Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut"

Transkript

1 Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med den nya tekniken har vi möjlighet att ge våra kunder helt nya funktioner och förenkla och förfina funktioner som funnits sedan tidigare. Framförallt har vi nu möjlighet att koppla ihop våra olika program och på så sätt utnyttja synergier som vi inte kunnat innan. Vår målsättning har hela tiden varit att våra kunder ska känna igen sig och kunna ta till sig alla de nya funktionerna snabbt och enkelt. I årsredovisningen innebär den nya tekniken ett lite annorlunda arbetssätt mot tidigare och nedan beskrivs detta därför utförligt. FÖRBERED Import och export Import av sie 4-filer Du kan importera sie 4-filer och på så sätt få med dig hela huvudboken från redovisningen. Du kan sedan titta på huvudbokens alla verifikationer direkt inne i bokslutsprogrammet i saldobalansen. Import av tidigare års sie-4 filer Om du vill importera tidigare års sie-4 filer för att kunna få statistik och historik så är det viktigt att du startar med att importera det tidigaste året först. Det går alltså inte att läsa in tidigare års sie 4 filer i en redan befintlig fil. Information om vad siefilen innehåller Import av sie under meny Arkiv, Importera exportera, visar mer information om innehållet i siefilerna än tidigare. Du ser vilken typ av sie-fil det är, vilket räkenskapsår den innehåller information om, filens namn och när den är skapad. Du kan sortera dina siefiler som visas genom att klicka på rubrikraderna ovanför filerna. Du kan också välja att endast visa vissa filer genom att välja att visa vissa räkenskapsår eller filer endast med det organisationsnummer som det företag du arbetar med för närvarande. Detta val gör du nedanför listan med siefiler.

2 Konton i klass 9 eller klass 0 Om sie-filen innehåller konton i klass 9 eller klass 0 kodas dessa som internkonton och visas endast i saldobalansen. De syns alltså inte i avsnittsindelningen och du behöver därför inte koppla dem till en rad i balans- eller resultaträkningen. Du har dock möjlighet att ta bort kodningen i de fall du vill kunna koppla dessa konton i balans- eller resultaträkningen. Objekt/projekt/kostnadsställen De objekt/projekt/kostnadsställen som använts i redovisningen importeras med sie-filen. De läggs i en lista och när du registrerar verifikationer inne i programmet finns objekten att välja direkt i verifikatet. Objekten exporteras givetvis också tillbaka till redovisningen om du skapar en exportfil av dina bokslutsverifikationer. Basuppgifterna Komplettera räkenskapsår Klicka på knappen Komplettera räkenskapsår. För att lägga till tidigare år (exempelvis för att kunna komplettera flerårsöversikten bakåt i tiden) klickar du på knappen Lägg till tidigare år. Ett år i taget läggs till. Nytt räkenskapsår och periodbokslut För att göra periodbokslut behöver ett helår vara upplagt först. Välj sedan knappen Nytt räk.år/ny period och ange att du vill skapa en period. Ange slutdatum för perioden. När du vill skapa nästa period öppnar du föregående periods bokslutsfil och klickar återigen på knappen Nytt räk.år/ny period och anger det nya slutdatumet. Till slut har du byggt på med så många perioder att du har kommit fram till årsbokslutet. Saldouppgifter - Kontoplan Internkonton När du importerar en siefil kodas alla konton i klass 9 och klass 0 som internkonton. När du lägger till ett konto manuellt i kontoplanen kan du välja vilken typ av konto det ska vara balans eller resultat samt om det ska vara internkonto eller inte. Internkonton visas inte i avsnittsindelningen och räknas inte in i balans- och resultaträkningen. Om du vill ha med dina internkonton i balans- och resultaträkningen kan du dubbelklicka på dem i saldobalansen och ta bort krysset för internkonto. Kryssa i rutan Visa internkonton längst ner på kontoplanen för att se dina internkonton.

3 Spara egen kontoplan Valet för att kunna spara egen kontoplan som sedan kan användas även i andra företag har lagst in under knappen Verktyg längst ner på sidan. Saldouppgifter - Saldobalansen/manuell registrering av saldo Du ser fler uppgifter om dina saldon än tidigare, debet och kreditsaldon i importerade saldon, utgående balans före gjorda bokslutstransaktioner samt debet- och kreditsaldon i bokslutstransaktioner. Visa huvudboken direkt i saldobalansen Om du klickar på ett konto i saldolistan och därefter klickar på knappen Visa HB så visas hela huvudboken nedanför saldolistan. Om du klickar på ett enskilt verifikat så visas konteringen på det verifikatet i det nedersta fönstret. Om du importerat en SIE4-fil ser du alla verifikat från din redovisning. Rapport av huvudboken Skapa en rapport av huvudboken genom att klicka på knappen Granska längst nere till höger vid verifikationerna. Först måste du ha valt att visa huvudboken med knappen Visa HB. Se beskrivning ovan. Inställningar för vad som ska visas i saldobalansen Ovanför saldobalansen kryssar du i om du vill visa internkonton och konton med nollsaldo. Längst uppe till höger väljer du vilket räkenskapsår du vill visa saldobalansen för. Nedanför saldobalansen under knappen Kolumninställningar väljer du vilka kolumner som ska visas. Om du vill skriva ut saldobalansen stående kan du inte ha med alla kolumnerna. De får då inte plats på utskriften. Manuell registrering av saldon När du registrerar saldo manuellt kan du välja att endast registrera utgående saldo. Det kan vara aktuellt om det är företagets första räkenskapsår. För att registrera saldon manuellt klickar du på knappen Lägg till inne i saldobalansen.

4 Konto/månads-matris Om du använder Norstedts Transaktionsanalys kan du klicka på fliken Konto/månadsmatris i saldobalansen och få en överblick över varje kontos månadssaldo. Genom att markera ett konto i en månad och klicka på knappen Visa HB så visas huvudboken för det kontot för den månaden UPPRÄTTA BOKSLUT Verifikationer Automatisk saldering Numera salderas verifikationen direkt efter att ett kontonummer fyllts i. Du kan ta bort inställningen för detta så att du själv får hantera saldering i verifikationerna. Under meny Verktyg, Inställningar, flik Tillval kryssar du ur rutan Automatisk saldering. Du kan alltid saldera genom att trycka på knapparna Shift och * på det numeriska tangentbordet. Registrering av objekt i verifikationerna Objekthanteringen har utökats. Om du använt objekt i din redovisning och importerar en SIE4-fil importeras objekten från redovisningen och läggs upp i en lista som du kan välja från när du gör bokslutsverifikat. Du kan även lägga till egna objekt i hur många olika nivåer som helst. Spara verifikation Spara ett verifikat genom att trycka på + tangenten på tangentbordet. Du kan också spara med Nästaknappen som ser ut som en pil längst upp i verifikatet. Knappen Stäng sparar verifikatet och stänger därefter dialogen. Nollställa verifikation Om du ännu inte hunnit spara din verifikation kan du radera allt i verifikatet genom att klicka på knappen Nollställ. Behålla redan skapade verifikationer vid ny sie-import Behåll eller ta bort skapade bokslutstransaktioner vid import av sie-fil När du importerat en siefil en gång och därefter importerar en sie-fil på nytt kan du i importguiden välja att behålla eller ta bort verifikationer som skapats i bokslutsprogrammet.

5 Olika verifikationsserier En verifikationsserie måste alltid anges. Första gången du skapar ett bokslutsverifikat måste du ange vilken serie det ska sparas i. Om du importerat verifikat med en sie4-fil har de olika serierna från redovisningen importerats och programmet föreslår att du ska använda en av dessa. Lägga till en ny verifikationsserie Klicka på knappen Objekt inne i verifikationsdialogen. Klicka sedan på knappen Lägg till. Ange vilken typ av objekt det är i rullistan längst upp. Skriv sedan in beteckningen du vill ha på den nya serien och en beskrivning. Klicka på knappen Spara och sedan direkt på knappen Stäng. Nu kommer din nya serie att finnas med i listan över valbara objekt. Byte av verifikationsserie på alla verifikat i en serie Du kan byta beteckning på dina serier. I verifikationsöversikten markerar du vilken serie du vill ändra och klickar på Ändra serie. Ändra till annan beteckning Huvudspecifikationer och kontrollfrågor Huvudspecifikationerna är en samlingsbilaga som programmet skapar automatiskt över vilka konton som ingår i en rad i balans- eller resultaträkningen och på den kan du skriva kommentarer och få hjälp av en checklista(kontrollfrågor) med vad som ska kontrolleras till varje post i balansräkningen. Huvudspecifikationerna skapas nu samtidigt som årshandlingarna skapas. Kontrollfrågorna visas direkt inne på huvudspecifikationerna För att titta på huvudspecifikationerna väljer du Visa huvudspecar/kontrollfrågor eller klickar på raden du är intresserad av i bilageöversikten. Skapa PM av kommentarerna till kontrollfrågorna Kommenterar till kontrollfrågorna kan markeras för utskrift till PM som sedan skrivs ut via Arkiv, skriv ut, skriv ut huvudspecifikationer och gör inställningen att det ska vara ett PM. För att skriva ut PM markerar du att du vill skriva ut huvudspecifikationer i Arkiv, skriv ut. Klicka på knappen Inställningar och kryssa för att du vill skriva ut PM. Ny huvudspecifikation - för årsredovisningen I rullistan längst Till denna huvudspecifikation måste du själv hämta lämpliga kontrollfrågor. Klicka på knappen Hämta för att öppna biblioteket för kontrollfrågorna.

6 Bilageöversikten Klarmarkera huvudspecar Nu kan du även klarmarkera huvudspecifikationerna. Klicka i rutan i kolumnen Klar. Automatisk omnumrering av bilagorna efter reservation av bilagenummer När ett bilagenummer reserverats numreras bilagorna om automatiskt. Rapporter Verifikationslistan och Bokföringsorder I Verifikationslistan och Bokföringsorder kan du numera ange vilka verifikationsserier och vilka verifikationsnummer du vill ha med i rapporten. Du kan också ange ett datumurval för rapporten samt om du vill att rapporten endast ska ta med verifikationer skapade i Norstedts Bokslut. Kontoutdrag och Huvudbok I rapporterna Kontoutdrag och Huvudbok kan du nu välja vilket räkenskapsår som rapporten ska skrivas ut för. Bokslutsrapport för Reko För dig som arbetar enligt Reko (standard för redovisningskonsulter) finns en länk till FARSRS hemsida så att du kan logga in och skriva ut en bokslutsrapport för ditt uppdrag. Framöver kommer även medlemmar i SRF att skriva en bokslutsrapport och vi kommer att uppdatera möjligheten att nå bokslutsrapporten. Export till PDF av alla rapporter Alla rapporter kan skrivas till PDF fil via knappen Exportera när rapporten granskas. Klicka på knappen förhandsgranska i knappraden för att förhandsgranska rapporten. Resultatanalys Om du skapat årshandlinsmallar med modern teknik kan du få fram en resultatanalys som visar resultatets utveckling de senaste tre åren. Det förutsätter att du har tre års saldouppgifter inlästa i programmet.

7 UPPRÄTTA ÅRSHANDLINGAR Skapa årshandlingar Stora förändringar har skett i tekniken bakom årsredovisningsmallarna. Detta för att komma bort från problemet att behöva skapa om mallarna vid nya versioner och då nytt räkenskapsår påbörjas. Säkerheten har också höjts väsentligt genom att man inte längre kan bryta kopplingar av misstag så att uppgifter försvinner. Det finns fortfarande möjlighet att arbeta kvar i mallar med den tidigare tekniken. OBS!! Inga legala förändringar eller nya funktioner läggs in i dessa mallar. Så småningom kommer vi ta bort möjligheten att arbeta i tidigare teknik. De främsta fördelarna med mallarna med modern teknik Du behöver inte skapa om mallarna varje år för att få tillgång till legala förändringar Du kommer in i en ordbehandlare direkt när du lägger in dina uppgifter vilket innebär att när du sedan granskar årsredovisningen så behöver du endast justera för sidbrytningar. Säkerheten har höjts i och med att man inte kan bryta kopplingar på samma sätt som tidigare. Det är väldigt enkelt att skapa och spara egna mallar för olika behov. När ska jag välja mallar med modern teknik? Välj alltid modern teknik då du påbörjar ett nytt uppdrag eller då du påbörjar ett nytt år för ett befintligt uppdrag. Ingen konvertering finns mellan den tidigare och den moderna tekniken. Det innebär att inga uppgifter från tidigare årsredovisningar förs över när du byter till den nya tekniken. Saldon mm kommer in i den nya mallen via saldobalansen. Det du måste skriva in på nytt är bl a texter i förvaltningsberättelsen och uppgifter i noterna. När ska jag välja att arbeta kvar i mallar med tidigare teknik? Arbeta kvar i tidigare teknik för de uppdrag där du redan påbörjat arbetet med årsredovisningen, men ej färdigställt den eller om du har gjort egna mallar som du vill arbeta kvar i. Vi rekommenderar att ni så snart som möjligt gör om era egna mallar i den nya tekniken. Mallarna behöver inte längre skapas om vid nytt år Du behöver inte längre skapa om mallarna för årsredovisningen när nya versioner av programmet kommer eller när du påbörjar ett nytt räkenskapsår. Du skapar en mall och sedan behåller du den år efter år och när det kommer förändringar i mallarna kommer du att få möjlighet att hämta in dessa förändringar eller behålla mallen så som du har den.

8 Guide för att skapa rätt mall Välj Skapa årshandlingar i arbetsgången. En guide innehållande tre sidor startar för att hjälpa dig att välja rätt mall. Första sidan Allmänna inställningar Ange om det är större eller mindre företag (påverkar förvalda noter, uppgifter i förvaltningsberättelsen och redovisningsprinciper) och om huvudspecar och kontrollfrågor ska skapas Andra sidan - Välj mallpaket Val av mallpaket styr vilka delar i årsredovisningen som ska skapas. Här kan du också välja att hämta upp egna mallar som du skapat i den nya versionen. Markera ett mallpaket längst upp i rullistan. De olika delar som ingår i mallen markeras då i förteckningen nedan. Om du vill välja en egen mall för någon del i årsredovisningen klickar du på rullistan till höger om delen. Tredje sidan - Formatinställningar På sidan Formatinställningar för årsredovisningen väljer du vilken formatmall som ska användas. Här kan du också byta formatmall i efterhand Skapa och spara egna mallar Varje del i årsredovisningen kan sparas som en mall direkt under det löpande arbetet genom att du klickar på spara som mall-knappen som ligger ovanför de olika uppgiftsträden. Exempelvis kanske du arbetar med en speciell bransch där du gjort många anpassningar i resultaträkningens uppställning. Om du sparar din resultaträkning som mall kan du enkelt välja den anpassade resultaträkningen i nästa företag inom samma bransch. Sparade mallar finns automatiskt att välja i andra uppdrag när du väljer mallpaket i guiden för att skapa årshandlingar (alla ser alla skapade mallar om sökvägen för mallar ligger på ett nätverk)

9 Skapa om mallar Klicka på Skapa om årshandlingar i arbetsgången. Välj mallar med modern teknik. Markera det du vill skapa om och klicka på knappen OK. Att skapa om mallar är enklare. Kryssa i den del som ska skapas om och klicka på OK. OBS! Det är väldigt sällan en mall behöver skapas om. Endast om du ska byta till en helt annan mall eller om du tagit bort delar i din befintliga mall som du vill få tillbaka ska du skapa om. Du ska alltså inte som tidigare skapa om årshandlingen för att få tillbaka kopplingar. Och du behöver inte skapa om mallen för att få in nyheter som kommit i programmet. En guide kommer att visas när nyheter kommer där du får möjlighet att hämta in dessa nyheter till din befintliga mall. Ta bort del i årsredovisningen Välj meny Årshandlingar, Ta bort del i årsredovisningen och markera den del du vill ta bort från mallen. Att fylla i uppgifter i årshandlingen Allmänt Uppgiftssidorna för varje del i årshandlingen visas i en trädstruktur Endast de sidor man ska fylla på med uppgifter visas i trädet. Kryssa i rutan Visa alla sidor för redigering ovanför träden för att visa alla uppgiftssidor och för att komma in och ändra förskrivna texter mm. De sidor/avsnitt/rubriker som kommer att skrivas ut är markerade med en bock. Kryssa i eller ta bort kryss beroende på vad du vill ska skrivas ut. Varje inmatningssida har en hjälptext ovanför sidan. Hjälptexten går att redigera. Möjligt att lägga till egna uppgiftssidor i träden. Klicka på plusknappen ovanför trädet. En sida läggs till nedanför den sida som var markerad. Det går att flytta sidorna i träder genom att markera och dra dem till rätt ställe med musen. Möjligt att ta bort inmatningssidor i träden med minusknappen ovanför trädet. Fås tillbaka med skapa om. OBS! Du ska ej behöva ta bort sidor. Vill du inte att de ska skrivas ut kryssar du inte för dem. Redigera sidhuvud och sidfot enkelt då dessa ligger direkt i uppgiftsträden. Kryssa i rutan Visa alla sidor för redigering för att komma åt dem. Ordbehandlaren inbyggd direkt på uppgiftssidorna och texter redigeras direkt på inmatningssidorna till höger på bildskärmen Svart tjockt streck markerar att det aktuella stycket tar slut. Om tomma rader önskas mellan olika stycken lägg in tomma rader ovanför det svarta strecket Möjlighet att infoga bilder. Välj meny Redigera - infoga bild när du står på uppgiftssidan till höger.

10 Varje del i årsredovisningen har tre flikar Uppgifter, Granska och Årsredovisning. I Granska visas den del du arbetar med, i Årsredovisning hela samlingsdokumentet för årsredovisningen Inga redigeringar och sidbrytningar kan göras i Granska. Man kan dock infoga tomma rader med högerklick eller Enter. Sidbrytningar görs i samlingsdokumentet för årsredovisningen. Ställ markören i det Högerklicka eller tryck Enter och ett stycke markeras. Välj Börja stycket med en sidbrytning Sidbrytningar tas bort genom att man återigen markerar stycket man flyttat till ny sida. Välj Ta bort sidbrytning. Samlingsdokumentet för hela årsredovisningen går att låsa upp för redigering. Alla kopplingar i hela årsredovisningen tas då bort. Gör i första hand nödvändiga redigeringar i ordbehandlaren på inmatningssidorna. Sidbrytningar och att lägga till och ta bort tomma rader kan göras utan att årsredovisningen låses upp. Detta görs med högerklick. Försättsbladet Innehållsförteckning kan skrivas ut på försättsbladet. Markera med kryss att innehållsförteckningen ska skrivas ut. Du måste själv fylla i sidnummer mm och detta får du göra när du vet hur många sidor årsredovisningen består av. Uppgifter om företaget kan skrivas ut på försättsbladet Välj om försättsbladet ska ingå i sidnumreringen eller inte. Om det ska ingå så börjar förvaltningsberättelsen på sidnummer 2. Sidnummer 1 skrivs ej ut på försättsbladet. Om den inte ska ingå i sidnumreringen så blir den ett eget dokument som skrivs ut separerat från samlingsdokumentet för årsredovisningen. Försättsbladet syns då inte heller när du granskar hela årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen Förvaltningsberättelsen föreslår olika rubriker. Kryssa för de som ska skrivas ut. I flerårsöversikten kan du hämta hur många nyckeltal som helst. Klicka på knappen Hämta nyckeltal och markera de nyckeltal du vill ha med i din flerårsöversikt. Helt egna nyckeltal kan skrivas in direkt i listan. Komplettera med tidigare års nyckeltal direkt i modulen BASNyckeltal. Klicka på länken Ändra/komplettera nyckeltal nedanför flerårsöversikten. Du kommer till modulen där nyckeltalen räknas fram och fyller där i uppgifter för tidigare år. Först måste du ha lagt upp tidigare år på sidan Basuppgifter som du hittar längst upp i arbetsgången. Vinstutdelningsdokumentet kan skrivas ut direkt i förvaltningaberättelsen eller som ett eget dokument. Detta gick tidigare med. Om du väljer att skriva det som ett eget dokument visas ytterligare två flikar längst ner på sidan där du ska ange underskrifter samt kan granska dokumentet.

11 Avsnittsindelningar för resultat- och balansräkningen Spara avsnittsindelningen som mall genom att klicka på Spara som mall-knappen ovanför avsnittsindelningen. Mallen finns sedan automatiskt att välja när du skapar mallpaket i andra företag. Möjlighet att dela ett kontosaldo från en rad till en annan. Markera kontot, högerklicka, välj Dela rad och ange rad att dela till samt vilket belopp du vill flytta till en annan rad. Kontot syns därefter på två ställen (eller flera). Möjlighet att omföra belopp från en årsredovisningsrad till en annan. Markera raden, högerklicka, välj Omför belopp till annan rad och ange rad att dela till samt vilket belopp du vill flytta till en annan rad. Ångra delat konto eller delad rad, markera kontot eller raden, högerklicka och välj ångra. Avsnittsindelningen visar 5 års utgående balans. Nyckeltalskodningen på varje konto visas direkt i avsnittsindelningen. Denna kod styr hur kontot används när nyckeltalen räknas ut. På inställningsfliken kan du välja beloppsformat och decimaler. Öresavrundning läggs på en rad istället för på ett specifikt konto. Se på fliken inställningar. Om du vill byta rad för öresavrundning markerar du först den rad du vill ha och klickar sedan på knappen Välj. Alla standardkonton är kopplade från början. Klass 4 är kopplad till Handelsvaror Klass 9 och klass 0-konton kodas som internkonton i saldobalansen och visas inte i avsnittsindelningen längre Du kan förhandsgranska och skriva ut avsnittsindelningen med knappen förhandsgranska i verktygsraden. En layoutknapp finns till varje rad. Här finns inställningar för att skapa tomma rader och fasta sidbrytningar samt ange att du vill kunna skriva ut raden fast den inte har något saldo. Att lägga till egna rader har förändrats. En ny dialog visas och du anger om den nya raden ska läggas nedanför eller som underrad till den markerade raden. Avsnittsindelningen för kassaflödesanalysen Nya kolumner Justeras - har tillkommit för egen redigering av kassaflödet Flik för kompletterande uppgifter finns längst ner till vänster Spara avsnittsindelningen som mall på samma sätt som för balans- och resultaträkningen Redovisningsprinciper En mängd nya redovisningsprinciper har lagts till Kryssa för dem som ska skrivas ut

12 Notöversikten och notsidorna Noterna visas i en översikt där du ser vilka rader noterna är kopplade till i balansoch resultaträkningen och kassaflödet. Du bläddrar mellan de olika delarna med rullistan längst upp. Markera med kryss om noten ska skrivas ut. Tar du bort krysset raderas uppgifterna i noten och den skrivs inte ut. Välj att se alla noter eller endast de som markerats för utskrift med rullisten uppe till höger Koppla noterna till rätt rad direkt med musen med hjälp av drag- och släpp teknik. Eller koppla genom att dubbelklicka på noten så att den öppnas och klicka sedan på knappen Koppla till årsredovisningsrad. Ej kopplade noter visas nedanför trädet. Dessa skrivs ut men får inget nummer om de är ikryssade. Dessa noter skrivs ut längst upp ovanför de noter som är numrerade. Dubbelklicka på noten för att lägga in uppgifter Möjlighet att klarmarkera noterna för att följa notarbetet. Noter som hämtar uppgifter från bilagor har fått en ny knapp inne på inmatningssidan - Hämta från bilaga - där du enklare ser vilka typer av bilagor som noten hämtar uppgifter från.. Om nollor skrivs in i fält skrivs nollorna ut. Om fältet lämnas blankt skrivs fältet inte ut. En flik för att förhandsgranska noten finns inne på varje not. Notnumret ses inne på noten samt i notöversikten. Enklare att kryssa för om en not ska kopplas till flera rader under knappen Koppla till rad i årsredovisningen. Möjlighet att numrera noterna manuellt. Klicka på knappen bakom notnumret i notöversikten och välj att ta bort den automatiska numreringen. Noten Omsättning per verksamhetsgren och noten Intäktsslag har tagits bort och uppgifterna fylls numera i i noten Nettoomsättningens fördelning. Noten Sjukfrånvaro, noten Könsfördelning och noten Avgångsvederlag bland ledande befattningshavare har tagits bort. Uppgifterna fylls i i noten Anställda och personalkostnader. Knappen Ny not ger möjlighet att skapa nya egna noter av olika nottyper. Du får själv döpa noten och koppla den till en rad. Underskrifter Fält för datum ger möjlighet att välja datumformat. Välj Eget format i rullistan till höger om fältet och skriv sedan in datumet i rutan till vänster på vilket sätt du önskar. Revisorspåteckning kan välja om rubriken Revisorspåteckning ska skrivas ut genom att markera detta med ett kryss. Möjlighet att ange att en byrå är vald revisor

13 Fastställelseintyg Uppgifter om företaget kan skrivas ut på fastställelseintyget. Markera med kryss om du vill ha ut det. Fält för datum ger möjlighet att välja datumformat. Välj Eget format i rullistan till höger om fältet och skriv sedan in datumet i rutan till vänster på vilket sätt du önskar. Revisionsberättelse Möjlighet att ange att byrån är vald revisor Fält för datum ger möjlighet att välja datumformat. Välj Eget format i rullistan till höger om fältet och skriv sedan in datumet i rutan till vänster på vilket sätt du önskar. Granska/justera sidbrytningar En stor del av tanken med den nya tekniken är att man i granskaläget endast ska granska och göra justeringar för sidbrytningar och eventuellt också lägga till eller ta bort tomma rader. I första hand ska alltså redigeringar göras direkt i ordbehandlaren som finns på inmatningssidorna. Alla delar i årsredovisningen sätts ihop till ett sk samlingsdokument så att du kan granska hela årsredovisningen i ett enda dokument. Går att scrolla igenom hela dokumentet Sidbrytningar infogas genom att klicka med musen i ett stycke och högerklicka eller trycka Enter och välja Börja stycket med en sidbrytning. Det stycke som kommer att flyttas ner till nästa sida blåmarkeras. Ta bort sidbrytning eller tomrad genom att markera stycket igen och högerklicka eller tryck Enter igen och välj Ta bort sidbrytning. OBS! En sidbrytning kan endast tas bort där den infogats. Lägg till tomma rader före eller efter markerat stycke med högerklick eller Enter och välj Lägg till en tomrad före eller efter markerat stycke. Ta bort en tomrad genom att ställa markören på en tom rad och högerklicka eller tryck Enter och välj Ta bort tomrad. Lås upp hela årsredovisningen genom att kryssa i rutan ovanför dokumentet. Alla kopplingar i hela årsredovisningen tas då bort. OBS! Undvik att låsa upp dokument. Gör i första hand dina ändringar direkt på ordbehandlingssidorna där du matar in uppgifter. Återställ kopplingarna enkelt genom att ta bort krysset igen. Manuella ändringar försvinner då. Välj formatinställningar för dokumentet genom högerklick och välj Formatinställningar för dokumentet. Här kan du ändra marginaler för det aktuella dokumentet. OBS! Ändringarna gäller inte hela årsredovisningen utan endast den del av årsredovisningen som du befinner dig i, ex förvaltningsberättelsen.

14 ÖVRIGT Konvertering från BAS96 till BAS2008 under meny Bokslut Konvertering sker automatiskt som tidigare. En lista visas med de konton som ej kan konverteras automatiskt och du måste ange ett konto att konvertera till. Det finns rullgardinslistor för att välja rätt konto. Funktionsindelad resultaträkning Fungerar för närvarande endast med mallar i tidigare teknik. Om du inte gör fördelningar på så många konton kan du med fördel använda dig av funktionen Dela konto i avsnittsindelningen för att fördela kostnader till olika funktioner. Läs mer om detta ovan under avsnittet om Avsnittsindelningar. Export sie Dialogen för export är utökad så att du kan välja att skapa en sie4-fil för de bokslutsverifikationer du skapat så att du kan läsa in dem i ditt redovisningsprogram. Du kan också välja att exportera en fullständig sie4-fil dvs en fil där även de verifikat som en gång importerats plus de verifikat du gjort i bokslutet kommer med. Sök bland vanliga frågor Längst upp till höger på bildskärmen kan man söka vanliga frågor och svar på supporten på Internet. Koppling till Norstedts Transaktionsanalys Om du har installerat och aktiverat Norstedts Transaktionsanalys kan du använda knappen som ser ut som en blixt i knappraden för att exportera över en sie4-fil direkt till Transaktionsanalys. Där kan du sedan ställa frågor om redovisningen och göra olika slags kontroller. Reko-dokument I arbetsgången under avsnittet förbered finns möjlighet att skapa dokument som ska användas av dig som arbetar enligt Reko, Standard för redovisningskonsulter. Välj att skapa dokumenten och fyll sedan i dem med uppgifter. Under Rapporter i avsnittet Upprätta bokslut finns Bokslutsrapporten. En länk tar dig till FAR SRS hemsida där du kan logga in och skriva ut Bokslutsrapporten.

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Inledning Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med den moderna tekniken i Norstedts Bokslut med hjälp av Norstedts Koncern.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi även två nya tilläggsmoduler till

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av förbättringar för att enklare kunna justera för

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut Företag. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi även två nya tilläggsmoduler

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2 Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.2 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Läs om vad som är nytt i version 2012.2 och bli ännu mer effektiv. Bland annat har vi

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut. Norstedts

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer

Versionsnyheter. Visma Bokslut. Bokslut. Inläsning av verifikationer Visma Bokslut Versionsnyheter I denna text får du förklaringar och tips till programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt hänvisar vi till hjälpen i Visma Bokslut, som du når via F1. Dessutom

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Eivor Bonder Produktchef Version 2013.1.1: Version 2013.1.1 är en uppdatering av version 2013.1 av Norstedts Revision. Följande är nytt/ändrat: Uppdaterade

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut

Nyheter i Norstedts Bokslut Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.4 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi nu Norstedts Processtöd. Ett hjälpmedel

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Årsrutin. Visma Control

Årsrutin. Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL... 3 1 SKAPA NYTT ÅR... 3 2 AKTIVERA KALENDER... 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT... 4 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR... 5 5 BYT ÅR... 5 6 LÅS PERIODER...

Läs mer

Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar.

Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar. Komma igång med Norstedts Dokument Boutredning Steg 1 - Boutredningsärende Du skapar upp ett boutredningsärende genom att dubbelklicka på BOU01 Boutredningsärende under fliken Innehåll Boutredning (nere

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Program Datafångst från Plusgirot?

Program Datafångst från Plusgirot? Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut Företag. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut.

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut I samband med övergången till K3 ska du, i stort sett, redovisa hela årsredovisningen som om du alltid hade tillämpat K3. Det finns många olika

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.3.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.3.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2012.3.1 Kristina Dahlberg Produktchef Uppdatering 2012.3.1 Version 2012.3.1 är en uppdatering av version 2012.3. Licenshanteraren är uppdaterad plus en bilaga i programmet.

Läs mer

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Koncern Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer