syfte att säkerställa en god balans mellan konsumenternas rätt att tacka nej till oönskade säljsamtal och näringslivets behov av att sälja sina produkter. I början av april 2017 passerade spärrtjänsten NIX-Telefon en historisk gräns för första gången är mer än tre miljoner telefonabonnemang spärrade mot oönskad telefonförsäljning. En ny Sifoundersökning visar också att fler än nio av tio svenskar, 94 procent, känner till möjligheten att spärra sin telefon mot säljsamtal. 3 Av fler än anmälningar som inkom till Konsumentverket 2016 var 88 kompletta anmälningar om företag som åsidosatt NIX-spärren. Sett till antalet nixade abonnemang och till hur många säljsamtal som genomförs årligen är detta jämförelsevis få. NIX-registret är kort sagt välkänt och uppskattat av konsumenterna och respekterat av näringsidkare. Ibland lyfts ändå frågan om dagens NIX-register inte borde ersättas med ett statligt spärregister eller ett opt in-förfarande. Vi i Föreningen NIX-Telefon är övertygade om att självreglering, enligt dagens modell, är mer effektivt för konsumenterna, företagen och hela samhället i längden. NIX-registret erbjuder en väl avvägd balans mellan konsumenternas och näringslivets behov. Två statliga offentliga utredningar har också konstaterat att spärrtjänsten är välfungerande och bör behållas. 4 5 Utredningarna har samtidigt haft förslag till förbättringar och NIX:s regelverk har de senaste åren också utvecklats på flera punkter: Det har blivit möjligt att nixa mobilabonnemang. Enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet kan nixa sitt abonnemang. Nixade företagsabonnemang får endast kontaktas om produkter som rör företagets verksamhet, inte gällande konsumentprodukter. En anmälan till registret börjar gälla omedelbart. Reglerna för hur en kund lämnar uttryckligt medgivande till att kontaktas trots nixning har stärkts och förtydligats. Vissa förändringar är nödvändiga anpassningar till den tekniska utvecklingen. Samtidigt måste regelverket ta hänsyn till både näringslivets och konsumenternas behov. Det gör

5 Sid 5 (19) också att förändringar ibland får kritik från endera parten. Näringslivsföreträdare har exempelvis varit kritiska till begränsningarna för hur konsumenterna kan lämna aktivt samtycke. Konsumentverket har varit kritiskt till möjligheten att nixa mobilabonnemang. Men samtliga förändringar betraktas i dag ligga inom ramen för god marknadsföringssed. Även om vi är övertygade om fördelarna med självreglering så är vi medvetna om att spärrtjänstens existens förutsätter att vi hela tiden har både företagens respekt och konsumenternas förtroende. För att säkerställa att vi upprätthåller denna balans kommer vi det närmaste året att genomföra ytterligare förbättringar: 1. Ett uttryckligt medgivande till säljkontakt trots nixat abonnemang tidsbegränsas till tre månader. I dag gäller ett medgivande utan tidsgräns. 2. Ett uttryckligt medgivande begränsas till den aktör som konsumenten aktivt väljer ut i en lista. I dag kan ett medgivande omfatta en hel grupp redovisade näringsidkare. 3. Försäljare av kontaktlistor får ett tydligare ansvar för att ringlistor med företagsabonnemang enbart används för försäljning av företagsrelaterade produkter. 4. Säljkontakter till företagsabonnemang begränsas till tider som företaget normalt bedriver verksamhet, vilket oftast innebär dagtid. 5. Konsumentverket och Sveriges konsumenter erbjuds plats i ett samverkansråd som fortlöpande ser över NIX:s regelverk och att balansen mellan företags- och konsumentintresset upprätthålls. Genom att ständigt utveckla reglerna för NIX-Telefon säkerställer vi näringslivets respekt och konsumenternas förtroende. Bara så kan vi motivera spärrtjänstens existens och bevisa att självreglerad telefonförsäljning i längden är överlägset andra regleringsmodeller. Föreningen NIX-Telefon erbjuder sig också att medverka i regeringens arbete med att ta fram lagstiftning som gör det möjligt att behålla dagens opt out-modell efter att förordningen om integritet och elektronisk kommunikation börjat gälla 2018.

6 Sid 6 (19) 1. Telefonen som affärskanal Telefonen är en väsentlig affärskanal för företag och organisationer i Sverige, och en viktig förutsättning för att såväl näringsliv som insamlingsorganisationer ska kunna verka. Försäljning via telefon Telefonen är ett enkelt, billigt och effektivt sätt för svenska företag att marknadsföra, sälja och köpa varor och tjänster, vilket bidrar till en ökad konkurrens som i slutändan gynnar konsumenten. Av Sveriges drygt 1,2 miljoner företag använder nästan hälften, 45 procent, telefonen vid kontakt med nya kunder. Telefonen är särskilt viktig för nystartade företag som inte hunnit bygga upp befintliga kundrelationer. 6 Telefonens kraft som försäljningskanal bevisas bland annat av att det i Sverige jobbar omkring personer som har telefonförsäljning som huvudsaklig sysselsättning. Till dessa kommer ett betydligt större antal som arbetar i företag som har en annan primär affärsinriktning men som sköter försäljningen av sina produkter via telefonen såsom försäkringsbolag, banker, telefonbolag och tidningsförlag. Enligt siffror från TU-Medier i Sverige är exempelvis nio av tio morgontidningar prenumererade, och över hälften av försäljningen sker via telefon. Insamling via telefon Givandet till organisationer med 90-konto ökar stadigt i Sverige. Enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll har intäkterna ökat med drygt 70 procent sedan 2003, och under 2014 skänkte allmänheten 6,1 miljarder kronor till landets 90-kontoorganisationer. Sex av tio svenskar säger att de har skänkt pengar till en ideell organisation under de senaste sex månaderna. Sveriges tre största insamlingsorganisationer under 2015 var Unicef Sverige, Cancerfonden och Läkare utan gränser. 7 Telefonen blir en allt viktigare kanal för insamlingsorganisationernas arbete för att rekrytera nya givare. 25 procent av de svenska insamlingsorganisationerna anger att de använder marknadsföring via telefon som en av de tre viktigaste metoderna för rekrytering. Det gör telefonen till en viktigare rekryteringskanal än exempelvis tv-reklam. 7 Telefonens roll ökar stadigt och 2013 angav 15 respektive 10 procent av insamlingsorganisationerna telemarketing som en av sina tre prioriterade kanaler för rekrytering. 8

7 Figur 1 Andel i procent av Sveriges insamlingsorganisationer som anger telefonen som en av de tre viktigaste metoderna för rekrytering av nya givare. Källa: Finansiering av ideell verksamhet förutsättningar, verklighet och framtid Sid 7 (19)

8 Sid 8 (19) 2. Konsumenternas rätt att tacka nej När Personuppgiftslagen instiftades 1998 infördes det så kallade underförstådda samtycket rätten att kontakta en individ så länge denna inte har uttryckt en vilja att inte bli kontaktad. Näringslivets svar inom telefonförsäljningen blev spärrtjänsten NIX-Telefon, som startades Oönskad försäljning via telefon Enligt Konsumentrapporten 2014, utgiven av Konsumentverket, är 96 procent av svenskarna generellt sett negativa till att bli uppringda i säljsyfte av företag de inte är kunder hos. 9 NIX-Telefon har ett enda syfte: att den som vill ska kunna spärra sitt telefonabonnemang mot försäljning via telefon. Spärrtjänsten är i dag både populär och välkänd. I början av april 2017 passerade NIX- Telefon en historisk gräns för första gången är mer än tre miljoner telefonabonnemang spärrade mot oönskad telefonförsäljning. En ny Sifoundersökning visar också att fler än nio av tio svenskar, 94 procent, känner till möjligheten att spärra sin telefon mot säljsamtal. 3 Figur 2 Antal spärrade telefonabonnemang i tusental Källa: NIX-Telefon. NIX-Telefon uppmanar alla som säljer eller marknadsför varor och tjänster via telefonen att respektera konsumenters önskan att inte bli uppringda. Alla seriösa näringsidkare respekterar detta, då de vet att oönskade samtal gör mer skada än nytta? Av de drygt anmälningarna om telefonförsäljning som inkom till Konsumentverket under 2016 var sju procent, 88 stycken kompletta anmälningar om marknadsförare som har kontaktat konsumenter trots att deras telefonabonnemang är registrerade hos NIX-Telefon. Detta enligt en genomgång som Föreningen NIX-Telefon låtit göra. Sett till antalet nixade abonnemang och till hur många säljsamtal som görs årligen är detta jämförelsevis få, vilket visar att de allra flesta näringsidkare respekterar NIX-registret.

9 Sid 9 (19) Figur 3 Fördelning av anmälningar avseende NIX-Telefon till Konsumentverket Källa: Konsumentverket. Bristfällig anmälan Avsaknad av motpart, avsaknad av kontaktinformation etc. Felaktig anmälan Hävdat NIX dock ej NIX alternativt tid från NIX för kort Komplett anmälan Anmälan komplett i termer av kontaktuppgifter, motpart samt förekomst av NIX Även om mycket få företag bryter mot NIX:s regelverk är det viktigt att de företag som inte respekterar konsumenternas önskan får kännbara straff för att de inte ska gynnas ekonomiskt av att fortsätta bryta mot reglerna, för att andra företag ska avskräckas från att göra detsamma samt för att inte skada affärskanalen telefon som sådan. Oseriös försäljning via telefon Det finns också andra problem förknippade med telefonförsäljning, som med alla försäljningskanaler. Det händer att konsumenter får varor hemskickade trots att de upplever att de inte har tackat ja. Vissa tycker att villkoren är oklara, eller uppfattar inte vilket företag som är avtalspart. Under 2016 inkom drygt anmälningar om telefonförsäljning till Konsumentverket. Främst handlar anmälningarna om telefonförsäljare som agerat vilseledande eller i vissa fall rent bedrägligt. En stor del av anmälningarna berör samma företag exempelvis inkom 202 anmälningar mot hälsokostföretaget LV Hälsokost och 77 anmälningar mot telefoni- och bredbandsbolaget Fastcom, som båda stämdes av Konsumentombudsmannen under

10 Sid 10 (19) Figur 4 Antal anmälningar till Konsumentverket per kvartal: totalt samt specifikt gällande marknadsföring via telefon respektive internet. Källa: Konsumentverket. Föreningen NIX-Telefon anser att Konsumentverket och Etiska nämnden för direktmarknadsföring, DM-nämnden, bör ha omfattande möjligheter att komma åt de oseriösa aktörerna på marknaden. Redan 2005 års Marknadsföringsutredning bedömde att då rådande konsumentproblem skulle åtgärdas av Konsumentverket med hjälp av ökad tillsyn. 4 Föreningen NIX-Telefon ser gärna en utvärdering av vilka åtgärder Konsumentverket därefter har vidtagit för att genomföra den föreslagna tillsynsökningen.

11 Sid 11 (19) 3. NIX-Telefon en effektiv spärrtjänst NIX-Telefon har funnits sedan 1999, och är en tjänst som är välkänd och uppskattad bland konsumenterna och respekterad bland näringsidkare. Två statliga offentliga utredningar (SOU 2007:1 och 2015:61) har konstaterat att spärrtjänsten i stort är välfungerande och bör behållas. 4 5 Utredningarna har samtidigt haft förslag till förbättringar och NIX:s regelverk har delvis på grund av detta utvecklats i flera omgångar. EU-rätt och lagstiftning I samband med instiftandet av Personuppgiftslagen 1998 infördes det så kallade underförstådda samtycket rätten att kontakta en individ så länge denne inte har uttryckt en vilja att inte bli kontaktad. Näringslivets svar inom telefonförsäljningen blev spärrtjänsten NIX-Telefon, som startades införde EU direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, som bland annat innebar att medlemsstater skulle säkerställa att konsumenter har en möjlighet att tacka nej till telefonsamtal i marknadsföringssyfte. I Sverige medförde direktivet en uppdatering av marknadsföringslagen uppdaterades direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, dock utan påverkan av medlemsstaternas möjlighet att välja system för att konsumenten ska kunna tacka nej till telefonförsäljning. Den 10 januari 2017 presenterade EU-kommissionen förslaget om en förordning om integritet och elektronisk kommunikation, som kommer att bli lag den 25 maj Förordningen innebär att grunden för all elektronisk kommunikation till en fysisk person ska vara ett aktivt samtycke. Kommissionen klargör dock att om en medlemsstat vill behålla sitt opt out-system avseende personsamtal för direktmarknadsföring så kan man göra det genom införandet av en nationell lag. Det system som finns i Sverige i dag, med spärrtjänsten NIX-Telefon, kan alltså finnas kvar om den svenska staten vill det. 1 Om NIX-Telefon NIX-Telefon är en ideell förening som bildades 1999, som en egenåtgärd av näringslivet för att den som vill ska kunna spärra sitt telefonabonnemang mot försäljning via telefon. Föreningen har tio organisationer som medlemmar. Verksamheten leds av en styrelse och administrationen sköts av branschorganisationen SWEDMA. Följande organisationer är medlemmar i Föreningen NIX-Telefon: Direct Selling Sweden Svensk Försäkring Kontakta Sveriges Annonsörer Svenska Bankföreningen Sveriges Kommunikationsbyråer Sveriges Marknadsförbund

12 Sid 12 (19) Sveriges Tidskrifter SWEDMA TU-Medier i Sverige Bakgrunden till att dessa organisationer är huvudmän i NIX-Telefon är att för alla de branscher dessa organisationer representerar är affärskanalen telefon mycket viktig för att nå ut till befintliga samt potentiella kunder. NIX-Telefon är ett bra exempel på hur en branschnorm kan bli ett rättesnöre för aktörerna på marknaden. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig att med vissa undantag kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-registret innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte genomförs. I dag är drygt tre miljoner abonnemang nixade, och därmed avlägsnade från näringslivets ringlistor. Såväl näringsliv som konsumenter känner väl till NIX och anser att registret fungerar. En opinionsundersökning som Sifo genomförde i september 2016 visar att hela 94 procent av svenskarna känner till möjligheten att spärra sitt telefonabonnemang mot oönskade säljsamtal genom NIX-Telefon beslöt regeringen att tillsätta en utredning för att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas. Utredningens slutbetänkande konstaterar att spärrtjänsten NIX-Telefon bör behållas, att systemet överlag fungerar väl och att det är kostnadseffektivt. 5 Regelverket för NIX-Telefon Regelverket som styr NIX-registret är främst baserat på de etiska regler som branschorganisationerna SWEDMA och Kontakta har antagit. Spärregistrets huvudsyfte är att konsumenter ska kunna begära att inte bli kontaktade på sitt telefonabonnemang i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Med konsumenter avses fysiska personer och enskilda näringsidkare som inte bedriver en aktiv näringsverksamhet. NIX-Telefon samlar dessa konsumenter i ett centralt register som finns tillgängligt för näringslivet. God marknadsföringssed kräver att marknadsförare kontrollerar om konsumentens telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon, och Internationella Handelskammarens regler kräver att marknadsförare respekterar konsumenters önskan om att inte utsättas för vissa typer av direktmarknadsföring. En begäran om att införa ett telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon kan göras genom att konsumenten ringer från det telefonnummer som ska införas, eller per undertecknat brev till Föreningen NIX-Telefon. Telefonnumret spärras omedelbart och kommer därefter inte att vara tillgängligt för marknadsförare som tar kontakt via telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte, med följande undantag:

13 Sid 13 (19) Undantag för uttryckligt samtycke Om konsumenten har lämnat ett uttryckligt samtycke till att kontakt får tas via telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte får konsumenten kontaktas i dessa syften, oavsett om konsumentens telefonnummer finns i NIX-register eller ej. Undantag för lämnade personuppgifter Om konsumenten har lämnat sina personuppgifter till marknadsföraren får kontakt tas via telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte, oavsett om konsumentens telefonnummer finns i NIX-registret eller ej. Detta förutsätter dock att konsumenten informeras om vilka kontaktvägar marknadsföraren önskar använda, och att konsumenten ges möjlighet att avböja vissa kontaktvägar för marknadsföring. Undantag för etablerat kundförhållande Om marknadsföraren och konsumenten har ett etablerat kundförhållande som regleras via ett ingånget avtal strider det inte mot god marknadsföringssed att ringa konsumenten för att lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster, oavsett om konsumentens telefonnummer finns i NIX-registret eller ej. Kundförhållandet anses bestå i upp till ett år efter att avtalet upphör. Granskning av NIX-Telefon Spärrtjänstens funktion och effektivitet har granskats av två statliga offentliga utredningar under 2000-talet. Telefonförsäljning (SOU 2007:1) Telefonförsäljning, slutbetänkandet av 2005 års marknadsföringsutredning (SOU 2007:1), konstaterar att NIX-Telefon fungerar väl, och att det saknas anledning att ersätta registret med någon annan ordning. I slutbetänkandet konstateras även att de problem som finns gällande telefonförsäljning inte främst beror på brister i reglerna, utan på att reglerna inte efterlevs, vilket kan antas bero på ett otillräckligt sanktionssystem eller på att tillsynen inte är tillräckligt effektiv. Utredningen bedömer därför att tillsynsfrågorna ska ges hög prioritet hos Konsumentverket. 4 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning, slutbetänkandet av utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61), konstaterar att spärrtjänsten NIX- Telefon fungerar överlag väl, samt att den är kostnadseffektiv, lätt att använda och respekteras av de flesta näringsidkare. I slutbetänkandet fastslås att NIX-Telefon bör behållas, och att det inte bör inrättas ett statligt spärregister eller införas krav på samtycke i förhand vid marknadsföring per telefon så kallat opt in. Utredningen bedömer att en opt in-modell skulle innebära att telefonen i praktiken blir otillgänglig som marknadsföringskanal, och att följderna skulle bli kännbara för företag som bedriver telefonförsäljning samt att antalet jobb som telefonförsäljare rimligen skulle

