Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad"

Transkript

1 Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S Stockholm Sweden Tel: (+46)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Sammanfattning Strukturerat arbete inkl rutiner Kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv Tydlighet kring definitioner och avgränsningar Bedömning av granskade indikatorer 5 Del 1 Metod och bakgrund 3. Metod och avgränsningar Granskningsmetod - granskning utifrån förvalda indikatorer Indikatorer som har granskats Målgrupp och avgränsningar Metodval Bakgrund Begrepp som används Historia Nulägesbeskrivning Sverige Legala förutsättningar Samverkan Organisering av vård och omsorg Malmö stad Helsingborgs stad 22 Del 2 Generell bild och rekommendationer 5. Generell bild Övergripande intryck Hur fungerar vården och omsorgen? Samverkan mellan huvudmännen Gemensamma aktiviteter Den enskilde De anhöriga Samarbete med frivilligorganisationer Politiken Rekommendationer Systematiskt arbete Avgränsningar och definitioner Långsiktighet Samverkan mellan huvudmännen Gemensamma aktiviteter Den enskilde 42 Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare I

3 6.7 De anhöriga Samarbete med frivilligorganisationer 42 Del 3 Situationen i de enskilda orterna 7. Helsingborg Nulägesbeskrivning Samverkan mellan huvudmännen Den enskilde och dess anhöriga Frivilligorganisationer och brukarråd 7.5 Sammanfattning Centrum, Malmö stad Nulägesbeskrivning Samverkan mellan huvudmännen Gemensamma aktiviteter Den enskilde och dess anhöriga Sammanfattning Södra Innerstaden, Malmö stad Nulägesbeskrivning Samverkan mellan huvudmännen Gemensamma aktiviteter Den enskilde och dess anhöriga Samverkan med frivilligorgansiationer Sammanfattning Limhamn-Bunkeflo Nulägesbeskrivning Samverkan mellan huvudmännen 10.3 Gemensamma aktiviteter Den enskilde och dess anhöriga Samverkan med frivilligorgansiationer Sammanfattning 62 Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare II

4 1. Inledning Vård och omsorg om målgruppen personer med psykisk störning och samtidigt missbruk, kräver utpräglad samverkan mellan kommunerna och landstingen, vilket står i fokus för den aktuella granskningen. Personer med denna typ av problematik kommer ofta i kontakt med många olika delar av såväl landstingets som kommunens organisation och huvudmännens uppdrag regleras av en rad olika lagar. Vidare är organisationen i många fall sprungen ur olika traditioner, och synen på missbruk och psykisk sjukdom och framför allt vilka åtgärder som är lämpliga skiljer sig ofta mellan dessa traditioner. Samverkan och samordning för den aktuella målgruppen har i åtskilliga studier funnits vara bristfällig, bland annat har Socialstyrelsen påpekat detta i samband med uppföljningen av psykiatrireformen. Nyligen publicerades också en del av långtidsuppföljningen av Socialstyrelsens försöksverksamheter för den aktuella målgruppen, vilken än en gång synliggjorde behoven av samverkan, liksom bristerna av densamma. Föreliggande rapport är disponerad i tre delar enligt följande Del 1 Metod och bakgrund Del 2 Generell bild och rekommendationer Del 3 Situationen i respektive ort Dessutom bifogas nedanstående bilagor: Enkät Enheter som har ingått i enkätundersökningen Intervjuguide Intervjupersoner Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 3

5 2. Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av revisorerna i Region Skåne och revisorerna i Helsingborgs stad respektive Malmö stad, genomfört en granskning av vården och omsorgen om psykiskt störda missbrukare. Granskningen har genomförts under hösten De metoder som vi har använt är en enkätundersökning, djupintervjuer, akt- och journalgranskning samt dokumentstudier. Granskningen har utförts utifrån tolv indikatorer fastställda av Socialstyrelsens som framgångsfaktorer för arbete i målgruppen. Vi har dessutom lagt till en indikator gällande personliga ombud. Granskningen har visat att vården och omsorgen till personer med psykisk störning och missbruk fungerar acceptabelt men att det finns tydliga brister. Orterna arbetar inte i någon högre grad utifrån Socialstyrelsens indikatorer. Vi har därför kunnat konstatera att samverkan på flera områden kan utvecklas. Vi har funnit att arbetet brister inom framför allt följande områden Strukturerat arbete kring målgruppen inkl avsaknad av rutiner Kortsiktigt perspektiv till förmån för det långsiktiga Tydlighet kring definitioner och avgränsningar, vilket medför oklarhet när det gäller ansvar 2.1 Strukturerat arbete inkl rutiner Vi har konstaterat att arbetet med målgruppen skulle underlättas om det fanns ett mer strukturerat arbetssätt kring målgruppen. Ett sätt att få struktur är att utforma rutiner för olika situationer som kan vara aktuellt i samverkan. Genom rutiner har personalen något att falla tillbaka på och samverkan blir inte så sårbar för personbyten som ju är en naturlig del av arbetslivet. 2.2 Kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv Det har tydligt framgått att det kortsiktiga perspektivet tenderar att ta överhand till förmån för det långsiktiga perspektivet. Detta är inte unikt för verksamheten som riktar sig till denna målgrupp, men bedöms få allvarligare konsekvenser då behoven av samordning och kontinuitet är mycket stora. Det finns många sätt att arbeta med det långsikta perspektivet exempelvis genom att kartlägga gruppens omfattning och behov, genom att genomföra uppsökande verksamhet och att genomföra utvärderingar av befintliga insatser. 2.3 Tydlighet kring definitioner och avgränsningar Vi har funnit att det finns oklarheter i definitioner och avgränsningar av målgruppen. Detta handlar framför allt om individer som har ett missbruk och någon form av personlighetsstörning. Här finns olika uppfattningar bland huvudmännen om vem som ska ansvara för målgruppen, vilket enligt Ramböll Managements bedömning riskerar att leda till att individerna faller mellan stolarna. För att råda bot på detta rekommenderar vi att huvudmännen inledningsvis har gemensamma diskussioner om avgränsningar och synsätt och därefter genomför gemensam utbildning och fortbildning, se nedan. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 4

6 2.4 Bedömning av granskade indikatorer Som nämnts ovan arbetar aktörerna på de granskade orterna i liten utsträckning med de granskade orterna. I nedanstående tabell görs en översiktlig beskrivning och bedömning av respektive indikator. Indikator Bedömning Huvudmännen driver tillsammans gemensamma fortlöpande kartläggningar av målgruppens omfattning och behov Gemensam fortlöpande kartläggningar av målgruppens omfattning och behov sker i liten utsträckning. Vi har därför inte på något exakt sätt kunnat uppskatta gruppens storlek. Där gemensam kartläggning av antal och behov har genomförts, har det skett med utgångspunkt i att en eller flera aktörer har önskat fastställa specifika behov, exempelvis av ett boende eller en speciell insats. Ramböll Management ser därför inte att kartläggningen har genomförts förutsättningslöst. En förklaring som har givits till att inte göra gemensamma kartläggningar är sekretesskäl. Detta är dock inte något egentligt skäl enligt Socialstyrelsen. Vi rekommenderar därför aktörerna att genomföra dylika kartläggningar, då det kan vara till stort stöd för det långsiktiga arbetet. Utredning och diagnostik sker i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri Detta sker inte. Intervjuerna har betonat att socialtjänst och psykiatri har olika utgångspunkter och att det måste vara så. Vi ser att det självklart är så att aktörerna har och också ska ha olika utgångspunkter för sitt arbetet. Detta innebär dock att samverkan behövs för att kunna ge bästa möjliga samordnade vård. Vår rekommendation är därför att aktörerna undersöker hur de kan ha nytta av varandra i utredning och diagnostik. Huvudmännen följer gemensamt upp verksamheten i särskilda utvärderingar Inte heller gemensamma utvärderinga är något som görs och överhuvudtaget verkar det genomföras få utvärderingar av verksamheterna. Ramböll Management ser att utvärderingar skulle kunna vara ett sätt att utveckla det långsiktiga arbetet. För att underlätta framtida utvärderingar rekommenderar vi att aktörerna redan i ett tidigt skede identifierar vad som ska utvärderas och hur utvärderingen ska genomföras. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 5

7 Indikator Bedömning Det finns exempel på gemensam finansiering av vård- och stödinsatser till psykiskt störda med missbruk. Exempel på gemensamt finansierade vård- och stöd insatser finns. Flera av insatserna är nystartade. Helsingborg verkar ligga långt framme när det gäller gemensamma insatser. Verksamheterna är boendet Krubban i Helsingborg, resursteamet i Helsingborg, DD-boende och DD-mottagning i Malmö stad. Samtliga verksamheter drivs idag i projektform, vilket är en vanlig driftsform. Den är dock inte alltid lämplig för de mest utsatta grupperna, då projekt per definition innebär avslut och därmed inte ger den kontinuitet som är eftersträvansvärd för målgruppen. Huvudmännen genomför gemensam fortbildning, handledning och projektverksamhet i syfte att underlätta en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt Gemensam fortbildning och handledning ges enligt svaren i enkäterna i viss omfattning. Bilden från intervjuerna är betydligt mer negativ. Ramböll Management rekommenderar aktörerna att hålla gemensam fortbildning då vi ser att detta skulle kunna klargöra olika avgränsningar, definitioner etc. Vi ser också att det skulle vara värdefullt att inkludera de olika aktörernas lagar i sådan utbildning. Syftet med den gemensamma fortbildningen och handledningen bör vara att nå en samsyn kring målgruppen. Projektverksamhet genomförs, se ovan. En samlad individuell vård och omsorgsplanering mellan huvudmännen sker som skapar en rehabilitering med möjligheter till överblick och påverkan för den enskilde. Detta förekommer främst vid utskrivning från slutenvård, se nedan. De olika aktörerna strävar efter att involvera de enskilda och gör också detta i relativt stor utsträckning. Det finns dock i låg grad rutiner för hur detta ska göras och dokumenteras. De intervjuade betonar att det inte alltid är lätt att involvera de enskilda på grund av bristande sjukdomsinsikt och bristande vilja att delta. Ramböll Management rekommenderar dock att aktörerna utvecklar rutiner och vid behov nya arbetssätt så att det blir enklare att involvera de enskilda. Vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård sker samverkan med den enskilde. Samverkan med såväl den enskilde som andra aktörer sker i hög grad vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Även här sägs dock att det i vissa fall saknas rutiner vilket gör att samverkan blir beroende av vilken läkare som skriver ut personen. Vår rekommendation är att utveckla formaliserade rutiner för samverkan vid utskrivning för att på så sätt i möjligaste mån motverka att samverkan blir personberoende. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 6

8 Indikator Bedömning De anhöriga medverkar i rehabiliteringen Anhöriga medverkar i viss omfattning. Liksom för tidigare genomgånga indikatorer saknas dock i hög grad rutiner för hur man ska involvera de anhöriga i rehabiliteringen. Det har påpekats att de anhörigas medverkan måste ske efter samtycke av den enskilde och att medverkan inte alltid upplevs vara lämpligt. Medverkan är inte heller alltid lätt, vilket ibland beror på att de anhöriga i nätverket har tröttats ut. Ramböll Management rekommenderar att rutiner för hur anhöriga ska involveras utvecklas. Familjestödsprogram och stöd till barn till psykiskt störda missbrukare utgör inslag i verksamheten När det gäller barn förekommer det enligt de intervjuade i liten utsträckning i den aktuella målgruppen. Förekomsten av barn kartläggs i stor utsträckning, men utan att särskilda rutiner finns för det. Vad vi har kunnat konstatera finns inte något särskilt famijestöd riktat till barn till just den specifika målgruppen. Däremot kommer de barn som är aktuella i fråga för insatser och stöd som riktar sig till antingen personer med psykisk sjukdom eller missbruk. Vi ser inte att det idag finns något påträngande behov av att utveckla stödinsatser för den specifika problematiken, men rekommenderar aktörerna att bevaka om behoven förändras. Huvudmännen samverkar med frivilligorganisationer Samverkan med frivilligorganisationer sker i liten omfattning. Det som sker är främst i form av samarbete med kyrkliga organisationer och samverkan karaktäriseras främst av att frivilligorganisatoner utför vissa arbetsuppgifter och tillhandahåller boende och träffplatser. Vi har konstaterat att handikapporganisationerna inte arbetar med den dubbla problematiken men att de är väl orienterade i situationen. Vår rekommendation är därför att huvudmännen tar initiativ till att etablera en samverkan med frivilligorganisationerna i form av handikapporganisationerna. Brukarstyrda kamratstödsverksamheter medverkan i rehabiliteringsarbetet Brukarstyrda kamratstödsverksamheter medverkar inte i rehabiliteringsarbetet. Motivet till detta är att det inte finns några sådana brukarstyrda kamratstödsverksamheter för den aktuella målgruppen. Det finns dock för de som har enbart en psykisk sjukdom eller enbart ett missbruk. Ramböll Management rekommenderar därför huvudmännen att undersöka om det är möjligt att dra nytta av befintliga kamratstödsverksamheter enbart riktade till psykiskt funktionshindrade respektive missbrukare. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 7

9 Indikator Bedömning Huvudmännen stärker brukarinflytandet genom att införa särskilda brukarråd Det finns inte heller några särskilda brukarråd för den specifika målgruppen knutna till huvudmännen. Det finns dock i viss omfattning när det gäller psykiskt sjuka. Liksom när det gäller kamratstödsverksamheter, ser vi att arbetet borde kunna utvecklas genom att kontakta de brukarråd som finns och ta upp frågeställningar som rör den aktuella målgruppen. Personliga ombud Samarbete med personliga ombud förekommer. Vår rekommendation är att detta samarbete fortsätter. Vi vill avslutningsvis passa på att tacka de personer som vi har intervjuat för att vi har blivit väl mottagna. Engagemanget i granskningen har varit stort och personal i verksamheterna har uppskattat att granskningen har gjorts gemensamt av regionen och Malmö respektive Helsingborgs stad. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 8

10 Del 1 Metod och bakgrund Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 9

11 3. Metod och avgränsningar I följande avsnitt beskrivs vilka avgränsningar och metoder som har använts i granskningen. 3.1 Granskningsmetod - granskning utifrån förvalda indikatorer Granskningen har genomförts med utgångspunkt i tolv indikatorer som funnits vara framgångsfaktorer i Socialstyrelsens utvärdering av psykiatrireformen. 1 Indikatorerna får sägas vara förhållandevis konkreta, men för att de skulle kunna användas i granskningen har vi operationaliserat dem i frågeguider, enkäter och parametrar för akt- och journalgranskning. För att kunna genomgöra en granskning utifrån indikatorer med ett jämförande perspektiv krävs att ett system för olika bedömningskriterier, en rating, skapas. Detta har gjorts utifrån nedanstående modell. Som en ram för analysen av samverkan kommer vi att använda oss av följande gradering av samhandlingsstrategier. 2 Enligt den är den yttersta graden av samarbete samverkan. Figur 1 Grader av samarbete Grad av samarbete Kommuner och landsting utan samarbete Ingen kontakt eller informationsutbyte Samråd 1 Sporadisk kontakt eller informationsutbyte Samordning 2 Ömsesidig anpassning av beslut i kommunerna och landstingen Samkörning 3 Gemensam drift av utvalda tjänster och institutioner Samverkan 4 Samorgan Gemensam politik på ett eller flera områden Gemensam politik på alla områden 3.2 Indikatorer som har granskats De olika indikatorerna har sorterats in under övergripande rubriker för att göra presentationen så tydlig som möjligt. Huvudrubrikerna i granskningen och de tolv indikatorer som granskningen har fokuserat på presenteras nedan. Dessutom har vi granskat om och i så fall hur personliga ombud, PO, har involverats i arbetet, liksom i vilken mån huvudmännen arbetar utifrån gällande lagstiftning. Samverkan mellan huvudmännen Huvudmännen driver tillsammans gemensamma fortlöpande kartläggningar av målgruppens omfattning och behov Utredning och diagnostik sker i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri En samlad individuell vård och omsorgsplanering mellan huvudmännen sker som skapar en rehabilitering med möjligheter till överblick och påverkan för den enskilde. (Observera att denna indikator återkommer under rubriken Den enskilde eftersom indikatorn innehåller två olika dimensioner.) Huvudmännen följer gemensamt upp verksamheten i särskilda utvärderingar. Gemensamma aktiviteter 1 Välfärd och valfrihet? : slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform : årsrapport Kommuner- och landstingssamarbete- en studie om demokrati och effektivitet. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet ISBN Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 10

12 Huvudmännen genomför gemensam fortbildning, handledning och projektverksamhet i syfte att underlätta en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt. Det finns exempel på gemensam finansiering av vård- och stödinsatser till psykiskt störda med missbruk. Den enskilde En samlad individuell vård och omsorgsplanering mellan huvudmännen sker som skapar en rehabilitering med möjligheter till överblick och påverkan för den enskilde. Vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård sker samverkan med den enskilde. De anhöriga De anhöriga medverkar i rehabiliteringen. Familjestödsprogram och stöd till barn till psykiskt störda missbrukare utgör inslag i verksamheten. Samverkan med frivilligorganisationer Huvudmännen samverkan med frivilligorganisationer. Brukarstyrda kamratstödsverksamheter medverkar i rehabiliteringsarbetet. Huvudmännen stärker brukarinflytandet genom att införa särskilda brukarråd. 3.3 Målgrupp och avgränsningar Målgruppen för den aktuella granskningen är personer med samtidigt missbruk och psykisk störning, vilket kan definieras på många olika sätt. Socialstyrelsen har en förhållandevis bred definition som inkluderar såväl psykotiska tillstånd som personlighetsstörningar, och där missbruksdefinitionen inkluderar missbruk av alkohol och tabletter, samt narkotikaberoende. 3 Denna breda definition innebär att målgruppen blir stor, men det har i praktiken visat sig vara svårt att avgränsa gruppen snävare. Vi har i startskedet av uppdraget resonerat kring om gruppen ska avgränsas till personer som är diagnostiserade psykiatriskt sjuka och inte inkludera exempelvis narkomaner som har personlighetsstörningar av olika slag men inte är diagnostiserade psykiatriskt sjuka. Diskussionen kan sammanfattas i nedanstående bild. Figur 2 Olika kombinationer av psykisk störning och missbruk Psykisk sjukdom Droger & alkohol Droger & alkohol Psykiatrisk störning Andra faktorer Droger & alkohol Symtom/ problem Källa COMORBIDITY AND DRUG ABUSE Mats Fridell 3 Socialstyrelsens långtidsuppföljningen av försöksverksamheter i samband med psykiatrireformen Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 11

13 Vi har tagit en pragmatisk utgångspunkt för granskningen och ser målgruppen som personer som samtidigt finns både inom missbruksvården och inom den psykiatriska vården och samtidigt är aktuella hos både kommunens socialtjänst och regionens psykiatri inkl beroendevård. Denna breda definition korresponderar väl enligt vår bedömning med de tolv indikatorer som revisorerna önskar få belysta, då dessa tydligt tar sin utgångspunkt i det dagliga arbetet. Det har dock visat sig i granskningen att socialtjänst respektive psykiatri har något olika definitioner av målgruppen. Vi återkommer till detta i resultaten men redan nu kan sägas att psykiatrin främst fokuserar på psykisk sjukdom och därefter en beroendeproblematik den dvs översta varianten i figur 1. Socialtjänsten däremot, inkluderar samtliga tre kategorier i målgruppen. Ytterligare en avgränsning som har gjorts, är en tidsmässig avgränsning. Detta är angeläget mot bakgrund av att såväl landsting som kommuner är under ständig utveckling och med jämna och ojämna mellanrum anpassar sina organisationer efter nya förutsättningar. I avgränsningen bör man sålunda studera en aktuell tidsperiod och vi har valt att fokusera på de senaste två åren. För att få en gedigen förståelse för såväl problematik inom organisationerna och verksamheterna som problematik på individuell nivå har det varit nödvändigt att ibland gå lägre tillbaka i tiden. Den vård och omsorg som har bedrivits längre tillbaka än ett år ligger dock inte till underlag för vår bedömning av vården och omsorgen om psykiskt sjuka missbrukare. 3.4 Metodval Flera olika datainsamlingsmetoder har använts i den aktuella granskningen, sk. triangulering. Detta ger oss allsidig belysning av indikatorerna i granskningen och vi nyttjar på så sätt de olika metodernas fördelar optimalt. Följande metoder har använts i granskningen: Dokumentgranskning Granskning av ett urval av fall utifrån akter och journaler Intervjuer Enkätundersökning Inledningsvis fanns en tanke om att genomföra fokusgruppsintervjuer med frivilligföreningar. Detta har dock inte varit möjligt att göra, varför telefonintervjuer istället har använts, se nedan Dokumentgranskning Arbetet inleddes med att studera dokument såväl gällande de mer allmänna förutsättningarna i respektive kommun/kommundel/regionen som gällande arbete och insatser för just den specifika målgruppen. Dokumentation kring den specifika målgruppen har dock varit relativt knapphändig Granskning av akter och journaler För att få en fyllig bild av hur vården och omsorgen om personer med psykisk störning och missbruk fungerar, har Ramböll Management granskat ett urval fall utifrån akter och journaler. Detta har inneburit att vi har kartlagt vården och omsorgen för 3-5 individer från varje kommun/kommundel. För att kunna genomföra denna del har krävts att sekretessfrågan hanteras. Detta har gjorts genom särskilda tillstånd. Samtliga de konsulter som deltar i granskningen har tystnadsplikt Intervjuer Intervjuer har genomförts i syfte att få djupare förståelse för arbetet kring psykiskt sjuka missbrukare. Målgruppen var framför allt tjänstemän och verksamhetsansvariga i de granskade verksamheterna. Intervjuerna har genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att en frågeguide utformas och används för att vissa specifika frågeområden ska täckas in samtidigt som intervjun genomförs relativt öppet. Frågeguiden finns bifogad i bilaga. Sammanlagt har 27 intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer med verksamhetsansvariga har genomförts som besöksintervjuer. Intervjuer med frivilligorganisationer och politiker har ge- Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 12

14 nomförts som telefonintervjuer. En förteckning över intervjupersonernas positioner finns i bilaga Enkätundersökning För att samla in data som speglar mer övergripande förhållanden har en enkätundersökning genomförts bland nyckelpersoner kring vården och omsorgen bland personer med psykiskt störda missbrukare. Enkäten har genomförts som en postal enkätundersökning. Då det inte varit klart hur många personer som arbetar med målgruppen har tillvägagångssättet för utskicket varit att identifiera 16 verksamheter som arbetar med målgruppen och till dessa verksamheters verksamhetsansvariga skickat 10 enkäter som verksamhetschefen har ombetts sprida till berörd personal. Det är dock inte så att det i alla verksamheter finns tio personer som arbetar med målgruppen. Därför är det inte möjligt att beräkna någon formell svarsfrekvens. Enkäterna har sedan sänts tillbaka till Ramböll Management som har registrerat dem i vårt enkäthanteringssystem Survey Xact. En förteckning över enheter som har erhållit enkäten finns i bilaga. Likaså bifogas enkäten i bilaga. Intresset för att besvara enkäten har varit stort. Totalt har 75 personer besvarat enkäten. Av de svarande uppgav 33 personer att de arbetade inom kommunen, 30 inom landstinget och resterande inom andra aktörer Frivilligorganisationerna Frivilligorganisationerna fyller en viktig funktion i arbetet med vård och omsorg av personer som är psykiskt störda med missbruksproblem. Ramböll Management har därför inkluderat dessa aktörer i granskningen. Syftet med detta är att ge oss en bred bild av frivilligorganisationernas medverkan i vården och omsorgen, samt att få en bild av deras syn på verksamheten i de granskade kommunerna/kommundelarna. Den metod som ursprungligen föreslogs för detta var en fokusgruppsdiskussion. Det visade sig dock att frivilligorganisationerna, och i synnerhet handikapporganisationerna, i liten utsträckning arbetade med aktuell målgrupp. I samråd med uppdragsgivaren beslutades därför att genomföra telefonintervjuer med företrädare för fyra organisationer. Intervjuerna har varit av explorativ karaktär. Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 13

15 4. Bakgrund I nedanstående avsnitt ges en bakgrund till det granskade området utifrån rubrikerna Begrepp som används Historia Nulägesbeskrivning Legala förutsättningar Samverkan Organisation 4.1 Begrepp som används I rapporten används en rad olika begrepp. Vi specificerar nedan de vanligast förekommande begreppen Den enskilde Det begrepp som används i titeln på uppdraget, psykiskt störda missbrukare, är det begrepp som används i psykiatriutredningens slutbetänkande 4. Begreppet valdes där med anledning av att det används i lagtextsammanhang, men i dagligt tal används det sällan då många patientorganisationer och andra är kritiska mot att använda begreppet i andra sammanhang än just lagstiftning. Ett alternativt begrepp är psykiskt sjuka missbrukare som används i fler sammanhang. Emellertid är det vanligaste att man talar om psykiskt sjuka inom psykiatrin, medan socialtjänsten ofta använder termen psykiskt funktionshindrade, vilket korrelerar bättre med bl a den lagstiftning som används i socialtjänsten. I slututvärderingen av psykiatrireformen används i huvudsak begreppet psykiskt funktionshindrade för att beskriva målgruppen. Detta är också det begrepp som används i exempelvis Socialtjänstlagen och LSS när man talar om gruppen. I vissa fall kallar man personer med samtidigt missbruk och psykisk sjukdom för personer med dubbeldiagnos. 5 I rapporten förkommer också begreppen patient och klient. Skillnaden mellan dessa begrepp är att enskilda som får stöd i psykiatrin betraktas som patienter medan socialtjänsten i allmänhet talar om klienter. Andra begrepp som förekommer i socialtjänsten är brukare eller avnämare Organisationen I rapporten förekommer ett antal förkortningar på enheter inom socialtjänsten och psykiatrin. Inom socialtjänsten finns ett tämligen stort antal olika benämningar på enheter vilket beror på hur man organiserat sig. I rapporten förekommer följande benämningar och förkortningar: IoF VoO EoÄf Socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Vård och omsorgsenheten Enheten för äldre och funktionshindrade Särskild enhet för personer med psykiska funktionshinder 4.2 Historia Psykiatrireformen innebar inte någon reformering av den specialiserade psykiatrin utan var ett sätt att förbättra livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade ute i samhället. Den målgrupp som omfattades av reformen var en mindre del av psykiatrins patientpopulation, man räknade med ca personer med långvariga psykiska sjukdomar. Definitionen av målgruppen beskrivs i allmänhet som personer med psykossjukdomar, exempelvis schizofreni, och med 4 Välfärd och valfrihet : service, stöd och vård för psykiskt störda : slutbetänkande. SOU 1992:73 5 Välfärd och valfrihet? : slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform : årsrapport 1999 Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 14

16 påtagligt nedsatt social funktionsförmåga på grund av detta. Målgruppen utgör cirka 20 procent av den totala patientpopulationen inom psykiatrin. 6 Psykiatrireformen 1995 innebar att kommunens ansvar för personer med psykiska funktionshinder tydliggjordes. Från att socialtjänstens ansvar reglerats allmänt för alla medborgare lades två paragrafer till i Socialtjänstlagen som särskilt fokuserade ansvaret för människor med psykiska och fysiska funktionshinder. Psykiatrireformen byggde på följande sex principer: Den psykiskt störde skall ha samma rättigheter och skyldigheter som andra grupper i samhället Rätt till service, stöd och vård som är anpassad till individuella förutsättningar och behov. Den psykiskt stördes egna val och prioriteringar skall vara utgångspunkten för alla insatser. Service, stöd och vård skall ges i så öppna och normaliserade former som möjligt ute i samhället Insatserna skall utformas så att de understödjer den enskildes oberoende och integritet. Insatserna skall utformas så att de stödjer den enskildes välfärd. 7 En bärande idé i psykiatrireformen var att förbättra samverkan mellan psykiatri och kommun när det gällde målgruppen. I samband med psykiatrireformen infördes bestämmelser om betalningsansvar vilket skulle ge kommunerna incitament för att tillskapa stöd och boende för gruppen, och man inkluderade svårt psykiskt funktionshindrade i rättighetslagstiftningen LSS. 4.3 Nulägesbeskrivning Sverige 2004 publicerade en Socialstyrelsen kartläggning av missbruksvården i Sverige. 8 I denna konstaterades att vid mättillfället den 1 april 2003 fanns personer i behandling för missbruksproblem, varav drygt även hade en svår psykisk störning. I samband med psykiatrireformen fördelades stimulanspengar för att underlätta samverkansprojekt mellan t ex landsting och kommun, bl a gick 45 mkr till tio olika samverkansprojekt för personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk, så kallad dubbeldiagnos. Vid uppföljning efter fem år visade det sig att endast ca 42% av deltagarna i dessa projekt kunde nås för intervju och att dödligheten var mer än åtta gånger högre än i den övriga befolkningen. Denna uppföljning visade emellertid också att samverkan mellan huvudmännen väsentligt förbättrade klienternas livssituation, missbruket, den psykiska och fysiska hälsan, relationer och ledde till minskad kriminalitet. Drygt hälften av de intervjuade hade inga missbruksproblem efter 5 år. 9 I samma långtidsuppföljning konstaterades att den psykiska hälsan och livskvaliteten för personerna inom de fyra projekt, som efter fem år fortfarande har en organisatoriskt förankrad samverkan, har förbättrats mer än för personerna inom de övriga projekten, medan det inte finns någon skillnad vad gäller missbruket. I uppföljningen skriver Socialstyrelsen att Samtidig och samordnad behandling och stöd till personer som både missbrukar och har psykiatris- 6 Socialstyrelsen. Utredning av händelserna i Åkeshov och Gamla stan och dess möjliga samband med brister och bemötande inom den psykiatriska vården och socialtjänstens verksamhet. Stockholm, Socialstyrelsen, Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård för psykiskt störda. Slutbetänkande av Psykiatriutredningen. Stockholm: Allmänna förlaget, SOU 1992:73 8 Insatser och klienter i behandlingsenheter inom missbrukarvården den 1 april 2003; Socialstyrelsen 9 Förbättringsprocessen hos personer med svår psykisk störning och missbruksproblem - En långtidsuppföljning av Socialstyrelsens försöksverksamheter i samband med psykiatrireformen; Socialstyrelsen 2004 Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare 15

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer