Kursplan och litteraturlista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan och litteraturlista"

Transkript

1 Kursplan och litteraturlista Medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs Universitet Vårterminen

2 All litteratur till kurserna är beställd hos: S L Books Storgatan 41 Tfn Kompendieavgift tas ut på varje kurs för uppkopiering av kursmaterial, kompendier och böcker som inte kan köpas i bokhandeln. * ingår i kompendieavgiften ** finns att köpa på expeditionen Bra att veta: Expeditionen Hemtentor och skrivningar kan kvitteras ut 2 veckor efter att resultatet har meddelats. Dörrkort till datasalen kan hämtas mot deponeringsavgift på 100:- Utskriftskort, disketter och telefonkort säljes Utlån av bandspelare Utkvittering av ditt personliga som MKV-student Övrigt 2

3 Dörrkort till entredörren (för dem som behöver komma in efter på vardagar och lördag, söndag och helger) hämtas hos Nils Vannäs (vaktmästare 3:e vån.) mot en kostnad på 60:- MKV:s datasal finns på Sprängkullsgatan 21, 3:e vån., vänster Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden. Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningslinjers valfria del.. Kursens syfte Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om medier och kommunikation genom ett i huvudsak teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till området. Utbildningen utgår i första hand från ett samhällsvetenskapligt perspektiv på medier och kommunikation men ämnets karaktär innebär att även ett humanistiskt perspektiv integreras i utbildningen. Delkurserna på grundnivå går från en inledande allmän introduktion över beskrivningar av produktionens villkor (mediestrukturen) till rollen (människan i samhället) och avslutas med en en mindre uppsats. Kursens innehåll Kursen består av fem delkurser: 1. Medie- och kommunikationsvetenskap I, 3 poäng 2. Mediekunskap, 5 poäng 3. Individ, kommunikation och organisation, 4 poäng 4. Individ och samhälle, 3 poäng 5. Kommunikations- och medieanalys, 5 poäng Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap I, 3 poäng Kursen är en introduktionskurs till ämnet. Den fokuserar på frågan om vad kommunikation är. Begreppet diskuteras mot bakgrund av olika forskningstraditioner, främst humaniora och samhällsvetenskap, och på olika analysnivåer, till exempel individ, grupp och samhälle. Vidare ges en belysning av vetenskapsområdets framväxt och ställning idag. I kursen presenteras grundläggande kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller Tyngdpunkten ligger på medierad kommunikation. Under kursen ges även exempel på hur kommunikationsteoretiska frågeställningar kan tillämpas på aktuella mediefrågor. 3

4 Dimbley, Richard & Burton, Graeme: More than words. (1997), 200 3:e upplagan, Routledge, London Fiske, John: Kommunikationsteorier, en introduktion, (1995) 100 Mjukband, W & W, valda delar Hadenius, Stig och Weibull, Lennart Massmedier. Press, Radio & TV i 25 förvandling, 7:e uppl, (1999), Bonnier-Alba, Sthlm, kap. 1 Kompendium, Med medierna mot 2000-talet 16* Kompendium, gruppövning 50* Stencilmaterial i anslutning till undervisning 25* Delkurs 2. Mediekunskap, 5 poäng Kursen syftar till att presentera de grundläggande dragen i det svenska medielandskapet. Tyngdpunkten ligger på de stora medierna som dagspress, radio och TV. Kursen belyser även andra medier och lägger vikt vid framväxten av nya informationstekniker. I kursen presenteras mediernas historiska framväxt och den aktuella lagstiftningen. Vidare diskuteras medierna som organisationer samt deras politiska, ekonomiska och kulturella villkor. Hadenius, Stig & Weibull, Lennart:. Massmedier. Press, Radio & TV i 400 förvandling, 7:e upplagan, (1999), Bonnier-Alba. Sthlm. Olsson, Anders R.: Yttrandefrihet och tryckfrihet, (1997), Radén Prisma, 250 Sthlm Holmberg, Claes-Göran och Oskarsson, Ingemar och Rydén, Per: 200** En svensk presshistoria. (1983). Esselte Studium, Sthlm Hesser, Torwald: Rätten till text och bild, (1989) Tionde uppl. TU:s 77* Förlag AB, Sthlm Spelregler för press, radio och TV, (1997) Pressens samarbetsnämnd, 30* Kompendium 1: Lagtexter och sändningstillstånd. 31* Kompendium 2: Etermediehistoriska texter 35* Delkurs 3. Individ, kommunikation och organisation, 4 poäng Syftet med delkursen är att belysa hur människan kommunicerar som individ, i grupp och inom organisationer. 4

5 Delkursen utgår från sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på individens förhållande till omvärlden, men berör även språkets roll i kommunikationsprocessen. I kursen genomgås grundläggande socialpsykologiska och organisationsteoretiska begrepp, t ex roller, individens förutsättningar för kommunikation, t ex språk och inlärning, förutsättningar för mellanmänsklig kommunikation, t ex organisationer och sociala nätverk. Moe, Sverre: Sociologisk teori, (1995), Studentlitteratur, Lund 200 Kreps, Gary L, Organizational Communication, (1990) Second edition, 292 Longman, New York Kompendium: Strid, Jan: Internkommunikation 82* Delkurs 4. Individ och samhälle, 3 poäng Syftet med delkursen är att med utgångspunkt från individen som samhällsmedborgare belysa förutsättningar och effekter av medierad och planerad kommunikation, särskilt opinionsbildning och samhällsinformation. Delkursen behandlar tre huvudteman: 1) medierna och opinionsbildningen, 2) medborgarna och samhällsinformationen och 3) människors användning av medier och andra informationstekniker. Nord, Lars: Spelet om opinionen, (1997) Studentlitteratur, Lund 150 Abrahamsson, Kenneth: Medborgaren i samhällsdialogen, (1993) Publica 180 Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela (red): Publik och medier 1996/ ** (1998), SOM-Institutet, Göteborg Kompendier: 100* Delkurs 5. Kommunikations- och medieanalys, 5 poäng Syftet med delkursen är att granska kommunikationsprocesser i samhället samt att ge de studerande sådana färdigheter att de självständigt kan genomföra en kritisk analys av dessa processer. Delkursen presenterar teorier och metoder för att undersöka olika kommunikativa processer i samhället. Den behandlar forskningsprocessens olika steg och framställningen av en vetenskaplig produkt. Kursen avslutas med ett självständigt analysarbete i form av en mindre, vetenskaplig rapport. 5

6 Hedman, Thomas: Informationssökning för samhällsvetare och 115 humanister, (1997), Studentlitteratur, Lund Patel, Runa och Davidsson, Bo: Forskningsmetodikens grunder. Att 127 planera, genomföra och rapportera en undersökning, (1994), Studentlitteratur, Lund Strömqvist, Siv: Skrivboken, (1989), Liber, Sthlm, 183 Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete 20* Litteratur i anslutning till det självständiga arbetet Kursen inrättad Fortsättningskurs, 20 poäng Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningsprograms valfria del. Kursens syfte Kursen syftar till att ge en fördjupad belysning av den medierade och planerade kommu-nikationens roll och villkor. Detta sker inom två huvudsakliga kontexter: mediernas roll i samhället och kommunikationsprocessen mellan och inom olika slags subsystem i samhället. Kursen syftar till att studera kommunikationens struktur, innehåll och villkor inom respektive system. Kursen skall vidare ge förutsättningar för att den studerande självständigt skall kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett problem inom medie- och kommunikationsområdet. Kursens innehåll Kursen består av fem delkurser: 1. Medie- och kommunikationsvetenskap II, 4 poäng 2. Medierna i samhället, 4 poäng 3. Planerad kommunikation, 4 poäng 4. Forskningsprocessen, 3 poäng 5. Projektarbete, 5 poäng Förkunskaper För tillträde till studiekursen fordras normalt godkänd grundkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande kunskaper. 6

7 Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap II, 4 poäng Kursen syftar till att presentera och diskutera grundläggande teoretiska och metodologiska ansatser inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Den behandlar också frågor om hur olika vetenskapliga diskurser beskriver hur medierad kommunikation påverkar producenter, användare och mediesystemet i sig. Kursen presenterar en historisk översikt av framväxten av olika huvudriktningar inom medieforskningen, både med avseende på teoretiska och metodologiska aspekter. Vidare ges orientering kring aktuell medieforskning. Allen, Robert C (red): Channels of Discourse, Rassembled, (1992) London, Routledge, 350 Boyd-Barrett, Oliver & Newbold, Chris (red): Approaches to Media, (1995) London, Arnold. Valda delar 360 Delkurs 2. Medier och samhälle, 4 poäng Kursens syfte är att belysa den roll som medierna spelar i samhället. Den presenterar dels ett komparativt perspektiv genom att presentera mediesystem i olika länder, dels ett internationellt perspektiv med inriktning på framväxten av globala medier. De centrala frågorna gäller mediestrukturens villkor, särskilt mediepolitik och medieekonomi. Vidare behandlas frågor om medierna som institutioner och deras relation till andra samhällsinstitutioner, samt hur medierna påverkas av den teknologiska utvecklingen. Humphreys, Peter: Mass media and media policy in Western Europe, 300 (1996), Manchester University Press Hultén, Olof & Söndergaard, Henrik (red): Nordisk forskning om public 250** service, (1996), Nordic Media Trends 2, Nordicom, Göteborg Thompsson, John B: : The Media and Modernity (1996) Blackwell 150 Publishers Ltd (Polity Press-samarbete), Oxford Kompendium 1: Tre kapitel ur Ulla Carlssons avhandling: Frågan om en ny 100* internationell informationsordning Kompendium 2: Ett specialnummer av The European Journal of 30* Communication Research: European Press Development Since 1945 Delkurs 3. Planerad kommunikation, 4 poäng 7

8 Kursens syfte är att belysa centrala begrepp och grundläggande teorier samt ge perspektiv då det gäller förutsättningar för planerad kommunikation (public relations). I kursen behandlas även tillämpningar inom yrkesområdet och diskuteras, till exempel, etiska frågor i samband med planderad kommunikation Habermans, Jurgen: Borgerlig offentlighet, (1984), Arkiv förlag, Lund 375 Kreps, Gary L: Organizational Communication, (1990), Longman, New York 50 Windahl, Sven, Signitzer, Benno o. Olson, Jean T: Using Communication 220 Theory,(1992), SAGE Publications, London Kompendium: Fallbeskrivningar m. m 150* Delkurs 4. Forskningsprocessen, 3 poäng Kursens syfte är att ge en inblick i den vetenskapliga arbetsprocessen. Ett mål är att den studerande skall kunna utnyttja litteratur och annan kunskap för att kunna utföra undersökningar av olika slag samt kunna tolka och presentera resultaten. Vidare behandlas ett urval av de vetenskapliga metoder som förekommer inom forskningsområdet. Hansen, Anders; Cottle, Simon; Negrine, Ralph & Newbold, Chris: 300 Mass Communication Research Methods, (1998), MacMillan Press LTD Hedman, Thomas: Informationssökning för samhällsvetare och 115 humanister, (1997), Studentlitteratur, Lund Stukát, Staffan: Statistikens grunder, (1993), Studentlitteratur 90 Kompendium: Kvalitativ metod 70* Delkurs 5. Projektarbete, 5 poäng Syftet med projektarbetet är att den studerande på ett självständigt sätt skall kunna göra en vetenskaplig rapport. Denna skall avse redovisning av resultat framtagna genom en empirisk undersökning. Avsikten är 8

9 att skapa problemmedvetenhet, systematisk förmåga och metod-kunnande. Kursen avslutas med att uppsatsen behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete 23* Stenciler i anslutning till undervisningen 50* Kursen inrättad Fördjupningskurs, 20 poäng Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden. Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningsprogram eller utbildningsprograms valfria del. Kursens syfte Fördjupningskursen syftar till att presentera teoretiska och metodologiska redskap för det fördjupade studiet av medierad kommunikation. Tyngdpunkten ligger på att ge förutsättningar för självständigt arbete. Kursens centrala tema är vetenskaplighet, problematisering och metodfördjupning. Kursen behandlar huvudtraditionerna inom medie- och kommunikationsvetenskap med tyngd-punkt på aktuella problemställningar inom fältet. Den avser dessutom att erbjuda de studerande alternativa fördjupningar inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnesområdet. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: 1. Medie- och kommunikationsvetenskap III, 3 poäng 9

10 2. Forskning om journalistik, medier och kommunikation, 4 poäng 3. Forskningsmetoder, 3 poäng 4. Fördjupningsarbetet, 10 poäng Förkunskaper För tillträde till kursen fordras normalt godkänd fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng. Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap III, 3 poäng Kursen syftar till en belysning av grundläggande vetenskapsteoretiska frågor inom forskningen om medier och kommunikation. Vad menas med vetenskaplig kunskap och varför - samt vilka traditioner finns det härvidlag? Kursen avser att göra de studerande förtrogna med olika diskurser inom forskningsområdet och behandla frågan om vad som är den gemensamma vetenskapliga grunden och vad som skiljer olika skolor åt. Boyd-Barrett, Oliver & Newbold, Chris (red): Approaches to media, 135 (1995),London, Arnold Fiske, John: Television Culture, (1987), Routledge, London 300 Webster, J & Phalen, P: The Mass Audience, 135 Kompendium: Burell, Gibson & Morgan, Gareth: Sociological Paradigms 35* and Organizational Analysis, 1:a kap. Läsning av vetenskapliga tidskrifter varierande Delkurs 2. Forskning om journalistik, medier och kommunikation, 4 poäng Kursen avser att ge en särskild fördjupning inom något centralt område inom medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. I delkursen behandlas i första hand de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för olika forskningsområden. Varje kurs behandlar olika områden som anknyter till forskningstraditionen vid institutionen. Delkurs Medier och journalistik Berkowitz, Dan (ed): Social Meanings of News. (1997),London, Sage 500 Thurén, Torsten: Medier i blåsväder, (1997) Stockholm

11 Delkurs Medier och populärkultur Storey, John: Cultural Studies & the Study of Popular Culture. 130 Theories and Methods, (1996), Edinburgh University Press Lull, James & Hinerman, Stephen (red): Media Scandals, (1997), Polity Press 230 Dayan, Daniel & Katz, Elihu: Media Events, (1992), Harvard University Press 250 Delkurs 3. Forskningsmetoder, 3 poäng Delkursen syftar till att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om forskningsprocessen samt ge en insikt i tillämpning och förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder i praktiskt forskningsarbete. Svenning, Conny: Metodboken, (1999), 3:e uppl., Lorentz förlag Jensen, Claus Bruhn o. Janowski, Nicholas W: A handbook of qualitative 220 methodologies for masscomminication research,, (1993), Routledge, London Hedman, Thomas: Informationssökning för samhällsvetare och 115 humanister, (1997), Studentlitteratur, Lund Selby, Keitth and Cowdery, Ron: How to Study Television, (1995), 240 Macmillan Press Ltd Kompendium 150* Delkurs 4. Fördjupningsarbetet, 10 poäng Fördjupningsarbetet innebär ett självständigt vetenskapligt arbete i vilket bör ingå en empirisk prövning av något teoretiskt förankrat forskningsproblem. Kursen avslutas med en uppsats som behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete 26* 11

12 Kursen inrättad Påbyggnadskurs, 20 poäng Kursplan fastställd av samhällsvenskapliga fakultetsnämnden. Kursen ges som en fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmäna utbildningsprograms valfria del, t ex samhällsvetarprogrammet. Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande en påbyggnad på sina grundstudier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet. Kursen inriktar sig i huvudsak på två delområ- 12

13 den där medie- och kommunikationsvetenskapliga problemställningar tillämpas: (1) informationsverksamhet och public relations och (2) medieanvändning, medieval och medieanalys. Tyngdpunkten på kursen ligger i det självständiga arbetet. Efter genomgången kurs skall den studerande självständigt kunna analysera och i praktisk verksamhet tillämpa vetenskapliga problemställningar. Utbildningen avser att den studerandes självständiga arbete skall genomföras i nära samverkan med praktisk verksamhet inom ett valt specialområde. Detta kan antingen ske inom företag, myndigheter, organisationer eller massmedier inom området eller inom ramen för forskning vid universitet. Kursens innehåll Kursen består av tre delkurser: 1. Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4 poäng 2. Mediesystem i förändring struktur och utveckling, 4 poäng 3. Metodfördjupning, 2 poäng 4. Självständigt arbete, 10 poäng Förkunskaper För tillträde till kursen fordras minst 120 högskolepoäng, varav godkänd Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4 poäng Kursen syftar till att ge en fördjupning av planerad/tillämpad kommunikationskunskap (public relations) med inriktning på ny forskning och debatt på området. Den syftar vidare till att belysa förutsättningen för framgångsrik strategisk kommunikation för organisationer, särskilt behovet av omvärldsanalys. Här behandlas hur man skapar, planerar och genomför omvärldsanalyser av sociala, politiska, ekonomiska och kulturella skeenden. : Banks, Stephen: Multicultural Public Relations. A Social 120 Interpretive Approach, (1995), Thousand Oaks, Sage Elwood, William: Public Relations Inquiry as Rhetorical ca 100 Criticism. Case Studies of Corporate Discourse and Social Influence, (1995), Urval (finns att låna på inst.) 13

14 Heath, Robert: Strategic Issues Management. Organizations 300 and Public Policy Challenge, (1997), London, Sage Toth, Elizabeth & Heath, Robert (red): Rhetorical and Critical 200 Approaches to Public Relations, (1992), Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum. (finns att låna på inst.) Delkurs 2. Mediesystem i förändring struktur och utveckling, 4 poäng Delkursen syftar till att på olika sätt belysa den pågående strukturutvecklingen inom medieområdet. Tyngdpunkten ligger på frågor om globalisering och teknisk utveckling, men även de politiska och ekonomiska villkoren berörs, liksom mediernas ställning i samhället och bland publiken. Särskild uppmärksamhet ägnas också analysen av hur medieorganisationerna strategiskt förhåller sig till olika slag av omvärldsförändringar. Ang, Ien: Living Room Wars, Rethinking Media Audiences for Postmodern 180 World, (1996), London, Routledge Bagdikian, Ben: The Media Monopoly, 5:e uppl, (1997), Boston, Beacon Press 280 Björkegren, Dag: Kultur och ekonomi, (1992), Stockholm, Carlssons 230 Carlsson, Ulla: (red.) Medierna i samhället, (1997), Göteborg, Nordicom, 200** Göteborgs Universitet Ettema, James, Whitney, Carles (eds): Audiencemaking: How the Media 200 Create the Audience, (1994) Thousend Oaks, Sage Featherstone, M: Undoing culture: Globalization, Postmodernism and 230 Identtity. (1995), Sage Delkurs 3. Metodfördjupning, 2 poäng Kursens metodavsnitt är inriktat på tillämpad metodkunskap. Den uppmärksammar vissa kritiska metodaspekter men består i första hand av praktiska övningar av olika metodmoment.. Kursen ges både med kvalitativ och kvantitativ inriktning och är tänkt att ge ett direkt stöd till projektarbetet. Kursen går parallellt med övriga delkurser. 14

15 : Kompendium: Delkurs 4. Självständigt arbete, 10 poäng Kursen avser ett självständigt arbete där en analys eller en undersökning genomförs i nära samverkan med praktisk verksamhet. Det senare kan antingen ske med företag, myndigheter, organisationer eller massmedier inom området eller inom ramen för forskning vid universitet. Det självständiga arbetet redovisas i skriftlig form och behandlas på ett seminarium. Kursen inleds med en upptakt där ett övergripande teoriperspektiv på det moderna medie- och kommunikationssamhället presenteras.. Vägledning för uppsatsarbete 26 15

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2002 Grundkurs, 20 poäng Grundkursen i medie- och

Läs mer

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKP 502 Dnr 2002:9D Beslutsdatum 2002-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Media and Communications

Läs mer

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikations vetenskap Höstterminen 2003 Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad 1991-01-11 Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKC532/ MKP531 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Dnr 2002:14D Beslutsdatum 2002-10-25 Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 poäng Media and

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Höstterminen 2001

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Höstterminen 2001 Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Höstterminen 2001 Innehåll Brev från studierektor 4 Göteborgs universitet 5 Kort historik

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKA515 Dnr 2003: 37au Beslutsdatum 2003-06-16 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Kursplaner och litteraturlistor för Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2007 Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad 1991-01-11

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOA511 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng Sociology, General Course Sociologi

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LKPB17 Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points Dnr: 2005:57au Institutionen för samhällsvetenskap KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication Studies, 1-20 points Kurskod Beslutsdatum Gäller från MKA515 2005-08-29

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMC14, Strategisk kommunikation: Public relations och strategisk kommunikation i nya medier - Perspektiv, praktik och metoder, 30 högskolepoäng Strategic Communication:

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Höstterminen 2000

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Höstterminen 2000 Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Höstterminen 2000 Innehåll Brev från studierektor 4 Göteborgs universitet 5 Kort historik

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Vårterminen 2001

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap. Kursplan Vårterminen 2001 Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Vårterminen 2001 Innehåll Brev från studierektor 4 Göteborgs universitet 5 Kort historik

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Sociology, 1-30, 30 credits Kurskod: LSOA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde: Ämnesgrupp:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits KURSPLAN Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap 2002-03-20. Gäller läsåret 2002/2003. Poäng 20

Läs mer

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2015 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap,

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMC14, Strategisk kommunikation: Public relations och strategisk kommunikation i nya medier - Perspektiv, praktik och metoder, 30 högskolepoäng Strategic Communication:

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Nämnd för Internationellt arbete 2011-01-11 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-12-01

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Cognitive and Developmental Psychology, 30

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Intermediate Course, 30 Credits

Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Intermediate Course,

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum 2002-06-05 Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, kandidatkurs Comparative Literature, Bachelor s Course Litteraturvetenskap Nivå 41 60 Kursplanen gäller

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

KURSPLAN. Vetenskap, samhälle och kultur. baskurs i kommunikation. Science, society and Culture Basic course in Communications

KURSPLAN. Vetenskap, samhälle och kultur. baskurs i kommunikation. Science, society and Culture Basic course in Communications Dnr:5au Institutionen för Samhällsvetenskap KURSPLAN Vetenskap, samhälle och kultur baskurs i kommunikation Science, society and Culture Basic course in Communications Kurskod Beslutsdatum Gäller från

Läs mer

KURSPLAN Dnr. 161/333-99

KURSPLAN Dnr. 161/333-99 KURSPLAN Dnr. 161/333-99 SO8022 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg, 20 poäng Nivå 21-40 Kurs nr 2 i sociala omsorgsprogrammet Fastställd av institutionsstyrelsen 1999-02-17 Övergripande syfte

Läs mer

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet Kursplan Samhällsvetenskapliga institutionen Kurskod SOA 509 Dnr 2:17D Beslutsdatum 2-11-11 Engelsk benämning Ämne Kriminologi Criminology Sociologi Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 3-01-01

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper 1MK162 Medie och kommunikationsvetenskap 1 15 hp, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies 1

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LMBM14 Gäller fr.o.m.: 2014-01-20 Version:

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Kurskod: MK1006 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK1006 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Planerad kommunikation I,

Läs mer

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer