Examensrättsprövning utgångspunkter och tillvägagångssätt för Högskoleverkets examensrättsprövning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensrättsprövning utgångspunkter och tillvägagångssätt för Högskoleverkets examensrättsprövning"

Transkript

1 Examensrättsprövning utgångspunkter och tillvägagångssätt för Högskoleverkets examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 2001:4 R

2 Examensrättsprövning utgångspunkter och tillvägagångssätt för Högskoleverkets examensrättsprövning Högskoleverket 2001

3 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Examensrättsprövning utgångspunkter och tillvägagångssätt för Högskoleverkets examensrättsprövning Producerad av Högskoleverket i februari 2001 Högskoleverkets rapportserie 2001:4 R ISSN X ISRN HSV-R--01/4-SE Innehåll: Högskoleverket, Utvärderingsavdelningen, Brita Bergseth Grafisk form: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Högskoleverkets vaktmästeri, Stockholm, februari 2001 TRYCKT PÅ MILJÖMÄRKT PAPPER

4 Innehållsförteckning Högskoleverkets kvalitetsbedömningar 5 Examensrättsprövningar 7 Kvalitetsgranskningar görs av externa bedömare 7 Tidigare examensrättsprövningar 7 Villkor för examensrätt 9 Magister-, kandidat- och högskoleexamen 9 Yrkesexamen 10 Kvalitetskriterier 11 Högskolelagen 11 Kvalitetskriterier - tolkningar av lag och förordning. 11 Bedömningsunderlag 17 Skriftlig dokumentation 17 Intervjubesök på lärosätet 17 Beslut om examensrätt 19 Omprövning av examensrätt 21 Bilaga 23 Bedömningsprocessen i korthet steg för steg 25

5

6 Högskoleverkets kvalitetsbedömningar Högskoleverket genomför olika typer av kvalitetsbedömningar av högre utbildning. Bedömningarna görs i form av nationella ämnes- och programutvärderingar, examensrättsprövningar inom grundutbildningen och genom granskning av lärosätets eget kvalitetsarbete. På uppdrag av regeringen granskar också Högskoleverket ansökan från en högskola om att få inrätta vetenskapsområde eller att få universitetsstatus. Här redovisas utgångspunkter och tillvägagångssätt vid Högskoleverkets examensrättsprövningar. Utöver denna skrift redovisas också utgångspunkter och tillvägagångssätt för nationella ämnes- och programutvärderingar (Nationella ämnes- och programutvärderingar, Högskoleverkets rapportserie 2001:2 R) samt för granskning av högskolornas eget kvalitetsarbete (Fortsatt granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor, Högskoleverkets rapportserie 1998:21 R). 5

7

8 Examensrättsprövningar Offentliga högskolor som önskar rätt att utfärda nya examina ansöker om detta hos Högskoleverket. Enskilda lärosäten ansöker om examensrätt hos regeringen. Som regel remitteras dessa ansökningar till Högskoleverket för prövning. Högskoleverket prövar ansökan om examensrätt. Därefter beslutar verket om examensrätt för högskolor med offentlig huvudman och yttrar sig till regeringen ifråga om examensrätt för enskilda utbildningsanordnare. Kvalitetsgranskningar görs av externa bedömare För att granska lärosätets kvalitativa förutsättningar att utfärda den sökta examen utser Högskoleverket en grupp bedömare. Dessa har till uppgift att utifrån vissa givna kriterier pröva utbildningens kvalitet eller kvalitativa förutsättningar för att därefter lämna en sammanfattande bedömning till verket. Tidigare examensrättsprövningar De första prövningarna för examensrätt genomfördes redan På initiativ från olika lärosäten har Högskoleverket, tidigare Kanslersämbetet, prövat mer än 400 ansökningar om magister-, kandidat- och högskoleexamen samt skilda yrkesexamina. Högskoleverket har tidigare redovisat de olika prövningarna i verkets rapportserie. En förteckning över några av de viktigaste rapporterna lämnas i appendix. Beslut och yttrande publiceras på verkets hemsida. 7

9

10 Villkor för examensrätt Villkoren för offentliga högskolor att utfärda examina föreskrivs i högskolelag och i högskoleförordning samt i bilaga 2 till denna förordning. I Högskoleverkets författningssamling finns en förteckning över vilka examina olika högskolor har rätt att utfärda. För Sveriges lantbruksuniversitet föreskrivs rätten i en särskild förordning. Vilka examina som får utfärdas av enskilda utbildningsanordnare anges i lag och förordning. Magister-, kandidat- och högskoleexamen Universitet och högskolor som har rätt att utfärda doktorsexamen har också generell rätt att utfärda magisterexamen. Högskolor som har vetenskapsområde har generell rätt att utfärda magisterexamen i ämnen inom detta område. Övriga högskolor, med undantag för de konstnärliga, har generell rätt att utfärda kandidat- och högskoleexamen. Enskilda utbildningsanordnare har inga givna examensrättigheter. Om en enskild utbildningsanordnare önskar utfärda en examen som finns i högskoleförordningen ska detta alltid prövas. De kan också prövas ifråga om statsbidrag eller de studerandes rätt till studiemedel. Kraven på omfattning och mål för magister-, kandidat- och högskoleexamen som föreskrivs i högskoleförordningen kan förenklat sammanfattas på följande sätt: Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen sammanlagt minst 160 poäng fördjupning i huvudämnet på 80-poängsnivå 20 poäng alt 2x10 poäng självständigt examensarbete i huvudämnet sammanlagt minst 120 poäng fördjupning i huvudämnet på 60-poängsnivå 10 poäng självständigt examensarbete i huvudämnet sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning Begreppet huvudämne definieras inte i några föreskrifter för högskolans verksamhet. Ämnesbegreppet diskuteras dock i förarbetena till lag och förordning och i samband med prövningar av rätt att utfärda magisterexamen. 9

11 Ämnesdefinitioner utvecklas när kandidat- och magisterutbildningar etableras inom nya områden. Huvudansvaret för att acceptera nya ämnen måste dock ligga på universitet och högskolor i samspel med det internationella forskarsamhället. Yrkesexamen Högskoleverket fattar beslut om rätt att utfärda yrkesexamen specifikt för varje utbildning vid respektive lärosäte. I högskoleförordningen föreskrivs omfattning och mål för nära femtio olika yrkesexamina som kan avläggas i högskolan eller vid ett lärosäte med enskild huvudman. 10

12 Kvalitetskriterier Högskoleverket prövar lärosätens examensrätt utifrån vad som föreskrivs i högskolelag och högskoleförordning och i förarbetena till 1993 års högskolereform. Högskolelagen All högskoleutbildning ska enligt högskolelagen vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Den ska avpassas så att en hög kvalitet nås såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. De allmänna målen för grundläggande utbildning, 1 kap. högskolelagen: 9 Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Kvalitetskriterier tolkningar av lag och förordning. Tolkningen av föreskrifterna uttrycks vid bedömningarna i ett antal kvalitetskriterier. Några av dessa kriterier kan hänföras till högskolans specifika förutsättningar att utfärda examina i enskilda huvudämnen, andra till högskolans allmänna och långsiktiga förutsättningar att inneha en examensrätt. Vissa kriterier gäller enbart för utbildning som ges av enskilda utbildningsanordnare. Flertalet kriterier formulerades redan vid de första examensrättsprövningarna. Då redovisades också relativt utförligt vilken innebörd man lagt i de olika kriterierna och de resonemang som legat till grund för bedömningarna. Vid varje enskild prövning tolkas kvalitetskriterierna av de sakkunniga. Vilken tonvikt som läggs vid de olika kriterierna beror på vilken utbildning som ska prövas. Kriterierna kan inte betraktas isolerat var för sig. Utbildningens kvalitativa nivå avgörs sammantaget av alla kvalitetsfaktorer i ett inbördes samspel. 11

13 Lärarkompetens och kompetensutveckling Hög kvalitet förutsätter att utbildningen bärs upp av lärare som har vetenskaplig/konstnärlig skolning inom ämnet/ämnesområdet och som har god pedagogisk förmåga. För att garantera utbildningens kvalitet krävs som regel att huvudämnet i en examen företräds av minst två disputerade lärare, som är tillsvidareanställda vid lärosätet. Lärarna ska också ha förutsättningar att upprätthålla och vidareutveckla sin vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska kompetens. I syfte att utveckla lärarkompetensen bör de lärare som inte är forskarutbildade ges möjlighet till forskarutbildning inom ämnet/ämnesområdet. Utbildningens mål, innehåll och organisation Utbildningen ska uppfylla de krav på omfattning och mål som anges i högskoleförordningen. Utbildningen ska också svara mot det aktuella kunskapsoch forskningsläget. Det är därför nödvändigt att det vid den högskola som ansöker om examensrätt bedrivs forskning inom ämnet/ämnesområdet med en sådan volym att en kreativ forskningsmiljö kan upprätthållas. För rätt att utfärda magister- och kandidatexamen är det således nödvändigt att vetenskaplig verksamhet pågår i en sådan omfattning att kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Även innehållet i utbildningar som leder till yrkesexamina ska genom anknytning till forskningen följa den aktuella kunskapsutvecklingen. Avgörande för att nå god yrkesrelevans i en utbildning som leder till yrkesexamina är som regel hur teoretisk och praktisk/tillämpad kunskap integreras. Hur samspelet fungerar mellan yrkesliv och omvärldens krav på förändringar och förnyelse kan också ge indikationer på utbildningens kvalitet. Examinator bör vara disputerad i ämnet alternativt vara disputerad i annat närliggande ämne och bedriva aktiv forskning inom ämnesområdet. På kandidatnivå och framför allt på magisternivå där självständiga arbeten ska ha tydliga inslag av forskning är det önskvärt att skilja rollerna som handledare och examinator. Det kan också vara en stor tillgång att använda någon form av extern medverkan i examinationen. Ämnesdjup och ämnesbredd Till villkoren för examensrätten hör att fördjupningsnivåerna inom huvudämnet ska kunna identifieras. Kravet på fördjupning i huvudämnet bör kompletteras med krav på en viss ämnesbredd i högskolan. Det handlar om den vetenskapliga totalmiljön i vilken det enskilda ämnet finns. Relationen till närliggande vetenskapsområden ska hållas öppen. En bredd i högskolans samlade kompetens skapar bättre förutsättningar att ge studenterna en varierad skolning i teori och metod. 12

14 Ämnesbredden i en examen regleras inte centralt. Ämnen som vid sidan av huvudämnet också ingår i examen bör dock ha ett rimligt djup. Det ökar studenternas möjlighet till kritisk bedömning och till nya perspektiv på de problemområden som utbildningen inriktas mot. För rätt att utfärda magisterexamen förutsätts att högskolan har erfarenhet av att bedriva utbildning över 40-poängsnivån. Övergångsmöjligheter till forskarutbildning Enligt högskoleförordningens intentioner ska en utbildning som leder till magisterexamen självklart vara relaterad till en forskarutbildning. Detta markerar fördjupningsstudiernas vetenskapliga sammanhang. Även om dessa krav inte är lika markerade då utbildning till kandidatexamen diskuteras är intentionen i grunden densamma. En utbildning som leder till magister- eller kandidatexamen ska således genom fördjupningsstudier och examensarbete ge studenterna möjlighet att direkt gå över till forskarutbildning. Högskolor som exempelvis utfärdar kandidatexamen men saknar egen forskarutbildning i ämnet bör genom samverkan med lärosäten som har rätt att utfärda doktorsexamen tillförsäkra sig att studenterna blir behöriga att antas till forskarutbildning. Högskolor som inte har egen forskarutbildning i ämnet bör därför garantera de studerandes möjlighet att gå vidare till forskarutbildning vid ett annat lärosäte. Kvalitetsarbete och utvärdering Varje högskola är skyldig att utarbeta ett program för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Med stöd av utvärderingar bör man kunna konstatera om detta program på ett positivt sätt fått genomslag i verksamheten. Högskolan ska också ansvara för att kursvärderingar genomförs. För att utbildningen ska kännetecknas av god kvalitet bör, förutom studentmedverkan och internationellt perspektiv, också jämställdhet och mångfald ingå bland perspektiven såväl ifråga om lärar- och studentrekrytering som utbildningsinnehåll och forskningsinriktning. Studentmedverkan Studenterna måste kontinuerligt garanteras hög kvalitet i utbildningen. Lärarnas pedagogiska skicklighet och förmåga att engagera sina studenter i egna forskningsprojekt, externa projekt med anknytning till arbetslivet etc. är aspekter som bör beaktas vid bedömningen. Studenterna ska också ha reella möjligheter att aktivt medverka i utvecklingsarbetet på alla nivåer, i planering och i utvärdering av utbildningen. Detta förutsätter bland annat möjligheter för studenterna att aktivt engagera sig i studentfackligt arbete. Internationellt perspektiv Ett internationellt perspektiv i utbildningen är en viktig och oeftergivlig 13

15 kvalitetsaspekt. Internationaliseringen tar sig särskilt uttryck i utbyte av lärare och studenter med andra länder. Detta berikar och breddar högskolans utbildning och är en självklar aspekt av en kreativ högskolemiljö. Det internationella perspektivet ska också återspeglas i kurslitteratur och kursinnehåll. Bibliotek och informationsförsörjning Gynnsamma utbildningsbetingelser förutsätter god tillgång till vetenskaplig litteratur av skilda slag inom högskolans ämnesområden. Biblioteket är en pedagogisk resurs och samarbetet med studenter, lärare och utbildningsansvariga är viktigt. Tillgång till goda sökmöjligheter i bibliografiska och andra databaser är också en nödvändighet. För konstnärliga utbildningar är kontakten med en konstnärlig aktiv miljö viktig. Lokaler och utrustning En god infrastruktur som också ger möjlighet till flexibelt lärande är viktig för en väl fungerande högskola. Här kan särskilt nämnas tillgång till datorer, studieplatser och mötesplatser. För utbildning och forskning inom exempelvis laborativa ämnen är tillgången till ändamålsenliga lokaler med adekvat utrustning avgörande. Behörighet och antagning Till förutsättningarna för att ett enskilt lärosäte ska ges examensrätt hör att de studerande antas till utbildning på lika villkor som vid offentliga högskolor. Några konfessions- eller bekännelsekrav av politisk, religiös eller annan ideologisk art får därmed inte ställas som villkor för antagning. Ekonomi och styrelse Det krävs rimliga ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att inneha en examensrätt. Verksamhetsberättelser och budget ger de sakkunniga underlag för en sådan bedömning. Stabilitet och långsiktighet Att bedriva högskoleutbildning och inneha en examensrätt är ett viktigt och långsiktigt åtagande inte enbart gentemot studenter utan också gentemot samhället i stort. Lärosätena måste ha förutsättningar för att upprätthålla god kvalitet i utbildningen över lång tid. Kritisk och kreativ miljö Den kritiska och kreativa miljön utgör en sammanfattning av alla kvalitetskriterier. Till förutsättningarna för att nå de kvalitativa krav som ställs för examensrätt hör att högskolan har en viss bredd i sitt utbildningsutbud och kan erbjuda möjligheter till fördjupningsstudier inom skilda ämnesområden. 14

16 Ett rikt spektrum av ämnen relaterade till varandra har alltid uppfattats som pådrivande och stimulerande för att åstadkomma en kvalitativt god utbildning. Lärosätet måste därmed också ha en viss volym i verksamheten. Någon nedre gräns kan dock inte uttryckas i kvantitativa mått. Ett väl fungerande nätverk av kontakter med närliggande utbildningar, angränsande ämnen och ämnesområden både nationellt och internationellt bidrar till att konstituera den kritiska och kreativa miljön. 15

17

18 Bedömningsunderlag Bedömningarna ska göras på likvärdiga grunder. Oavsett vilket ämne eller vilket utbildningsprogram som bedöms ska värderingarna göras utifrån samma kriterier och på basis av ett likvärdigt underlag. Bedömningsunderlaget består dels av lärosätenas skriftliga dokumentation om verksamheten, dels av de erfarenheter och intryck som bedömargruppen får vid intervjusamtal med olika företrädare för lärosätet. Kvalitetskriterierna utgör utgångspunkten för såväl den skriftliga dokumentationen som intervjusamtalen. Skriftlig dokumentation Bedömningsunderlaget ska vara relevant. Det material som lämnats i samband med ansökan om examensrätt, utbildnings- och kursplanen, uppgifter om lärarkompetens etc., kan enligt bedömarna ibland behöva kompletteras. Ofta begärs kompletteringar in efter en särskild checklista. Checklistans funktion är att säkerställa att underlaget från lärosätena är likvärdigt och adekvat samt att ingenting är glömt. Intervjubesök på lärosätet I samband med en examensrättsprövning görs alltid en dags intervjubesök på lärosätet. Intervjusamtal förs i olika grupper med ledning, lärare och studenter var för sig. Samtalen är konsultativa till sin karaktär i syfte att också främja utvecklingen av verksamheten. Uppgifterna om verksamheten kan vid besöket kompletteras och aktualiseras. Bedömarna har samtidigt också möjlighet att bilda sig en uppfattning om lärosätets infrastrukturella resurser, bibliotek, lokaler och utrustning. Ett intervjubesök kan läggas upp på följande sätt: Inledande samtal med rektor Samtal med ämnes- eller programansvarig Samtal med lärare Besök i bibliotek och lokaler i övrigt Samtal med studenter Överläggningar inom sakkunniggruppen Avslutande samtal med rektor 17

19 Medverkande studenter utses på sätt de själva beslutar. I övrigt utser rektor vilka som från lärosätet ska delta i samtalen. De som medverkar vid intervjuerna kan enbart delta i en av intervjugrupperna. Vid intervjubesöken deltar utöver bedömargruppen också projektansvarig från Högskoleverket. Högskoleverkets roll är bl.a. att förmedla erfarenheter från tidigare examensrättsprövningar och så långt möjligt bidra till att prövningarna görs på ett likvärdigt sätt. 18

20 Beslut om examensrätt När de sakkunniga slutfört sin bedömning lämnas ett yttrande och förslag om beslut till Högskoleverket. Dessförinnan har lärosätet fått tillfälle att ge synpunkter på och eventuellt komplettera den beskrivande delen av yttrandet. Med utgångspunkt i de sakkunnigas yttrande fattar Högskoleverket beslut om examensrätt för offentlig högskola. Ifråga om enskilda utbildningsanordnare överlämnar verket ett förslag om beslut till regeringen. 19

21

22 Omprövning av examensrätt Examensrätten är inte en gång för alla given utan kan omprövas. Detta gäller för både offentliga och enskilda utbildningsanordnare. Villkoret för att en offentlig utbildningsanordnare ska få behålla eller tilldelas rätten regleras i 1 kap. högskolelagen samt för en enskild utbildningsanordnare i Lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Högskoleverkets beslut om en examensrätt omprövas som regel i samband med de regelbundet återkommande utvärderingar som Högskoleverket från och med 2001 genomför av samtliga ämnes- och programutbildningar. I särskilda fall kan Högskoleverket ompröva examensrätt efter kortare tid än vad dessa utvärderingar medför. I fråga om enskilda utbildningsanordnare kan regeringen också besluta att en omprövning ska göras inom viss tid. 21

23

24 Bilaga Lagar och förordningar Högskolelagen (1992:1434) Högskoleförordningen (1993:100) Lag om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792) Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:956) Förordning med instruktion för Högskoleverket (1995:945) Referenser Betänkande Ds 1992:1 Fria universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet) Propositioner Proposition 1992/93:1 om universitet och högskolor frihet för kvalitet Proposition 1992/1993:169 om högre utbildning för ökad kompetens Proposition 1994/95: 165 Ett högskoleverk Principiellt viktiga examensrättsprövningar Magisterexamen vid vissa högskolor, Ds 1992:127 Magisterexamensprövning, Kanslersämbetets rapportserie 1993:2 Magister- och kandidatexamen inom vård och omsorg, Högskoleverkets rapportserie 1998:9 R Utbildning inom vård och omsorg en uppföljande utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 2000:5 R Prövning och omprövning av magisterexamensrätt våren 2000 Psykoterapeutexamen. Examensrättsprövning för tio enskilda utbildningsanordnare, Högskoleverkets rapportserie 1999:9 R 23

25

26 Bedömningsprocessen i korthet steg för steg 1. Ansökan inkommer till Högskoleverket 2. En extern bedömargrupp tillsätts av Högskoleverket 3. Möte äger rum med gruppen och den projektansvarige från Högskoleverket 4. Kontakt tas med lärosätet för komplettering av bedömningsunderlag, planering av intervjubesök och för presentation av sakkunniggruppen 5. Intervjubesök på lärosätet 6. Bedömarna skriver sitt yttrande till Högskoleverket 7. Lärosätet ges tillfälle att ge synpunkter på och eventuellt komplettera den beskrivande delen av bedömarnas yttrande 8. De sakkunnigas yttrande överlämnas till Högskoleverket 9. Högskoleverket fattar beslut om examensrätt ifråga om högskola med offentlig huvudman 10. Högskoleverket avger yttrande till regeringen ifråga om enskild utbildningsanordnare 11. Beslut och yttrande publiceras 25

27 Högskoleverkets rapportserie Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor Bilagor: Bilaga 1: Vägledning för lärosäten vid bedömning av kvalitetsarbete Bilaga 2: Handledning för bedömare av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapportserie 1995:1 R Grundskollärarutbildningen 1995 Högskoleverkets rapportserie 1996:1 R Examensrättsprövning Utbildning i biodynamisk odling Högskoleverkets rapportserie 1996:2 R Tillsynsrapport Avgiftsfri utbildning Högskoleverkets rapportserie 1996:3 R Examensrättsprövning Konstnärlig kandidat- och magisterexamen Högskoleverkets rapportserie 1996:4 R Examensrättsprövning Kyrkomusikalisk utbildning vid Sköndalsinstitutet Högskoleverkets rapportserie 1996:5 R Kvalitetsarbete vid universitet och högskola Högskoleverkets rapportserie 1996:6 R Vårdutbildningar i högskolan En utvärdering Högskoleverkets rapportserie 1996:7 R Årsrapport för universitet och högskolor 1994/95 Högskoleverkets rapportserie 1996:8 R Forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga området En utvärdering Högskoleverkets rapportserie 1996:9 R The National Quality Audit of Higher Education in Sweden Högskoleverkets rapportserie 1996:10 R Avgiftsbelagd utbildning i privat regi En utredning Högskoleverkets rapportserie 1996:11 R Kriterier för benämningen universitet En utredning Högskoleverkets rapportserie 1996:12 R Kvinnor och män i högskolan. Från gymnasium till forskarutbildning Högskoleverkets rapportserie 1996:13 R Swedish Universities & University Colleges1994/95 Short Version of Annual Report Högskoleverkets rapportserie 1996:14 R Examensrättsprövning Teologisk utbildning vid frikyrkliga seminarier och vid Umeå universitet Högskoleverkets rapportserie 1996:15 R Högskolan i Borås Högskoleverkets rapportserie 1996:16 R Uppsala universitet Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Examensrättsprövning Uppföljning av teologisk utbildning Högskoleverkets rapportserie 1996:18 R Högskolan i Jönköping Högskoleverkets rapportserie 1996:19 R Högskolan i Karlstad Högskoleverkets rapportserie 1996:20 R Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleverkets rapportserie 1996:21 R Högskoleprovet Genom elva forskares ögon Högskoleverkets rapportserie 1996:22 R Högskola på Gotland Högskoleverkets rapportserie 1996:23 R Rätt att inrätta professurer Högskoleverkets prövning av Högskolan i Kalmar, Karlstad, Växjö, Örebro samt Mitthögskolan och Mälardalens högskola Högskoleverkets rapportserie 1996:24 R Årsrapport för universitet & högskolor 1994/95 Kortversion Högskoleverkets rapportserie 1996:25 R Förslag till meritvärdering vid urval på betyg Högskoleverkets förslag till meritvärdering av nya och gamla gymnasiebetyg m.m. Högskoleverkets rapportserie 1996:26 R Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Högskoleverkets rapportserie 1996:27 R Quality Audit of Uppsala University Högskoleverkets rapportserie 1996:28 R Tillsynsrapport Förfarande med inaktiva doktorander Högskoleverkets rapportserie 1996:29 R Examensrättsprövning Prövning av medieutbildningen vid Mediehögskolan i Uppsala Högskoleverkets rapportserie 1996:30 R Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid fem lärosäten Högskoleverkets rapportserie 1997:1 R Högskoleutbildningar inom vård och omsorg En utredning Högskoleverkets rapportserie 1997:2 R Högskolan Kristianstad Högskoleverkets rapportserie 1997:3 R Examensrättsprövning Lärarutbildning vid högskolorna i Borås och Halmstad Högskoleverkets rapportserie 1997:4 R Högskolan i Örebro Högskoleverkets rapportserie 1997:5 R Högskolan Dalarna Högskoleverkets rapportserie 1997:6 R Operahögskolan i Stockholm Högskoleverkets rapportserie 1997:7 R Kvalitet och förändring Högskoleverkets rapportserie 1997:8 R Rekryteringsmål för kvinnliga professorer ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1997:9 R Examensrättsprövning Utbildningar vid Södertörns högskola Högskoleverkets rapportserie 1997:10 R Examensrättsprövning Grundskollärarexamen vid Högskolan i Falun/Borlänge, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Kristianstad Högskoleverkets rapportserie 1997:11 R Examensrättsprövning Utbildningar vid Företagsekonomiska Institutet, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Högskolan i Gävle/ Sandviken Högskoleverkets rapportserie 1997:12 R Högskolan i Karlskrona/Ronneby Högskoleverkets rapportserie 1997:13 R Examensrättsprövning Utbildning i pedagogiskt drama vid tre folkhögskolor Högskoleverkets rapportserie 1997:14 R Högskolan i Gävle/Sandviken Högskoleverkets rapportserie 1997:15 R Poänggivande uppdragsutbildning i högskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:16 R Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 Högskoleverkets rapportserie 1997:17 R Swedish Universities & University Colleges 1995/96 Short Version of Annual Report Högskoleverkets rapportserie 1997:18 R Årsrapport för universitet och högskolor 1995/96 Kortversion Högskoleverkets rapportserie 1997:19 R Mälardalens högskola Högskoleverkets rapportserie 1997:20 R Danshögskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:21 R Kungliga Musikhögskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:22 R Lunds universitet Högskoleverkets rapportserie 1997:23 R Högskolan i Halmstad Högskoleverkets rapportserie 1997:24 R Högskolan i Kalmar Högskoleverkets rapportserie 1997:25 R Kandidat- och magisterexamen vid Kungliga Musikhögskolan Examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 1997:26 R Uppföljning av resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1997:27 R Bilateralt forskningssamarbete med Östeuropa ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1997:28 R Läkarutbildningen i Sverige hur bra är den? Bilagor: Självvärderingar och extern bedömning Vad säger studenterna om läkarutbildningen? Vad säger AT-läkare, handledare och examinatorer om läkarutbildningen? Högskoleverkets rapportserie 1997:29 R Apotekarutbildningen vid ytterligare en högskola? Ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1997:30 R Mitthögskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:31 R Gymnasielärarexamen vid Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet och Mitthögskolan Examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 1997:32 R Granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor Bilagor: Vägledning för lärosäten vid bedömning av kvalitetsarbete Handledning för bedömare av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapportserie 1997:33 R Konstnärlig högskoleexamen i konst och design vid fem hantverksskolor Examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 1997:34 R Kungl. Konsthögskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:35 R Examensmål för lärarexamina Högskoleverkets rapportserie 1997:36 R Rätt att inrätta professurer Högskoleverkets prövning av Högskolan i Halmstad, Högskolan i Karlskrona/ Ronneby, Högskolan i Örebro, Idrottshögskolan samt Mitthögskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:37 R Magisterexamensprövning vid elva högskolor Examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 1997:38 R Examinationen i högskolan Slutrapport från Högskoleverkets examinationsprojekt Högskoleverkets rapportserie 1997:39 R Tillväxt och växtvärk Uppföljning av magisterexamensrätt på medelstora högskolor Högskoleverkets rapportserie 1997:40 R Kvalitetsarbete ett sätt att förbättra verksamhetens kvalitet vid universitet och högskolor. Halvtidsrapport för granskningen av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapportserie 1997:41 R Kungl. Tekniska högskolan Högskoleverkets rapportserie 1997:42 R Stockholms universitet Högskoleverkets rapportserie 1997:43 R Kvinnor och män i högskolan från gymnasium till forskarutbildning 1986/ /96 Högskoleverkets rapportserie 1997:44 R Magisterexamen söker identitet Högskoleverkets rapportserie 1997:45 R Högskolan i Skövde Högskoleverkets rapportserie 1997:46 R Hur står det till med kvaliteten i högskolan? Högskoleverkets rapportserie 1998:1 R De första 20 åren utvecklingen vid de mindre och medelstora högskolorna sedan 1977 Högskoleverkets rapportserie 1998:2 R Quality Audit of Mid-Sweden University College Högskoleverkets rapportserie 1998:3 R Särskilda utbildningssatsningar vad blev det av dem? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens uppdrag. Högskoleverkets rapportserie 1998:4 R En utmärkt möjlighet att byta karriär NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? Högskoleverkets rapportserie 1998:5 R Bara jag får chansen att få visa vad jag kan Satsningen på aspirantutbildningen vad blev det av den? Högskoleverkets rapportserie 1998:6 R Karolinska Institutet Högskoleverkets rapportserie 1998:7 R Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskoleverkets rapportserie 1998:8 R Magister- och kandidatexamen i huvudämnen inom vård och omsorg Högskoleverkets rapportserie 1998:9 R Konstfack Högskoleverkets rapportserie 1998:10 R Högskola i dynamisk utveckling fyra högskolors förutsättningar att bli universitet Högskoleverkets rapportserie 1998:11 R Kan kiropraktor- och naprapatutbildningar inordnas i den statliga högskolan? En utredning Högskoleverkets rapportserie 1998:12 R Women and men in higher education from upper secondary to postgraduate training 1986/ /96 Högskoleverkets rapportserie 1998:13 R Diakonivetenskap vid Ersta Sköndal högskola Examensrättsprövnng Högskoleverkets rapportserie 1998:14 R Värdering & erkännande av utländsk högskoleutbildning, principer och metodik Högskoleverkets rapportserie 1998:15 R Utbildning och forskning för strategisk internationalisering, Redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1998:16 R SLU Högskoleverkets rapportserie 1998:17 R Sjöbefälsutbildningar i högskolan En utvärdering Högskoleverkets rapportserie 1998:18 R Sjöbefälsutbildning vid Comet AB Examensrättsprövning Högskoleverkets rapportserie 1998:19 R Chalmers tekniska högskola Högskoleverkets rapportserie 1998:20 R Forsatt granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor Utgångpunkter samt angrepps- och tillvägagångssätt för Högskoleverkets bedömningsarbete Högskoleverkets rapportserie 1998:21 R Teaterhögskolan i Stockholm Högskoleverkets rapportserie 1998:22 R Årsrapport för universitet & högskolor 1997 Högskoleverkets rapportserie 1998:23 R Swedish Universities & University Colleges 1997 Short Version of Annual Report Högskoleverkets rapportserie 1998:24 R Årsrapport för universitet och högskolor 1997 Kortversion Högskoleverkets rapportserie 1998:25 R Göteborgs universitet Högskoleverkets rapportserie 1998:26 R Vetenskapsområden. Bedömning av tre högskolor Högskoleverkets rapportserie 1998:27 R Ny yrkesexamina inom hälso- och sjukvård - ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1998:28 R Dramatiska institutet Högskoleverkets rapportserie 1998:29 R Lärarutbildning vid högskolorna i Karlskrona/Ronneby, Mälardalen, Kristianstad och Södertörn Högskoleverkets rapportserie 1998:30 R Högskolans lokaler ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1998:31 R Tillgodoräknande av kurs Tillsynsrapport Högskoleverkets rapportserie 1998:32 R Idrottshögskolan Högskoleverkets rapportserie 1998:33 R Luleå tekniska universitet Högskoleverkets rapportserie 1998:34 R Ett system för forskningsinformation på Internet (SAFARI) Ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1998:35 R Högskolan i Växjö Högskoleverkets rapportserie 1998:36 R En försvarshögskola på väg mot akademin En bedömning av hur Försvarshögskolans stabsprogram, chefsprogram och totalförsvarsprogram förhåller sig till likartad utbildning inom högskolan vad avser nivå och kvalitet Högskoleverkets rapportserie 1998:37 R

28 Umeå universitet Högskoleverkets rapportserie 1998:38 R Rättssäker examination en tillsynsrapport Högskoleverkets rapportserie 1998:39 R Doktorander från länder utanför Norden och Europeiska unionen Högskoleverkets rapportserie 1998:40 R Handelshögskolan Högskoleverkets rapportserie 1999:1 R Linköpings universitet Högskoleverkets rapportserie 1999:2 R Magisterexamen söker identitet. Del II Högskoleverkets rapportserie 1999:3 R Dimensionering av lärarutbildning analys inför samråd 1998 Högskoleverkets rapportserie 1999:4 R Högskolornas regler och delegeringssystem Tillsynsrapport Högskoleverkets rapportserie 1999:5 R Högskolans ansvar för studenthälsovården Tillsynsrapport Högskoleverkets rapportserie 1999:6 R Vad hände sedan? Avnämarna av gymnasieskolan och av högskolans grundutbildning Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Arkitektutbildningen Högskoleverkets utredning och utvärdering Högskoleverkets rapportserie 1999:8 R Psykoterapeutexamen Examensrättsprövning för tio enskilda utbildningsanordnare Högskoleverkets rapportserie 1999:9 R Utlandsstudier till vilken nytta? En utvärdering av effekter av utlandsstudier Högskoleverkets rapportserie 1999:10 R Årsrapport för universitet och högskolor 1998 Högskoleverkets rapportserie 1999:11 R Swedish Universities & University Colleges 1998 Short Version of Annual Report Högskoleverkets rapportserie 1999:12 R Årsrapport för universitet och högskolor 1998 Kortversion Högskoleverkets rapportserie 1999:13 R Högskolans uppdragsutbildning Ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 1999:14 R Antagning till forskarutbildning Högskoleverkets rapportserie 1999:15 R Ny inriktning inom magisterexamen Högskoleverkets rapportserie 1999:16 R Rätt juristutbildning? Utvärdering av juristutbildningar Högskoleverkets rapportserie 2000:1 R Forskarskolor ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2000:2 R Journalistutbildningarna i högskolan Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R Högskolestudier och funktionshinder Högskoleverkets rapportserie 2000:4 R Utbildningar inom vård och omsorg en uppföljande utvärdering Högskoleverkets rapportserie 2000:5 R Utvärdering av Socionomutbildningar Högskoleverkets rapportserie 2000:6 R Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Jönköping Högskoleverkets rapportserie 2000:7 R Lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald Högskoleverkets rapportserie 2000:8 R Goda exempel Hur universitet och högskolor kan arbeta med jämställdhet, studentinflytande och social och etnisk mångfald Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R Tentamen: Plussning och begränsning av antalet tillfällen Högskoleverkets rapportserie 2000:10 R Designutbildningar i Sverige. En utredning och utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 2000:11 R Högskoleprovet Gårdagens mål och framtida inriktning Högskoleverkets rapportserie 2000:12 R Eldsjälar och institutionell utveckling Högskoleverkets rapportserie 2000:13 R Antagning till högskolan erfarenheter och visioner Högskoleverkets rapportserie 2000:14 R Att leda universitet och högskolor. En uppföljning och analys av styrelsereformen 1998 Högskoleverkets rapportserie 2000:15 R Högskolornas tillämpning av EG-direktiv i sjuksköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen Högskoleverkets rapportserie 2000:16 R Sexuella trakaserier mot studenter högskolornas åtgärder Högskoleverkets rapportserie 2000:17 R Livslångt lärande som idé och praktik i högskolan Högskoleverkets rapportserie 2001:1 R Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverkets rapportserie 2001:2 R Vilken betydelse har utländsk bakgrund för resultatet på högskoleprovet? Högskoleverkets rapportserie 2001:3 R

29

30 Högskoleverkets rapportserie 2001:4 R ISSN: X ISRN: HSV-R--01/4--SE Högskoleverket är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning och studieinformation.

Hur står det till med kvaliteten i högskolan?

Hur står det till med kvaliteten i högskolan? Hur står det till med kvaliteten i högskolan? Högskoleverket 1999 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Hur står

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2001-06-26 Reg.nr 641-860-01 Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Bakgrund En ny yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen, inrättades

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Nationella ämnes- och programutvärderingar

Nationella ämnes- och programutvärderingar Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverkets rapportserie 2001:2 R Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- och magisternivå vid Högskolan Dalarna och manual för ansökan

Kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- och magisternivå vid Högskolan Dalarna och manual för ansökan Kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- och magisternivå vid Högskolan Dalarna och manual för ansökan Beslut: UFN 2016-06-15 Dnr: HDa 1.2-2016/536 Gäller fr. o m: 2016-06-15 Ersätter:

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH)

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH) Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@hsv.se

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen.

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen. Rektor Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Utvärderingsavdelningen Karin Järplid Linde BESLUT 2004-06-29 Reg.nr 641-1972-02 Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik.

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik. Rektor Kungl. Musikhögskolan Utvärderingsavdelningen Tommy Dahlén BESLUT 2007-05-29 Reg.nr 641-5125-06 Ansökan om examensrätt för masterexamen i musikpedagogik Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Stella Annani 08-563 08569 Stella.Annani@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

En introduktion till den svenska högskolan

En introduktion till den svenska högskolan En introduktion till den svenska högskolan Högskolans verksamhet omfattar både utbildning och forskning. Högskoleutbildning är både hela utbildningsprogram som kan lägga en grund för yrkeslivet och kortare

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning p Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-66-13 Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Yrkesexamen BILAGA 4 för om tillstånd att utfärda examen: Bilaga 4 Yrkesexamen Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703,

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Växjö universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Växjö universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Yttrande över ansökan från Teologiska högskolan Stockholm om rätt att utfärda magisterexamen samt masterexamen i teologi

Yttrande över ansökan från Teologiska högskolan Stockholm om rätt att utfärda magisterexamen samt masterexamen i teologi Utbildningsdepartementet Lärosätet De sakkunniga Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Britta Seeger Utvärderingsavdelningen

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851,

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Johansson 08-563 085 66 magnus.johansson@hsv.se

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap BESLUT 2013-04-30 42-58-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Lunds universitet Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

L.U Law ( ) on university

L.U Law ( ) on university SFST L.U Law (1992-1434) on university Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Rektor Linköpings universitet

Rektor Linköpings universitet Rektor Linköpings universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-09 42-71-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Högskolan i Gävle Rektor Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004

Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004 Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 83-1380-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:21 R Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004 REGERINGSUPPDRAG

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen

Begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen Tillsyns-PM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se 2011-12-21

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att avslå Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda apotekarexamen.

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att avslå Umeå universitets ansökan om tillstånd att utfärda apotekarexamen. Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Eric Lindesjöö 08-563 08805 eric.lindesjoo@hsv.se

Läs mer

Yttrande över Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen inom området teologi

Yttrande över Teologiska Högskolan, Stockholms ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen inom området teologi Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pär Brännström 08-563 085 29 par.brannstrom@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Karolinska institutet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Karolinska institutet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Karolinska institutet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Karolinska institutet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid högskolan i Skövde

Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid högskolan i Skövde Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE Högskoleverkets rapportserie 2001:16 R Förnyad granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid högskolan

Läs mer

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 1 / 10 Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 2 / 10 Examensregler för grundläggande. Godkända

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/2145 Publicerad: Beslutsfattare:

Läs mer

Beslut om rätt att utfärda psykoterapeutexamen Högskoleverket beslutar att inte ge Örebro universitet rätt att utfärda psykoterapeutexamen.

Beslut om rätt att utfärda psykoterapeutexamen Högskoleverket beslutar att inte ge Örebro universitet rätt att utfärda psykoterapeutexamen. Örebro universitet Rektor 701 82 Örebro Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut om rätt att utfärda psykoterapeutexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Anvisning för självvärdering

Anvisning för självvärdering 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Upplägg och omfattning... 2 Utvärderingsmatris... 3 Utvärderingsfrågor... 4 1 Inledning Karlstad universitet,

Läs mer