14 Sid 14 (19) bli betydligt färre än i dag. Detta skulle framför allt drabba ungdomar av de svenskar som arbetar med försäljning via telefon i dag är 44 procent mellan år. Vidare konstaterar slutbetänkandet att en opt in-modell skulle gynna stora, etablerade företag med en befintlig kundstock, medan den skulle leda till svårigheter att starta och driva verksamhet för nya företag som försöker etablera sig på marknaden något som i förlängningen skulle leda till bristande konkurrens och färre valmöjligheter för konsumenterna. Samtidigt gör utredningen bedömningen att NIX-Telefon inte ger konsumenter ett tillräckligt skydd mot oönskad marknadsföring. Flera förändringar i NIX regelverk genomförs under pågående utredning och utredningen konstaterar att det är positivt att NIX har justerat reglerna, men att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att registret ger ett effektivt skydd. Främst lyfter utredningen fram att de undantag som finns i NIX-Telefons regelverk är för generella och vida. 5 Konsumentverkets roll När spärrtjänsten NIX-Telefon bildades 1999 utformades den till stor del i samråd mellan näringslivet och Konsumentverket. Sedan har det funnits en överenskommelse mellan myndigheten och Föreningen NIX-Telefon där regelverk och roller bekräftas. Periodvis har också samråd av olika slag genomförts och 2006 uppdaterades överenskommelsen. Vissa förändringar av NIX:s regelverk har varit nödvändiga anpassningar till teknikens och marknadens ständiga utveckling. Samtidigt måste regelverket ta hänsyn till både näringslivets och konsumenternas behov. Det gör också att förändringar ibland får kritik från endera parten. Näringslivsföreträdare har exempelvis varit kritiska till begränsningarna för hur konsumenterna kan lämna aktivt samtycke. När möjligheten att nixa mobilabonnemang infördes 2013 var Konsumentverket mycket kritiskt till detta då myndigheten ansåg att marknadsföring till mobilabonnemang bröt mot god marknadsföringssed. Marknadsdomstolen gjorde dock bedömningen att försäljning till mobilabonnemang var att betrakta som god sed. Efter detta utslag har dialogen med Konsumentverket varit mycket sporadisk. Konsumentverket har istället börjat förespråka ett opt in-förfarande, vilket innebär att konsumenter ska behöva ge sitt aktiva samtycke till att bli uppringda i kommersiella syften. Bland annat lyfte myndigheten detta förslag i sitt remissyttrande till slutbetänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) och har i många sammanhang förespråkat detta offentligt. I utredningens slutbetänkande uppmanas Konsumentverket att föra en dialog med föreningen NIX-Telefon om reglerna kring spärregistret. Den 2 februari 2017 valde Konsumentverket istället att ensidigt säga upp överenskommelsen efter fruktlösa förhandlingar med föreningen NIX-Telefon. Representanterna för NIX-Telefon blev alla mycket förvånade över beskrivningen. Den dialog som Konsumentombudsmannen, KO, hänvisar till har inskränkt sig till ett möte i tidigt skede och sporadisk mejlväxling.

15 Sid 15 (19) Föreningen NIX-Telefon har efter att överenskommelsen sades upp haft kontakt med KO och fått en mer utförlig beskrivning av de förändringar som myndigheten vill se i regelverket för NIX-Telefon. Det handlar dels om nya regler, dels om regler som vi tidigare uppfattat att KO accepterat. Men i grunden står KO fast vid att ett opt in-förfarande borde införas. Vi känner stor respekt för Konsumentverkets uppgift att helt och fullt se till konsumentskyddet. NIX-Telefon har dock ett bredare uppdrag, nämligen att eftersträva balans mellan konsumenternas och näringslivets intressen. Ett omvänt NIX-register är enligt vår uppfattning en obalanserad åtgärd som skulle få vittgående konsekvenser för många företag och insamlingsorganisationer. Vi delar heller inte Konsumentverkets bedömning att opt in skulle vara lösningen på de problem som finns med oseriös telefonförsäljning. Vad säger att den som missbrukar dagens regler inte skulle bryta mot opt in-regler? Opt in avfärdas också av flertalet remissinstanser och föreslås heller inte av genomförda utredningar. De förespråkar istället en effektivare tillsyn från Konsumentverkets sida när det gäller företag som bryter mot reglerna. Det är också något som Föreningen NIX-Telefon ställer sig bakom. Föreningen NIX-Telefon eftersträvar en god dialog med både näringslivet och konsumentintressen och kommer med anledning av det att ta fortsatta initiativ till en ny överenskommelse med Konsumentverket. KO kommer också att bjudas in till ett nytt samverkansråd (se nedan). Förbättringar i NIX-Telefon Två statliga offentliga utredningar har konstaterat att spärrtjänsten är välfungerande och bör behållas. 4 5 Utredningarna har samtidigt haft förslag till förbättringar och NIX:s regelverk har de senaste åren också utvecklats på flera punkter: Det har blivit möjligt att nixa mobilabonnemang. Enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet kan nixa sitt abonnemang. Nixade företagsabonnemang får endast kontaktas om produkter som rör företagets verksamhet, inte gällande konsumentprodukter. En anmälan till registret börjar gälla omedelbart. Reglerna för hur en kund lämnar uttryckligt medgivande till att kontaktas trots nixning har stärkts och förtydligats. Vissa förändringar är nödvändiga anpassningar till teknikens och marknadens utveckling. Samtidigt måste regelverket ta hänsyn till både näringslivets och konsumenternas behov. Det gör också att förändringar ibland får kritik från endera parten. Näringslivsföreträdare har exempelvis varit kritiska till begränsningarna för hur konsumenterna kan lämna aktivt samtycke. Konsumentverket har varit kritiskt till möjligheten att nixa mobilabonnemang. Men samtliga förändringar betraktas i dag ligga inom ramen för god marknadsföringssed.

16 Sid 16 (19) Även om vi är övertygade om fördelarna med självreglering så är vi medvetna om att spärrtjänstens existens förutsätter att vi hela tiden har både företagens respekt och konsumenternas förtroende. För att säkerställa att vi upprätthåller denna balans kommer vi det närmaste året att genomföra ytterligare förbättringar: 1. Uttryckligt medgivande tidsbegränsas till tre månader En konsument med ett nixat telefonabonnemang kan tillåta ett företag att ringa upp i säljsyfte genom att ge ett så kallat uttryckligt medgivande något som ofta sker genom en kryssruta i samband med bokningar, beställningar eller tävlingar. I dag gäller detta medgivande utan tidsgräns. Reglerna skärps nu så att ett undantag från NIX med stöd av ett uttryckligt medgivande endast gäller i tre månader. 2. Uttryckligt medgivande begränsas till aktörer som konsumenten aktivt väljer Nyligen skärptes reglerna så att ett aktivt medgivande bara gäller de företag som namnges i medgivandetexten, inte hela företagsgrupper eller tredje part. Men medgivandet gäller i dag per automatik för alla företag som anges. Nu skärps reglerna ytterligare så ett uttryckligt medgivande enbart gäller de företag som konsumenten aktivt markerar bland de som anges. 3. Försäljare av kontaktlistor får ett tydligare ansvar Spärrtjänsten NIX är tillgänglig för fysiska personer och passiva näringsidkare däremot kan inte ett aktivt företag nixa sig. Det finns heller ingen efterfrågan från näringslivets organisationer om ett NIX för företag. Redan i dag säger reglerna att företagsabonnemang endast får kontaktas i syfte att sälja företagsrelevanta produkter. Reglerna förtydligas nu så att den som säljer kontaktlistor får ett större ansvar för att detta efterlevs. Missbruk kommer ytterst att kunna leda till att företaget mister rätten att tvätta kontaktlistor hos NIX, vilket innebär att verksamheten strider mot god sed och följaktligen är otillåten enligt Marknadsföringslagen. 4. Säljkontakter till företag begränsas till dagtid Många har i dag ett mobilabonnemang genom sin arbetsgivare som används både i tjänsten och privat. Eftersom det rör sig om ett företagsabonnemang är det öppet för säljsamtal som rör företagets verksamhet. I dag kan dessa samtal ske vilken tid som helst. För att stärka skyddet för dessa konsumenter tar vi nu initiativ till att utveckla de marknadsetiska reglerna så att telefonförsäljning till företagsabonnemang enbart ska ske under de tider som företaget normalt bedriver verksamhet, i de flesta fall på dagtid. 5. Konsumentrepresentanter erbjuds plats i samverkansråd Bland de tio medlemmarna i Föreningen NIX-Telefon återfinns ett brett urval av organisationer såsom Sveriges Tidskrifter, Kontakta, SWEDMA och Svenska Bankföreningen. Konsumentverket och Sveriges konsumenter bjuds nu in till ett samverkansråd som fortlöpande ska se över NIX:s regelverk och att balansen mellan företags- och konsumentintresse upprätthålls.

17 Sid 17 (19) 4. Självreglering bättre än lagstiftning De europeiska länderna har valt olika vägar för att reglera telefonförsäljningen och säkerställa ett starkt konsumentskydd med olika följder för såväl konsumenter som näringsliv. Nedan följer en beskrivning av de olika systemen, exempel på hur olika länder har valt att göra samt redogörelser för vilka konsekvenser det har fått i respektive land. Självreglerad opt out Självreglerad opt out är en egenåtgärd av näringslivet, som tillhandahåller möjligheten för konsumenter att registrera sitt telefonabonnemang för att slippa samtal från marknadsförare. Syftet är att säkerställa en balans mellan konsumenternas och näringslivets intressen: företag och organisationer ska ha rätt att ringa upp konsumenter i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte, men konsumenterna ska samtidigt ha rätt till ett starkt skydd och möjligheten att slippa oönskade säljsamtal. Självreglerad opt out tillämpas i Sverige genom spärrtjänsten NIX-Telefon, och liknande system används i bland annat Storbritannien, Holland, Spanien och Frankrike. 5 Två statliga offentliga utredningar har konstaterat att spärrtjänsten NIX-Telefon är välfungerande och bör behållas. 94 procent av svenskarna känner till NIX. Samtidigt respekteras spärrtjänsten av de allra flesta näringsidkare. Av de anmälningar som kom in till Konsumentverket under 2016 var 88 kompletta anmälningar om företag som gjort överträdelser av NIX:s regelverk, vilket får betraktas som en jämförelsevis låg siffra och ett bevis för att näringsidkare i hög utsträckning respekterar konsumenters önskan om att inte bli kontaktade. Statlig opt out Ett statligt opt out-system följer samma princip som ett självreglerat dito, med skillnaden att det är staten som administrerar spärregistret i stället för näringslivet. I Norge infördes år 2009 Reservasjonsregistret, ett statligt opt out-system som regleras i marknadsföringslagen. Registret står under tillsyn av Forbrukerombudet, FO, den norska motsvarigheten till Konsumentombudsmannen. Forbrukerombudets egen statistik visar att införandet av det statliga opt out-systemet Reservasjonsregistret inte har haft någon positiv effekt på klagomålsstatistiken. I stället har antalet klagomål på telefonförsäljare i Norge nästan fördubblas sedan det nya systemet infördes från klagomål år 2009 till klagomål år I en rapport som presenterades 2013 av Statens institutt for forbruksforskning, Sifo, uppger sju av tio norrmän att de blir uppringda av säljare trots att de har reserverat sig mot detta. 11 Samtidigt har det nya systemet haft en tydligt negativ effekt på antalet telefonförsäljare i Norge. Norska statistiska centralbyrån, SSB, har fört statistik på antalet telefonförsäljare i Norge sedan Under perioden ökade antalet telefonförsäljare i Norge med fyra procent, från till personer, men efter införandet av Reservasjonsregistret

18 Sid 18 (19) har antalet telefonförsäljare i stället minskat dramatiskt. De personer som arbetade med telefonförsäljning år 2009 hade fem år senare reducerats till personer en minskning med 29 procent. 12 Opt in Ett så kallat opt in-förfarande innebär att en konsument i förväg ska ha uttryckt aktivt samtycke för att företag eller organisationer ska ha rätt att ringa upp i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Slutbetänkandet av utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning konstaterar att en opt in-modell skulle innebära att telefonen i praktiken blir otillgänglig som marknadsföringskanal i Sverige. 5 Det skulle också innebära avsevärt färre möjliga kunder att kontakta, vilket i kombination med högre kostnader skulle slå mycket hårt mot de branscher som använder telefonen som affärskanal i dag. Särskilt skulle nystartade företag drabbas sex av tio nystartade företag saknar helt kunder från början. 6 Telefonen är en väsentlig kanal för dem att på ett billigt och effektivt sätt sälja, köpa eller marknadsföra varor och tjänster, en förutsättning för att ta sig in på marknaden. Konsekvensen, en hämmad konkurrenssituation, skulle i slutändan drabba konsumenterna och medföra stora arbetsmarknadsmässiga effekter. Ett opt in-system skulle även försvåra för svenska insamlingsorganisationer att rekrytera nya givare. Erfarenhet från andra länder visar att ett opt in-system inte nödvändigtvis leder till ett minskat antal anmälningar om telefonförsäljning, eftersom de oseriösa aktörer som inte respekterar en självreglerande opt out-modell inte heller respekterar ett opt in-system. I Österrike visar en undersökning genomförd av ansvarigt departement att landets opt insystem, som infördes 1999, inte har bidragit till någon minskning av problemen med otillåten marknadsföring via telefon. I stället har det blivit svårare att ingripa med sanktioner mot oseriösa företag, eftersom de ofta har säte i andra länder och ofta utanför EU. I Tyskland, som har haft sitt nuvarande opt in-system sedan 2009, visar en utredning av justitiedepartementet att antalet klagomål från konsumenter har minskat främst tack vare skärpta sanktionsavgifter. Problemen med oseriös marknadsföring per telefon kvarstår dock. Utredningen beskriver också en ny typ av handel med opt in-godkännanden, där företag erbjuder konsumenter att delta i tävlingar förutsatt att de ger sitt godkännande till att bli kontaktade i marknadsföringssyfte. En annan konsekvens är att vissa företag helt har slutat med marknadsföring via telefon. 5

19 Sid 19 (19) Källor Här redovisas källor med länkar. 1. Proposal for a Regulation on Privacy and Electronic Communications. Ett förslag till förordning från EU-kommissionen Personuppgiftslag (1998:204). 3. Sifoundersökning för NIX-Telefon i september Telefonförsäljning. Slutbetänkande av 2005 års marknadsföringsutredning (SOU 2007:1). 5. Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61). 6. Telefonen en viktig affärskanal. En rapport från HUI Research (2015). 7. Finansiering av ideell verksamhet förutsättningar, verklighet och framtid. En rapport från Frivilligorganisationernas insamlingsråd Finansiering av ideell verksamhet förutsättningar, verklighet och framtid. En rapport från Frivilligorganisationernas insamlingsråd Konsumentrapporten 2014 (Konsumentverket). 10. Konsumentverkets diarium för anmälningar och ärenden. 11. Høring forslag til endringer i reglene for telefonsalg. Høringssvar fra Forfrukerombudet Statistisk Sentralbyrå, statistikkbanken.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2006:69. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006

Kommittédirektiv. Dir. 2006:69. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006 Kommittédirektiv Utvärdering av konsumentskyddet vid telefonförsäljning - Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder (Jo2005:03) Dir. 2006:69 Beslut

Läs mer

Remissyttrande Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU 2015:61

Remissyttrande Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU 2015:61 2015-10- 19 Till Finansdepartementet 103 33 Stockholm Fi2015/3612/OFA/KO Remissyttrande Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU 2015:61 Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att avge

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61).

Remissvar avseende betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61). Datum Vår referens Sida 2015-11-02 Dnr: 15-7957 1(8) Er referens Fi2015/3612/OFA/KO Avdelningen för samhällsfrågor David Holm 08-678 56 77 david.holm@pts.se Remissvar avseende betänkandet Ett stärkt konsumentskydd

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:8 2015-05-21 Mål nr B 1/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB, 556497-3856, Box 24140, 104 51 Stockholm

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument 2017-01-01 Detta dokument ersätter tidigare etiska regler och gäller från 1 januari 2017 Innehåll Inledning 1. Termer och definitioner

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. Betänkande av Skönhetsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:100

Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. Betänkande av Skönhetsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd Betänkande av Skönhetsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:100 Sammanfattning Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning Betänkande av Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning Stockholm 2015 SOU 2015:61 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

vvt) Remissvar Betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 201 5:61) SVENSKT NÄRINGSLIV Finansdepartementet

vvt) Remissvar Betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 201 5:61) SVENSKT NÄRINGSLIV Finansdepartementet vvt) Remissvar 2015-11-02 10333 STOCKHOLM Konsumentenheten Avdelningen för offentlig förvaltning SN Dnr 155/2015 Finansdepartementet d Svenskt Näringsliv är medlem i NDM Näringslivets Delegation för Marknadsrätt.

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Spärrmöjligheter för telefonitjänster

Spärrmöjligheter för telefonitjänster Civilutskottets betänkande 2007/08:CU25 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:86, vari föreslås vissa ändringar i lagen

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Vi har här sammanställt hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi har här sammanställt hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Bakgrund IC Control Media & Sports Aktiebolag nedan ICCMS behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom ICCMS och finns till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70. edataskyddsförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70. edataskyddsförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria edataskyddsförordning Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016 Rådspromemoria 2016-11-28 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, L2 Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016 Dagordningspunkt 5 Tillhandahållande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar

Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar Esomars internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar INTRODUKTION De första yrkesetiska

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING Föreståndare, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet Juristkonsult Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Finns i flera kommuner i olika omfattning www.hallakonsument.se/sok-din-kommunskonsumentverksamhet Sid. 2 En helt unik situation Asylsökande, de 15

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam RAPPORT 2000:21 @ Spärregister för e-postreklam Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning och bakgrund 2. Tillvägagångssätt 3. NIX-Telefon 4. Amerikanska erfarenheter 5. Näringslivets inställning

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-03-22

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer