SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE. Inriktningsplan - verksamhetsåret 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE. Inriktningsplan - verksamhetsåret 2007"

Transkript

1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Inriktningsplan - verksamhetsåret 2007

2 1. Inledning Grunden för Samordningsförbundets verksamhet regleras i förbundsordningen som följer reglerna i lagen om finansiell samordning av rehabilitering 1. Förbundet beslutar om mål och inriktning samt finansiering av sitt ansvarsområde. Samordningsförbundet är en form av offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet där syftet är att underlätta en effektiv resursanvändning. Inriktningsplanen ligger till underlag för Samordningsförbundet i Södertäljes verksamhet och budget för verksamhetsåret Inriktningsplanen är arbetsmaterial för diskussionen mellan huvudmännen i november I inriktningsplanen och budgeten klargörs Samordningsförbundets visioner och de verksamheter som skall omfattas av arbetet år Samordningsförbundet i Södertälje har från och med november år 2005 ansvaret för den finansiella samordningen i Södertälje kommun enligt lag SFS 2003:1210. Med stöd i denna lag och den upprättade förbundsordningen har Samordningsförbundet som uppdrag att ge huvudmännen bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser för rehabilitering i en formaliserad samarbetsform. De gemensamma åtgärder som sker inom Samordningsförbundet skall resultera i att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser behåller eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och har egen försörjning. Samordningsförbundets uppdrag är att; Slå fast målsättningen för den finansiella samordningen Skapa gynnsamma förutsättningar för samarbetet mellan samarbetsparterna Garantera uppföljning och utvärdering av genomförda insatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Ombesörja att enskilda individer inte ramlar mellan stolarna i kontakter med Samordningsförbundets myndigheter Nytänkande Flexibilitet 1 Lag 2003:1210 2

3 Samordningsförbundets beslutsbefogenheter begränsar inte huvudmännens ansvar och/eller befogenheter då Förbundets beslut är av övergripande karaktär. En viktig utgångspunkt för Samordningförbundets arbete är att kartlägga och prioritera olika grupper av människor i samhället som behöver stöd. Ytterligare en utgångspunkt i detta arbete är redan befintligt samarbete och gemensamma kartläggningar som har som mål att stimulera samarbetet. Samordningsförbundet i Södertälje skall bli omtalat för en bra samverkan där individen är i centrum och nya samverkansformer prioriteras i de förenade insatserna. Samordningsförbundets roll i detta är att stödja huvudmännen i utvecklingen av samverkansinsatser där organisationernas tidigare samverkansaktiviteter är grundfundamentet. De främsta kännetecknen i detta arbete är; Helhetssyn Ömsesidig respekt Kontinuitet Vidare kännetecken för Samordningsförbundet i Södertälje är att verksamheten utgår från lokalt identifierade målgrupper precis som att förutsättningar för insatserna är individuella behov. De lokala behoven styr därför samordningens inriktning. I Samordningförbundets styrelse sitter representanter för Stockholms läns landsting, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och Södertälje kommun. Samordningsförbundet är en egen juridisk person vilket betyder möjlighet att besluta om hur de medel som finns tillgängliga för finansiell samordning skall användas för att på ett unikt sätt tillsammans stärka tryggheten för individerna. Inriktningsplanen är indelad i avsnitten; vision, verksamhet samt budget som bilaga. 3

4 2. Visioner 2.1 Vår strävan Samordningsförbundet och den finansiella samordningen är ett tillvägagångssätt för att förbättra välståndet och tryggheten för enskilda individer. Olika utvärderingar som gjorts under 1990-talet visar klart och tydligt att samarbete mellan olika professioner inte är tillräckligt för att enskilda människor inte skall ramla mellan stolarna. Det behövs samverkan mellan hela organisationer där man ges ett reellt utrymme politiskt, verksamhetsmässigt och inte minst ekonomiskt. Att myndigheterna blivit alltmer specialiserade har bland annat lett till att personer som behöver stöd och hjälp från mer än en myndighet tappas bort i de olika myndigheternas rutiner. Det behövs ett tydligare, gemensamt ansvar mellan huvudmännen. Samordningsförbundet i Södertälje har en alldeles särskild möjlighet att genom den finansiella samordningen nå visionen att utveckla ett samarbete mellan myndigheterna så att de individer som behöver stöd från flera av huvudmännen får rätt hjälp och genom detta bidra till att utveckla välfärdsarbetet. Det unika kan bland annat ses utifrån perspektivet att frivillig samverkan lätt kan störas av den ordinarie myndighetens interna krav medan samverkan genom finansiell samordning ger samarbetet legitimitet då det i varje myndighets styrdokument går att finna direktiv som klargör betydelsen av finansiell samverkan. De fyra huvudmännen har i den gemensamma skriften Rekommendationer och stöd 2 klart angett viljan att söka och pröva nya tillvägagångssätt för att utveckla välfärden för individen och för samhället. I detta inkluderas stöd till den lokala utvecklingen vad det gäller samverkan. Ett samordningsförbunds potential till samverkan och därmed att utveckla välståndet är så god som de samverkande myndigheterna gör den till. För att utveckla aktiviteter inom den finansiella samordningen är ett aktivt ägarskap nödvändigt. Varje huvudmans medarbetare måste därför utgå från sina utgångspunkter och göra sitt till för att åstadkomma denna utveckling. 2 Reviderad upplaga

5 De samverkande myndigheternas regelverk och lagstiftningar utgör alltför ofta hinder för den enskilda individen i rehabiliteringsarbetet. En viktig del i Samordningsförbundets uppdrag är därför att identifiera luckor i rehabiliteringsarbetet och förtydliga behoven inom varje myndighet. Behoven skall tydliggöras och lyftas inom varje myndighet och dessutom ingå i Samordningförbundets rapportering till respektive huvudman. 2.2 Nuläge Under verksamhetsåret 2006 har Samordningsförbundet arbetat med att starta upp förbundet och att etablera fungerande rutiner för ekonomi och administration. Att registrera förbundet, upphandla ekonomifunktioner, etc., är några exempel. Fram till maj månad var förbundet utan anställd personal vilket i hög grad påverkat omfattningen av verksamheter och aktiviteter. Under år 2006 har Samordningsförbundet finansierat en gemensam verksamhet Slussen till arbete. Denna verksamhet övertogs vid årsskiftet 2005/06 från Södertälje kommun som drev verksamheten med stöd av storstadsmedel. Lärdomen från denna verksamhet visar på stora vinster av samverkan. Slussen till arbete har framgångsrikt arbetat med motivation, bedömning och stöttning till människor som har varit utan egen försörjning. Inom verksamheten har man också på ett bra sätt kunna identifiera luckor i rehabiliteringsarbetet som också delvis åtgärdats. 2.3 Arbetsprocess En av Samordningförbundets viktigaste uppgifter är att arbeta med metodutveckling vad det gäller finansiell samordning. De samverkande myndigheterna har en skyldighet att ta tillvara de kunskaper som fås i Samordningsförbundet vad det gäller detta. Det kan betonas att Samordningsförbundet måste ha ett utrymme att pröva nya metoder och inte på något sätt vara en förvaltande enhet. Verksamhetens karaktär avgör hur arbetsprocessen utformas. Gemensamt och viktigt är dock att varje aktivitet har en tidplan som klart och tydligt anger hur lång 5

6 aktivitetsperioden är samt när och hur återkoppling skall ske. En grundregel för de verksamheter Samordningsförbundet finansierar bör vara att mer än 3 år inte bör förflyta innan förbundets styrelse fattar beslut om verksamhetens framtid. Förslag till beslut om fortsatt implementering hos någon av huvudmännen kan här framställas och också beslut om fortsatt finansiering av Samordningsförbundet eller avveckling. Det är viktigt att de verksamheter som utvecklas inom Samordningsförbundet har individens behov i fokus. I denna fokusering ligger den stora omställningen och incitamentet för de samverkande myndigheterna att få en samsyn vad det gäller individernas behov och myndigheternas uppdrag. Myndigheternas respektive målgrupper är en viktig och grundläggande frågeställning när det gäller finansiell samordning. Varje enskild myndighets avgränsade och specificerade målgrupp är allt för snäv för att utgöra grund för samverkan. Därför får diskussionen om hur tolkningen av målgrupp kan göras vidare aldrig stanna av. Den tolkning som här kommer att användas skall tillåta att de gemensamma resurserna på bästa sätt kan användas i samverkan så att de kommer individen till nytta och förtjänst. Somliga av de verksamheter Samordningsförbundet finansierar kommer att kunna placeras inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet och uppdrag. Att arbeta för att verksamheterna inlemmas i ordinarie verksamheter motiveras med att detta ger långsiktighet och att metodutvecklingen allt eftersom får genomslagskraft även om varje myndighet bär på sin egen specifika organisationsstruktur. 3. Verksamhet år Arbete med individer En verksamhet var i funktion under verksamhetsåret 2006, Slussen till arbete. 6

7 Slussen till arbete Syfte och mål Slussen till arbete är en verksamhet inom Samordningsförbundet i Södertälje där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun samverkar för att öka möjligheten för arbetslösa Södertäljebor att komma in på arbetsmarkanden. Samverkansteamet på verksamheten Slussen till arbete har till uppgift att arbeta för att arbetslösa människor snabbare skall komma ut i arbete, kunna försörja sig själva och därmed få ökad livskvalité. De individer som remitteras till Slussen från huvudmännens handläggare har en komplicerad livssituation och behöver stöd från olika professioner så att en helhetsbild skapas och insatser för återgång till arbete samordnas. Genom att samtliga fyra myndigheter är representerade med sin kompetens i samverkansteamet kan bedömningar, stöd och hjälp som är individuellt anpassade erbjudas individerna och också fungera som processtödjande under rehabiliteringsprocessen. Målgrupp Slussen till arbete vänder sig till personer som är arbetssökande och som uppbär offentlig försörjning och som är i behov av samordnade insatser från minst två av de samverkande myndigheterna för att komma tillbaka till egen försörjning. Det innebär att individerna är i behov av extra stöd för att ta sig ut på arbetsmarkanden eller till annan egen försörjning. Verksamhet Grundidén i Slussen till arbete är att genom en tilltro till individens egna resurser aktivt bidra till att de arbetssökande blir självförsörjande. Teamet på Slussen har en alldeles särskild möjlighet att se en sammanhållen bild av varje person som inkluderar både historia och potential. Utifrån detta har teamet de bästa förutsättningarna att hjälpa individen att formulera mål och också att ge stöd i processen på väg tillbaka till arbete. Insatserna som finns att tillgå för individen hos Slussen till arbete är resultatfokuserade 7

8 och innefattar bland annat samtal med arbetspsykolog, fokusering på friskbeteende genom kontakt med arbetsterapeut, rådgivning av studie- och yrkesvägledare, coachande samtal liksom motiverande samtal och kontakt med sinhandläggare. Slussens till arbetes utveckling år 2007 Slussen till arbete har varit verksam under två år. Det första året som ett projekt finansierat med storstadsmedel och det andra året som Samordningsförbundets verksamhet. Mål och målgrupp har förändrats under den tid som verksamheten varit igång och en revidering gjordes senaste av Samordningsförbundets styrelse i september år En förtydligad och omarbetad verksamhetsplan kommer därför att finnas inför verksamhetsåret Under verksamhetsåret 2006 har teamet som arbetar på Slussen till arbete observerat att det finns diskrepans mellan uppfattningen respektive myndighets handläggare har kring ett ärende och den uppfattning det tvärprofessionella teamet på Slussen har. Tydligast har här framkommit att behovet av motivationsstöd är mycket stort. Utifrån dessa erfarenheter kommer verksamheten under år 2007 att innehålla ökat fokus på detta arbete både vad det gäller teamets sammansättning och verksamhetsinriktning. För att kunna tillhandahålla de rehabiliteringsinsatser som den enskilde har behov av är det också en nödvändighet att använda insatser utanför teamet på Slussen till arbete. Ett sådant exempel är att knyta arbetsgivarkontakter och i detta också synliggöra den outnyttjade arbetskraftsresurs som finns bland individerna på Slussen. Att skapa företagsnätverk och mentorsföretag samt att genomföra studiebesök och föreläsningar är områden som kommer att utvecklas under det kommande verksamhetsåret. Behovet av läkarkompetens har framgått under det passerade året både vad det gäller somatisk och psykiatrisk hjälp. Eftersom läkarinsatser inte funnits tillgängliga kommer det kommande årets arbete att ge möjlighet till köp av sådan tjänst genom ramavtal som finns hos huvudmännen. 8

9 3.1.2 Samtamodellen Syfte och mål Samtamodellens syfte är att inom ramen den finansiella samverkan i Södertälje verka förebyggande så att människor, genom sjukskrivning, inte hamnar i långvarig frånvaro från arbete eller annan egen försörjning. Arbetsmodellen har också till avsikt att ge rehabiliteringsinsatser till individer som befinner sig långt ifrån egen försörjning. Detta innebär att individer med starkt skilda förutsättningar kommer att delta i verksamheten. De tvärprofessionella samverkansteamen i Samtamodellen skall, genom sin breda och mångfasetterade kompetens, fokusera sitt arbete på att finna individuellt anpassade rehabiliteringslösningar. Individen är den sakkunniga personen för sin egen livssituation vilket är en väsentlig utgångspunkt i Samtamodellen. Meningen är att individerna skall bevara, uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och komma i en livssituation som möjliggör egen försörjning. Målgrupp Samtamodellen riktar sig till människor som är i arbetsför ålder och som antingen är på väg in i eller befinner sig i en sjukskrivningsperiod som försvårare eller omöjliggör förvärvsarbete eller eget finansierade studier. Individerna har sin försörjning genom någon av huvudmännen och är i behov av samordnade insatser från minst två av de i Samtamodellen samverkande myndigheterna. Verksamhet Samtamodellen tar sin utgångspunkt i det redan existerande samarbetet mellan Försäkringskassan och vårdcentralerna. Individen erbjuds tillgång till ett tvärprofessionellt team för att ta tillvara den samlade kompetensen och med stöd av denna lyfta fram de egna visionerna och målen. Här får den sjukskrivna personen snabb och samtidig kontakt med alla myndigheter och all personal som är inblandade i sjukskrivningen. Rehabiliteringsinsatser från myndigheternas ordinarie aktiviteter, Samordningsförbundets övriga beställda verksamheter eller externt upphandlade 9

10 insatser erbjuds i ett tidigt skede. Mycket snabbt kan också kontakt och stöd av psykolog och sjukgymnast från vårdcentralerna erbjudas till individen. En specificerad verksamhetsplan för Samtamodellen kommer att utarbetas inför verksamhetsåret Samtamodellens utveckling år 2007 Utvecklingen av Samtamodellen under verksamhetsåret 2007 kommer att ske stegvis och i etapper. Arbetssättet är i många delar nytt och obeprövat varför ett initieringsskede i mindre skala är lämpligt för att kunna utvärdera och korrigera innan modellen implementeras fullt ut, dvs. på samtliga vårdcentraler i Södertälje kommun. Vid månadsskiftet januari/februari förverkligas arbetsmodellen på två av vårdcentralerna och arbetet där fortlöper under fyra månader. Efter utvärdering, analys och justering verkliggörs Samtamodellen på samtliga nio vårdcentraler Rehabiliteringsverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder Syfte och mål Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för arbetslösa människor med psykiskt funktionshinder eller psykisk ohälsa och med sjukersättning att öka sin arbetsförmåga. Detta innebär också att dessa individer ökar sina möjligheter till självständighet och får därigenom höjd livskvalitet. Målgrupp Rehabiliteringsverksamheten för individer med psykiskt funktionshinder riktar sig i första hand till unga människor (20-35 år) som nyligt insjuknat i psykos, är psykiskt funktionshindrade eller lider av annan psykisk ohälsa. Målgruppen är de människor som finns inom psykosöppenvården och socialpsykiatriska enheter. Verksamhet Rehabiliteringsverksamheten genomsyras av delaktighet, individfokus och nätverksbyggande och är inriktade på att främja och stödja individens utvecklingsprocess vad det gäller sysselsättning och social rehabilitering. 10

11 Verksamheten består av tre olika delar där individen ges förutsättningar att delta tillsammans med handledare i planering och utförande av aktiviteter. De tre delarna är; 1. Bedömning/arbetsprövning 2. Arbetsträning 3. Praktik i reell miljö Rehabiliteringsverksamhetens utveckling år 2007 Under det kommande verksamhetsåret skall praktikplatser för målgruppen anskaffas vilket sker i nära samverkan mellan i första hand arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare. Överhuvudtaget skall en nära samverkan med olika aktörer på olika plan utvecklas och förädlas. I verksamhetens olika faser ligger fokus på varierande samverkansparter. Utöver de som ovan nämnts finns exempelvis Komvux och folkbildningen. Optimalt skall rehabiliteringsverksamheten utvecklas på ett sådant sätt att den täpper igen gapet mellan å ena sidan kommunens befintliga verksamheter samt psykiatrins vård- och behandlingsinsatser och å andra sidan statens arbetsmarknadsåtgärder Arbetgivarring Syfte och mål Med arbetsgivarring skall här förstås en organisation av företag för företag. I Södertälje är syftet att skapa en arbetsgivarring genom att lokala myndigheter och arbetsgivare tillsammans skapar en verksamhet för individer som har arbete men riskerar att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna och inte kan återgå till sitt arbete och för att åstadkomma god tillgång på praktik- och arbetsträningsplatser för individer som står utan egen försörjning. För att möta de behov som i samband med detta finns och att i detta tillvarata alternativa lösningarna behövs ett nätverk där man genom en central och neutral resurs och samverkan kan möta individernas anspråk. Verksamhetens mål är således att åstadkomma en förenklad och förbättrad rehabiliteringsprocess. 11

12 Arbetsgivarringen skall ge goda kontakter med arbetsgivare som anmält rekryteringsbehov eller intresse av att bidra till rörlighet på arbetsmarknaden genom arbetsprövning Målgrupp Verksamhetens målgrupp är anställda individer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av att de inte kan fortsätta var yrkesverksamma i sitt nuvarande arbete, sjukskrivna individer som av fysiska eller psykiska skäl inte kan återgå till sitt arbete samt individer som står utanför arbetsmarknaden och har sin försörjning från någon av Samordningsförbundets huvudmän. Verksamhet Verksamheten med arbetsgivarringen har Samordningsförbundet i Södertälje som projektägare och har en styrgrupp bestående av förbundets huvudmän; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Södertälje kommun och Stockholms läns landsting. Verksamheten tar sin utgångspunkt i att individen förlorat självkänslan och tron på den egna förmågan och känner sig vilsen inför framtiden. En tuff och lång väg tillbaka till ett liv med arbete eller studier är en realitet och gemensamt för dessa individer är behovet av stöd och vägledning för att komma rätt i arbetslivet. Arbetsgivarringen fokuserar därför på att varje individ har oanade resurser och förutsättningar och att dessa skall tas tillvara och användas. Ur ett helhetsperspektiv beaktas individens bakgrund, sjukdomsbild och sociala aspekter vilka ligger till grund för en handlingsplan som hjälper individen att ta lämpliga steg och finna nya vägar mot egen försörjning. Arbetsgivarringens utveckling år 2007 Under verksamhetsåret 2007 skall ett nätverk skapas i form av en arbetsgivarring som stödjer individen att förverkliga sina egna önskemål om egen försörjning. Att genom arbetsgivarringens verksamhet, som innebär en strukturerad och effektiv process, ge individen möjlighet att lära känna sig själv för att kunna ta ett större ansvar för sitt liv och göra medvetna val. 12

13 Målet är att ge förutsättningar och redskap att förflytta sig från en situation till en annan genom att själv ta ansvar för processen. Under det kommande året skall arbetsgivarringen också bistå de fyra huvudmännen med praktikplatser och möjligheter till arbetsträning. 3.2 Arbete med teknik och kunskapsutveckling Arbetet med teknik- och kunskapsutveckling har, på grund av Samordningsförbundets korta existens, ännu inte utvecklats varför progression inom dessa områden är angeläget under verksamhetsåret Hemsida Samordningsförbundet är en offentlig organisation som för sin verksamhet använder sig av offentliga medel. Det är viktigt att medborgarna har tillgång till information och kunskap om offentligt finansierade verksamheter varför informationsspridning om Samordningsförbundet via Internet är väsentligt. Den information som här delges är också användbar för personal inom huvudmännens organisationer och också för myndigheternas beslutsfattande församlingar. Att kunna ta del av verksamheter, resultat och utfall liksom styrelsens protokoll och styrdokument gör att Samordningsförbundet blir den tillgängliga organisation den bör och skall vara. En hemsida innebär vidare att Samordningsförbundets verksamhet tydliggörs och förtroende skapas för aktiviteterna och verksamheten. Mot bakgrund av detta kommer under år 2007 en hemsida för Södertälje samordningsförbund att skapas Ansökan om resursförstärkning Upprättandet av en hemsida medför också en möjlighet för Samordningsförbundet att uppfylla regeringens formulering om att samordningsförbundens verksamhet även kan innehålla förstärkning av befintliga verksamheter. Via hemsidan kan blanketter och formulär för ansökningar om stöd till olika verksamheter göras lättillgängliga. Att 13

14 stödja aktiviteter genom delfinansiering innebär att lokala idéer kan tas tillvara och än fler samverkansmetoder i rehabiliteringsarbetet prövas. Det är ute i verksamheterna som kunskap om rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsområden finns och för att Samordningsförbundets verksamheter skall nå rätt identifierade målgrupper och områden är det väsentligt att ta tillvara informationen om detta som finns i ute i den praktiska verkligheten. Varje verksamhet som ansöker om ekonomiskt stöd skall som utgångspunkt ha en samverkan mellan minst två av huvudmännen. En tidplan, projektperiod och redogörelse för återkoppling och vinst skall finnas med i ansökan. Projekten skall ha regelbunden kontakt och kommunikation med Samordningsförbundet och de ingående myndigheterna. Efter avslutad projekttid skall en utvärdering genomföras varför projekten mål och syfte måste vara tydligt formulerade och implementerade i verksamheten Kunskapsutveckling Samverkan mellan huvudmännen i den form som Samordningsförbundet möjliggör är fortfarande ny i Södertälje kommun. Därför är kunskapsutveckling inom olika områden viktig och avgörande för hur arbetet och arbetsformerna skall utvecklas. I denna inriktningsplan för verksamhetsåret 2007 syftar begreppet kunskapsutveckling till aktiviteter som leder till att finna nya metoder för verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet, nya arbetsformer som ger bättre samverkan i verksamheternas vardag och också hur arbetet med målgrupper utvecklas. Kunskapsutvecklingen inom Samordningsförbundet är därför en i allra högsta grad strategisk fråga Kartläggning och behovsinventering Samordningsförbundet kommer här att arbeta med behovsinventering för Södertälje kommuns invånare ur ett brett perspektiv. Genus, mångfald, sexuell läggning, jämställdhet är några exempel. 14

15 3.2.5 Uppföljning och utvärdering De samverkansaktiviteter som genomförs inom ramen för Samordningsförbundet skall redovisas i SUS systemet under verksamhetsåret Här bär verksamhetsansvarig i respektive verksamhet också ansvaret för denna redovisning. Under året kommer implementeringen av Samtamodellen att utvärderas för vilket externa tjänster köps in. Både arbetsprocesser och resultat ur ett individperspektiv skall ingå. De framgångsrika erfarenheterna skall omsättas på de övriga vårdcentralerna i kommunen. Verksamheten Slussen till arbete kommer också att följas upp. Kvartalsvisa ekonomiska rapporter redovisas till Samordningsförbundet tillsammans med rapporter om resultat som visar måluppfyllelse Samverkan mellan handläggare inom ordinarie verksamheter Ett behov som blivit tydliggjort under det passerade verksamhetsåret 2006 är att förbättrad samverkan mellan handläggare från de olika myndigheterna i deras ordinarie arbete finns. Översändandet av individer till Slussen till arbete har bland annat klartgjort detta. Det finns ett behov av kännedom och förståelse för de olika yrkeskategoriernas arbete och uppdrag. Förenklade och framförallt smidigare informationsstrukturer måste utvecklas mellan handläggare från olika huvudmän. Med ett mer självklart arbetssätt undviks både missförstånd och dubbelarbete kring individer med behov av stöd från Samordningsförbundets verksamheter. För att få resultat och effekter som här är önskvärda måste myndigheterna träffa varandra och utväxla kunskaper med syftet att komma fram till gemensamma, kvicka och smidiga lösningar för människor som söker stöd och hjälp hos dem. Detta förutsätter tillgång till varierande mötesplatser för myndigheternas olika personalgrupper. Exempel på mötesplatser är gemensamma utbildningsdagar, seminarier eller konferenser. 15

16 Inom ramen för gällande lagstiftning kan Samordningsförbundet finansiera de gemensamma verksamheterna för kunskapsutveckling då syftet är att experimentera med nya metoder för rehabiliteringsarbetet. Väsentligt i detta är också att möjligheter ges att stärka de insatser som visat sig ge positiva resultat och effekter. Denna återkoppling behöver ett aktivt deltagande från ledningarna hos de fyra myndigheterna. Samverkan mellan myndigheterna måste vara välgrundad och det vardagliga samarbetet solid och aktivt. Samordningsförbundet har här ett viktigt uppdrag vad det gäller att sprida samfällda erfarenheter mellan myndigheterna och också mellan landets olika samordningsförbund. 3.3 SUS Att registrera Samordningsförbundets aktiviteter och verksamheter i SUS är reglerat i regleringsbrev från 2004, 2005 och även I systemet skall alla individer som deltar i någon av Samordningsförbundets verksamheter registreras men även Samordningsförbundets egna verksamheter som konferenser och kurser liksom budget. Under år 2007 kommer databasen att utvecklas och förbunden skall utse särskilda SUS samordnare. Ett särkilt riktat arbete för att uppfylla och utveckla rutiner och förfarande kring detta är därför nödvändigt under det kommande verksamhetsåret. 3.4 Ledning och stöd Samordningsförbundets förbundsstyrelse beslutar om mål och inriktning för verksamheten samt om på vilket sätt de ekonomiska medlen skall användas. De fyra myndigheterna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun, har format en struktur för beredning av ärenden till styrelsen. Beredningsgruppen, bestående av ordföranden samt två vice ordförande, har detta uppdrag. För implementering av nya verksamheter så väl som fortsättning och utveckling av tidigare beställda verksamheter skall styrelsen fatta beslut. Samordningschefen ansvarar inför styrelsen vad det gäller utformning och resultat av de beställda och beslutade verksamheterna. Som stöd i detta arbete finns ledningsgruppen vilken representeras av två representanter från varje huvudman. 16

17 Huvudmännen, via ledningsgruppen, bär ansvaret att stödja aktiviteterna både i Samordningförbundet och i den egna myndigheten, liksom att befästa erfarenheter och de nyutvecklade metoderna hos de egna medarbetarna. Kerstin Palomäki Södertälje kommun, SK Gunnar Sennvik Stockholms läns landsting Ingela Andersson Arbetsförmedlingen Lillemor Siira Försäkringskassan 17

Avsiktsförklaring för finansiell samordning i Värmdö avseende rehabilitering

Avsiktsförklaring för finansiell samordning i Värmdö avseende rehabilitering Bilaga 2. Värmdö kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Avsiktsförklaring för finansiell samordning i Värmdö avseende rehabilitering 2(7) Inledning Sedan den 1 januari

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 1 Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 VP Fastställt 2015-11 -19 Leksand 15 11 13 Centralens Ledningsgrupp 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Arbetsmarknadstorget 2016

Verksamhetsplan för Arbetsmarknadstorget 2016 Verksamhetsplan för Arbetsmarknadstorget 2016 1. Inledning Arbetsmarknadstorget är fr.o.m. 2013-09-01 en ordinarie verksamhet som bedrivs gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv.

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv. Underlag utveckling av samverkansinsatser Kriterier se de sista sidorna Uppdragsgivare Datum 20140623 Samordningsförbundet BÅDESÅ Insatsansvarig Projektets namn Åmåls kommun Integrerad samverkan Berith

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Ordförande Tord Karlsson, NNS c/o RAR i Sörmland, 611 84 Nyköping E-post: tord3@icloud.com D A T U M 2016-11-07 D I A R I E N R Tel:070-2992201 Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Försäkringskassans

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Projektbeskrivning. Tidig rehabilitering i samverkan

Projektbeskrivning. Tidig rehabilitering i samverkan UTGÅVA Kommunerna i Sörmlands län HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ann-Sofie Karlsson 2008-12-18 Projektbeskrivning Tidig rehabilitering i samverkan Syfte: Syftet är att säkerställa närvaro från samtliga aktörer

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2015 Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2015 Fastställd av förbundsstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer