Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)"

Transkript

1 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4, Åbo Tfn (02) , fax (02) e-post: Studiebyrån öppen: måndag-fredag kl och Avdelningschef: Heli Nyberg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Programansvarig: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Studiesekreterare: Alexandra Malm (E-post: Tfn: ) IT-stödperson: Pertti Autioaho (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Peter Lindroos Internationella ärenden: Utbildningsprogrammets lärare: Mona Bischoff (E-post: Tfn: +358 (0) ) Carolina Silin (E-post: Tfn: +358 (0) ) Micaela Strömborg (E-post: Tfn: +358 (0) ) Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 1/7

2 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Totalt Gru Grundstudier 51 SP ME10US Upplevelsepedagogik och skapande verksamhet n kan kommunicera och arbeta som del av ett team. kan bidra med sin egen kunskap och arbetsinsats till teamet, samtidigt som hon/han beaktar teamets andra medlemmar och följer överenskomna regler kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande är medveten om grupprocesserna i de grupper hon/han ingår och kan analysera grupprocesser i de grupper hon/han leder kan tillämpa upplevelsepedagogik och skapande verksamhet i pedaogiska processer med olika målgrupper kan beakta miljö- och säkerhetsaspekter i sin verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt SP ME10US01 Upplevelsepedagogik n känner sig trygg i naturen kan planera och leda pedagogisk verksamhet i uterummet kan tillämpa upplevelsepedagogik och gruppdynamik för att främja en gynnsam grupputveckling i olika gemenskaper kan i sin verksamhet beakta miljöaspekter kan göra en säkerhetsplan och beakta säkerhetsaspekter i verksamheten 9 9 SP ME10US02 Skapande verksamhet n har en förståelse för den konstnärligt kreativa processen och den kommunikation som kan uppstå när människor möts i skapande verksamhet kan arbeta på ett experimenterande och evaluerande sätt kan tillämpa sin kunskap om grupprocesser då hon/han arbetar med kreativa processer i olika gemenskaper 9 9 SP ME10US03 Gruppdynamik n kan identifiera sina egna utvecklingsbehov och utveckla sitt eget kunnande som gruppmedlem tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med i gruppen överenskomna tillvägagångssätt kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av sin kunskap kan lyssna till andra och kan presentera budskap tar andra människor i beaktande förstår gruppdynamikens betydelse och kan tillämpa kunskap om grupprocesser i olika gemenskaper ME10MU Medborgaraktivitet och ungdomsarbete n är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället och känner till de centrala aktörerna inom branschen i Finland känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande kan söka, hantera och förhålla sig kritiskt till information inom den egna branschen samt gestalta helheter kan lära sig tillsammans med andra och dela med sig av kunskap till sina medstuderande kan presentera budskap på svenska och finska skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projekt, samt använda informations- och kommunikationsteknik i projektarbete SP ME10MU01 Samhällspedagogens yrkesbild n känner till samhällspedagogens centrala kompetenser, värderingar, målsättningar och arbetsuppgifter är medveten om medborgaraktivitetens och ungdomsarbetets betydelse i samhället känner till de centrala aktörerna inom ungdomsarbete och medborgarverksamhet i Finland ME10MU02 Fritid n känner till fritiden som ett sammanhang för identitetsskapande och självförverkligande känner till fritiden som yrkesfält och forskningsobjekt Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 2/7

3 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) ME10MU03 Beslutsfattande och administration i kommunen n känner till strukturerna för beslutsfattande i kommunerna känner till principerna för hur kommunerna ombesörjer och finansierar ungdomsarbete ME10MU04 Föreningskunskap n kan tillämpa föreningslagen känner till föreningarnas och medborgarorganisationernas samhälleliga och ekonomiska kopplingar YH10IN01 Introduktion till högskolestudier n känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier och framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund YH10FI01 Finska n kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. YH10SV01 Svenska n kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning ME10MU05 IKT n kan använda ordbehandlingsprogram kan använda program för att visualisera muntiga presentationer och för att skapa posters kan grunderna i att använda ett kalkyleringsprogram ser de möjligheter som sociala medier erbjuder ungdomsarbetet och medborgaraktiviteten kan använda sociala medier för att informera, engagera och påverka Yrk Yrkesstudier 96 SP ME10PA Pedagogiskt arbete under människans livscykel n kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den förstår lagbundenheterna i människans utveckling, samt de individuella variationerna människor emellan känner speciellt till ungas livsvillkor samt ungdomskulturer kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor i olika åldrar, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och medborgarskap. kan tillämpa pedagogiska modeller och metoder för att fostra till miljöansvar SP ME10PA01 Livscykelpsykologi n förstår den beteendevetenskapliga teorigrunden förstår lagbundenheterna i människans utveckling samt de individuella variationerna människor emellan känner till ungas livsvillkor, ungdomskulturer samt utmaningar förknippade med utvecklingen. 9 9 SP ME10PA02 Pedagogiskt arbete n förstår den pedagogiska teorigrunden kan reflektera kring sin egen pedagogiska grundsyn 9 9 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 3/7

4 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) kan formulera mål, välja metoder och handleda utgående från målgruppens önskningar, behov, ålder och livssituation kan tillämpa ett könssensitivt närmandesätt i det pedagogiska arbetet ME10PA03 Pedagogisk verksamhet i specialgrupper n känner till samhällets stödande strukturer och mekanismer samt de servicesystem och aktörer som arbetar för personer med specialbehov kan arbeta med delaktighetsfrämjande metoder och stöda personer med specialbehov kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den ME10PA04 Miljöpedagogik n kan tillämpa pedagogiska metoder för att fostra till miljöansvar tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt ME10IG ME10IG01 Interkulturalism och globalt ansvar n känner till samhällets strukturer, mekanismer och servicesystem. Kan granska samhällsfenomen på internationell, nationell och lokal nivå. känner till för branschen relevanta internationella aktörer och avtal samt lagstiftning förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem i sitt eget pedagogiska arbete samt kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper kan handleda grupper och gemenskaper, som består av människor med olika bakgrund, genom att använda pedagogiska metoder som främjar delaktighet och integration kan i sin egen verksamhet tillämpa grunderna för hållbar utveckling kan använda engelska skriftligt och muntligt i professionella sammanhang Integration, flyktingskap och invandring n kan granska mångkulturella frågor på internationell, nationell och lokal nivå. känner till samhällets integrationsfrämjande strukturer och mekanismer känner till de servicesystem och aktörer som handhar integration SP ME10IG02 Mänskliga rättigheter n känner till internationella överenskommelser och aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter känner till hur de internationella överenskommelserna beaktas i nationell lagstiftning känner till nationell lagstiftning inom mänskliga rättigheter ME10IG03 Mångkulturellt arbete n kan handleda grupper och gemenskaper, bestående av människor med olika bakgrund, genom att använda metoder som främjar delaktighet och integration kan handla i enlighet med sin värdegrund och argumentera för den utvecklar sin kultursensitivitet ME10IG04 Internationellt ungdomsarbete n förstår internationaliseringens möjligheter inom medborgaraktivitet och ungdomsarbete känner till för branschen relevanta nationella och internationella aktörer och program förstår de allmänna målen för interkulturell fostran och kan tillämpa dem kan arbeta i mångkulturella arbetsgemenskaper UOÅ10HU01 Hållbar utveckling n känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö. kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskapen på ett hållbart sätt. kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling Kompetens inom HU ingår också de följande: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle. YH10EN01 Engelska n kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 4/7

5 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang UOÅ10IL01 Introduktion till interkulturellt ledarskap n förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer ME10SI ME10SI01 Delaktighet i samhället och inklusion n känner till samhällsstrukturer och påverkningsmöjligheter kan skapa gemenskaper och arbeta med mångprofessionella grupper kan formulera mål och välja metoder för att möjliggöra delaktighet i grupper, gemenskaper och arbetslivet kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om organisationers samhällsansvar kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet Delaktighet och påverkningsmetoder n förstår individers motiv till delaktighet och kan analysera sin egna delaktighet och sin inverkan på andras delaktighet kan handleda olika målgrupper, som består av medlemmar i olika åldrar, genom att använda metoder som främjar delaktighet kan analysera branschens aktörer ur delaktighetsperspektiv kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet och är medveten om organisationers samhällsansvar kan analysera fenomen och beaktar vid beslutsfattande individens, samfundets och samhällets synvinklar känner till olika forum för påverkan och kan använda sig av varierande verktyg för att uppnå delaktighet känner till ungas livsvillkor och kan stöda ungas delaktighet och medborgarskap kan stöda individer som är i särskilt behov av stöd SP 9 9 SP ME10SI02 Samhällets strukturer n känner till samhällets strukturer och servicesystem och kan granska och analysera samhällsfenomen på lokal, nationell och internationell nivå. har kunskap om samhällssystem och socialpolitik och hur man genom dessa kan påverka människors livsvillkor kan identifiera maktstrukturer i samhället och har utvecklat en kritisk hållning till förtryckande strukturer känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen ME10SI03 Inklusion n känner till vikten av olika gemenskapers betydelse för individens utveckling kan utnyttja gruppens resurser och utvecklingspotential, för att stärka individen och gruppens handlings- och påverkningsmöjligheter känner till och kan använda sig av inklusionsfrämjande metoder för att individer och grupper skall utvecklas UOÅ10FM01 Forskningsmetodik n kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensarbetsprocessen och i projekt kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet kan använda sig av evidensbaserad kunskap kan ta ställning och ställa relevanta frågor ME10LM Ledarskap och mångprofessionellt arbete n kan leda mångprofessionella arbetsgrupper samt handleda olika målgrupper enligt för målgruppen och uppdraget ändamålsenliga principer och metoder kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid känner till teorier och metoder som används i arbetslivet och har en förståelse för de ekonomiska realiteterna och strukturerna kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar SP ME10LM01 Mångprofessionellt ledarskap Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 5/7

6 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) n kan i sin roll som sakkunnig i arbete och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den kan samarbeta med och leda andra i multiprofessionella arbetsgrupper och gemenskaper kan i sin egen verksamhet tillämpa principerna för hållbar utveckling och är medveten om sin arbetsgemenskaps och organisations samhällsansvar beaktar vid beslutsfattande individens, arbetsgemenskapens och samhällets synvinklar kan leda olika projekt och arbeta projektmässigt i olika arbetsgemenskaper ME10LM02 Utvecklingsverkstad n kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar i individers fritid kan utveckla tillsammans med andra och förstår betydelsen av olika kunskaper för att kreativa processer skall uppstå kan se olika möjligheter i verksamheten samt har ett utvecklande förhållningssätt kan utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbete UOÅ10AJ01 Arbetslivsjuridik n känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets föränderliga situationer UOÅ10EF01 Ekonomi och företagande n har förståelse för företagande och entreprenörskap genom att i den ekonomiska verksamheten ha kunskap om lönsamhet, företagets penningrörelse, redovisningens roll, grunderna av periodiseringar samt resultat- och balansräkningens uppbyggnad och gällande företagande ha kunskap om ekonomiskt kunnande från affärside till företagsverksamhet ME10UA Utvecklingsarbete n kan utveckla processer, metoder och arbetssätt inom ungdomsarbete och medborgaraktivitet kan i sin roll som utvecklare av verksamheter tillämpa värdegrunden för sin egen bransch kan förutse och utvärdera samhälleliga och branschspecifika trender känner till lämpliga metoder inom forskning och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt i verksamheten handlar forskningsetiskt 9 9 SP ME10UA01 Arbetssätt inom forskning och utveckling n kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den känner till lämpliga metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra utmanande projekt inom branschen med hjälp av dessa ME10UA02 Framtidsvisioner och proaktivitet n kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskpen inom branschöverskridande arbetsgemenskaper kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar känner till verktyg och metoder för att känna igen förändringstrender och behov kan initiera innovativa processer och produkter har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter Pra Praktik 33 SP ME10PR Praktik n kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter kan organisera sin verksamhet kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag känner till olika verksamhetsformer och -rutiner inom den offentliga sektorn och 33 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 6/7

7 Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) tredje sektorn är medveten om samhällspedagogens ansvar i relation till en hållbar utveckling kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap ME10PR01 Praktik inom kommunalt arbete 9 9 SP ME10PR02 Praktik i föreningar eller organisationer SP ME10PR03 Praktik som ett utvecklingsarbete SP Val Valfria studier 15 SP ME10VA Valfria studier väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens. De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från det egna utbildningsprogrammet, övriga utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter. Valet bör alltid diskuteras med programansvarig lektor. 15 SP Lär Lärdomsprov 15 SP Lärdomsprov n kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser har kritisk och analytisk förmåga kan påvisa sin yrkeskompetens SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 7/7

8 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Musiker (YH) Beräknad studietid: 4,5 år Programmet UP - Musik Beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet, skapandeförmåga, vilja och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna Teknisk kompetens: Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter Helhetsmusikalisk Kompetens: En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet. En förståelse för musiken baserad på konstnärlig tradition som grund för nyskapande. Har sådana kunskaper och färdigheter att man utvecklar en yrkesidentitet Kompetens inom utvecklingsarbete: Man tror på sin egen förmåga att fungera som musiker/pedagog i olika sammanhang Söker fördomsfritt och kreativt egna lösningar i den omgivning man finns och där arbetslivet sätter ramarna Man är intresserad av utveckla sig själv som musiker/musikpedagog Man kan delta i utvecklandet av verksamheten i den miljö där man befinner sig Entreprenörskap Internationell Kompetens: Man kan fungera i olika internationella miljöer och är medveten om de möjligheter som det internationella perspektivet ger Kommunikativ och social kompetens: Efter avslutade studier förväntas man kunna fungera i de olika sociala miljöer som blir aktuella för musikern/musikpedagogen» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Rosenlund, Masaholmsvägen JAKOBSTAD. Tel +358(0) Studiebyrån öppen: 8-16 Enhetschef: Ralf Wallis (E-post: Tfn: ) Programansvarig: Ia Rönngård (E-post: Tfn: +358 (0) ) Studiesekreterare:Veronica Jansson (E-post: Tfn: +358 (0) ) IT-stödperson: Kenth Juthbacka (E-post: Tfn: +358 (0) ) Kontakt- / tutorlärare: Studiehandledare: Ia Rönngård (E-post: Tfn: +358 (0) ) Internationella ärenden: Camilla Mitts (E-post: Tfn: ) Utbildningsprogrammets lärare: Anders Hedelin (E-post: Tfn: ) Dan Lönnqvist (E-post: Tfn: ) Per Skareng (E-post: Tfn: ) Bill Ravall (E-post: Tfn: ) Christine Bengtsson Jouko Mansnerus (E-post: Tfn: ) Kreeta-Maria Kentala (E-post: Tfn: ) Patrick Lax (E-post: Tfn: ) Mats Granfors (E-post: Tfn: ) Marcus Söderström (E-post: Tfn: +358 (0) ) Mikael Svarvar (E-post: Tfn: ) Patrick Wingren (E-post: Tfn: ) Heidi Storbacka (E-post: Tfn: ) Emma Salokoski Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 1/21

9 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Kod Namn Studiepoäng/år/totalt Totalt Gru Grundstudier 30 SP UOKUÖ10AS Allmänna studier SP YH10EN01 Engelska kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang YH10IN01 Introduktion till högskolestudier känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund YH10SV01 Svenska kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning YH10FI01 Finska kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter. behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling. skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. UOKUÖ10bs Branschspecifika studier SP UOKUÖ10FM0 1 Forskningsmetodik utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område UOKUÖ10KK0 1 Kulturkunskap UOKUÖ10FE0 1 Företagsamhet kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom konst- och kulturfältet utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet utvecklar en förståelse för att bygga nätverk strukturerar nyskapande och kreativa förslag till konst- och kulturverksamheter ur ett nordiskt och internationellt perspektiv Grundstudier C-Gem Rytmmusik SP MU10MH Musikens historia 5 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 2/21

10 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10MH04 Rytmmusikens historia har en helhetsuppfattning om den beat- och pulsbaserade musikens utveckling under 1900-talet och till nutid har insikt i hur dagens rytmmusik förankras i ett historiskt perspektiv MU10RM Rytmmusik Teori/Gehör 25 SP MU10RM02 Harmonilära/Kontrapunkt 2 har en fördjupad kunskap i rytmmusikens teori har en förståelse för universella melodiska, kontrapunktella formmässiga och harmoniska principer MU10RM01 Harmonilära/Kontrapunkt 1 har kunskaper i rytmmusikens melodiska, kontrapunktella, formmässiga och harmoniska språk. MU10RM03 Gehörsträning 1 har färdigheter att uppfatta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska struktur i klingande/ljudande form. MU10RM04 Gehörsträning 2 har färdigheter att analysera musik i klingande/ljudande form samt kunskap i att hantera kromatik, särskilja linjer i en polyfon ljudmiljö och uppfatta rytmmusikens avancerade harmoniska och rytmiska särdrag. MU10RM05 Transkription har färdigheter att omsätta rytmmusikens grundläggande harmoniska och rytmiska strukturer från en klingande/ljudande form tillen skriven, noterad sådan. MU10KS Körsång MU10KS01 Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. MU10PP Praktiskt pianospel 6 SP MU10PP01 Praktiskt pianospel 1 har elementära grunder i pianospel inom rytmmusiken har kunskaper i hur man kan använda pianot som verktyg i sitt eget musikaliska arbete. MU10PP02 Praktiskt pianospel 2 har fördjupade färdigheter i pianospelet inom rytmmusiken och dess perifera influenser vidareutvecklar färdigheter i att använda pianot som hjälpmedel för att strukturera och arrangera rytmmusik. MU10MH Grundstudier C-Gem Klassisk Musik Musikhistoria Kompetens: De studerande erhåller ingående kunskaper om den SP 15 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 3/21

11 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) västerländskakonstmusiktraditionen från medeltid till nutid MU10MH01 Musikhistoria 1 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 1: Ingående kunskaper om den europeiska medeltidens och renässansens, barockens samt klassikens musik. MU10MH02 Musikhistoria 2 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikhistoria 2: Ingående kunskaper om den europeiska musiken under romantiken och perioden kring sekelskiftet MU10MH03 Musikhistoria 3 Allmänt för musikhistoriekurserna (1-3): Ingående kunskaper om den västerländska konstmusiktraditionen från medeltid till nutid. Musikens historia 3: Ingående kunskaper om konstmusiken från 1900 till nutid. Översiktliga kunskaper om rytmmusikens historia. MU10MS Musikskrivning alternativ 1 Kompetens: Ger grundläggande förståelse och färdigheter i det musikaliska hantverket MU10MS03 Harmonilära och kontrapunkt 1 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: 12 SP Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. MU10MS04 Harmonilära och kontrapunkt 2 Allmänt för Harmonilära och kontrapunkt 1-2: Goda kunskaper och färdigheter i satslära, tonal harmonisering och kontrapunkt. MU10MS05 Musikskrivning alternativ 2 Fördjupad insikt i ämnet musikskrivning Harmonilära 1 med Praktisk harmonilära Allmänt för Harmonilära 1-2: Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Harmonilära 1: Kunskaper om grundläggande satslära och harmoniken inom tonarten 18 SP Praktisk harmonilära: Elementära praktiska färdigheter i ackordspel som generalbasspelning och ackompanjemang MU10MS06 Harmonilära 2 Allmänt för Harmonilära 1-2: Ingående kunskaper och färdigheter i satslära och tonal harmonisering Hamonilära 2: Kunskaper om harmoniken utom tonarten; utvecklade kunskaper om satslära MU10MS01 Kontrapunkt 1 Allmänt för Kontrapunkt 1-2: Kunskaper och färdigheter i melodiuppbyggnad och kontrapunktisk satsteknik. Kontrapunkt 1: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 4/21

12 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Ingående kunskaper och färdigheter i vokalpolyfoni (Palestrina-kontrapunkt). MU10MA Musikanalys 5 SP MU10MA01 Musikanalys 1 Förmåga att analysera och diskutera musikaliska form-, stil- och uttrycksfrågor. MU10KS Körsång 5 SP MU10KS01 Körsång 1 har färdighet att sjunga i grupp har en tillräcklig repertoarkännedom vad gäller körsången. MU10TT Tonträffning Kompetens: Gehöret uppövas så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. 5 SP MU10TT01 Tonträffning 2 uppövar gehöret så att en tillräcklig nivå nås vad gäller lyssnande och musicerande. erhåller beredskap till Tonträffning 3. erhåller vad gäller melodier en grundlig insikt i dur- och molltonarter med kromatik och utvikningar. Harmoniföljder: erhåller en grundlig insikt i alla tre- och fyrklanger med omvändningar; de vanligaste utvikningarna. När det gäller rytmer, de vanligaste taktarterna inklusive 5- och 7- takt samt de vanligaste polyrytmiska figurerna. Yrkesstudier Rytmmusik musiker SP MU10HI Huvudinstrument 75 SP MU10HI05 Huvudinstrument nivåkurs SP erhåller goda tekniska färdigheter och beredskap för studier på följande nivå. lär sig rytmik och frasering inom olika genrer som hör till rytmmusiken. lär sig olika tekniker inom improvisation så att de teoretiska kunskaperna kombineras med de praktiska färdigheterna. MU10HI06 Huvudinstrument nivåkurs SP erhåller grundliga kunskaper och färdigheter för sitt kommande yrke och utvecklar sitt konstnärsskap. utvecklar en egen musikalisk identitet. MU10ES Ensemble 24 SP MU10ES05 Ensemble 1 och 2 erhåller färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10ES06 Ensemble 3 och 4 erhåller färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 5/21

13 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10ES07 Ensemble 5 och 6 erhåller fördjupade färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10ES08 Ensemble 7 och 8 erhåller fördjupade färdigheter att utöva rytmmusik i ensembleform, såväl som ackompanjerande musiker som solistiskt inom olika genrer. MU10PJ Projekt 14 SP MU10PJ01 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. MU10PJ02 Projekt 2 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. MU10ES14 Improvisation & rytmworkshop erhåller ökad insikt i rytmens betydelse för musicerandet och kunskaper i hanterandet av de fundamentala rytmerna inom rytmmusik samt utvecklar färdigheter i att improvisera på sitt huvudinstrument; 4 4 SP ger kunskap och färdighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken även vad gäller improvisation. MU10BB01 Bigband erhåller grundläggande kunskap i bigband-traditionen. erhåller en grundläggande insikt i Bigbandspel, sektionsspel, repertoar, timing och frasering, improvisation. Ledning av bigband. Head-arrangement. 4 4 SP MU10AK Arrangering och komposition 5 SP MU10AK02 Arrangering och Komposition erhåller färdigheter att arrangera och komponera rytmmusik. erhåller grundläggande insikter i arrangemangsteknik och instrumentation. Linjär och vertikal stämföring. Formmässiga principer. erhåller kunskaper och färdigheter fö att huvudsak arrangera för små ensembler, men även för grunderna i arrangering för big band. Arrangemangsteknik för vokala ensembler. erhåller sådana kunskaper och färdigheter i komposition som tillåter ett personligt musikaliskt uttryck och som blir en integrerad del av utövandet av rytmmusik. MU10SA Studioarbete 8 SP MU10SA01 Studions grunder 4 4 SP Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 6/21

14 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) erhåller insikt i användandet av inspelningsteknik som ett hjälpmedel i det musikaliska skapandet. erhåller grundläggande färdighet i inspelningsprogram som exempelvis Protools, Cubase-, Logic-, VST- miljö. MU10SA02 Studioarbete & Teknik erhåller insikt i grunderna för musiktekniskt arbete i musikstudiomiljö. 4 4 SP erhåller insikter i musikproduktion i studiomiljö. Kunskaper i inspelning, mixning och mastering. MU10ML Musikledning 5 SP MU10ML01 Dirigerings- och instuderingsteknik erhåller färdigheter att leda och instudera musikaliskt material i olika former av ensembler. erhåller insikter i dirigeringstekniker. Dirigering och analys av musikaliskt material. MU10SE Seminarium 5 SP MU10SE01 Rytmseminarium Förbereds för en framtid som professionell rytmmusiker och/eller pedagog. erhåller insikter i de unika aspekterna av arbetet som rytmmusiker integrationen av det solistiska musikutövandet och komponerandet, arrangerandet. erhåller en helhetsöversikt över musikgenrén balans mellan tradition och nuskapande. Vikten av utvecklande självstudier övningsdisciplin och -metodik. erhåller ett individuellt uttryck i relation till ett givet gemensamt musikspråk. Improvisation som kompostion i realtid. 5 SP erhåller insikter om rytmmusiken som lagarbete samt att enskilt arbete kan fokusera sig på huvudinstrumentet MU10SF Scenframträdande 3 SP MU10SF01 Musikbranschen & Scenframträdande erhåller kunskap om musikbranschen samt kan marknadsföra sig både musikaliskt och visuellt. erhåller grundläggande kunskap om scenframträdande, styling, ljus och ljud Yrkesstudier Klassisk musik musiker gitarr SP MU10HI Huvudinstrument gitarr 95 SP MU10GI01 Gitarr nivåkurs SP utvecklar sin spelteknik, gestaltningsförmåga och stil och reprtoarkännedom både solistiskt och kammarmusikaltiskt så att det motsvarar kraven för nivåkurs 5 MU10GI02 Gitarr nivåkurs SP har fördjupade kunskaper och färdigheter i spelteknik, gestaltningsförmåga samt stil-och repertoarkännedom både solistiskt och kammarmusikaliskt. utvecklar sitt gitarrspel tekniskt, utvecklar musikalisk personlighet och uttrycksmedel på hög nivå. MU10GI04 Gitarrens byggnad, historia och fysiologi, repertoarkännedom Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 7/21

15 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) har kunskaper och inblick i hur arbetsposition/sittställning utförs på bästa sätt. har kunskaper om gitarrens konstruktion och olika modeller har en fördjupad kunskap i gitarrspelning och dess utveckling och förvandling genom århundraden har fördjupade kunskaper och kännedom om hela gitarrepertoaren. MU10GI03 Arrangering för gitarr har insikter i arrangering för gitarr både som soloinstrument och som del i ensembler. kan praktiskt använda förvärvade kunskaper kan använda harmonilära och kontrapunkt för att arrangera musik för gitarr. MU10GI05 Uppförandepraxis och ny notation har kunskaper om hur musikstilar, musikverk från olika tidsåldrar framförs. har inblick i ny notation för gitarr. MU10GI06 Seminarium har inblick i en musikers vardag. Har kunskap om gitarristens kommande yrke som musiker och konstnär MU10BI Biinstrument Anm. Minst ett av biinstrumenten bör vara El-gitarr 10 SP MU10BI05 El-gitarr 1 lär sig grunderna i elgitarrspel utifrån det egna kunnandet och den egna färdigheten. Biinstrument lär sig grunderna i spel på biinstrument utifrån det egna kunnandet och den egna färdigheten. MU10KM Kammarmusik 15 SP MU10KM01 Kammarmusik 1 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10KM02 Kammarmusik 2 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10KM03 Kammarmusik 3 kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble. MU10AC Ackompanjemang 10 SP MU10AC01 Fritt ackompanjemang 1 har elementära grunder för gitarrspel inom fritt ackompanjemang har kunskaper i hur man kan använda gitarren som verktyg i det egna musikaliska arbetet. kan ackordhantering, kompmönster, enkla progressioner och voicings. Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 8/21

16 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) MU10AC02 Fritt ackompanjemang 2 studerande kan ackompanjera och improvisera på gitarr såväl solistiskt som i ensembler, kan avancerade voicings, improvisation och avancerat ackompanjemang Ifall instrumentet är piano: studerande erhåller kapacitet att improvisera och ackompanjera på piano såväl solistiskt som i ensembler, så att detta instrument kan bli ett starkt komplement till hans/hennes huvudinstrument. Projekt 8 SP MU10PJ03 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan genomföra/delta självständigt i valfri konsert, turné och studioprojekt osv. MU10PJ02 Projekt 2 lär sig att på egen hand planera och genomföra en offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning. Planering och genomförande av ett arbete med anknytning till huvudinstrumentet, där studeranden själv medverkar. Yrkesstudier Klassisk musik, musiker solosång SP MU10SÅ Huvudinstrument Sång 110 SP MU10SÅ04 Solosång nivå SP har musikalisk och sångteknisk utveckling med förberedelse till solosång 6. har kunskap och färdigheter i röstens utformning i olika musikstilar. MU10SÅ05 Solosång nivå SP kan färdigställa olika sångcykler och sånghelheter kan sammusicera med pianist har fördjupade färdigheter i röst-och sångteknik har förutsättningar för att skall kunna livnära sig på sin röst. Musikaliskt, röstligt och konstnärligt på hög nivå. MU10SÅ08 Deklamation, talteknik & textanalys har kunskap i och förståelse för sambandet mellan tal- och sångröst. har kunskap och färdighet att uppfatta, förstå och analysera texter och dikter MU10ES16 Ensemblesång 1 kan i ensemblesång använda sin röst i olika sammansättningar. har kunskap i gruppdynamiska processer MU10SÅ09 Fonetik & röstfysiologi Fonetik: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 9/21

17 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) lär sig uttal i främmande språk. Även utökande av ordförråd. Fonetik hålles i följande språk: 1. Engelska, tyska samt italienska 2. Spanska, franska, ryska samt nordiska språk Ämnet innehåller uttalsregler samt kort grammatikalisk genomgång. Internationella fonetiska tecken samt utvidgande av ordförråd. Röstfysiologi: erhåller kunskaper i röstorganens byggnad samt dess funktion. erhåller kunskaper i hur sångrösten fungerar samt hur man kan hjälpa sin och andras röster i bl.a. förebyggande syfte. erhåller kunskap om s.k. voice massage MU10KS02 Körsång 2 har röstmässiga färdigheter att kunna delta i större körhelheter. erhåller en god inblick i körsång i hur körerna fungerar samt får en inblick i dirigering och repertoarolika former. MU10SÅ10 Vokalmusikens historia & Repertoarkännedom har kunskap om sångens och sångteknikens utveckling genom tiderna. har fördjupad kunskap om repertoar har kunskap om sångens utveckling från antikens till nutid. erhåller kunskap om i huvudsak den klassiska sångstilen, men även musikaler och visor kan ingå bekantar sig med repertoaren inom olika stilperioder och århundraden kan planera olika sångprogram MU10SÅ11 Seminarium har kunskap om yrkessångares vardag. har kunskap om rösten som huvudinstrument. MU10SÅ13 Operainterpretation & Scenteknik kan utforma operaroller kan musicera och uppträda i roll. har kunskaper och färdigheter i att förmedla det musikaliska uttrycket, textinnehåll är medveten om kroppsspråkets betydelse vid scenframträdande MU10PI Piano 10 SP MU10PI02 Piano SP har goda grunder för fortsatta studier behärskar grundtekniken i form av anslag, dynamik, frasering, agogik och musikaliskt tänkande kan framföra polyfoniska kompositioner och kan utföra lättare ackompanjemang eller kammarmusik. MU10LS Liedseminarium 5 SP MU10LS01 Liedseminarium 1 n Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 10/21

18 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) är sig samarbete med ackompanjatörer, analys och tolkning av solosånger kan i duoform tolka den klassiska liedrepertoaren. MU10AC Ackompanjemang 5 SP MU10AC01 Fritt ackompanjemang 1 har elementära grunder i pianospel, ackordhandtering och ackompanjemangsmönster inom fritt ackompanjemang har kunskaper i hur man kan använda pianot som verktyg i sitt eget musikaliska arbete. erhåller kunskap och färdighet kring enkla progressioner och voicings. kan använda pianot som referens inom arbete med harmonik. MU10KM Kammarmusik 5 SP MU10KM01 Kammarmusik 1 kan samarbeta för bästa musikaliska resultat i en ensemble. Praktik/Projekt 3 SP MU10PJ01 Projekt 1 kan självständigt genomföra och delta i olika musikprojekt och på det sättet utvecklas som musiker och ledare. kan utveckla redan genomförd offentlig konsert eller annan jämförbar tillställning, eller planera och genomföra en helt ny idé. Yrk Yrkesstudier Klassisk musik, Musiker Kyrkomusik SP MU10HI MU10OG01 Huvudinstrument erhåller en mångsidig och långtgående teoretisk och praktiskt kunskap i huvudämnet Orgel Utvecklar spelteknik, utökad stilkännedom och repertoarkännedom. Erhåller närmare kännedom om barockens ornamentik, fingersättningsproblematik och artikulationsprinciper. Grundläggande kunskap om registrering inom barockens och romantikens orgelkonst. Erhåller kunskap om anpassning av repertoar för olika orgeltyper. Tot 45 SP SP Erhåller kunskaper och färdigheter för fortsatta studier på nivå 5. MU10SÅ06 Sång utvecklar sin sångteknik, erhåller utökad kännedom inom den andliga sången. får möjlighet att inrikta sig på en viss stil SP Erhåller kunskaper för fortsatta studier på nivå 5. MU10ML01 Dirigering och instuderingsteknik erhåller färdigheter att kunna leda och instudera musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10ML02 Körledning och ensembleledning 2 Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 11/21

19 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) erhåller fördjupade färdigheter i att instudera och dirigera musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10OG07 Orgelforum (alt) Huvudsaklig kurs för studerande med orgel som huvudinstrument. Inkluderar de kurser som tidigare benämndes Orgelkännedom 1 och orgelkännedom 2. Del. 1: Ger studerande en fördjupad insikt i orgelkonsten. Ger grundliga kunskaper om orgeln som instrument; uppbyggnad, funktion, funktionsprinciper för mekaniska, pneumatiska och elektriska registraturer och trakturer. lär si behärska stämning av lingualpipor. Del. 2: Ger studerande grundliga kunskaper om orgelkonstens historia. erhåller kännedom om stamrepertoar inom orgelkonsten fram till våra dagar. MU10SÅ12 Sångforum (alt) erhåller en förjupad inblick i kyrkomusikerns röstanvänding och repertoar. MU10KS03 Körforum (alt) erhåller sådana kunskaper och färdigheter som krävs för utvecklande av individuella styrkeområden som körledare. MU10OG03 Orgel SP utvecklar fortsättningsvis spelteknik, stilkännedom och repertoarkännedom. erhåller kunskap om de viktigaste stilarna inom orgelkonsten. erhålla förmåga att självständigt anpassa repertoar på befintlig orgel, att uppfatta repertoarens struktur i en konstnärlig helhet samt att använda terminologi motsvarande repertoarnivån samt inhämtande av förmåga till ett konstnärligt musikaliskt uttryck och en formmässig riktig uppfattning av motsvarande repertoar. deltar i kammarmusik. erhåller kunskaper och färdigheter som förbereder studeranden för ev. fortsatta studier på nivå 6. MU10SÅ04 Sång SP erhåller en musikalisk och sångteknisk utvecklingsnivå som kan fungera som förberedelse till solosång nivåkurs 6. erhåller kunskaperr och färdigheter om röstlig utformning av olika musikstilar. MU10ML05 Körledning SP erhåller fördjupade kunskaper i dirigering och instudering av musikaliskt material i olika former av ensembler. lär sig planera och utforma en konserthelhet. Biinstrument Tot 20 SP erhåller en tillräckling grund för kyrkomusikerns arbete även i biämnet som kan vara något av följande - orgel - sång - kör- och ensembleledning MU10OG02 Orgel SP Utvecklar spelteknik, utökad stilkännedom och repertoarkännedom. Erhåller närmare kännedom om barockens ornamentik, fingersättningsproblematik och artikulationsprinciper. Grundläggande kunskap om registrering inom barockens och Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 12/21

20 Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) romantikens orgelkonst. Erhåller kunskap om anpassning av repertoar för olika orgeltyper. Erhåller kunskaper och färdigheterför fortsatta studier på nivå 5. MU10SÅ03 Solosång SP lär sig att med sin röst behärska svårare och mera musikaliskt krävande sånger. Genomgång av olika musikstilar i sånglitteraturen. utvecklar fortsättningsvis grundtekniken. Erhåller kunskap och färdighet i hur kroppens funktion skall understryka det musikaliska innehållet i sångerna. lär sig hur röststyrka samt röstfärger bör kunna varieras. erhåller kunskaper om allt från renässans till moderna sånger. erhåller kunskaper om musikalisk utformning av sånger med hjälp av sångrösten. MU10ML04 Körledning SP erhåller fördjupade kunskaper i dirigering och instudering av musikaliskt material i olika former av ensembler. MU10LM Piano Ger studerande en god möjlighet att använda piano i ackompanjerande, kammarmusikaliska och solistiska uppgifter Liturgisk musik erhåller en god insikt i den evangelisk-lutherska kyrkans liturgiska musik dels utgående från orgelmusik och från vokalmusik SP 20 SP MU10LM01 Liturgiskt spel SP erhåller en grundläggande inblick i framförandet av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. erhåller en inblick i grundläggande intonationsteknik. MU10LM02 Liturgiskt spel 2 erhåller en omfattande kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst. erhåller tillräcklig kunskap om olika typer av intonationsteknik. MU10LM03 Liturgisk sång 1 & Hymnologi erhåller färdighet att behärska mässmusiken och den svenska psalmboken inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. erhåller färdigheter att på ett adekvat sätt behärska sångrösten i den liturgiska musiken. Hymnologi: lär känna psalmens och den andliga sångens utgångspunkter med hänsyn till textinnehåll, metrik och melodi samt psalmens och den andliga sångens utvecklingsskeden och särdrag. MU10LM04 Liturgisk sång 2 & Liturgik erhåller färdighet att behärska den liturgiska musiken inom den evangelisk-lutherskakyrkan i Finland. erhåller färdighet att på ett adekvat sätt behärska sin sångröst, att leda kör eller ensemble med den liturgiska musiken som utgångspunkt. bekantar sig med motsvarande musik i den finska ev-luth kyrkan. Liturgik: Yrkeshögskolan Novia 2011 Sida 13/21

Musik (Inriktningsalternativ för musikpedagog) (270 sp)

Musik (Inriktningsalternativ för musikpedagog) (270 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Musikpedagog (YH) Beräknad studietid: 4,5 år Programmet UP - Musik Beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet,

Läs mer

Utbildning till samhällspedagog (210 SP)

Utbildning till samhällspedagog (210 SP) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan

Läs mer

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp)

Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Medborgaraktivitet och ungdomsarbete (210 sp) Examen: YH-examen inom det humanistiska området Examensbenämning: Samhällspedagog (YH) Beräknad studietid: 3,5

Läs mer

Utbildning i musik (musikpedagog) (240 SP)

Utbildning i musik (musikpedagog) (240 SP) Examen: YH-examen inom kultur Examensbenämning: Musikpedagog (YH) Beräknad studietid: 4 år Utbildning i musik beskrivning av kompetensområde Konstnärlig kompetens: Kreativitet, personlighet, skapandeförmåga,

Läs mer

Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) (210 SP)

Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) (210 SP) Examen: YH-examen inom social- och hälsovård Examensbenämning: Socionom (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. Ämne - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Mediakultur (240 sp) Yrkeshögskolan Novia - Läroplan 2013- Mediakultur (240 sp)

Mediakultur (240 sp) Yrkeshögskolan Novia - Läroplan 2013- Mediakultur (240 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Medianom YH Beräknad studietid: 4 år Utbildningsprogrammets/inriktningsalternativets kärnkompetenser KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET studerande

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen

Utbildningsprogrammet för det sociala området Kompetenser för Socionom (YH) examen Sosiaalialan AMK -verkosto Utbildningsprogrammet för det Kompetenser för Socionom (YH) examen Socionom (YH) kompetenserna är indelade enligt följande: - - - Etisk kompetens inom det Översättning: Susanne

Läs mer

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MUSIK Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP) Examen: YH-examen inom teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år -» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Elektroteknik (240 sp)

Elektroteknik (240 sp) Examen: YH-examen i teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016 Sida

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Violin Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I VIOLINSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Sveaskolans mål i musik

Sveaskolans mål i musik Sveaskolans mål i musik På Sveaskolan handlar musiken mycket om glädjen i att spela och sjunga tillsammans. Upptäck hur du kan spela en mängd låtar redan efter att ha lärt dig några grundläggande ackord,

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier:

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier: Utbildningsprogrammet för turism, unga Utbildningningsprogrammet i ett nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättning gar Den professione lla utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP /Bachelor of Church Music, 180 ECTS Credits/ Beslut om inrättande

Läs mer

Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp)

Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Musik (Inriktningsalternativ för musiker) (270 sp) Examen: YH-examen inom kulturbranschen Examensbenämning: Musiker (YH) Beräknad studietid: 4,5 år Programmet

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del, lärarledda timmar åk 1 åk

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Finlands musikläroinrättningars förbund rf Elgitarr Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Observera att notexempel saknas men kommer senare! www.musicedu.fi ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM NIVÅPROV

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo e-post: abo@novia.fi,

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2

Läroämnets uppdrag Mål för lärmiljöer och arbetssätt i musik i årskurs 1 2 Handledning, differentiering och stöd i musik i årskurs 1 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MUSIK I ÅRSKURS 2 Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp)

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Magisterexamen (120 sp) tar två år och bygger vidare på kandidatexamen i teaterkonst (180 sp) eller motsvarande studier, kunskaper,

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1740-14 Sid 1 (5) LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2014-12-23

Läs mer

Skönhetsbranschen (210 sp)

Skönhetsbranschen (210 sp) Examen: YH-examen inom hälsovård och det sociala området Examensbenämning: Estenom (YH) Beräknad studietid: 3,5 år KOMPETENSPROFIL INOM SKÖNHETSBRANSCHEN ESTENOM (YH) Kärnkompetens 1 Kompetens i utvecklingen

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

HANDLING, UT- VECKLING OCH PROBLEMLÖSNING VID EXPERTISUPP- GIFTER motivera beslut som tagits då man verkat inom expertisuppgifter

HANDLING, UT- VECKLING OCH PROBLEMLÖSNING VID EXPERTISUPP- GIFTER motivera beslut som tagits då man verkat inom expertisuppgifter KUNNANDE VID INLEDNINGSFASEN KUNSKAPSOMRÅDEN Nivåer BEHÄRSDE AV BRANSCHENS TEO- RIER, TERMINO- LOGI, METODER 5 OCH PRINCIPER använda centrala teorier, metoder logiskt i olika situationer skriva för en

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Trumpet. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder Finlands musikläroinrättningars förbund rf Trumpet Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I TRUMPETSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning

Utbildningsplan. 1 Identifikation. C Mål Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. 2 Programbeskrivning Kyrkomusikerutbildning arrangering/komposition 120 hp Utbildningsplan 1 Identifikation Programmets namn och inriktning: Kyrkomusikerutbildning med inriktning arrangering och komposition, avancerad nivå

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Tillvalsämnen för årskurs 4-6

Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Tillvalsämnets namn FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 6 LÄSÅR 2016 2017 FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken. Målsättning: en estetisk och användbar produkt. M1 handleda eleven i att bekanta

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Socionom (YH), Åbo (210 SP)

Socionom (YH), Åbo (210 SP) Examen: YH-examen inom social- och hälsovård Examensbenämning: Socionom (YH) Beräknad studietid: 3,5 år Studieform: Dagstudier» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer