Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)"

Transkript

1 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4, Åbo Tfn (02) , fax (02) e-post: Studiebyrån öppen: måndag-fredag kl och Avdelningschef: Heli Nyberg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Programansvarig: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Studiesekreterare: Alexandra Malm (E-post: Tfn: ) IT-stödperson: Pertti Autioaho (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Peter Lindroos Internationella ärenden: Utbildningsprogrammets lärare: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Carolina Silin (E-post: Tfn: +358 (0) ) Micaela Strömborg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 1/7

2 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Totalt Gru Grundstudier 51 SP ME10US Upplevelsepedagogik och skapande verksamhet n kan kommunicera och arbeta som del av ett team. kan bidra med sin egen kunskap och arbetsinsats till teamet, samtidigt som hon/han beaktar teamets andra medlemmar och följer överenskomna regler kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande är medveten om grupprocesserna i de grupper hon/han ingår och kan analysera grupprocesser i de grupper hon/han leder kan tillämpa upplevelsepedagogik och skapande verksamhet i pedaogiska processer med olika målgrupper kan beakta miljö- och säkerhetsaspekter i sin verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt SP ME10US01 Upplevelsepedagogik n känner sig trygg i naturen kan planera och leda pedagogisk verksamhet i uterummet kan tillämpa upplevelsepedagogik och gruppdynamik för att främja en gynnsam grupputveckling i olika gemenskaper kan i sin verksamhet beakta miljöaspekter kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten 9 9 SP ME10US02 Skapande verksamhet n har en förståelse för den konstnärligt kreativa processen och den kommunikation som kan uppstå när människor möts i skapande verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt kan tillämpa sin kunskap om grupprocesser då hon/han arbetar med kreativa processer i olika gemenskaper 9 9 SP ME10US03 Gruppdynamik n kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande som gruppmedlem tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med i gruppen överenskomna tillvägagångssätt kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av sin kunskap kan lyssna till andra och kan presentera budskap tar andra människor i beaktande förstår gruppdynamikens betydelse och kan tillämpa kunskap om grupprocesser i olika gemenskaper ME10MU Medborgaraktivitet och ungdomsarbete n är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället och känner till de centrala aktörerna inom branschen i Finland känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande kan söka, hantera och förhålla sig kritiskt till information inom den egna branschen samt gestalta helheter kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av kunskap till sina medstuderande kan presentera budskap på svenska och finska skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projekt, samt använda informations- och kommunikationsteknik i projektarbete SP ME10MU01 Samhällspedagogens yrkesbild n känner till samhällspedagogens centrala kompetenser, värderingar, målsättningar och arbetsuppgifter är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället känner till de centrala aktörerna inom ungdomsarbete och medborgarverksamhet i Finland ME10MU02 Fritid n känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande känner till fritiden som yrkesfält och forskningsobjekt Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 2/7

3 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) ME10MU03 Beslutsfattande och administration i kommunen n känner till strukturerna för beslutsfattande i kommunerna känner till principerna för hur kommunerna ombesörjer och finansierar ungdomsarbete ME10MU04 Föreningskunskap n kan tillämpa föreningslagen känner till föreningarnas och medborgarorganisationernas samhälleliga och ekonomiska kopplingar YH10IN01 Introduktion till högskolestudier n känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier och framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund YH10FI01 Finska n kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. YH10SV01 Svenska n kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning ME10MU05 IKT n kan använda ordbehandlingsprogram kan använda program för att visualisera muntiga presentationer och för att skapa posters kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram ser de möjligheter som sociala medier erbjuder ungdomsarbetet och medborgaraktiviteten kan använda sociala medier för att informera, engagera och påverka Yrk Yrkesstudier 96 SP ME10PA Pedagogiskt arbete under människans livscykel n kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den förstår lagbundenheterna i människans utveckling, samt de individuella variationerna människor emellan känner speciellt till ungas livsvillkor samt ungdomskulturer kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor i olika åldrar, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och medborgarskap. kan tillämpa pedagogiska modeller och metoder för att fostra till miljöansvar SP ME10PA01 Livscykelpsykologi n förstår den beteendevetenskapliga teorigrunden förstår lagbundenheterna i människans utveckling samt de individuella variationerna människor emellan känner till ungas livsvillkor, ungdomskulturer samt utmaningar förknippade med utvecklingen. 9 9 SP ME10PA02 Pedagogiskt arbete n förstår den pedagogiska teorigrunden kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn 9 9 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 3/7

4 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) kan formulera mål, välja metoder och handleda utgående från målgruppens önskningar, behov, ålder och livssituation kan tillämpa ett könssensitivt närmandesätt i det pedagogiska arbetet ME10PA03 Pedagogisk verksamhet i specialgrupper n känner till samhällets stödande strukturer och mekanismer samt de servicesystem och aktörer som arbetar för personer med specialbehov kan arbeta med delaktighetsfrämjande metoder och stöda personer med specialbehov kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den ME10PA04 Miljöpedagogik n kan tillämpa pedagogiska metoder för att fostra till miljöansvar tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt ME10IG ME10IG01 Interkulturalism och globalt ansvar n känner till samhällets strukturer, mekanismer och servicesystem. Kan granska samhällsfenomen på internationell, nationell och lokal nivå. känner till för branschen relevanta internationella aktörer och avtal samt lagstiftning förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem i sitt eget pedagogiska arbete samt kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor med olika bakgrund, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och integration kan i sin egen verksamhet tillämpa grunderna för hållbar utveckling kan använda engelska skriftligt och muntligt i professionella sammanhang Integration, flyktingskap och invandring n kan granska mångkulturella frågor på internationell, nationell och lokal nivå. känner till samhällets integrationsfrämjande strukturer och mekanismer känner till de servicesystem och aktörer som handhar integration SP ME10IG02 Mänskliga rättigheter n känner till internationella överenskommelser och aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter känner till hur de internationella överenskommelserna beaktas i nationell lagstiftning känner till nationell lagstiftning inom mänskliga rättigheter ME10IG03 Mångkulturellt arbete n kan handleda grupper och gemenskaper, bestående av människor med olika bakgrund, genom att använda metoder som främjar delaktighet och integration kan handla i enlighet med sin värdegrund och argumentera för den utvecklar sin kultursensitivitet ME10IG04 Internationellt ungdomsarbete n förstår internationaliseringens möjligheter inom medborgaraktivitet och ungdomsarbete känner till för branschen relevanta nationella och internationella aktörer och program förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper UOÅ10HU01 Hållbar utveckling n känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö. kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt. kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle. YH10EN01 Engelska n kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 4/7

5 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang UOÅ10IL01 Introduktion till interkulturellt ledarskap n förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer ME10SI ME10SI01 Delaktighet i samhället och inklusion n känner till samhällsstrukturer och påverkningsmöjligheter kan skapa gemenskaper och arbeta med mångprofessionella grupper kan formulera mål och välja metoder för att möjliggöra delaktighet i grupper, gemenskaper och arbetslivet kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om organisationers samhällsansvar kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet Delaktighet och påverkningsmetoder n förstår individers motiv till delaktighet och kan analysera sin egna delaktighet och sin inverkan på andras delaktighet kan handleda olika målgrupper, som består av medlemmar i olika åldrar, genom att använda metoder som främjar delaktighet kan analysera branschens aktörer ur delaktighetsperspektiv kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet och är medveten om organisationers samhällsansvar kan analysera fenomen och beaktar vid beslutsfattande individens, samfundets och samhällets synvinklar känner till olika forum för påverkan och kan använda sig av varierande verktyg för att uppnå delaktighet känner till ungas livsvillkor och kan stöda ungas delaktighet och medborgarskap kan stöda individer som är i särskilt behov av stöd SP 9 9 SP ME10SI02 Samhällets strukturer n känner till samhällets strukturer och servicesystem och kan granska och analysera samhällsfenomen på lokal, nationell och internationell nivå. har kunskap om samhällssystem och socialpolitik och hur man genom dessa kan påverka människors livsvillkor kan identifiera maktstrukturer i samhället och har utvecklat en kritisk hållning till förtryckande strukturer känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen ME10SI03 Inklusion n känner till vikten av olika gemenskapers betydelse för individens utveckling kan utnyttja gruppens resurser och utvecklingspotential, för att stärka individen och gruppens handlings- och påverkningsmöjligheter känner till och kan använda sig av inklusionsfrämjande metoder för att individer och grupper skall utvecklas UOÅ10FM01 Forskningsmetodik n kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet kan använda sig av evidensbaserad kunskap kan ta ställning och ställa relevanta frågor ME10LM Ledarskap och mångprofessionellt arbete n kan leda mångprofessionella arbetsgrupper samt handleda olika målgrupper enligt för målgruppen och uppdraget ändamålsenliga principer och metoder kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid känner till teorier och metoder som används i arbetslivet och har en förståelse för de ekonomiska realiteterna och strukturerna kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar SP ME10LM01 Mångprofessionellt ledarskap Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 5/7

6 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) n kan i sin roll som sakkunnig i arbete och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den kan samarbeta med och leda andra i multiprofessionella arbetsgrupper och gemenskaper kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar beaktar vid beslutsfattande individens, arbetsgemenskapens och samhällets synvinklar kan leda olika projekt och arbeta projektmässigt i olika arbetsgemenskaper ME10LM02 Utvecklingsverkstad n kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid kan utveckla tillsammans med andra och förstår betydelsen av olika kunskaper för att kreativa processer skall uppstå kan se olika möjligheter i verksamheten samt har ett utvecklande förhållningssätt kan utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbete UOÅ10AJ01 Arbetslivsjuridik n känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer UOÅ10EF01 Ekonomi och företagande n har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företagsverksamhet ME10UA Utvecklingsarbete n kan utveckla processer, metoder och arbetssätt inom ungdomsarbete och medborgaraktivitet kan i sin roll som utvecklare av verksamheter tillämpa värdegrunden för sin egen bransch kan förutse och utvärdera samhälleliga och branschspecifika trender känner till lämpliga metoder inom forskning och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt i verksamheten handlar forskningsetiskt 9 9 SP ME10UA01 Arbetssätt inom forskning och utveckling n kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den känner till lämpliga metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt inom branschen med hjälp av dessa ME10UA02 Framtidsvisioner och proaktivitet n kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskpen inom branschöverskridande arbetsgemenskaper kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar känner till verktyg och metoder för att känna igen förändringstrender och behov kan initiera innovativa processer och produkter har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter Pra Praktik 33 SP ME10PR Praktik n kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter kan organisera sin verksamhet kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag känner till olika verksamhetsformer och -rutiner inom den offentliga sektorn och 33 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 6/7

7 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) tredje sektorn är medveten om samhällspedagogens ansvar i relation till en hållbar utveckling kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap ME10PR01 Praktik inom kommunalt arbete 9 9 SP ME10PR02 Praktik i föreningar eller organisationer SP ME10PR03 Praktik som ett utvecklingsarbete SP Val Valfria studier 15 SP ME10VA Valfria studier väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens. De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från det egna utbildningsprogrammet, övriga utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter. Valet bör alltid diskuteras med programansvarig lektor. 15 SP Lär Lärdomsprov 15 SP Lärdomsprov n kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser har kritisk och analytisk förmåga kan påvisa sin yrkeskompetens SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 7/7

8 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Musiker (YH) Beräknad studietid: 4,5 år Programmet UP - Musik Beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet, skapandeförmåga, vilja och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna Teknisk kompetens: Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter Helhetsmusikalisk Kompetens: En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet. En förståelse för musiken baserad på konstnärlig tradition som grund för nyskapande. Har sådana kunskaper och färdigheter att man utvecklar en yrkesidentitet Kompetens inom utvecklingsarbete: Man tror på sin egen förmåga att fungera som musiker/pedagog i olika sammanhang Söker fördomsfritt och kreativt egna lösningar i den omgivning man finns och där arbetslivet sätter ramarna Man är intresserad av utveckla sig själv som musiker/musikpedagog Man kan delta i utvecklandet av verksamheten i den miljö där man befinner sig Entreprenörskap Internationell Kompetens: Man kan fungera i olika internationella miljöer och är medveten om de möjligheter som det internationella perspektivet ger Kommunikativ och social kompetens: Efter avslutade studier förväntas man kunna fungera i de olika sociala miljöer som blir aktuella för musikern/musikpedagogen» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Rosenlund, Masaholmsvägen JAKOBSTAD. Tel +358(0) Studiebyrån öppen: 8-16 Enhetschef: Ralf Wallis (E-post: Tfn: ) Programansvarig: Ia Rönngård (E-post: Tfn: +358 (0) ) Studiesekreterare:Veronica Jansson (E-post: Tfn: +358 (0) ) IT-stödperson: Kenth Juthbacka (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Ia Rönngård (E-post: Tfn: +358 (0) ) Internationella ärenden: Camilla Mitts (E-post: Tfn: ) Utbildningsprogrammets lärare: Anders Hedelin (E-post: Tfn: ) Dan Lönnqvist (E-post: Tfn: ) Per Skareng (E-post: Tfn: ) Bill Ravall (E-post: Tfn: ) Christine Bengtsson Jouko Mansnerus (E-post: Tfn: ) Kreeta-Maria Kentala (E-post: Tfn: ) Patrick Lax (E-post: Tfn: ) Mats Granfors (E-post: Tfn: ) Marcus Söderström (E-post: Tfn: +358 (0) ) Mikael Svarvar (E-post: Tfn: ) Patrick Wingren (E-post: Tfn: ) Heidi Storbacka (E-post: Tfn: ) Emma Salokoski Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 1/21

9 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Totalt Gru Grundstudier 30 SP UOKUÖ10AS Allmänna studier SP YH10EN01 Engelska kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang YH10IN01 Introduktion till högskolestudier känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund YH10SV01 Svenska kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning YH10FI01 Finska kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter. behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling. skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. UOKUÖ10bs Branschspecifika studier SP UOKUÖ10FM0 1 Forskningsmetodik utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område UOKUÖ10KK0 1 Kulturkunskap UOKUÖ10FE0 1 Företagsamhet kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet utvecklar en förståelse för att bygga nätverk strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv Grundstudier C-Gem Rytmmusik SP MU10MH Musikens historia 5 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 2/21

10 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10MH04 Rytmmusikens historia har en helhetsuppfattning om den beat- och pulsbaserade musikens utveckling under 1900-talet och till nutid har insikt i hur dagens rytmmusik förankras i ett historiskt perspektiv MU10RM Rytmmusik Teori/Gehör 25 SP MU10RM02 Harmonilära/Kontrapunkt 2 har en fördjupad kunskap i rytmmusikens teori har en förståelse för universella melodiska, kontrapunktella formmässiga och harmoniska principer MU10RM01 Harmonilära/Kontrapunkt 1 har kunskaper i rytmmusikens melodiska, kontrapunktella, formmässiga och harmoniska språk. MU10RM03 Gehörsträning 1 har färdigheter att uppfatta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska struktur i klingande/ljudande form. MU10RM04 Gehörsträning 2 har färdigheter att analysera musik i klingande/ljudande form samt kunskap i att hantera kromatik, särskilja linjer i en polyfon ljudmiljö och uppfatta rytmmusikens avancerade harmoniska och rytmiska särdrag. MU10RM05 Transkription har färdigheter att omsätta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska strukturer från en klingande/ljudande form tillen skriven, noterad sådan. MU10KS Körsång MU10KS01 Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. MU10PP Praktiskt pianospel 6 SP MU10PP01 Praktiskt pianospel 1 har elementära grunder i pianospel inom rytmmusiken har kunskaper i hur man kan använda pianot som verktyg i sitt eget musikaliska arbete. MU10PP02 Praktiskt pianospel 2 har fördjupade färdigheter i pianospelet inom rytmmusiken och dess perifera influenser vidareutvecklar färdigheter i att använda pianot som hjälpmedel för att strukturera och arrangera rytmmusik. MU10MH Grundstudier C-Gem Klassisk Musik Musikhistoria Kompetens: De studerande erhåller ingående kunskaper om den SP 15 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 3/21

11 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) västerländskakonstmusiktraditionen från medeltid till nutid MU10MH01 Musikhistoria 1 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 1: Ingående kunskaper om den europeiska medeltidens och renässansens, barockens samt klassikens musik. MU10MH02 Musikhistoria 2 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 2: Ingående kunskaper om den europeiska musiken under romantiken och perioden kring sekelskiftet MU10MH03 Musikhistoria 3 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikens historia 3: Ingående kunskaper om konstmusiken från 1900 till nutid. Översiktliga kunskaper om rytmmusikens historia. MU10MS Musikskrivning alternativ 1 Kompetens: Ger grundläggande förståelse och färdigheter i det musikaliska hantverket MU10MS03 Harmonilära och kontrapunkt 1 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: 12 SP Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. MU10MS04 Harmonilära och kontrapunkt 2 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. MU10MS05 Musikskrivning alternativ 2 Fördjupad insikt i ämnet musikskrivning Harmonilära 1 med Praktisk harmonilära Allmänt för Harmonilära 1-2: Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Harmonilära 1: Kunskaper om grundläggande satslära och harmoniken inom tonarten 18 SP Praktisk harmonilära: Elementära praktiska färdigheter i ackordspel som generalbasspelning och ackompanjemang MU10MS06 Harmonilära 2 Allmänt för Harmonilära 1-2: Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Hamonilära 2: Kunskaper om harmoniken utom tonarten; utvecklade kunskaper om satslära MU10MS01 Kontrapunkt 1 Allmänt för Kontrapunkt 1-2: Kunskaper och färdigheter i melodiuppbyggnad och kontrapunktisk satsteknik. Kontrapunkt 1: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 4/21

12 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Ingående kunskaper och färdigheter i vokalpolyfoni (Palestrina-kontrapunkt). MU10MA Musikanalys 5 SP MU10MA01 Musikanalys 1 Förmåga att analysera och diskutera musikaliska form-, stil- och uttrycksfrågor. MU10KS Körsång 5 SP MU10KS01 Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. MU10TT Tonträffning Kompetens: Gehöret uppövas så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. 5 SP MU10TT01 Tonträffning 2 uppövar gehöret så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. erhåller beredskap till Tonträffning 3. erhåller vad gäller melodier en grundlig insikt i dur- och molltonarter med kromatik och utvikningar. Harmoniföljder: erhåller en grundlig insikt i alla tre- och fyrklanger med omvändningar; de vanligaste utvikningarna. När det gäller rytmer, de vanligaste taktarterna inklusive 5- och 7- takt samt de vanligaste polyrytmiska figurerna. Yrkesstudier Rytmmusik musiker SP MU10HI Huvudinstrument 75 SP MU10HI05 Huvudinstrument nivåkurs SP erhåller goda tekniska färdigheter och beredskap för studier på följande nivå. lär sig rytmik och frasering inom olika genrer som hör till rytmmusiken. lär sig olika tekniker inom improvisation så att de teoretiska kunskaperna kombineras med de praktiska färdigheterna. MU10HI06 Huvudinstrument nivåkurs SP erhåller grundliga kunskaper och färdigheter för sitt kommande yrke och utvecklar sitt konstnärsskap. utvecklar en egen musikalisk identitet. MU10ES Ensemble 24 SP MU10ES05 Ensemble 1 och 2 erhåller färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10ES06 Ensemble 3 och 4 erhåller färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 5/21

13 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10ES07 Ensemble 5 och 6 erhåller fördjupade färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10ES08 Ensemble 7 och 8 erhåller fördjupade färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10PJ Projekt 14 SP MU10PJ01 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. MU10PJ02 Projekt 2 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. MU10ES14 Improvisation & rytmworkshop erhåller ökad insikt i rytmens betydelse för musicerandet och kunskaper i hanterandet av de fundamentala rytmerna inom rytmmusik samt utvecklar färdigheter i att improvisera på sitt huvudinstrument; 4 4 SP ger kunskap och färdighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken även vad gäller improvisation. MU10BB01 Bigband erhåller grundläggande kunskap i bigband-traditionen. erhåller en grundläggande insikt i Bigbandspel, sektionsspel, repertoar, timing och frasering, improvisation. Ledning av bigband. Head-arrangement. 4 4 SP MU10AK Arrangering och komposition 5 SP MU10AK02 Arrangering och Komposition erhåller färdigheter att arrangera och komponera rytmmusik. erhåller grundläggande insikter i arrangemangsteknik och instrumentation. Linjär och vertikal stämföring. Formmässiga principer. erhåller kunskaper och färdigheter fö att huvudsak arrangera för små ensembler, men även för grunderna i arrangering för big band. Arrangemangsteknik för vokala ensembler. erhåller sådana kunskaper och färdigheter i komposition som tillåter ett personligt musikaliskt uttryck och som blir en integrerad del av utövandet av rytmmusik. MU10SA Studioarbete 8 SP MU10SA01 Studions grunder 4 4 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 6/21

14 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) erhåller insikt i användandet av inspelningsteknik som ett hjälpmedel i det musikaliska skapandet. erhåller grundläggande färdighet i inspelningsprogram som exempelvis Protools, Cubase-, Logic-, VST- miljö. MU10SA02 Studioarbete & Teknik erhåller insikt i grunderna för musiktekniskt arbete i musikstudiomiljö. 4 4 SP erhåller insikter i musikproduktion i studiomiljö. Kunskaper i inspelning, mixning och mastering. MU10ML Musikledning 5 SP MU10ML01 Dirigerings- och instuderingsteknik erhåller färdigheter att leda och instudera musikaliskt material i olika former av ensembler. erhåller insikter i dirigeringstekniker. Dirigering och analys av musikaliskt material. MU10SE Seminarium 5 SP MU10SE01 Rytmseminarium Förbereds för en framtid som professionell rytmmusiker och/eller pedagog. erhåller insikter i de unika aspekterna av arbetet som rytmmusiker integrationen av det solistiska musikutövandet och komponerandet, arrangerandet. erhåller en helhetsöversikt över musikgenrén balans mellan tradition och nuskapande. Vikten av utvecklande självstudier övningsdisciplin och -metodik. erhåller ett individuellt uttryck i relation till ett givet gemensamt musikspråk. Improvisation som kompostion i realtid. 5 SP erhåller insikter om rytmmusiken som lagarbete samt att enskilt arbete kan fokusera sig på huvudinstrumentet MU10SF Scenframträdande 3 SP MU10SF01 Musikbranschen & Scenframträdande erhåller kunskap om musikbranschen samt kan marknadsföra sig både musikaliskt och visuellt. erhåller grundläggande kunskap om scenframträdande, styling, ljus och ljud Yrkesstudier Klassisk musik musiker gitarr SP MU10HI Huvudinstrument gitarr 95 SP MU10GI01 Gitarr nivåkurs SP utvecklar sin spelteknik, gestaltningsförmåga och stil och reprtoarkännedom både solistiskt och kammarmusikaltiskt så att det motsvarar kraven för nivåkurs 5 MU10GI02 Gitarr nivåkurs SP har fördjupade kunskaper och färdigheter i spelteknik, gestaltningsförmåga samt stil-och repertoarkännedom både solistiskt och kammarmusikaliskt. utvecklar sitt gitarrspel tekniskt, utvecklar musikalisk personlighet och uttrycksmedel på hög nivå. MU10GI04 Gitarrens byggnad, historia och fysiologi, repertoarkännedom Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 7/21

15 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) har kunskaper och inblick i hur arbetsposition/sittställning utförs på bästa sätt. har kunskaper om gitarrens konstruktion och olika modeller har en fördjupad kunskap i gitarrspelning och dess utveckling och förvandling genom århundraden har fördjupade kunskaper och kännedom om hela gitarrepertoaren. MU10GI03 Arrangering för gitarr har insikter i arrangering för gitarr både som soloinstrument och som del i ensembler. kan praktiskt använda förvärvade kunskaper kan använda harmonilära och kontrapunkt för att arrangera musik för gitarr. MU10GI05 Uppförandepraxis och ny notation har kunskaper om hur musikstilar, musikverk från olika tidsåldrar framförs. har inblick i ny notation för gitarr. MU10GI06 Seminarium har inblick i en musikers vardag. Har kunskap om gitarristens kommande yrke som musiker och konstnär MU10BI Biinstrument Anm. Minst ett av biinstrumenten bör vara El-gitarr 10 SP MU10BI05 El-gitarr 1 lär sig grunderna i elgitarrspel utifrån det egna kunnandet och den egna färdigheten. Biinstrument lär sig grunderna i spel på biinstrument utifrån det egna kunnandet och den egna färdigheten. MU10KM Kammarmusik 15 SP MU10KM01 Kammarmusik 1 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10KM02 Kammarmusik 2 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10KM03 Kammarmusik 3 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10AC Ackompanjemang 10 SP MU10AC01 Fritt ackompanjemang 1 har elementära grunder för gitarrspel inom fritt ackompanjemang har kunskaper i hur man kan använda gitarren som verktyg i det egna musikaliska arbetet. kan ackordhantering, kompmönster, enkla progressioner och voicings. Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 8/21

16 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10AC02 Fritt ackompanjemang 2 studerande kan ackompanjera och improvisera på gitarr såväl solistiskt som i ensembler, kan avancerade voicings, improvisation och avancerat ackompanjemang Ifall instrumentet är piano: studerande erhåller kapacitet att improvisera och ackompanjera på piano såväl solistiskt som i ensembler, så att detta instrument kan bli ett starkt komplement till hans/hennes huvudinstrument. Projekt 8 SP MU10PJ03 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan genomföra/delta självständigt i valfri konsert, turné och studioprojekt osv. MU10PJ02 Projekt 2 lär sig att på egen hand planera och genomföra en offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning. Planering och genomförande av ett arbete med anknytning till huvudinstrumentet, där studeranden själv medverkar. Yrkesstudier Klassisk musik, musiker solosång SP MU10SÅ Huvudinstrument Sång 110 SP MU10SÅ04 Solosång nivå SP har musikalisk och sångteknisk utveckling med förberedelse till solosång 6. har kunskap och färdigheter i röstens utformning i olika musikstilar. MU10SÅ05 Solosång nivå SP kan färdigställa olika sångcykler och sånghelheter kan sammusicera med pianist har fördjupade färdigheter i röst-och sångteknik har förutsättningar för att skall kunna livnära sig på sin röst. Musikaliskt, röstligt och konstnärligt på hög nivå. MU10SÅ08 Deklamation, talteknik & textanalys har kunskap i och förståelse för sambandet mellan tal- och sångröst. har kunskap och färdighet att uppfatta, förstå och analysera texter och dikter MU10ES16 Ensemblesång 1 kan i ensemblesång använda sin röst i olika sammansättningar. har kunskap i gruppdynamiska processer MU10SÅ09 Fonetik & röstfysiologi Fonetik: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 9/21

17 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) lär sig uttal i främmande språk. Även utökande av ordförråd. Fonetik hålles i följande språk: 1. Engelska, tyska samt italienska 2. Spanska, franska, ryska samt nordiska språk Ämnet innehåller uttalsregler samt kort grammatikalisk genomgång. Internationella fonetiska tecken samt utvidgande av ordförråd. Röstfysiologi: erhåller kunskaper i röstorganens byggnad samt dess funktion. erhåller kunskaper i hur sångrösten fungerar samt hur man kan hjälpa sin och andras röster i bl.a. förebyggande syfte. erhåller kunskap om s.k. voice massage MU10KS02 Körsång 2 har röstmässiga färdigheter att kunna delta i större körhelheter. erhåller en god inblick i körsång i hur körerna fungerar samt får en inblick i dirigering och repertoarolika former. MU10SÅ10 Vokalmusikens historia & Repertoarkännedom har kunskap om sångens och sångteknikens utveckling genom tiderna. har fördjupad kunskap om repertoar har kunskap om sångens utveckling från antikens till nutid. erhåller kunskap om i huvudsak den klassiska sångstilen, men även musikaler och visor kan ingå bekantar sig med repertoaren inom olika stilperioder och århundraden kan planera olika sångprogram MU10SÅ11 Seminarium har kunskap om yrkessångares vardag. har kunskap om rösten som huvudinstrument. MU10SÅ13 Operainterpretation & Scenteknik kan utforma operaroller kan musicera och uppträda i roll. har kunskaper och färdigheter i att förmedla det musikaliska uttrycket, textinnehåll är medveten om kroppsspråkets betydelse vid scenframträdande MU10PI Piano 10 SP MU10PI02 Piano SP har goda grunder för fortsatta studier behärskar grundtekniken i form av anslag, dynamik, frasering, agogik och musikaliskt tänkande kan framföra polyfoniska kompositioner och kan utföra lättare ackompanjemang eller kammarmusik. MU10LS Liedseminarium 5 SP MU10LS01 Liedseminarium 1 n Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 10/21

18 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) är sig samarbete med ackompanjatörer, analys och tolkning av solosånger kan i duoform tolka den klassiska liedrepertoaren. MU10AC Ackompanjemang 5 SP MU10AC01 Fritt ackompanjemang 1 har elementära grunder i pianospel, ackordhandtering och ackompanjemangsmönster inom fritt ackompanjemang har kunskaper i hur man kan använda pianot som verktyg i sitt eget musikaliska arbete. erhåller kunskap och färdighet kring enkla progressioner och voicings. kan använda pianot som referens inom arbete med harmonik. MU10KM Kammarmusik 5 SP MU10KM01 Kammarmusik 1 kan samarbeta för bästa musikaliska resultat i en ensemble. Praktik/Projekt 3 SP MU10PJ01 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. Yrk Yrkesstudier Klassisk musik, Musiker Kyrkomusik SP MU10HI MU10OG01 Huvudinstrument erhåller en mångsidig och långtgående teoretisk och praktiskt kunskap i huvudämnet Orgel Utvecklar spelteknik, utökad stilkännedom och repertoarkännedom. Erhåller närmare kännedom om barockens ornamentik, fingersättningsproblematik och artikulationsprinciper. Grundläggande kunskap om registrering inom barockens och romantikens orgelkonst. Erhåller kunskap om anpassning av repertoar för olika orgeltyper. Tot 45 SP SP Erhåller kunskaper och färdigheter för fortsatta studier på nivå 5. MU10SÅ06 Sång utvecklar sin sångteknik, erhåller utökad kännedom inom den andliga sången. får möjlighet att inrikta sig på en viss stil SP Erhåller kunskaper för fortsatta studier på nivå 5. MU10ML01 Dirigering och instuderingsteknik erhåller färdigheter att kunna leda och instudera musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10ML02 Körledning och ensembleledning 2 Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 11/21

19 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) erhåller fördjupade färdigheter i att instudera och dirigera musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10OG07 Orgelforum (alt) Huvudsaklig kurs för studerande med orgel som huvudinstrument. Inkluderar de kurser som tidigare benämndes Orgelkännedom 1 och orgelkännedom 2. Del. 1: Ger studerande en fördjupad insikt i orgelkonsten. Ger grundliga kunskaper om orgeln som instrument; uppbyggnad, funktion, funktionsprinciper för mekaniska, pneumatiska och elektriska registraturer och trakturer. lär si behärska stämning av lingualpipor. Del. 2: Ger studerande grundliga kunskaper om orgelkonstens historia. erhåller kännedom om stamrepertoar inom orgelkonsten fram till våra dagar. MU10SÅ12 Sångforum (alt) erhåller en förjupad inblick i kyrkomusikerns röstanvänding och repertoar. MU10KS03 Körforum (alt) erhåller sådana kunskaper och färdigheter som krävs för utvecklande av individuella styrkeområden som körledare. MU10OG03 Orgel SP utvecklar fortsättningsvis spelteknik, stilkännedom och repertoarkännedom. erhåller kunskap om de viktigaste stilarna inom orgelkonsten. erhålla förmåga att självständigt anpassa repertoar på befintlig orgel, att uppfatta repertoarens struktur i en konstnärlig helhet samt att använda terminologi motsvarande repertoarnivån samt inhämtande av förmåga till ett konstnärligt musikaliskt uttryck och en formmässig riktig uppfattning av motsvarande repertoar. deltar i kammarmusik. erhåller kunskaper och färdigheter som förbereder studeranden för ev. fortsatta studier på nivå 6. MU10SÅ04 Sång SP erhåller en musikalisk och sångteknisk utvecklingsnivå som kan fungera som förberedelse till solosång nivåkurs 6. erhåller kunskaperr och färdigheter om röstlig utformning av olika musikstilar. MU10ML05 Körledning SP erhåller fördjupade kunskaper i dirigering och instudering av musikaliskt material i olika former av ensembler. lär sig planera och utforma en konserthelhet. Biinstrument Tot 20 SP erhåller en tillräckling grund för kyrkomusikerns arbete även i biämnet som kan vara något av följande - orgel - sång - kör- och ensembleledning MU10OG02 Orgel SP Utvecklar spelteknik, utökad stilkännedom och repertoarkännedom. Erhåller närmare kännedom om barockens ornamentik, fingersättningsproblematik och artikulationsprinciper. Grundläggande kunskap om registrering inom barockens och Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 12/21

20 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) romantikens orgelkonst. Erhåller kunskap om anpassning av repertoar för olika orgeltyper. Erhåller kunskaper och färdigheterför fortsatta studier på nivå 5. MU10SÅ03 Solosång SP lär sig att med sin röst behärska svårare och mera musikaliskt krävande sånger. Genomgång av olika musikstilar i sånglitteraturen. utvecklar fortsättningsvis grundtekniken. Erhåller kunskap och färdighet i hur kroppens funktion skall understryka det musikaliska innehållet i sångerna. lär sig hur röststyrka samt röstfärger bör kunna varieras. erhåller kunskaper om allt från renässans till moderna sånger. erhåller kunskaper om musikalisk utformning av sånger med hjälp av sångrösten. MU10ML04 Körledning SP erhåller fördjupade kunskaper i dirigering och instudering av musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10LM Piano Ger studerande en god möjlighet att använda piano i ackompanjerande, kammarmusikaliska och solistiska uppgifter Liturgisk musik erhåller en god insikt i den evangelisk-lutherska kyrkans liturgiska musik dels utgående från orgelmusik och från vokalmusik SP 20 SP MU10LM01 Liturgiskt spel SP erhåller en grundläggande inblick i framförandet av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. erhåller en inblick i grundläggande intonationsteknik. MU10LM02 Liturgiskt spel 2 erhåller en omfattande kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst. erhåller tillräcklig kunskap om olika typer av intonationsteknik. MU10LM03 Liturgisk sång 1 & Hymnologi erhåller färdighet att behärska mässmusiken och den svenska psalmboken inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. erhåller färdigheter att på ett adekvat sätt behärska sångrösten i den liturgiska musiken. Hymnologi: lär känna psalmens och den andliga sångens utgångspunkter med hänsyn till textinnehåll, metrik och melodi samt psalmens och den andliga sångens utvecklingsskeden och särdrag. MU10LM04 Liturgisk sång 2 & Liturgik erhåller färdighet att behärska den liturgiska musiken inom den evangelisk-lutherskakyrkan i Finland. erhåller färdighet att på ett adekvat sätt behärska sin sångröst, att leda kör eller ensemble med den liturgiska musiken som utgångspunkt. bekantar sig med motsvarande musik i den finska ev-luth kyrkan. Liturgik: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 13/21

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland 22 111 MARIEHAMN Datum : 01.04.2008 Sida 1 av 10 Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland Hotell- och restaurangadministratör YH 210 sp. Utbildningsplanen

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Syllabus för naturvetenskapliga program

Syllabus för naturvetenskapliga program Syllabus för naturvetenskapliga program Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se Innehåll 1 Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga... 3 kunskaper... 3 1.1. kunskaper i grundläggande matematiska

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits Dnr: 19/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng Music Production Programme, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer